LG | LZ-H025GBA2.ENWALEU | User guide | LG LZ-H025GBA2.ENWALEU Mode d'emploi

LG LZ-H025GBA2.ENWALEU Mode d'emploi
MAGYAR
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan
olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
TÍPUS : VENTILÁTOR
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
A ventilátor használati útmutatója
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági óvintézkedések ...........3
FELJEGYZÉSEK
Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:
Típusszám
A használatba vétel előtt ...............6
Gyártási szám
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő
címkén találja meg.
Bevezetés .......................................7
Kezelési utasítások
(kiegészítő) ...................................10
Elektromos biztonság..................14
A forgalmazó neve
A vásárlás dátuma
n Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás
időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.
OLVASSA EL EZT A
KÉZIKÖNYVET
Jellemzők......................................15
Számos hasznos útmutatást talál itt a ventilátor helyes
kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis
odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat meg ventilátor élete során.
Karbantartás és szerviz...............17
Mielőtt a segélyszolgálatot hívná, itt sok általános problémára találhat megoldást. Ha átolvassa a Mielőtt a
segélyszolgálatot hívná c. részt, lehetséges, hogy
egyáltalán nem kell hívnia a szervizt.
Ellenőrizendő tételek, mielőtt a
segélyszolgálatot hívná...............22
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.
• Kisgyermekek vagy sérült személyek nem használhatják felügyelet nélkül ventilátort.
• Kisgyerekek ne játsszanak ventilátorral.
• Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.
• A telepítést csak minősített szakember végezheti,
a nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.
2 Ventilátor
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló
megszakító után kell szerelni.
Az elektromos szerelési munkákat a
márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal végeztesse el.
Mindig földelje a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Ön sohase szerelje szét vagy
javítsa a készüléket. Fennáll a
tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
Biztonságosan szerelje fel a
vezérlődoboz paneljét és
fedelét.
Mindig külön áramkört és
kismegszakítót használjon.
Megfelelően méretezett biztosítót vagy megszakítót
használjon.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• A helytelen kábelezés tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
A tápkábelt ne alakítsa át és
ne toldja meg.
Ön (a felhasználó) ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje
át a készüléket.
Legyen óvatos a készülék
kicsomagolása és felszerelése során.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,a kondenzátor és a
párologtató ventilátorszárnyaira.
A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz
vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
Ne szerelje a készüléket
hibás állványra.
• Ez személyi sérülést és balesetet okozhat, vagy a készülék
megrongálódhat.
Ne járassa hosszabb ideig a
készüléket, ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és egy ajtó
vagy ablak nyitva maradt.
• A kicsapódó pára vagy cseppvíz
benedvesítheti vagy károsíthatja
a bútorokat.
Használati útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése
érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat.
Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági óvintézkedések
Az áthelyezéshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz
vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
Működés közben ne nyissa
fel a készülékház karbantartási fedelét.
• Egyébként áramütést szenvedhet.
A levegőbeszívót úgy helyezze el, hogy ne szívhasson be szennyezett levegőt.
• Ez a káros gázok (pl. CO stb.) beszívása miatt
sokféle balesetet okozhat, beleérve a fulladást is.
A kültéri levegőbeszívó nyílásra mindig szerelje fel a
hálót, hogy a madarak ne
juthassanak be.
• Az idegen tárgyakat, pl.
madárfészket mindig távolítsa
el. Egyébként oxigénhiány
keletkezhet a helyiségben.
Olyan helyre szerelje fel a készüléket, ami
elbírja a súlyát.
• Ha a készülék leesik, balesetet okozhat.
n Használat
Ügyeljen, hogy üzem közben
ne húzódhasson ki vagy
sérüljön meg a tápkábel.
Semmit se tegyen a tápkábelre.
Működés közben ne húzza
ki a hálózati kábelt.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
Nedves kézzel ne érintse
meg és ne üzemeltesse a
készüléket.
A tápkábel közelében ne
legyen fűtőtest vagy más
fűtőberendezés.
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés
veszélye.
Ne tároljon vagy használjon
éghető gázt vagy éghető
anyagokat a készülék közelében.
Ha éghető gáz szivárog,
zárja el a gázt mielőtt a
készüléket bekapcsolná, és
az ablakot kinyitva szellőztessen ki.
Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja le a kismegszakítót
• Fennáll a tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye.
• Ne használja a telefont és ne
működtessen villanykapcsolót.
Tűz- vagy robbanásveszély áll
fenn.
• Fennáll az áramütés vagy a tűz
veszélye.
Vihar vagy hurrikán esetén
állítsa le a készüléket és
zárja be az ablakot. Ha
lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.
Ha a készülékbe nedvesség
jut (elárasztás vagy víz alá
merülés), keressen fel egy
hivatalos szakszervizt.
Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
• Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz, áramütés, vagy a
készülék megrongálódásának
veszélye.
4 Ventilátor
Biztonsági óvintézkedések
A készülék tisztításakor
vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
• Fennáll az áramütés veszélye.
Ha a készüléket hosszabb
ideig nem használja, húzza
ki a tápkábelt vagy kapcsolja le a kismegszakítót.
Ne érintse nedves kézzel az áramkört és kismegszakítót.
• Fennáll az áramütés veszélye.
• Tűzveszély áll fenn.
MAGYAR
• Fennáll a készülék sérülésének,
károsodásának vagy nem szándékos működésének a veszélye.
Kerülje el a készüléktüzet.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.
• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
VIGYÁZAT
n Felszerelés
A készüléket két vagy több személynek kell
felemelnie és szállítania.
• El kell kerülni a személyi sérülést.
Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol
az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek
(sós permetnek).
• Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió,
különösen kondenzátoron és a párologtató
felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.
n Használat
A hideg levegő ne érje
hosszú ideig a bőrt.
(Ne üljön a huzatban.)
• Ez egészségkárosodást okozhat.
Ne használja a készüléket
speciális célokra, pl. étel,
műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói ventilátor, nem pedig precíziós
hűtőrendszer.
• Fennáll a károsodás vagy
vagyontárgyak elvesztésének
veszélye.
Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá
semmit. (Kültéri egységek.)
• Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb.
• Fennáll a tűz, az áramütés és a
készülék műanyag részei sérülésének veszélye.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.
• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
Használati útmutató 5
A használatba vétel előtt
A használatba vétel előtt
Felkészülés az üzembe helyezésre
1. A szerelést szakember végezze.
2. Megfelelően dugja be a hálózati kábelt.
3. Használjon külön áramkört.
4. Ne használjon hosszabbító kábelt.
5. A készüléket ne a hálózati kábel csatlakoztatásával/lecsatlakoztatásával kapcsolja
be/ki.
6. Ha a hálózati kábel/csatlakozó sérült, csak jóváhagyott alkatrésszel cserélje ki.
Használat
1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen
légáramlásban.
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb
fűtőberendezés van.
3. A ventilátort ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy megőrzésére). Az ilyen használat károsodást
okozhat.
Tisztítás és karbantartás
1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles
fémszélek sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést
okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül
bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.
Szerviz
A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.
6 Ventilátor
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelképek
MAGYAR
Ez a jel az áramütés veszélyére figyelmeztet.
Ez a jel olyan veszélyre figyelmeztet, amely a ventilátor károsodását
okozhatja.
MEGJEGYZÉS
Ez a jel speciális megjegyzést jelöl.
A készülék részei
FIGYELEM: A készüléket a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni. Ez a kézikönyv a készülék jellemzőit mutatja be.
Típusok: LZ-H015GBA2
1
2
5
6
3
4
1. A bemeneti levegő fúvókája
A kültéri levegő beszívása.
2. Vezérlődoboz
3. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása a kültérbe.
4. Karbantartó fedél
5. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti
hő- és nedvességcserét végzi.
6. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a
hőcserélőt.
h A teljes hőcserélő kialakítása készüléktípusonként eltérő lehet.
Használati útmutató 7
Bevezetés
Típusok: LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2
1
2
5
6
3
4
1. A bemeneti levegő fúvókája
A kültéri levegő beszívása.
2. Vezérlődoboz
3. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása a kültérbe.
4. Karbantartó fedél
5. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti
hő- és nedvességcserét végzi.
6. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a
hőcserélőt.
h A teljes hőcserélő kialakítása készüléktípusonként eltérő lehet.
Típusok: LZ-H050GBA2
5
1
6
2
3
7
4
8
1. Karbantartó fedél
2. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a
teljes hőcserélőt.
3. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti
hő- és nedvességcserét végzi.
4. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása a kültérbe.
5. Vezérlődoboz
6. A bemeneti levegő fúvókája
Ventilátor, amely a beszívott kültéri levegőt
a beltérbe juttatja.
7. Párologtató lemez (lap)
A légcsere módját váltja a teljes hőcsere
és az általános szellőztetés között.
8. Teljes hőcserélő tartója
A teljes hőcserélő felszerelési irányát határozza meg.
h A teljes hőcserélő kialakítása készüléktípusonként eltérő lehet.
8 Ventilátor
Bevezetés
Típusok: LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
5
1
3
7
4
8
1. Karbantartó fedél
2. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a teljes
hőcserélőt.
3. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti hőés nedvességcserét végzi.
4. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása a kültérbe.
5. Vezérlődoboz
6. A bemeneti levegő fúvókája
Ventilátor, amely a beszívott kültéri levegőt a
beltérbe juttatja.
7. Párologtató lemez (lap)
A légcsere módját váltja a teljes hőcsere és az
általános szellőztetés között.
8. Teljes hőcserélő tartója
A teljes hőcserélő felszerelési irányát határozza meg.
h A teljes hőcserélő kialakítása készüléktípusonként eltérő lehet.
Típusok : LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
5
1
2
6
3
7
4
8
1. Karbantartó fedél
2. Levegőszűrő
Megakadályozza, hogy a por eltömítse a teljes hőcserélőt.
3. Teljes hőcserélő
A bemeneti és a kimeneti levegő közötti hőés nedvességcserét végzi.
4. A kimeneti levegő fúvókája
A szennyezett levegő kifúvása a kültérbe.
5. Vezérlődoboz
6. A bemeneti levegő fúvókája
Ventilátor, amely a beszívott kültéri levegőt a
beltérbe juttatja.
7. Párologtató lemez (lap)
A légcsere módját váltja a teljes hőcsere és
az általános szellőztetés között.
8. Teljes hőcserélő tartója
A teljes hőcserélő felszerelési irányát határozza meg.
h A teljes hőcserélő kialakítása készüléktípusonként eltérő lehet.
Használati útmutató 9
MAGYAR
6
2
Kezelési utasítások (kiegészítő)
Kezelési utasítások (kiegészítő)
LCD távvezérlő (PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW)
1 ÜZEMMÓDKIJELZÉS
2 HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ
GOMB
1
10
9
8
2
3
7
4
11
12
13
3
4
5
6
5
15
A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.
BE/KI GOMB
ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ VEVŐJE
• Egyes készülékek nem képesek a
vezeték nélküli jelek vételére.
6
14
VENTILÁTORSEBESSÉG-GOMB
7
8
9
10
11
12
LEVEGŐÁRAMLÁS-GOMB
ALFUNKCIÓ-GOMB
FUNKCIÓBEÁLLÍTÓ GOMB
SZELLŐZTETÉS-GOMB
IDŐZÍTÉS
FEL, LE, BAL, JOBB GOMB
• A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez
nyomja meg a gombot.
13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB
14 BEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB
15 EXIT (KILÉPÉS) GOMB
h A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.
10 Ventilátor
Kezelési utasítások (kiegészítő)
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése – összekapcsolt működés szellőztetéssel
Ventilátorral összekapcsolt működés
meg a távvezérlő
1 Nyomja
gombját.
- Csak akkor használható, ha a
légkondicionáló és a szellőztető
összekapcsolva működik.
Start/Stop gombot szellőztetés üzemmó2 Adban
megnyomva elindul a szellőztetés.
gomb megnyomásával
3 Amódosítható
a szellőztetési mód.
Az üzemmódválasztó gomb a
hőcserélős → normál →
automatikus üzemmód között vált.
❈ A távvezérlőn csak akkor jelenik meg a
kijelzés, ha a készülék szellőztetés módban
van és a légkondicionálás üzemmódba
váltáskor a beállított hőmérséklet jelenik meg.
gombot általános szellőztetés
4 Aüzemmódban
megnyomva állítható a
levegőáramlás sebessége.
A levegőáramlás sebessége-gomb többszöri
megnyomásával a következő áramlási sebességeket
lehet beállítani: gyenge → erős → extra erős.
Ha van felszerelt CO2-érzékelő, a beállítási
lehetőségek: (weak) gyenge → (strong) erős → (very
strong) nagyon erős → automatic.
légkondicionáló üzemmódba
5 Visszakapcsolás
1)Automatikus váltás : Ha legalább 15
másodpercig egy gombot sem nyom meg,
akkor automatikusan visszatér a
légkondicionáló üzemmódba.
2) Kézi átállás : A
gombot szellőztetés
üzemmódban megnyomva kézzel lehet
átkapcsolni az üzemmódot.
Használati útmutató 11
MAGYAR
Csak akkor használható, ha a légkondicionáló és a szellőztető összekapcsolva működik.
Ez a funkció a légkondicionálással egyidejűleg a szellőztető egység használatával hűti és frissíti a
beltéri levegőt.
Kezelési utasítások (kiegészítő)
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése – egyedi ventilátor-üzemmód
A beltéri levegő frissítése és hűtése általános szellőztetési funkcióval.
Egyedi ventilátor-működés
meg a távvezérlő
1 Nyomja
gombját.
gomb megnyomásával
2 Amódosítható
a szellőztetési mód.
Szellőztetés
mód
Távvezérlő
kijelzése
Tartalom
Hőcserélés
Beltéri levegő keringtetése hőveszteség nélkül.
Normál
Beltéri levegő közvetlen keringtetése
hőcserélő használata nélkül.
Beltéri levegő keringtetése a kültéri és beltéri
levegő automatikus összehasonlításával.
Automatikus
gombot megnyomva a
3 Alégáramlás
sebessége állítható.
- A beállítási lehetőségek: (weak)
gyenge → (strong) erős → (very
strong) nagyon erős.
- Ha van felszerelt CO2-érzékelő, a beállítási
lehetőségek: (weak) gyenge → (strong) erős
→ (very strong) nagyon erős → automatic.
12 Ventilátor
Kezelési utasítások (kiegészítő)
Gyors/energiatakarékos szellőztetés
A szellőztetés funkció gazdaságosabb használata a járulékos gyors/energiatakarékos beállításokkal.
üzemmódban nyomja
1 Szellőztetés
meg a
gombot.
- Az üzemmód szellőztetés üzemmódban a
(fast) gyors → (power saving)
energiatakarékos között változik.
kijelzőn a „Fast” (gyors) kijelzés villog, a
2 Agomb
megnyomásakor a villogás megszűnik és
a funkció bekapcsolódik.
gomb megnyomásával ki
3 Alehet lépni
a beállításokból.
Energiatakarékos : hatékony és energiatakarékos
szellőzetés.
üzemmódban nyomja
1 Szellőztetés
meg a
gombot.
- Az üzemmód szellőztetés üzemmódban a (fast) gyors → (power saving)
energiatakarékos között változik.
kijelzőn a „Power Saving” (energiatakarékos)
2 Akijelzés
villog, a
gomb megnyomásakor a
villogás megszűnik és a funkció bekapcsolódik.
gomb megnyomásával ki
3 Alehet lépni
a beállításokból.
❈ Az általános és a közvetlen kiegészítő
szellőztetés járulékos funkció ugyanazok.
❈ A szellőztetés/fűtés/párásítás funkció
beállításai megegyeznek a légkondicionáló
beállításaival.
Használati útmutató 13
MAGYAR
Gyors: gyors szellőztetés
Elektromos biztonság
Elektromos biztonság
FIGYELEM: A készüléket jól kell földelni.
Az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében a készüléket mindig földelt dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni.
A javasolt módszer
A használatba vétel
előtt ellenőrizze a jó
földelés meglétét.
FIGYELEM: Ne vágja le vagy vegye ki a földelő érintkezőt a tápkábel
dugaszából.
FIGYELEM: Ha az adapter földelő kapcsát a fali csatlakozó aljzathoz
csatlakoztatja, a fedél csavarja csak akkor földeli a készüléket, ha a
csavar fémből van és nincs szigetelve, és a fali csatlakozó aljzat a
házi kábelezésen keresztül földelve van.
FIGYELEM: Ha kételyei vannak a ventilátor megfelelő földelését illetően, ellenőriztesse a fali csatlakozót és az áramkört szakképzett villanyszerelővel.
14 Ventilátor
Jellemzők
Jellemzők
Szellőztetés a hőcserélő használatával
• A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával. Ha nyáron/télen hűtés/fűtés szükséges,
akkor „szellőztetés a hőcserélő használatával” üzemmódban használja a ventilátort.
Teljes hőcserélő
Kültéri levegő
Visszatérő
levegő
Kimeneti
levegő
Levegőbemenet
Használati útmutató 15
MAGYAR
A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával.
Jellemzők
Szellőztetés a hőcserélő használatával
A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával.
• A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával. Ha nyáron/télen hűtés/fűtés szükséges,
akkor „szellőztetés a hőcserélő használatával” üzemmódban használja a ventilátort.
Párologtató
Kimeneti
levegő
Visszatérő
levegő
Kültéri
levegő
Levegőbemenet
Teljes hőcserélő
Normál szellőztetés
A szennyezett beltéri levegő kültérbe fúvása közvetlenül, a hőcserélő használata nélkül.
• A készüléket normál szellőztetés üzemmódban működtesse, ha tavasszal/ősszel nincs szükség a
hőcserélőre.
Párologtató
Kimeneti
levegő
Visszatérő
levegő
Kültéri
levegő
Levegőbemenet
Teljes hőcserélő
VIGYÁZAT! Ha a kültéri levegő erősen szennyezett (pl. sárga homok), állítsa le a ventilátort.
16 Ventilátor
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és szerviz
Kezelés és tisztítás
Tisztítási gyakoriság
- Levegőszűrő : Legalább félévente egyszer.
- Teljes hőcserélő : Legalább kétévente egyszer (a tisztítási gyakoriság a szennyezettség mértékétől
függően nőhet).
Az egyes alkatrészek eltávolításának módja
Típus : LZ-H015GBA2 / LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2
1. Vegye le a vezérlőegység fedelét.
Nyúljon be a kezével és emelje fel a karbantartó fedelet.
(Oldja ki a forgópántot és vegye le a karbantartó fedelet.)
2. A levegőszűrő eltávolítása
Vegye ki a hőcserélő alján jobb és bal oldalon
található levegőszűrőt.
h Ha fordítva rögzítették a mennyezetre, akkor a
szűrők a hőcserélő tetején, jobb és bal oldalon
vannak.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő kivételekor a rajta található éles
alkatrészek ne sértsék fel a kezét.
Karbantartó
fedél
3. A hőcserélő eltávolítása
A hőcserélőt a fogantyúnál fogva lehet kiemelni a készüléktestből. (2 egység)
FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
VIGYÁZAT! Karbantartás közben viseljen
kesztyűt.
Teljes
hőcserélő
Használati útmutató 17
MAGYAR
A ventilátor teljesítményének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa le a levegőszűrőn és a
hőcserélőn lerakódott port.
Karbantartás és szerviz
Típus: LZ-H050GBA2/LZ-H080GBA2/LZ-H100GBA2
1. Vegye le a karbantartó fedelet.
Nyúljon be a kezével és emelje fel a karbantartó
fedelet.
(Oldja ki a forgópántot és vegye le a karbantartó
fedelet.)
Készüléktest
2. A levegőszűrő eltávolítása
Vegye ki a hőcserélő alján jobb és bal oldalon
található levegőszűrőt.
h Ha fordítva rögzítették a mennyezetre, akkor
a szűrők a hőcserélő tetején, jobb és bal
oldalon vannak.
Készüléktest
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő kivételekor a rajta található éles
alkatrészek ne sértsék fel a kezét.
Levegőszűrő
3. A hőcserélő eltávolítása
A hőcserélőt a fogantyúnál fogva lehet kiemelni a készüléktestből. (2 egység)
FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
VIGYÁZAT! Karbantartás közben viseljen kesztyűt.
18 Ventilátor
Fogantyú
Készüléktest
Karbantartás és szerviz
Típus: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
1. Vegye le a karbantartó fedelet.
Nyúljon be a kezével és emelje fel a karbantartó fedelet.
(Oldja ki a forgópántot és vegye le a karbantartó fedelet.)
Vegye ki a hőcserélő alján jobb és bal oldalon
található levegőszűrőt.
h Ha fordítva rögzítették a mennyezetre, akkor
a szűrők a hőcserélő tetején, jobb és bal
oldalon vannak.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő kivételekor a rajta található éles
alkatrészek ne sértsék fel a kezét.
MAGYAR
2. A levegőszűrő eltávolítása
Karbantartó fedél
A készülék
3. A hőcserélő eltávolítása
A hőcserélőt a fogantyúnál fogva lehet kiemelni a készüléktestből. (2 egység)
FIGYELEM: A készülék tisztításakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
VIGYÁZAT! Karbantartás közben viseljen kesztyűt.
A készülék
Használati útmutató 19
Karbantartás és szerviz
Az egyes részek tisztításának és visszaszerelésének módja
1. A levegőszűrő tisztítása
Félévente egyszer tisztítsa meg.
Levegőszűrő
• Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.
(Makacs szennyeződés esetén langyos, semleges
mosogatószeres vízzel mossa ki.)
Porszívó
• Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt.
(Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje közvetlen napsütés vagy tűz melege.)
• Ha a levegőszűrő megsérül, vásároljon újat a szervizközpontban vagy a szaküzletben.
2. A hőcserélő tisztítása
Porszívóval tisztítsa le a hőcserélő felületére tapadt port.
• A porszívót puha kefével használja.
• Ne használjon kemény szívófejet.
(Egyébként a hőcserélő felülete megrongálódhat.)
• A hőcserélőt ne mossa vízzel.
• A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven túl
a felhasználó költségére történik.
• A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven
belül is a felhasználó költségére történhet.
• Szervizigény esetén mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
Levegőszűrő
20 Ventilátor
Teljes hőcserélő
Karbantartás és szerviz
Összeszerelés és karbantartás utáni ellenőrzés
1. A hőcserélő visszaszerelése
Teljes
hőcserélő
MAGYAR
A hőcserélő sarkait (4 vagy 6) megfelelően illessze a tartószerelvénybe, majd tolja a készüléktest belsejébe.
Készüléktest
A levegőszűrőt
illessze a
tartószerkezetbe.
A hőcserélő tartója
2. A levegőszűrő visszaszerelése
A levegőszűrőt illessze a hőcserélő tartószerkezetébe.
• Ügyeljen arra, hogy a hőcserélő felülete ne
sérüljön meg.
• Ha a hőcserélőn por halmozódik meg, az
átáramló levegő mennyisége csökkenhet.
Készüléktest
Levegőszűrő
3. A karbantartási fedél visszaszerelése
A fedelet illessze a jobb oldali forgópántra és
rögzítse a bal oldalát. (A típustáblának olvasható irányban kell állnia.)
FIGYELEM: A készülék tisztításakor
kapcsolja le a hálózati feszültséget.
Forgópánt
VIGYÁZAT! Karbantartás közben
viseljen kesztyűt.
Készüléktest
Használati útmutató 21
Ellenőrizendő tételek, mielőtt hiányosságot jelezne
Ellenőrizendő tételek, mielőtt hiányosságot jelezne
Jelenség
A készülék nem működik
A készülék nem működik, ha
megnyomja az „ON” gombotugh you press the 'ON' switch
Ha módosítja a ventilátor
sebességét, az üzemmód nem
változik és az „Auto or low”
(automatikus vagy alacsony)
üzemmód kapcsolódik be.
22 Ventilátor
Ellenőrizze
Javítás
Van tápellátás?
Biztosítsa a tápellátást.
A levegőszűrő vagy a teljes
hőcserélő eltömődött?
Hajtsa végre a tisztítás vagy
csere lépéseit.
A beltéri hőmérséklet kisebb
mint -10 °C vagy nagyobb mint
45 ℃?
A készülék a hőcserélő védelme érdekében készenléti állapotban van.
A beltéri hőmérséklet kisebb
mint -10 °C vagy nagyobb mint
45 ℃?
A készülék a hőcserélő védelmét biztosító üzemmódban
van.
[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising