LG L177WSB-PF, L177WSB.PF User guide

LG L177WSB-PF, L177WSB.PF User guide
Felhasználói útmutató
L177WSB
A
termék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy tzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
Tz és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a mködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
tzhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
A készülék áramtalanításának legegyszerbb módja a tápkábel eltávolítása,
ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel könnyen elérhet legyen.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
Elfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelel irányból, ahogy az az ábrán látható.
állvány törzsét
Felfüggeszttest
3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelel irányból.
talpazatot
állvány törzsét
4. Helyezze be a kábeltakaró díszfedelet a talapzatba a megfelel irányba.
talpazatot á l l v á n y Kábeltakaró díszfedél
törzsét
Kábeltakaró díszfedél
5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány szétszerelése
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele
egy sima felületre.
a párnára vagy puha ruhára.
3. Csúsztassa ki a talapzatból a kábeltakaró díszfedelet.
4. A zár benyomása közben vegye le az állványtörzset az állványtestrl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
U4
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5˚~20˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1.
Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a kábelt az
alábbi ábrán láthatóan 1 -rl 2 - re.
A Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt
B Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
Tápkábel
Analóg jel
Fali csatlakozódugóval
szerelt
Számítógépes csatlakozódugóval szerelt
Rögzítse a tápkábelt és a jelkábelt az
ábrán látható módon.
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugóátalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 ts
nagy srség (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 ts, 2 soros típusúra.
2.
Helyezze be a kábeltakaró díszfedelet a talapzatba a megfelel irányba.
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önmköd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása
után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betk elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a
felbontás javításához nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.
U6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
AUTO gomb
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a AUTO
gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az
aktuális felbontásnak (képernymódnak) megfelel ideális
paraméterekkel.
A legjobb képernymód: 1440 x 900
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
U7
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: U15. oldal.
SET gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszínre vált.
U8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
MENU
SET
MENU
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a
kijelölte, nyomja meg a SET gombot.
vagy a
gombot. Ha a kívánt ikont
A kép kívánt szintre való állításához használja a / gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U9
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYER)
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
PRESET
COLOR (SZÍN)
6500K
(ALAPBEÁLLÍTÁS)
9300K
RED
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
PICTURE
A kép színeinek egyéni
beállítása
GREEN
POSITION
(HELYZET)
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
BLUE
HORIZONTAL
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
CLOCK (ÓRAJEL)
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
mködési környezetnek
megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
4 : 3 IN WIDE
(4:3 széles képmódban)
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U10-U15. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
COLOR
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
Leírás
LANGUAGE(NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYMENÜ beállítása.
HELYZETE)
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel
a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog tnni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
4 : 3 IN
WIDE
(4:3 széles
képmódban)
Ezzel a funkcióval a képerny képmérete választható ki.
4:3
WIDE
* 4:3 : A készülék a bemeneti jel képarányától függen
automatikusan optimalizálja a képarányt.
(Az 1280 x 1024 felbontású bemeneti jelet 5:4-es arányra,
míg az 1024 x 768 felbontású jelet 4:3 képarányra módosítja.)
Felbontás
Képarány
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
A 4 : 3 IN WIDE (4:3 széles képmódban)
funkció az alábbi bemen jelek esetén nem
támogatja a 4:3 képméretarányt.
❈
- 17 colos monitorok esetén 720x400, 1280x768,
1360x768, 1440x900
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az ,
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
A képernymenü (OSD) lehetségei
Megérintve a monitor alján lév
gombot megjelenik az OSD menü.
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
Almenü
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
USER
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
BRIGHTNESS
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
A USER almenük beállításához
nyomja meg a SET gombot.
0
ACE
1
1
RCM
2
2
3
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
SAVE
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U15
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyt a
billentyzeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"Mszaki adatok" cím részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U16
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az
eredmény nem kielégít, módosítsa a kép pozícióját a
H position (vízszintes pozíció) és a V position
(függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az
eredmény nem kielégít, csökkentse a függleges
csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel az OSDmenüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO gombot. Ha az
eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen betk elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U17
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U18
Mszaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
Videojel-bemenet
17 hüvelyk (43,3 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
17 hüvelyk látható képátmér
0,255*0,255 mm képpontsrség
Vízszintes frekvencia
30-83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 ts D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Bemeneti jelforma
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 23 W(Szokásos)
≤
1W
≤
1W
Energiafogyasztás
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Szélesség
Magasság
Mélység
Állvány nélkül
40,93 cm / 16,11 inches 40,93 cm / 16,11 inches
36,20 cm / 14,25 inches 31,00 cm / 12,20 inches
20,40 cm / 8,03 inches 7,40 cm / 2,91 inches
Nettó tömeg
2,80 kg (6,17 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
10 - 35°C
10- 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U19
Mszaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,5
55,935
70,635
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U20
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement