LG | PC09SQ.NSJ | User guide | LG PC09SQ Navodila

LG PC09SQ Navodila
KÉZIKÖNYV
LÉGKONDICIONÁLÓ
Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél
mindig referenciaként.
TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
TARTALOMJEGYZÉK
A jelen kézikönyvben szereplő képanyag,
illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt
modelltől.
A kézikönyvet a gyártó bármikor
átdolgozhatja.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..........................................................3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK............................................................. 4
ÜZEMELTETÉS...........................................................................11
Megjegyzések az üzemeltetéshez................................................................. 11
Részek és funkciók........................................................................................ 11
Vezeték nélküli távvezérlő............................................................................. 12
A légkondicionáló automatikus újraindítása................................................... 17
Az üzemmód kiválasztása............................................................................. 17
A Jet üzemmód használata............................................................................ 19
A ventilátor fordulatszám funkció használata................................................. 20
A légáramlás irányának beállítása................................................................. 20
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása............................................................... 21
Az elalvás üzemmód használata................................................................... 22
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata.............................. 22
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)�������� 23
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)....................... 23
A Komfort légterelés funkció használata (opcionális).................................... 23
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)............................. 24
A speciális funkciók beállítása....................................................................... 24
INTELLIGENS FUNKCIÓK........................................................26
LG SmartThinQ alkalmazás használata........................................................ 26
KARBANTARTÁS.......................................................................29
A légszűrő megtisztítása................................................................................ 31
HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................32
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
HU
A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos
vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy
sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre
oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.
Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és
műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a
szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése
érdekében kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.
A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek
meg.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony
hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg
kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve,
tűzveszély áll fenn.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót
gondosan el kell olvasni.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a
telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a
berendezést.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll
rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben
vagy a telepítési kézikönyvben.
3
HU
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a
személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
óvintézkedéseket.
Gyermekek a háztartásban
A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket
is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet
alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást
kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen
arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Európai felhasználás:
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai,
érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a
használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék
biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges
veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást
vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
Üzembe helyezés
•Ne
• helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre,
ahonnan leeshet.
•A
• készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy
hivatalos szervizközpont segítségét.
•Gondoskodjon
•
a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos
beszereléséről.
4
HU
•Ne
• telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok,
például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
•Ügyeljen
•
rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő
csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a
légkondicionáló beszerelésekor.
•Használjon
•
a légkondicionáló névleges teljesítményének
megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
•Kizárólag
•
az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne
használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
•Használjon
•
éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a
levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok
használata tűz- és robbanásveszélyes.
•A
• beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A
vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan
feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A
szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet
okozhatnak.
•A
• légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön
elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék
számára.
•Ne
• kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy
telefon földvezetékére.
•Biztosítsa
•
a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
Üzemeltetés
•Ügyeljen
•
rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett
alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
•Gondoskodjon
•
róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a
kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
•Az
• elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban
helyezze el.
•A
• készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett
hűtőközeget használja.
5
HU
•Ha
• a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot
vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
•Ne
• tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy
hígítót a légkondicionáló közelében.
•Ha
• a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos szervizközponttal.
•Ne
• működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő
szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
•Gázszivárgást
•
követően (például freon, propán, LP gáz, stb.
kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan
szellőztesse ki a helyiséget.
•A
• készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra
vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén
korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
•Gondoskodjon
•
megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót
olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is
működik.
•Ügyeljen
•
rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne
legyenek elzáródva.
•A
• légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
•Gondoskodjon
•
róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és
repedésmentes, illetve feszes legyen.
•Soha
•
ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a
légkondicionálót nedves kézzel.
•Ne
• helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
•Ne
• helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel
közelébe.
•Ne
• alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen
keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek
és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki
kell cserélni.
•Áramszünet
•
vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket
az elektromos hálózatról.
6
HU
•Ügyeljen
•
rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön
meg a tápkábel.
•Működés
•
közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse
meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.
Karbantartás
•A
• készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a
termékre.
•Karbantartási
•
munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg amíg a ventilátor leáll.
Műszaki biztonsági előírások
•A
• készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező
esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
•Minden
•
olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek
megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie
érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól,
amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni
hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes
specifikációkkal.
•A
• szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának
megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás
igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is
igényelnek, gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes
személy felügyelete alatt kell elvégezni.
•A
• használati utasításban található információk olyan képesített
szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági
eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és
vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
•A
• jelen használati utasításban található előírások betartásának
elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz,
személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez
vezethet.
7
HU
•A
• készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti
jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
•A
• tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A
cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
•A
• készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra
lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
•Ne
• rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő
pólusát.
•Ha
• az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat
burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem
biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat
rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali
csatlakozóaljzat pedig földelt.
•Ha
• bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően,
akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az
áramkört villanyszerelővel.
•A
• készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz
megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok
megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy
hasonló képesítésű szakemberrel.
•A
• kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse
ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan
képzett személlyel.
•A
• készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben
amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
•A
• készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos
nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek
gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő).
•A
• készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai
sérülések bekövetkezését.
8
HU
VIGYÁZAT
A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés,
működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb
vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának
csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket
kell betartani:
Üzembe helyezés
•Ne
• telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék
a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
•Szerelje
•
be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz
könnyen kiáramolhasson.
•A
• légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el
körültekintően.
•A
• javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő
hűtőközeghez.
•A
• légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy
használjon e célra villás targoncát.
•A
• kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve
közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri
egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás
hatásának legyen kitéve.
•A
• telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a
hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek
biztonságos megsemmisítéséről.
•Olyan
•
helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből
áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a
szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.
Üzemeltetés
•Ha
• a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni,
távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
9
HU
•A
• légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e
a légszűrőt a készülékbe.
•A
• légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze,
hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
•Ne
• helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
•Ne
• használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne
használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
•Ne
• működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül
magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség
ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
•Ne
• használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog
valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a
ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
•Ne
• hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg
levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre
áramoljon.
•Szárazelemből
•
származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel
öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
•Ne
• igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
•Ne
• használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek
tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására,
stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és
nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás
betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
•Ne
• kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.
Karbantartás
•A
• légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém
alkatrészeit.
•Használjon
•
megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha
magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania
vagy javítania.
•A
• légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású
tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre.
Használjon puha rongyot a tisztításhoz.
10
ÜZEMELTETÉS
HU
Megjegyzések az üzemeltetéshez
Energiatakarékossági javaslatok
••Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb
áramfogyasztással járhat.
••A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel
szemben.
••A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
••Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
••Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le
lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
••A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és
szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
••Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a
légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.
Részek és funkciók
Beltéri egység
Kültéri egység
1 Légszűrő
1 Apróbordás hőcserélő
2 Levegő belépés
2 Levegő kifúvás
3 Elülső takarólemez
4 Levegő kilépés
5 Légterelő (vízszintes terelőlemez)
6 Légterelő (függőleges szellőzőzsalu)
7 Start/Stop gomb
MEGJEGYZÉS
••A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
11
HU
Vezeték nélküli távvezérlő
A távvezérlő működtetése
A szárazelemek behelyezése
Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb
oldalán található jelvevő felé.
Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni
kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő
AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.
1
Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2
Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy
az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba
helyezkedjen el.
MEGJEGYZÉS
••Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre
irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe
hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a
légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
••A rendszer megfelelő működése érdekében
tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha
ronggyal.
A távvezérlő felszerelése
A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre
szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen
napsugárzás.
1
Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy
biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
2
Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan
két csavarral a távvezérlő tartóját.
12
••Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem
áll rendelkezésre, a termék nem ad ki
hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az
adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a
Légáram Irányítása ( SWING ), az Energia Kijelző (
), és a Légtisztító Üzemmód (
kW [3 s]
) funkciót.
HU
A pontos idő beállítása
1
2
3
Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
Nyomja meg a
beállításához a
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
A légkondicionáló használata a
távvezérlő nélkül
Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a
készülék be- és kikapcsolásához az ON/OFF
gombot használhatja.
1
Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus)
vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
2
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
1. típus
MEGJEGYZÉS
••Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását
követően válik elérhetővé.
ON/OFF
A °C/°F átváltási funkció használata
(opcionális)
2. típus
E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet
állítani a készüléket.
SWING gombot és tartsa nyomva
••Nyomja meg a ℃↔℉
[5 s]
kb. 5 másodpercig.
ON/OFF
MEGJEGYZÉS
••Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható,
akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
••Túl magasra van állítva a ventilátor
fordulatszáma.
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők
lehetnek.
••A vészhelyzeti ON/OFF gomb használata esetén
a hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
••A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet
22-24 °C közötti tartományban állítható.
13
HU
A vezeték nélküli távvezérlő használata
A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
Utasítások
2
O
O
A kívánt
szobahőmérséklet
beállítására szolgál hűtő,
fűtő és automatikus
átváltó üzemmódban.
O
O
A hűtő üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A fűtő üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A párátlanító üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
A ventilátor üzemmód
kiválasztására szolgál.
O
O
Az automatikus átváltó/
automata üzemmód
kiválasztásához
használható.
O
O
JET
MODE
A szobahőmérséklet
gyors módosításához
használható.
O
O
FAN
SPEED
A ventilátor
fordulatszámának
beállítására szolgál.
O
O
A függőleges, illetve
vízszintes légáramlat
beállításához
használható.
O
O
*
FAN
SPEED
MODE
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
MODE
TIMER
Multi
A légkondicionáló be- és
kikapcsolásához
használható.
-
*
Egy
egységes
CANCEL
RESET
SWING
SWING
MEGJEGYZÉS
••* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
••Ha multi kültéri egységre csatlakozik, az energiakijelző, az energiavezérlés, a
csendes és az intelligens diagnózis funkciók nem biztos, hogy támogatottak.
14
HU
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
2
*
O
-
A speciális funkciók és
az időzítő beállítását/
törlését biztosítja.
O
O
-
Az időzítő beállításainak
törlésére szolgál.
O
O
-
A kívánt időpont
beállításához
használható.
O
O
-
A beltéri egység
kijelzőjén a fényerő
beállításához
használható.
O
O
ROOM
TEMP
A szobahőmérséklet
megjelenítésére szolgál.
O
O
°C↔°F
[5 s]
A mértékegység °C-ra
vagy °F-ra történő
beállításához
használható.
O
O
A légáramlás
beszabályozását
biztosítja a huzat
kiküszöbölésére.
O
O
Annak beállítását
szolgálja, hogy
megjelenjen-e az
energiahasználatra
vonatkozó információ.
O
X
*ENERGY
CTRL
Az energiatakarékos
üzemmód
bekapcsolására
használható.
O
X
DIAGNOSIS
[5 s]
A termék karbantartási
információinak gyors
megtekintéséhez
használható.
O
X
SET/
CANCEL
TEMP
*
CANCEL
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
SET
CANCEL
*LIGHT
OFF
CANCEL
RESET
Multi
O
FAN
SPEED
MODE
Egy
egységes
A légkondicionáló kívánt
időben történő be-,
illetve kikapcsolására
szolgál.
TIMER
*
Utasítások
*COMFORT
AIR
kW
[3 s]
-
-
15
HU
elérhető funkció
Gomb
Kijelző
2
*
*
FUNC.
TEMP
*
JET
MODE
1
kW [3 s]
SWING
℃↔℉ [5 s]
FUNC.
TIMER
SWING
SET UP
ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]
RESET
SET
CANCEL
CANCEL
-
Egy
egységes
A beltéri egységbe
érkező levegő
megtisztítását szolgálja.
FAN
SPEED
MODE
Utasítások
Multi
O
O
(opcionális) (opcionális)
A kültéri egységek
zajszintjének
csökkentésére
használható.
O
X
A beltéri egységben
keletkező nedvesség
eltávolítására szolgál.
O
O
A távvezérlő beállítási
paramétereinek
alapértékekre történő
visszaállításához
használható.
O
O
MEGJEGYZÉS
••Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
RESET
16
••* A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
••Nyomja meg a SET/CANCEL gombot a kiválasztott FUNC működtetéséhez.
HU
A légkondicionáló automatikus
újraindítása
Az üzemmód kiválasztása
E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.
Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell
indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási
értékek tárolását.
Hűtés üzemmód
Az automatikus újraindítás letiltása
1
Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus)
vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).
2
Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig
az ON/OFF gombot. Ekkor a berendezés
kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4
alkalommal dupla villanással jelez.
Automatikus átváltó üzemmód /
Automata (AI) üzemmód
Párátlanító üzemmód
Fűtés üzemmód
••Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor
nyomja meg az ON/OFF gombot és tartsa
nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló
hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal
dupla villanással jelez.
1. típus
Ventilátor üzemmód
Hűtés üzemmód
ON/OFF
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
••Ekkor a
2. típus
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
vagy a
gombot.
ON/OFF
MEGJEGYZÉS
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők
lehetnek.
••Ha az ON/OFF gombot 6 másodperc helyett
csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az
egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt
üzemmódban erős légáramlással 18 percen át
hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári
beállítási értékekre.
17
HU
Automata üzemmód (mesterséges
intelligencia)
Automatikus átváltó üzemmód
Multi modell
Ebben az üzemben a készülék automatikusan
váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet
a beállított hőmérséklethez képest ±2 °C-on tartsa.
Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan
az elektronikus vezérlő vezérli.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
••Ekkor az
3
4
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Az automatikus átváltó üzemmód
kiválasztásához nyomja meg többször a MODE
gombot.
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
Egy egységes modell
vagy a
gombot.
A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg a FAN SPEED gombot.
ikon jelenik meg a kijelzőn.
••Ekkor az
3
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
4
A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg a FAN SPEED gombot.
nyomja meg a
vagy a
gombot.
Párátlanító üzemmód
Ebben az üzemmódban erősen nyirkos
környezetben vagy az esős évszak során
csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne
induljon be a penészedés. A készülék ebben az
üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba
hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy
optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
••Ekkor a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
••Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet
manuális beállítására nincs lehetőség, mert a
készülék automatikusan állítja be a
hőmérsékletet.
••A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.
18
HU
Fűtés üzemmód
A Jet üzemmód használata
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A szobahőmérséklet gyors
megváltoztatása
A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig
gyorsan felfűthető a helyiség.
••Ekkor a
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
vagy a
gombot.
MEGJEGYZÉS
••
jelenik meg a beltéri egységen amikor a
leolvasztás működik.
••Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri
egységen:
−−Amikor az előmelegítés működik.
−−Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a
beállított értéket.
Ventilátor üzemmód
Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a
hőmérséklet változtatása nélkül.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
••Ekkor a
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
••A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás
üzemmóddal együtt használható.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
3
Nyomja meg a JET MODE gombot.
••Ekkor a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
••Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating
üzemmód nem használható.
••Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj
kifelé 30 percig.
••30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C
marad.
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a
vagy a
gomb megnyomásával állítsa be a
kívánt hőmérsékletet.
••Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj
kifelé 30 percig.
••30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C
marad.
Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a
A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg a FAN SPEED gombot.
vagy a
gomb megnyomásával állítsa be a
kívánt hőmérsékletet.
••Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e
funkció használatakor a fentiekhez képest más
értékek jelennek meg.
19
HU
A ventilátor fordulatszám
funkció használata
A légáramlás irányának
beállítása
A ventilátor fordulatszámának
beállítása
E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre
(vízszintesre) lehet állítani.
••A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg többször a FAN SPEED gombot.
Kijelző
Fordulatszám
Magas
Közepes - Magas
Közepes
Közepes - Alacsony
Alacsony
-
Természetes szél
MEGJEGYZÉS
••A természetes szél ventilátorsebessége
automatikusan beállítódik.
→
→
••Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal
jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.
→
→
→
→
••Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5
másodpercre jeleníti meg az információkat, majd
a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet
megjelenítésére.
20
••Nyomja meg többször a SWING ( SWING ) gombot, majd
válassza ki a szükséges irányt.
−−Ha azt szeretné, hogy a készülék
automatikusan határozza meg a légáramlás
irányát, akkor válassza ki az
(
) ikont.
MEGJEGYZÉS
••Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat,
hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban
beállítani.
••A légterelő önkényes átállítása meghibásodást
okozhat a készülékben.
••A légkondicionáló újraindításakor a készülék a
korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi
figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a
távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt
pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a
SWING
vagy
a SWING gombot, hogy átállíthassa a légáramlás
irányát.
••Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e
funkció használatakor a fentiekhez képest más
értékek jelennek meg.
HU
Az „On/Off Timer” időzítő
beállítása
E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a
kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.
Az időzített kikapcsolás beállítása
1
Nyomja meg többször a
TIMER
gombot.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
Az időzített bekapcsolás beállítása
1
Nyomja meg többször a
TIMER
gombot.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
2
3
2
3
Nyomja meg a
beállításához a
••Az időzítő beállítását követően az aktuális idő
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt
és az
jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra
került.
Az időzített bekapcsolás törlése
1
Nyomja meg többször a
TIMER
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt
és az
jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra
került.
MEGJEGYZÉS
••E funkció a Simple Timer üzemmód használata
esetén nem érhető el.
Az időzített kikapcsolás törlése
1
Nyomja meg többször a
TIMER
gombot.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
gombot.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
2
2
gombot, majd a percek
gombot.
••Az időzítő beállítását követően az aktuális idő
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
Nyomja meg a
beállításához a
A beállított érték törléséhez nyomja meg a
SET/CANCEL gombot.
A beállított érték törléséhez nyomja meg a
SET/CANCEL gombot.
Az időzítő beállításainak törlése
••Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja
meg a
CANCEL
gombot.
21
HU
Az elalvás üzemmód használata
E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően
a készülék mikor kapcsoljon ki.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg többször a
TIMER
gombot.
Az óra kiválasztásához nyomja meg a
gombot (maximum 7 óra).
vagy a
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
••Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az
ikon jelenik meg.
••A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H
- 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző
visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
••Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet
automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben,
majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot
emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető
alvás.
••A hőmérséklet a beállított értékhez képest
legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
••Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma
manuálisan megváltoztatható, a készülék
továbbra is automatikusan szabályozza a
ventilátor fordulatszámát.
22
E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően
a készülék mikor kapcsoljon ki.
1
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
••Ekkor a
A „Simple Timer” egyszerű
időzítő üzemmód használata
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg többször a
TIMER
gombot.
••Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
Az óra kiválasztásához nyomja meg a
gombot (maximum 7 óra).
vagy a
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
••Ekkor a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
••E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás
üzemmód használata esetén nem érhető el.
HU
Az energiafogyasztást
megjelenítő üzemmód
használata (opcionális)
E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a
működés közben mennyi áramot fogyaszt.
A pillanatnyi teljesítmény felvétel
megjelenítése
1
2
A háttérvilágítás kikapcsolási
funkció használata (opcionális)
A kijelző fényereje
A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása
kikapcsolható
••Ehhez nyomja meg a LIGHT OFF gombot.
MEGJEGYZÉS
••Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg az kW [3 s] gombot és tartsa nyomva
kb. 3 másodpercig.
••Az aktuális energiafogyasztás ( ) egy
pillanatra megjelenik néhány beltéri egység
kijelzőjén.
MEGJEGYZÉS
A Komfort légterelés funkció
használata (opcionális)
A terelőlemez komfortos beállítása
E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre
kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a
levegőt közvetlenül a helységben tartózkodó
személyekre.
••Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték
nélküli távvezérlő kijelzőjén.
1
Kapcsolja be a készüléket.
••A megjelenített érték mértékegysége kW.
2
Nyomja meg többször a COMFORT AIR
gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
••Ha az összesített fogyasztás túllépi a
maximálisan kijelezhető 99 kW értéket, a kijelző a
99 kW értéken marad.
••A 10 kW alatti fogyasztás 0,1 kW-s, míg a 10 kW
feletti fogyasztás 1 kW-s mértékegységben jelenik
meg.
••A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett
fogyasztási értéktől.
••Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció
nem biztos, hogy támogatott.
••Ekkor az
kijelzőn.
vagy az
ikon jelenik meg a
MEGJEGYZÉS
••Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a
vagy a
ikon jelenik meg.
••E funkció a MODE vagy a JET MODE gomb
megnyomása esetén nem érhető el.
gomb megnyomása esetén e funkció nem
•• A
áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú,
automatikus mozgatásra állítja a terelőlemezt.
••E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes
terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak
megfelelően automatikusan mozog.
23
HU
Az energiaszabályozó üzemmód
használata (opcionális)
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Nyomja meg az ENERGY CTRL gombot.
••Az egyes lépések kiválasztásához nyomja
meg egymást követően többször az ENERGY
CTRL gombot.
A speciális funkciók beállítása
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNC gombot.
3
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
MEGJEGYZÉS
••1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez
képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
−−A kijelzőn
felirat jelenik meg.
••2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez
képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
−−A kijelzőn
felirat jelenik meg.
Kijelző
••3. lépés (opcionális): A gép névleges
teljesítményigényéhez képest a felvett
teljesítmény 60 %-kal csökken.
−−A kijelzőn
A beltéri egységbe érkező levegő
megtisztítását szolgálja.
felirat jelenik meg.
••Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén
lépés), illetve
(1.
(2. lépés) ikon jelenik meg.
••Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt
használható.
••Energiaszabályozó üzemmód használata esetén
a készülék kapacitása csökkenhet.
••A FAN SPEED gomb, majd utána a
vagy a
gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre
megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
••A ROOM TEMP gomb megnyomásával a
szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre
megjeleníthető.
••Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció
nem biztos, hogy támogatott.
24
Utasítások
A kültéri egységek zajszintjének
csökkentésére használható.
A beltéri egységben keletkező
nedvesség eltávolítására szolgál.
MEGJEGYZÉS
••Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll
rendelkezésre.
••Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes
funkciók használatakor a fentiekhez képest más
értékek jelennek meg.
HU
A speciális funkciók törlése
A csendes üzemmód használata
1
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNC gombot.
E funkció csökkenti a kültéri egység
zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy
nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.
2
A funkció törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.
A légtisztító üzemmód beállítása
E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével
tiszta, friss levegőt biztosítanak.
Funkció
Ionizáló
Plazmaszűrő
Kijelző
Utasítások
Az ionizálóból
származó
ionrészecskék
sterilizálják a
levegőben levő
baktériumokat és
egyéb káros
anyagokat.
Felfogja a
beszívott
levegőben levő
mikroszkopikus
méretű szennyező
részecskéket,
hogy a készülék
tiszta, friss
levegőt
biztosíthasson.
••A kijelzőn
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
••E funkció a MODE, az ENERGY CTRL, illetve a
JET MODE gomb megnyomása esetén nem
érhető el.
••E funkció a hűtés, a fűtés, a párátlanítás, az
automatikus átváltó és az automata üzemmóddal
együtt használható.
••Ha multi kültéri egységre csatlakozik, ez a funkció
nem biztos, hogy támogatott.
Az automatikus tisztítás funkció
használata
Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a
beltéri egység belseje. E funkció használatával
megszüntethető a nyirkosság.
••A kijelzőn az
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
••Az automatikus tisztítás funkció használatakor
bizonyos funkciók nem használhatók.
••A légkondicionáló kikapcsolását követően a
ventilátor további 30 percig működésben marad,
és belülről kiszárítja a beltéri egységet.
MEGJEGYZÉS
••E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül
is használhatja.
••Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/
Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő
és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
••Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
••Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e
funkció használatakor a fentiekhez képest más
értékek jelennek meg.
25
INTELLIGENS FUNKCIÓK
LG SmartThinQ alkalmazás
használata
Tudnivalók amelyeket ellenőriznie
kell mielőtt a LG SmartThinQ
eszközt használja
••Az
1
logóval ellátott készülékekhez
Ellenőrizze a távolságot a készülék és a
vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi
hálózat).
••Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli
útválasztó között nagy, a jelerősség pedig
gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a
regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.
2
Kérjük, kapcsolja ki a Mobil adatokat az
okostelefonján.
••Az IPhone esetében, kapcsolja ki az
adattovábbítást: Beállítások →
Mobilhálózat→ Mobil adatforgalom.
HU
MEGJEGYZÉS
••A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg,
ikon a
hogy a világít-e hogy Wi-Fi
kezelőpanelen.
••A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat
támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez,
forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa
el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
••Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget
semmilyen hálózati probléma vagy hiba,
üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond
esetén.
••Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a
Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze
van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének
növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt
(hatótávnövelőt).
••A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy
megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
••Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem
működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
••A környező vezeték nélküli környezetben lehet,
hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
••A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték
nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt.
Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül
egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
••Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli
útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon
meg egy kivételt.
3
Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték
nélküli útválasztóhoz.
••A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk
és számok kombinációja kell legyen. (Ne
használjon speciális karaktereket)
••Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat
a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó
függvényében.
••Amennyiben a router biztonsági protokollja WEP
értékre van beállítva, meghiúsulhat a hálózat
létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági
protokollt (ajánlott: WPA2) és regisztrálja ismét a
terméket.
26
HU
LG SmartThinQ telepítése
Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást
okostelefonján, a Google Play & Apple App
áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás
letöltéséhez és telepítéséhez.
MEGJEGYZÉS
••Ha egyszerű belépés mellett dönt az LG
SmartThinQ alkalmazásba, akkor át kell mennie a
készülék regisztrációs folyamatán minden egyes
alkalommal, amikor lecseréli az okos-telefonját
vagy újratelepíti az alkalmazást.
Termékregisztráció
1
Indítsa el az LG SmartThinQ alkalmazást
okostelefonján.
2
Hozzon létre egy felhasználói fiókot, és lépjen
be.
3
Nyomja meg a Regisztrálás gombot.
4
Nyomja meg a Légkondicionáló gombot.
5
Kövesse okostelefonja utasításait.
Wi-Fi funkció
••Az
logóval ellátott készülékekhez
Az alkalmazás használata
1
Válassza ki a készüléket az applikációban és
csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz.
2
Válassza ki a menüt a jobb felső sarokban a
beállítások és funkciók eléréséhez.
Firmware frissítés
Tartsa karban a készülék teljesítményét.
Smart Diagnosis™
Az intelligens diagnosztikai funkció használata
esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy
hogyan kell helyesen használni a készüléket a
használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.
Beállítások
Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a
készüléken és az alkalmazásban.
MEGJEGYZÉS
••Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját,
Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél a
készülék regisztrációja után, törölje azt a LG
SmartThinQ Beállítások → Termék
szerkesztése pontnál és regisztráljon újból.
••Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé
irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az
applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele
céljából.
••A tulajdonságok típusfüggők.
Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon
és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.
27
HU
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel
kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más
nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése
érdekében látogasson el a http://opensource.lge.
com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel,
jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek
megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és
a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja
Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld
az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az
ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől
számított három évig érvényes. Ez az ajánlat
mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az
információ.
Smart Diagnosis™ okostelefon
használatával
••Az
vagy
logóval ellátott készülékekhez
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG
Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára
van szüksége, abban az esetben ha a készülék
hibásan működik vagy meghibásodik.
A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be,
ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem
képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™
használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.
1
Nyissa meg az LG SmartThinQ alkalmazást
okostelefonján.
2
Válassza ki a légkondicionálót a műszerfalon
3
Nyomja le az Okos Smart Diagnosis gombot.
4
Kövesse okostelefonja utasításait.
MEGJEGYZÉS
••A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hivás
minőségétől.
••Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a
hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a
legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.
••Teremtsen csendes környezetet, ellenkező
esetben a telefon nem fogja megfelelően
érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.
28
KARBANTARTÁS
HU
FIGYELMEZTETÉS
••Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.
Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető
legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetők legyenek a meghibásodások.
••Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd
áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
••A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban,
hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is
elősegíti.
Légszűrő
••A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
29
HU
Típus
Légszűrő
Ionizáló
(opcionális)
Utasítások
Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.
Kéthetente
Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.
Félévente
A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha,
száraz rongyot.
Beltéri egység
Kültéri egység
Időszak
Rendszeresen
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának
megtisztításához.
Évente
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének
megtisztításához.
Négyhavonta
Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.
Évente
Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel
nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy
szakembertől.)
Évente
Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.
Évente
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának
megtisztításához.
Évente
Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei
nem lazultak-e meg.
Évente
Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.
Évente
MEGJEGYZÉS
••A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás
vagy elszíneződés keletkezhet.
••A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.
30
HU
A légszűrő megtisztítása
7
Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére
kerülhessen.
8
Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő
megfelelően be lett-e szerelve.
A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség
esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.
MEGJEGYZÉS
••Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is
törhet.
••A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és
egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri
egységbe.
1. típus
A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt
a beltéri egység teteje felől helyezi be.
1
2
3
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábel csatlakozódugóját a hálózati
csatlakozóaljzatból.
2. típus
1
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábel csatlakozódugóját a hálózati
csatlakozóaljzatból.
2
Nyissa fel az elülső takarólemezt.
3
Fogja meg a légszűrők gombjait, húzza le egy
kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri
egységből.
4
A szűrő megtisztításához használjon porszívót
vagy semleges mosószeres langyos vizet.
Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje
fel a szűrőt.
••Emelje fel kissé a takarólemez mindkét
oldalát.
Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.
4
A szűrő megtisztításához használjon porszívót
vagy semleges mosószeres langyos vizet.
5
Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.
5
Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.
6
Akassza be a légszűrők kampóit az elülső
takarólemezbe.
6
Akassza be a légszűrő kampóit az elülső
takarólemezbe.
7
Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a
szűrők megfelelően be lettek-e szerelve.
31
HIBAELHÁRÍTÁS
HU
Öndiagnosztizáló funkció
A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység
jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi
márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.
Szervizközpont értesítése előtti teendők
Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a
meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
Égett szag árad a készülékből,
és a készülék furcsa hangokat
ad ki.
Alacsony páratartalom esetén is
víz csepeg a beltéri egységből.
A légkondicionáló
rendellenesen
működik.
A tápkábel megsérült vagy
túlzottan felhevül.
Egy kapcsoló, egy megszakító
(biztonsági, földelő) vagy egy
biztosíték rendellenesen
működik.
••Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki
a tápkábel csatlakozódugóját a
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg
a készülék tápellátását, majd értesítse a
szervizközpontot.
Az egység az öndiagnosztizálást
követően hibakódot jelenít meg.
A légkondicionáló nincs
csatlakoztatva a hálózati
csatlakozóaljzathoz.
••Ellenőrizze, hogy a tápkábel
csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati
csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a
hálózati leválasztó kapcsolók be
vannak-e kapcsolva.
Az egyik biztosíték kioldott vagy
a készülék nem kap tápáramot.
••Cserélje ki a biztosítékot vagy
ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
Áramszünet keletkezett.
••Áramszünet esetén kapcsolja ki a
légkondicionálót.
••Az áramellátás helyreállását követően
várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a
légkondicionálót.
A légkondicionáló nem
működik.
Túl magas vagy túl alacsony
feszültségszint.
32
••Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
A légkondicionáló az előre
beállított időpontban kikapcsolt.
••Kapcsolja be a légkondicionálót.
A távvezérlőben az elemek
pólusai helytelen irányban
helyezkednek el.
••Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az
elemek pólusai megfelelő irányban
helyezkedjenek el.
••Ha az elemek megfelelően vannak
behelyezve, de a légkondicionáló
továbbra sem működik, akkor cserélje ki
az elemeket és próbálja meg ismét
bekapcsolni a készüléket.
HU
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
Nincs megfelelő
levegőkeringetés.
••Ügyeljen rá, hogy ne legyen a
légkondicionáló előtt olyan függöny,
árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná
a készülékből kiáramló levegő terjedését.
A légszűrő beszennyeződött.
••Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt.
••További információkért lásd „A légszűrő
megtisztítása” fejezetet.
Túl magas szobahőmérséklet.
••Nyáron több időre lehet szükség a
helység levegőjének lehűtésére. Ilyen
esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot,
hogy gyorsan lehűthesse a beltéri
levegőt.
A légkondicionáló nem Nyitott nyílászárók.
hűti le a helyiséget.
••Gondoskodjon róla, hogy a helyiség
szellőzőnyílásain keresztül ne
áramolhasson ki a hideg levegő.
A kívánt hőmérséklet magasabb,
mint a jelenlegi hőmérséklet.
••Állítsa az elvárt hőmérsékletet
alacsonyabb értékre, mint az aktuális
hőmérséklet értéke.
Valamilyen hőforrás található a
közelben.
••A légkondicionáló használata közben
kerülje az egyéb hőkibocsátó eszközök,
például az elektromos sütők vagy a
gázégők használatát.
A készülék ventilátor üzemmódra
van állítva.
••Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló
hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a
levegőt.
••Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
Túl magas a kültéri hőmérséklet.
••Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra
kell állítani a készüléket.
A ventilátor
fordulatszámát nem
lehet beállítani.
A készülék Jet vagy az automata
üzemmódra van állítva.
••Bizonyos üzemmódokban nem lehet
szabályozni a ventilátor fordulatszámát.
Válasszon olyan üzemmódot, amely
lehetőséget ad a fordulatszám
szabályozására.
A hőmérsékletet nem
lehet beállítani.
A készülék ventilátor vagy Jet
üzemmódra van állítva.
••Bizonyos üzemmódokban nem lehet
szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon
olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad
a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionálót váratlanul
kikapcsolt.
••Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett,
és emiatt a készülék kikapcsolt.
Ellenőrizze az időzítő beállítási
paramétereit.
A készülék működése közben
áramkimaradás történt.
••Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás.
Ha a készülékben engedélyezve volt az
automatikus újraindítás funkció, akkor a
készülék az áramszolgáltatás
helyreállását követően csak több perc
múlva fogja folytatni a megszakított
folyamatokat.
A légkondicionáló
működés közben leáll.
33
HU
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
A beltéri egység
kikapcsolást követően
is működik.
A készülék az automatikus
tisztítási műveletet végzi.
••Hagyja, hogy az automatikus tisztítás
befejeződjön, mert így biztosítható, hogy
a készülék belsejében megszűnjön a
nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni
a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a
készüléket.
A beltéri egység
szellőzőnyílásain át
pára áramlik ki.
A légkondicionálóból kiáramló
hűtött levegő miatt keletkezik a
pára.
••Ez a jelenség akkor fordul elő, ha
megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a
kültéri egységből.
Fűtés üzemmód alkalmazása
esetén kondenzvíz csepeg a
hőcserélőből.
••Ha ezt tapasztalja, akkor egy
vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó
tálca alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés
tapasztalható.
Az átváltó szelep működése
miatt a készülék elindulásakor
vagy leállásakor egy kattanás
hallható.
Nyikorgó hang: A hirtelen
hőmérsékletváltozás miatti
zsugorodás vagy tágulás
következtében a beltéri egység
műanyag alkatrészei adják ki a
nyikorgó hangot.
Áramlás vagy fúvás hangja: A
hang a légkondicionálóban levő
hűtőközeg áramlása miatt
keletkezik.
••Ezek üzemszerű jelenségek. A
hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység
valamilyen szagot
áraszt.
A beltéri egységbe áramló
levegővel együtt a készülék
különböző szagokat (például
cigarettafüstöt) is beszívhat,
amelyek később kiáramlanak a
készülékből
••Ha a szag nem szűnik meg, ki kell
cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem
segít, kérje a szervizközpont segítségét a
hőcserélő kitisztításához.
A fűtés üzemmód érvénybe
lépésekor a terelőlemez
majdnem zárt állapotban van, és
annak ellenére, hogy a kültéri
egység működik, nem áramlik ki
levegő a készülékből.
••Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja
meg, amíg az egység elegendő meleg
levegőt hoz létre ahhoz, hogy
kiáramoltassa a beltéri egységen
keresztül.
A kültéri egység jégtelenítő
üzemmódban működik.
••Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet
csökkenése esetén jég/dér képződik a
tekercseken. A jégtelenítő funkció
használatakor a készülék eltávolítja a
jégréteget a tekercsről. A folyamat
befejezéséhez kb. 15 percre van
szükség.
Túl alacsony a kültéri
hőmérséklet.
••Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra
kell állítani a készüléket.
A légkondicionáló
nem fúj ki meleg
levegőt.
34
HU
Hibajelenség
Az otthoni készüléke
és az okos-telefon
nem csatlakozik a
Wi-Fi hálózathoz.
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
Nem megfelelő a jelszó amellyel
a Wi-Fi hálózathoz próbál
csatlakozni.
••Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez
okos-telefonja kapcsolódik és törölje,
majd regisztrálja készülékét az LG
SmartThinQ segítségével.
A mobil adatok engedélyezve
vannak az okostelefonján.
••Kapcsolja ki a Mobil adatokat az
okostelefonján, és regisztrálja a
készüléket a Wi-Fi hálózatba.
A vezeték nélküli hálózat neve
(SSID) nincs megfelelően
beállítva.
••A vezeték nélküli hálózat neve (SSID)
angol betűk és számok kombinációja kell
legyen. (Ne használjon speciális
karaktereket)
Az útválasztó frekvenciája nem
2,4 GHz.
••Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő
útválasztó támogatott. Állítsa be a
vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz
frekvenciára és csatlakoztassa a
készüléket a vezeték nélküli
útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját
kérdezze meg Internet szolgáltatójától
vagy az útválasztó gyártójától.
Ha a távolság a készülék és az
útválasztó között túl nagy.
••Ha a távolság a készülék és az
útválasztó között túl nagy, a jelerősség
gyenge lesz és meglehet a csatlakozás
nem lesz szabályosan konfigurálva.
Helyezze az útválasztót úgy, hogy
közelebb legyen a készülékhez.
MEGJEGYZÉS
••Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
35
Megjegyzés
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising