LG | UU43W.U32 | Owner's Manual | LG UU18W.UE2 Manuel utilisateur

LG UU18W.UE2 Manuel utilisateur
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési
útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később
is beletekinthessen.
Standard inverter
Az eredeti utasítás fordítása
Bővebb információért lásd a CD-t vagy az LG weboldalát (www.lg.com).
www.lg.com
Egyedi A típusú légkondicionáló szerelési kézikönyve
TARTALOM
Biztonsági óvintézkedések ................................................................................3
A kültéri egység felszerelése..............................................................................7
A kábelezés csatlakoztatása .............................................................................11
Csatlakozócsövek .............................................................................................14
Szivárgásvizsgálat és leürítés .........................................................................18
Tesztüzem ..........................................................................................................20
Funkció ...............................................................................................................22
Öndiagnózis .......................................................................................................23
Tengerparti szerelési útmutató ........................................................................24
2
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Mindig végezze el a földelést.
• Egyébként áramütést
szenvedhet.
Ne használjon sérült
A készülék felszereléséhez
vagy meglazult hálózati mindig forduljon a szervizcsatlakozót, hálózati
központhoz vagy profeszaljzatot vagy hálózati
szionális szerelő céghez.
kábelt.
• Ez tüzet vagy áramütést • Egyébként tűz, áramütés,
okozhat.
robbanás vagy sérülés
keletkezhet.
A beltéri készülékre bizMindig szereljen fel
tonságosan rögzítse az
levegőszivárgás-megelektromos rész fedelét,
szakítót és külön kapa kültéri készülékre
csolótáblát.
pedig a szervizpanelt.
• Ha a beltéri egység elektro- • Ezek hiánya tüzet vagy
áramütést okozhat.
mos részének fedele és a
kültéri egység szervizpanelje nincs biztonságosan rögzítve, a por, víz stb. miatt tűz
vagy áramütés lehet a
következmény.
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy
éghető anyagokat a
készülék közelében.
• Ez tüzet okozhat, vagy a
készülék meghibásodhat.
Szerelési útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.
n A légkondicionáló felszerelése előtt feltétlenül olvassa el.
n Feltétlenül tartsa szem előtt az itt leírt figyelmeztetéseket, mert a biztonsággal kapcsolatos fontos részeket tartalmaznak.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat.
Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági óvintézkedések
Ön ne szerelje szét
A készüléket ne telepítÜgyeljen arra, hogy a
hosszú idejű használat vagy javítsa a terméket. se olyan helyre, ahonnan leeshet.
során a kültéri egység
szerelőkerete ne rongálódhasson meg.
• Ez sérülést vagy balese- • Ez tüzet vagy áramütést • Ellenkező esetben szemétet okozhat.
okozhat.
lyi sérülés keletkezhet.
A kicsomagolás és szerelés során
óvatosan járjon el.
• Az éles peremek sérülést okozhatnak.
Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés
során használjon vákuumszivattyút
és inert gázt (nitrogént). Ne tároljon
vagy használjon éghető gázt vagy
sűrített levegőt, illetve oxigént. Ez
tüzet vagy robbanást okozhat.
• Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy
sérülés veszélye.
n Használat
A hálózati csatlakozóról Ha a hálózati kábel
megsérült, ne használmás készüléket ne
ja.
használjon.
• Ez tüzet vagy áramütést
• Ez a hőfejlődés miatt
okozhat.
tüzet vagy áramütést
okozhat.
Ügyeljen, hogy üzem
közben ne húzódhasson ki a hálózati kábel.
• Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
4
A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja
meg.
• Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
A készülékek közelében
Ha a készülék különös
ne használjon nyílt lánhangot ad, szag vagy
füst jelenik meg, csatla- got.
koztassa le a hálózati
feszültségről.
• Egyébként tűz vagy ára- • Ellenkező esetben tűz
keletkezhet.
mütés keletkezhet.
Biztonsági óvintézkedések
Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.
A hálózati kábelt a csatlakoznál fogva húzza ki.
• Ez áramütést okozhat és • Ellenkező esetben áramütést okozhat vagy a
a készülék meghibásodkábel megrongálódhat.
hat.
A szűrő eltávolításakor
ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit.
• Az éles peremek sérülést
okozhatnak.
Ha a készülék víz alá
Ne tegyen nehéz tárNe lépjen rá a
beltéri/kültéri készülék- gyat a hálózati kábelre. kerül, keresse fel a
hivatalos szakszervizt.
re és ne helyezzen rá
semmit.
• Ez a készülékek leesése • Ez tüzet vagy áramütést • Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
okozhat.
miatt személyi sérülést
okozhat.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne léphessenek a kültéri egységre.
• Egyébként a készülék leeshet és súlyos sérülést okozhat.
Szerelési útmutató 5
MAGYAR
A hálózati kábelt a csat- A hálózati kábel közelé- Működés közben ne
nyissa ki a beltéri/kültélakozónál fogva csatla- ben ne használjon
ri egység beszívónyílámelegítőszerszámot.
koztassa le, és nedves
sát.
kézzel ne érintse a
kábelt.
• Ez tüzet vagy áramütést • Ez tüzet vagy áramütést • Egyébként áramütést
okozhat.
okozhat.
szenvedhet vagy a készülék meghibásodhat.
Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
n Felszerelés
A biztonságos elvezetés érdekében szerelje
fel az elvezető csövet.
• Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel.
A készüléket ne szerel- A készülék felszerelése
je fel olyan helyen, ahol vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszia kültéri egység zaja
várgást.
vagy belőle kiáramló
forró levegő zavarhatja
a szomszédságot, vagy
kárt okozhat.
• Ellenkező esetben vitába • Egyébként a készülék
meghibásodhat.
keveredhet a szomszédokkal.
A készüléket vízszintezve kell felsze- Biztonságosan, olyan helyre szerelje
relni.
fel a készüléket, ami elbírja a súlyát.
• Ellenkező esetben rezgés és vízszivár- • Ha nem így van, a készülék leeshet és
gás léphet fel.
sérülést okozhat.
n Használat
Ne vigye túlzásba a
hűtést és néha szellőztessen.
• Ellenkező esetben az
eredmény egészségkárosodás lehet.
Ne használja a készüléA tisztogatáshoz puha
rongyot használjon. Ne ket speciális célokra,
pl. étel, precíziós eszhasználjon agresszív
közök, műalkotások
tisztítószereket, viaszt
stb. megóvására.
vagy higítót.
• A légkondicionáló külseje • Ezek megsérülhetnek.
megrongálódhat, megváltozhat a színe, vagy a
felületén repedések
keletkezhetnek.
Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
• Ez balesetet okozhat és a készülék meghibásodhat.
6
A kültéri egység felszerelése
A kültéri egység felszerelése
A készülék felszerelési helyét a következő feltételek figyelembe vételével és a felhasználó egyetértésével
kell kiválasztani.
• Olyan helyre szerelje fel, ahol nem keletkezhet
hóomlás vagy jégcsap.
• Olyan helyen szerelje fel, ahol a padlózat vagy
alap megfelelően szilárd, az épület elöregedett
részén vagy olyan helyen ne szerelje fel, ahol
nagy mennyiségű hó gyűlhet össze.
Na
pv
éd
őt
ető
Több mint
300mm
Több mint
300mm
Ke
márítés
s a va
ka gy
dá
ly
Több mint 600mm
Több mint 700mm
Egység: mm
2. Csövezés hossza és magassága
n Egyedi működés
Típus
Kapacitás
UU18W
UU24W
UU30W
UU36W/UU37W
UU42W/UU43W
UU48W/UU49W
UU60W/UU61W
5kW
7kW
8kW
10kW
12.5kW
14kW
15kW
Cső mérete (mm)
Gáz
Ø12.7(1/2)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Ø15.88(5/8)
Folyadék
Ø6.35(1/4)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Ø9.52(3/8)
Hossz A (m)
Normál
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Magasság B (m)
Max.
40
50
50
50
75
75
75
Normál
5
5
5
5
5
5
5
Max.
30
30
30
30
30
30
30
Hozzáadott
hűtőközeg
(g/m)
20
40
40
40
40
40
40
Ha a felszerelt tömlő 7,5 m-nél rövidebb, további feltöltés nem szükséges.
Hozzáadott hűtőközeg = (A -7,5) x hozzáadott hűtőközeg (g)
Beltéri egység
Kültéri egység
A
B
Kültéri egység
A
Beltéri egység
B
Szerelési útmutató 7
MAGYAR
1. Felszerelési helyek
• Ha az egység fölé napsugárzás és eső ellen védő
árnyékolást szerel, ügyeljen arra, hogy ez ne akadályozza a kondenzátorból származó hő eltávozását.
• A készülék előtt, mögött és mellett biztosítsa a
nyilakkal jelölt szabad területet.
• Állatokat vagy növényeket ne helyezzen a meleg
levegő útjába.
• Vegye figyelembe a légkondicionáló súlyát és
olyan helyet válasszon, ahol a zaj és a rezgés a
legkisebb.
• Válasszon olyan helyet, ahol a meleg levegő
áramlása és a zaj nem zavarja a szomszédságot.
• Olyan helyre szerelje fel, amely elbírja a kültéri
egység súlyát és rezgését és ahol lehetséges a
felszerelés.
• Olyan helyre szerelje fel, ahol nem érheti közvetlenül eső vagy hó.
A kültéri egység felszerelése
n Szinkron üzemelés
Az elágazó csövet úgy szerelje fel, hogy a csőhossz, illetve a legmagasabb és legalacsonyabb rész
különbsége ne haladja meg a következő specifikációkat.
[Egység: m]
Elágazás
L2
Csőhossz és magasság
L3
A
L4
Spec(MAX.)
Teljes(L1+L2+L3+L4+L5)
80
Fő cső (L1)
45
Elágazó cső (L2+L3+L4+L5)
40
Mindegyik
15
Beltéri-kültéri (H1)
30
Beltéri-beltéri (H2)
1
(L1+L2),(L1+L3),(L1+L4),(L1+L5)
70
A
10
H2
H1
L5
A
Távvezérlő
L1
• Az elágazó cső szerelésekor a szerelés iránya és a szöge nem korlátozott.
• Ügyeljen arra, hogy vágáskor ne kerüljön sorja és idegen anyag a csövekbe.
• A maradék csöveket levágva vagy közvetlenül csatlakoztassa a megfelelő átmérőjű csőre.
n Hűtőközeg utántöltésének módja
Az utántöltés módját lásd a következő táblázatban.
Beltéri egység
Hűtőközeg utántöltése (g)
Duo
Hűtőközeg = (L1-b) x B + (L2 + L3) x C
Trio
Hűtőközeg = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4) x C
Quartet
Hűtőközeg = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4 + L5) x C
Típus
b
(m)
B
(g/m)
UU42W/UU43W
UU48W/UU49W
UU60W/UU61W
7.5
40
Cső mérete
mm (coll)
C
(g/m)
Ø6.35(1/4)
35
Ø9.52(3/8)
40
MEGJEGYZÉS
b: Névleges teljesítmény a hűtőcső hosszára vonatkoztatva
C: Elágazó folyadékcső hozzáadott hűtőközege.
B: Fő folyadékcső hozzáadott hűtőközege.
VIGYÁZAT!:
• A kapacitás a standard hosszra vonatkozik, a legnagyobb megengedett hossz
alapja pedig a megbízhatóság.
• Helytelen hűtőközeg betöltése rendellenes működést okozhat.
8
A kültéri egység felszerelése
3. Szinkron kombinációs táblázat
Duo
ODU
ODU
BD
IDU
IDU
IDU
REMO
IDU
BD
IDU
IDU
REMO
Mennyezeti
Mennyezetre
kazetta Kürtős függesztett
UU42W/UU43W
CT24 NP2*2 CB24 NH2*2 CV24 NJ2*2
UU48W/UU49W
CT24 NP2*2 CB24 NH2*2 CV24 NJ2*2
UU60W/UU61W
UT30 NP2*2 UB30 NG2*2 UV30 NJ2*2
PMUB11A
Alkalma- Hűtőköri osztó
zott tar- Egyszerű központi
tozékok vezérlő**
TÍPUS
ODU
BD
IDU
IDU
IDU
REMO
Mennyezeti
Mennyezetre
kazetta Kürtős függesztett
CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3
CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3
CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3
PMUB111A
Mennyezeti
Mennyezetre
kazetta Kürtős függesztett
CT12 NR2*4
CT12 NR2*4
CT12 NR2*4
PMUB1111A
PQCSZ250S0
MEGJEGYZÉS
** Szinkron üzemeltetés esetén
- Ne használjon vezeték nélküli távvezérlőt,
- Csak a beltéri egységek vezetékes távvezérlőjét használja,
- Csak az egyszerű központi vezérlőt (PQCSZ250S0) használja.
4. A kültéri egység Főpaneljének beállítási eljárása szimultán működésű rendszer esetén
1. SW01N (PIP SW2) beállítása
Az SW01N (PIP SW”) kapcsolót az alábbi táblázat szerint állítsa be (Ⓐ).
2. Automatikus címzés módszere
A címzés minden beltéri egységnek egyedi címet ad. A készülék első telepítésekor vagy a beltéri
egység paneljének cseréjekor. A szimultán üzemhez el kell végezni az automatikus címzést.
h A beállítás menete
1) Állítsa be helyesen az SW01N (PIP SW2) kapcsolót.
2) Kapcsolja be a hálózati feszültséget.
3) A hálózati feszültség bekapcsolása után 3 percen belül kb. 3 mp-ig tartsa nyomva az SW02N
(SW01B) gombot. (Ⓑ)
A
SW02N
LED01H
B
LED01G
LED02G
SW01B
SW01N
6
DIP SW2
LED01M
LED02M
A
FŐ PANEL
UU42W/48W/60W
B
FŐ PANEL
UU43W/49W/61W
Szerelési útmutató 9
MAGYAR
IDU: BELTÉRI KÉSZÜLÉK
ODU: KÜLTÉRI EGYSÉG
BD: ELÁGAZÓ ELOSZTÓ
EGYSÉG
REMO: VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ
Beltéri egységek lehetséges kombinációi
Szinkró
Trio
Quartet
A kültéri egység felszerelése
4) A 3) lépés után a LED01M/G (piros LED) és a
LED02M/G (zöld LED) gyorsan villog.
A címzés elvégzése után a zöld LED kialszik,
egyébként a LED (LED01M/G) villogása megszűnik és folyamatosan világít.
A beltéri egység címe megjelenik a vezetékes
távvezérlő kijelzőjén (CH01, CH02, CH03,
CH04)
SW01N (PIP SW2) beállítási táblázata
SW01N (PIP SW2)
Beltéri egység száma
1(egy):
alapértelmezett
2(Duo)
3(Trio)
5) A
gombbal kapcsolja be a beltéri készüléket.
4(Quartet)
6) Ha a címzés sikertelen, ismételje meg a 2) ~
5) lépést.
Éjszakai csendes üzemmód beállítása
1. Nyissa fel a kültéri egység oldallapját vagy fedelét.
2. Állítsa be az SW01N (PIP SW2) kapcsolót.
6
UU18W
UU24W
UU30W
UU36W
UU42W
UU48W
UU60W
UU37W
UU43W
UU49W
UU61W
UU18W
UU24W
UU30W
10
DIP SW2
SW01N
SW01N
6
3. Csukja le az oldallapot vagy a fedelet.
UU36W
UU42W
UU48W
UU60W
UU37W
UU43W
UU49W
UU61W
A kábelezés csatlakoztatása
A kábelezés csatlakoztatása
Elektromos kábelezés
MAGYAR
Az elektromos kábelezést a kábelezési rajz szerint végezze el.
• Minden kábelezésnek teljesítenie kell a helyi előírásokat.
• Olyan tápellátást használjon, amely megfelel a légkondicionáló áramfelvételének.
• A tápfeszültség-forrás és a készülék között használjon
szabványos, érintésvédelmi kismegszakítót.
• Az összes tápfeszültség-vonalat megszakító leválasztó
eszközt kell alkalmazni.
• Csak szakember által javasolt kismegszakítót használjon.
Típus
UU18W
UU24W
UU30W
UU36W
UU42W/UU48W/UU60W
UU37W
UU43W/UU49W/UU61W
Fázis (Ø)
1
1
1
1
1
3
3
ELCB
Hálózati
feszültségforrás
Kapcsolódoboz
Kültér
Beltér
ELCB
20A
30A
30A
40A
40A
20A
20A
Összekötő kábelek a beltéri egység és a kültéri egység között
• A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
• Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos legyen a beltéri egységével.
2,3,4 egység
egyidejű üzemeltetése
Az 1. fő készülék
S
Csatlakozók a 4. beltéri egységen 1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
S
Csatlakozók a 3. beltéri egységen 1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
S
Csatlakozók a 2. beltéri egységen 1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
M
Csatlakozók a 1. beltéri egységen 1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
4
5
CN-REMO
(220V-240V~)
Csatlakozók a
kültéri egységen
L
N
1(L) 2(N) 3
1(L) 2(N) 3
Légcsatornázható, Parapet
• Szinkron üzem esetén csak egy beltéri
egység vezetékes távvezérlőjét
használja.
TÁPFESZÜLTSÉG-BEMENET
1(L) 2(N)
1(L) 2(N)
POWER SUPPLY
3
TO INDOOR UNIT
UU18W
Távvezérlő
Kazettás álmennyezeti
1(L) 2(N)
POWER SUPPLY
1(L) 2(N)
3
TO INDOOR UNIT
UU24W/30W/36W/42W/48W/60W
R
S
T
N
POWER SUPPLY
1(L) 2(N)
3
TO INDOOR UNIT
UU37W/43W/49W/61W
Szerelési útmutató 11
A kábelezés csatlakoztatása
Kültéri
egység
Beltéri
egység
3
2
1
3
2
1
VIGYÁZAT
A kültéri egységre csatlakozó hálózati kábelnek teljesítenie kell az IEC
60245 vagy HD 22.4 S4 szabvány előírásait.
(A berendezést a nemzeti előírásoknak megfelelő kábelekkel kell ellátni.
A kültéri egységre csatlakozó összekötő kábelnek teljesítenie kell az
IEC 60245 vagy HD 22.4 S4 szabvány előírásait
(A berendezést a nemzeti előírásoknak megfelelő kábelekkel kell ellátni.)
10±3mm
10±3mm
mm
±5
35
Model
Phase(Ø)
UU18W/24W/30W
1
UU36W/UU42W
1
/UU48W/UU60W
UU37W/UU43W
3
/UU49W/UU61W
GN
/YL
20
Area(mm2)
2.5
35
6
GN
2.5
mm
m
±5
m
NORMÁL
KERESZTMETSZET
0.75mm2
/YL
20
mm
Ha a kültéri és a beltéri készülék közötti távolság nagyobb
mint 40 m, akkor a kommunikációs és
tápfeszültség-kábeleket elválasztva vezesse.
Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártótól vagy a hivatalos szakszerviztől beszerezhető speciális kábellel vagy szerelvénnyel szabad kicserélni.
u A hálózati kábelezés biztonsági előírásai
A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.
Hengeres sajtolható kábelvég
Hálózati kábel
Ha ilyen nincs, tartsa be a következő előírásokat.
• A hálózati csatlakozóblokkra ne csatlakoztasson eltérő átmérőjű kábelvégeket. (A hálózati kábelezés meglazulása rendellenes melegedést okozhat.)
• Azonos vastagságú kábelvégek csatlakoztatását a következő ábra szerint végezze.
• A kábelezéshez használja a megadott hálózati kábelt és szilárdan csatlakoztassa, majd gondoskodjon arról, hogy a csatlakozóblokkot ne érhesse külső nyomás.
• A csatlakozóblokk csavarjainak meghúzásához a megfelelő csavarhúzót használja. A kelleténél
kisebb fejű csavarhúzó megrongálhatja a csavarfejet és lehetetlenné teheti a megfelelő meghúzást.
• A csatlakozóblokk túlhúzás esetén eltörhet.
12
A kábelezés csatlakoztatása
A kábel csatlakoztatása a kültéri egységre
Összekötő kábel csatlakozója
Hálózati kábel csatlakozója
Kábelrögzítő
Kábelrögzítő
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
csatlakoztatása után a gumidugókat
megfelelően helyezze be a kitört
nyílásokba.
VIGYÁZAT!
• Az áramköri rajzot külön értesítés nélkül nem lehet megváltoztatni.
• Ügyeljen arra, hogy a vezetékeket a kábelezési rajznak megfelelően csatlakoztassa.
• Erősen csatlakoztassa a vezetékeket úgy, hogy ne lehessen kihúzni őket.
• A vezetékeket a kábelezési rajz színkódolásának megfelelően csatlakoztassa.
VIGYÁZAT!:
• A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell
megválasztani.
Szerelési útmutató 13
MAGYAR
• A kábel csatlakoztatásához vegye le az oldallemezt.
• Kábelbilinccsel rögzítse a kábelt.
• Földelés
- A nagyobb keresztmetszetű kábelt csatlakoztassa a vezérlődoboz földelő kapcsára és
hozza létre a földelést.
Csatlakozócsövek
Csatlakozócsövek
A csövezés előkészítése
A gázszivárgás fő oka a helytelen peremezés.
Az alábbi eljárás szerint megfelelően végezze
el a peremezést.
Rézcső
Ferde Egyenetlen Durva
90°
Vágja méretre a csöveket és a kábelt.
• Használja a kiegészítő csövezési készletet,
vagy a helyben vásárolt csöveket.
• Mérje le a beltéri és a kültéri egység közötti
távolságot.
• A csöveket a mért távolságnál kissé hoszszabbra vágja le.
• A kábelt a cső hosszánál 1,5 m-rel hoszszabbra vágja le.
Cső
Sorjátlanító
Mutasson lefelé
A sorja eltávolítása
• Teljesen távolítsa el a cső vágásakor keletkezett sorját.
• A sorja eltávolításakor a rézcső végét tartsa
lefelé, hogy az kieshessen a csőből.
Hollandi anya
Rézcső
Anya felhelyezése
• A beltéri és kültéri egységről vegye le a hollandi anyákat, majd a sorja eltávolítása után
húzza őket a csövekre. (Ezeket a peremezés után nem lehet felhelyezni.)
Fogantyú
Peremezés
• A peremezést az R-410A szerszámmal,
az ábrának megfelelően végezze.
Befogó
"A"
Befogó
Szorítókengyel
Kúp
Külső átmérő
mm
coll
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
"A"
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
A rézcsövet a következő táblázat méreteinek
megfelelően csőfogóval vagy csősatuval erősen fogja meg.
Rézcső
Szorítófogantyú
Piros nyíl-jelzés
Körben sima
Belül fényes és karcmentes
= Helytelen peremezés =
Ellenőrzés
• Az elkészült peremezést hasonlítsa össze a
következő ábrával.
• Ha a peremezés hibás, vágja le a peremezett
részt és ismételje meg a peremezést.
14
Ferde
Körben
egyenletes hossz
Sérült
felület
Repedt Egyenetlen
vastagság
Csatlakozócsövek
A csövek csatlakoztatása a kültéri készülékre
• Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és kézzel szorítsa meg a hollandi anyát.
Folyamatos
Külső átmérő
mm
coll
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Nyomat
-ékkulcs
Nyomaték
N.m
16±2
38±4
55±6
75±7
h A cső megszorításakor a hatszögletű testet
fogja.
<1. ábra>
Hátrafelé
Oldalra
Előre
Lefelé
Szerelési útmutató 15
MAGYAR
• Nyomatékkulccsal szorítsa meg a hollandi
anyát.
- A nyomatékkulcs használatakor ügyeljen
arra, hogy a fogatás iránya a kulcson feltüntetett irány legyen.
Csatlakozócsövek
• Ha lefelé csatlakoztatja őket, az alaplemez nyílásait üsse ki. (Lásd 2. ábra.)
<2. ábra>
Kiüthető nyílás
Idegen tárgyak bejutásának megelőzése
(3. ábra)
Alsó lemez
<3. ábra>
• A csövek átmeneti nyílásait gittel vagy más (helyben beszerzett) szigetelőanyaggal tömítse le a 3.
ábra szerint.
Folyadék-oldali
csövezés
Gáz-oldali csövezés
Csatlakozó
vezeték
`VIGYÁZAT!:
A kültéri egységbe jutó rovarok és
kisebb állatok rövidzárlatot okozhatnak
az elektromos dobozban.
Cseppvíz Cső
Összekötő cső
Gitt vagy szigetelőanyag
(a helyszínen beszerezve)
16
Seal a small
opening around
the pipings with
gum type sealer.
Csatlakozócsövek
A csövezés kialakítása
A beltéri egység csőcsatlakozóját
tekerje be szigetelőanyaggal és
kétféle ragasztószalaggal rögzítse.
A csövek
Seal
a small
körüli kis
réseket
openinggumi-típusú
around
szigetelőanyaggal
the pipings with
zárja
gum le.
type sealer.
Tekercselés
Cseppvízcső
Plastic
Műanyag
szalag
band
Ha a kültéri egység a beltéri egységnél alacsonyabban van, akkor a
következőkre van szükség:
1. Alulról felfelé szigetelőszalaggal fogja
össze a csöveket, az elvezető tömlőt és az
összekötő kábelt.
1. A szigetelőszalagozott csöveket a külső fal
mentén védőcsőben vagy hasonlóban rögzítse.
Csövezés
Összekötő
kábel
Hálózati kábel
• A vízcsapdát azért kell alkalmazni, hogy a víz
ne juthasson be az elektromos részekbe.
Ha a kültéri egység a beltéri egységnél magasabban van, akkor a
következőkre van szükség:
1. Alulról felfelé szigetelőszalaggal fogja
össze a csöveket és az összekötő kábelt.
2. A szigetelőszalagozott csöveket rögzítse a
külső falon. Alakítson ki vízcsapdát, hogy a
víz ne juthasson be a lakásba.
3. A csöveket védőcsőben vagy hasonlóban
rögzítse a külső falon. A csövek körüli kis
réseket gumi-típusú szigetelőanyaggal
zárja le.
Vízcsapda
A csövek körüli kis
réseket gumi-típusú
szigetelőanyaggal
zárja le.
Vízcsapda
Vízcsapda
Vízcsapda
Szerelési útmutató 17
MAGYAR
• Ha további leeresztő tömlőt szeretne csatlakoztatni, az elvezető kimenet végének a
talajszint felett kell lennie. Megfelelően rögzítse az elvezető tömlőt.
Plastic
band
Szivárgásvizsgálat és leürítés
Szivárgásvizsgálat és leürítés
A hűtőrendszerben maradó levegő és nedvesség az alábbi kedvezőtlen hatásokkal jár:
1. a rendszer nyomása megnő,
2. a felvett áram megnő,
3. a hűtési (vagy fűtési) teljesítmény csökken,
4. a hűtőkörben lévő nedvesség megfagyhat és eltömítheti a kapilláris csövezést,
5. a víz korróziót okozhat a hűtőrendszerben.
Ezért a beltéri/kültéri egységen és az összekötő csövezésen ellenőrizni kell a szivárgást és a nem lecsapódó gázt és nedvességet vákuummal el kell távolítani a rendszerből.
Előkészületek
• Ellenőrizze, hogy a beltéri és kültéri egységek közötti csövek (folyadék és gáz is) csatlakozása megfelelőe, és a tesztüzemhez szükséges kábelezés elkészült-e. A kültéri egység gáz- és folyadék-oldaláról távolítsa el a szervizszelepek kupakjait. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység szervizszelepei (gáz és folyadék is)
zárva vannak-e.
Szivárgásvizsgálat
• Az elosztószelepet (nyomásmérőkkel) és a száraz
nitrogéngáz-palackot tömlőkkel csatlakoztassa
erre a szervizcsatlakozóra.
VIGYÁZAT! : A szivárgásvizsgálathoz használjon elosztószelepet. Ha
ilyen nincs kéznél, használjon elzárószelepet. Az elosztószelep nagy nyomású gombját mindig zárva kell tartani.
• A rendszerben a száraz nitrogénnel hozzon
létre legfeljebb 3,0 Mpa nyomást, ha a mérő
eléri ezt az értéket, le a nitrogénszelepet;
ezután folyékony szappannal végezzen szivárgásvizsgálatot.
VIGYÁZAT! : Azért, hogy a folyékony nitrogén ne juthasson a hűtőrendszerbe, a rendszer nyomás alá helyezésekor a tartály tetejének magasabban kell
lennie, mint az aljának. A tartályt általában
álló helyzetben használjuk.
1. A szivárgásvizsgálatot végezze el minden
csőcsatlakozásnál (beltéri és kültéri is), valamint a folyadék-oldal és gáz-oldal szervizszelepein is. A buborék szivárgást jelez. A szappant tiszta ruhával törölje le.
18
2. Ha a rendszer szivárgásmentes, a nitrogéntartályon lazítsa meg a tömlőt és szüntesse
meg a nitrogénnyomást. Ha a rendszer nyomása a normálisra csökkent, a tömlőt csatlakoztassa le a tartályról.
Beltéri egység
Kültéri egység
Elosztószelep
Lo
Hi
Nyomás
-mérő
Gáztömlő
Nitrogéntartály
(álló helyzetben)
Szivárgásvizsgálat és leürítés
Leürítés
Beltéri egység
MAGYAR
1. Az előző lépésekben használt tömlőt csatlakoztassa
a vákuumszivattyúhoz és ürítse le a csövezést és a
beltéri egységet. Az elosztószelep nagy és kis nyomású gombja legyen nyitva. Ezután kapcsolja be a
vákuumszivattyút. A művelet időtartama a csövezés
hosszától és a szivattyú teljesítményétől függ. A
következő táblázat a leürítés időszükségletét mutatja.
Kültéri egység
Szükséges idő kb. 110 l/óra
teljesítményű szivattyúval
Ha a csövezés 10 méterHa a csövezés 10 méternél hosszabb
nél rövidebb
Gázcső
30 perc vagy több
60 perc vagy több
0,07 kPa vagy kevesebb
2. A kívánt vákuum elérésekor zárja el az elosztószelep nagy és kis nyomású gombját és állítsa le a szivattyút.
Elosztószelep
A munka befejezése
1. A szervizszelep kulcsával a folyadék-oldal szelepét
balra forgatva teljesen nyissa ki a szelepet.
2. A gáz-oldali szelepet balra forgatva teljesen nyissa
ki a szelepet.
3. Kissé lazítsa meg a gáz-oldali szervizcsatlakozóra
csatlakozó tömlőt, engedje le a nyomást, majd teljesen vegye le a tömlőt.
4. A gáz-oldali szervizcsatlakozóra tegye vissza a hollandi anyát és sapkát, majd állítható csavarkulccsal
szorítsa meg a hollandi anyát. Ez a művelet nagyon
fontos a rendszer szivárgásának megelőzése érdekében.
5. A gáz- és folyadék-oldalon tegye vissza és szorítsa
meg a szervizszelepek kupakjait.
Ezzel a légtelenítés befejeződött.
A légkondicionáló ezzel készen áll a próbaüzemre.
Lo
Megnyitás
Nyomá
-smérő
Hi
Megnyitás
Vákuumszivattyú
Szerelési útmutató 19
Tesztüzem
Tesztüzem
1. A TESZTÜZEM ÓVINTÉZKEDÉSEI
• A tápfeszültségnek a névleges érték 90%-ának kell lennie.
Egyébként a készüléket nem szabad használni.
VIGYÁZAT ① A tesztüzemet hűtés üzemmódban kell végezni, még fűtési szezonban
is. Ha először fűtés üzemmódot használ, a kompresszor meghibásodhat. Ezért erre ügyelni kell.
② A tesztüzemnek legalább 5 percig hibamentesen kell lefolynia.
(A tesztüzem 18 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.)
• A tesztüzemet a szobahőmérséklet-ellenőrző gomb megnyomásával és 3 mp visszaszámlálási
idő beállításával lehet indítani.
• A tesztüzem bármelyik gomb megnyomásával leáll.
A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN ELLENŐRIZZE A KÖVETKEZŐKET
• A munka befejezése után jegyezze fel a tesztüzem során mért adatokat és tárolja el.
• A mérendő értékek a szobahőmérséklet, a kültéri hőmérséklet, a beszívott levegő hőmérséklete, a
kimeneti levegő hőmérséklete, sebessége, mennyisége, a feszültség, az áram, rezgés és zaj,
üzemi nyomás, csövek hőmérséklete, kompresszor nyomása.
• A működéssel és megjelenéssel kapcsolatban ellenőrizze a következőket.
□Jó a levegőkeringés?
□Az elvezetés akadálytalan?
□A hőszigetelés teljes
(hűtő- és elvezető csövezés)?
□Szivárog valahol a hűtőfolyadék?
□A távvezérlő kapcsolója működik?
□Van hibás kábelezés?
□Van a csatlakozósávokon meglazult csavar?
M4......118N.cm{12kgf.cm} M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm} M8......588N.cm{60kgf.cm}
2. A tápellátás csatlakoztatása
1. Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a független tápellátásra.
• Kismegszakító szükséges.
2. Tizenöt percig vagy tovább működtesse a készüléket.
3. A teljesítmény kiértékelése
1. Mérje meg a bemeneti és a kimeneti
levegő hőmérsékletét.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti és
kimeneti levegő hőmérséklete közti
különbség nagyobb mint 8 °C (hűtés)
vagy fordítva (fűtés).
Hőmérő
20
Tesztüzem
Összekötő
kábel
ÁTADÁS
A kezelési kézikönyv használatával tanítsa meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat (levegőszűrő tisztítása, hőmérséklet szabályozása stb.).
Szerelési útmutató 21
MAGYAR
VIGYÁZAT! : A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse
elő a kábelezést:
1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja.
Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének
belsején található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak.
Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek húzva.
(Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
4) A hálózati tápfeszültség adatai
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett
névleges feszültség legalább 90%-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
8) Nedves vagy párás helyen mindig szereljen fel ÉV-relét.
9) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
• A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
• A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
10) Ha szimultán működésű rendszert használ (lásd lejjebb), akkor csak 1, a
beltéri egységben található távvezérlőt használjon. A mennyezeti légcsatornás típusú beltéri egység ESP értékének beállítása után a hálózati
tápellátás kikapcsolódik, ezután vegye ki a távvezérlőt.
11) Csak azonos típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni (telepíteni) és
csak egy helyiségben.
Funkció
Funkció
Kényszerített hűtés
• Hűtőközeg hozzáadása télen
A beállítás eljárása
1) A tápellátás kikapcsolása után a következőképpen állítsa be a DIP-kapcsolót.
6
UU18W
UU24W
UU30W
UU36W
UU42W
UU48W
UU60W
UU37W
UU43W
UU49W
UU61W
2) Kapcsolja ki és be a tápfeszültséget.
3) Ellenőrizze, hogy a munka közben a panel piros és zöld LED-je világítson.
(A beltéri egység kényszerített módban üzemel.)
4) A művelet elvégzése után a piros LED kikapcsolódik.
Ha a művelet elvégzése sikertelen, a piros LED villog.
5) A folyadékszelepet csak akkor zárja le,ha a zöld LED kikapcsolódott (a készülék indításától számított 7 perc múlva). Ezután, ha a zöld LED bekapcsolódott, zárja le a gázszelepet.
FIGYELEM :
• Ha a panel zöld LED-je világít, a kis nyomás miatt a kompresszor ki fog kapcsolni.
• A művelet befejezése után a DIP-kapcsolót normál működésre kell visszaállítani.
• A helytelen leürítés következtében a készülék 20 perccel az első indítás után leáll, a
LED (zöld és piros) nem világít.
Leürítés DIP-kapcsoló beállítása
Hálózati feszültség bekapcsolva
(piros LED világít, zöld LED kikapcsolva)
Komp. bekapcsolva
(piros LED világít, zöld LED világít)
Leürítés indítása
(piros LED világít, zöld LED kikapcsolva)
Folyadékszelep zárva
Leürítés kész
(piros LED nem világít, zöld LED világít)
Gázszelep zárva
Hálózat kikapcsolva
(piros LED nem világít, zöld LED világít)
22
Öndiagnózis
Öndiagnózis
Hibajelző (kültéri)
2 Times
1s
Kültéri egység hiba
Pl.) 21. hiba (DC csúcs)
2-szer
1s
1-szer
MAGYAR
2-szer
LED01G
(PIROS)
1s
1-szer
1-szer
LED02G
(ZÖLD)
2s
2s
UU18W/24W/30W
Hibakód
UU36W/42W/48W/60W
Leírás
UU37W/43W/49W/61W
LED 1
(piros)
LED 2
(zöld)
Beltéri állapot
21
DC csúcs (IPM hiba)
2-szer ◑
1-szer ◑
OFF
22
Max. CT (CT2)
2-szer ◑
2-szer ◑
OFF
23
DC összeköttetés kisfesz.
2-szer ◑
3-szer ◑
OFF
24
Nyomáskapcsoló/hűtőborda
2-szer ◑
4-szer ◑
OFF
26
DC komp. pozícióhiba
2-szer ◑
6-szer ◑
OFF
27
PFC hiba
2-szer ◑
7-szer ◑
OFF
29
Komp. túláram
2-szer ◑
9-szer ◑
OFF
32
D-cső magas (inv.)
3-szer ◑
2-szer ◑
OFF
40
CT érzékelő (szakadt vagy zárlatos)
4-szer ◑
0
OFF
41
Inv. D-cső hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
1-szer ◑
OFF
43
Nagy nyomás-érzékelő (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
3-szer ◑
OFF
44
Külső levegő hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
4-szer ◑
OFF
45
Kond. Középső cső hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
5-szer ◑
OFF
46
Beszívó cső hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
6-szer ◑
OFF
48
Kond. Kimenő cső hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
4-szer ◑
8-szer ◑
OFF
51
Kapacitás túllépve
5-szer ◑
1-szer ◑
OFF
53
Kommunikációs hiba (beltéri ↔ kültéri)
5-szer ◑
3-szer ◑
OFF
60
EEPROM hiba (kültéri)
6-szer ◑
0
OFF
61
Kond. Középső cső magas
6-szer ◑
1-szer ◑
OFF
62
Csőtermisztor hiba (magas)
6-szer ◑
2-szer ◑
OFF
65
Csőtermisztor hőérz. hiba (szakadt/rövidz.)
6-szer ◑
5-szer ◑
OFF
67
BLDC motorventilátor beszorult (kültér)
6-szer ◑
7-szer ◑
OFF
Helytelen feszültség esetén a készülék védőáramköre a meghibásodás elkerülése érdekében
kikapcsolja a készüléket. A készülék 3 perc múlva automatikusan újraindul.
Szerelési útmutató 23
Tengerparti szerelési útmutató
Tengerparti szerelési útmutató
VIGYÁZAT! :
1. A légkondicionálót ne szerelje fel olyan területen, ahol korrozív gázok, pl. savas vagy lúgos gázok keletkeznek.
2. Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a készülék
korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony
működést eredményezhet.
3. Ha a kültéri egység a tengerparthoz közel van, meg kell védeni a tengeri szél közvetlen hatásától. Egyébként a
hőcserélőt korrózió ellen kezelni kell.
A hely kiválasztása (kültéri egység)
1) Ha a kültéri egység a tengerparthoz közel van, meg kell védeni a tengeri szél közvetlen hatásától.
A kültéri egységet a tengeri széllel ellentétes irányban szerelje fel.
Tengeri szél
Tengeri szél
2) Ha a kültéri egységet tengerparton kell felszerelni, állítson fel szélterelőt.
Szélterelő
Tengeri szél
• Ennek erős anyagból, pl. betonból kell lennie.
• A magassága és a szélessége a kültéri egység
hasonló méretének 150%-a legyen.
• A megfelelő levegőáramlás érdekében a
szélterelő és a kültéri egység között legalább 70
cm távolság legyen.
3) Válasszon jó vízelvezetésű helyet
• A heves esőzések és gyakori elárasztás okozta károk megelőzése érdekében olyan helyen telepítse, ahol
jó folyóvíz-elvezetés van.
• A hőcserélőn felgyülemlett port és sót rendszeresen (évente egynél többször) vízzel le kell mosni.
24
Tengerparti szerelési útmutató
Modell megnevezése
U
U
24
W
U
4
2
Sorozatszám
MAGYAR
A burkolat típusa
Beltéri / kültéri
Részletezett készüléktípus
W: inverteres kültéri egység
WH: nagy COP inverteres kültéri egység
H: nagy COP beltéri egység
L: alacsony statikus
Névleges kapacitás
EX) 9,000 Btu/h Osztály ➝ '09'
24,000 Btu/h Osztály ➝ '24'
Típus
U: kültéri egység
T: kazettás
B: kürtős
V: padló-mennyezet
Q: Konzol
P: padlón álló
Modell
U: univerzális
C: általános beltéri egység Universal és Multi rendszerhez
Zajkibocsátás
A jelen termék által kibocsátott A-hangnyomásszint 70 dB alatti.
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos működési
szintek.
Annak ellenére, hogy a kibocsátási és kitettségi szintek között összefüggnek egymással, megbízhatóan
mégsem használhatók a további óvintézkedések szükségességének meghatározására.
A munkaerő kitettségének tényleges szintjét befolyásoló tényezők közé tartozik a munkavégzésnek
helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a berendezések száma és az egyéb kapcsolódó folyamatok, valamint az az időtartam, amíg egy kezelő ki van téve a zajnak.
Továbbá, a megengedett kitettségi szint országtól függően eltérő lehet. A jelen információk azonban
segítséget nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és kockázatok megfelelő felmérésben.
Koncentrációhatár
A koncentrációhatár a freongáz koncentrációjának azon határértéke, amelyen belül azonnali intézkedéseket lehet tenni, anélkül, hogy ez az emberi test sérülését okozná a hűtőközeg levegőbe való
szivárgása esetén. A koncentrációhatár kg/m3-ben kerül megadásra (freongáz tömege egy egységnyi levegőben) a számítás megkönnyítése érdekében.
Koncentrációhatár: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Hűtőközeg koncentráció kiszámítása
A hűtőközeg-töltettel rendelkező berendezésekbe töltött hűtőközeg teljes mennyisége (kg-ban)
Hűtőközeg koncentráció =
A legkisebb helyiség kapacitása, ahol a beltéri egység telepítésre került (m3-ben)
Szerelési útmutató 25
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising