LG | L1732P-SN | User guide | LG L1732P-SN Navodila

LG L1732P-SN Navodila
Felhasznaloi
utmutato
L1732P
L1932P
Atermek
A
haszn lata el tt olvassa el
j v beli t jekoz d s celj b l
helyen.
Fontos
a
tartsa
a
figyelmeztetesek
Felhaszn l i tmutat t
c m reszt.
(CD)
elerhet
Ezeket
a
termeken tal lhat c mken
lesz, ha
a
kesz lek
jav t sra szorul.
l thatja.
Ezekre
a
k dokra
sz ksege
figyelmeztet sek
Fontos
Jelen kesz lek
gy lett kialak tva, hogy biztos tsa szemelyes biztons g t,
azonban a nem megfelel haszn lat ram teshez vagy t z kialakul s hoz
vezethet. Annak erdekeben, hogy a kesz lekhez kialak tott biztons gi
megold sok megfelel en m k djenek, olvassa el a k vetkez alapvet
szab lyokat a telep tessel, haszn lattal es szervizelessel kapcsolatban.
A
biztons gr l
Csak
t pk belt haszn lja. Ha nem a gy rt ltal mellekelt
t pk belt haszn lja, gy z dj n meg r la, hogy az megfelel az ide vonatkoz nemzeti
szabv nyoknak. Ha a t pk bel b rmilyen m don hib s, lepjen kapcsolatba a gy rt val
vagy a legk zelebbi m rkaszervizzel, es csereltesse ki a k belt.
a
kesz lekhez
mellekelt
t pk bel a kesz lek f ramtalan t resze. Gy z dj n
telep tes ut n is k nnyen elerhet legyen.
A
meg
r la, hogy a konnektor a
A kesz leket
csak e kezik nyv specifik ci kr l sz l reszeben le rt vagy a keperny n
felsorolt ramforr sr l zemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen ramforr s
tal lhat otthon ban, kerdezze meg a keresked t.
A t lterhelt v ltakoz ram
aljzatok es hosszabb t k veszelyt jelentenek. Ugyancsak
kopott t pk belek es t r tt csatlakoz k haszn lata. Az ilyen rendellenessegek
ram teshez vagy t zh z vezethetnek. A sz kseges csere biztos t sa erdekeben lepjen
kapcsolatba szerviztechnikus val.
veszelyes
Ne
a
nyissa ki
a
monitort.
A kesz lekben
A kesz lek
nincsenek felhaszn l ltal
jav that alkatreszek.
belsejeben veszelyes nagyfesz ltseg van, meg kikapcsolt (OFF) llapotban
is.
Ha
a
monitor
nem
m k dik
megfelel en, lepjen kapcsolatba
Szemelyi ser les elker lesehez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve ha
Csak a gy rt ltal aj nlott llv nyt haszn ljon.
azt
a
keresked vel.
megfelel en r gz tette.
T z es ram tes elker lesehez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szob t. Soha
ne
hagyja bekapcsolva (ON) a kesz leket, ha elhagyja a h zat.
gyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak es ne nyomjanak be k l nfele t rgyakat
a monitor h z nak
ny l sain. Egyes bels alkatreszek eletveszelyt is okozhat
alatt
vannak.
fesz ltseg
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem haszn lja, valamint vill ml s eseten, h zza ki a
t pk belt a fali aljzatb l.
U1
Telep teskor
gyeljen arra, hogy a t pk belre ne tegyen semmit,
ne
helyezze
a
monitort
olyan helyre,
ahol
a
guruljon
t pk bel megser lhet.
es
ne
is
r
semmi, valamint
Ne haszn lja a monitort v z k zeleben, peld ul f rd k d, mosd , mosogat ,
sz r t edeny vagy medence k zeleben, illetve nedves pinceben. A monitor h z n olyan
ny l sok is vannak, amelyek a m k des sor n keletkez h t voz s t teszik lehet ve. Ha
ezeket a ny l sokat elz rja, az sszegy leml h t l a kesz lek meghib sodhat, es ez
t zh z vezethet. Ezert SOHA:
ne
z rja el a szell z ny l sokat oly m don, hogy a monitort gyra, kanapera vagy
takar ra stb.
helyezi. Ne tegye a kesz leket beep tett, k r lz rt helyre, felteve, hogy nem
gondoskodott kiegesz t szell zesr l.
ne
takarja el a ny l sokat ronggyal vagy m s anyaggal.
ne
tegye a kesz leket radi tor vagy m s h forr s k zelebe vagy f le.
Ne t r lje meg az akt v m trixos LCD-keperny t olyan anyaggal, amely veglegesen
megkarcolhatja, megrong lhatja vagy t nkreteheti azt.
Ne
nyomja
okozhat.
meg huzamosabb
ideig
az
LCD-keperny t
El fordulhat, hogy piros, z ld vagy kek pontok
befoly solj k a monitor teljes tmenyet.
az
ujj val,
lesznek l that ak
mert
a
ez
szellemkepeket
keperny n.
Ezek
nem
lehetseges, a legjobb kepmin seg elerese erdekeben LCD-monitor n haszn lja az
aj nlott felbont st. Ha az aj nlott l elter felbont s mellett haszn lja a kesz leket, akkor
torz kepek jelenhetnek meg a keperny n. Ez norm lis tulajdons ga egy r gz tett
Ha
felbont s LCD-monitornak.
Tiszt t skor
kijelz jenek tiszt t sa el tt h zza ki a monitort.
nedves (nem vizes) ruh t haszn ljon. Ne f jjon aeroszol t pus tiszt t szert
k zvetlen l a keperny re, mert a t lzott mertek nedvesseg ram teshez vezethet.
A monitor
Enyhen
Visszacsomagol skor
el a csomagol anyagokat. Ezek az anyagok ide lis helyet biztos tanak a
sz ll t s hoz. Ha a kesz leket egy m sik helyre sz ll tja t, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagol s ba.
Ne
dobja
kesz lek
Biztons gos eldob s
A termekben haszn lt fenycs kis mennyiseg higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a termeket a norm l h ztart si szemet k ze.
A termeket a helyi hat s gok rendelkezeseinek megfelel en kell kidobni.
A monitor csatlakoztat sa
A monitor
sz m t gep
el tt gy z dj n meg arr l, hogy a monitor, a
es m s csatlakoztatott eszk z k ki vannak-e kapcsolva.
telep tese
llv ny csatlakoztat
Az
sa / Az
llv ny elt
vol t sa
1. Helyezze a monitort p rn ra vagy puha rongyra, el oldal val lefele.
2. Igaz tsa az llv ny talp n lev kamp s reteszeket a monitor alj n tal
ny l sokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a ny l sokba.
Warning:
A
el,
szalag
ha
az
es
a
alap
r gz t t ske
fel
Ellenkez esetben
csak
van
h zva.
az
llv ny
az
alappal
lhat
megfelel
rendelkez monitorokr l t vol that
ki ll reszei ser lest okozhatnak.
Reteszek
Ny l s
4.
5.
llv ny h toldal n egy erme
j r s val megegyez ir nyba.
haszn lat val h zza meg
Az
Ha le szeretne szerelni
csavart
az
ramutat
a
monitort
j r s val
az
llv nyr l, egy erme
ir nyba.
ellentetes
a
csavart
az
ramutat
haszn lat val csavarja ki
Csavar
100
10
0
Fontos
bra egy ltal nos modellel szemlelteti a teend ket. Elkepzelhet , hogy az On
elter az br n l tottakt l.
Ha egyszer m r csatlakoztatta az llv nyt, lehet seg szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefele, az llv nyn l fogva. A kesz lek leeshet, ez ltal
megrong l dhat, vagy k rt tehet a l b ban.
Ez
az
monitora
U3
a
A monitor csatlakoztat sa
keperny zembe helyezese el tt gy z dj n meg arr l, hogy ki van
kapcsolva a keperny , a sz m t geprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyeb eszk z k t pell t sa.
A keperny helyzetenek be ll t sa
A
1. Adjust the position of the panel
D ntesi
tartom ny
:
in various ways for maximum comfort.
-5˚~25˚
Forgat s
Magass gi tartom ny: legfeljebb 80,0
mm
:
350˚
(3,15 h velyk)
80,0mm
El bb t vol tsa el
a
lez r t t.
helyzet: A keperny panel 90 -kal elforgathat az ramutat
egyez iranyban. (Tovabbi informaciokert lasd: U6. oldal.)
Fekv es ll
jarasaval
Vigy zzon arra, hogy amikor a
"Pivot"
(kepelforgat si) funkci haszn lat hoz
elforgatja a keperny panelt, az ne erjen
hozz
az
alatta lev fel lethez.
Ergon miai szempontok
A
a
keperny haszn lata k zbeni ergon mikus es kenyelmes lespoz ci
keperny panel el red lesi sz ge ne haladja meg az 5 -ot.
U4
erdekeben
javasoljuk, hogy
A
k perny csatlakoztat
sa
sz m t gep csatlakoztat sa
A
1. Helyezze el a keperny t
magass g
egy
kenyelmes, j l szell z helyen a sz m t gep k zeleben.
a
keperny llv ny tetejen tal lhat z rat.
A
keperny
nak be ll t s hoz oldja ki
2. Csatlakoztassa a jelk belt, majd a k bel r gz tesehez csavarja be es ujjaival szor tsa
csatlakoz dug n tal
meg
a
lhat csavarokat.
3. Dugja be a t pk belt egy egyszer en elerhet , a keperny k zeleben lev t ph l zati aljzatba.
T pk bel
Jelk bel
Anal g jel
Digit lis jel
D-sub
DVI
MEGJEGYZ S
Az br n
a
T pusonkent
v ltakozik.
kesz lek
h tlapj nak egyszer s tett kepe
l that .
A h tulnezeti kep egy ltal nos
keperny t mutat, az On
kesz leke elterhet az br n
l that t l.
Fali csatlakoz
szerelt
dug val
2
1
Sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
PC
Mac talak t
MAC
Apple Macintosh sz m t geppel val haszn lat eseten egy
csatlakoz dug - talak t is sz kseges, amely talak tja a
kesz lekkel sz ll tott jelk bel 15 t s nagy s r seg (3 soros)
D-sub VGA csatlakoz j t 15 t s, 2 soros t pus ra.
PC
4.
t pell t s bekapcsol s hoz nyomja meg a kesz lek el ls
kapcsol paneljen lev
gombot. A keperny bekapcsol sa ut
a kesz lek
automatikusan vegrehajtja az nm k d kepbe ll t st.
(Csak anal g m dban)
A
n
MEGJEGYZ S
" nm k d kepbe ll t s" (Self Image Setting Function): Ez
a funkci
optim lis megjelen tesi be ll t sokat
keperny t egy sz m t gephez, az nm k d kepbe ll t s
bb megjelen tesi be ll t sokat az adott bemeneti jelhez. Ha
a be ll t sokat, illetve
jb l el k v nja vegezni az nm k d
a
kepbe ll t st, nyomja meg keperny el lapj n l that "AUTO/SET" gombot. Vegrehajthatja a
be
ll
t
si
men
reset"
keperny n megjelen (OSD)
"Factory
(Gy ri be ll t sok vissza ll t sa) parancs t
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) be ll t s kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja alapertelmezett ertekere.
biztos t. Amikor el sz r csatlakoztatja a
automatikusan megkeresi a legmegfelel
haszn lat k zben is szeretne m dos tani
U5
Az Auto Pivot funkci haszn lata
Ez a t pus t mogatja az Auto Pivot (Automatikus elforgat s) funkci kat.
A funkci haszn lat hoz el sz r telep tse a tartozekul kapott Forte Manager
az Automatic (Automatikus) be ll t st.
szoftvert, majd v lassza
(A termeken sz ll t skor a Manual (Kezi) be ll t s van ervenyben.)
-
-
A telep tes reszleteit a CD-lemezen tal lhat telep tesi kezik nyv tartalmazza.
Az Automatic (Automatikus) be ll t s kiv laszt sa: Forte Manager -> Option (Be
(Forgat s) -> Enable Auto Pivot (Automatikus forgat s engedelyezese).
ll t s)
->
Pivot
Megjegyzes
A Forte Manager szoftverhez a Microsoft Internet Explorer 6.0-s vagy jabb verzi ja sz kseges.
Az Auto Pivot (Automatikus elforgat s) vagy funkci m k desi sebessege (v laszideje) f gg a
videok rtya
es
a
Auto Pivot
funkci k
keperny jet 90 -kal elforgathatja
j r s val egyez ir nyba.
A monitor
Vigy zat! : Forgat s
kep
a
nem
m k dnek.
(Automatikus elforgat s)
Keperny forgat s:
A h tulnezeti
DOS zemm dban
sz m t gep teljes tmenyet l.
k zben
egy ltal nos
ne
nyomja kezeivel lefele
keperny t
mutat,
<Forgat s az ramutat
az
<A
keperny
j r s val egyez ir nyba.>
A
keperny t
a
forgat s
el tt buktassa egy kicsit
h tra, hogy ne erjen
asztal
lapj hoz.
U6
On kesz leke
az
a
az
keperny t.
elterhet
h tratol sa>
ramutat
az
br n l that t l.
<90 -kal
elforgatva>
A kezel szervek
Az
funkci ja
el lapon tal
lhat kezel szervek
Als resz
Funkci n
Vezerl gomb
MENU
gomb
Ezzel
a
OSD
LOCKED/UNLOCKED
gombbal lephet
be
a
keperny men be (OSD-men be).
Ezzel a funkci val z rolhatja az aktu lis be ll t sokat, gy
azokat nem lehet vegervenyesen
m dos tani. Nyomja le,
es tartsa lenyomva a MENU gombot neh ny m sodpercig.
Az "OSD LOCKED" zenet
jelenik meg.
engedelyezesehez b rmikor nyomja le, es
tartsa lenyomva a gombot neh ny m sodpercig. Ezut n az
"OSD UNLOCKED" zenet jelenik meg.
E gombok seg tsegevel kiv laszthatja vagy m dos thatja a
Az OSD-men
-
-
+
gombok
gombok
be ll t sokat
az
OSD-men ben.
LightView gyorsbillenty
DAY
NIGHT
Ezzel a funkci val egyszer en kiv laszthatja az adott
k rnyezetnek (k rnyezeti megvil g t snak, kept pusnak
stb.) legmegfelel bb megjelen tesi be ll t st.
?
?
?
?
DAY
(NAPPALI): Fenyesen megvil g tott k rnyezethez
( JSZAKAI): Gyengen megvil g tott k rnyezethez
TEXT (SZ VEG): Sz veg megjelen tesehez (sz vegszerkesztes stb.)
MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev mozg kepek
NIGHT
lej tsz s hoz
?
?
(F NYK P): Kepek vagy rajzok megjelen tesehez
NORMAL (NORMALIS): Ez be ll t s haszn lhat norm l
PHOTO
a
k r lmenyek
+
gombok
SOURCE
k z tt.
(FORRAS) gyorsbillenty
Ezzel a gombbal aktiv lhatja D-sub es DVI csatlakoz j t. A
funkci haszn lata ha egy monitor csatlakoztatva van kett
sz m t gephez. Az alapertelmezett be ll t s a D-sub.
U7
A kezel szervek
funkci ja
Funkci
Vezerl gomb
AUTO/SET gomb
Ezzel
a
gombbal lephet
be
a
elemeibe.
keperny men
AUTOMATIKUS K PBEALLITAST
A kijelz be ll t sainak m dos t sakor
a
belepes el tt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
be ll t sra ker l a kep az aktu lis felbont snak
(keperny m dnak) megfelel ide lis parameterekkel.
A legjobb keperny m d:
keperny men be (OSD-be)
17
19
h velykes
h velykes
val
monitor eseten:
1280x1024
monitor eseten:
1280x1024
Bekapcsol gomb
Ezzel
T pfesz ltseg
jelz feny a keperny zemszer haszn lata sor n
fennyel vil g t (Bekapcsolt m d).
Ha a keperny Elalv s (energiatakarekos) m dban van,
ez a
jelz feny borosty nsz n re v lt.
indik tor
Ez
a
gombbal kapcsolhatja be,
a
kek
U8
illetve ki
a
monitort.
A
kezel szervek haszn lata
k perny n megjelen
Keperny be ll t s
keperny men haszn lat val a kepmeret, a kephelyzet es a m k desi
parameterek m dos t sa rendk v l egyszer . A men haszn lat nak
megismerese erdekeben tekintse meg az al bbi peld t. A k vetkez reszek
nagy vonalakban rj k le a OSD-men ben elerhet be ll t sokat es
lehet segeket.
A
MEGJEGYZ S
A kep m dos t
sa el tt v rjon
legal bb 30 percet, mely id alatt a kep teljesen
Keperny men n kereszt li m dos t s elvegzesehez
Nyomja
meg
a
MENU
gombot,
ez ltal
k vesse
-
kep
k v nt
szintre
val ll t s hoz
almen elemek be ll t s hoz
gombot.
gombot.
lepeseket:
+
gombot.
Ha
haszn lja a / + gombokat.
haszn lja a AUTO/SET gombot.
-
A f men be val visszatereshez
MENU
al bbi
megjelenik az OSD f men je.
Egy be ll t s kiv laszt s hoz haszn lja a vagy a
kijel lte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
A
az
stabiliz l dik.
a
k v nt ikont
Az
egyeb
es egy j funkci kiv laszt s hoz nyomja meg a
Az OSD-men b l val kilepeshez nyomja meg ketszer a MENU
U9
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Az al bbi t bl zat tartalmazza
be ll t si es v laszt si
keperny n megjelen sszes kezelesi,
men t.
Almen
F men
BRIGHTNESS (F
PICTURE
a
Funkci
AD
NYER )
kep fenyerejenek es
kontrasztj nak be ll t
A
CONTRAST (KONTRASZT)
sa
GAMMA
COLOR
(SZIN)
PRESET
6500K
(ALAPBEALLITAS)
9300K
kep sz neinek egyeni
be ll t sa
A
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
(HELYZET)
VERTICAL
TRACKING
be ll t sa
A
kep helyzetenek
CLOCK
A
(JELKOVET S)
kep tisztas g nak es
PHASE
stabilit s nak n velese
SETUP
LANGUAGE
(BEALLITAS)
OSD POSITION
HORIZONTAL
(K PERNY MEN HELYZETE)
VERTICAL
(ORAJEL)
(FAZIS)
(NYELV)
keperny be ll t sainak
testreszab sa az aktu lis
m k desi k rnyezetnek
A
megfelel en.
WHITE BALANCE
(FEH REGYENSULY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYARI BEALLITASOK VISSZAALLITASA)
:
A
:
D
:
Be ll that
Anal g bemenet
Digit lis bemenet
MEGJEGYZ S
Az U10-U13 oldalon bemutatott ikonok
megjelenesi sorrendje t pusonkent
U10
elter lehet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Kor bban m r bemutat sra ker lt az elemek OSD-men ben val
kiv laszt s nak es m dos t s nak m dja. Az al bbi list ban
megtal lhatja az sszes olyan ikont, ikonnevet es ikonle r st, amelyek
men ben megtal lhat k.
Nyomja
Men
meg
neve
a
MENU
gombot,
ez ltal
megjelenik az
OSD
a
f men je.
PICTURE
Almen k
Ikonok
Gombs g
MENU
-+
SET
:
:
Kilepes
M dos t s
(cs kkentes/n veles)
:
Bevitel
:
M sik almen v laszt sa
MEGJEGYZ S
Az OSD (keperny men ) nyelvei
k l nb zhetnek
U11
a
kezik nyvt l.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
PICTURE
Le r s
(K P)
BRIGHTNESS
PICTURE
A
keperny fenyer sseget
A
keperny kontrasztj t ll thatja
(F NYEROSS G)
CONTRAST
(KONTRASZT)
GAMMA
All tsa be
:
:
gammaertek
mellett
a
kepek feherebbel, m g alacsony ertek
N veles
M sik almen v laszt sa
COLOR
az
A monitoron magas
-
+
be.
be.
Onnek megfelel
gammaerteket. : -50/0/50
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
SET
ll thatja
mellett kontrasztosabbak.
(SZIN)
PRESET
COLOR
RT K)
(GYARI
Be ll thatja
?
?
RED
(PIROS)
GREEN
BLUE
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
6500K:
9300K:
a
keperny sz neit.
Enyhen pirosas feher
Enyhen kekes feher
All tsa be a piros sz n Onnek megfelel szintjet.
(Z LD) All tsa
be a z ld sz n Onnek
All tsa be a kek
(K K)
sz n
megfelel szintjet.
Onnek megfelel szintjet.
-
+
:
SET
:
N veles
M sik almen v laszt sa
POSITION
POSITION
(POZICIO)
HORIZONTAL
illetve
lehet seggel a keperny t felfele,
tolhatja el.
illetve
lehet seggel
jobbra tolhatja
E
VERTICAL
keperny t balra,
E
lefele
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
SET
:
:
N veles
M sik almen v laszt sa
U12
a
el.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
Le r s
TRACKING
h ttereben megjelen
cs kok minimaliz l s hoz
haszn lhat . A be ll t s m dos t s val
A
keperny
f gg leges
CLOCK
TRACKING
(ORAJEL)
v zszintes
v ltozni.
keperny meret
is meg
a
fog
keperny f kusz nak be ll t s hoz.
lehet seg seg tsegevel elt vol thatja a
v zszintes zajokat, es elesebbe
teheti a
karakterek kepet.
A
E
PHASE
(FAZIS)
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
:
SET
:
N veles
M sik almen v laszt sa
SETUP
LANGUAGE (NYELV) A kezel szervek nevenek
haszn lt
SETUP
megjelen tesere
nyelv kiv laszt sa.
keperny n megjelen men
OSD POSITION
A
(K PERNY MEN
be ll t sa.
ablak
helyzetenek
HELYZETE)
Ha a grafikus k rtya kimeneti jele elter a
szabv nyban meghat rozott jellemz kt l, a
(FEH REGYEN kepjel torzul s nak k sz nhet en romolhat a
SULY)
kep sz neinek szintje es ar nya. Ezzel a
funkci val a jelszint be ll that a grafikus k rtya
tenyleges kimeneti jelszintjenek megfelel en,
hogy a kep a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkci t akkor haszn lja, amikor a kepen
WHITE
BALANCE
Hz
MENU
SET
+
-
SETUP
feher es fekete ter letek l that k.
Hz
MENU
-
MENU
:
+
SET
(T pell t sjelz )
Kilepes
M dos t s
+ : M dos t s
SET : M sik almen v laszt sa
-
Ezzel a funkci val ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR keperny el ls reszen megjelen t pell t sjelz t.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehet seget v lasztja, el
fog t nni.
Ha b rmikor ON (Bekapcsolt) ll sba ll tja,
t pell t sjelz automatikusan megjelenik
:
a
a funkci a "LANGUAGE" (NYELV) be ll t s
kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja gy ri alapertelmezett ertekere.
FACTORY RESET Ez
(GYARI
BEALLITASOK
VISSZAALLITASA)
Az azonnali vissza ll t shoz
gombot.
nyomja
meg
az
Ha a funkci haszn lata nem jav tja a kepmin seget, ll tsa vissza a gy ri alapbe ll t sokat.
Sz kseg eseten jb l hajtsa vegre a feheregyens ly-be ll t st. Ez a funkci csak akkor haszn lhat ,
ha a keperny bemeneti jele anal g jel.
U13
+
Hibaelh r t s
Az
gyfelszolg lat
Nem
jelenik
vagy
meg
a
szerviz h v sa el tt ellen rizze
a
k vetkez ket.
kep
van dugva a k perny
t pk bele?
Be
Ellen rizze, hogy a t pk bel megfelel en csatlakoztatva
egy h l zati
van-e
csatlakoz aljzathoz.
Vil g t a t pell t s
jelz f nye?
Nyomja
Be
van kapcsolva a
k perny , s k ken vagy
z lden vil g t a t pell t s
jelz f nye?
M dos tsa
S rg n vil g t a t pell t s
a
keperny energiatakarekos zemm dra v ltott,
kep megjelen tesehez pr b lja megmozd tani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a
billenty zeten.
Gy z dj n meg arr l, hogy a sz m t gep be van
kapcsolva.
jelz f nye?
T pell t s gombot.
kep fenyerejet
a
es
kontrasztj t.
Ha
a
L tja az "OUT OF RANGE"
zenetet a
a
meg
keperny n?
Ez az zenet akkor jelenik meg, ha a sz m t gep
grafikus k rty j b l erkez jel v zszintes vagy
f gg leges frekvenci ja a keperny megfelel
frekvenciatartom ny n k v l esik. A jelen tmutat
"M szaki adatok" c m reszeben ellen rizze a
haszn lhat frekvenciatartom nyokat, es annak
megfelel en ll tsa be a megjelen test.
L tja a "CHECK SIGNAL
CABLE" zenetet a
keperny n?
akkor jelenik meg, ha a sz m t gep es a
k
z
tti
keperny
jelk bel nincs megfelel en
csatlakoztatva. Ellen rizze a jelk belt, es pr b lja meg
Ez
zenet
az
jb l.
L tja
az
"OSD LOCKED"
Az "OSD LOCKED"
zenetet
l tja,
amikor
megnyomja a MENU
gombot?
(OSD LETILTVA)
Z rolhatja
nem
a
zenetet
a
keperny n?
azokat
m dos tani. Az OSDb rmikor nyomja le, es
jelenlegi be ll t sokat, gy
lehet vegervenyesen
engedelyezesehez
lenyomva a MENU gombot neh ny
m sodpercig. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
(OSD ENGED LYEZVE) zenet jelenik meg.
men
tartsa
U14
Rossz
a
megjelen tett kep
A
kep poz ci ja
megfelel .
nem
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
AUTO/SET gombot. Ha az eredmeny nem kieleg t ,
m dos tsa a kep poz ci j t a H position (v zszintes
poz ci ) es a V position (f gg leges poz ci )
lehet segekkel.
Nezze meg
Vezerl pult
a
-->
Keperny
-->
Be ll t sok lehet seget, es ellen rizze, hogy a
frekvencia vagy a felbont s m dosult-e. Ha igen,
akkor ll tsa vissza azokat az aj nlott ertekekre.
keperny h ttereben
f gg leges cs kok
A
A
l that k.
AUTO/SET gombot.
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
cs kkentse
a
lehet seggel
V zszintes
zajok
az
eredmeny
f gg leges cs kokat
az OSD-men ben.
a
nem
CLOCK
kieleg t ,
(ORAJEL)
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
l tszanak a kepeken,
vagy a karakterek nem
megfelel en ker lnek
megjelen tesre.
Ha
.
AUTO/SET gombot.
cs kkentse
a
lehet seggel
Nezze meg
Ha
az
az
eredmeny
nem
cs kokat a PHASE
OSD-men ben.
v zszintes
kieleg t ,
(FAZIS)
Vezerl pult --> Keperny -->
lehet seget, es m dos tsa a felbont st
vagy az egyeb tulajdons gokat az aj nlott
ertekeknek megfelel en. All tsa a sz nmelyseget 24
bitesnel nagyobbra (true color).
a
Be ll t sok
A
kep
vagy
sz ne monokr m
nem
megfelel .
Ellen rizze, hogy a jelk bel megfelel en van-e
csatlakoztatva, es ha kell, a megfelel r gz teshez
haszn ljon csavarh z t.
Gy z dj n meg r la, hogy a videok rtya
megfelel en van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
A Vezerl pult Be ll t sok pontban ll tsa a
sz nmelyseget 24 bitesnel nagyobbra (true color).
-
A
keperny villog.
Ellen rizze, hogy a keperny az n. v ltott soros
(interlaced) zemm dban van-e, es ha igen, akkor
m dos tsa azt az aj nlott felbont si ertekre.
Gy z dj n meg r la, hogy a h l zati fesz ltseg eleg
magas legal bb 100-240V AC 50/60 Hz-en
Hibaelh r t s
Telep tette
a
keperny illeszt programj t?
Telep tette a keperny
illeszt programj t?
felejtse el telep teni a megfelel illeszt programot
keperny vel egy tt sz ll tott, illeszt programokat
tartalmaz CD-r l (vagy hajlekonylemezr l). Az
illeszt program az LG webhelyer l is let lthet , a
http://www.lge.com c mr l.
Megjelenik a keperny n
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
Gy z dj n
Ne
a
t mogatja
a
DDC) monitor found"
(Ismeretlen keperny ,
Plug&Play (VESA DDC)
keperny ) zenet?
U16
meg
arr l, hogy a grafikus k rtya
Plug&Play eszk
z ket.
M szaki adatok
Keperny
Szinkron bemenet
17
h velyk
17 h velyk (43,2 cm) tmer j s k, akt v m trix TFT LCD-panel
Csillog scs kkent bevonattal
17 h velyk l that kep tmer
0,26 mm kepponts r seg
V zszintes frekvencia
Anal g: 30-83 kHz (automatikus)
Digit lis: 30-71 kHz (automatikus)
F gg leges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
K l n ll TTL
SOG (Sync On Green z ldszinkron)
Digit lis jel
-
Jelbemenet
15 t s D-Sub csatlakoz
Videojel-bemenet
DVI-D csatlakoz
Bemeneti
Felbont s
(digit lis bemenet)
anal g (0,7 V max. kiteres / 75 ohm), digit lis
anal g jel: VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvenci n
digit lis jel: VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvenci n
RGB
jelforma
Maxim lis
Javasolt
VESA 1280
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyaszt s
Bekapcsolt m d
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm d
≤1W
Sz less g
Magass g
M lys g
39,00
43,00
24,20
Meretek es t meg
(d nthet ,
elforgathat
llv nnyal)
D ntesi/forgat si
Nett
/ 15,35 inches
/ 16,93 inches
/ 9,53 inches
cm
cm
cm
5,5 kg (12,13 lbs)
t meg
D nt s
-5 ~25
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
K rnyezeti k r lm nyek
350
50/60
~
H merseklet
P ratartalom
T rol si k rnyezet
H merseklet
P ratartalom
llv ny
60 Hz-es frekvenci n
1 W
≤
Forgat s
D nthet
1024,
35W
:
tartom ny
k r lmenyek
x
Jelk bel
Gy rilag
Gy rilag
T pk bel
Fali
felszerelt (
Hz v ltakoz
10
10
-20
5
-
-
-
fesz ltseg 1,0 A
35 C
80%
-
(lecsap d smentes)
60 C
95%
(lecsap d smentes)
), Felszerelhet ( O )
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
)
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban tal
lhat inform ci el zetes
U17
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
M szaki adatok
Keperny
Szinkron bemenet
19
h velyk
19 h velyk (48,19 cm) tmer j s k, akt v m trix TFT LCD-panel
Csillog scs kkent bevonattal
19 h velyk l that kep tmer
0,294 mm kepponts r seg
V zszintes frekvencia
Anal g: 30-83 kHz (automatikus)
Digit lis: 30-71 kHz (automatikus)
F gg leges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
K l n ll TTL
SOG (Sync On Green z ldszinkron)
Digit lis jel
-
Jelbemenet
15 t s D-Sub csatlakoz
Videojel-bemenet
DVI-D csatlakoz
Bemeneti
Felbont s
(digit lis bemenet)
anal g (0,7 V max. kiteres / 75 ohm), digit lis
anal g jel: VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvenci n
digit lis jel: VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvenci n
RGB
jelforma
Maxim lis
Javasolt
VESA 1280
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyaszt s
Bekapcsolt m d
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm d
≤1W
Sz less g
Magass g
M lys g
43,00
44,50
24,20
Meretek es t meg
(d nthet ,
elforgathat
llv nnyal)
D ntesi/forgat si
Nett
K rnyezeti
K rnyezeti k r lm nyek
50/60
T rol si k rnyezet
H merseklet
P ratartalom
T pk bel
Fali
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban
cm
350
~
H merseklet
P ratartalom
Jelk bel
cm
-5 ~25
T pell t s
Gy rilag
Gy rilag
/ 16,93 inches
/ 17,52 inches
/ 9,53 inches
cm
6,4 kg (14,11 lbs)
t meg
D nt s
100-240 V
llv ny
60 Hz-es frekvenci n
1 W
≤
Forgat s
D nthet
1024,
39W
:
tartom ny
k r lmenyek
x
felszerelt (
Hz v ltakoz
10
10
-20
5
-
-
-
fesz ltseg 1,0 A
35 C
80%
-
(lecsap d smentes)
60 C
95%
(lecsap d smentes)
), Felszerelhet ( O )
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
)
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
tal lhat inform ci el zetes
U18
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
El re be ll tott m dok
(felbont s)
1
VGA
640
x
350
2
VGA
720
x
400
3
VGA
640
x
480
4
VESA
640
x
480
5
VESA
800
x
600
6
VESA
800
x
600
7
MAC
832
x
624
8
VESA
1024
x
768
9
VESA
1024
x
768
10
MAC
1152
x
870
11
VESA
1152
x
900
*12
VESA
1280
x
1024
**13
VESA
1280
x
1024
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
61,805
63,981
79,976
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
*
**
El oldali
l mpa
Bekapcsolt m
d
kek
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm
d
borosty n
Kikapcsolt m
d
Csak
Aj nlott Mode
anal g m dban
M szaki adatok
A
jelbemeneti
csatlakoz t kioszt sa
1
8
9
16
24
17
DVI-D csatlakoz
Jel (DVI-D)
T
T
Jel (DVI-D)
1
T. M. D. S. Adat2-
16
Dug erzekeles
2
T. M. D. S. Adat2+
17
T. M. D. S. Adat0-
3
T. M. D. S.
18
T. M. D. S. Adat0+
4
T. M. D. S. Adat4-
19
T. M. D. S.
5
T. M. D. S. Adat4+
20
T. M. D. S. Adat5-
6
DDC
21
T. M. D. S. Adat5+
7
Adat2/4 rnyekol s
rajel
Adat0/5 rnyekol s
DDC adat
22
T. M. D. S.
rajel rnyekol s
8
Anal g f gg leges szinkronjel
23
T. M. D. S.
raje+
9
T. M. D. S. Adat1-
24
T. M. D. S.
raje-
10
T. M. D. S. Adat1+
11
T. M. D. S.
12
T. M. D. S. Adat3-
13
T. M. D. S. Adat3+
14
+5V
15
F ldeles (a +5V t p, valamint a v zszintes
es
T. M. D. S.
Adat1/3 rnyekol s
t pell t s
f gg leges szinkronjel sz m ra)
(Transition Minimized Differential Signaling): Minimaliz lt
differenci lis
jeltov bb t s
U20
tmenet
VESA
szabv ny
fali
r gz t elem
keperny megfelel a r gz t - es
szabv ny el r sainak.
Ez
a
felszerel se
tart elemekre vonatkoz VESA
VESA falra szerelhet egyseg
Egy m sik t rgyhoz ker l r gz tesre
( ll vagy falra
t pushoz. Ez a monitor t mogatja a VESAkompatibilis szerel egyseget. v laszthat )
szerelhet
--
Tov bbi inform ci kert olvassa el
szerelhet egyseg kezik nyvet.
a
VESA falra
Kensington biztons gi csatlakoz
v laszthat
A csatlakoz ba egy biztons gi
k bel dughat , amely a legt bb
sz m t gep-szak zletben
megv s rolhat .
U21
-
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising