LG | MC-8087ARB | User guide | LG MC-8087ARB Navodila

LG MC-8087ARB Navodila
MICROWAVE/GRILL/CONVECTION OVEN
MIKROHULLÁM/GRILLEZÉ/KONVEKCIÓS SÜTÃ
åàäêéÇöãçéÇÄ/Éêàã/äOHBEKñNü îìêçÄ
MIKROVALNA/GRILL/KONVEKCIJSKO PEåNICA
MIKROTALASNO/GRIL/KONVEKCIJSKO PEåI
OWNER’S MANUAL
TÍPUSÚ GRILLEZÃ MIKROHULLÁMÚ SÜTÃHÖZ
êöäéÇéÑëíÇé çÄ èéíêÖÅàíÖãü
PRIRUâNIK ZA VLASNIKA
PRIRUâNIK ZA UPOTREBU
PLEASE READ THIS OWNER’S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING.
MielŒtt használatba venné a készüléket, a szakszerı használat érdekében, kérjük
èêÖÑà êÄÅéíÄ èêéóÖíÖíÖ ÇçàåÄíÖãçé êöäéÇéÑëíÇéíé çÄ èéíêÖÅàíÖãü.
MOLIMO, PAÎLJIVO PROâITAJTE OVAJ PRIRUâNIK PRIJE UPORABE APARATA.
Molimo vas da paÏljivo proãitate uputstvo za kori‰çenje pre upotrebe peçnice.
MC-8087ARB
MC-8087ARS
MC-8087TR
P/No: MFL51228840
Biztonsági
elŒírások
HU
A mikrohullámú energiának való közvetlen kitettség megelŒzéséhez
Az ajtómechanizmusba épített biztonsági reteszelŒ rendszernek
köszönhetŒen a mikrohullámú sütŒ nyitott ajtóval nem üzemeltethetŒ. Ez
a biztonsági reteszelŒ rendszer az ajtó kinyitásakor automatikusan
megszakítja a fŒzési folyamatot; ennek hiányában a kezelŒ veszélyes
mikrohullámú energiának lenne kitéve. Éppen ezért semmilyen
körülmények között nem szabad a biztonsági reteszelŒ rendszeren
bármilyen módosítást eszközölni.
Folyadékok - pl. levesek, szószok, italok - melegítésekor a forráspont
eltolódása miatt a folyadék - buborék-képzŒdés nélkül - túlhevülhet. Egy
idŒ eltelte után a túlhevült folyadék hirtelen forrni kezdhet. E jelenség
megelŒzése érdekében fogadja meg az alábbi tanácsokat:
Soha tegyen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütŒ külsŒ pereme és
az ajtó közé, illetve ügyeljen arra, hogy a szigetelŒ felületen semmilyen
étel- vagy tisztítószer-maradvány ne halmozódhasson fel.
3. Az edénybe töltés elŒtt, illetve a melegítési idŒ felénél keverje meg a
folyadékot.
1. Ne használjon egyenes falú, szık nyakú edényeket.
2. Ne hevítse túl a folyadékot.
4. A melegítés befejezése után egy rövid ideig hagyja az edényt a
mikrohullámú sütŒben, óvatosan keverje vagy rázza meg, és
elfogyasztása elŒtt - az égési sérülések elkerülése érdekében ellenŒrizze a folyadék hŒmérsékletét (különösen üveges bébiétel
vagy cumisüveg melegítése esetén).
Soha ne üzemeltessen sérült készüléket. Különösen fontos az, hogy a
mikrohullámú sütŒ ajtaja tökéletesen záródjon, és ne sérüljön meg a(z):
(1) ajtó (deformálódás), (2) a csuklópánt (zsanér) és a retesz (törés vagy
meglazulás), (3) ajtó tömítés és a tömítŒ felületek.
A mikrohullámú sütŒ beállítását és javítását kizárólag szakképzett
szerelŒvel végeztesse.
FIGYELEM
FIGYELEM
Melegítés után minden esetben hagyja állni
egy ideig az ételt, és csak ezt követŒen
kezdjen hozzá az elfogyasztáshoz. Különösen
érvényes ez az üveges bébiételre vagy a
cumisüvegre.
Kérjük, pontosan tartsa be az elŒírt melegítési
(sütési) idŒket, mert a túlmelegítés az ÉTEL
kigyulladását és a mikrohullámú sütŒ súlyos
károsodását okozhatja.
44
Tartalomjegyzék
Biztonsági elŒírások _________________________________________44
Tartalomjegyzék____________________________________________45
Kicsomagolás és üzembe helyezés_____________________________46 ~ 47
Az óra beállítása____________________________________________48
Gyermekzár _______________________________________________49
Gyorsindítás _______________________________________________50
A teljesítményfokozat beállítása ________________________________51
A teljesítményfokozat használata_______________________________52
Grillezés __________________________________________________53
GrillezŒ kombinált fŒzés______________________________________54
Keep Warm _______________________________________________55
Könnyı tisztítás ____________________________________________56
Gyors légkeveréses elŒmelegítés ______________________________57
Gyors légkeveréses fŒzés ____________________________________58
Kombinált konvekciós fŒzés___________________________________59
Konvekciós elŒmelegítés _____________________________________60
Konvekciós fŒzés ___________________________________________61
Automata fŒzés ____________________________________________62 ~ 63
Automatikus sütés __________________________________________64 ~ 65
Automatikus újramelegítés____________________________________66 ~ 67
Automatikus felolvasztás _____________________________________68
Automatikus felolvasztási útmutató _____________________________69
Gyors kiolvasztás ___________________________________________70
Gyors kiolvasztási útmutató ___________________________________71
Útmutató az ételek melegítéséhez vagy újramelegítéséhez __________72
Útmutató a friss zöldségfélék elkészítéséhez _____________________73
Felolvasztási útmutató _______________________________________74
Grillezési útmutató __________________________________________75
Konvekciós fŒzési útmutató ___________________________________76 ~ 77
Gyors légkeverés fŒzési útmutató ______________________________78
Fontos biztonsági elŒírások
Gondosan tanulmányozza és Œrizze meg a késŒbbi hivatkozás céljából ______79 ~ 80
A mikrohullámú sütŒben használható edények ____________________81
Az ételek jellemzŒi __________________________________________82 ~ 83
Kérdések és válaszok _______________________________________84
MinŒségtanúsítás ___________________________________________85
Hogyan mıködik a mikrohullámú sütŒ?
A mikrohullámok a rádió- és televízió hullámokhoz, illetve a közönséges
látható fényhez hasonló, nagyfrekvenciás hullámok. Ezek a
mikrohullámok a Föld légkörébe lépve rendszerint szétszóródnak és
érzékelhetŒ hatás nélkül eltınnek. A mikrohullámú sütŒben azonban
egy magnetron állítja elŒ a mikrohullámokat, melyek energiáját a sütŒ
felhasználja. A magnetron csŒ elektromos energiát alakít át
mikrohullámú energiává.
A mikrohullámok a mikrohullámú sütŒ belsŒ felületén lévŒ nyílásokon
keresztül hatolnak be a sütŒtérbe. A sütŒtér alján egy forgótányér vagy
tálca található. A mikrohullámok nem képesek átjutni a mikrohullámú
sütŒ fém burkolatán, de áthatolnak az üvegen, a porcelánon és a
papíron, azaz olyan anyagokon, amelyekbŒl mikrohullámú sütŒben
használható edényeket állítanak elŒ.
A mikrohullámok az edényeket nem hevítik fel. Legtöbb esetben az
edények a bennük melegített ételtŒl veszik át a hŒt.
Rendkívül biztonságos berendezés
A mikrohullámú sütŒ az egyik legbiztonságosabb
háztartási berendezés. Ha a sütŒtér ajtaját kinyitja,
a mikrohullám gerjesztés azonnal leáll. A
mikrohullámok az ételbe történŒ behatolás után
teljes egészében hŒvé alakulnak, és semmilyen az
egészségre káros “maradék energiát" nem
hagynak maguk után.
45
HU
Kicsomagolás és
üzembe helyezés
Az ezen a két oldalon található alapvetŒ lépéseket betartva gyorsan ellenŒrizheti, a sütŒje
megfelelŒen mıködik-e. Kérjük, fordítson különös figyelmet a sütŒ telepítési helyének kiválasztásáról
szóló útmutatóra. A sütŒ kicsomagolásakor gyŒzŒdjön meg róla, hogy minden tartozékot és
csomagolóanyagot eltávolított. EllenŒrizze, hogy a sütŒ nem sérült meg a szállítás során.
Helyezze el a készüléket tetszés szerinti, de
legalább 85 cm magasságba, a teteje felett legalább
20 cm, a hátulja mögött legalább 10 cm szabad helynek kell
lennie.
A felborulás megakadályozása érdekében a készülék
homlokfelülete elŒtt legalább 8 cm szabad hely maradjon.
A sütŒ szellŒzŒrácsa a készülék tetején található.
A szellŒzŒnyílások letakarása a készülék károsodását
eredményezi.
Csomagolja ki a sütŒt és tegye egy sima vízszintes
felületre.
HU
Rostély
Üveg forgótányér
Forgó tányérvezetŒ gyırı
EZT A MIKROHULLÁMÚ SÜTÃT TILOS KERESKEDELMI
JELLEGÙ CÉLOKRA HASZNÁLNI.
46
Csatlakoztassa a mikrohullámú sütŒt a fali
konnektorhoz. Ügyeljen arra, hogy az adott hálózati
aljzathoz másik berendezés ne legyen csatlakoztatva.
Ha a készülék nem mıködik megfelelŒen, húzza ki a hálózati
vezetéket a fali konnektorból, majd rövid idŒ múlva dugja
vissza.
30 másodperces fŒzési idŒ beállításához
nyomja meg az STOP/CLEAR gombot,
majd nyomja meg a START gombot egyszer.
másodperces
A készülék kijelzŒje 30 másodpercrŒl indulva
visszaszámlálásba kezd. A 0 érték elérésekor
sípjelzés hallható. Nyissa ki a sütŒtér ajtaját és ellenŒrizze a víz
hŒmérsékletét. Amennyiben a mikrohullámú sütŒ megfelelŒen
mıködik, a víz meleg lesz. Óvatosan vegye ki az edényt, mert
a fala forró lehet.
A Door handle fogantyúnál fogva nyissa ki a sütŒtér
ajtaját. Helyezze a sütŒtérbe a Forgó tányérvezetŒ
gyırı, majd erre az Üveg forgótányér.
Egy mikrohullámú sütŒben használható edénybe
töltsön 300 ml vizet. Helyezze az edényt a Üveg
forgótányér, majd zárja be a sütŒtér ajtaját. Ha nincs tisztában a
mikrohullámú sütŒben használható edény-fajtákkal, lapozzon a
81. oldalra.
A SÜTÃ TELEPÍTÉSE BEFEJEZÃDÖTT.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a
szoptatós üvegek és a bébiételes üvegek tartalmát
fogyasztás elŒtt fel kell kavarni vagy fel kell rázni és a
hŒmérsékletüket ellenŒrizni kell.
47
HU
Az óra
beállítása
Az óra 12 órás vagy 24 órás kijelzési rendszerben képes mıködni. Az alábbi példában a beépített órát 14
óra 35 percre állítjuk be, 24 órás kijelzési módban. EllenŒrizze, hogy az összes csomagolóanyagot
eltávolította-e a sütŒtérbŒl.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütŒ üzembe
helyezését a használati útmutató korábbi fejezeteiben leírt módon
hajtotta-e végre.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
A mikrohullámú sütŒ elsŒ
bekapcsolásakor vagy hálózati
feszültség-kimaradás után a kijelzŒn a
“0" idŒérték látható. Ilyenkor az órát be
kell állítani.
Ha az órakijelzés helyén (vagy a
kijelzŒ bármely részén) furcsa
szimbólumok jelennek meg, húzza ki a
hálózati vezetéket a fali konnektorból,
majd rövid idŒ múlva dugja vissza és
állítsa be az órát.
Nyomja meg egyszer az CLOCK gombot.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza a 24-órás beállítást.
(Ha másik kijelzési módot szeretne használni, nyomja meg ismét az
CLOCK gombot. Ha az óra beállítása után módosítani kívánja a
kijelzési módot, húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból,
majd rövid idŒ múlva dugja vissza.)
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “14:00” jelzés meg
nem jelenik.
Az óraérték beállításához nyomja meg az DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “14:35” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az DIAL gombot.
Az óra mıködni kezd.
48
Gyermekzár
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
A mikrohullámú sütŒt olyan biztonsági
rendszerrel láttuk el, amely
megakadályozza a véletlen
bekapcsolást. A gyermekzár
bekapcsolása után a mikrohullámú
sütŒ egyetlen funkciója sem mıködik,
így melegítésre nem használható.
A mikrohullámú sütŒ ajtaját azonban a
gyermek továbbra is ki tudja nyitni.
Nyomja meg és tartsa nyomva az STOP/CLEAR gombot mindaddig,
míg az "L" kijelzés meg nem jelenik a kijelzŒn, és egy sípjelzést nem
hall.
A gyermekzár bekapcsolása ezzel megtörtént.
Bármely gomb megnyomásakor az "L" jelzés jelenik meg a kijelzŒn.
A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az
STOP/CLEAR gombot mindaddig, míg az "L" kijelzés el nem t›nik a
kijelzŒrŒl. A gomb elengedésekor egy sípjelzést hall.
49
Gyorsindítás
Az alábbi példában 2 perces, magas teljesítményen történŒ fŒzést állítunk be a készüléken.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
A GYORS INDÍTÁSI funkció lehetŒvé
teszi, hogy csupán a GYORS INDÍTÁS
gomb használatával a fŒzési idŒt 30
másodperces lépésekkel
beállíthassuk, MAGAS
TELJESÍTMÉNYFOKOZATON.
A MAGAS teljesítményfokozaton történŒ 2 perces fŒzéshez
nyomja meg négyszer a QUICK START gombot.
A mikrohullámú sütŒ már a negyedik gombnyomás elŒtt
bekapcsol.
A Gyorsindítás történŒ fŒzéskor a fŒzési idŒ meghosszabbítható egészen 99 perc 59 másodpercig a
QUICK START gomb ismételt megnyomásával vagy a tárcsa használatával.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy csökkentheti a fŒzési idŒt.
50
Az alábbi példában a behelyezett étel 720 W-os (80%-s) teljesítményen történŒ,
5 perc 30 másodpercig tartó melegítését állítjuk be.
A teljesítményfokozat
beállítása
GyŒzŒdjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütŒ üzembe helyezését
a használati útmutató korábbi fejezeteiben leírt módon hajtotta-e
végre.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
Az Ön mikrohullámú sütŒje 5 különbözŒ
teljesítményfokozattal rendelkezik.
Teljesítmény fokozat
%
Teljesítmény
Magas (HIGH)
100% 900W(max.)
Közép-magas
(MEDIUM HIGH)
80% 720W
Közepes (MEDIUM)
60% 540W
Kiolvasztás, közepes
alacsony (DEFROST, 40% 360W(
MEDIUM-LOW)
Alacsony (LOW)
20% 180W
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza a “micro” beállítást.
(A MICRO üzemmód (
) a MODE gomb választásával
automatikusan használható)
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “720W” jelzés meg
nem jelenik.
A teljesítmény kiválasztásának megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL
gombot.
)
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “5:30” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
51
HU
A teljesítményfokozat
használata
Teljesítmény
fokozat
A mikrohullámú sütŒ 5 különbözŒ teljesítményfokozata maximálisan rugalmassá és
ellenŒrizhetŒvé teszi az ételek elkészítésének folyamatát. Az alábbi táblázatban a
választható teljesítményfokozatok javasolt alkalmazásait olvashatja.
Alkalmazás
Teljesítmény
szint %
Teljesítmény
MAGAS (HIGH)
* Vízforralás
* Darált marhahús barnítása
* Baromfi, hal, zöldségek fŒzése
* TŒkehús szeletek puhítása
100%
900W(max.)
KÖZÉP-MAGAS
(MEDIUM HIGH)
* Mindenféle melegítés
* Hús és baromfi pirítása
* Gomba és rákfélék fŒzése
* Sajtos és tojásos ételek fŒzése
80%
720W
KÖZEPES
(MEDIUM)\
* Felmelegítés (burgonyapüré, egytálételek, készételek)
* Tojás fŒzése
* Puding fŒzése
* Rizs, leves fŒzése
60%
540W
KIOLVASZTÁS,
KÖZÉP-ALACSONY
(DEFROST, MEDIUM LOW)
* Mindenféle felolvasztás
* Vaj és csokoládé felolvasztása
* Kisebb méretı tŒkehússzeletek fŒzése
40%
ALACSONY (LOW)
* Vaj és csokoládé lágyítása
* Jégkrém lágyítása
* ÉlesztŒs tészta kelesztése
20%
HU
52
360W(
180W
)
Grillezés
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan kell a kívánt ételt 12 perc 30 másodpercig grillezŒ üzemmódban
sütni.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
A készüléknek ezzel a funkciójával
lehetŒvé válik az étel gyors barnítása
és pirítása.
GrillezŒ üzemmódban használni kell
a rostélyt.
Forgassa az DIAL a GRILL üzemmód kiválasztásához.
A következŒ kijelzés jelenik meg: “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “12:30” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
53
HU
GrillezŒ kombinált
fŒzés
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet beprogramozni a készüléket a 180 W (20%-s)
mikrohullámú teljesítményfokozaton történŒ 25 perces grillezésre.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
HU
Az Ön mikrohullámú sütŒje
kombinációs üzemmódban is mıködik,
mely azt jelenti, hogy egyszerre vagy
külön-külön képes grillezŒ és
mikrohullámú üzemmódban
elkészíteni az ételt. Az étel
elkészítéséhez szükséges idŒ
általában rövidebb, mintha a két
üzemmódot külön-külön használná.
Kombinált üzemmódban három
mikrohullámú teljesítményfokozat
közül választhat (20%, 40% és 60%).
A DIAL gomb forgatásával válassza a GRILL COMBI üzemmódot,
ekkor a kijelzŒn az “540W” kijelzés látható.
A következŒ kijelzések jelennek meg: “
”, “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “180W” jelzés meg
nem jelenik.
A teljesítmény kiválasztásának megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL
gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “25:00” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
Az étel kiszedésénél legyen óvatos, mert az edény forró lesz!
54
A következŒ példában megmutatom, hogyan kell ételt melegen tartani 90 °C-on, 30 percig.
Keep
Warm
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
A melegen tartás választásakor a
készülék beállítható hŒmérséklete
30 °C - 90 °C.
A melegen tartás bekapcsolásakor a
hŒmérséklet alapbeállítása 60 °C.
A DIAL gomb forgatásával válassza a KEEP WARM üzemmódot,
ekkor a kijelzŒn az “60°C” kijelzés látható.
A következŒ kijelzés jelenik meg: “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
A készülék pár perc alatt eléri a beállított
hŒmérsékletet.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “90°C” jelzés meg
nem jelenik.
A megfelelŒ hŒmérséklet elérését a
készülék hangjelzéssel jelzi.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “30:00” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
55
HU
Könnyı
tisztítás
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet megszüntetni a kellemetlen szagokat a sütŒben.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
A mikrohullámú sütŒ egy speciális
funkcióval is rendelkezik, mely
megszünteti a kellemetlen szagokat.
A szagtalanítási funkció akkor
használható, ha a mikrohullámú
sütŒben nincs étel.
Az EZ Cleaning (tisztítás) során vegye
ki a tálcát és a többi tartozékot, majd a
mıvelet befejezése után helyezze
vissza Œket.
Nyomja meg az MODE gombot.
A DIAL gomb forgatásával válassza a EZ CLEAN üzemmódot, ekkor
a kijelzŒn az “250°C” kijelzés látható.
A következŒ kijelzések jelennek meg: “
”, “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Nyomja meg az START gombot.
(Az idŒ automatikusan számol visszafelé.)
56
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet a sütŒt 230°C hŒmérsékletıre elŒmelegíteni.
Gyors légkeveréses
elŒmelegítés
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
A sütŒ hŒmérséklettartománya 100°C 250°C. (A gyors légkeveréses
üzemmód kiválasztásakor
automatikusan 180°C hŒmérsékletérték
kerül beállításra.)
Forgassa el a DIAL a SPEED HOT AIR üzemmód kiválasztásához.
A következŒ kijelzések jelennek meg: “
”, “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “230°C” jelzés meg
nem jelenik.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Nyomja meg az START gombot.
MegkezdŒdik az elŒmelegítés és a kijelzŒn megjelenik a “Pr-H”
jelzés.
57
HU
Gyors légkeveréses
fŒzés
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet a sütŒt beprogramozni 230°C
hŒmérsékleten 20 percig tartó fŒzésre beprogramozni.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
HU
A sütŒ hŒmérséklettartománya 100°C 250°C. (A gyors légkeveréses
üzemmód kiválasztásakor
automatikusan 180°C hŒmérsékletérték
kerül beállításra.)
Ez a funkció lehetŒvé teszi a
konvekciós üzemmód és a grill együttes
használatát.
Forgassa el a DIAL a SPEED HOT AIR üzemmód kiválasztásához.
A következŒ kijelzések jelennek meg: “
”, “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “230°C” jelzés meg
nem jelenik.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “20:00” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
58
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet a sütŒt beprogramozni 540 W (60%)
mikrohullámú teljesítménnyel 200°C konvekciós hŒmérsékleten 25 perces fŒzési idŒre.
Kombinált konvekciós
fŒzés
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
A konvekciós sütŒ
hŒmérséklettartománya 100°C - 250°C.
(A kombinált konvekciós üzemmód
kiválasztásakor automatikusan 180°C
hŒmérsékletérték kerül beállításra.)
Kombinált üzemmódban három
mikrohullámú teljesítményfokozat közül
választhat (20%, 40% és 60%).
A DIAL gomb forgatásával válassza a CONV. COMBI üzemmódot,
ekkor a kijelzŒn az “540W” kijelzés látható.
A következŒ kijelzések jelennek meg: “
”, “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
A teljesítmény kiválasztásának megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL
gombot.
(A CONV. COMBI üzemmód választásakor a teljesítmény automatikusan
540W)
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “200°C” jelzés meg
nem jelenik.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a "25:00" jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
Az étel kiszedésénél legyen óvatos, mert az edény forró lesz!
59
HU
Konvekciós
elŒmelegítés
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet a sütŒt 230°C hŒmérsékletıre elŒmelegíteni.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
HU
A konvekciós sütŒ
hŒmérséklettartománya 40°C, 100°C 250°C. (A konvekciós üzemmód
kiválasztásakor automatikusan 180°C
hŒmérsékletérték kerül beállításra.)
Forgassa el a DIAL a CONV. üzemmód kiválasztásához.
A következŒ kijelzés jelenik meg: “
”.
* A sütŒ rendelkezik egy kelesztései
funkcióval 40°C hŒmérsékleten.
Amennyiben ezt a funkciót használja,
és a sütŒ hŒmérséklete meghaladja a
70°C-ot, a kijelzŒn megjelenik az
“F-14” hibakód. Várjon, amíg lehıl a
sütŒ.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “230°C” jelzés meg
nem jelenik.
A sütŒnek néhány percre van szüksége,
hogy elérje a beállított hŒmérsékletet.
Amint a sütŒ elérte a megfelelŒ
hŒmérsékletet, egy sípoló hangjelzést
lehet hallani, amely tudatja, hogy elérte a
megfelelŒ hŒmérsékletet. Ekkor tegye az
ételt a sütŒbe, majd indítsa el a fŒzést.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Nyomja meg az START gombot.
MegkezdŒdik az elŒmelegítés és a kijelzŒn megjelenik a “Pr-H” jelzés.
60
Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan lehet a sütŒt elŒször elŒmelegíteni, majd ételt készíteni 230°C
hŒmérsékleten, 50 perces fŒzési idŒvel.
Konvekciós
fŒzés
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Nyomja meg az MODE gombot.
HU
A konvekciós sütŒ
hŒmérséklettartománya 40°C, 100°C 250°C. (A gyors légkeveréses üzemmód
kiválasztásakor automatikusan 180°C
hŒmérsékletérték kerül beállításra.)
Amennyiben nem állít be hŒmérsékletet,
a sütŒ automatikusan 180°C-ot állít be. A
fŒzési hŒmérséklet a
FORGÓGOMBBAL állítható be.
A konvekciós fŒzés során használni kell
a rostélyt.
Forgassa el a DIAL a CONV. üzemmód kiválasztásához.
A következŒ kijelzés jelenik meg: “
”.
A DIAL gomb megnyomásával nyugtázza az üzemmódot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “230°C” jelzés meg
nem jelenik.
A hŒmérséklet megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “50:00” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
61
Automata
fŒzés
Az alábbi példában 0,6 kg héjában fŒtt krumpli automatikus elkészítését mutatjuk be.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
Nyomja meg az AUTO COOK gombot.
Az automatikus fŒzési funkció
lehetŒvé teszi a legtöbb kedvenc
ételének elkészítését az étel típusának
kiválasztása és súlyának megadása
után.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “Ac 1” jelzés meg
nem jelenik.
A kategória megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn a “0.6kg” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
62
Kategória
Étel
Automata Héjában fŒtt
fŒzés
krumpli
(Ac 1)
Friss
zöldség
(Ac 2)
Mennyiség
korlát
Eszköz
Étel
hŒmérséklet
0,2 - 1,0kg
Üveg
forgótányér
SzobahŒmérséklet
1. Válasszon ki közepes méret› burgonyákat (180-220 g). Mossa és szárítsa
meg a burgonyákat. Egy villával szurkálja meg a krumplikat.
2. A krumplikat a sütŒbe.
3. A fŒzést követŒen fedje be alufóliával és hagyja állni 5 percig.
0,2 - 0,8kg
Mikrohullámálló edényben
SzobahŒmérséklet
1. Helyezze a zöldséget egy megfelelŒ méret› mikrohullámú edénybe.
A zöldség mennyiségének függvényében az alábbi vízmennyiséget adja
hozzá:
** 0,2 kg - 0,4 kg : 2 evŒkanál víz
** 0,5 kg - 0,8 kg : 4 evŒkanál víz.
2. Fedje le az edényt mıanyag fóliával. tegye az edényt a sütŒbe.
3. A fŒzés után keverje meg 3-4 másodpercig. Lefedve hagyja állni 3 percig.
Utasítás
Fagyasztott
zöldség
(Ac 3)
0,2 - 0,8kg
Mikrohullámálló edényben
Fagyasztott
1. Helyezze a zöldséget egy megfelelŒ méret› mikrohullámú edénybe.
A zöldség mennyiségének függvényében az alábbi vízmennyiséget adja
hozzá:
** 0,2 kg - 0,4 kg : 2 evŒkanál víz
** 0,5 kg - 0,8 kg : 4 evŒkanál víz.
2. Fedje le az edényt mıanyag fóliával. tegye az edényt a sütŒbe.
3. A fŒzés után keverje meg 3-4 másodpercig. Lefedve hagyja állni 3 percig.
Rizs / tészta
(Ac 4)
0,1 - 0,3kg
Mikrohullámálló edényben
SzobahŒmérséklet
(rizs)
1. Helyezze a rizst/tésztát és a forrásban lévŒ vizet 1/4 – 1 evŒkanál sóval
kiegészítve egy nagyméret›, mély tálba. Helyezze az ételt a sütŒbe.
2. A fŒzés után keverje meg. Hagyja állni 5 percig lefedve.
Megjegyzések.
Rizs: 100 g fehér rizshez adjon 300 ml forrásban lévŒ vizet
Fedje le mıanyag fóliával és szellŒztesse.
Tészta: 100 g tésztához adjon 400 ml forrásban lévŒ vizet
Ne fedje le. Az összetapadás megelŒzésére fŒzés közben legalább
kétszer kavarja meg.
63
HU
Automatikus
sütés
Az alábbi példában 1,4 kg sıit marha elkészítését mutatjuk be.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
Nyomja meg az AUTO ROAST gombot.
Az automatikus sütés funkció lehetŒvé
teszi a legtöbb kedvenc ételének
elkészítését az étel típusának
kiválasztása és súlyának megadása
után.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “Ar 1” jelzés meg
nem jelenik.
A kategória megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “1.4kg” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
64
Kategória
Étel
Mennyiség
korlát
Eszköz
Étel
hŒmérséklet
Utasítás
Automatikus Sült marha
sütés
(Ar 1)
0,5 - 1,5kg
HŒálló tálon
Hıtött
1. Kenje be a húst olajjal.
2. Tegye a hŒálló tálra.
3. Amikor hallja a sípszót, szükség esetén öntse le a húslét és fordítsa meg.
4. A fŒzést követŒen fedje be alufóliával és hagyja állni 10 percig.
Sült sertés
(Ar 2)
0,5 - 1,5kg
HŒálló tálon
Hıtött
1. Kenje be a húst olajjal.
2. Tegye a hŒálló tálra.
3. Amikor hallja a sípszót, szükség esetén öntse le a húslét és fordítsa meg.
4. A fŒzést követŒen fedje be alufóliával és hagyja állni 10 percig.
Sült egész
csirke
(Ar 3)
0,8 - 1,5kg
HŒálló tálon
Hıtött
1. Mossa meg és szárítsa meg a bŒrét. Kenje be a csirkét olajjal.
A lábait tekerje be pamut spárgával.
2. Tegye a hŒálló tálra.
3. Amikor hallja a sípszót, szükség esetén öntse le a húslét és fordítsa meg.
4. A fŒzést követŒen fedje be alufóliával és hagyja állni 10 percig.
Sült
csirkecomb
(Ar 4)
0,2 - 0,8kg
Rostély
Hıtött
1. Mossa meg és szárítsa meg a bŒrét. Kenje be a csirkecombot olajjal.
2. Tegye a hŒálló tálra.
3. Amikor hallja a sípszót, fordítsa meg.
4. A fŒzést követŒen fedje be alufóliával és hagyja állni 2 percig.
65
HU
Automatikus
újramelegítés
Az alábbi példában 0,6 kg hútött hús elkészítését mutatjuk be.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
HU
Nyomja meg az AUTO REHEAT gombot.
Az automatikus újramelegítés
funkcióval az ételt kényelmesen és
egyszerıen újra lehet melegíteni.
A kályha gyári programozása szerint
automatikusan újramelegíti az ételt.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “rh 2” jelzés meg
nem jelenik.
A készüléken az automatikus
A kategória megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
újramelegítést háromféleképpen lehet
beállítani:
Soup/Sauce (leves/szósz), Chilled ready Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “0.6kg” jelzés meg
meal (hıtött készétel) és Frozen muffin
nem jelenik.
(fagyasztott muffin).
Nyomja meg az START gombot.
A fŒzés során a FORGÓGOMB segítségével növelheti vagy
csökkentheti a fŒzési idŒt.
66
Kategória
Automatikus
újramelegítés
Étel
Mennyiség
korlát
Eszköz
Étel
hŒmérséklet
Leves/
Szósz
(rh 1)
0,2 - 0,8 kg
Tál/
csomagolás.
SzobahŒmérséklet
Hútött hús
(rh 2)
0,3 - 0,6 kg
Saját tálca/
lyukacsos
fólia
Hıtött
Utasítás
A levest/szószt öntse mikrohullám-álló tálba.
Fedje be fedŒvel vagy fóliával.
Felmelegítés után keverje meg.
Lefedve hagyja állni 2 percig. Ezután ismét keverje meg.
Nyárssal szurkálja meg a felületét.
Az élelmiszert tegye az üveg forgótányérra. A sütés befejezése után a
felszolgálás elŒtt hagyja állni 2-3 percig.
- KeverhetŒ pl. : spaghetti bolognese, párolt marhahús
- Nem keverhetŒ pl. : lasagne, cottage pie (burgonyában sütött vagdalthús)
Megjegyzés :
Zacskóba csomagolt élelmiszer, hús nyárson és rizs-/tészta- adagok stb.
ÜdítŒk
(rh 3)
1- 4 pohár
(1 pohár=
200 ml)
Mikrohullámálló pohár
SzobahŒmérséklet
1. Ügyeljen arra, hogy a pohár mikrohullám-álló legyen. Minden pohárba
tegyen fanyársot vagy nyalókaszárat, hogy megtörje az ital felszínét. Ne
fedje le.
2. A felmelegítés után jól keverje meg és szolgálja fel.
Fagyasztott
muffin
(rh 4)
1- 4 muffin
(1 muffin =
75-80 g)
Üvegtálcán
Fagyasztott
1. A muffinokat egyenletesen ossza el az üvegtálca külsŒ széle mellett.
2. A felmelegítés után hagyja állni 1/2 percig.
67
HU
Automatikus
felolvasztás
Mivel az ételek hŒmérséklete és sırısége eltérŒ lehet, javasoljuk, hogy fŒzés elŒtt ellenŒrizze az elkészítendŒ ételt.
Különösen a nagyméretı, egyben sütni kívánt tŒkehúsokra és a csirkehúsra kell nagy figyelmet fordítani; bizonyos
ételeket fŒzés elŒtt nem kell teljesen felolvasztani. A hal például olyan gyorsan elkészül, hogy esetenként a fŒzést vagy
sütést enyhén fagyott állapotban kell elkezdeni. Kenyér automatikus program kisméretı péksütemények - pl. zsömle
vagy cipó - felolvasztására alkalmas. Ez utóbbiak felolvasztásánál meghatározott állásidŒre van szükség ahhoz, hogy a
közepük is felolvadjon. Az alábbi példában 1,4 kg mélyhıtött szárnyast fogunk automatikusan felolvasztani.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Mérje meg a súlyát a felolvasztani kívánt ételnek. EllenŒrizze, hogy
minden fémbŒl készül kötözŒ anyagot és csomagolást eltávolított,
majd tegye az ételt a sütŒbe és zárja be a sütŒ ajtaját.
Nyomja meg az AUTO DEFROST gombot.
HU
A mikrohullámú sütŒ 4 kiolvasztási
fokozattal rendelkezik: MEAT (hús),
POULTRY (szárnyas), FISH (hal) és
BREAD (kenyér); mindegyik
felolvasztási fokozathoz eltérŒ
teljesítményfokozat tartozik.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “dEF2” jelzés meg
nem jelenik.
A kategória megerŒsítéséhez nyomja meg a DIAL gombot.
Írja be a felolvasztani szándékozott fagyasztott étel súlyát.
Forgassa el a DIAL mindaddig, míg a kijelzŒn az “1.4kg” jelzés meg
nem jelenik.
Nyomja meg az START gombot.
Felolvasztás közben a sípjelzés elhangzásakor nyissa ki a sütŒtér ajtaját és az egyenletes felolvasztás
érdekében fordítsa meg, illetve válassza szét az ételt. A már felolvadt részeket távolítsa el, vagy takarja le a
további olvadás lelassítása érdekében. A mıvelet befejezése után zárja be a sütŒtér ajtaját és a START
(indítás) gombbal folytassa a felolvasztást. A készülék csak akkor szakítja meg a felolvasztási
folyamatot, ha a sütŒtér ajtaját kinyitja (az esetleges sípjelzések nem a felolvasztás végét jelzik).
68
Automatikus felolvasztási útmutató
* A felolvasztandó ételt egy megfelelŒ méret› mikrohullámozható edénybe kell helyezni, és lefedés nélkül a forgótányérra helyezni.
* Ha szükséges, a tŒkehús vagy a szárnyas kisebb területeit lefedheti alumínium fóliával. A lefedett területek nem forrósodnak fel a felolvasztás során.
Ügyeljen arra, hogy a fólia ne érjen hozzá a mikrohullámú sütŒ falához.
* Amint lehetséges, válassza szét a különbözŒ típusú ételeket, például a darált húst, hússzeleteket, kolbászt és sonkát.
A sípjelzés felhangzásakor vegye ki az ételt a sütŒbŒl és fordítsa meg és tegye vissza a sütŒbe. Ekkor a felolvadt részeket vegye ki. Folytassa
a még fagyos darabok felolvasztását.
Felolvasztás után hagyja állni az ételt a teljes felolvadás érdekében.
Étel
Mennyiség korlát
Eszköz
Hús
(dEF1)
Szárnyas
(dEF2)
Hal
(dEF3)
0,1 - 4,0 kg
Mikrohullámálló
tálca
Utasítás
Hús
Darált marhahús, csontozott comb, pörkölthöz feldarabolt hús, hátszín, fartŒ,
hamburger, sertéshús, bárányhús, göngyölt hús, kolbász, kotlett (1,2 cm).
Felolvasztás után hagyja állni 5-15 percig.
Szárnyas
Egész csirke, comb, mell, pulykamell (2,0 kg alatt)
Felolvasztás után hagyja állni 20-30 percig.
Hal
Filézett, szeletelt, egész, tenger gyümölcsei
Felolvasztás után hagyja állni 10-20 percig.
Kenyér
(dEF4)
0,1 - 0,5 kg
PapírtörlŒ
Szeletelt kenyér, zsömle, franciakenyér, stb.
Felolvasztás után hagyja állni 10-20 percig.
69
HU
Gyors
kiolvasztás
Ezt a funkciót csak 0,5 kg vagdalthús gyors kiolvasztására használja.
Állni kell hagyni, hogy a közepe is felengedjen. A következŒ példa 0,5 kg fagyott kiolvasztását mutatja be.
Nyomja meg az STOP/CLEAR gombot.
Mérje meg a kiolvasztani kívánt élelmiszert. Távolítson el minden
fémes kötözŒ- vagy csomagolóanyagot, tegye az élelmiszert a
sütŒbe és zárja be az ajtaját.
HU
Nyomja meg egyszer a QUICK DEFROST gombot.
(0,5 kg hús)
A sütŒ automatikusan elindul.
Felolvasztás közben a sípjelzés elhangzásakor nyissa ki a sütŒtér ajtaját és az egyenletes felolvasztás
érdekében fordítsa meg, illetve válassza szét az ételt. A már felolvadt részeket távolítsa el, vagy takarja le a
további olvadás lelassítása érdekében. A mıvelet befejezése után zárja be a sütŒtér ajtaját és a
START/QUICK START (indítás) gombbal folytassa a felolvasztást.
A készülék csak akkor szakítja meg a felolvasztási folyamatot, ha a sütŒtér ajtaját kinyitja (az
esetleges sípjelzések nem a felolvasztás végét jelzik).
70
Gyors kiolvasztási útmutató
A funkciót fagyasztott vagdalthús gyors kiolvasztására használja.
A húsról teljesen távolítsa el a csomagolást. A húst helyezze mikrohullám-álló tányérra.
Ha megszólal a hangjelzés, vegye ki a húst a sütŒbŒl, fordítsa meg és tegye vissza a sütŒbe.
A folytatáshoz nyomja meg a start gombot.
A program végén vegye ki a húst a sütŒbŒl, fedje le fóliával és hagyja állni 5-15 percig, amíg teljesen felenged.
Kategória
Súly
Edény
VAGDALTHÚS
0,5 kg
Mikrohullám-álló
tányér
Utasítások
Vagdalthús
A kiolvasztás után alumíniumfóliával lefedve hagyja állni 5-15 percig.
71
HU
Útmutató az ételek
melegítéséhez vagy újramelegítéséhez
Étel
HU
Hús-szeletek
3 szelet
(0,5 cm vastag)
Csirke darabok
1 mell
1 alsó és felsŒ comb
Melegítési
idΠ(MAGAS
fokozaton)
1-2 perc
2,5-2 perc
2-3,5 perc
Az ételek mikrohullámú sütŒben történŒ sikeres felmelegítése vagy újramelegítése során számos fontos tényezŒt kell
figyelembe venni. Le kell mérni a melegítendŒ étel tömegét, hogy meg lehessen határozni a melegítés idŒtartamát.
A maximális hatékonyság érdekében az ételt kör alakban kell elhelyezni az edényben. A szobahŒmérsékletı étel
gyorsabban melegszik, mint a hıtŒszekrényben tárolt. A konzerv-ételt ki kell venni a konzervdobozból és
mikrohullámozható edénybe kell áttenni. Az étel egyenletesebben melegszik át, ha mikrohullámozható fedéllel vagy
légáteresztŒ mıanyag fóliával fedjük le. A forró gŒz okozta égési sérülések elkerülése érdekében a fedelet nagyon óvatosan
kell eltávolítani. Az ételek melegítésénél vagy forrósításánál vegye figyelembe az alábbi javaslatainkat.
Különleges utasítások
Burgonyapüré
350 g
A húst mikrohullámozható tányérra kell
helyezni. Fedje le légáteresztŒ fóliával.
Ravioli tészta mártással
1 tálka
4 tálka
2,5-4 perc
7,5-11 perc
Rizs
1 tálka
4 tálka
1-1,5 perc
3,5-5 perc
1-2 perc
A halat mikrohullámozható tányérra kell
helyezni. Fedje le légáteresztŒ fóliával.
Lasagne
1 adag (300 g)
4-6 perc
A lasagnet mikrohullámozható tányérra kell
helyezni. Fedje le légáteresztŒ fóliával.
1,5-3 perc
4,5-7 perc
Ragu krém vagy sajt
1 tálka
4 tálka
1-2,5 perc
3,5-6 perc
Töltött hús vagy grillezett
marhaszelet 1 szendvics
(1/2 tálka hústöltelék)
zsemle nélkül
1-2,5 perc
Melegítési
idΠ(MAGAS
fokozaton)
A szeleteket mikrohullámozható tányérra kell
helyezni. Fedje le légáteresztŒ fóliával.
Megjegyzés: Mártás vagy szósz segít megŒrizni
a hús szaftosságát.
Halfilé
(170-230 g)
Ragu
1 tálka
4 tálka
Étel
Párolt bab
1 tálka
Szendvics cipó vagy
zsemle
1 db
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
FŒzelékek
1 tálka
4 tálka
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
Leves
1 adag (230 g)
Egytálétel (1 adag)
hús 125 g,
burgonyapüré 150 g
fŒtt sárgarépa 150 g
A tölteléket és a zsemlét külön kell melegíteni.
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
Egyszer meg kell keverni. A zsemlét a
következŒkben leírtak szerint kell melegíteni.
72
Különleges utasítások
2,5-3,5 perc
6-9 perc
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
1,5-3 perc
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
15-30
másodperc
1,5-2,5 perc
3,5-5,5 perc
1,5-2 perc
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
Csomagolja be papírtörölközŒbe és helyezze a
forgótányérra.
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
Mikrohullámozható tálban, lefedve kell FÃZNI.
A fŒzési idŒ felénél meg kell keverni.
9 -14
Mikrohullámozható tányérban, lefedve kell
(540 W
FÃZNI.
teljesítményen)
Útmutató a friss zöldségfélék
elkészítéséhez
Zöldség
Articsóka
(230 g/db)
FŒzési
Mennyiség idŒ (MAGAS
fokozaton)
TeendŒk
Zöldség
2 közepes 4,5-7 perc Tisztítsa meg. Adjon hozzá 2 evŒkanál vizet és
4 közepes 10-12 perc 2 evŒkanál szószt. Fedje le.
1,5-2,5 perc Helyezze a gombákat egy 1,5 literes, fedett
hŒálló tálba. A fŒzési idŒ felénél keverje meg.
230 g
Paszternák,
friss,
szeletelt
450 g
6-8 perc
1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet. A fŒzési idŒ felénél keverje meg.
Zöldborsó, friss
4 tálka
6-9 perc
1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet. A fŒzési idŒ felénél keverje meg.
Édesburgonya,
egész
(170-230 g/db)
2 közepes
4 közepes
5-9 perc Villával szurkálja meg. Helyezze 2
9-13 perc papírtörölközŒbe. A fŒzési idŒ felénél fordítsa
meg.
1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet. A fŒzési idŒ felénél keverje meg
Burgonya,
egész
(170-230 g/db)
2 db
4 db
5,5-7,5 perc Villával szurkálja meg. Helyezze 2
9,5-14 perc papírtörölközŒbe. A fŒzési idŒ felénél fordítsa
meg.
1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/4
csésze vizet. A fŒzési idŒ felénél keverje meg.
Spenót, friss,
levelek
450 g
Courgette, friss,
szeletelt
450 g
Courgette, friss,
egész
450 g
Adjon hozzá 1 csésze vizet. Fedje le.
450 g
3-6 perc
Zöldbab
450 g
6-10 perc 1,5 literes hŒálló tálban adjon hozzá 1/2 csésze
vizet. A fŒzési idŒ felénél keverje meg.
10-14 perc 1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet. A fŒzési idŒ felénél rendezze át.
Répa, friss,
egész
450 g
Brokkoli, friss,
egész
300 g
Káposzta, friss,
darabolt
450 g
7-9 perc
Répa, friss,
szeletelt
200 g
2-3 perc
Karfiol, friss,
egész
450 g
5-7 perc
Tisztítsa meg. 1,5 literes, fedett hŒálló tálban
adjon hozzá 1/4 csésze vizet. A fŒzési idŒ
felénél keverje meg.
4-8 perc
Szeletelje fel. 1,5 literes, fedett hŒálló tálban
adjon hozzá 1/2 csésze vizet. A fŒzési idŒ
felénél keverje meg.
2 csŒ
TeendŒk
Gomba, friss,
szeletelt
Spárga, friss,
egész
3,5-4 perc Helyezze a brokkolit egy sütŒedénybe. Adjon
hozzá 1/2 csésze vizet.
Kukorica, friss
FŒzési
Mennyiség idŒ (MAGAS
fokozaton)
73
6-8 perc
2 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet.
4,5-7,5 perc 1,5 literes, fedett hŒálló tálban adjon hozzá 1/2
csésze vizet.
6-9 perc
Szurkálja meg. Helyezze 2 papírtörölközŒbe.
Fordítsa meg, és a fŒzési idŒ felénél rendezze
át.
HU
Felolvasztási
útmutató
HU
Felolvasztási javaslatok és módszerek húsokhoz
Amennyiben a hús csomagolásában nincsenek fém alkatrészek, akkor a húsok felolvasztása a saját csomagolásukban is elvégezhetŒ. Távolítson el
minden fémgyırıt, kötözŒ huzalt vagy fóliát.
A húslé felfogása céljából helyezze a húst egy mikrohullámozható tálcára. A húst csak annyira olvassza fel, amennyire szükséges. Amint lehetséges,
válassza szét a különbözŒ darabokat, mint például hússzeletek, kolbász, sonkaszelet. Amint lehetséges, távolítsa el a felolvadt darabokat, majd
folytassa a felolvasztást. A nagyobb darab húsok felolvasztását befejezheti és állásidejét megkezdheti, mikor a villát enyhe nyomással bele tudja szúrni
a közepébe. Ilyenkor még a közepe jeges lehet. Hagyja állni, amíg teljesen fel nem olvad.
Étel
Mennyiség korlát Felolvasztási idŒ(perc) ÁllásidŒ(perc)
MARHA
darált marhahús
bifsztek, hátszín
marhasült, bélszín (csontnélküli)
500g
500g
1000g
6-8
4-6
12 - 15
5 - 10
5 - 10
10 - 15
SZÁRNYAS
egész csirke
csirkemell
alsó comb
felsΠcomb
szárny
1000g
450g
450g
450g
450g
16 - 19
5-7
8-9
8-9
6-8
10 - 15
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
HAL és TENGER GYÜMÖLCSEI
egész hal
halfilé
garnélarák
450g
500g
250g
6-8
7-9
4-6
5 - 10
5 - 10
5 - 10
74
Utasítás
Távolítsa el a csomagolást a húsról
Tegye a fagyott húst egy mikrohullámozható
tálcára. A felolvasztást 40%-os
teljesítményszinten végezze.
A felolvasztás felénél fordítsa meg a húst.
(Ekkor távolítsa el a már felolvadt részeket.)
Grillezési
útmutató
Javaslatok húsételek grillezéséhez
Vágja le a zsíros részeket a húsról. Ügyeljen arra, hogy a húsba ne
vágjon bele (ellenkezŒ esetben a hús felkunkorodik).
Rendezze el a húsokat a rácson. Olvasztott vajjal vagy olajjal kenje be.
FélidŒben fordítsa meg a húst.
Étel
hamburgerhús
bifsztek
(2,5 cm (1")
vastag)
véres
közepes
átsült
FŒzési idŒ (HIGH
Mennyiség (magas) fokozaton,
percben)
50g x 2
100g x 2
11 - 14
17 - 21
230g x 2
230g x 2
230g x 2
16 - 18
19 - 21
23 - 25
Bárányszelet
(2,5 cm vastag) 230g x 2
22 - 29
Kolbász
(2,5 cm vastag) 230g x 2
11 - 14
Javaslatok halételek grillezéséhez
A halat vagy a tenger gyümölcseit helyezze a rácsra. Egészben sütött
halat grillezés elŒtt átlósan be kell vagdosni (irdalás).
Sütés elŒtt és közben a halat vagy a tenger gyümölcseit be kell kenni
vajjal, margarinnal vagy olajjal. Így a halhús nem lesz száraz. Javasoljuk
az alábbi táblázatban feltüntetett grillezési idŒk alkalmazását. Az
egészben sütött halat és a halszeleteket a grillezési idŒ felénél óvatosan
meg kell fordítani. Szükség esetén a vastagabb halfilét is óvatosan
megfordíthatja.
TeendŒk
Étel
Kenje be olajjal vagy olvasztott
vajjal. A vékony szeleteket a
rácsra helyezheti.
A vastagabbakat egy
csepptálcára tegye. FélidŒben
fordítsa meg.
Halfilé
1 cm (1/3")
vastag
1,.5 cm (1/2")
vastag
Halszeletek
2,5 cm (1")
vastag
Egész hal
FŒzési idŒ (HIGH
Mennyiség (magas) fokozaton,
percben)
75
Kenje be olajjal vagy olvasztott
vajjal és félidŒben fordítsa meg.
230 g
11 - 14
230 g
17 - 21
230 g
18 - 23
225 - 350 g
400 g
18 - 23
22 - 32
A vastagabb és nagyobb
olajtartalmú halaknál hosszabb
sütési idŒt alkalmazzon.
450 g
450 g
16 - 20
16 - 20
Sütés közben rendszeresen
kenje.
Gyakran fordítsa meg
Kagyló
rák (fŒzetlen)
TeendŒk
HU
Konvekciós
fŒzési útmutató
Melegítse elŒ a sütŒt a kívánt hŒmérsékletre. Kövesse az alábbi táblázatban megadott fŒzési idŒket és utasításokat.
A fŒzés befejezését követŒen a sütŒ nagyon forró lesz. Használjon kesztyıt.
Étel
HU
Mennyiség
Konvekciós
hŒmérséklet
FŒzési idŒ
(perc)
Utasítások
teasütemény
(friss tésztából)
6 darab
(60 g)
200°C
20-25
Készítse el a tésztát. Tegye a grill rostélyra.
Hagyja állni 5 percet.
zsömle
(készre sütött)
4 darab
(50 g)
180°C + 180 W
(elŒmelegítés nélkül)
8-10
Rendezze el a zsömléket a grill rostélyon.
Hagyja állni 3 percig.
fehérkenyér
(friss tésztából)
1 vekni
(kb. 500-750 g)
200°C
20-50
(vagy barnulásig)
piskóta
(friss tésztából)
1 tepsi
(450-500 g)
180°C
25-40
Készítse el a tésztát. Tegye egy 8" átmérŒjı kerek fém tepsibe.
Tegye a üveg forgótányér. Hagyja állni 10 percet.
gyümölcstorta
1 tepsi
(1000-1200 g)
160°C + 180 W
40-60
Készítse el a tésztát. Tegye egy 8 vagy 9" átmérŒjı kerek fém
tepsibe. Tegye a grill rostélyra. Süsse addig, amíg a süteménybe
szúrt tı nem tapad hozzá. Hagyja állni 10 percet.
1 tepsi
(kb. 1000 g)
200°C
25-40
Készítse el a pizzát. Tegye a grill rostélyra.
Hagyja állni 2 percet.
400 g
220°C
18-25
Távolítsa el a csomagolást. Tegye a grill rostélyra.
Hagyja állni 2 percet.
friss pizza
fagyasztott pizza
76
Készítse el a tésztát. Tegye a üveg forgótányér.
Hagyja állni 10 percet.
Konvekciós
hŒmérséklet
FŒzési idŒ
(perc)
300 g
200°C + 360 W
(elŒmelegítés nélkül)
18-25
Tegye egy megfelelŒ hŒálló tálra.
Tegye a grill rostélyra. Hagyja állni 2-3 percet.
fagyasztott
tavaszi tekercs
300 g
230°C
35-50
A felületét kenje meg étolajjal.
Tegye a tavaszi tekercseket egymás mellé a grill rostélyon.
Hagyja állni 1-2 percig.
rakott burgonya
1000 g
140°C + 540 W
(elŒmelegítés nélkül)
14-18
Készítse el a rakott burgonyát.
Tegye a grill rostélyra. Hagyja állni 2-3 percet.
marhasült
1000 g
160°C + 540 W
(elŒmelegítés nélkül)
30-45
Tegye a grill rostélyra. A fŒzési idŒ felénél fordítsa meg.
Hagyja állni lefedve 10-15 percet.
báránysült
1000 g
160°C + 540 W
(elŒmelegítés nélkül)
34-48
Tegye a grill rostélyra. A fŒzési idŒ felénél fordítsa meg.
Hagyja állni lefedve 10-15 percet.
sült csirke
1000 g
200°C + 540 W
(elŒmelegítés nélkül)
32-47
Tegye a grill rostélyra. A fŒzési idŒ felénél fordítsa meg.
Hagyja állni lefedve 2-5 percet.
Étel
Mennyiség
gyorsfagyasztott
készétel
(makaróni és sajt)
77
Utasítások
HU
Gyors légkeverés
fŒzési útmutató
Melegítse elŒ a sütŒt a kívánt hŒmérsékletre.
Kövesse az alábbi táblázatban megadott fŒzési idŒket és utasításokat.
A fŒzés befejezését követŒen a sütŒ nagyon forró lesz. Használjon kesztyıt.
HU
Mennyiség
Gyors légkeverés
hŒmérséklete
FŒzési idŒ
(perc)
sült pulykamell, friss
400 g
200°C
30-38
Mossa meg és szárítsa meg a friss pulykamelleket.
Fıszerezze vagy pácolja be. Tegye a melleket egy hŒálló tálban a grillrácsra.
fagyasztott kelt pizza
400 g
200°C
8-14
Tegye a fagyasztott pizzát a grill rostélyra.
fagyasztott bagett
bemetszésekkel
250 g
200°C
10-15
Tegye a fagyasztott bagettet a grill rostélyra.
fagyasztott tavaszi
tekercs
300 g
(150 g X 2)
230°C
15-22
Tegye a fagyasztott tavaszi tekercseket a grill rostélyra.
300 g
220°C
15-22
Tegye a burgonyákat egy hŒálló tálra.
Étel
szalmaburgonya
(fagyasztott burgonya
termék)
Utasítások
78
FIGYELEM
Kérjük ellenŒrizze, hogy a fŒzési idŒ megfelelŒen
van-e beállítva, mert a túlfŒzés TÜZET okozhat
és KÁROSÍTHATJA a SÜTÃT.
Fontos biztonsági elŒírások
Gondosan tanulmányozza és Œrizze meg a
késŒbbi hivatkozás céljából
1. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani, átalakítani vagy beállítani
a mikrohullámú sütŒ ajtaját, vezérlŒpanelét, biztonsági reteszét vagy
bármely egyéb egységét. A javítást kizárólag szakember végezheti.
10. Kisebb mennyiségı étel rövidebb fŒzési vagy melegítési idŒt igényel.
Normál fŒzési vagy melegítési idŒ alkalmazásakor a kisebb
mennyiségı étel túlmelegedhet vagy megéghet.
2. Soha ne üzemeltesse üresen a mikrohullámú sütŒt. Használaton kívül
javasolt egy pohár vizet tartani a sütŒtérben. A víz a mikrohullámú
sütŒ véletlen bekapcsolása esetén elnyeli a mikrohullámú energiát.
11. A mikrohullámú sütŒt a véletlen felbillenés megakadályozása
érdekében úgy kell elhelyezni, hogy a sütŒtér ajtajának külsŒ felülete
legalább 8 cm-rel beljebb legyen az elhelyezési felület szélétŒl.
3. Vizes ruhát tilos a mikrohullámú sütŒben szárítani, mert túl hosszú
melegítés után a ruha elszenesedhet vagy meggyulladhat.
12. FŒzés/sütés elŒtt szurkálja át a burgonya, alma vagy az ehhez
hasonló zöldségek és gyümölcsök héját.
4. PapírtörölközŒbe csomagolt ételt - hacsak a fŒzési útmutató
kifejezetten elŒ nem írja - nem javasolt a mikrohullámú sütŒben
hevíteni.
13. Egész tojást tilos a mikrohullámú sütŒben fŒzni. A tojáshéjon belül
megnövekvŒ nyomás a tojás felrobbanását okozhatja.
5. helyett nem szabad újságpapírt használni az ételek
becsomagolásához.
15. FŒzés vagy felolvasztás elŒtt távolítsa el a mıanyag csomagolást az
ételrŒl. Egyes esetekben azonban az ételt mıanyag fóliával kell
lefedni melegítés vagy fŒzés közben.
14. A mikrohullámú sütŒben tilos olajban vagy zsírban sütést alkalmazni.
6. Ne használjon fából készült edényeket, mert túlhevülhetnek és
elszenesedhetnek. Fém-szegéllyel vagy fém-mintázattal ellátott
porcelán edényeket nem szabad a mikrohullámú sütŒben használni.
A fémbŒl készült kötözŒanyagokat mindig távolítsa el az ételrŒl. A
sütŒtérbe helyezett fémtárgyak elektromos ívkisülést okozhatnak, ami
súlyosan károsíthatja a készüléket.
16. Ha a sütŒtér ajtaja megsérül, a mikrohullámú sütŒt mindaddig nem
szabad üzemeltetni, míg az ajtót szakember meg nem javítja.
17. Ha füstölést észlel, hagyja zárva a mikrohullámú sütŒ ajtaját és
kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt a
fali konnektorból.
7. Ügyeljen arra, hogy mıködés közben ne maradjon konyharuha,
szalvéta vagy egyéb akadály a sütŒtér külsŒ pereme és az
ajtószigetelés között, mert ez mikrohullámú energiaszivárgást
okozhat.
18. Ha eldobható mıanyag, papír vagy egyéb éghetŒ anyagból készült
edényben melegíti illetve fŒzi az ételt, gyakran ellenŒrizze, hogy az
edény nem kezd-e deformálódni.
19. A gyermekeknek csak akkor engedje felügyelet nélkül használni a
mikrohullámú sütŒt, ha megfelelŒen elmagyarázta nekik a
biztonságos használat módját, és Œk megértették a helytelen
használatból eredŒ veszélyeket.
8. Ne használjon újrahasznosított papírból készült termékeket, mert ezek
olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a sütŒtérben szikrázást
és/vagy tüzet okozhatnak.
9. Közvetlenül a fŒzés/sütés befejezése után ne tegye a forgótányért
hideg vízbe, mert eltörhet vagy megrepedhet.
20. Folyadékokat és ételeket nem szabad légmentesen lezárt edényben
hevíteni, mert felrobbanthatnak.
79
HU
Fontos biztonsági elŒírások
Gondosan tanulmányozza és Œrizze meg a késŒbbi hivatkozás céljából
HU
21 Csak olyan eszközöket vegyen igénybe, amelyek alkalmasak a
mikrohullámú sütŒben történŒ használatra.
33 A mikrohullámú sütŒ használata közben a díszítŒ ajtót nyitva kell
tartani.
22 Ha mıanyag vagy papírcsomagolásban hevíti az ételt, tartsa
szemmel a sütŒt, nehogy a csomagolás lángra lobbanjon.
34 A készüléket egy elérhetŒ hálózati csatlakozóra közvetlenül, vagy
kapcsoló beiktatásával, a vezetékezési szabályok betartásával lehet
a hálózati feszültségre csatlakoztatni.
23 Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a berendezést, vagy húzza ki a
tápvezetéket. Az esetleges égést az ajtó zárva tartásával fojtsa el.
35 A készülék üvegajtajának tisztításához ne használjon súroló hatású
tisztítószert vagy éles/hegyes fémeszközt, mert az üveg felülete
megkarcolódhat és az üveg homályossá válhat.
24 Italok mikrohullámmal történŒ hevítése nyomán a folyadék
késleltetve, felbuzogva lendülhet forrásba. Ezért ügyeljen, amikor az
edényhez nyúl.
FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy annak szigetelése megsérül, a sütŒt
mindaddig tilos üzemeltetni, amíg hozzáértŒ szakember
meg nem javítja.
25 A cuclisüvegek, bébiételes üvegek tartalmát – az égési sérülések
elkerülése érdekében – keverje fel vagy rázza össze, majd
fogyasztás elŒtt ellenŒrizze az étel hŒmérsékletét.
26 Nyers tojást héjában, ill. kemény tojást egészben nem szabad
mikrohullámú sütŒben hevíteni: felrobbanhat, akár a hevítés
befejezte után is.
FIGYELEM: Minden olyan szerviztevékenység, javítás, amely a
mikrohullámú energia kijutását megakadályozó borítás
eltávolításával jár, veszélyes. Az ilyen javítást csak
szakember végezheti.
27 Az ajtószigetelések, mélyedések és szomszédos részek tisztítása
28 A sütŒt rendszeresen meg kell tisztítani, az étellerakódásokat el kell
távolítani.
FIGYELEM: Folyadékot vagy más élelmiszert lezárt edényben ne
hevítsen, mert felrobbanhat.
29 A sütŒt tisztán kell tartani. Ennek elmulasztása a felület
károsodásához vezethet, ami csökkentheti a készülék élettartamát,
és veszélyes helyzeteket okozhat.
FIGYELEM: Gyermekek a sütŒt csak akkor használhatják, ha
megfelelŒ kioktatást kapnak a sütŒ biztonságos
kezelésérŒl, és megértik a rendellenes használatban
rejlŒ veszélyeket.
30 A sütŒhöz csak az ajánlott hŒfokszondát használja (olyan készülékek
esetében, amelyek lehetŒvé teszik hŒfokszonda használatát).
31 Ha a berendezésben fıtŒ egységek vannak, a használat során a
készülék átforrósodik. Ügyeljen, ne érintse meg a készülék
belsejének fıtŒ egységeit.
32 A készüléket kisgyermekek, belátóképességükben korlátozott vagy
fizikailag bizonytalan személyek ne használják!
FIGYELEM: Használat közben a megérinthetŒ alkatrészek
felforrósodhatnak! Kisgyereket ne engedjen a készülék
közelébe!
80
A mikrohullámú sütŒben
használható edények
A mikrohullámú sütŒben nem szabad fémbŒl készült vagy fémszegéllyel ellátott edényeket használni
Papír
Alacsony zsírtartalmú ételek rövid ideig tartó melegítéséhez a papírtálcák és
konténerek biztonságosan használhatók. A papírtörölközŒ kiválóan alkalmas az
ételek becsomagolására, illetve a melegítŒ edények aljára helyezve hatékonyan
magába szívja a zsiradékot, ha zsíros ételeket (pl. szalonnát) melegít vagy fŒz.
Színezett papírt azonban nem javasolt használni, mert a színezŒ anyag felolvadhat.
Az újrafelhasznált papír esetenként olyan szennyezŒ anyagokat tartalmazhat,
amely a mikrohullámú sütŒben ívkisülést vagy gyulladást idézhet elŒ.
A mikrohullámok a fémbe nem képesek behatolni. A mikrohullámok a fémrŒl
visszaverŒdnek és ívkisülést okoznak a sütŒtérben, amely a villámlásra
emlékeztetŒ figyelmeztetŒ jelzés. A legtöbb hŒálló, nemfémes fŒzŒedény a
mikrohullámú sütŒben is használható. Ha valamely edény használhatóságát
illetŒen kétségei támadnának, tegyen egy egyszerı próbát. A kérdéses edényt
helyezze a mikrohullámú sütŒbe, egy vízzel megtöltött üvegedény mellé.
Mıködtesse 1 percig a mikrohullámú sütŒt maximális fokozaton. Ha a víz
felmelegszik és a kérdéses edény hideg marad, az edény használható a
mikrohullámú sütŒben. Ha azonban a víz hŒmérséklete nem változik, de a
kérdéses edény felmelegszik, akkor az edény elnyeli a mikrohullámokat, ezért a
mikrohullámú sütŒben nem használható. Önnek valószínıleg jelenleg is számos
olyan edénye van a konyhában, amely használható a mikrohullámú sütŒben. A
kiválasztás megkönnyítése érdekében tanulmányozza át az alábbi felsorolást.
Mıanyag zacskók
A keverés a mikrohullámú technológiák egyik legfontosabb eleme.
Hagyományos fŒzésnél a keverés célja az elegyítés. A mikrohullámmal készített
ételek esetében azonban a keverést a hŒ terjedése és egyenletes elosztása
érdekében alkalmazzuk. A keverést mindig a külsŒ peremtŒl a középpont felé
kell végezni, mivel az ételek külsŒ része melegszik fel gyorsabban.
Mıanyag edények
Étkészletek
Széles alak és méret-választékban állnak rendelkezésre a mıanyag
mikrohullámú edények. Legtöbb esetben a már meglévŒ mıanyag edények is
használhatók mikrohullámú fŒzésre, és nincs szükség újabb konyhai
beruházásra.
A legtöbb étkészlet használható a mikrohullámú sütŒben. Kétség esetén
olvassa el a gyártó tájékoztatóját vagy végezze el a mikrohullámú tesztet.
Üvegáru
Cserép, kŒ és kerámia edények
A hŒálló üvegedények a mikrohullámú sütŒben használhatók. Ez bármely
gyártmányú edzett üvegedényre érvényes. Soha ne használjon azonban finom
üvegárut - pl. öblös üvegpoharat vagy borospoharat - mert ezek az ital
melegedésekor eltörhetnek.
A fenti anyagokból készült edények rendszerint kiválóan használhatók a
mikrohullámú sütŒben is, de a biztonság kedvéért javasolt a korábban leírt
tesztet elvégezni.
Mıanyag tárolóedények
FIGYELEM
Ezek az edények az ételek gyors felmelegítésére használhatók. Nem szabad
azonban az ilyen edényekben hosszú ideig melegíteni az ételeket, mert a
mıanyag deformálódhat, illetve megolvadhat.
A magas ólom- vagy vastartalmú edények a mikrohullámú sütŒben
nemhasználhatók.
Behelyezés elŒtt ellenŒrizze, hogy az edény alkalmas-e
mikrohullámú sütŒben történŒ használatra.
81
HU
Az ételek
jellemzŒi
Az étel víztartalma
Kövesse figyelemmel a fŒzést és a sütést
HU
párologtatja, a viszonylag száraz ételeket - pl. sültek és egyes zöldségek - javasolt a
sütés elŒtt vízzel lepermetezni, vagy a sütés során letakarni.
A használati útmutatóban felsorolt recepteket nagy körültekintéssel dolgoztuk ki, de
elkészítésük sikere nagymértékben függ attól, hogy a fŒzési vagy sütési folyamatot
figyelemmel kíséri-e. Egyik szeme mindig legyen a mikrohullámú sütŒben készülŒ ételen.
A mikrohullámú sütŒ olyan világítással van ellátva, amely a sütŒtér ajtajának kinyitáskor
automatikusan bekapcsol, és így Ön ellenŒrizheti az étel állapotát. A receptekben közölt
utasításokat - felemelés, keverés, stb. - a minimálisan szükséges lépéseknek kell
tekinteni. Ha az étel nem fŒ egyenletesen, tegyen minden Ön által szükségesnek ítélt
lépést annak érdekében, hogy a problémát megoldja.
Az étel csont- és zsírtartalma
A csontok a keletkezett hŒt elvezetik, a zsír pedig gyorsabban sül, mint a hús.
A csontos és zsíros húsok sütésekor (fŒzésekor) ügyelni kell arra, hogy az ilyen
ételek gyakran egyenetlenül sülnek, illetve hajlamosak a túlsülésre is.
Az étel mennyisége
A mikrohullámok száma a sütŒtérbe helyezett étel mennyiségétŒl független, állandó
érték. Éppen ezért minél több ételt helyez a sütŒtérbe, annál hosszabb lesz az
elkészítési idŒ. Ne feledje, hogy fél adag étel elkészítésekor a sütési (fŒzési) idŒt
legalább egyharmaddal kell csökkenteni.
A mikrohullámú fŒzést befolyásoló tényezŒk
A fŒzési idŒt számos tényezŒ befolyásolja. A receptben felsorolt összetevŒk
hŒmérséklete nagymértékben befolyásolja a fŒzési idŒt. Ha például egy süteményhez
jéghideg vajat, tejet és tojást használ, a sütési idŒ lényegesen hosszabb lesz, mint
szobahŒmérsékletı összetevŒk használata esetén. Az itt közölt receptek fŒzési-sütési
idŒtartományokat adnak meg. Ha az idŒtartomány alsó határértékéhez közeli idŒket
alkalmaz, az étel rendszerint félig sült vagy fŒtt lesz, de elŒfordulhat az is, hogy az Ön
egyéni ízlése az elŒírt maximális idŒnél hosszabb fŒzési idŒ alkalmazását igényli. E
könyv vezérelve az, hogy a recepteknek a fŒzési idŒ tekintetében konzervatívnak kell
lenniük. A túlfŒzés, illetve túlsütés az étel halála. Bizonyos receptek, fŒleg a kenyér,
sütemény és puding receptek, azt javasolják, hogy az ételt még nem teljesen elkészült
állapotban vegyük ki a mikrohullámú sütŒbŒl. Ez nem tévedés. Ha ezeket az ételeket állni
hagyjuk (esetleg le is takarjuk), a fŒzési vagy sütési folyamat a mikrohullámú sütŒn kívül
is folytatódik, mivel a külsŒ rétegben felgyülemlett hŒ fokozatosan terjed az étel közepe
felé. Ha ezeket az ételeket addig hagynánk a mikrohullámú sütŒben, amíg teljesen el
nem készülnek, akkor a külsŒ réteg az elŒbb említett folyamat miatt túlsülne vagy
megégne. Egy idŒ után már Ön is nagy biztonsággal meg tudja állapítani a különbözŒ
ételekhez használandó fŒzési és állásidŒket.
Az étel alakja
A mikrohullámok csak mintegy 2 cm mélységig hatolnak be az ételbe, és a vastagabb
ételek belseje a fokozatos hŒterjedés útján sül vagy fŒ meg. EbbŒl következik, hogy a
mikrohullámú energia az ételeknek csak a külsŒ rétegét süti vagy fŒzi meg
közvetlenül; a többirŒl a hŒvezetés gondoskodik. A mikrohullámú sütés szempontjából
legkedvezŒtlenebb alak a vastag négyszögletes (téglatest). A sarkok már régen
megégnek, amikor a középpont elkezd melegedni. A vékony kör- vagy gyırı alakú
ételeket lehet a legsikeresebben elkészíteni a mikrohullámú sütŒben.
Lefedés
A lefedés visszatartja a hŒt és a vízgŒzt, mely tényezŒk az étel elkészülési idejét
lerövidítik. A lefedéshez használhat fedŒt vagy mikrohullámú fóliát.
Pirítás
A hús- és szárnyas ételek 15 perces vagy ennél hosszabb sütési idŒ után saját
zsírjukban pirulni (barnulni) kezdenek. Az ennél rövidebb ideig sütött ételeket az
étvágygerjesztŒ szín elérése érdekében különbözŒ pirító szószokkal - pl.
Worcestershire szósz, szójaszósz, barbecue szósz - javasolt bekenni. Mivel
viszonylag kevés szószt kell erre a célra felhasználni, az elkészült étel ízét ez az
eljárás - a receptben leírt módszerhez képest - nem módosítja lényegesen.
Az étel sırısége
A könnyı, porózus ételek - pl. a kenyér és a sütemények - gyorsabban elkészülnek, mint
a nehéz, sırı ételek (pl. sültek vagy pörköltek). Porózus szerkezetı ételek
mikrohullámmal történŒ elkészítésekor ne feledje, hogy a külsŒ réteg nem sül keményre.
Lefedés zsírpapírral
A zsírpapírral történŒ lefedés megakadályozza a kifröccsenést és némi hŒt is
visszatart. Mivel azonban a fedŒhöz és a mikrohullámú fóliához képest lazább fedést
biztosít, az étel enyhén kiszáradhat.
Az étel magassága
Elhelyezés és távolságtartás
A magas ételek - különösen a különbözŒ sültek - felsŒ része gyorsabban megfŒ,
illetve megsül, mint az alsó. Éppen ezért sütés vagy fŒzés közben a magas
ételeket javasolt többször is megfordítani.
82
A több darabból álló ételek - pl. a héjában sült burgonya, apró sütemények és vegyes
elŒételek - sokkal egyenletesebben sülnek (fŒnek), ha egymástól egyenlŒ távolságra,
lehetŒleg körkörösen helyezzük el azokat. Soha ne tegye egymásra az ételeket.
Az ételek
jellemzŒi
Keverés
A mikrohullámú sütŒ tisztítása
A keverés a mikrohullámú technológiák egyik legfontosabb eleme.
Hagyományos fŒzésnél a keverés célja az elegyítés. A mikrohullámmal készített
ételek esetében azonban a keverést a hŒ terjedése és egyenletes elosztása
érdekében alkalmazzuk. A keverést mindig a külsŒ peremtŒl a középpont felé
kell végezni, mivel az ételek külsŒ része melegszik fel gyorsabban.
1. Tartsa tisztán a sütŒteret
A kifröccsent vagy kiömlött étel rátapad a sütŒtér falára, illetve a sütŒtér és az ajtó közötti
szigetelŒ felületre. A kiömlött ételt a legjobb azonnal eltávolítani egy nedves ruhával. A
szétszóródott morzsák és a kiömlött étel elnyelik a mikrohullámok egy részét, és így
meghosszabbítják a sütési-fŒzési idŒt. A sütŒtér és az ajtó közötti szigetelŒ felületre
tapadt morzsákat egy nedves ruhával távolítsa el. Ezt a felületet a tökéletes szigetelés
fenntartása érdekében folyamatosan tisztán kell tartani. A zsírfoltokat szappanos ruhával
távolítsa el, majd öblítse le és tisztítsa meg a kérdéses felületet. Ne használjon maró
tisztítószert vagy súrolószert. A forgótányér kézzel vagy mosogatógépben is elmosható.
Megfordítás
A nagyméretı, magas ételeket - pl. rostélyost és egész csirkét - a teljes átsüléshez meg kell
fordítani. Ugyanígy érdemes sütés közben megfordítani a bontott csirkét és a hússzeleteket is.
A vastagabb részek elhelyezése
Mivel a mikrohullámok az étel külsŒ részében koncentrálódnak, logikusan következik,
hogy az elkészítendŒ hússzeletek vagy csirke vastagabb részét az edény külsŒ része
felé kell orientálni. Így a vastagabb részek több mikrohullámú energiát kapnak, és az
étel egyenletesebben sül át.
2. Tartsa tisztán a mikrohullámú sütŒ külsŒ burkolatát
Árnyékolás
Szappanos vízzel tisztítsa meg a mikrohullámú sütŒ külsŒ burkolatát, majd tiszta vízzel
öblítse át, végül puha ruhával vagy papírtörölközŒvel törölje szárazra. A belsŒ alkatrészek
épségének megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerülhessen víz
a készülék belsejébe a szellŒzŒnyílásokon keresztül. A kezelŒszervek tisztítása elŒtt
nyissa ki a mikrohullámú sütŒ ajtaját, így elkerülheti a készülék véletlen bekapcsolását.
Nedves ruhával tisztítsa meg a gombokat, majd azonnal törölje át száraz ruhával is. A
tisztítás befejezését követŒen nyomja meg a STOP gombot.
Mikrohullámú alufólia csíkokkal (melyek a mikrohullámokat nem engedik át) a szögletes ételek
sarkai és élei lefedhetŒk, így ezek a részek megóvhatók a túlsütéstŒl. Ha túl sok fóliát használ,
vagy a fóliacsíkokat nem rögzíti megfelelŒen, ívkisülés léphet fel a sütŒtérben.
Felemelés
A vastag vagy sırı szerkezetı ételeket javasolt megemelve elhelyezni a
sütŒtérben, mert így a mikrohullámok alulról is hozzáférnek és az étel közepe is
gyorsabban megsül.
Kilyukasztás
A héjjal, bŒrrel vagy hártyával körülvett ételek a sütés vagy melegítés közben
felrobbanhatnak, ha elŒzŒleg nem szurkáljuk át a külsŒ réteget. Ilyen étel pl. a
tojássárgája és tojásfehérje, a kagyló, az osztriga, illetve az egész zöldségek és
gyümölcsök.
3. Ha vízpára csapódik le a sütŒtérben, vagy a külsŒ burkolaton, törölje szárazra
egy puha ruhával. Ez a jelenség rendszerint akkor fordul elŒ, ha a
mikrohullámú sütŒt magas páratartalmú környezetben üzemelteti. Nem a
készülék meghibásodására utal.
Az állapot ellenŒrzése
Mivel az ételek rendkívül gyorsan sülnek, illetve fŒnek a mikrohullámú sütŒben, az
állapotukat gyakran kell ellenŒrizni. Egyes ételeket a mikrohullámú sütŒben lehet
hagyni a teljes elkészülésig, de a legtöbb ételt - pl. a hús- és szárnyas ételeket - a
teljes elkészülés elŒtt ki kell venni a sütŒtérbŒl és állni kell hagyni, hogy befejezhesse
a sülést. Az állásidŒben az ételek belsŒ hŒmérséklete 3 - 8°C-kal emelkedhet.
4. Az ajtót és az ajtószigetelést tisztán kell tartani. A tisztításhoz csak szappanos,
majd tiszta vizet használjon, és a mıvelet végén törölje szárazra a megtisztított
felületeket.
SOHA NE HASZNÁLJON KARCOLÓ ANYAGOKAT, PL.
SÚROLÓSZEREKET, ILLETVE FÉM- VAGY MÙANYAG
SÚROLÓSZIVACSOT.
A fém részek folyamatos tisztántartása egyszerıbb lesz, ha rendszeresen
áttörli azokat egy nedves ruhával.
ÁllásidŒ
A sütŒtérbŒl történŒ kivétel után az ételeket rendszerint 3 - 10 percig szokás
állni hagyni. A sütŒtérbŒl kivett ételeket a hŒvisszatartás érdekében általában
letakarják, kivéve, ha kifejezetten a száraz szerkezet elérése a cél (pl. egyes sós
és édes sütemények esetében). Az állásidŒ segít az étel végleges
elkészülésében, illetve a jellegzetes íz kialakulásában és elterjedésében.
83
5. GŒzzel tisztító készüléket ne használjon.
HU
Kérdések és
válaszok
K: Mit tegyek, ha a sütŒtérben lévŒ izzó nem világít?
V: Ennek több oka lehet.
Az izzó kiégett.
Az ajtó nincs becsukva.
HU
K:Szabad-e pattogatott kukoricát sütni a mikrohullámú sütŒben?
V: Igen, ha az alábbi két módszer valamelyikét alkalmazza:
1. Speciálisan mikrohullámú sütŒben történŒ felhasználásra tervezett
kukorica pattogató edény használatával.
2. Ha gyárilag elŒrecsomagolt kukoricát vásárol, melyet a tökéletes
eredmény érdekében meghatározott teljesítményfokozaton,
meghatározott ideig kell melegíteni.
MINDIG PONTOSAN KÖVESSE A PATTOGATOTT KUKORICA
GYÁRTÓJÁNAK UTASÍTÁSAIT. PATTOGATÁS KÖZBEN A
KUKORICÁT NEM SZABAD FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYNI. HA A
GYÁRTÓ ÁLTAL ELÃÍRT IDÃ UTÁN SEM PATTOG KI A
KUKORICA, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET. A TÚLSÜTÉS A
KUKORICA MEGGYULLADÁSÁT OKOZHATJA.
K: A mikrohullámok áthatolnak-e a kémlelŒablakon?
V: Nem. A különbözŒ furatok és kimenetek csak a fényt engedik át, a
mikrohullámok nem hatolnak át ezeken.
K: Miért ad sípjelzést minden gombnyomásnál a készülék?
V: A sípjelzés segít ellenŒrizni azt, hogy a kívánt funkciót megfelelŒen
választotta-e ki.
K: Károsodik-e a készülék, ha üresen üzemeltetjük?
V: Igen. Soha ne üzemeltesse a mikrohullámú sütŒt üresen, vagy a
forgótányér nélkül.
FIGYELEM
A KUKORICÁT NEM SZABAD BARNA PAPÍRZACSKÓBAN
PATTOGATNI. SOHA NE PRÓBÁLJA MEG A MEGMARADT
SZEMEKET KIPATTOGATNI.
K: Miért pattog fŒzés közben a tojás?
V: Sütés, fŒzés vagy melegítés közben a tojássárgája a hártyán belül
fejlŒdŒ gŒz következtében pattoghat. Ezt a jelenséget elkerülhetjük,
ha elŒzetesen kiszurkáljuk a hártyát. Egész tojást (héjában) tilos
mikrohullámú sütŒben melegíteni.
K: Miért nem készül el az étel a mikrohullámú sütŒben olyan
gyorsan, ahogyan a fŒzési útmutató elŒírja?
V: EllenŒrizze, hogy a fŒzési útmutatóban leírt idŒtartamot és
utasításokat pontosan követte-e. Az útmutatóban közölt idŒtartam és
teljesítményfokozat értékek csak javaslatok, melyek segítenek
megelŒzni a túlsütést, amely a leggyakrabban elŒforduló probléma.
Az étel méretében, alakjában és tömegében elŒforduló változások a
szükséges sütési/fŒzési idŒt is befolyásolják. Éppen ezért azt
javasoljuk, hogy a fŒzési útmutatóban megadott sütési idŒ beállítása
mellett folyamatosan ellenŒrizze az ételt és hagyatkozzon saját
megítélésére.
K: Miért kell állni hagyni az ételt a sütés befejezése után?
V: A mikrohullámú sütés befejezése utáni állásidŒ alatt az étel tovább
sül, illetve fŒ. Az állásidŒ alatt az étel egyenletesen átsül. Az állásidŒ
hossza az étel sırıségétŒl függ.
84
MinŒségtanúsítás
Érintésvédelmi osztály
FIGYELEM
MC-8087ARB / MC-8087ARS / MC-8087TR
A készüléket megfelelŒen földelni kell.
Üzemi feszültség
Leadott teljesítmény
Mikrohullám frekvencia
KülsŒ méretek
Teljesítményfelvétel
Mikrohullámú
GrillezŒ
Kombinált
Kovekekciós
A LG Electronics tanúsítja,
hogy az alábbi táblázatban felsorolt mikrohullámú sütŒk
az alábbi mıszaki adatoknak megfelelnek.
A minŒség tanúsítása a 2/1984.(III.10.) BkM-IpM sz.
együttes rendelet szerint történt.
Az M.T. 35/1978.(VI.6.), valamint az azt módosító
74/1987.(XII.10.) M.T. sz. rendelet értelmében a
forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az
alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról.
Az idŒtartamot az eladás idŒpontjától kell figyelembe
venni!
85
230 V~ 50 Hz
900 W (IEC60705 szabvány)
2450 MHz
530 mm(szé) X 322 mm(ma) X 427 mm(mé)
1350 W
1250 W
max. 2550 W
max. 2050 W
HU
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol
a terméket vásárolta.
àÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰
1. äÓ„‡ÚÓ ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓΠ̇ Á‡‰‡Ò͇̇ ÍÓÙ‡ Á‡ ·ÓÍÎÛÍ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ÔÓ‰ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ‰ËÂÍÚË‚‡ 2002/96/Öé.
2. ÇÒ˘ÍË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËfl Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁı‚˙ÎflÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËfl, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÓÚ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ËÎË ÏÂÒÚÌËÚ Ó„‡ÌË.
3. è‡‚ËÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ ˘Â ÔÓÏÓ„Ì Á‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ Ë ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â.
4. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÒÚ‡ Û‰ Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ‚‡¯‡Ú‡ Ó·˘Ë̇, ÒÎÛÊ·ËÚ Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË Ï‡„‡ÁË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÚ ÍÛÔËÎË Ò‚Ófl Û‰.
Uklanjanje starog aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to znaãi da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veç u posebna odlagali‰ta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreãit çe potencijalne negativne posljedice po okoli‰ i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potraÏite u gradskom uredu, sluÏbi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Uklanjanje starih aparata
1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekriÏene kante za smeçe, to znaãi da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Elektriãni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, veç na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata spreãiçe potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potraÏite u gradskom uredu, komunalnoj sluÏbi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising