LG | F14A8FDA | User guide | LG F14A8FDA Kullanici rehberi

LG F14A8FDA Kullanici rehberi
Használati útmutató
MOSÓGÉPHEZ
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a
használati útmutatót! Ez egyszerűsíti az üzembe helyezést és biztosítja
készülék helyes és biztonságos használatát. A használati útmutatót
mindig tartsa a mosógép közelében.
F14A8FDA(1~9)
F12A8FDA(1~9)
MFL67986515
www.lg.com
Tartalom
Tartalom .......................................2
A készülék jellemzŒi ..................3
Fontos biztonsági elŒírások
Fontos biztonsági elŒírások ......................4
AlapvetŒ biztonsági elŒírások....................5
Ãrizze meg ezeket az elŒírásokat .............6
Mıszaki leírás .............................7
Üzembe helyezés
A csomagolás eltávolítása ......................8
A szállítási rögzítŒcsavarok eltávolítása ....8
A készülék elhelyezésével kapcsolatos
követelmények ..........................................9
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása ......11
A vízleeresztŒ csŒ csatlakoztatása..........13
Vízszintezés ............................................14
Köszönjük, hogy az LG automata mosógépét
vásárolta meg.
Kérjük, hogy olvassa el gondosan ezt a használati
útmutatót, mert tájékoztatást nyújt a biztonságos
üzembe helyezéshez, használathoz és
karbantartáshoz.
Ãrizze meg ezt a könyvet, hogy a jövöben is
tájékoztatást nyújtson Önnek.
Kérjük, hogy a jótállási jegy pontos kitöltését
követelje meg az eladótól, azt gondosan Œrizze meg,
mert jogait csak ennek birtokában tudja
érvényesíteni.
Jegyezze fel mosógépe típusát és gyártási számát.
Típusszám
Gyári szám
A vásárlás dátuma
A mosógép használata
A mosógép használata............................16
Kezelési útmutató....................................17
Mosási programok táblázata ...................18
Extra lehetŒségek....................................19
Üzemi adatok ..........................................20
KezelŒpanel.............................................21
KiegészítŒ program .................................22
- Késleltetett indítás (Time Delay) ...........22
- GyırŒdésvédelem (Crease Care) .........22
- Kedvenc (Favorite)................................22
- ElŒmosás (Pre Wash) ...........................22
Opciók .....................................................23
- Higiénikus öblítés (Medic Rinse)...........23
- Mosás (Wash).......................................23
- Víz hŒmérséklet (Temp.) ......................23
- Öblítés (Rinse) ......................................23
- Centrifugálás (Spin) ..............................23
- Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin) .....23
Egyéb funkciók .......................................23
- Csak centrifugálás.................................23
Gyermekzár.............................................24
Hangjelzés be/ki .....................................24
Dobtisztítás .............................................25
Ajtózár és Felismerés..............................25
2
Mosószer hozzáadása
Mosószer és az öblítŒ hozzáadása .........26
A mosógép karbantartása
A vízbevezetŒ szelepben lévŒ szırŒ .......28
A vízleeresztŒ szivattyú szırŒje ..............29
A mosószer adagoló rekesz....................30
A mosódob ..............................................31
A mosógép tisztítása ...............................31
Téliesítés .................................................31
Hibakeresési útmutató
Problémamegoldás ................................32
Hibaüzenetek .........................................34
A SMARTDIAGNOSISTM használata ......35
Garanciális feltételek ................36
Üzemi adatok ............................37
A készülék jellemzŒi
Közvetlen meghajtás
A fejlett, kommutátor nélküli egyenáramú motor szíj és tárcsa nélkül,
közvetlenül hajtja a dobot.
6 mozgás
A mosógép a beállított programtól függŒen a forgódobbal különféle
mıveleteket végezhet, vagy ezek kombinációját használhatja.
A dob jobbra-balra forgatásával és a vezérelhetŒ sebességı
centrifugálással erŒsen nŒ a mosási teljesítmény és a készülék mindig
tökéletes eredménnyel mos.
Gyırödésvédelem
A dob változó irányú és sebességı forgásának köszönhetŒen a ruhák
gyırödése minimális.
Beépített fıtés
A beépített fıtés a kijelölt programokban automatikusan a legjobb
hŒmérsékletre melegíti fel a vizet.
Gazdaságosabb automatika
A készülék automatikája érzékeli a töltet mennyiségét és a vízhŒfokot,
majd kiválasztja az optimális vízmennyiséget és mosási idŒt az energia
és vízfogyasztás minimálisra csökkentése érdekében.
Gyermekzár
A gyermekzár rendszer azért került kifejlesztésre, hogy
megakadályozza a gyermekeket a program megváltoztatásában, ha
bármelyik gomb mıködés közben megnyomják.
Halk sebességvezérlŒ rendszer
Érzékelve a töltetet és az egyensúlyt, a forgási zaj minimálisra
csökkentése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a töltetet.
3
Fontos biztonsági elŒírások
OLVASSON EL MINDEN TELEPÍTÉSI ELÃÍRÁST ÉS MAGYARÁZATOT A
HASZNÁLATBA VÉTEL ELÃTT
FIGYELEM
A tız vagy robbanás, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár, illetve haláleset megelŒzése
érdekében kérjük, tartsa be a kézikönyv elŒírásait.
Számunkra nagyon fontos az Ön és mások biztonsága.
A kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági figyelmeztetést helyeztünk el.
Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági elŒírást.
Ez a jel biztonsági figyelmeztetést jelöl.
Ez a jel olyan veszélyre figyelmeztet, amely halált vagy személyi sérülést okozhat.
Minden biztonsággal kapcsolatos megjegyzést a biztonsági figyelmeztetés jele és a
„VESZÉLY!”, „FIGYELEM!” vagy „VIGYÁZAT!” jelölés kísér.
Ezek jelentése:
VESZÉLY
Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Az elŒírások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Minden biztonsági megjegyzés közli a lehetséges veszélyt, a sérülés megelŒzésének módját,
valamint az elŒírás be nem tartásának következményeit.
4
Fontos biztonsági elŒírások
■ AlapvetŒ biztonsági elŒírások
FIGYELEM
A tız, áramütés vagy személyi sérülés megelŒzése érdekében tartsa be az alapvetŒ megelŒzŒ
rendszabályokat, pl.:
• A készülék felállítása elŒtt ellenŒrizze
a külsŒ sérüléseket. Ha a készülék
sérült, ne helyezze üzembe.
• A mosógépet ne használja vagy tárolja
az idŒjárás hatásának kitett helyen.
• Ne módosítsa a kezelŒszerveket.
• Ne javítsa vagy cserélje a mosógép
semmilyen alkatrészét és ne
próbálkozzon a szervizeléssel, hacsak
ezt a felhasználói karbantartási
elŒírások kifejezetten nem ajánlják,
vagy a kiadott felhasználói javítási
utasítások megértéséhez és
végrehajtásához megfelelŒ
tapasztalata nincs.
• A készülék alatti és körülötti területen
ne tároljon gyúlékony anyagot, pl.
papírhulladékot, papírt, rongyot,
vegyszert stb.
• Kisgyerekek és korlátozott felnŒttek
felügyelet nélkül ne használják a
készüléket.
Gyerekek és háziállatok ne játsszanak
a készüléken vagy annak belsejében.
• A háziállatokat ne engedje a mosógép
közelébe.
• Ne hagyja nyitva a mosógép ajtaját.
A gyerekek belekapaszkodhatnak a nyitott
ajtóba és bejuthatnak a gép belsejébe.
• Ne nyúljon a mıködŒ gépbe. Várja
meg a dob teljes leállását.
• A mosás csökkentheti a szövet lángállóságát.
Ennek elkerülése érdekében tartsa be
a szövet gyártójának mosási és
kezelési elŒírásait.
• Ne mosson és szárítson olyan tárgyat,
amelyet elŒzŒleg éghetŒ vagy
robbanékony anyaggal tisztítottak,
mostak, ilyen anyagba merítettek vagy
ilyen anyag fröcskölŒdött rá (pl. viasz,
olaj, festék, benzin, zsírtalanító,
száraztisztító oldat, kerozin stb.) A
program lefutása után az olaj a
mosóteknŒben maradhat és a szárítás
közben meggyulladhat. Ezért olajos ruhát
ne tegyen a mosógépbe.
• Az ajtót ne csapja be nagy erŒvel,
illetve ne feszegesse a zárt ajtót. A
mosógép megrongálódhat.
• Ha a gép nagy hŒmérsékleten
mıködik, az ajtó forró lehet. Ne érintse
meg.
• Az áramütés megelŒzése érdekében
karbantartás vagy tisztítás elŒtt
csatlakoztassa le a gépet a hálózati
feszültségrŒl, illetve vegye ki a
hálózati biztosítóját, vagy kapcsolja le
a kismegszakítóját.
• Kihúzáskor a csatlakozót fogja és ne a
kábelt. Egyébként a hálózati kábel
megsérülhet.
• Ne használja a készüléket, ha sérült,
rosszul mıködik, részlegesen
szétszerelték, rossz vagy hiányzó
alkatrészei vannak, beleértve a sérült
hálózati kábelt és -csatlakozót.
5
Fontos biztonsági elŒírások
■ AlapvetŒ biztonsági elŒírások
FIGYELEM
A tız, áramütés vagy személyi sérülés megelŒzése érdekében tartsa be az alapvetŒ megelŒzŒ
rendszabályokat, pl.:
• A használhatatlanná vált gépet a
• A személyi sérülés megelŒzése
hulladékkezelés elŒtt csatlakoztassa le érdekében tartson be minden javasolt
a hálózati feszültségrŒl. Tegye
biztonsági elŒírást, beleértve a hosszú
használhatatlanná a hálózati
szárú kesztyı és a védŒszemüveg
csatlakozót. A véletlen bekapcsolás
használatát is. A kézikönyv biztonsági
figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása
ellen a hálózati kábelrŒl vágja le a
személyi sérülés vagy halált okozhat.
hálózati csatlakozót.
• Ha a készülék víz alá került,
• A nyitott ajtót ne nyomja erŒsen lefelé.
Hívja a szervizt. Fennáll a tız és áramütés A mosógép felborulhat.
veszélye.
• A készüléket új tömlŒkkel kell a
vízvezetékre csatlakoztatni. A régi
tömlŒket ne használja fel.
■ Ãrizze meg ezeket az elŒírásokat
FÖLDELÉSI ELÃÍRÁSOK
A készüléket földelni kell. Meghibásodás vagy leállás esetén a földelés csökkenti az áramütés
kockázatát, mert a legkisebb ellenállású útvonalat biztosítja az elektromos áram számára.
A készülék kábele földelŒvezetéket, csatlakozója pedig földelŒ érintkezŒt tartalmaz. A
csatlakozót megfelelŒ, minden helyi törvénynek és elŒírásnak megfelelŒen szerelt és földelt
hálózati fali csatlakozóra kell csatlakoztatni.
• Ne használjon csatlakozó-adaptert, mert ez hatástalaníthatja a földelést.
• Ha a fali csatlakozó nem megfelelŒ, kérje szakember segítségét.
FIGYELEM
A készülék földelŒvezetékének helytelen bekötése növeli az áramütés kockázatát.
Ha a készülék helyes földelésével kapcsolatban kétségei vannak, ellenŒriztesse elektromos
szakemberrel. Ne módosítsa a készülék hálózati csatlakozóját; ha nem illik a fali aljzatba,
elektromos szakemberrel cseréltesse ki.
6
Mıszaki leírás
Szállítási rögzítŒcsavarok
Hálózati csatlakozó kábel
• A sérült kábelt a gyártónak vagy szervizközpontnak kell kicserélnie
a balesetveszély elkerülése érdekében
Fiók
(mosószernek
és öblítŒnek)
VezérlŒ panel
LeeresztŒ
tömlŒ
Dob
Szennyvíz szırŒ
Ajtó
Víz leeresztési pont
SzintezŒ lábak
Alsó fedél
■ Megnevezés
: ElöltöltŒs mosógép
■ Tápfeszültség
: 220 – 240 V~, 50 Hz
■ Befoglaló méretek
: 600 mm(SZ) x 640 mm(M) x 850 mm(M)
■ Súly
: 68 kg
■ Fıtés
: 2100 W
■ Mosási kapacitás
: 9 kg
■ Megengedett víznyomás
: 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm2)
■ Zajszint
:
0,33 W (Kikapcsolt állapotban, Készenléti állapotban)
F14A8FDA(1~9)
F12A8FDA(1~9)
Mosás
Centrifugálás
53 dB(A)
53 dB(A)
75 dB(A)
74 dB(A)
A gép megjelenése és mıszaki adatai külön megjegyzés nélkül változhatnak a minŒség
javulása miatt.
■ Tartozékok
VízbevezetŒ tömlŒ
Csavarkulcs
7
Üzembe helyezés
A csomagolás eltávolítása
1. Távolítsa el a kartonból és
habszivacsból készült
csomagolóanyagokat.
2. Emelje fel a mosógépet és távolítsa el
a csomagolás alsó részét.
mosógép
3. Távolítsa el a hálózati kábel és a
leeresztŒ tömlŒ rögzítŒszalagját.
Alaplap
4. A dobból vegye ki a víztömlŒt.
MEGJEGYZÉS
Csavarkulcs
• A csavarkulcsot a szintezés céljára
hagyja a csomagolásban.
FIGYELEM
• A csomagolóanyagok (fólia, Styrofoam) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára, ugyanis
fulladást okozhatnak! Az összes csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektŒl!
A szállítási rögzítŒcsavarok eltávolítása
A szállítás közben bekövetkezŒ belsŒ káro-sodások megakadályozása érdekében, a dob 4
különleges csavarral van rögzítve.
A mosógép mıködtetése elŒtt mindenképpen távolítsa el ezeket a hozzájuk tartozó gumi
dugókkal együtt.
Amennyiben nincsenek eltávolítva, az heves rázkódást, zajt és a készülék meghibásodását okozhatja.
1. A mellékelt csavarkulccsal csavarja ki a
4 rögzítŒcsavart.
2. Távolítsa el a 4 rögzítŒcsavart és a
gumidugókat azok enyhe
elfordításával.
MEGJEGYZÉS
• A szállítási rögzítŒcsavarokat Œrizze
meg a késŒbbi felhasználás céljára.
Szállítási
rögzítŒcsavarok
8
3. Zárja le a lyukakat a mellékelt
zárósapkákkal.
Üzembe helyezés
A készülék elhelyezésével kapcsolatos követelmények
❿Elhelyezés
mosógép
• Egyenes padló:
A mosógép alatti padlószint lejtése a készülék teljes
hosszában, illetve szélességében maximum 1º lehet.
kb. 2cm
• Hálózati csatlakozó aljzat:
A mosógéptŒl egy 1,5 méter sugarú körön belül legyen.
A konnektort ne terhelje túl. Egyszerre csak egy
készüléket csatlakoztasson.
• További kívánalmak:
A faltól, az ajtótól, és a padlószinttŒl megfelelŒ távolságra
kell helyezni. (Hátul: 10 cm, jobb és baloldalt: 2 cm)
Ne tegye a mosandó tárgyakat a mosógép tetejére.
A készülék burkának, vagy a kezelŒszerveinek
károsodását okozhatja.
❿A mosógép elhelyezése
• A mosógépet kemény, egyenletes padlóra helyezze.
• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a légáramlást semmi sem gátolja (függöny, szŒnyeg stb.)
• Soha ne próbálja a padló egyenetlenségeit fadarabbal, keménypapírral vagy más hasonló
anyaggal kiegyenlíteni a mosógép alatt.
• Ha a mosógépet gáztızhely vagy széntüzelésı kályha mellett helyezi el, egy 85x60 cm-es
hŒszigetelŒ lapot kell elhelyezni a mosógép és a kályha, vagy gáztızhely közé, amelynek a
hŒforrás felŒli oldala alumínium fóliával kell legyen borítva.
• A mosógépet nem szabad olyan helyiségben telepíteni, ahol a hŒmérséklet fagypont alá
süllyedhet.
• Kérjük, biztosítsa, hogy egy esetleges meghibásodáskor a mosógép a szerelŒ számára
könnyen hozzáférhetŒ legyen.
• Telepítéskor a mellékelt csavarkulcs segítségével állítsa be a lábakat úgy, hogy a gép stabilan
álljon.
A munkafelület alja és a gép teteje között kb. 2cm hézag maradjon.
• Ez a készülék nem alkalmas tengeri használatra vagy mobil jármıveken, mint lakókocsi,
repülŒgép stb.
9
Üzembe helyezés
❿Elektromos csatlakoztatás
• Ne használjon hosszabbító kábelt vagy dupla adaptert.
• Ha a géphez tartozó kábel sérült, a gyártónak, a szakszerviz szakemberének vagy a
szakszerviz szakemberének kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében.
• Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot.
• A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa, az érintésvédelmi elŒírásoknak
megfelelŒen.
• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen elérhetŒ legyen.
• A mosógép javítását csak az arra alkalmas szakember végezhet. Más alkatrész
meghibásodását vagy rosszul mıködését okozhatja egy nem szakember által végzett javítás.
Kérem keresse fel a szerviz szolgálatot.
• Kérjük ne szerelje be olyan helyen a készüléket, ahol a hŒmérséklet fagyáspont alatt van.
A megfagyott csövek szétrepedhetnek a nyomás alatt.
Az elektronikus kezelŒpanel megbízhatósága is változhat fagypont alatt.
• Ha a készüléket télen szállítják és a hŒmérséklet fagypont alatt van: tartsa a mosógépet
szobahŒmérsékleten néhány óráig, mielŒtt beüzemelné.
VIGYÁZAT
Figyelmeztetés az elektromos vezetékkel kapcsolatban
A készülékeket ajánlatos külön-külön áramkörre kapcsolni, azaz javasoljuk olyan
konnektor használatát, mely kizárólag az adott készüléket látja el árammal, nincsenek
egyéb mellékáramkörei. A biztonság kedvéért ellenŒrizze a specifikációs leírást a
használati útmutatóban.
Ne terhelje túl a fali csatlakozót. A túlterhelt, laza vagy sérült konnektor, a hosszabbító
zsinór, a kopott elektromos vezeték, a sérült vagy repedezett szigetelés veszélyes. A
felsoroltak bármelyike áramütést vagy tızet okozhat. IdŒszakonként vizsgálja meg a
készülék vezetékét, és ha bármilyen sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, ne használja
tovább a gépet, és cseréltesse ki a vezetéket egy hivatásos szerelŒvel. Óvja az
elektromos vezetéket a fizikai és mechanikai sérülésektŒl, mint például csavarodás,
összecsomózódás, becsípŒdés, ajtókeretbe való beszorulás, rálépés.
Ha a készülék hosszabbító kábelen vagy elosztón keresztül kapja a hálózati
feszültséget, akkor ezeket úgy kell elhelyezni, hogy nedvesség vagy szennyezŒdés ne
érhesse Œket.
VIGYÁZAT
A készüléket ne használják gyermekek és hozzá nem értŒ személyek felügyelet nélkül.
Figyeljen oda, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
10
Üzembe helyezés
A vízbevezetŒ tömlŒ csatlakoztatása
• A bejövŒ víznyomásnak 100 kPa és 1000 kPa között kell lennie. (1,0 - 10,0 kgf / cm2)
• Ne csavarja és ne keresztezze a tömlŒt, miközben csatlakoztatja a szelephez.
• Ha a víznyomás nagyobb, mint 1000kPa, nyomáscsökkentŒt kell alkalmazni.
• IdŒszakosan ellenŒrizze a tömlŒ állapotát és ha szükséges, cserélje azt ki.
❿1. lépés : EllenŒrizze a víztömlŒ gumitömítését.
• A vízszivárgás elkerülése érdekében két
tömítŒ gyırıt mellékeltünk a csatlakozó
tömlŒben lévŒ szelephez.
EllenŒrizze a mosógép csatlakozásainak
vízzárását a csap teljes nyitásával.
TömlŒcsatlakozó
Gumi
tŒmtés
❿2. lépés : A tömlŒ csatlakoztatása a vízcsapra
„A" típus : A csavarozható tömlŒ csatlakoztatása menetes csaphoz
• A tömlŒ csatlakozóját csatlakoztassa a
vízcsapra.
„B" típus : A csavarozható tömlŒ csatlakoztatása menet nélküli csaphoz
FelsŒ csatlakozó
Gumitömítés
1. Csavarozza ki a gyırıs adapterlemezt
és a 4 tartócsavart.
2. Az adaptert nyomja a csap végére úgy,
hogy a gumitömítés szivárgásmentes
csatlakozást biztosítson. Szorítsa meg
a gyırıs adapterlemezt és a 4 csavart.
RögzítŒcsavar
Lemez
VíztömlŒ
3. A víztömlŒt nyomja felfelé úgy, hogy a
tömlŒ gumitömítése teljesen
felfeküdjön a csapra, majd jobbra
elforgatva rögzítse.
11
Üzembe helyezés
„C" típus : A gyorscsatlakozós tömlŒ csatlakoztatása menet nélküli csaphoz
1. Csavarozza ki a gyırıs adapterlemezt
és a 4 tartócsavart.
2. Ha a csap túl nagy és nem illik az
adapterbe, vegye ki a vezetŒlemezt.
Gyırılemez
TerelŒlemez
3. Az adaptert nyomja a csap végére úgy,
hogy a gumitömítés szivárgásmentes
csatlakozást biztosítson.
Szorítsa meg a gyırıs adapterlemezt
és a 4 csavart.
4. Nyomja le a csatlakozó zárólemezét, a
tömlŒt nyomja az adapterbe, majd
engedje el a zárólemezt. EllenŒrizze,
hogy az adapter rögzítése megfelelŒ-e.
MEGJEGYZÉS
• A víztömlŒ csapra csatlakoztatása
után nyissa ki a vízcsapot és öblítse
ki a vízvezetékekbŒl az idegen
anyagokat (szennyezŒdés, homok
vagy fırészpor). A vizet engedje le
egy edénybe és ellenŒrizze a víz
hŒmérsékletét.
Zárólemez
❿3. lépés : A tömlŒ csatlakoztatása a mosógépre
• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a tömlŒ
nincs megtörve és nem préselŒdött
össze.
MEGJEGYZÉS
• Ha minden csatlakozás készen van és a tömlŒbŒl víz szivárog, ismételje meg az elŒzŒ
lépéseket. A vízellátáshoz használjon közönséges vízcsapot. Ha a csap négyzetes, vagy
túl nagy, akkor az adapterbe illesztés elŒtt távolítsa el róla a távtartó gyırıt.
Vízszintes csap használata
Vízszintes csap
12
Toldott csap
Négyzetes csap
Üzembe helyezés
A vízleeresztŒ csŒ csatlakoztatása
• A vízleeresztŒcsŒ a padlótól maximum
100 centiméter magasságban legyen.
• A vízleeresztŒ csŒ megfelelŒ
rögzítésével megkímélheti a padlót a víz
kifolyásakor keletkezŒ károsodástól.
kb. 100 cm
kb. 145 cm
max. 100 cm
• Ha a vízleeresztŒcsŒtúl hosszú, kérjük
ne tolja be a mosógépbe. Ezzel ugyanis
teljesen szokatlan zajt okozna.
kb. 105 cm
• Ha a vízleeresztŒ csövet a
mosogatóban helyezi el, biztosítsa ezt ki
egy lánccal.
• A vízleeresztŒ csŒ megfelelŒ
rögzítésével megkímélheti a padlót a víz
kifolyásakor keletkezŒ károsodástól.
Kád
CsŒtartó
max.100cm
max.100cm
Kötöz
bilincs
13
Üzembe helyezés
Vízszintezés
1. Ha a mosógépet megfelelŒen szintezi be,
azzal megakadályozza a zaj és a rezgések
fellépését. A készüléket sima, vízszintes
felületen helyezze el, ha egy mód van rá, a
szoba egy sarkában.
MEGJEGYZÉS
• A fa vagy egyéb laza padlóburkolat túlzott
rezgést és egyensúly problémákat
okozhat.
Emelés
Süllyesztés
RögzítŒanya
Mind a 4 záróanyát
biztonságosan
húzza meg.
2. Ha a padló egyenetlen, használja ki a lábak
állítási lehetŒségét. (Ne tegyen, pl.
fadarabot a mosógép lába alá.)
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék
mind a 4 lábával stabilan áll a padlón, majd
ellenŒrizze a szintezést. (Használjon
vízszintmérŒt.)
• Ha a mosógép szintben van, a mosógép alja
felé szorítsa meg a rögzítŒanyákat. Minden
záróanyát meg kell szorítani.
• A vízszintezés átlós ellenŒrzése: Ha a
készülék tetejét az átlós sarkain megnyomja,
nem szabad hogy a mosógép
megmozduljon. (Kérjük, ellenŒrizze mindkét
átló mentén.) Ha a készülék elmozdul az
ellenŒrzés alatt, ismételje meg a szintezést.
MEGJEGYZÉS
• Ha a mosógépet megemelt talapzatra helyezi, a leesés megelŒzése érdekében
biztonságosan rögzíteni kell.
14
Üzembe helyezés
❿Beton padlózatok
• A felületnek száraznak és tisztának kell lennie.
• A mosógépet kemény egyenletes felületre telepítse.
❿Járólappal borított felületek (csúszós padlók)
• A készülék összes lába alá csúszásgátlót kell helyezni (az anyagot vágja 70x70 mm-es
darabokra és ragassza a száraz padlócsempére).
• A csúszásgátló egy öntapadó anyag, melyet általában létrákon és lépcsŒkön használnak.
❿Fa padlók
• A fa padlók hajlamosak a vibrációra.
• A vibráció megelŒzésére ajánljuk, hogy legalább 15mm vastag gumi
kupakokat helyezzen a lábak alá. A kupakokat legalább két
padlólaphoz csavarral rögzítse.
Gumi kupak
• Ha lehetséges, helyezze a mosógépet a helyiség valamelyik sarkába,
ahol a padló szilárdabb.
• Szereljen gumi kupakokat a vibráció csökkentésére.
• Kupakok rendelhetŒk az LG tartalék alkatrész osztályától (cikkszám:4620ER4002B).
MEGJEGYZÉS
• A mosógép jó elhelyezése és szintezése biztos, hosszútávon megbízható mıködést
eredményez.
• A mosógépnek teljesen vízszintesen és szilárdan kell állnia.
• Terhelés alatt sem szabad „ pattognia".
• A telepítés helyszínén a padló tiszta, wax vagy egyéb csúszós bevonattól mentes legyen.
• Ne érje víz a mosógép lábát, mert az csúszóssá válhat.
15
A mosógép használata
A mosógép használata
1. Válogassa szét a szennyest.
(Lásd a 17. oldalon.)
2. Nyissa ki az ajtót és helyezze be a
szennyest.
3. Nyomja meg a Power gombot.
4. Jelöljön ki egy programot:
(Lásd: 18~20. oldal.)
Válasszon a lehetŒségek közül
(Lásd a 22~25. oldalon.)
■ KiegészítŒ program
■ HŒmérséklet
■ Centrifugálási sebesség
■ Egyéb funkciók
5. Töltse be a mosószert.
(Lásd a 26~27. oldalon.)
6. Nyomja meg a Start/Pause gombot.
16
A mosógép használata
Kezelési útmutató
Mosási hŒmérséklet
Normál gépi mosás
Állandó nyomás
KímélŒ
Kézi
Nem mosható
A szétválogatás szempontjai...
Mosási
Szennyezettség hŒmérséklet
Szín
Textil típus
1. Ruha címke
Nézze át a ruhán lévŒ kezelési útmutatót. Ebben tájékoztatást
talál az adott ruhanemı anyagára, illetve mosására vonatkozólag.
2. Válogatás
A legjobb eredmény érdekében válogassa szét a ruhákat a
mosási programok szerint. A mosási hŒmérséklet, a centrifuga
sebesség, és az anyag minŒsége is különbözŒ mosási
programokat határoz meg. A sötét ruhanemıket mindig
válogassa külön a világosaktól és a fehérektŒl. Mossa ezeket
külön, mivel ellenkezŒ esetben a fehér ruhanemık könnyen
elszínezŒdhetnek. Ha egy mód van rá, erŒsen szennyezett
ruhanemıket ne mosson együtt gyengén szennyezettekkel.
• SzennyezŒdés (Nagyon, Normál, Enyhén)
Válogassa szét a mosnivalót szennyezettség szerint.
• Szín (Fehér, Világos, Sötét)
Válogassa külön a fehér és a színes anyagokat.
• Szösz (SzöszösödŒ v. szösz gyŒjtŒ anyag)
Mossa külön a szöszösödŒ anyagot a szösz gyıjtŒtŒl.
3. MielŒtt berakná a ruhákat a mosógépbe
Vegyesen tegye a nagyobb és a kisebb darabokat a mosógépbe.
ElŒbb a nagyobb darabokat tegye be. A nagyobb darabok ne
legyenek túlsúlyban a töltetben, maximum a fele legyen. Ne
mosson egyetlen darabot. Ez ugyanis kiegyensúlyozatlansághoz
vezet. Rakjon a mosógépbe 1 vagy 2 hasonló darabot.
Ilyen helyeken a terhelés egyensúlya felborulhat. Adjon hozzá egy
vagy két hasonló tételt.
• EllenŒrizzen minden zsebet és bizonyosodjon meg arról, hogy
azok üresek. A szögek, a hajcsat, a toll, az érmék és a kulcsok
károsíthatják a mosógépet és a ruhákat is.
• Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat annak
érdekében, hogy a ruhadarabok ne csavarodjanak össze más
darabokkal.
• Enyhén hígított mosószeres oldattal kezelje elŒ a szennyezŒdéseket,
illetve pl. a gallérokat. Ezzel elŒsegíti, hogy a szennyezŒdés
biztosabban eltávolításra kerüljön a ruhából.
• Az ajtótömítés és a ruhák megrongálódásának elkerülése
érdekében ellenŒrizze, hogy nem szorult-e ruha a dob ajtaja és a
tömítés közé.
• EllenŒrizze az ajtótömítés rovátkáit, nem tapadtak-e beléjük apró
tárgyak.
• EllenŒrizze, hogy a dobban nem maradt-e valamilyen ruhadarab.
A véletlenül a mosógépben hagyott ruha a következŒ mosásban
megrongálódhat (pl. összemehet vagy a színét veszítheti).
MEGJEGYZÉS
• Az elsŒ mosás elŒtti teendŒk: Válasszon ki egy programot (pamut 60°C, és adjon hozzá fél a adag
mosószert). Inditsa el a gépet üresen, szennyes ruha nélkül. Így eltávolíthatja a gyártási folyamat alatt
a dobra rakodott szennyezŒdéseket.
17
A mosógép használata
Mosási programok táblázata
• Az egyes textil típusokhoz javasolt mosási programok
Program
Leírás
Pamut
Jobb teljesítmény a különbözŒ
dobmozgások kombinálásával.
Pamut
Eco
Optimalizált mosási teljesítmény
kisebb energia-felhasználással.
Szintetikus
Textil típus
Színüket tartó ruhák (pólók,
hálóingek, pizsamák, stb.) és
normál szennyezettségı pamut
töltet (alsónemı).
Mosás után vasalást nem igénylŒ
Poliamid, akril, poliészter.
alkalmi ruhák.
KülönbözŒ anyagok együtt
moshatók.
KülönbözŒ típusú anyagok, kivéve
speciális ruhák (selyem/kényes,
sportruházat, sötét ruha, gyapjú,
paplan/függöny).
Bébi
program
Eltávolítja a szilárd és proteinszennyezŒdést, valamint javítja
az öblítés hatásfokát.
Enyhén szennyezett
csecsemŒruházat.
Csendes
mosás
Kisebb zaj és kevesebb rezgés,
megtakarítás az éjszakai áram
használatával.
Nem színvesztŒ színes ruha (ing,
pizsama, hálóing stb.) és enyhén
szennyezett fehér pamut (alsónemı).
Mix
A bŒrrel közvetlenül érintkezŒ
A ruhából hatékonyan eltávolítja a szövetek, pl. alsónemı, pelenka,
BŒrkímélŒ
mosószer-maradványokat.
törölközŒ, ágynemı, párna- és
paplanhuzat.
Paplan
Pamut ágynemı, kivéve speciális
Nagy méretı mosandó, pl.
ruha (kényes, gyapjú, selyem stb.),
ágytakaró, párna, bútorhuzat stb. töltéssel: paplan, párna, lepedŒ,
könnyı töltésı ágytakaró.
Sportruházat
Sportruházat, pl. joggingruha
vagy melegítŒ.
Sötét
mosás
Ezt a programot használja, ha a
ruha elvesztheti a színét. A
Pamut vagy vegyes anyagból
program megelŒzi a színvesztést.
készült sötét ruha.
(Színes anyagokhoz való
mosószert használjon.)
KímélŒ
Kényes, enyhén szennyezett ruha.
Gyapjú
Gyapjúanyagok mosásához.
(Géppel mosható
gyapjúanyagokhoz való
mosószert használjon.)
Géppel mosható gyapjú, csak
tiszta és új gyapjúból.
Kis mennyiségı és enyhén
Színes, nem színvesztŒ, enyhén
szennyezett ruha gyors mosása. szennyezett ruha.
Jobb mosási teljesítmény és
Intenzív 60 energia-hatékonyság 60 perc
alatt.
18
40°C
(hideg - 60°C)
40°C
(hideg - 40°C)
Keveseb
b mint
4,5 kg
60°C
(95°C)
Keveseb
b mint
5,0 kg
40°C
(hideg - 60°C)
Becslés
40°C
(hideg - 40°C)
1 szimpla
méret
Coolmax, Gore-tex, gyapjas bŒr
és Sympatex.
Ez a program kényes ruhákhoz,
pl. alsónemıhöz, blúzokhoz stb.
alkalmas.
Gyors 30
A megfelelŒ Maximális
hŒmérséklet terhelés
40°C
(hideg - 95°C) Besorolá
s szerint
60°C
(hideg - 60°C)
Pamut és vegyes anyag. (Speciális
60 percél rövidebb program normál
szennyezettségı ruhához).
20°C
(hideg - 40°C)
Keveseb
b mint
3,0 kg
40°C
(hideg - 40°C)
20°C
(hideg - 40°C)
60°C
(hideg - 60°C)
Keveseb
b mint
4,5 kg
A mosógép használata
• VízhŒmérséklet: Válassza ki a programnak megfelelŒ vízhŒmérsékletet.
A mosáskor mindig vegye figyelembe a ruha gyártójának gondozási elŒírásait.
• Az EN60456 szabványnak megfelelŒ teszteléshez állítsa be a „Pamut Eco 40°C + Intenzív (Fél Terhelés)”,
„Pamut Eco 60°C + Intenzív (Fél Terhelés)”, „Pamut Eco 60°C + Intenzív (Teljes Terhelés)” programot és
Rendelete 1015/2010.
- Szabvány 60°C pamut program : Pamut Eco
+ 60°C + Intenzív
- Szabvány 40°C pamut program : Pamut Eco
+ 40°C + Intenzív
(Használható normál szennyezŒdésı pamut anyagokhoz.)
(Az energia-felhasználás és vízfogyasztás tekintetében ezek a leghatékonyabb programok pamut anyagok
mosásához.)
* A tényleges vízhŒmérséklet eltérhet a programhoz megadott értéktŒl.
• A teszt eredménye függ a víz hŒmérsékletétŒl, keménységétŒl, a bemeneti víz hŒmérsékletétŒl, a
szobahŒmérséklettŒl, a terhelés típusától és mennyiségétŒl, a szennyezettség mértékétŒl, a mosószertŒl,
az áramingadozástól és a választott kiegészítŒ programlehetŒségektŒl.
MEGJEGYZÉS
• Semleges mosószer használatát javasoljuk.
• A gyapjúmosó program óvatos dobmozgást és kis fordulatszámú centrifugálást végez.
Extra lehetŒségek
Program
Késleltetett GyırŒdésHigiénikus Öblítés+ IdŒtakaréKedvenc ElŒmosás
Intenzív
indítás
védelem
öblítés Centrifugálás
kos
Pamut
Pamut Eco
Szintetikus
Mix
Bébi program
**
**
Csendes mosás
BŒrkímélŒ
Paplan
Sportruházat
Sötét mosás
KímélŒ
Gyapjú
Gyors 30
Intenzív 60
*
* : Ezt a beállítást a program automatikusan tartalmazza és nem lehet törölni.
** : Ezt beállítást a program automatikusan tartalmazza, de kitörölhetŒ.
19
A mosógép használata
Üzemi adatok
Max. fordulatszám
Program
F14**
F12**
Pamut
1400
1200
Pamut Eco
1400
1200
Szintetikus
1000
1000
Mix
1400
1200
Bébi program
1000
1000
Csendes mosás
1000
1000
BŒrkímélŒ
1400
1200
Paplan
1000
1000
Sportruházat
800
800
Sötét mosás
1400
1200
KímélŒ
800
800
Gyapjú
800
800
Gyors 30
1400
1200
Intenzív 60
1400
1200
MEGJEGYZÉS
• A fŒ mosóprogramok adatai félterheléssel.
Program
IdΠpercben
Maradék nedvességtartalom
1200 rpm
1400 rpm
Víz literben
Energia
kWh-ban
Pamut (40°C)
94
44 %
53 %
43
0,74
Pamut Eco (60°C)
120
44 %
53 %
43
0,84
20
A mosógép használata
KezelŒpanel
A SMARTDIAGNOSIS™ funkció kizárólag
a SMARTDIAGNOSIS™ jelzéssel ellátott
termékek esetében használható.
Bekapcsoló Programválasztó Start/Szünet
gomb
gomb
Bekapcsoló gomb
• A bekapcsoló gomb megnyomásával
kapcsolhatja ki és be a készüléket.
• Ahhoz, hogy az IdŒkésleltetŒ funkciót
kikapcsoljuk, meg kell nyomni a
Bekapcsoló gombot.
Programválasztó
• A mosógép fajtájától függŒen 14 mosási
program áll az Ön rendelkezésére
• A kijelölt programot LED jelzi.
Start/Szünet
• A Start/Szünet gombot a mosás
megkezdésére vagy egy pillanatra történŒ
megállítására használjuk.
• Ha a mosást egy rövid idŒre meg kell
szakítnai, nyomja meg a Start/Szünet
gombot.
• A gomb megnyomása után 4 perccel a
készülék automatikusan kikapcsol.
KiegészítŒ
programok
gombjai
LED-kijelzŒ
Hangjelzés
be/ki
Opció
gomb
KiegészítŒ program
• Ezekkel a gombokkal jelölheti ki a
centrifugálási beállításokat a választott
programhoz.
LED-kijelzŒ
• A kijelzŒ a beállításokat a becsült
hátralévŒ idŒt, a választási lehetŒségeket
és a mosógép állapotjelzéseit mutatja.
A program futása alatt a kijelzŒ
bekapcsolva marad.
Opciók
• További programokat lehet választani és a
kijelölt program világít.
21
A mosógép használata
KiegészítŒ program
Késleltetett indítás (Time Delay)
Kedvenc (Favorite)
IdŒkésleltetést lehet beállítani, ekkor a
mosógép automatikusan indul, és a beállított
idŒ letelte után kapcsol ki.
A Favorite program (Kedvenc program) az
Ön egyéni programja, amelyet késŒbbi
használatra tárolni lehet.
MEGJEGYZÉS
• A késleltetés a program befejezésére
vonatkozik és nem a megkezdésére.
A program lefutási ideje a víz
hŒmérsékletétŒl, a ruha mennyiségétŒl
és más tényezŒktŒl függŒen változik.
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot
és állítsa be a kívánt idŒt.
4. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Jelölje ki a program lefolyását.
(Mosási mód, öblítések száma,
centrifugálás sebessége, vízhŒmérséklet
stb.)
4. Nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a
Favorite gombot.
A kedvenc program tárolódik és késŒbb
használható.
Ha használni szeretné a programot, válassza
a Favorite programot és nyomja meg a
Start/Szünet gombot.
GyırŒdésvédelem (Crease Care)
ElŒmosás (Pre Wash)
Ha el akarja kerülni a ruhanemı gyırŒdését,
válassza a GyırŒdésmentes lehetŒséget.
Ha a mosásra váró textíliák erŒsen
szennyezettek, az “ElŒmosás” program a
megfelelŒ”
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
3. Nyomja meg a GyırŒdésvédelem gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
4. Nyomja meg a Start/Szünet gomb.
3. Nyomja meg a ElŒmosás gombot.
4. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
22
A mosógép használata
Opciók
Higiénikus öblítés (Medic Rinse)
A legjobb eredmény és a hatékonyabb
öblítés érdekében válassza ezt az opciót. A
végleges öblítés 40 fokos vízzel történik.
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2. Válasszon egy programot.
3. Nyomja meg a Higiénikus öblítés gombot
és állítsa be a kívánt idŒt.
4. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
Mosás (Wash)
• IdŒtakarékos: A mosóprogram
idŒtartamának csökkentésére használható.
• Intenzív : Ha a ruha átlagosan vagy erŒsen
szennyezett, az intenzív program
eredményesen használható.
Víz hŒmérséklet (Temp.)
• A Programkiválasztó gomb elfordításával
beállíthatjuk a kívánt mosási hŒmérsékletet.
- Hideg
- 20˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C
• A Program gomb elfordításával beállítható a
víz hŒmérséklete.
Öblítés+Centrifugálás (Rinse+Spin)
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gomb.
2. Válasszon ki egy programot.
3. Nyomja meg az Opció gomb.
(Öblítés+Centrifugálás világít).
4. Nyomja meg a Start/Szünet gomb.
Egyéb funkciók
Csak centrifugálás
1. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2. Jelölje ki a centrifugálás sebességét.
3. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
MEGJEGYZÉS
• „Ne centriguláljon" választása esetén a
dob rövid ideig kis sebességgel tovább
forogva gyorsítja a víz leeresztését.
Öblítés (Rinse)
• Öblítés++Vízben tartás: Újabb öblítés
hozzáadása az öblítés után, az öblítés a
start gomb megnyomásakor indul.
• Normál+Vízben tartás : A mosóprogram a
végén leáll, az öblítés csak a start gomb
megnyomásakor indul.
• Öblítés++ : Két öblítés hozzáadása.
• Öblítés+ : Egy öblítés hozzáadása.
Centrifugálás (Spin)
• A centrifugálás fordulatszáma kiválasztható
a „Spin” gomb ismétlŒdŒ megnyomásával.
23
A mosógép használata
Gyermekzár
Ezzel a funkcióval le lehet zárni a kezelŒgombokat, így meg lehet elŒzni a véletlen
mıködtetésüket. A „Child Lock" funkciót csak a mosási program közben lehet bekapcsolni.
A kezelŒpanel lezárása
1. 3 mp-ig együttesen tartsa nyomva az
Gyermekzár gombokat.
2. Hangjelzés hallható és a LED-kijelzŒn egy
pillanatra a „
" kijelzés jelenik meg.
A gyerekzár bekapcsolt állapotában a
Bekapcsoló gombon kívül egy gomb sem
használható.
MEGJEGYZÉS
• A mosógép kikapcsolásakor a gyerekzár
funkció nem kapcsolódik ki. A mosógép
bármely más funkcióját csak a gyerekzár
kikapcsolása után lehet újra használni.
A kezelŒpanel feloldása
1. 3 mp-ig együttesen tartsa nyomva az
Gyermekzár gombokat.
2. Hangjelzés hallható és a LED-kijelzŒn újra a
hátralévŒ idŒ jelenik meg.
Hangjelzés be/ki
A hangjelzés csak a mosási program közben állítható.
1. Kapcsolja be a mosógépet a Bekapcsoló
gombbal.
2. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.
3. 3 másodpercig folyamatosan tartsa egyszerre
benyomva az Víz hŒmérséklet és a Öblítés
gombokat.
Miután a beállítás megtörtént, azt a készülék
még a készülék kikapcsolása után is megjegyzi.
MEGJEGYZÉS
• A hangjelzést egyszerıen az eljárás
megismétlésével lehet kikapcsolni.
24
A mosógép használata
Dobtisztítás
Ez egy speciális program, amely a mosógép belsejét tisztítja meg.
Több vizet és nagyobb centrifugálási sebességet használ. Rendszeresen indítsa el ezt a
programot.
1. A mosógépbŒl vegye ki a ruhát és csukja be
az ajtót.
2. Nyissa ki az adagolófiókot és a mosószerrekeszbe adagoljon vízkŒ elleni adalékot (pl.
Calgon).
3. Óvatosan csukja be az adagolófiókot.
4. Kapcsolja be a mosógépet, nyomja meg és
kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a Dobtisztítás
gombokat. Ezután a LED-kijelzŒn „
"
jelenik meg.
5. A Start/Pause gombbal indítsa el a mosást.
6. A program lefutása után hagyja nyitva az
ajtót, így a rugalmas tömítés és az üvegajtó
meg tud száradni.
MEGJEGYZÉS
• A mosószer-rekeszekbe ne tegyen mosószert.
• Túl sok hab keletkezhet és ez kiszivároghat a mosógépbŒl.
VIGYÁZAT
• Ha kisgyerek van a közelben, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtót.
Ajtózár és Felismerés
•
„Ajtózár"– biztonsági okokból a készülék
használata közben az ajtó zárva van és a
„Ajtózár" ikon világít.
A „Ajtózár" ikon kikapcsolódása után
biztonságosan ki lehet nyitni az ajtót.
•A
„Felismerés" ikon világít, ha a dob
lassan forog és a gép eközben érzékeli, hogy
mennyi ruha van a dobban. Ez rövid ideig tart.
25
Mosószer hozzáadása
Mosószer és az öblítŒ hozzáadása
❿Mosószer tartó rekesz
• Csak fŒmosást ➔
• ElŒmosás + FŒmosás ➔
ÖblítŒszer
FŒmosás
mosószere
EŒmosás
mosószere
FIGYELEM
• A mérgezésveszély miatt minden mosószert
tartson gyerekek elŒl elzárva.
Túl sok mosószer, öblítŒ vagy vízlágyító
adagolása túlfolyást okozhat.
GyŒzŒdjön meg arról, hogy megfelelŒ
mennyiségı mosószert használ!
❿ÖblítŒ hozzáadása
• Ne lépje túl a maximálisan jelzett mennyiséget.
Lassan zárja be az adagoló fiókot. Ha túltölti a
rekeszt, az öblítŒ folyadék hamarabb oldódik a
mosóvízben és ezzel foltot hagyhat a ruhákon.
• Ne hagyja 2 napnál tovább az öblítŒt a fiókban.
(Az öblítŒ megkeményedhet.)
• Az öblítŒ automatikusan adagolódik a vízhez az
utolsó öblítési ciklusban.
• Ne nyissa ki a mosószer fiókot a vízfeltöltési ciklus
alatt.
• Oldószerek (benzin,stb.) használata nem
megengedett.
MEGJEGYZÉS
• Ne öntse az öblítŒt közvetlenül a ruhákra.
26
Mosószer hozzáadása
❿Vízlágyító hozzáadása
• A mosószert a mosószergyártó elŒírásai szerint kell felhasználni a szövettípusnak, színnek,
szennyezettség mértékének valamint a mosási hŒmérsékletnek kiválasztásának megfelelŒen.
• Túl sok mosószer használata esetén túl sok hab keletkezhet, ami csökkenti a mosási eredményt
vagy erŒsen megterheli a motort.
• A legjobb eredmény érdekében por állagú mosószer használata ajánlott.
• Ha folyékony mosószert szeretne használni, kövesse a gyártó használati utasítását!
• Közvetlenül is adagolhatja a folyékony mosószert a fŒ mosószeradagoló rekeszbe, ha azonnal
beindítja a mosást.
• Amennyiben késlelteti a mosást vagy az elŒmosás opciót használja, kérjük, ne használjon folyékony
mosószert!
• Ha túl nagy a habképzŒdés, csökkentse a mosószer mennyiségét.
• A mosószer használata függ a vízhŒmérséklettŒl, a víz keménységétŒl, illetve a töltet méretétŒl és
szennyezettségétŒl. A legjobb hatás elérése érdekében kerülje a túlzott habképzŒdést.
• A mosószer és a vízhŒmérséklet kiválasztása elŒtt ellenŒrizze a ruhák címkéit.
• A mosógépet csak a megadott mosószerrel használja.
- Általános, minden szövethez használható mosószer (hideg - 95°C)
- Kényes anyaghoz használható mosószer (hideg - 40°C)
- Általános, minden szövethez használható folyékony mosószer (hideg - 95°C) vagy csak gyapjúhoz
használható mosószer (hideg - 40°C)
• A jobb mosási és fehérítési hatékonyság érdekében fehérítŒt tartalmazó általános mosószert lehet
használni.
FIGYELEM
• Ne hagyja, hogy a mosószer megkössön! A beszáradt mosószer eltömítheti az adagoló
fiókot, csökkenheti a öblítés teljesítményét és kellemetlen szagokat okozhat.
MEGJEGYZÉS
• Teljes terhelés: a gyártó ajánlása szerint.
• Részleges terhelés: a normál terhelés 3/4 része.
• Minimális terhelés: a teljes terhelés 1/2 része.
• A mosószer a mosási program elején mosódik ki a mosószer tartó rekeszbŒl.
❿Vízlágyító hozzáadása
• Ha a víz különösen kemény, akkor a szükséges
mosószer-mennyiséget vízlágyító, például Calgon
használatával lehet csökkenteni. Adagolás a
csomagoláson feltüntetett utasítások szerint. ElŒször
a mosószert töltse be, ezután a vízlágyítót.
• Annyi mosószert használjon, amennyi lágy vízhez
szükséges.
❿Tabletták használata
1. Nyissa ki az ajtót és a tablettákat
helyezze a dobba.
2. Tegye a ruhát a dobba.
27
A mosógép karbantartása
• A mosógép belsejének tisztítása elŒtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból az áramütés
veszélyének csökkentése érdekében.
• Zárja el a vízcsapot ha hosszabb idŒre hagyja magára a készüléket, különösen, ha a közelben nincs
vízlevezetŒ nyílás (víznyelŒ akna) a padlón.
• Amikor kidobja a mosógépet, vágja le róla a hálózati vezetéket, és semmisítse meg a dugót.
• Tegye használhatatlanná az ajtó zárját, nehogy a kisgyermekek beleszoruljanak.
A vízbevezetŒ szelepben lévŒ szırŒ
• Ha a víz nem folyik be a mosószeres rekeszbe, a kijelzŒn az "
" jelzés fog megjelenni.
• Ha a víz nagyon kemény, vagy mész darabokat tartalmaz, a vízbevezetŒ szelep szırŒje
eltömŒdhet. Éppen ezért jó ötlet, ha ezt a szırŒt rendszeresen tisztítja.
1. Zárja el a vizcsapot.
2. Vegye le a vizbevezetŒ tömlŒt.
3. Szerszámmal vagy kézzel húzza ki a szırŒt és
tisztítsa meg az idegen anyagoktól egy
fogkefével.
4. Csavarja vissza a vizbevezetŒ tömlŒt és
ellenŒrizze a vizszivárgást.
28
A mosógép karbantartása
A vízleeresztŒ szivattyú szırŒje
• A vízleeresztŒ szivattyı szırŒje összegyıjti a mosógépben maradó cérnaszálakat és
kisebb tárgyakat. EllenŒrizze rendszeresen ezt a szırŒt, és tisztítsa meg a mosógép
problémamentes üzemeltetése érdekében.
VIGYÁZAT
• ElŒször mindig engedje le a vizet a leeresztŒ csövön, és csak ezután nyissa ki a szırŒt,
hogy eltávolítsa azt ami miatt a készülék megállt.
Legyen óvatos a víz leeresztésekor, a víz forró lehet.
• Engedje kihılni a vizet mielŒtt kitisztítaná a szivattyút.
1. Nyissa ki az alsó burkolat zárlemezét
Fordítsa el a levezetŒcsŒ dugóját a
vízlevezetŒcsŒ kihúzásához.
2
A leeresztett víz
gyıjtŒtartálya.
2. Húzza ki a dugót. A szırŒ kinyitásához
fordítsa el a szırŒt balra.
1
3. Távolítson el minden idegen anyagot a
szivattyúszırŒbŒl (3).
4. A tisztítás után fordítsa a helyére a szırŒt és
helyezze vissza a leeresztŒ dugót.
5. Zárja be az alsó burkolat zárlemezét.
29
A mosógép karbantartása
A mosószer adagoló rekesz
• Egy bizonyos idŒ elteltével a mosószer és az öblítŒ lerakódást képez a rekeszben.
• Rendszeres idŒközönként ezért folyóvízben ki kell tisztítani.
• Ha szükséges ki is vehetŒ a mosógépbŒl. Ehhez nyomja le az ábrán jelzett nyelvet, és húzza
ki a rekeszt.
• A tisztítás megkönnyítése érdekében, az öblítŒ rekesz felsŒ része is eltávolítható.
1. Húzza ki az adagolófiókot.
2. Tisztítsa meg folyóvízzel.
3. A fiók helyét egy régi fogkefével dörzsölje át.
4. Tegye vissza az adagolófiókot.
30
A mosógép karbantartása
A mosódob
• Ha lakóhelyén kemény a víz, vízkŒ rakódik le a nem látható helyeken, amit elég nehéz eltávolítani.
• Egy bizonyos idŒ elteltével a vízkŒ eltömíti az alkatrészeket, és ha nem ellenŒrizzük azokat rendszeresen,
cserére fognak szorulni.
• Habár a mosódob rozsdamentes acélból készül, a dobban maradó apró fém tárgyak (gémkapocs,
biztosítótı) rozsdásodást okozhatnak.
• A mosódobot idŒnként meg kell tisztítani.
• Ha vizkŒmentesítŒ anyagot, festŒ vagy fehérítŒ szert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy azt
használhatja mosógépekhez is.
• A vízkŒoldó szerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, ami megtámadhatja a mosógép belsejét.
• A rozsdafoltokat a rozsdamentes acélokra alkalmas tisztítószerekkel távolíthatja el.
• Soha ne használjon a tisztításhoz acélgyapotot.
A mosógép tisztítása
❿ KülsŒ részek
• A mosógép megfelelŒ tisztítása megnöveli annak élettartalmát.
• A készülék külsŒ oldalát meleg vízzel és semleges, nem súroló háztartási mosószerrel tisztíthatja.
• Azonnal törölje le a kifröccsenŒ folyadékot. Ehhez használjon egy puha rongyot.
• LehetŒleg ne üsse meg a készülék felületét éles tárgyakkal.
• A tisztításhoz ne használjon denaturált szeszt, hígítót és ehhez hasonló szereket.
❿ BelsŒ részek
• Tartsa mindig szárazon a mosógép ajtajakörüli területet, az üstszájgumit és az ajtó üvegét.
• Ezen területeknek mindig tisztáknak kell lenniük, a tökéletes vízszigetelés érdekében.
• Mossa át a mosógépet egy meleg vizes teljes mosóprogrammal, töltet nélkül. Ismételje addig ezt, amíg
szükségesnek véli.
MEGJEGYZÉS
• A kemény víz miatti lerakódásokat csak mosógéphez alkalmazható tisztítószerrel tisztítsa le.
Téliesítés
Ha a mosógépet olyan területen tárolja, ahol fagy léphet fel, vagy fagypont alatti hŒmérsékletı helyre
viszi a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a mosógép sérülését.
• Zárja el a vízbevezetŒ csapot.
• Vegye ki a vízbevezetŒ és a vízleeresztŒ csöveket.
• Csatalkoztassa a hálózati csatlakozó kábelt megfelelŒen földelt konnektorba.
• Öntsön 3,8 liter nem mérgezŒ, gépkocsikhoz használatos fagyálló adalékot a mosógép üres dobjába.
Csukja be a mosógép ajtaját.
• Állítsa be a centrifugálást és hagyja, hogy a készülék 1 percig végezze a dolgát, és minden folyadék
eltávozzon a készülékbŒl. Ekkor nem távozik el az összes fagyálló.
• Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, szárítsa meg a dob belsejét, és zárja be az ajtaját.
• Vegye ki a mosószer tartó rekeszt. Szárítsa meg a rekeszeket, majd tegye vissza azokat a helyükre.
• A mosógépet függŒleges helyzetben tárolja.
• A fagyálló adalékot úgy tudja eltávolítani a mosógépbŒl, ha lefuttat egy teljes mosási programot,
mosószerrel, de töltet nélkül.
31
Hibakeresési útmutató
• A mosógép egy olyan automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely még a
kezdeteknél érzékeli és felismeri a problémákat és megfelelŒen reagál is arra. Ha a mosógép
nem megfelelŒen m ködik, vagy egyáltalán nem mıködik, ellenŒrizze az alábbiakat, mielŒtt
szerelŒt hívna.
Problémamegoldás
Jelenség
Lehetséges ok
CsörgŒ, zörgŒ
hangok
• A mosódobban vagy a csŒben
idegen tárgy, pl. érme van.
Ütödés hangja hallatszik
• Túl nehéz töltet ütödŒ hangot
okozhat. Ez általában normális
jelenség.
RezgŒ hang hallatszik • Minden, a szállítás során használt
csavar és csomagoló anyag el
van távolítva?
• A készülék minden lába szilárdan
a padlón áll?
Csöpög a víz
• A mosógép vagy a betöltŒ csap
szigetelése nem megfelelŒ.
• EltömŒdött a vízlevezetŒ csŒ.
Túl sok a hab
Nem folyik víz a mosógépbe, vagy csak
nagyon lassan
32
• Szünetel a vízellátás.
• A vízcsap nincs teljesen nyitva.
• Megtörik a vízbevezetŒ csŒ .
• A bevezetŒ csŒ szırŒje el van
tömŒdve.
Megoldás
Állítsa meg a mosást és ellenŒrizze a
mosódobot és a vízleeresztŒ szırŒt.
Ha a mosás újra kezdése után a zaj
még mindig hallható, hívja a
szakszervízünket.
Ha a hang továbbra is hallatszik, a
mosógép valószínıleg nincs ki
egyensúlyozva. Állítsa meg a mosást
és rendezze el újra a mosógépben a
töltetet.
Ha nem került eltávolításra a
készülék üzembehelyezésekor,
nézze át az útmutatót az
eltávolításukhoz.
A töltet nem megfelelŒen van a
dobban. Állítsa meg a mosást és
ígazítsa el a töltetet.
EllenŒrizze és szorítsa meg a
csatalkoztatásokat.
Gondoskodjon a csŒ
átjárhatóságáról. Vegye fel a
kapcsolatot egy vízvezeték
szerelŒvel, ha szükséges.
Túl sok, vagy nem megfelelŒ a
mosószer?
A habképzŒdés is vízcsepegést
okozhat.
EllenŒrizzen a lakásban más csapot
is.
Nyissa ki azt teljesen
Egyenesítse ki a csövet.
EllenŒrizze a bevezetŒ csŒ szırŒjét.
Hibakeresési útmutató
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Nem folyik le a víz a
mosógépbŒl, vagy
csak nagyon lassan
• A vízelvezetŒ csŒ meg van
törve, vagy el van tömŒdve.
• A vízelvezetŒ csŒ szırŒje el
van tömŒdve.
Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a
vízelvezetŒ csövet.
Tisztítsa meg a szırŒt.
A mosógép nem
kezdi meg a
mıködést
• A hálózati csatlakozó kábel
nincs csatlakoztatva, vagy a
laza a csatlakoztatás.
• Kiment a biztosíték, egy
kioldó áramkör mıködésbe
lépett, vagy áramszünet van.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó kébel megfelelŒen van
csatlakoztatva.
Állítsa vissza a kioldó áramkört, vagy
cserélje ki a biztosítékot. Ne növelje a
biztosíték kapacitását. Ha a prob-léma az
áramkörök túlterhelése, akkor egy
szakemberrel korrigál-tassa a problémát.
Nyissa neg a csapot.
A mosógép nem
centrifugál
• A vízbevezetŒ csap nincs
megnyitva.
• EllenŒrizze, hogy a készülék
ajtaja be van e rendesen
csukva
Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a
Start/Szünet gombot. A gomb
megnyomása után eltelik egy pár
másodperc, míg a mosódob elkezd forogni.
A készülék ajtaját be kell csukni, mielŒtt a
dob elkezdené a forgást.
Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a dobba a
kiegyenlítés elŒsegítése érdekében.
Rendezze el a dobban a töltetet.
A készülék ajaját
nem lehet kinyitni
A program elindulása után biztonsági
okokból nem lehet kinyitni a mosógép
ajtaját. EllenŒrizze, hogy világít-e a „Ajtózár
" ikon. A „Ajtózár " ikon kikapcsolódása
után biztonságosan ki lehet nyitni az ajtót.
A mosás késik
A mosási idŒ a töltet tömegétŒl, a víz
nyomásától, a víz hŒmérsékletétŒl, és
egyéb körülményektŒl függŒen változhat.
Ha a készülékben kiegyensúlyozatlanság
van, a mosási idŒ meg fog nŒni.
Vízlágyító túlfolyás
A gép túl korán
adagolta a vízlágyítót
• Túl sok vízlágyító
hozzáadása túlfolyást
okozhat.
MegfelelŒ mennyiségı vízlágyító
hozzáadásáról kövesse a vízlágyító
utasítását!
Ne lépje túl a maximális töltetet!
Lassan tolja be a mosószertartó rekeszt!
Ne nyissa ki a mosószertartó rekeszt a
mosási program alatt!
33
Hibakeresési útmutató
Hibaüzenetek
Jelenség
Lehetséges ok
• Szünetel a vízellátás.
• A vízcsap nincs teljesen nyitva.
• Megtörik a vízbevezet csŒ.
• A bevezetŒ csŒ szırŒje el van tömŒdve.
Megoldás
EllenŒrizzen a lakásban más csapot is.
Nyissa ki azt teljesen
Egyenesítse ki a csövet.
EllenŒrizze a bevezetŒ csŒ szırŒjét.
• A vízelvezetŒ csŒ meg van törve, vagy el Tisztítsa meg, és egyenesítse ki a vízel
van tömŒdve.
vezetŒ csövet.
• A vízelvezetŒ csŒ szırŒje el van tömŒdve. Tisztítsa meg a szırŒt.
• Túl kicsi töltet. Kiegyenlítetlen töltet. A
készülék kiegyensúlyozatlanság érzékelŒ
és javító rendszerrel rendelkezik. Ha a
töltet egy darabos, nehéz tárgy, pl.
paplan, a készülék megállítja a
centrifugálást vagy a teljes centrifugálási
programot is megszakíthatja. Ha a
kiegyenlítetlenség túl nagy, elŒfordulhat
hogy a centrifugálást többször is elkezdi.
• Ha a töltet még túl nedves a centrifugálás
végén, tegyen egy már kisebb tárgyat a
dobba, és kezdje el ismét a
centirfugázást.
• Be van zárva a készülék
ajtaja?
Tegyen 1 vagy 2 hasonló tárgyat a
dobba a kiegyenlítés elŒsegítése
érdekében.
Rendezze el a dobban a töltetet.
Zárja be a készülék ajtaját.
A a kijelzŒn e felirat még akkor is
látható, hívja a szervízt.
Áramtalanítsa a készüléket, és hívja a
szervízt.
• Ha a víz túltöltése következik be a
vízszelepek hibás mıködése miatt, ezt az
üzenetet fogja látni.
Zárja el a vízcsapot.
Áramtalanítsa készüléket.
Hívja a szervízt.
• Ez az üzenet jelenik meg, ha a vízszint
érzékelŒ meghibásodik.
34
• Túlterhelt a motor.
A mosógép 30 percig áll, hogy a motor
lehılhessen, majd újraindítja a
programot.
• A mosógép tápfeszültsége kimaradt
Indítsa újra a programot.
Hibakeresési útmutató
MEGJEGYZÉS
• A SMARTDIAGNOSISTM funkció kizárólag a SMARTDIAGNOSISTM jelzéssel ellátott termékek
esetében használható. Speciális zajszırŒs mobiltelefonok esetében elŒfordulhat, hogy a
SMARTDIAGNOSISTM funkció nem mıködik.
A SMARTDIAGNOSISTM használata
• Csak akkor használja ezt a funkciót, ha az ügyfélszolgálat erre Önt felszólította.
A közvetítés során sípoló hangot fog hallani, amely fax készülékhez hasonlítható. A hangok
csak az ügyfélszolgálat számára értelmezhetŒk.
• A SMARTDIAGNOSISTM nem aktiválható, ha a mosógép nincs bekapcsolva. Ebben az
esetben a problémát a SMARTDIAGNOSISTM használata nélkül kell megoldani.
Ha problémái vannak a mosógépével, hívja az ügyfélszolgálatot.
Kövesse a ügyfélszolgálat utasításait, és tegye a következŒ lépéseket:
1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához. Ne
nyomjon meg semmi egyéb gombot és ne fordítsa el a
programválasztó tárcsát!
2. Ha megtette az ügyfélszolgálat által javasolt utasításokat, tegye a
telefonja mikrofon felöli részét közvetlenül a bekapcsoló gombhoz.
Max. 10 mm
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Víz hŒmérséklet" gombot három másodpercig, amíg a telefont a
bekapcsoló gombnál tartja.
4. Tartsa a telefont mindaddig így, amíg a kapcsolat be nem fejezŒdik.
Ez megközelítŒleg 6 másodpercet vesz igénybe. Mindeközben a kijelzŒn megjelenik a hátralévŒ idŒ.
• A legjobb eredmény érdekében a közvetítés alatt ne mozdítsa el a telefont.
• Ha az ügyfélszolgálat nem képes az adatokat pontosan rögzíteni, elŒfordulhat, hogy újra kell
próbálkoznia.
• Amennyiben a közvetítés alatt megnyomja a bekapcsoló gombot, megszakítja a SMARTDIAGNOSISTM -t.
5. Amint az idŒ letelt és a közvetítés véget ér, folytassa a beszélgetést az ügyfélszolgálattal, akik ezután
segítségére lesznek a közvetített információk elemzése által.
• A Smart Diagnosis egy olyan hibafeltáró szolgáltatás, mely segíti, és nem pedig helyettesíti a hagyományos
telefonos szervizszolgáltatáson keresztüli hiba azonosítást. A Smart Diagnosis hatékonysága számos
tényezŒtŒl függhet, a jelátvitelt megzavarhatja a használatban lévŒ mobiltelefon térereje, a külsŒ zavaró
hanghatások, valamint függ a mosógép helyiségének akusztikájától is.
Ennek megfelelŒen az LG nem garantálja, hogy a Smart Diagnosis pontosan meg tudja állapítani a hibát.
35
Garanciális feltételek
Régi eszközök ártalmatlanítása
1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell begyıjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyıjtŒ eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet megelŒzni
az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
MEGJEGYZÉS
• Ha a készülék használhatatlanná vált, vágja le a hálózati kábelét és törje össze a
csatlakozót. Hatástalanítsa az ajtózárat, hogy kisgyerekek ne záródhassanak be a
készülékbe.
Amire a garancia nem terjed ki:
• A termék használatának betanítása.
• Ha a készüléket nem az elŒírt hálózati feszültségre kapcsolta.
• Ha a meghibásodást baleset, hanyagság, helytelen használat vagy természeti csapás okozta.
• Ha a hiba a nem rendeltetésszerı használatból vagy a használati útmutatóban leírtak be nem
tartásásból ered.
• Ha megváltoztatta a készülék szerkezetét.
• Ha a meghibásodást csótány, patkány, vagy más kártevŒ okozta.
• A normálisnak tekinthetŒ zajra vagy rezgésre, mint például a vízszivattyúzásra és a
centrifugálásra.
• A készülék beszerelésére, szintezésére és vízbekötésére.
• A használati útmutatóban javasolt karbantartásra.
• Idegen tárgyaknak (például kavicsoknak, gomboknak, pántoknak) a mosógépbŒl és
alkatrészeibŒl (például a pumpából vagy a filerbŒl) való eltávolítására.
• Biztosítékcserére, illetve a ház elektromos- és vízvezeték rendszerének javítására.
• A nem szakszerelŒ által okozott károk helyrehozatalára.
• A készülék hibája miatt a magántulajdonban keletkezett kárra.
• Ha a készüléket üzleti és nem háztartási célra használják (például nyilvános fürdŒk,
vendégfogadók, oktatási központok, diákszállók). Ha a készülék a szerviz körzeten kívül lett
beüzemelve, akkor a hibás termék megjavítása vagy a hibás alkatrész cseréje miatt felmerült
utazási/szállítási költség a készülék tulajdonosát terheli.
36
Üzemi adatok
TermékismertetŒ adatlap_A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
Forgalmazó neve vagy védjegye
A forgalmazó által megadott típusazonosító
Maximális ruhatöltet
LG
F14A8FDA(1~9) F12A8FDA(1~9)
kg
9
9
A+++
A+++
66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét"
No
No
Súlyozott éves energiafogyasztás (AEC) kWh/év-ben amely 60°C-os és
40°C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220
normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású
üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék
üzemeltetési módjától függ
171
171
kWh /
year
1,00
0,79
0,60
1,00
0,79
0,60
kWh
kWh
kWh
0,33
0,33
W
10900
10900
litres /
year
A
B
1400
1200
rpm
44
53
%
Energiahatékonysági osztály
Az energiafogyasztás
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés
Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva
hagyott üzemmódban
Súlyozott éves vízfogyasztás (AWC) liter/év-ben amely 60°C-os és 40°C-os
pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál
mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési
módjától függ.
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-tŒl (legkevésbé hatékony) A-ig
(leghatékonyabb) terjedŒ skálán
Normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál
40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért legnagyobb
centrifugálási sebesség attól függŒen, melyik az alacsonyabb, valamint
normál 60°C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett vagy normál
40°C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett elért maradék
nedvességtartalom attól függŒen, melyik a nagyobb
Annak jelölése, hogy a "Pamut Eco 60°C / 40°C + intenzív" az ideális mosási program, amelyre a címkén és az
adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemı
mosására, illetve hogy a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok
A program idŒ
- A normál 60°C-os pamut program teljes terhelésnél
- A normál 60°C-os pamut program részleges terhelés
- A normál 40°C-os pamut program részleges terhelés
232
217
204
232
217
204
min.
min.
min.
A bekapcsolva hagyott üzemmód idŒtartama (Tl)
10
10
min.
53 (Mosás)
53 (Mosás)
dB(A)
LevegŒben terjedŒ akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre
vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra
kerekítve normál 60°C-os pamutprogram mosási és centrifugálási fázisa
esetében teljes töltet mellett
75 (Centrifugálás) 74 (Centrifugálás) dB(A)
Szabadonálló
37
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising