LG | L1752S-BF | User guide | LG L1752S-BF Navodila

LG L1752S-BF Navodila
Felhasznaloi
utmutato
L1752S
L1952S
Atermek
haszn lata el tt
biztons gi
kerj k,
olvassa t
vintezkedeseket.
Felhaszn l i tmutat t
(CD)
elerhet
Ezeket
a
termeken tal lhat c mken
lesz, ha
a
kesz lek
jav t sra szorul.
a
k vetkez Fontos
A
j v beli t jekoz d s celj b l
helyen.
l thatja.
Ezekre
a
k dokra
tartsa
sz ksege
a
figyelmeztet sek
Fontos
Jelen kesz lek
gy lett kialak tva, hogy biztos tsa szemelyes biztons g t,
azonban a nem megfelel haszn lat ram teshez vagy t z kialakul s hoz
vezethet. Annak erdekeben, hogy a kesz lekhez kialak tott biztons gi
megold sok megfelel en m k djenek, olvassa el a k vetkez alapvet
szab lyokat a telep tessel, haszn lattal es szervizelessel kapcsolatban.
A
biztons gr l
Csak
t pk belt haszn lja. Ha nem a gy rt ltal mellekelt
t pk belt haszn lja, gy z dj n meg r la, hogy az megfelel az ide vonatkoz nemzeti
szabv nyoknak. Ha a t pk bel b rmilyen m don hib s, lepjen kapcsolatba a gy rt val
vagy a legk zelebbi m rkaszervizzel, es csereltesse ki a k belt.
a
kesz lekhez
mellekelt
t pk bel a kesz lek f ramtalan t resze. Gy z dj n
telep tes ut n is k nnyen elerhet legyen.
A
meg
r la, hogy
a
konnektor
a
A kesz leket
csak e kezik nyv specifik ci kr l sz l reszeben le rt vagy a keperny n
felsorolt ramforr sr l zemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen ramforr s
tal lhat otthon ban, kerdezze meg a keresked t.
A t lterhelt v ltakoz ram
aljzatok es hosszabb t k veszelyt jelentenek. Ugyancsak
kopott t pk belek es t r tt csatlakoz k haszn lata. Az ilyen rendellenessegek
ram teshez vagy t zh z vezethetnek. A sz kseges csere biztos t sa erdekeben lepjen
kapcsolatba szerviztechnikus val.
veszelyes
Ne
a
nyissa ki
a
monitort.
A kesz lekben
A kesz lek
nincsenek felhaszn l ltal
jav that alkatreszek.
belsejeben veszelyes nagyfesz ltseg van, meg kikapcsolt (OFF) llapotban
is.
Ha
a
monitor
nem
m k dik
megfelel en, lepjen kapcsolatba
Szemelyi ser les elker lesehez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve ha
Csak a gy rt ltal aj nlott llv nyt haszn ljon.
azt
a
keresked vel.
megfelel en r gz tette.
T z es ram tes elker lesehez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szob t. Soha
ne
hagyja bekapcsolva (ON) a kesz leket, ha elhagyja a h zat.
gyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak es ne nyomjanak be k l nfele t rgyakat
a monitor h z nak
ny l sain. Egyes bels alkatreszek eletveszelyt is okozhat
alatt
vannak.
fesz ltseg
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem haszn lja, valamint vill ml s eseten, h zza ki a
t pk belt a fali aljzatb l.
U1
Telep teskor
gyeljen arra, hogy a t pk belre ne tegyen semmit,
ne
helyezze
a
monitort
olyan helyre,
ahol
a
guruljon
t pk bel megser lhet.
es
ne
is
r
semmi, valamint
Ne haszn lja a monitort v z k zeleben, peld ul f rd k d, mosd , mosogat ,
sz r t edeny vagy medence k zeleben, illetve nedves pinceben. A monitor h z n olyan
ny l sok is vannak, amelyek a m k des sor n keletkez h t voz s t teszik lehet ve. Ha
ezeket a ny l sokat elz rja, az sszegy leml h t l a kesz lek meghib sodhat, es ez
t zh z vezethet. Ezert SOHA:
ne
z rja el a szell z ny l sokat oly m don, hogy a monitort gyra, kanapera vagy
takar ra stb.
helyezi. Ne tegye a kesz leket beep tett, k r lz rt helyre, felteve, hogy nem
gondoskodott kiegesz t szell zesr l.
ne
takarja el a ny l sokat ronggyal vagy m s anyaggal.
ne
tegye a kesz leket radi tor vagy m s h forr s k zelebe vagy f le.
Ne t r lje meg az akt v m trixos LCD-keperny t olyan anyaggal, amely veglegesen
megkarcolhatja, megrong lhatja vagy t nkreteheti azt.
Ne
nyomja
okozhat.
meg huzamosabb
ideig
az
LCD-keperny t
El fordulhat, hogy piros, z ld vagy kek pontok
befoly solj k a monitor teljes tmenyet.
az
ujj val,
lesznek l that ak
mert
a
ez
szellemkepeket
keperny n.
Ezek
nem
lehetseges, a legjobb kepmin seg elerese erdekeben LCD-monitor n haszn lja az
aj nlott felbont st. Ha az aj nlott l elter felbont s mellett haszn lja a kesz leket, akkor
torz kepek jelenhetnek meg a keperny n. Ez norm lis tulajdons ga egy r gz tett
Ha
felbont s LCD-monitornak.
Tiszt t skor
kijelz jenek tiszt t sa el tt h zza ki a monitort.
nedves (nem vizes) ruh t haszn ljon. Ne f jjon aeroszol t pus tiszt t szert
k zvetlen l a keperny re, mert a t lzott mertek nedvesseg ram teshez vezethet.
A monitor
Enyhen
Visszacsomagol skor
el a csomagol anyagokat. Ezek az anyagok ide lis helyet biztos tanak a
sz ll t s hoz. Ha a kesz leket egy m sik helyre sz ll tja t, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagol s ba.
Ne
dobja
kesz lek
Biztons gos eldob s
A termekben haszn lt fenycs kis mennyiseg higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a termeket a norm l h ztart si szemet k ze.
A termeket a helyi hat s gok rendelkezeseinek megfelel en kell kidobni.
A monitor csatlakoztat sa
A monitor
sz m t gep
Az
el tt gy z dj n meg arr l, hogy a monitor, a
es m s csatlakoztatott eszk z k ki vannak-e kapcsolva.
telep tese
llv ny csatlakoztat
sa
1. Helyezze a keperny t el lapj val lefele egy puha ruhadarabra.
2. Assemble the Stand Body into the product in the correct direction as shown
picture. Make sure you push it until you hear it "click".
llv ny
in
the
t rzset
R
A
E
R
3. Illessze a talpazatot az llv ny t rzsehez a megfelel ir nyb l.
4. Az sszeilleszteshez vatosan ll tsa fel a keperny t, es lljon az el
llv ny
ls oldal val szemben.
talpazatot
t rzset
REA
R
A
E
R
FRO
R
NT
REA
R
RON
T
F
Fontos
bra egy ltal nos modellel szemlelteti a teend ket. Elkepzelhet , hogy az On
elter az br n l tottakt l.
Ha egyszer m r csatlakoztatta az llv nyt, lehet seg szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefele, az llv nyn l fogva. A kesz lek leeshet, ez ltal
megrong l dhat, vagy k rt tehet a l b ban.
Ez
az
monitora
U3
A monitor csatlakoztatasa
keperny uzembe helyezese el tt gy z djon meg arrol, hogy ki van
valamint az ahhoz
kapcsolva a keperny , a szamitogeprendszer,
csatlakoztatott egyeb eszkozok tapellatasa.
A keperny helyzetenek beallitasa
A
1. Adjust the position of the panel
Dontesi
tartomany
:
in various ways for maximum comfort.
-5˚~20˚
20
Vigyazat
:
beallitasakor
keperny d lesszogenek
ujjait ne tegye a keperny haz es az
allvany torzse koze. Ellenkez esetbe
ugyanis az ujjai megserulhetnek.
A
az
Ergonomiai szempontok
A
a
keperny hasznalata kozbeni ergonomikus es kenyelmes ulespozicio
keperny panel el red lesi szoge ne haladja meg az 5°-ot.
U4
erdekeben
javasoljuk, hogy
A
k perny csatlakoztat
sa
sz m t gep csatlakoztat sa
A
1. Helyezze el a keperny t egy kenyelmes, j l szell z helyen a sz m t gep k zeleben.
2. Csatlakoztassa a jelk belt, majd a k bel r gz tesehez csavarja be es ujjaival szor tsa
csatlakoz dug n tal lhat csavarokat. 1
3. Dugja be a t pk belt egy egyszer en elerhet ,
Az br n
a
T pusonkent
kesz lek
egyszer s tett kepe
A h tulnezeti
kep
a
t ph l zati aljzatba.
2
Jelk bel
T pk bel
MEGJEGYZ S
k zeleben lev
keperny
a
meg
h tlapj nak
v ltakozik.
Fali csatlakoz
szerelt
dug val
l that .
egy ltal nos
2
mutat, az On kesz leke
elterhet az br n l that t l.
1
keperny t
PC
Sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
PC
MAC
Mac talak t
Apple Macintosh
sz m t geppel val haszn lat eseten egy
csatlakoz dug - talak t is sz kseges, amely talak tja a kesz lekkel
sz ll tott jelk bel 15 t s nagy s r seg (3 soros) D-sub VGA
csatlakoz j t 15 t s, 2 soros t pus ra.
4.
pell t s bekapcsol s hoz nyomja meg a kesz lek el ls
kapcsol paneljen lev
gombot. A keperny bekapcsol sa ut
kesz lek automatikusan vegrehajtja az nm k d kepbe ll t st.
(Csak anal g m dban)
At
n
a
MEGJEGYZ S
" nm k d kepbe ll t s" (Self Image Setting Function): Ez
a funkci
optim lis megjelen tesi be ll t sokat
keperny t egy sz m t gephez, az nm k d kepbe ll t s
bb megjelen tesi be ll t sokat az adott bemeneti jelhez. Ha
a be ll t sokat, illetve
jb l el k v nja vegezni az nm k d
kepbe ll t st, nyomja meg a keperny el lapj n l that "AUTO/SET" gombot. Vegrehajthatja a
keperny n megjelen (OSD) be ll t si men "Factory reset" (Gy ri be ll t sok vissza ll t sa) parancs t
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) be ll t s kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja alapertelmezett ertekere.
biztos t. Amikor el sz r csatlakoztatja a
automatikusan megkeresi a legmegfelel
haszn lat k zben is szeretne m dos tani
U5
A kezel szervek
Az
funkci ja
el lapon tal
lhat kezel szervek
Funkci n
Vez rl gomb
MENU
Oldals
gomb
Ezzel
OSD
a
gombbal lephet
be
a
keperny men be (OSD-men be).
LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkci val z rolhatja az aktu lis be ll t sokat, gy
azokat nem lehet vegervenyesen
m dos tani.Nyomja meg
a MENU (Men )
gombot neh ny
m sodpercig. Az "OSD LOCKED" zenet jelenik meg.
A keperny men vezerl elemeinek z rol s t b rmikor
feloldhatja a MENU (Men ) gomb neh ny m sodpercen
t rten megnyom s val. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
zenet jelenik meg.
es tartsa nyomva
E
gombok
,
gombok seg tsegevel kiv laszthatja vagy m dos thatja
be ll t sokat
az
OSD-men ben.
Tov bbi inform ci kert l sd: U13. oldal.
U6
a
t
Funkci
Vezerl gomb
AUTO/SET gomb
Ezzel
a
gombbal lephet
be
a
elemeibe.
keperny men
AUTOMATIKUS K PBEALLITAST
A kijelz be ll t sainak m dos t sakor
a
keperny men be (OSD-be) val belepes el tt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
be ll t sra ker l a kep az aktu lis felbont snak
(keperny m dnak) megfelel ide lis parameterekkel.
A legjobb keperny m d:
17
19
h velykes
h velykes
monitor eseten:
1280
x
1024
monitor eseten:
1280
x
1024
Bekapcsol gomb
Ezzel
T pfesz ltseg
jelz feny a keperny zemszer haszn lata sor n
Z ld ki Kek fennyel vil g t (Bekapcsolt m d).
Ha a keperny Elalv s (energiatakarekos) m dban van,
ez a
jelz feny borosty nsz n re v lt.
indik tor
Ez
a
a
gombbal kapcsolhatja be,
illetve ki
a
monitort.
A
kezel szervek haszn lata
k perny n megjelen
Keperny be ll t s
keperny men haszn lat val a kepmeret, a kephelyzet es a m k desi
parameterek m dos t sa rendk v l egyszer . A men haszn lat nak
megismerese erdekeben tekintse meg az al bbi peld t. A k vetkez reszek
nagy vonalakban rj k le a OSD-men ben elerhet be ll t sokat es
lehet segeket.
A
MEGJEGYZ S
A kep m dos t
sa el tt v rjon
legal bb
30
percet, mely id alatt a kep teljesen stabiliz l dik.
Keperny men n kereszt li m dos t s elvegzesehez
Nyomja
meg
a
MENU
gombot,
ez ltal
k vesse
kep
k v nt
szintre
val ll t s hoz
almen elemek be ll t s hoz
gombot.
gombot.
lepeseket:
gombot.
Ha
haszn lja a / gombokat.
haszn lja a AUTO/SET gombot.
A f men be val visszatereshez
MENU
al bbi
megjelenik az OSD f men je.
Egy be ll t s kiv laszt s hoz haszn lja a vagy a
kijel lte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
A
az
a
k v nt ikont
Az
egyeb
es egy j funkci kiv laszt s hoz nyomja meg a
Az OSD-men b l val kilepeshez nyomja meg ketszer a MENU
U8
A
keperny n megjelen
beallitasok
Az alabbi tablazat
tartalmazza
es valasztasi menut.
beallitasi
keperny n megjelen osszes kezelesi,
Almenu
F menu
CONTRAST
Funkcio
(FENYER )
BRIGHTNESS
PICTURE
a
modositasa
A
kep fenyerejenek
es
kontrasztjanak
beallitasa
(KONTRASZT)
GAMMA
COLOR
(SZIN)
PRESET
sRGB
(ALAPBEALLITAS)
6500K
szineinek egyeni beallitasa
A
kep
A
kep helyzetenek
9300K
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
(HELYZET)
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
(JELKOVETES)
PHASE
(ORAJEL)
(FAZIS)
keperny frekvenciajanak,
finomhangolasanak es
elessegenek szabalyozasa.
A
SHARPNESS
SETUP
(BEALLITAS)
LANGUAGE
beallitasa
(NYELV)
A
OSD POSITION
HORIZONTAL
testreszabasa
(KEPERNY MENUHELYZETE)
VERTICAL
keperny
beallitasainak
az aktualis m kodesi
kornyezetnek megfelel en.
WHITE BALANCE
(FEHEREGYENSULY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYARI BEALLITASOK VISSZAALLITASA)
FLATRON
MOVIE/TEXT
F-ENGINE
USER
A kivant
kepbeallitasokat
valaszthatja ki vagy szabhatja
testre.
NORMAL
:
Beallithato
MEGJEGYZES
Az U9-U13. oldalon bemutatott ikonok
megjelenesi sorrendje tipusonkent
U9
elter lehet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Kor bban m r bemutat sra ker lt az elemek OSD-men ben val
kiv laszt s nak es m dos t s nak m dja. Az al bbi list ban
megtal lhatja az sszes olyan ikont, ikonnevet es ikonle r st, amelyek
men ben megtal lhat k.
Nyomja
Men
meg
neve
a
MENU
gombot,
ez ltal
megjelenik az
OSD
a
f men je.
PICTURE
Almen k
Ikonok
Gombs g
MENU
:
:
SET
Kilepes
M dos t s
(cs kkentes/n veles)
:
Bevitel
:
M sik almen v laszt sa
MEGJEGYZ S
Az OSD (keperny men ) nyelvei
k l nb zhetnek
U10
a
kezik nyvt l.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
PICTURE
Le r s
(K P)
BRIGHTNESS
PICTURE
A
keperny fenyer sseget
A
keperny kontrasztj t ll thatja
(F NYEROSS G)
CONTRAST
(KONTRASZT)
GAMMA
All tsa be
:
:
magas
PRESET
(GYARI
Be ll thatja
?
?
?
RED
(PIROS)
GREEN
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
N veles
SET : M sik almen v laszt sa
BLUE
:
POSITION
sRGB:
a
kepek
(K K)
a
keperny
sz neit.
All tsa be a kep
sz neit
az
sRGB
All tsa be a piros sz n Onnek megfelel szintjet.
be a z ld sz n Onnek
All tsa be a kek
sz n
megfelel szintjet.
Onnek megfelel szintjet.
(POZICIO)
HORIZONTAL
keperny t balra,
illetve
lehet seggel a keperny t felfele,
tolhatja el.
illetve
E
lehet seggel
jobbra tolhatja
E
lefele
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
:
mellett
szabv nynak megfelel en.
6500K: Enyhen pirosas feher
9300K: Enyhen kekes feher
(Z LD) All tsa
VERTICAL
:
gammaertek
kontrasztosabbak.
RT K)
SET
az
(SZIN)
COLOR
POSITION
be.
feherebbel, m g alacsony ertek mellett
N veles
M sik almen v laszt sa
COLOR
be.
Onnek megfelel
gammaerteket: -50/0/50 A monitoron
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
SET
ll thatja
N veles
M sik almen v laszt sa
U11
a
el.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
Le r s
TRACKING
h ttereben megjelen
cs kok minimaliz l s hoz
haszn lhat . A be ll t s m dos t s val
A
keperny
f gg leges
CLOCK
TRACKING
(ORAJEL)
v zszintes
v ltozni.
is meg
a
fog
keperny f kusz nak be ll t s hoz.
lehet seg seg tsegevel elt vol thatja a
v zszintes zajokat, es elesebbe
teheti a
karakterek kepet.
A
E
PHASE
(FAZIS)
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
keperny meret
SHARPNESS A
N veles
SET : M sik almen v laszt sa
kep elessegenek
szabalyozasa.
:
LANGUAGE (NYELV) A kezel szervek nevenek
OSD POSITION
(K PERNY MEN
SETUP
megjelen tesere
nyelv kiv laszt sa.
A keperny n megjelen men ablak helyzetenek
haszn lt
SETUP
HELYZETE)
be ll t sa.
Ha a grafikus k rtya kimeneti jele elter a
szabv nyban meghat rozott jellemz kt l, a
(FEH REGYEN kepjel torzul s nak k sz nhet en romolhat a
SULY)
kep sz neinek szintje es ar nya. Ezzel a
funkci val a jelszint be ll that a grafikus k rtya
tenyleges kimeneti jelszintjenek megfelel en,
hogy a kep a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkci t akkor haszn lja, amikor a kepen
WHITE
BALANCE
SETUP
feher es fekete ter letek l that k.
Ezzel a funkci val ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR keperny el ls reszen megjelen t pell t sjelz t.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehet seget v lasztja, el
(T pell t sjelz )
MENU
:
Ha b rmikor ON (Bekapcsolt) ll sba ll tja, a
t pell t sjelz automatikusan megjelenik
Kilepes
M dos t s
: M dos t s
SET : M sik almen v laszt sa
fog t nni.
:
a funkci a "LANGUAGE" (NYELV) be ll t s
kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja gy ri alapertelmezett ertekere.
FACTORY RESET Ez
(GYARI
BEALLITASOK
VISSZAALLITASA)
Az azonnali vissza ll t shoz
gombot.
nyomja
meg
az
Ha a funkci haszn lata nem jav tja a kepmin seget, ll tsa vissza a gy ri alapbe ll t sokat.
Sz kseg eseten jb l hajtsa vegre a feheregyens ly-be ll t st. Ez a funkci csak akkor haszn lhat ,
ha a keperny bemeneti jele anal g jel.
U12
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Az OSD
keperny
jelen thet meg.
Men
monitor
a
tal lhat
elejen
gomb megerintesevel
neve
Ikonok
Almen
neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elind t sakor
jelenik
meg
a
keperny n.
az
A
Az alkalmazott
keperny
a
A
az alkalmazott
be ll t sokkal
keperny
br n l that ket sz nt nus
keperny
a
meg
nem
alkalmazott be ll t sokkal
bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz l that .
rintse meg a SET (Be ll t s) gombot, hogy a megadott
keperny -be ll t s ervenyes lj n.
Almen
F men
MOVIE
TEXT
USER
Le r s
Ezzel
a
lehet seggel kiv laszthatja a legjobb kepmin seget
k rnyezeti felteteleknek megfelel en (megvil g t s,
megjelen tett kep jellege stb.).
MOVIE: Anim lt kepekhez, filmekhez
TEXT: Sz veget tartalmaz kepekhez
(pl. sz vegszerkeszt h z stb.)
a
Felhaszn l
fenyer , az ACE es a RCM kezzel ll that be. A m dos tott
erteket mentheti vagy vissza is ll thatja, meg egyeb k rnyezeti
be ll t sok eseten is.
A
A USER almen k be ll t s hoz
nyomja meg a SET gombot.
(Brightness(Fenyer )):
...
...
USER
...
BRIGHTNESS
ACE(Adaptive
A
Clarity Enhancer): A
keperny fenyerejenek be ll t sa.
keptisztas g m dj nak kiv laszt sa.
RCM(Real Color Management): A sz nek megjelen tesi
0
ACE
1
RCM
m dj nak kiv laszt sa.
Nincs alkalmazva
1
Z ld t nus er s tese
2
V r s t nus
3
Sz n er s tese
2
SAVE
A SET
gomb lenyom s val v
almen t,
NORMAL
(NORMALIS)
es mentse
a
lassza ki
YES erteket
a
a be ll t s haszn lhat norm l
k z tt.
Ez
U13
-
a
SAVE
gombokkal.
k r lmenyek
Hibaelh r t s
Az
gyfelszolg lat
Nem
Be
jelenik
vagy
meg
a
szerviz h v sa el tt ellen rizze
van
Vil g t a t pell t s
jelz f nye?
kapcsolva a
k perny , s k ken vagy
z lden vil g t a t pell t s
jelz f nye?
van
S rg n vil g t a t pell t s
?
Ellen rizze, hogy a t pk bel megfelel en csatlakoztatva
van-e
?
?
?
jelz f nye?
egy h l zati
Nyomja
meg
M dos tsa
a
a
csatlakoz aljzathoz.
T pell t s gombot.
kep fenyerejet
es
kontrasztj t.
a
keperny energiatakarekos zemm dra v ltott,
kep megjelen tesehez pr b lja megmozd tani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a
billenty zeten.
Gy z dj n meg arr l, hogy a sz m t gep be van
kapcsolva.
Ha
a
?
L tja az "OUT OF RANGE"
zenetet a
k vetkez ket.
kep
dugva a k perny
t pk bele?
Be
a
keperny n?
?
"M szaki adatok" c m reszeben ellen rizze a
haszn lhat frekvenciatartom nyokat, es annak
megfelel en ll tsa be a megjelen test.
L tja a "CHECK SIGNAL
CABLE" zenetet a
keperny n?
Ez az zenet akkor jelenik meg, ha a sz m t gep
grafikus k rty j b l erkez jel v zszintes vagy
f gg leges frekvenci ja a keperny megfelel
frekvenciatartom ny n k v l esik. A jelen tmutat
?
akkor jelenik meg, ha a sz m t gep es a
k z tti jelk bel nincs megfelel en
csatlakoztatva. Ellen rizze a jelk belt, es pr b lja meg
Ez
az
zenet
keperny
jb l.
L tja
az
"OSD LOCKED"
Az "OSD LOCKED"
zenetet
l tja,
amikor
megnyomja a MENU
gombot?
(OSD LETILTVA)
?
zenetet
a
keperny n?
jelenlegi be ll t sokat, gy azokat nem
m dos tani. A keperny men
vezerl elemeinek z rol s t b rmikor feloldhatja a
MENU (Men ) gomb neh ny m sodpercen t t rten
megnyom s val. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
(OSD ENGED LYEZVE) zenet jelenik meg.
Z rolhatja
a
lehet vegervenyesen
U14
Hibaelh r t s
Rossz
a
megjelen tett kep
A
kep poz ci ja
megfelel .
nem
?
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val automatikus
m dos t s hoz nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmeny nem kieleg t , m dos tsa a kep
A
position (v zszintes poz ci ) es a V
position (f gg leges poz ci ) lehet segekkel.
Nezze meg a Vezerl pult --> Keperny -->
Be ll t sok lehet seget, es ellen rizze, hogy a
frekvencia vagy a felbont s m dosult-e. Ha igen, akkor
poz ci j t a
?
H
ll tsa vissza azokat
keperny h ttereben
f gg leges cs kok
A
V zszintes
A
zajok
?
A
l tszanak a kepeken,
vagy a karakterek nem
megfelel en ker lnek
megjelen tesre.
.
?
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val automatikus
m dos t s hoz nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmeny nem kieleg t , cs kkentse a v zszintes
cs kokat a PHASE (FAZIS) lehet seggel az OSDmen ben.
Nezze meg
a Vezerl pult --> Keperny -->
lehet seget, es m dos tsa a felbont
az
egyeb tulajdons gokat az aj nlott ertekeknek
megfelel en. All tsa a sz nmelyseget 24 bitesnel
nagyobbra (true color).
Be ll t sok
A
kep
vagy
sz ne monokr m
nem
?
megfelel .
?
?
A
keperny villog.
?
?
aj nlott ertekekre.
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val automatikus
m dos t s hoz nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmeny nem kieleg t , cs kkentse a
f gg leges cs kokat a CLOCK (ORAJEL) lehet seggel
az OSD-men ben.
?
l that k.
az
st vagy
Ellen rizze, hogy a jelk bel megfelel en van-e
csatlakoztatva, es ha kell, a megfelel r gz teshez
haszn ljon csavarh z t.
Gy z dj n meg r la, hogy a videok rtya megfelel en
van-e csatlakoztatva az
alaplaphoz.
A Vezerl pult Be ll t sok pontban ll tsa a
sz nmelyseget 24 bitesnel nagyobbra (true color).
-
Ellen rizze, hogy a keperny az n. v ltott soros
(interlaced) zemm dban van-e, es ha igen, akkor
m dos tsa azt az aj nlott felbont si ertekre.
Gy z dj n meg r la, hogy a h l zati fesz ltseg eleg
magas legal bb 100-240V AC 50/60 Hz-en
U15
Hibaelh r t s
Telep tette
a
keperny illeszt programj t?
Telep tette a keperny
illeszt programj t?
?
Megjelenik a keperny n
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
?
felejtse el telep teni a megfelel illeszt programot a
keperny vel egy tt sz ll tott, illeszt programokat
tartalmaz CD-r l (vagy hajlekonylemezr l). Az
illeszt program az LG webhelyer l is let lthet , a
http://www.lge.com c mr l.
Ne
Gy z dj n
t mogatja
a
DDC) monitor found"
(Ismeretlen keperny ,
Plug&Play (VESA DDC)
keperny )
zenet?
U16
arr l, hogy a grafikus k rtya
Plug&Play eszk z ket.
meg
M szaki adatok
17
Keperny
17 huvelyk (43,2 cm) atmer j sik,
Csillogascsokkent bevonattal
17 huvelyk lathato kepatmer
0,264 mm kepponts r seg
Szinkron bemenet
Vizszintes frekvencia
Fugg leges
Bemeneti
Felbontas
Kulonallo
Green
15 t s D-Sub csatlakozo
Bemeneti
RGB
jelforma
analog (0,7 V max.
Maximalis
VESA 1280
Javasolt
VESA 1280
Energiafogyasztas
Bekapcsolt mod
Alvo uzemmod
Kikapcsolt uzemmod
Meretek es tomeg
:
Netto
36,45
37,82
18,00
30
x
1024,
x
-
zoldszinkron)
kiteres / 75
ohm)
75 Hz-es frekvencian
1024,
60 Hz-es frekvencian
W(Szokasos)
≤1W
1 W
≤
Allvannyal
Szelesseg
Magassag
Melyseg
Allvany
egyutt
nelkul
/ 14,35 inches 36,45 cm / 14,35 inches
/ 14,89 inches 30,50 cm / 14,89 inches
/ 7,08 inches 5,80 cm / 2,28
cm
cm
cm
3,3 kg (7,28 lbs)
tomeg
Dontesi
Dontes
Tapellatas
100-240 V
Kornyezeti
Kornyezeti korulmenyek
-5°~20°
50/60
~
Hz valtakozo
H merseklet
10
Paratartalom
10
Tarolasi
Dont allvany
TTL, pozitiv/negativ
(Sync On
Jelbemenet
DDC 2B
korulmenyek
(automatikus)
(automatikus)
56-75 Hz
jelforma
Plug&Play
LCD-panel
30-83 kHz
frekvencia
SOG
Videojel-bemenet
aktiv matrix TFT
huvelyk
-20
Paratartalom
5
Jelkabel
Tapkabel
Fali
-
0,8
A
35°C
80%
(lecsapodasmentes)
kornyezet
H merseklet
Gyarilag
Gyarilag
-
feszultseg
felszerelt (
-
-
60°C
90%
(lecsapodasmentes)
), Felszerelhet ( O )
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
csatlakozodugoval
MEGJEGYZES
A jelen dokumentumban talalhato
informacio
vagy
szamitogepes
el zetes
U17
)
csatlakozodugoval
figyelmeztetes
nelkul
szerelt
megvaltozhat.
M szaki adatok
19
Keperny
19 huvelyk (48,19 cm) atmer j sik,
Csillogascsokkent bevonattal
19 huvelyk lathato kepatmer
0,294 mm kepponts r seg
aktiv matrix TFT
Szinkron bemenet
Vizszintes frekvencia
(automatikus)
(automatikus)
Fugg leges
Bemeneti
Felbont s
56-75 Hz
Kulonallo
jelforma
Bemeneti
RGB
jelforma
analog (0,7 V max.
Maximalis
VESA 1280
Javasolt
VESA 1280
Energiafogyaszt s
Bekapcsolt mod
Alvo uzemmod
Kikapcsolt uzemmod
Meretek es t meg
:
Netto
40,20
40,75
18,00
x
1024,
x
-
zoldszinkron)
kiteres / 75
ohm)
75 Hz-es frekvencian
1024,
60 Hz-es frekvencian
W(Szokasos)
33
≤1W
1 W
≤
Allvannyal
Szelesseg
Magassag
Melyseg
cm
cm
cm
Allvany
egyutt
nelkul
/ 15,83 inches 40,20 cm / 15,83 inches
/ 16,04 inches 33,30 cm / 13,11 inches
/ 7,08 inches 5,80 cm / 2,28
4,2 kg (9,26 lbs)
tomeg
D ntesi
Dontes
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
Kornyezeti korulmenyek
-5°~20°
50/60
~
Hz valtakozo
H merseklet
10
Paratartalom
10
Tarolasi
D nt llv ny
Green
15 t s D-Sub csatlakozo
DDC 2B
k r lmenyek
TTL, pozitiv/negativ
(Sync On
Jelbemenet
Plug&Play
LCD-panel
30-83 kHz
frekvencia
SOG
Videojel-bemenet
h velyk
-
0,8
A
35°C
80%
(lecsapodasmentes)
kornyezet
H merseklet
-20
Paratartalom
5
Jelk bel
Gyarilag
Gyarilag
T pk bel
Fali
felszerelt (
-
-
60°C
90%
(lecsapodasmentes)
), Felszerelhet ( O )
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
csatlakozodugoval
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban tal
-
feszultseg
vagy
szamitogepes
lhat inform ci el zetes
U18
)
csatlakozodugoval
figyelmeztetes
nelk l
szerelt
megv ltozhat.
El re be ll tott m dok
(felbont s)
1
VGA
640
x
350
2
VGA
720
x
400
3
VGA
640
x
480
4
VESA
640
x
480
5
VESA
800
x
600
6
VESA
800
x
600
7
MAC
832
x
624
8
VESA
1024
x
768
9
VESA
1024
x
768
10
MAC
1152
x
870
11
VESA
1152
x
900
*12
VESA
1280
x
1024
13
VESA
1280
x
1024
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
61,805
63,981
79,976
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
*
El oldali
l mpa
Bekapcsolt m
d
Z ld ki Kek
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm
Borosty n
d
Kikapcsolt
m d
Aj nlott Mode
A fali szerel lemez felszerelese
megfelel a fali
kovetelmenyeinek.
Ez
a
keszulek
1. Helyezze
2. Fogja
a
meg
szerel lemez vagy
keperny t el lapjaval
az
allvany
torzset
a
lefele egy
lathato
kepen
puha
az
helyettesit
azt
eszkoz
ruhadarabra.
modon
1
,
es
csavarja el
ovatosan
jobbra.
3. Az
allvany
leszedesehez
huzza ki
azt
a
kepen
lathato
iranyba
1
.
2
R
A
E
R
4.
2
A fali szerel lemez felszerelese
Fali szerel lemez (kulon megvasarolhato)
keperny allo vagy falra szerelhet tipusu, es
szerel lemez segitsegevel
szerelhet fel.
A reszletes utmutatot tekintse meg a szerelesi
utmutatoban, amelyet a fali szerel lemez
megvasarlasakor biztositunk.
A
a
fali
Kensington biztonsagi csatlakozo
A csatlakozoba
egy biztonsagi
dughato, amely a legtobb
szamitogep-szakuzletben
megvasarolhato.
kabel
U20
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising