LG L1918S-SN, L1918S-BN User guide

LG L1918S-SN, L1918S-BN User guide
Felhasználói útmutató
L1918S
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban
is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, valamint villámlás esetén, húzza ki a
tápkábelt a fali aljzatból.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El8fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Assemble the Stand Body into the product in the correct direction as shown in the
picture. Make sure you push it until you hear it “click”.
REAR
állvány törzsét
3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelel irányból.
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
talpazatot
állvány törzsét
REAR
REAR
FRO
NT
REAR
FRO
NT
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány leszerelése:
1. Helyezzen egy párnát vagy egy puha kendt 2. Helyezze a monitort képernyvel lefelé
egy vízszintes felületre.
a párnára vagy puha kendre.surface.
a fej rész
az állvány
talprésze
3. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon, majd kicsit emelje fel az állványt.
4. Az ábrán látható módon váltson fogást a készüléken és forgassa el a nyíl által jelzett
irányba kattanásig az állvány talprészét.
5. Húzza ki az állványt.
U4
A monitor csatlakoztatása
A talpazat leszerelése:
1.Tartsa az állvány törzsét az ábrán látható 2. Az
ábrán látható módon nyomja le
egyszerre a két reteszt.
módon.
3.Helyezze a talpazatot vízszintes felületre, 4. A talpazat és az állványtörzs
majd a talpazatot lenyomva tartva a
másik kézzel húzza felfelé az állvány
törzsét.
U5
szétszerelése megtörtént.
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5˚~20˚
20
Vigyázat : A képerny d lésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a
képerny ház és az állvány törzse közé. Ellenkez esetbe
ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U6
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Helyezze el a képernyt egy kényelmes, jól szellz helyen a számítógép közelében.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat. 1
3. Dugja be a tápkábelt egy egyszer-en elérhet, a képerny közelében lev táphálózati aljzatba.
Tápkábel
2
Jelkábel
Típusonként váltakozik.
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános
képernyt mutat, az Ön készüléke
eltérhet az ábrán láthatótól.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
2
1
PC
Számítógépes csatlakozódugóval szerelt
PC
MAC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros) D-sub VGA
csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
4. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat
biztosít. Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás
automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez. Ha
használat közben is szeretné módosítani a beállításokat, illetve újból el kívánja végezni az önm-köd
képbeállítást, nyomja meg a képerny ellapján látható "AUTO/SET" gombot. Végrehajthatja a
képernyn megjelen (OSD) beállítási menü "Factory reset" (Gyári beállítások visszaállítása) parancsát
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) beállítás kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja alapértelmezett értékére.
U7
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
Vezérlgomb
Oldalsó
Funkción
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
Light View gyorsbillenty
DAY
NIGHT
Ezzel a funkcióval egyszer-en kiválaszthatja az adott
környezetnek (környezeti megvilágításnak, képtípusnak stb.)
legmegfelelbb megjelenítési beállítást.
• DAY (NAPPALI): Fényesen megvilágított környezethez
• NIGHT (ÉJSZAKAI): Gyengén megvilágított környezethez
• TEXT (SZÖVEG): Szöveg megjelenítéséhez
(szövegszerkesztés stb.)
• MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev
mozgóképek lejátszásához
• PHOTO (FÉNYKÉP): Képek vagy rajzok
megjelenítéséhez
• NORMAL (NORMÁLIS): Ez a beállítás használható
normál körülmények között.
U8
A kezelszervek funkciója
Vezérlgomb
AUTO/SET gomb
Funkció
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
19 hüvelykes monitor esetén: 1280 x 1024
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
zöld fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U9
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a vagy a
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
gombot. Ha a kívánt ikont
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/
gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U10
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
PICTURE
Almenü
Funkció
BRIGHTNESS (FÉNYERR)
A kép fényerejének és kontrasztjának
beállítása
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
COLOR (SZÍN) PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) 6500K
9300K
RED
A kép színeinek egyéni beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális m-ködési
környezetnek megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYRMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
: Beállítható
MEGJEGYZÉS
Az U11-U14. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
COLOR
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
: Növelés
SET : Másik almenü választása
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
LANGUAGE (NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYRMENÜ beállítása.
HELYZETE)
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U15
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és ellenrizze, hogy a
frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
U16
Hibaelhárítás
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U17
M4szaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
19 hüvelyk (48 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
19 hüvelyk látható képátmér
0,294 mm képponts-r-ség
Vízszintes frekvencia
30-83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 34 W(Szokásos)
≤
1W
≤
1W
Videojel-bemenet
Energiafogyasztás
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Szélesség 41,8cm / 16,45 inches
Magasság 41,4 cm / 16,29 inches
Mélység
18,01 cm / 7,09 inches
Állvány nélkül
41,8 cm / 16,45 inches
34,26 cm / 13,48 inches
7,06 cm / 2,78
Nettó tömeg
4,3 kg (9,48 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U18
M4szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
61,805
63,981
79,976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Zöld
Borostyán
Kikapcsolt mód
U19
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezzen egy párnát vagy egy puha kendt
egy vízszintes felületre.
a fej rész
az állvány
talprésze
3. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon, majd kicsit emelje fel az állványt.
4. Az ábrán látható módon váltson fogást a készüléken és forgassa el a nyíl által jelzett
irányba kattanásig az állvány talprészét.
5. Húzza ki az állványt.
U20
A fali szerellemez felszerelése
6.
A fali szerellemez felszerelése
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
U21
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement