LG | LZ-H150GBA2.ENWALEU | Owner's Manual | LG LZ-H050GBA2.ENWALEU Manuel utilisateur

LG LZ-H050GBA2.ENWALEU Manuel utilisateur
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési
útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később
is beletekinthessen.
VENTILÁTOR
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
A ventilátor szerelési útmutatója
TARTALOMJEGYZÉK
Felszerelési
követelmények
Szükséges
alkatrészek
Szükséges szerszámok
Biztonsági előírások ............3
Bevezetés ............................6
A kézikönyvben használt
jelképek .............................6
Méretezett rajz ...................6
Felszerelés .........................11
Felszerelési lehetőségek .11
A fő egység felszerelése .14
• Csavarok
• Csavarhúzó
Kürtő csatlakoztatása.......14
• Anyák
• Villáskulcs
A hálózati kábel csatlakoztatása ..............................16
• Mennyezetre erősítő csavar
(M10~12)
Távvezérlő csatlakoztatása
(tartozék) ............................17
A távvezérlő és funkciói ...18
Üzembe helyezési előírások
Csoportvezérlés ...............20
Telepítési beállítás – a
telepítési beállítások megnyitása .................................22
Központi vezérlő csatlakoztatása (tartozék) ................24
Próbaüzem .........................25
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése – egyedi
ventilátor-üzemmód..........25
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése –
összekapcsolt működés
szellőztetéssel..................26
Ha a próbaüzem során hiba
lép fel...................................27
Modell megnevezése .......28
Zajkibocsátás ...................28
2 Ventilátor
• Alátét
• Vágóeszköz
• Alumíniumszalag
• Csavarok
• Csavarhúzó
• Ventilátor
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Ne használjon hibás vagy a szükségesnél
kisebb megszakítót. A készüléket mindig
külön erre a célra szolgáló megszakító
után kell szerelni.
Az elektromos szerelési munkákat a
márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos
szervizközponttal végeztesse el.
Mindig földelje a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Ön sohase szerelje szét vagy
javítsa a készüléket. Fennáll a
tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
Biztonságosan szerelje fel a
vezérlődoboz paneljét és
fedelét.
Mindig külön áramkört és
kismegszakítót használjon.
Megfelelően méretezett biztosítót
vagy megszakítót használjon.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• A helytelen kábelezés tüzet vagy
áramütést okozhat.
A tápkábelt ne alakítsa át és
ne toldja meg.
Ön ne szerelje fel, le, vagy
ne szerelje át a készüléket
(felhasználó).
Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése
során.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Éles peremek sérülést okozhatnak.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
Szerelési útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése
érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat.
Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági óvintézkedések
A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz
vagy egy hivatalos
szervizközponthoz.
Ne szerelje a készüléket hibás
állványra.
Ne járassa hosszabb ideig a
készüléket, ha nagyon nagy a
levegő páratartalma és egy ajtó
vagy ablak nyitva maradt.
• Ez személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat, vagy a készülék
deformálódhat.
• A kicsapódó pára vagy cseppvíz
benedvesítheti vagy károsíthatja
a bútorokat.
Az áthelyezéshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz
vagy egy hivatalos
szervizközponthoz.
Működés közben ne nyissa
fel a készülékház karbantartási fedelét.
A kültéri levegőbeszívó
nyílásra mindig szerelje fel a
hálót, hogy a madarak ne
juthassanak be.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás
vagy sérülés veszélye.
• Egyébként áramütést szenvedhet.
• Az idegen tárgyakat, pl. madárfészket
mindig távolítsa el. Egyébként a beltérben oxigénhiány keletkezhet.
A levegőbeszívót úgy
helyezze el, hogy ne
szívhasson be szennyezett
levegőt.
A készüléket ne szerelje fel
hűtött raktérben, fűtött
uszodában, vagy más olyan
helyen, ahol a hőmérséklet
és a páratartalom erősen
eltér.
A készüléket olyan helyen szerelje
fel, ahol a hőmérséklet –10 °C és
+45 °C között van és a relatív
páratartalom 80%-nál kisebb. Ha
páralecsapódás feltételezhető,
akkor csőhevítővel stb. melegítse
fel a hideg beszívott levegőt.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Ez a káros gázok (pl. CO stb.)
beszívása miatt sokféle balesetet
okozhat, beleérve a fulladást is.
A készüléket olyan helyen
szerelje fel, ahol a levegőbemenet megfelel a következő
követelményeknek: a hőmérséklet –15 °C és +45 °C között van
és a relatív páratartalom 80%nál kisebb.
• Fennáll az áramütés és hibás
működés veszélye.
A csatlakozópanelt a megjelölt
elektromos kábelekkel csatlakoztassa, a csatlakoztatást
úgy végezze, hogy ne lazulhassanak ki. (A helytelen csatlakoztatás tüzet okozhat.)
Ha a fémkürtőket fémlécekkel,
fémhálóval vagy fémmel
erősített fa épületfalon keresztül
vezeti, akkor a fémkürtők nem
érintkezhetnek ezekkel a fémrészekkel. (Az áramszivárgás
tüzet okozhat.)
Ha a készülékbe nedvesség jut
(elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
Ne érintse nedves kézzel az
áramkört és kismegszakítót.
n Használat
Kerülje el a készüléktüzet.
• Tűzveszély áll fenn.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés
veszélye.
• Fennáll az áramütés veszélye.
Ha a készüléket hosszabb
ideig nem használja, húzza ki
a tápkábelt vagy kapcsolja le a
kismegszakítót.
Ne tároljon vagy használjon
éghető gázt vagy éghető
anyagokat a készülék
közelében.
Ha éghető gáz szivárog, zárja el
a gázt mielőtt a készüléket
bekapcsolná, és az ablakot
kinyitva szellőztessen ki.
• Fennáll a készülék sérülésének,
károsodásának vagy nem szándékos
működésének a veszélye.
• Fennáll a tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye.
• Ne használja a telefont és ne
működtessen villanykapcsolót. Tűzvagy robbanásveszély áll fenn.
4 Ventilátor
Biztonsági óvintézkedések
Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a
készülékbe.
A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a kismegszakítót.
• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés
veszélye.
Szerelés közben viseljen kesztyűt. (Fennáll a
személyi sérülés veszélye.)
VIGYÁZAT
n Felszerelés
A földelőkábelt ne csatlakoztassa ablakkeretre vagy vízcsapra.
• Fennáll az áramütés veszélye.
A készüléket vízszintezve
kell felszerelni.
• A rezgés vagy vízszivárgás
megelőzése érdekében.
A készüléket ne szerelje fel
füstös és olajos helyen, pl.
konyhában vagy műhelyben.
A készüléket a külső levegőtől
elszigetelt helyen szerelje fel.
• Egyébként az olaj a szűrőre vagy a
hőcserélőre tapadhat és hibát
okozhat.
• Ha a készüléket a szigetelt rétegen
kívül szereli fel, télen páralecsapódás keletkezhet a készülékben.
Ez áramütést okozhat, vagy a lecsapódott pára csepeghet.
A készüléket két vagy több
személynek kell felemelnie
és szállítania.
Ne szerelje a készüléket olyan helyre,
ahol az közvetlenül ki van téve tengeri
szélnek (sós permetnek).
• El kell kerülni a személyi sérülést.
• Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató
felületeken hibás vagy nem
hatékony működést eredményezhet.
n Használat
A tisztogatáshoz puha rongyot
használjon. Ne használjon
agresszív tisztítószereket,
viaszt vagy oldószereket stb.
• A készülék felülete megrongálódhat.
Rendszeresen tisztítsa a
szűrőt és a hőcserélőt,
eközben viseljen kesztyűt.
• Nagy tömegű por felhalmozódása
csökkenti az átáramló levegő mennyiségét.
Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
• Ez a készülék károsodását okozhatja.
Ne használja a készüléket
speciális célokra, pl. étel,
műalkotások stb. megóvására. Ez
egy fogyasztói klímaberendezés,
nem pedig precíziós hűtőrendszer.
• Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.
Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit
• Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
Szerelési útmutató 5
MAGYAR
A kültéri légcsatornákat a ventilátortól (1/30
vagy nagyobb) eséssel kell a kültéren vezetni,
valamint megfelelően szigetelni kell őket. (Az
esővíz bejutása áramszivárgást, tüzet okozhat,
vagy a megrongálhatja a lakást.)
• Fennáll az áramütés veszélye.
Bevezetés
Bevezetés
A kézikönyvben használt jelölések
Ez a jel az áramütés veszélyére figyelmeztet.
Ez a jel olyan veszélyre figyelmeztet, amely a klímaberendezés
károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS
Ez a jel speciális megjegyzést jelöl.
Méretezett rajz
Típus: LZ-H015GBA2
A
G
H
J
Függesztőszerelvény
A bemeneti levegő fúvókája
L
A kimeneti levegő fúvókájaa
EA
SA
OA
E
B
(Levegőbemenet)
K
(Kimeneti levegő)
RA
(Kültéri levegő)
(Visszatérő levegő)
F
D
C
Egység: mm
Ábra
Típus
LZ-H015GBA2
A
605
B
570
C
185
A felfüggesztő szerelvény
Csőcsatlakozáso
Tömeg
Névleges Csőcsatlakoztató karima
rögzítési pontjai
k távolsága
átmérő
D
E
F
G
H
J
K
L
kg
525
603
40
100
97
184
90
394
100
22
h A karbantartási hozzáféréshez a rajzon feltüntetettnél nagyobb helyet kell biztosítani.
6 Ventilátor
Bevezetés
Típus: LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2
K
J
MAGYAR
H
A
Függesztőszerelvény
M
A bemeneti levegő fúvókája
SA
EA
(Levegőbemenet)
(Kimeneti
levegő)
F
L
B
Vezérlődoboz
A kimeneti
levegő fúvókája
Levegőszűrő
Karbantartó fedél
Teljes
hőcserélő
RA
OA
(Kültéri
levegő )
(Visszatérő levegő)
G
C
E
D
Egység: mm
Ábra
Típus
LZ-H025GBA2
A
B
C
D
750
680
250
850
A felfüggesztő szerelvény
Csőcsatlakozás
Névleges Csőcsatlakoztató karima ok távolsága Tömeg
rögzítési pontjai
átmérő
E
F
G
H
J
K
L
M
kg
657
711
40
150
146
155
50
502
89.2
32
LZ-H035GBA2
h A karbantartási hozzáféréshez a rajzon feltüntetettnél nagyobb helyet kell biztosítani.
Szerelési útmutató 7
Bevezetés
Típus: LZ-H050GBA2
Függesztőszerelvény
A kimeneti levegő fúvókája
EA
(Kimeneti levegő)
RA
(Visszatérő
levegő)
OA
(Kültéri levegő)
SA
(Levegőbemenet)
A bemeneti levegő fúvókája
Karbantartó fedél
F
Vezérlődoboz
Teljes hőcserélő
Levegőszűrő
Egység: mm
Ábra
Típus
LZ-H050GBA2
A
1014
B
988
C
273
A felfüggesztő szerelvény
Csőcsatlakozáso
Tömeg
Névleges Csőcsatlakoztató karima
rögzítési pontjai
k távolsága
átmérő
D
E
F
G
H
J
K
L
kg
939
1025
135
200
194
252
96
590
198
44
h A karbantartási hozzáféréshez a rajzon feltüntetettnél nagyobb helyet kell biztosítani.
8 Ventilátor
Bevezetés
Típus: LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
MAGYAR
Függesztőszerelvény
A kimeneti levegő fúvókája
RA
(Visszatérő levegő )
EA
(Kimeneti levegő)
SA
(Levegőbemenet)
A bemeneti
levegő fúvókája
OA
(Kültéri levegő)
F
Vezérlődoboz
Karbantartó fedél
Teljes hőcserélő elem
Levegőszűrő
Egység: mm
Ábra
Típus
LZ-H080GBA2
LZ-H100GBA2
A
B
C
1062
1140
365
A felfüggesztő szerelvény
Csőcsatlakozáso
Tömeg
Névleges Csőcsatlakoztató karima
rögzítési pontjai
k távolsága
átmérő
D
E
F
G
H
J
K
L
kg
987
1176
180
250
242
253
98
513
481
56
h A karbantartási hozzáféréshez a rajzon feltüntetettnél nagyobb helyet kell biztosítani.
Szerelési útmutató 9
Bevezetés
Típus: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
D
O
RA
N
E
B
EA
SA
OA
Karbantartó fedél
Vezérlődoboz
J
L
K
C
G
H
F
M
Teljes hőcserélő
Levegőszűrő
Egység: mm
Típus
LZ-H150GBA2
LZ-H200GBA2
A felfüggesztő szerelvény
rögzítési pontjai
Ábra
Csőcsatlakoztató karima
Tömeg
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
(kg)
1313
1140
738
987
1176
339
242
253
98
340
350
140
h A karbantartási hozzáféréshez a rajzon feltüntetettnél nagyobb helyet kell biztosítani.
10 Ventilátor
Felszerelés
Felszerelés
Szerelősablon (LZ-H015GBA2/LZ-H025GBA2/LZ-H035GBA2)
n „A” SÍK NÉZET
MAGYAR
RA rács
Ventilátor
OA
SA rács
EA
Visgálózsilip
n ELÖLNÉZET
Kürtő lejtése: nagyobb mint 1/30 (a fal felé)
A megfelelő távolság meghatározása
(az esővíz behatolásának megakadályozása)
Kürtő
Mennyezetre erősítő csavar (nincs mellékelve)
Új típusú burkolat
(az esővíz behatolásának
megakadályozása)
Ventilátor
EA
OA
1 m vagy több
1 m vagy több
Visgálózsilip
SA
RA
SA rács
RA rács
n HÁROMDIMENZIÓS NÉZET
Vezérlődoboz
SA rács
n A KARBANTARTÁSI FEDÉL VISSZASZERELÉSE
605x575: LZ-H015GBA2
680x750: LZ-H025GBA2/LZ-H035GBA2:
OA
RA
EA
SA
Visgálózsilip
Szerelési útmutató 11
Felszerelés
Szerelősablon (LZ-H050GBA2/LZ-H080GBA2/LZ-H100GBA2)
n „A” SÍK NÉZET
RA rács
EA
Ventilátor
SA rács
OA
Karbantartási
hozzáférési terület
Visgálózsilip
n ELÖLNÉZET
Kürtő lejtése: nagyobb mint 1/30 (a fal felé)
A megfelelő távolság meghatározása
(az esővíz behatolásának megakadályozása)
Kürtő
Mennyezetre erősítő csavar (nincs mellékelve)
Új típusú burkolat
(az esővíz behatolásának
megakadályozása)
Ventilátor
EA
OA
1 m vagy több
1 m vagy több
SA
RA
Visgálózsilip
SA rács
n HÁROMDIMENZIÓS NÉZET
Karbantartó fedél
Vezérlődoboz
SA rács
n A KARBANTARTÁSI FEDÉL VISSZASZERELÉSE
EA
Készüléktest
Több mint 600
OA
12 Ventilátor
Karbantartási
hozzáférési terület
600x600
Visgálózsilip
RA rács
Felszerelés
Szerelősablon (LZ-H150GBA2/LZ-H200GBA2)
xn „A” SÍK NÉZET
RA rács
MAGYAR
EA
Ventilátor
OA
Karbantartási
hozzáférési terület
Visgálózsilip
SA rács
xn ELÖLNÉZET
Kürtő lejtése: nagyobb mint 1/30 (a fal felé)
A megfelelő távolság meghatározása
(az esővíz behatolásának megakadályozása)
Mennyezetre erősítő csavar (nincs mellékelve)
Új típusú burkolat
(az esővíz behatolásának
megakadályozása)
EA
OA
Visgálózsilip
1 m vagy több
RA
1 m vagy több
RA
SA
SA
SA rács
RA rács
xn HÁROMDIMENZIÓS NÉZET
Karbantartó fedél
Vezérlődoboz
SA rács
xn A KARBANTARTÁSI FEDÉL VISSZASZERELÉSE
EA
Készüléktest
Több mint 600
OA
Karbantartási
hozzáférési terület
600x600
Visgálózsilip
Szerelési útmutató 13
Felszerelés
A fő egység felszerelése
Alátét és anya felszerelése
Az alátétet és az anyát (M10 külső átmérő esetén nagyobb mint 21 mm) a jobb oldali ábrának megfelelően
szorítsa kereskedelemben kapható mennyezeti felerősítő csavarhoz (M10).
Mennyezetre
erősítő csavar (M10)
• A mennyezeti felerősítő csavar hossza 50 mm-nél
kisebb legyen a mennyezeti függesztő tartó alatt.
Alátét
Anya
Rugós alátét
Anya
Kürtő csatlakoztatása
1. A légcsatornát csatlakoztassa a kúpos csatlakozóra, majd kereskedelemben kapható alumíniumszalaggal tekerje be, hogy a levegő ne
szivároghasson ki.
2. A légvezetéket a mennyezettől kezdve úgy állítsa be, hogy ne jelentsen terhet a szellőztető rendszer fő egységére.
3. A páralecsapódás megelőzése érdekében kültéren mindig két csövet és
hőszigetelést alkalmazzon.
Kürtő
Tekercselés
14 Ventilátor
Felszerelés
Hőszigetelő anyag
VIGYÁZAT!
• A légcsatorna csatlakoztatása előtt
ellenőrizze, hogy ne legyen benne idegen anyag (papír, műanyag stb.) vagy
vágásból keletkezett por.
• Javasoljuk, hogy a légcsatorna beltéri
oldalán is alkalmazza a hőcserementes
(adiabatikus) szigetelést, ha a szellőztető rendszert nyáron, a
szobahőmérsékletnél magasabb
kültéri hőmérséklet esetén hűtésre
használja.
• Ügyeljen arra, hogy a munkát nem
szabad az bal oldali ábrának
megfelelően elvégezni. Ellenkező esetben csökkenhet a levegő mennyisége
vagy rendellenes zaj keletkezhet.
Készüléktest
Légvezeték
OA felé
Csőcsatlakoztató karima
Éles hajlítás
Túlzott hajlítás
A hajlítás túl közel
van a kimenethez
A csőátmérő
gyors csökkenése
VIGYÁZAT!
• Ha a kültéri hőmérséklet -10 ℃-nál kisebb, a szellőztető rendszerben páralecsapódás
keletkezhet, ezért az SA/RA csatornára vízelvezetőt (víztálca) vagy MD-t (motorizált
párologtató) kell felszerelni.
Szerelési útmutató 15
MAGYAR
• Ügyeljen arra, hogy a légvezeték csatlakoztatása közben ne érje ütés a fő
egységben található gőzölögtető
lemezt.
Alumínium
Felszerelés
A hálózati kábel csatlakoztatása
1. Lazítsa meg a két csavart és nyissa
ki a vezérlődoboz fedelét.
• A következő kábelezési ábrának megfelelően
Vezérlődoboz fedele
Csavar
csatlakoztassa a hálózati kábelt a csatlakozóblokkra.
2. A kábelt húzza át az átvezetőn és teljesen bedugva rögzítse a csatlakozóblokkon.
• A hálózati kábelt rögzítse a kábelbilinccsel.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt ne lehessen kihúzni.
GND
Tápellátás
1(L) 2(N)
M.D.
3(L) 4(N)
Kábelrögzítő
Nem
GN/YL
BR
BL elérhető
(zöld/sárga) (barna) (fekete)
VIGYÁZAT
A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell megválasztani.
3. Kábelezési előírások
Kábelezési előírások
Árnyékolt vezeték (IEC 60245 szabványnak megfelelő)
Méret
0.75 - 1.25mm2
Hossz
MAX. 100m
A külső érintkezők előírásai
Alaphelyízetben zárt érintkező (áram: 10 mA – 0,5 A)
A hálózati kábelezés biztonsági előírásai
A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz
használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.
16 Ventilátor
Hengeres sajtolható kábelvég
Hálózati kábel
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
How to connect Remote Controller(Accessory)
A távvezérlő és funkciói
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
Modell : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.
13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB
14 BEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB
15 EXIT (KILÉPÉS) GOMB
j A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a
kijelzőn.
Tartozék
Csatlakoztató kábel
(1 db, 10 m)
Csavar
(4 db)
Telepítési és használati
útmutató
Tájékoztató címke
(8 db-8 nyelven)
Szerelési útmutató 17
MAGYAR
1
10
1 ÜZEMMÓDKIJELZÉS
2 HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ
GOMB
3 VENTILÁTORSEBESSÉG-GOMB
4 BE/KI GOMB
5 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
6 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ VEVŐJE
• Egyes készülékek nem képesek
a vezeték nélküli jelek vételére.
LEVEGŐÁRAMLÁS-GOMB
7
8 ALFUNKCIÓ-GOMB
9 FUNKCIÓBEÁLLÍTÓ GOMB
10 SZELLŐZTETÉS-GOMB
11 IDŐZÍTÉS
12 FEL, LE, BAL, JOBB GOMB
• A beltéri hőmérséklet
ellenőrzéséhez nyomja meg a
gombot.
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
Üzembe helyezési előírások
1. A távvezérlő alaplapját a megfelelő helyen rögzítse a falra a mellékelt csavarral.
- Az alaplapot ne görbítse meg, mert a felerősítés nem lesz megfelelő.
Ha van a falból kiemelkedő doboz, akkor arra illessze az alaplapot.
2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.
- Felerősítési irány: a kiemelkedés felületén, felül, jobb oldalon.
- Ha távvezérlő kábelét felül és jobb oldalon vezeti, akkor távolítsa el a kábelvezető csatornát.
h Fogóval távolítsa el a kábelvezető csatornát.
① Kiemelkedés a falfelületből
② Felső kábelvezető csatorna
③ Jobb oldali kábelvezető csatorna
2
2
3
3
1
<Kábelvezető csatornák>
18 Ventilátor
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
3. A távvezérlő felső részét az ábra szerint
rögzítse a falra erősített alaplaphoz,
majd pattintsa a helyére az alsó részét.
- Úgy helyezze fel, hogy a távvezérlő és az alaplap
között körben sehol se legyen rés.
- Két leválasztó nyílás van. Egyszerre csak az egyik
nyílást használja.
Fal
felőli
oldal
Fal
felőli
oldal
<A leválasztás sorrendje>
Fal
felőli
oldal
Fal
felőli
oldal
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor ne sértse meg
a belső alkatrészeket.
4. A beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.
Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő csatlakoztatását.
Összekötő kábel
Beltéri
egység
felé
5. Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb mint 10 m,
használjon hosszabbító kábelt.
VIGYÁZAT
A vezetékes távvezérlőt ne süllyessze a falba
(a hőmérséklet-érzékelő megrongálódhat).
A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb
(ez kommunikációs hibát okozhat).
• Hosszabbító kábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is vigyázzon a csatlakozók
helyes csatlakoztatási irányára.
• A hosszabbító kábelt az ellenkező irányban nem lehet csatlakoztatni.
• A hosszabbító kábel jellemzői: 2547 1007 22# 2, 3 ér, 5 vagy több árnyékolás.
Szerelési útmutató 19
MAGYAR
Ha leveszi a távvezérlőt az alaplapról,
az ábra szerint az alul található leválasztó nyílásba dugjon egy
csavarhúzót, majd jobbra elforgatva
vegye le a távvezérlőt.
<A csatlakoztatás sorrendje>
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
Csoportvezérlés
1. Ha egy vezetékes távvezérlővel több
mint 2 készüléket szeretne használni,
akkor a jobb oldali ábra szerint csatGND
lakoztassa.
Jelvezeték
• Ha a beltéri készülékkel nincs esemény12V
kommunikáció, a készüléket állítsa be
slave-ként.
GND Jelvezeték
• A készülék kézikönyvében leírtak szerint
ellenőrizze az esemény-kommunikációt.
Ha több, esemény-kommunikáció funkcióval ellátott beltéri egységet kell egy távvezérlővel
vezérelni, akkor módosítani kell a beltéri egység master/slave beállítását.
- Beltéri egység esetén, a készülék master/slave beállítása a készüléket kikapcsolva, majd újra
bekapcsolva egy perc múlva áll be.
- Mennyezeti kazettás és kürtős típus esetén módosítsa a beltéri NYÁK kapcsolójának beállítását.
ON
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1. kapcsoló OFF: Master (gyári
alapbeállítás)
3. kapcsoló ON: Slave
- Falra szerelhető és padlón álló típus esetén a vezeték nélküli távvezérlővel módosítsa a master/slave beállítást. (A részletek a vezeték nélküli távvezérlő kézikönyvében találhatók.)
h Ha egy esemény-kommunikációval ellátott beltéri egységhez két távvezérlőt telepít, végezze
el a távvezérlő master/slave beállítását. (Lásd a távvezérlő master/slave beállítását.)
A csoport vezérlésekor egyes funkciók (kivéve az alapvető üzemi beállításokat), a min./közepes/max.
ventilátor-szint, a távvezérlő lezárásának beállítása és az időbeállítás korlátozott lehet.
2. Ha egy légkondicionálóhoz több mint 2
távvezérlőt szeretne használni, akkor a
jobb oldali ábra szerint csatlakoztassa.
• Ha a légkondicionálóhoz 2-nél több
távvezérlőt telepít, az egyiket masterként, a
többit pedig slave-ként kell beállítani, a
jobb oldali ábrának megfelelően.
• Egyes készülékek esetén a jobb oldalon
ábrázolt csoportot nem lehet vezérelni.
• A részleteket lásd a készülék használati
útmutatójában.
GND
Jelvezeték
12V
GND
Jelvezeték
12V
B Y R
MASTER
B Y R
SLAVE
<2 vezetékes távvezérlő csatlakoztatása
esetén>
• Csoportos vezérlés esetén végezze el a távvezérlő master/slave beállítását. A
master/slave beállítás részleteit lásd a Telepítői beállítások c. részben.
20 Ventilátor
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
• A készülék a beltéri egységekkel (Multi-V rendszer légkondicionálói) használva kombinált rendszerek része lehet, vagy független rendszerként kezelheti a kültéri levegőt.
<Kombinált rendszer Multi-V rendszerrel (azonos hűtőkör szellőztető egységeire és standard beltéri egységekre csatlakoztatva)>
PI485
12V
GND
JEL
Kombinált rendszer
Kommunikációs vonal
<Független rendszer (egyetlen hűtőkör szellőztető egységére csatlakoztatva)>
LGAP Network rendszer
PI485
Független rendszer
Kommunikációs vonal
Szerelési útmutató 21
MAGYAR
LGAP Network rendszer
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
Telepítési beállítás – a telepítési beállítások megnyitása
VIGYÁZAT
A telepítési beállítás a távvezérlő funkcióinak részletes beállítása.
Ha ezek a beállítások helytelenek, a készülék meghibásodhat, személyi sérülés vagy anyagi kár
keletkezhet. A beállításokat szakképzett szerelőnek kel elvégeznie, ezek felhasználó általi módosításáért
kizárólag a felhasználó a felelős. Ilyenkor ingyenes szerviz nem vehető igénybe.
3 másodpercig nyomva
1 Atartva agombot
távvezérlő telepítési beállítás
üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a
felhasználói beállítás üzemmód
kapcsolódik be. 3 mp-nél hosszabb
ideig tartsa nyomva a gombot.
első alkalommal lép ebbe az
2 Amikor
üzemmódba, a funkciókód az
LCD-kijelző alján jelenik meg.
Funkciókód
Érték
• A készülék funkciójától függően egyes menütételek nem jelennek meg, vagy a menü neve
más lehet.
22 Ventilátor
Távvezérlő csatlakoztatása (tartozék)
<Beállítási kódtáblázat>
1) Általános szellőztető készülék
Funkció
Kód
Érték
1
Tesztüzem
01
01 : Tesztüzem beállítása
2
Cím beállítása
02
00~FF : Központi vezérlés kódjának beállítása
3
SA (levegőbemenet) ESP
03
4
EA (kimeneti levegő) ESP
04
5
Készülék iránya
05
6
Gyors frissítés elsőbbsége
06
7
Master beállítás
07
8
Jelfogópanel
09
9
3-perces késleltetés kikapcsolása
10
01 : Beállítás
10
Zónaállapot
11
01 : Változó
02 : Rögzített
<ESP fokozat>
<ESP-érték>
01 : Alacsony
0~255
02 : Magas
03 : Szuper magas
01 : Normál
02 : Fordított
01 : Először levegőbemenet
02 : Először levegőkifúvás
00 : Slave
01 : Master
00 : Automatikus kikapcsolás
01 : Automatikus bekapcsolás
MAGYAR
Szám
<Példa>
Funkciókód ESP fokozat
ESP érték
h A készülék funkciójától függően előfordulhat, hogy egyes tartalmak nem jelennek meg.
Szerelési útmutató 23
Központi vezérlő csatlakoztatása (tartozék)
Központi vezérlő csatlakoztatása (tartozék)
C N-OUT
C N-C C
PI485 átjáró
Fő NYÁK
Központi vezérlő
1. Kösse össze: PI485 Gateway (CN-OUT) és fő NYÁK (CN-CC).
2. A fő NYÁK-on nem nkell beállítani az opció-kapcsolót.
3. A részletek a tartozék használati útmutatójában olvashatók.
24 Ventilátor
Próbaüzem
Próbaüzem
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése – egyedi ventilátor-üzemmód
MAGYAR
A beltéri levegő frissítése és hűtése általános szellőztetési funkcióval.
Egyedi ventilátor-működés
meg a távvezérlő
1 Nyomja
gombját.
gomb megnyomásával
2 Amódosítható
a szellőztetési mód.
Szellőztetés Távvezérlő kijelzése
mód
Hőcserélés
Normál
Automatikus
Tartalom
Beltéri levegő keringtetése hőveszteség
nélkül.
Beltéri levegő közvetlen keringtetése
hőcserélő használata nélkül.
Beltéri levegő keringtetése a kültéri és beltéri
levegő automatikus összehasonlításával.
gombot megnyomva a
3 Alégáramlás
sebessége állítható.
- A beállítási lehetőségek: gyenge →
erős → nagyon erős.
- Ha van felszerelt CO2-érzékelő, a beállítási
lehetőségek: gyenge → erős → nagyon erős
→ automatikus.
Szerelési útmutató 25
Próbaüzem
Üzemeltetés és levegőmennyiség kijelölése – összekapcsolt működés szellőztetéssel
Csak akkor használható, ha a légkondicionáló és a szellőztető összekapcsolva működik.
Ez a funkció a légkondicionálással egyidejűleg a szellőztető egység használatával hűti és frissíti a
beltéri levegőt.
Ventilátorral összekapcsolt működés
meg a távvezérlő
gombját.
1 Nyomja
- Csak akkor használható, ha a
légkondicionáló és a szellőztető
összekapcsolva működik. (A
távvezérlő kijelzőjén „Interlinked operation”
jelenik meg.)
Start/Stop gombot szellőztetés üzemmódban
2 Amegnyomva
elindul a szellőztetés.
3
A
gomb megnyomásával
módosítható a szellőztetési mód.
Az üzemmódválasztó gomb a
hőcserélős, normál és automatikus
üzemmód között vált.
❈ A távvezérlőn csak akkor jelenik meg a
kijelzés, ha a készülék szellőztetés módban
van és a légkondicionálás üzemmódba
váltáskor a beállított hőmérséklet jelenik meg.
gombot általános szellőztetés
4 Aüzemmódban
megnyomva állítható a
levegőáramlás sebessége.
A levegőáramlás sebessége-gomb többszöri
megnyomásával a következő áramlási sebességeket
lehet beállítani: gyenge → erős →extra erős. Ha van
felszerelt CO2-érzékelő, a beállítási lehetőségek:
gyenge → erős → nagyon erős → automatikus.
légkondicionáló üzemmódba
5 Visszakapcsolás
1)Automatikus váltás: Ha legalább 15
másodpercig egy gombot sem nyom meg,
akkor automatikusan visszatér a
légkondicionáló üzemmódba.
2) Kézi átállás : A
gombot szellőztetés
üzemmódban megnyomva kézzel lehet
átkapcsolni az üzemmódot.
26 Ventilátor
Ha a próbaüzem során hiba lép fel
Ha a próbaüzem során hiba lép fel
Jelenség
Javítás
A készülék nem működik, ha
megnyomja az „ON” gombot.
• A biztosító hiányzik?
• A NYÁK és a távvezérlő csatlakozatása helyes?
• A kültéri hőmérséklet a határéréken van?
(Kisebb mint -10 °C vagy nagyobb mint 45℃)
A ventilátor nem működik
• Határérték esetén
- Kapcsolja be az 5. DIP- kapcsolót.
- Indítsa újra a készüléket és ellenőrizze a megfelelő működést.
- Kapcsolja ki az 5. DIP- kapcsolót és ismét indítsa újra a
készüléket.
Szerelési útmutató 27
MAGYAR
• Ellenőrizze a tápellátást (névleges feszültség 1 fázis, 220-240 V,
az átmérő ø0,6~ø2,0, kismegszakító kapacitása)
Ha a próbaüzem során hiba lép fel
Modell megnevezése
L
Z - H
0
5
0
G B
A
2
Fejlesztési sorszám
Funkció
A: Alap
Típusmegjelölés
B: Mennyezetbe rejtett típus
Elektromos szabvány (feszültség, frekvencia, fázis)
220-240 V, 50 Hz, 1 fázis / 220 V, 60 Hz, 1 fázis
Kapacitás
Pl.) 080 ơ 800 m3/óra 100 ơ 1000 m3/óra
Hőcserélős típus
H: Teljes hővisszanyerés
Azt jelzi, hogy ez az LG
rendszere
Zajkibocsátás
A jelen termék által kibocsátott A-hangnyomásszint 70 dB alatti.
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos
működési szintek.
Annak ellenére, hogy a kibocsátási és kitettségi szintek között összefüggnek egymással, megbízhatóan mégsem használhatók a további óvintézkedések szükségességének meghatározására.
A munkaerő kitettségének tényleges szintjét befolyásoló tényezők közé tartozik a munkavégzésnek
helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a berendezések száma és az egyéb kapcsolódó
folyamatok, valamint az az időtartam, amíg egy kezelő ki van téve a zajnak.
Továbbá, a megengedett kitettségi szint országtól függően eltérő lehet. A jelen információk azonban
segítséget nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és kockázatok megfelelő felmérésben.
28 Ventilátor
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising