LG 058393, W1742S-PF, W1941S-PF User guide

LG 058393, W1742S-PF, W1941S-PF User guide
Felhasználói útmutató
W1542S
W1742S
W1941S
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a
nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához vezethet. Annak
érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelen
mködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal
és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban
is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
1
Fontos figyelmeztetések
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával
2. Illessze a monitorhoz az állvány
törzsét a képen látható irányból.
lefelé egy puha ruhadarabra.
Állvány törzsét
3. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelel irányból, ahogy az az ábrán látható.
Talpazatot
Talpzár
4. Forgassa el a talpzárat negyed fordulattal.
5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az
elüls oldalával szemben.
FONTOS
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön monitora eltér az
ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat,
vagy kárt tehet a lábában.
3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány szétszerelése
1. Helyezze a motitort képernyvel lefele
2. Fektesse le a monitort az ellapjával
a párnára vagy puha ruhára.
lefelé az ábrán látható módon.
3. A monitor talpzárát forgassa el a nyíl irányába.
Ha a talpat nem tudja eltávolítani a Reteszel fül nyitott állása mellet sem, nyomja
meg az ábrán jelzett fület lefelé, majd próbálja meg újra.
Reteszel fül
4. Az eltávolításhoz húzza kifelé a talpat.
4
A monitor csatlakoztatása
5. A PUSH feliratú gomb megnyomásával vegye le a monitorról az állvány törzsét.
VIGYÁZAT!
Vigyázzon, nehogy az
ujjai megsérüljenek.
Megfelel helyzet
Helytelen helyzet
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5°~20°
ERGONÓMIA
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a
képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
5
A monitor csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta.
Csatlakoztassa a jelbemeneti
kábelt 1 és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel csavarjait.
A A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása (PC)
B A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása (MAC)
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt
mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán
láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a
megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub
vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
PUSH
Típusonként váltakozik.
Tápkábel
Jelkábel
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel
való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t-s
nagy s-r-ség- (3 soros) D-sub
VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
PC
MAC
2. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny
bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az
önmköd képbeállítást.
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi
a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás
módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a
felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
1
3
2
4 : 3 in Wide
(4 : 3 széles
képmódban)
gomb
4
5
Lehetvé teszi az éppen nézett képerny méretének átállítását.
• WIDE (SZÉLES): Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl
függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.
• 4 : 3 : A képjel módosítása 4:3 arányra.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
WIDE (Széles) üzemmód
4 : 3 megjelenítési üzemmód
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
7
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: 15 oldal.
AUTO/SET
gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a
kép az aktuális felbontásnak (képernymódnak) megfelel
ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Tápellátás gomb
és jelz0fény
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során Kék
fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van, ez a
jelzfény borostyánszín-re vált.
8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a
vagy a
ikont kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
gombot. Ha a kívánt
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
9
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
PICTURE
Almenü
Funkció
BRIGHTNESS
A kép fényerejének és kontrasztjának
beállítása
CONTRAST
GAMMA
sRGB
COLOR
PRESET
A kép színeinek egyéni beállítása
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
A kép helyzetének beállítása
HORIZONTAL
VERTICAL
CLOCK
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és élességének
szabályozása.
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
A képerny beállításainak testreszabása
az aktuális m-ködési környezetnek
megfelelen.
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
A kívánt képbeállítások kiválasztása és
testreszabása
: Beállítható
MEGJEGYZÉS
Az 10-15. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Fmenü
MENU
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
SET
: Bevitel
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
Gombsúgó
Menü neve
Almenük
Ikonok
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
PICTURE (KÉP)
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING (JELKÖVETÉS)
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGFLEGES) lefelé tolhatja el.
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
SHARPNESS
: Növelés
SET : Másik almenü választása
13
A kép élességének szabályozása.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP (BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE
(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
nyelv kiválasztása.
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
OSD
beállítása.
POSITION
(KÉPERNYFMEN
Ü HELYZETE)
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁSJ
ELZ)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen
tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja,
el fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY
RESET (GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg az
gombot.
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást.
14
A képernymenü (OSD) lehetségei
A monitoron lev
gomb megnyomásakor megjelenik a képernymenü.
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
A képerny az
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus alkalmazott beállításokkal
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
Almenü
MOVIE
(FILM)
MENU : Kilépés
, : Áthelyezés
SET
: Kiválasztás
A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
Leírás
Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb
képminséget a környezeti feltételeknek megfelelen
(megvilágítás, megjelenített kép jellege stb.).
INTERNET MOVIE (FILM): Animált képekhez, filmekhez
INTERNET: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER
FELHASZNÁLÓ
(FELHASZ A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
NÁLÓ)
beállítások esetén is.
A USER (Felhasználó) almenü beállításához
nyomja meg a SET (Beállítás) gombot.
... BRIGHTNESS (Fényer)(
): A képerny fényerejének beállítása.
... ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Kis képtisztaság-fényer kontraszt.
Nagy képtisztaság-fényer kontraszt.
... RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
A beállításokat a
almenü „YES” (Igen)
gombjának kiválasztásával lehet menteni.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények között.
(NORMÁL) * A Normal (Normál) üzemmód akkor van érvényben,
ha az f-ENGINE ki van kapcsolva.
Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. A
DEMO
(BEMUTATÓ) képerny két részre oszlik: a bal oldalon a szokásos
üzemmód, a jobb oldalon pedig a videó üzemmód
jelenik meg, hogy a vásárlók saját szemükkel láthassák a
különbséget.
15
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
● Sárgán világít a tápellátás • Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
jelzfénye?
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
16
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képerny beállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít , módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függ leges pozíció) lehet ségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képerny beállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít , csökkentse a
függ leges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehet séggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képerny beállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít , csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehet séggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérl-pult --> Képerny- -->
Beállítások lehet séget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelel en. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérl-pult --> Képerny- --> Beállítások lehet séget, és
ellen rizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet5k
elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy
valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gy z djön meg arról, hogy az
ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá el fordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
17
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
18
MIszaki adatok
W1542S
Képerny
15 hüvelyk (38,1 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 38,1 cm
0,2595*0,2595 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30 - 61 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1280 x 720, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1280 x 720, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
20 W (Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség 36,68 cm / 15,02 inches
Magasság 31,67 cm / 12,47 inches
Mélység 19,84 cm / 7,81 inches
Állvány nélkül
36,68 cm / 15,02 inches
23,17 cm / 10,25 inches
5,78 cm / 2,28 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
2,3 kg (5,07 lbs)
Döntési
Döntés
-5°~20°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
10 - 35°C
Páratartalom
10 - 80% (lecsapódásmentes)
Tárolási környezet
Hmérséklet
-20 - 60°C
Páratartalom
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
19
MIszaki adatok
W1742S
Képerny
17 hüvelyk (43,3 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 43,3 cm
0,255*0,255 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
21 W (Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség 40,49 cm / 15,94 inches
Magasság 34,98 cm / 13,77 inches
Mélység 19,84 cm / 7,81 inches
Állvány nélkül
40,49 cm / 15,94 inches
27,77 cm / 10,93 inches
5,93 cm / 2,33 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
3 kg (6,61 lbs)
Döntési
Döntés
-5°~20°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
10 - 35°C
Páratartalom
10 - 80% (lecsapódásmentes)
Tárolási környezet
Hmérséklet
-20 - 60°C
Páratartalom
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
20
MIszaki adatok
W1941S
Képerny
18,51 hüvelyk (47,0 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 47,0 cm
0,30*0,30 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30 - 61 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
21 W (Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség 44,84 cm / 17,65 inches
Magasság 35,79 cm / 14,09 inches
Mélység 19,84 cm / 7,81 inches
Állvány nélkül
44,84 cm / 17,65 inches
27,80 cm / 10,94 inches
5,76 cm / 2,27 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
3,3 kg (7,28 lbs)
Döntési
Döntés
-5°~20°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
10 - 35°C
Páratartalom
10 - 80% (lecsapódásmentes)
Tárolási környezet
Hmérséklet
-20 - 60°C
Páratartalom
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
21
MIszaki adatok
Elre beállított módok (Felbontás)
W1542S
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
22
Mszaki adatok
W1941S
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
23
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Mieltt a készüléket az elüls részével lefelé lefektetné, a felület sérülésének elkerülése
érdekében helyezzen a képerny alá puha szövetet vagy párnát.
2. A PUSH feliratú gomb megnyomásával vegye le a monitorról az állvány törzsét.
3. A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement