LG L1510BF-SV User guide

LG L1510BF-SV User guide
Felhasználói útmutató
L1510BF
Atermék használata eltt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt.
A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD)
elérhet helyen.
Olvassa el a hátsó borítón lév címkét, és ha a kereskedtl segítségre
van szüksége, adja meg neki a címkén található információkat.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a
nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához vezethet. Annak
érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelen
mködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal és
szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt
használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak.
Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi
márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn felsorolt
áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található
otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes
a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez
vagy tzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba
szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
Tz és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha ne
hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a
monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt
vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne
helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
1
Fontos figyelmeztetések
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató, szárítóedény
vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is
vannak, amelyek a mködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha ezeket a
nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez tzhöz vezethet.
Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott
kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat, és a
kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron. Ez a
jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza
az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
2
A képerny csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése el tt gy z djön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny , a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Távolítsa el a ragasztószalagot.
<ábra 1>
2.
<ábra 2>
A ragasztószalag
eltávolításához az 1.
ábrán látható módon
helyezze el a készüléket.
A ragasztószalag
eltávolításakor ne a 2.
ábrán látható módon,
tetejére állítva helyezze
el a készüléket, mert a
talpazat felpattanhat, és
megsértheti a kezét.
A képernypanelt a különböz irányokban úgy állítsa be, ahogy a
legkényelmesebbnek találja.
Döntési tartomány: -24°~145°
-24°
145°
Magasságállítási tartomány: maximum (86,1mm)
Fekv és álló helyzet: A képernypanel 90°-kal elforgatható az óramutató
járásával egyez irányban. (* Részletes információért tekintse át a készülékkel
szállított Pivot Software CD tartalmát.)
* Vigyázzon arra, hogy
amikor a "Pivot"
(képelforgatási) funkció
használatához elforgatja
a képerny panelt, az ne
érjen hozzá az alatta
lev felülethez.
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
3
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa
meg a csatlakozódugón található csavarokat.
2. Dugja be a tápkábelt egy egyszeren elérhet, a képerny közelében lev táphálózati
aljzatba.
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszersített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkez, 15
érintkezs D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
Jelkábel
Tápkábel
Analóg jel
D-sub
Típusonként váltakozik.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
2
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való
használat esetén egy csatlakozódugó-átalakító
is szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 ts nagy srség (3
soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 ts, 2
soros típusúra.
1
PC
MAC
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után
a készülék automatikusan végrehajtja az önm4köd képbeállítást.
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önmköd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SELECT' funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli,
hogy a kép életlen vagy a betk elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az
AUTO/SELECT gombot.
4
A képerny csatlakoztatása
Az csatlakoztatott érint képerny használata
Válassza ki és telepítse az
illeszt programot a kapott CD-lemezét.
Gy z djön meg arról, hogy az
illeszt program telepít CDlemeze megtalálható a készülék
csomagjában.
ITM-illeszt program
1) Az illeszt program telepítése el tt az USB-kábel
<Az érintképerny csatlakoztatása USB-kábellel>
egítségével csatlakoztassa az érint képerny t.
2) Helyezze be az ITM érint képerny telepít CDlemezét a meghajtóegységbe.
3) További tudnivalók és segédlet az érint képerny
telepít CD-lemezén található.
* Az illeszt programok az alábbi Microsoft
Windows operációs rendszereket támogatják:
Windows 2000, XP, VISTA.
* Elfordulhat, hogy a megvásárolt
termék és a tartozékok külalakja eltér
a kézikönyvben található ábráktól.
Hantouch-illeszt program
1) Az illeszt program telepítése el tt az USB-kábel egítségével csatlakoztassa az érint képerny t.
2) Helyezze a meghajtóegységbe a Hantouch érint képerny telepít CD-lemezét.
3) Nyissa meg a „Sajátgép -> LG Driver -> Drivers” mappát, majd válassza ki az operációs rendszernek
megfelel illeszt programot.
4) További tudnivalókért lásd az érint képerny höz kapott telepít CD-lemezen található használati útmutatót.
* Az illeszt programok az alábbi Microsoft Windows operációs rendszereket támogatják:
Windows 2000, XP, VISTA.
Az egyéb operációs rendszerekre történ telepítésr l az illeszt program telepít CD-lemezén talál további
tudnivalókat.
MEGJEGYZÉS
Ha elveszíti az illesztprogramokat tartalmazó CD-lemezt vagy frissíteni szeretné a programot,
látogasson el a http://www.lge.com webhelyre.
5
A kezelszervek funkciója
Az el lapon található kezel szervek
LightView
Kezel szerv
Funkció
Tápellátás gomb
Ezzel a gombbal a képerny be- és kikapcsolható.
Tápellátás
jelz fény
Ez a jelzfény a képerny üzemszer használata során
zöld fénnyel világít (Bekapcsolt mód). Ha a képerny
Elalvás (energiatakarékos) módban van, ez a jelzfény
borostyánszínre vált.
MENU (MENÜ)
gomb
Ezzel a gombbal a léphet be a képernyn megjelen
(OSD) beállítási menübe, illetve léphet ki abból.
gombok Ezekkel a gombokkal választhatja ki vagy módosíthatja a
képernyn megjelen beállítási menü értékeit.
AUTO/SELECT
Ezzel a gombbal véglegesítheti választását a képernyn
(AUTOMATIKUS/
megjelen beállítási menüben.
KIVÁLASZTÁS) gomb
6
A kezelszervek funkciója
Kezel szerv
Közvetlenül elérhet funkció
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. Nyomja le, és tartsa lenyomva a
MENU gombot néhány másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet
jelenik meg.
Az OSD-menü engedélyezéséhez bármikor nyomja le, és tartsa
lenyomva a gombot néhány másodpercig. Ezután az “OSD
UNLOCKED” üzenet jelenik meg.
DAY
NIGHT
Ezzel a funkcióval egyszeren kiválaszthatja az adott
környezetnek (környezeti megvilágításnak, képtípusnak
stb.) legmegfelelbb megjelenítési beállítást.
• DAY (NAPPALI): Fényesen megvilágított
környezethez
• NIGHT (ÉJSZAKAI): Gyengén megvilágított
környezethez
• TEXT (SZÖVEG): Szöveg megjelenítéséhez
(szövegszerkesztés stb.)
• MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben
lev mozgóképek lejátszásához
• PHOTO (FÉNYKÉP): Képek vagy rajzok
megjelenítéséhez
• NORMAL (NORMÁLIS): Ez a beállítás használható
normál körülmények között.
PICTURE
Ezzel a gombbal jeleníthet meg a kontraszt és a fényer beállítása.
:
MENU
AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁS)
A megjelenítési beállítások módosítása esetén mindig nyomja meg az
AUTO/SELECT (AUTOMATIKUS/KIVÁLASZTÁS) gombot, mieltt megnyitja
a képernyn megjelen (OSD) beállítási menüt. Így automatikusan
beállíthatja a megjelenítési beállításokat az aktuális képernyfelbontásnak
(megjelenítési üzemmódnak) leginkább megfelel értékre.
A javasolt megjelenítési üzemmód: 1280 x 1024.
7
A képernyn megjelen kezelszervek használata
A képerny beállítása
A képerny n megjelen kezel szervek használatával gyorsan és egyszer4en
módosítható a kép mérete és helyzete, valamint a képerny számos más
m4ködési paramétere. Az alábbi rövid példa szemlélteti a kezel szervek
használatát.
A következ szakasz vázlatosan ismerteti a képerny n megjelen
menürendszerben módosítható és választható beállításokat.
MEGJEGYZÉS
A megjelenítési beállítások módosítása eltt várjon legalább 30 percet a képerny
bekapcsolása után, hogy a kép stabilizálódjon.
A következ lépésekkel módosíthatja a képernyn megjelen menü beállításait:
MENU
AUTO/SELECT
MENU
MENU
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, ekkor megjelenik a képernyn a fmenü.
Egy adott kezelszerv eléréséhez nyomja meg a
vagy a
kívánt ikonra ér a jelölés, nyomja meg az SELECT/AUTO
(KIVÁLASZTÁS/AUTOMATIKUS) gombot.
gombot. Amikor a
A
gombok használatával állíthatja be a kiválasztott beállítást a
megfelel értékre.
A módosítások elfogadásához nyomja meg az MENU (MENÜ) gombot.
A képernyn megjelen menübl való kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ)
gombot.
8
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képerny n megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
F menü
PICTURE
Almenü
Funkció
BRIGHTNESS (FÉNYERY)
CONTRAST (KONTRASZT)
A kép fényerejének és kontrasztjának
beállítása
GAMMA
COLOR
(SZÍN)
6500K
PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) 9300K
A kép színeinek egyéni beállítása
RED
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A kép tisztaságának és stabilitásának
növelése
PHASE (FÁZIS)
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYYMENÜ HELYZETE) VERTICAL
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális mködési
környezetnek megfelelen.
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
: Beállítható
MEGJEGYZÉS
Az 9-11. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
9
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Korábban megismerhette, hogyan választható ki és módosítható egy beállítás a
képerny n megjelen menürendszer használatával. A következ rész bemutatja a
menürendszerben megjelen összes beállítás ikonját, nevét és leírását.
MEGJEGYZÉS
A képernyn megjelen menürendszer nyelve eltérhet a jelen útmutató ábráin láthatótól.
A kép fényerejének és kontrasztjának beállítása
Képerny n látható beállítás
Leírás
BRIGHTNESS (FÉNYERY)
A kép fényerejének beállítása
PICTURE
CONTRAST (KONTRASZT)
A kép kontrasztjának beállítása
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU
A kép színeinek egyéni beállítása
Képerny n látható beállítás
Leírás
6500K/9300K
PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) Kép alapszínének kiválasztása
• 6500K: Enyhén vöröses fehé
• 9300K: Enyhén kékes fehér
COLOR
MENU
RED(VÖRÖS)
GREEN(ZÖLD) Egyéni színárnyalatszintek beállítása
BLUE(KÉK)
A kép helyzetének beállítása
Képerny n látható beállítás
Leírás
POSITION
Horizontal Position
A kép elmozdítása balra és jobbra
Vertical Position
A kép elmozdítása fel és le
MENU
10
A képernyn megjelen beállítások módosítása
A kép tisztaságának és stabilitásának növelése
Képerny n látható beállítás
TRACKING
Leírás
CLOCK
(ÓRAJEL)
A kép hátterében esetleg megjelen függleges
csíkok vagy sávok eltüntetésére szolgál. Ezen
érték módosításakor a kép vízszintes mérete is
módosul.
PHASE
(FÁZIS)
A kép fókuszának beállítására szolgál.
Módosításával eltüntethet a képen esetleg
megjelen vízszintes zaj, és tisztábbá, élesebbé
tehet a karakterek megjelenítése.
MENU
A képerny beállításainak testreszabása az aktuális m4ködési környezetnek megfelel en
Képerny n látható beállítás
Leírás
LANGUAGE (NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
SETUP
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYYMENÜ beállítása.
HELYZETE)
MENU
SETUP
MENU
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog tnni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
11
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása el tt ellen rizze a következ ket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
Be van dugva a képerny
tápkábele?
Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
Világít a tápellátás
jelzfénye?
Nyomja meg a Tápellátás gombot.
Be van kapcsolva a
képerny, és zölden világít
a tápellátás jelzfénye?
Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, a
kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyt a
billentyzeten.
Gyzdjön meg arról, hogy a képerny be van
kapcsolva.
Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képerny n?
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"Mszaki adatok" cím részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képerny n?
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képerny n?
Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani. Az OSDmenü engedélyezéséhez bármikor nyomja le,
és tartsa lenyomva a MENU gombot néhány
másodpercig. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
12
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
A kép pozíciója nem
megfelel.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SELECT gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, módosítsa a kép pozícióját a H position
(vízszintes pozíció) és a V position (függleges
pozíció) lehetségekkel.
Nézze meg a Vezérl pult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és ellenrizze, hogy a
frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen,
akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SELECT gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, csökkentse a függleges csíkokat a
CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel az OSD-menüben.
Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SELECT gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE
(FÁZIS) lehetséggel az OSD-menüben.
Nézze meg a Vezérl pult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást
vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott
értékeknek megfelelen. Állítsa a színmélységet 24
bitesnél nagyobbra (true color).
A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya
megfelelen van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
A Vezérl pult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
A képerny villog.
Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
13
Hibaelhárítás
Telepítette a képerny illeszt programját?
Telepítette a képerny
illeszt programját?
Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot
a képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
Megjelenik a képerny n
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny ,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny ) üzenet?
Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
USB-funkció
Az USB-funkció nem
állítható be.
Ellenrizze, hogy megfelelen van-e csatlakoztatva az
USB-kábel.
Ellenrizze, hogy a számítógép és az operációs
rendszer megfelel-e az USB szabványnak
Az USB-támogatás ellenrzéséhez forduljon a
megfelel rendszer gyártójához.
14
Mszaki adatok
Képerny
15 hüvelyk (38,016 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 38,016 cm
0,297 mm képpontsrség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia 30 - 63 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56 - 75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1024 x 768, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1024 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 23W
≤ 1W
≤ 1W
Teljesen felnyitva
Méretek és tömeg
(dönthet
állvánnyal)
Összecsukva
Szélesség 35,60 cm/14,02 hüvelyk
Magasság 38,00 cm/14,96 hüvelyk
Mélység
22,90 cm/ 9,02 hüvelyk
Nettó tömeg
35,60 cm/14,02 hüvelyk
10,33 cm/ 4,07 hüvelyk
29,14 cm/11,47 hüvelyk
5,1 kg (11,24 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Magasság
Elforgatás
Tápellátás
100-240 V ~50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,6 A
Környezeti
körülmények
Mködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-24°~145°
3,39 hüvelyk (86,1mm)
90° óramutató járásával egyezen
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Dönthet állvány
Gyárilag felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
)
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
15
Mszaki adatok
El re beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
13
14
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
31,468
31,468
31,469
35,000
37,861
37,500
35,156
37,879
48,077
46,875
49,725
48,363
56,476
60,023
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
66,67
72,8
75
56,25
60
72
75
75
60
70
75
* Ajánlott Mode
El oldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
zöld
borostyán
Kikapcsolt mód
16
Mszaki adatok
VESA falra szerelhet egység
Egy másik tárgyhoz kerül rögzítésre (álló
vagy falra szerelhet típushoz. Ez a
monitor támogatja a VESA-kompatibilis
szerelegységet. – választható)
További információkért olvassa el a
VESA falra szerelhet egység
kézikönyvét.
Kensington biztonsági csatlakozó választható
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
17
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement