LG | L1940BQC | User guide | LG L1940BQC Navodila

LG L1940BQC Navodila
Felhasznaloi
utmutato
L1740B
L1940B
L1740BQ
L1940BQ
Atermek
A
haszn lata el tt olvassa el
j v beli t jekoz d s celj b l
helyen.
Fontos
a
tartsa
a
figyelmeztetesek
Felhaszn l i tmutat t
c m reszt.
(CD)
elerhet
Olvassa el
van
a
h ts bor t n lev
sz ksege, adja
meg neki
a
c mket,
es
ha
a
keresked t l seg tsegre
c mken tal lhat inform ci kat.
figyelmeztet sek
Fontos
Jelen kesz lek
gy lett kialak tva, hogy biztos tsa szemelyes biztons g t, azonban
a nem
megfelel haszn lat ram teshez vagy t z kialakul s hoz vezethet. Annak erdekeben,
a kesz lekhez
kialak tott biztons gi megold sok megfelel en m k djenek, olvassa el a
k vetkez
A
haszn lattal es szervizelessel
alapvet szab lyokat a telep tessel,
hogy
kapcsolatban.
biztons gr l
Csak
a
kesz lekhez
mellekelt
Ha
t pk belt haszn lja.
nem a
gy rt ltal mellekelt t pk belt
haszn lja, gy z dj n meg r la, hogy az megfelel az ide vonatkoz nemzeti szabv nyoknak.
a
t pk bel b rmilyen m don hib s, lepjen kapcsolatba a gy rt val vagy a legk zelebbi
m rkaszervizzel, es csereltesse ki a k belt.
A
t pk bel a kesz lek f ramtalan
k nnyen elerhet legyen.
t resze.
Gy z dj n
meg
Ha
r la, hogy a konnektor a telep tes
ut n is
A kesz leket
csak
e
kezik nyv specifik ci kr l sz
ramforr sr l zemeltesse. Ha
kerdezze meg
a
nem
biztos
l reszeben
le rt vagy
a
keperny n
felsorolt
abban, hogy milyen ramforr s tal lhat otthon ban,
keresked t.
A t lterhelt v ltakoz ram
kopott t pk belek
aljzatok es
hosszabb t k veszelyt
jelentenek. Ugyancsak veszelyes a
ilyen rendellenessegek ram teshez vagy
erdekeben lepjen kapcsolatba
es t r tt csatlakoz k haszn lata. Az
t zh z vezethetnek. A
sz kseges
csere
biztos t sa
szerviztechnikus val.
Ne
nyissa ki
a
A kesz lekben
monitort.
nincsenek felhaszn l ltal
jav that alkatreszek.
belsejeben veszelyes nagyfesz ltseg van, meg kikapcsolt (OFF) llapotban
monitor nem m k dik megfelel en, lepjen kapcsolatba a keresked vel.
A kesz lek
Ha
a
is.
Szemelyi ser les elker lesehez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve ha azt megfelel en r gz tette.
Csak a gy rt ltal aj nlott llv nyt haszn ljon.
T z es ram tes elker lesehez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szob t. Soha ne hagyja
bekapcsolva (ON) a kesz leket, ha elhagyja a h zat.
gyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak es ne nyomjanak be k l nfele t rgyakat a monitor
h z nak ny l sain. Egyes bels alkatreszek eletveszelyt is okozhat fesz ltseg alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem haszn lja, valamint vill ml s eseten, h zza ki a t pk belt
a fali
aljzatb l.
U1
Telep teskor
gyeljen arra, hogy t pk belre
a
helyezze
Ne
monitort
a
olyan helyre,
ne
guruljon
t pk bel megser lhet.
tegyen semmit,
ahol
a
es
ne
is
r
semmi, valamint
ne
a monitort v z k zeleben,
peld ul f rd k d, mosd , mosogat , sz r t edeny vagy
k zeleben, illetve nedves pinceben. A monitor h z n olyan ny l sok is vannak, amelyek
haszn lja
medence
m k des sor n keletkez h t voz s t teszik lehet ve. Ha ezeket a ny l sokat elz rja, az
sszegy leml h t l a kesz lek meghib sodhat, es ez t zh z vezethet. Ezert SOHA:
ne
z rja el a szell z ny l sokat oly m don, hogy a monitort gyra, kanapera vagy takar ra stb.
helyezi. Ne tegye a kesz leket beep tett, k r lz rt helyre, felteve, hogy nem gondoskodott
kiegesz t szell zesr l.
ne
takarja el a ny l sokat ronggyal vagy m s anyaggal.
a
ne
tegye
kesz leket
a
radi tor vagy m s h forr s k zelebe vagy f le.
Ne t r lje meg az akt v m trixos LCD-keperny t olyan anyaggal, amely veglegesen
megkarcolhatja, megrong lhatja vagy t nkreteheti azt.
Ne
nyomja
meg huzamosabb
El fordulhat, hogy piros, z ld
befoly solj k
Ha
a
monitor
ideig
az
vagy kek
LCD-keperny t
az
pontok lesznek l
ujj val,
that ak
a
mert
ez
szellemkepeket
keperny n.
Ezek
okozhat.
nem
teljes tmenyet.
legjobb kepmin seg elerese erdekeben LCD-monitor n haszn lja az aj nlott
aj nlott l elter felbont s mellett haszn lja a kesz leket, akkor torz kepek
a
keperny n. Ez norm lis tulajdons ga egy r gz tett felbont s LCD-monitornak.
lehetseges,
a
felbont st. Ha
az
jelenhetnek meg
Tiszt t skor
kijelz jenek tiszt t sa el tt h zza ki a monitort.
Enyhen nedves (nem vizes) ruh t haszn ljon. Ne f jjon aeroszol t pus
keperny re, mert a t lzott mertek nedvesseg ram teshez vezethet.
A monitor
tiszt t szert
k zvetlen l
Visszacsomagol skor
Ne
dobja
el
a
csomagol anyagokat.
sz ll t s hoz. Ha
a
kesz leket
Ezek
egy m sik
anyagok ide lis helyet biztos tanak a kesz lek
helyre sz ll tja t, csomagolja azt vissza az eredeti
az
csomagol s ba.
Biztons gos eldob s
A termekben haszn lt
Ne
helyezze
A termeket
a
a
fenycs
termeket
a
kis mennyiseg
higanyt tartalmaz.
norm l h ztart si szemet k ze.
helyi hat s gok rendelkezeseinek megfelel en
kell kidobni.
a
A
k perny csatlakoztat
A
sa
sz m t gep csatlakoztat sa
A monitor
a
telep tese
es
sz m t gep
A
el tt gy z dj n meg arr l, hogy a monitor,
csatlakoztatott eszk z k ki vannak-e kapcsolva.
m s
talpazat kinyit sa
1. Helyezze
keperny t el lapj val
p rn ra vagy puha kend re.
2.
Tartsa
a
lenyomva
h zva nyissa ki
a
kiold gombot
talpazatot.
a
A
talapzat
nem
3.
Csatlakoztassa
4. Igaz tsa
szerint
5.
a
a
a
a
talpazat belsejeben, majd
nem
nyomja
nyithat ki, ha
a
gombot.
meg
jelk belt es a t pk belt.
jelk belt es a t pk belt az bra
a
tart ba.
A k belek
vissza
lefele egy
beigaz t s t k vet en
h ts takar lemezt gy,
illeszkedjen
a
helyezze
hogy az
horonyba.
U3
ket kezzel er sen
A
k perny csatlakoztat
A
1.
sa
sz m t gep csatlakoztat sa
Csatlakoztassa
a
jelk belt, majd a k bel r gz tesehez csavarja be es ujjaival szor tsa
csatlakoz dug n tal lhat csavarokat.
2. Dugja be a t pk belt egy egyszer en elerhet , a keperny k zeleben lev t ph l zati
aljzatba.
meg
a
T pk bel
Anal g jel
Fali
csatlakoz dug val szerelt
1
2
Sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
PC
MAC
Mac talak t
Apple Macintosh
sz m t geppel val haszn lat
csatlakoz dug - talak t is sz kseges,
amely talak tja a kesz lekkel sz ll tott jelk bel 15 t s
nagy s r seg (3 soros) D-sub VGA csatlakoz j t 15
eseten egy
t s, 2
soros
3. A t pell t s bekapcsol s hoz erintse
t pus ra.
meg a kesz lek el ls
lev
A
kapcsol paneljen
gombot. monitor
bekapcsol sa ut n a kesz lek automatikusan vegrehajtja az
nm k d kepbe ll t st ("Self Image Setting Function").
(Csak anal g m dban)
U4
A
k perny csatlakoztat
sa
t pell t s bekapcsol s hoz erintse meg a kesz
kapcsol paneljen lev
gombot neh ny m sodpercig.
A
lek
el ls
MEGJEGYZ S
" nm k d kepbe ll t s" (Self Image Setting Function): Ez
a funkci
optim lis megjelen tesi
be ll t sokat biztos t. Amikor el sz r csatlakoztatja a keperny t egy sz m t gephez, az
nm k d kepbe ll t s automatikusan megkeresi a legmegfelel bb megjelen tesi be ll t sokat
az adott bemeneti
jelhez. Ha haszn lat k zben is szeretne m dos tani a be ll t sokat, illetve
jb l el k v nja vegezni az nm k d kepbe ll t st, nyomja meg a keperny el lapj n l that
"SET/AUTO" gombot. Vegrehajthatja a keperny n megjelen (OSD) be ll t si men "Factory
reset" (Gy ri be ll t sok vissza ll t sa) parancs t is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv)
be ll t s kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget vissza ll tja alapertelmezett ertekere.
U5
A kezel szervek
funkci ja
A kezel szervek
funkci ja
Kezel szerv
MENU
Funkci
gomb
Ezzel
OSD
a
gombbal lephet
be
a
keperny men be (OSD-men be).
LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkci val z rolhatja az aktu lis be ll t sokat,
m dos tani.
gy azokat nem lehet vegervenyesen
Nyomja le, es tartsa lenyomva a MENU gombot 5
m sodpercig.
Az "OSD LOCKED" zenet
jelenik meg.
engedelyezesehez b rmikor nyomja le, es
tartsa lenyomva a gombot 5 m sodpercig. Ezut n az
"OSD UNLOCKED" zenet jelenik meg.
Az OSD-men
U6
U6
A kezel szervek
funkci ja
Kezel szerv
-
+
Funkci
gombok
E
gombok seg tsegevel kiv laszthatja vagy m dos thatja
be ll t sokat
az
a
OSD-men ben.
gyorsbillenty
Tov bbi inform ci kert l sd: U13. oldal.
SET-/AUTO gomb
Ezzel
a
gombbal lephet
be
a
elemeibe.
keperny men
AUTOMATIKUS K PBEALLITAST
A kijelz be ll t sainak m dos t sakor
a
belepes el tt mindig
a SET/AUTO
nyomja meg
gombot. Ezzel automatikusan
be ll t sra ker l a kep az aktu lis felbont snak
(keperny m dnak) megfelel ide lis parameterekkel.
A legjobb keperny m d:
keperny men be (OSD-be)
17
19
h velykes
h velykes
val
monitor eseten:
1280x1024
monitor eseten:
1280x1024
Bekapcsol gomb
Ezzel
T pfesz ltseg
jelz feny a keperny zemszer haszn lata sor n
fennyel vil g t (Bekapcsolt m d).
Ha a keperny Elalv s (energiatakarekos) m dban van,
ez a
jelz feny borosty nsz n re v lt.
indik tor
Ez
a
gombbal kapcsolhatja be,
a
kek
U7
illetve ki
a
monitort.
K perny men (OSD) vez rl sbe ll t sa
Keperny be ll t s
keperny men haszn lat val a kepmeret, a kephelyzet es a m k desi
parameterek m dos t sa rendk v l egyszer . A men haszn lat nak
megismerese erdekeben tekintse meg az al bbi peld t. A k vetkez reszek
nagy vonalakban rj k le a OSD-men ben elerhet be ll t sokat es
lehet segeket.
A
MEGJEGYZ S
A kep m dos t
sa el tt v rjon
legal bb
30
percet, mely id alatt a kep teljesen stabiliz l dik.
Keperny men n kereszt li m dos t s elvegzesehez
MENU
rintse
-
meg
a
+
MENU
SET/AUTO
a
k v nt ikonra
er
a
nyomja
kijel les,
meg
a
az
-
erintse meg
vagy
az
al bbi
lepeseket:
+
-
(Men ) gombot, ekkor megjelenik
Egy adott men pont eleresehez
Amikor
k vesse
a
a
MENU
keperny n
+
a
f men .
gombot.
SET/AUTO (Automatikus/
Be ll t s) gombot.
kep k v
Az egyeb
A
nt
szintre
val ll t s hoz
almen elemek be ll t s
Ha vissza szeretne terni
meg egyszer
a
MENU
haszn lja a
hoz haszn lja
a f men h z, es
(Men ) gombot,
bez r s hoz erintse meg ketszer
a
m s
A
MENU
U8
-
a
/ + gombokat.
SET/AUTO gombot.
funkci t
szeretne
kiv lasztani,
keperny n megjelen
(Men ) gombot.
be ll t si
erintse
men
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Az al bbi t bl zat tartalmazza
be ll t si es v laszt si
a
keperny n megjelen sszes kezelesi,
men t.
Almen
F men
BRIGHTNESS
PICTURE
CONTRAST
Funkci
(F NYER )
kep fenyerejenek es
kontrasztj nak be ll t
A
(KONTRASZT)
sa
GAMMA
COLOR
(SZIN)
PRESET
6500K
(ALAPBEALLITAS)
9300K
kep sz neinek egyeni
be ll t sa
A
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
(HELYZET)
VERTICAL
TRACKING
be ll t sa
A
kep helyzetenek
CLOCK
A
(JELK VET S)
kep tisztas g nak es
PHASE
stabilit s nak n velese
SETUP
LANGUAGE
(NYELV)
(BEALLITAS)
OSD POSITION
HORIZONTAL
(K PERNY MEN HELYZETE)
VERTICAL
(ORAJEL)
(FAZIS)
keperny be ll t sainak
testreszab sa az aktu lis
m k desi k rnyezetnek
A
megfelel en.
WHITE BALANCE
(FEH REGYENSULY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYARI BEALLITASOK VISSZAALLITASA)
MOVIE/TEXT
FLATRON
F-ENGINE(
-
)
A k v nt
kepbe ll t sokat
v laszthatja ki vagy szabhatja
USER
testre.
NORMAL
:
Be ll that
MEGJEGYZ S
Az U9-U13. oldalon bemutatott ikonok
megjelenesi sorrendje t pusonkent
U9
elter lehet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Kor bban m r bemutat sra ker lt az elemek OSD-men ben val
kiv laszt s nak es m dos t s nak m dja. Az al bbi list ban
megtal lhatja az sszes olyan ikont, ikonnevet es ikonle r st, amelyek
men ben megtal lhat k.
Nyomja
Men
meg
neve
a
MENU
gombot,
ez ltal
megjelenik az
OSD
a
f men je.
PICTURE
Almen k
Ikonok
Gombs g
MENU
-+
SET
:
:
Kilepes
M dos t s
(cs kkentes/n veles)
:
Bevitel
:
M sik almen v laszt sa
MEGJEGYZ S
Az OSD (keperny men ) nyelvei
k l nb zhetnek
U10
a
kezik nyvt l.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
PICTURE
(K P)
PICTURE
Le r s
BRIGHTNESS
A
keperny fenyer sseget
A
keperny kontrasztj t ll thatja
(F NYEROSS G)
CONTRAST
(KONTRASZT)
GAMMA
:
:
N veles
M sik almen v laszt sa
COLOR
(SZIN)
kontrasztosabbak.
PRESET
COLOR
RT K)
(GYARI
Be ll thatja
?
?
RED
(PIROS)
GREEN
BLUE
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
be.
az nnek
megfelel
gammaerteket: -50/0/50 A monitoron
mellett a kepek
magas gammaertek
feherebbel, m g alacsony ertek mellett
-
SET
be.
All tsa be
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
+
ll thatja
6500K:
9300K:
All tsa be a piros sz n nnek megfelel szintjet.
(Z LD) All tsa
(K K)
a
keperny sz neit.
Enyhen pirosas feher
Enyhen kekes feher
be a z ld sz n nnek megfelel szintjet.
All tsa be a kek
sz n
nnek megfelel szintjet.
-
+
:
SET
:
N veles
M sik almen v laszt sa
POSITION
(POZICIO)
POSITION
HORIZONTAL
illetve
lehet seggel a keperny t felfele,
tolhatja el.
illetve
lehet seggel
jobbra tolhatja
E
VERTICAL
keperny t balra,
E
lefele
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
SET
:
:
N veles
M sik almen v laszt sa
U11
a
el.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
Le r s
TRACKING
h ttereben megjelen
cs kok minimaliz l s hoz
haszn lhat . A be ll t s m dos t s val
A
keperny
f gg leges
CLOCK
TRACKING
(ORAJEL)
v zszintes
v ltozni.
keperny meret
is meg
a
fog
keperny f kusz nak be ll t s hoz.
lehet seg seg tsegevel elt vol thatja a
v zszintes zajokat, es elesebbe
teheti a
karakterek kepet.
A
E
PHASE
(FAZIS)
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
SET
:
:
N veles
M sik almen v laszt sa
SETUP
LANGUAGE (NYELV) A kezel szervek nevenek
megjelen tesere
nyelv kiv laszt sa.
A keperny n megjelen men ablak helyzetenek
haszn lt
SETUP
OSD POSITION
(K PERNY MEN
be ll t sa.
HELYZETE)
Ha a grafikus k rtya kimeneti jele elter a
szabv nyban meghat rozott jellemz kt l, a
(FEH REGYEN kepjel torzul s nak k sz nhet en romolhat a
SULY)
kep sz neinek szintje es ar nya. Ezzel a
funkci val a jelszint be ll that a grafikus k rtya
tenyleges kimeneti jelszintjenek megfelel en,
hogy a kep a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkci t akkor haszn lja, amikor a kepen
WHITE
BALANCE
MENU
+
-
SET
SETUP
feher es fekete ter letek l that k.
MENU
-
MENU
:
+
SET
Ezzel a funkci val ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR keperny el ls reszen megjelen t pell t sjelz t.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehet seget v lasztja, el
(T pell t sjelz )
Kilepes
fog t nni.
Ha b rmikor ON (Bekapcsolt) ll sba ll tja, a
t pell t sjelz automatikusan megjelenik
M dos t s
: M dos t s
SET : M sik almen v laszt sa
-
:
+
a funkci a "LANGUAGE" (NYELV) be ll t s
kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja gy ri alapertelmezett ertekere.
FACTORY RESET Ez
(GYARI
BEALLITASOK
VISSZAALLITASA)
Az azonnali vissza ll t shoz
nyomja
meg
az
gombot.
Ha a funkci haszn lata nem jav tja a kepmin seget, ll tsa vissza a gy ri alapbe ll t sokat.
Sz kseg eseten jb l hajtsa vegre a feheregyens ly-be ll t st. Ez a funkci csak akkor haszn lhat ,
ha a keperny bemeneti jele anal g jel.
U12
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Az OSD
keperny
jelen thet meg.
Men
a
monitor
tal lhat
elejen
(-) gomb megerintesevel
neve
Ikonok
Almen
neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elind t sakor
jelenik
meg
a
keperny n.
az
A
Az alkalmazott
keperny
A
az alkalmazott
be ll t sokkal
keperny
br n l that ket sz nt nus
keperny
a
meg
nem
alkalmazott be ll t sokkal
bal
a
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz l that .
rintse meg a SET (Be ll t s) gombot, hogy a megadott
keperny -be ll t s ervenyes lj n.
Almen
F men
MOVIE
TEXT
USER
Le r s
Ezzel
a
lehet seggel kiv laszthatja a legjobb kepmin seget
k rnyezeti felteteleknek megfelel en (megvil g t s,
megjelen tett kep jellege stb.).
MOVIE Anim lt kepekhez, filmekhez
TEXT Sz veget tartalmaz kepekhez
(pl. sz vegszerkeszt h z stb.)
a
Felhaszn l
fenyer , az ACE es a RCM kezzel ll that be. A m dos tott
erteket mentheti vagy vissza is ll thatja, meg egyeb k rnyezeti
be ll t sok eseten is.
A
A USER almen k be ll t s hoz
nyomja meg a SET gombot.
ACE(Adaptive
USER
Clarity Enhancer) A
RCM(Real Color Management)
BRIGHTNESS
0
ACE
1
RCM
A
keperny fenyerejenek
keptisztasag modjanak
A szinek megjelenitesi modjanak
(Brightness(Fenyer )):
Nincs alkalmazva
1
Zold tonus er sitese
2
Voros
3
Szin er sitese
tonus
2
SAVE
MENU
SET
A SET
gomb lenyom s val v
almen t,
NORMAL
(NORMALIS)
es mentse
a
lassza ki
YES erteket
a
a be ll t s haszn lhat norm l
k z tt.
Ez
U13
-
a
SAVE
gombokkal.
k r lmenyek
beallitasa.
kivalasztasa.
kivalasztasa.
Hibaelh r t s
Az
gyfelszolg lat
Nem
jelenik
vagy
meg
a
szerviz h v sa el tt ellen rizze
a
k vetkez ket.
kep
Be van dugva a k perny
t pk bele?
Ellen rizze, hogy a t pk bel megfelel en
csatlakoztatva
van-e
egy h l zati
csatlakoz aljzathoz.
Vil g t a t pell t s
jelz f nye?
All tsa be a fenyer sseget
Be
van kapcsolva a
k perny , s k ken vagy
z lden vil g t a t pell t s
jelz f nye?
M dos tsa
S rg n vil g t a t pell t s
a
keperny energiatakarekos zemm dra v ltott,
kep megjelen tesehez pr b lja megmozd tani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a
billenty zeten.
Gy z dj n meg arr l, hogy a sz m t gep be van
kapcsolva.
L tja az "OUT OF RANGE"
Ez az zenet akkor jelenik meg, ha a sz m t gep
grafikus k rty j b l erkez jel v zszintes vagy
f gg leges frekvenci ja a keperny megfelel
frekvenciatartom ny n k v l esik. A jelen tmutat
jelz f nye?
zenetet a
keperny n?
kep fenyerejet
a
es
a
kontrasztot.
kontrasztj t.
es
Ha
a
"M szaki adatok" c m reszeben ellen rizze a
haszn lhat frekvenciatartom nyokat, es annak
megfelel en ll tsa be a megjelen test.
L tja a "CHECK SIGNAL
CABLE" zenetet a keperny
akkor jelenik meg, ha a sz m t gep es a
k z tti jelk bel nincs megfelel en
csatlakoztatva. Ellen rizze a jelk belt, es pr b lja meg
Ez
n?
zenet
az
keperny
jb l.
L tja
az
"OSD LOCKED"
Az "OSD LOCKED"
zenetet
l tja,
amikor
megnyomja a MENU
gombot?
(OSD LETILTVA)
Z rolhatja
nem
a
zenetet
a
keperny n?
jelenlegi be ll t sokat, gy
lehet vegervenyesen
azokat
m dos tani. Az OSD-
engedelyezesehez b rmikor nyomja le,
es tartsa lenyomva a MENU gombot 5
m sodpercig. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
(OSD ENGED LYEZVE) zenet jelenik meg.
men
U14
Hibaelh r t s
Rossz
a
megjelen tett kep
A
kep poz ci ja
megfelel .
nem
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
SELT/AUTO gombot. Ha az eredmeny nem kieleg t ,
m dos tsa a kep poz ci j t a H position (v zszintes
poz ci ) es a V position (f gg leges poz ci )
lehet segekkel.
Nezze meg
a
Vezerl pult
-->
Keperny
-->
Be ll t sok lehet seget, es ellen rizze, hogy a
frekvencia vagy a felbont s m dosult-e. Ha igen, akkor
ll tsa vissza azokat az aj nlott ertekekre.
keperny h ttereben
f gg leges cs kok
A
A
l that k.
SET/AUTO gombot.
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
cs kkentse
a
lehet seggel
V zszintes
zajok
l tszanak a kepeken,
vagy a karakterek nem
megfelel en ker lnek
megjelen tesre.
Ha
az
f gg leges cs
az
eredmeny
kokat
OSD-men ben.
a
nem
CLOCK
kieleg t ,
(ORAJEL)
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
SET/AUTO gombot.
cs kkentse
a
Ha
lehet seggel
az
Nezze meg
a
az
eredmeny
nem
cs kokat a PHASE
OSD-men ben.
v zszintes
kieleg t ,
(FAZIS)
Vezerl pult --> Keperny -->
lehet seget, es m dos tsa a felbont st vagy
az
egyeb tulajdons gokat az aj nlott ertekeknek
megfelel en. All tsa a sz nmelyseget 24 bitesnel
nagyobbra (true color).
Be ll t sok
A
kep
vagy
sz ne monokr m
nem
megfelel .
Ellen rizze, hogy a jelk bel megfelel en van-e
csatlakoztatva, es ha kell, a megfelel r gz teshez
haszn ljon csavarh z t.
Gy z dj n meg r la, hogy a videok rtya megfelel en
van-e csatlakoztatva az
alaplaphoz.
A Vezerl pult Be ll t sok pontban ll tsa a
sz nmelyseget 24 bitesnel nagyobbra (true color).
-
A
keperny villog.
Ellen rizze, hogy a keperny az n. v ltott soros
(interlaced) zemm dban van-e, es ha igen, akkor
m dos tsa azt az aj nlott felbont si ertekre.
Gy z dj n meg r la, hogy a h l zati fesz ltseg eleg
magas legal bb 100-240V AC 50/60 Hz-en.
U15
Hibaelh r t s
Telep tette
a
keperny illeszt programj t?
Telep tette a keperny
illeszt programj t?
felejtse el telep teni a megfelel illeszt programot
keperny vel egy tt sz ll tott, illeszt programokat
tartalmaz CD-r l (vagy hajlekonylemezr l). Az
illeszt program az LG webhelyer l is let lthet , a
http://www.lge.com c mr l.
Megjelenik a keperny n
"Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
Gy z dj n
az
Ne
a
t mogatja
DDC) monitor found"
(Ismeretlen keperny ,
Plug&Play (VESA DDC)
keperny ) zenet?
U16
a
meg
arr l, hogy a grafikus k rtya
Plug&Play eszk
z ket.
M szaki adatok
17
Keperny
h velyk (43,2 cm) tmer j s k,
Csillog scs kkent bevonattal
17 h velyk l that kep tmer
0,264 mm kepponts r seg
akt v m trix TFT
Szinkron bemenet
V zszintes frekvencia
83 kHz (automatikus)
(automatikus)
17
F gg
Anal g:
leges frekvencia 56 75 Hz
Bemeneti
jelforma
Felbont s
Plug&Play
Energiafogyaszt s
Meretek es t meg
(d nthet
llv nnyal)
D ntesi
tartom ny
Bemeneti
RGB
Maxim lis
Javasolt
VESA 1280
g jel
:
x
VESA 1280 x
1024,
1024,
ohm)
75Hz-es frekvenci n
60 Hz-es frekvenci n
DDC 2B
Bekapcsolt m
d
35 W
:
Alv zemm d
≤
1 W
Kikapcsolt zemm d
≤
1 W
Sz less g
Magass g
M lys g
39,4 cm/15,51 h velyk
39,6 cm/15,59 h velyk
22,2 cm/ 8,74 h velyk
Nett
5,3 kg (11,68 lbs)
t meg
D nt s
-5 ~25
K rnyezeti
M k d si
~50/60Hz v ltakoz fesz ltseg
1,0
A
k rnyezet
H m rs klet
10
P ratartalom
10
T rol si
-
-
35 C
80%
(lecsap d smentes)
k rnyezet
H m rs klet
-20
P ratartalom
5
-
-
60 C
90%
(lecsap d smentes)
Gy rilag
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelk bel
Gy rilag
felszerelt (
T pk bel
Fali
llv ny
kiteres / 75
anal g (0,7 V max.
D-sub Anal
100-240 V
D nthet
-
15 t s D-Sub csatlakoz
T pell t s
k r lmenyek
pozit v/negat v
Green z ldszinkron)
(Sync On
Jelbemenet
jelforma
LCD-panel
-
K l n ll TTL,
SOG
Videojel-bemenet
30
-
h velyk
)
), Felszerelhet ( O )
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban tal
lhat inform ci el zetes
U17
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
M szaki adatok
19
Keperny
h velyk (48,18 cm) tmer j s k,
Csillog scs kkent bevonattal
19 h velyk l that kep tmer
0,294 mm kepponts r seg
Szinkron bemenet
V zszintes frekvencia
19
F gg leges
Bemeneti
Anal g:
Videojel-bemenet
Felbont s
Plug&Play
Energiafogyaszt s
D ntesi
tartom ny
Bemeneti
RGB
jelforma
Maxim lis
Javasolt
VESA 1280
g jel
:
x
VESA 1280 x
1024,
Bekapcsolt m
60 Hz-es frekvenci n
d
39 W
:
≤1W
d
1 W
≤
Sz less g
Magass g
M lys g
44,3 cm/17,44 h velyk
43,5 cm/17,12 h velyk
24,0 cm/ 9,44 h velyk
Nett
6,8 kg (14,99 lbs)
t meg
D nt s
-5 ~25
K rnyezeti
M k d si
~50/60Hz v ltakoz fesz ltseg
1,0
A
k rnyezet
H m rs klet
10
P ratartalom
10
T rol si
-
-
35 C
80%
(lecsap d smentes)
k rnyezet
H m rs klet
-20
P ratartalom
5
-
-
60 C
90%
(lecsap d smentes)
Gy rilag
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelk bel
Gy rilag
felszerelt (
T pk bel
Fali
llv ny
1024,
ohm)
75Hz-es frekvenci n
DDC 2B
100-240 V
D nthet
kiteres / 75
anal g (0,7 V max.
D-sub Anal
T pell t s
k r lmenyek
-
15 t s D-Sub csatlakoz
Kikapcsolt zemm
(d nthet
llv nnyal)
pozit v/negat v
Green z ldszinkron)
(Sync On
Jelbemenet
Alv zemm d
Meretek es t meg
-
K l n ll TTL,
SOG
LCD-panel
83 kHz (automatikus)
(automatikus)
30
frekvencia 56-75 Hz
jelforma
akt v m trix TFT
h velyk
)
), Felszerelhet ( O )
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban tal
lhat inform ci el zetes
U18
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
M szaki adatok
El re be ll tott m dok
(felbont s)
V zszintes frekv.
K perny m dok (felbont s)
(kHz)
F gg leges frekv. (Hz)
1
VGA
640
x
350
31,469
70
2
VGA
720
x
400
31,468
70
3
VGA
640
x
480
31,469
60
4
VESA
640
x
480
37,500
75
5
VESA
800
x
600
37,879
60
6
VESA
800
x
600
46,875
75
7
MAC
832
x
624
49,725
75
8
VESA
1024
x
768
48,363
60
9
VESA
1024
x
768
60,023
75
10
MAC
1152
x
870
68,681
75
11
VESA
1152
x
900
61,805
65
*12
VESA
1280
x
1024
63,981
60
13
VESA
1280
x
1024
79,976
75
*
El oldali
l mpa
LED Color
MODE
Bekapcsolt m
d
kek
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm
d
borosty n
Kikapcsolt
U19
Aj nlott Mode
A fali szerel keret felszerel se
A monitor felszerelhet VESA
szabv ny
1. Helyezze a keperny t el lapj val
t vol tsa el
a
szerinti fali szerel keretre.
lefele egy ruhadarabra vagy
m s
puha fel letre,
h ts takar lemezt.
2. Egy csavarh z val az br n
m don szerelje le a kesz lek
talpazat t.
3. Szerelje fel
a
es
VESA
szabv ny
fali
l that
r gz t elemet.
szabv ny fali r gz t elem
keperny m s t pus ( ll vagy fali)
llv nyokra is felszerelhet . (Ez a keperny
VESA
A
r gz t - es tart elemekre vonatkoz
szabv ny el
a
VESA
r sainak megfelel , k l n
beszerezhet llv nyokkal is sszeszerelhet .)
Tov bbi tudnival k a VESA szabv ny fali
r gz t elem dokument ci j ban olvashat k.
r ny l sa (a z r k l n szerezhet be)
ny l son kereszt l r gz thet egy biztons gi
rral ell tott k belhez, amely a legt bb sz m t stechnikai
Kensington biztons gi z
A
keperny
ezen a
z
szak zletben beszerezhet .
U20
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising