LG | L2000CN-SF | User guide | LG L2000CN-SF Navodila

LG L2000CN-SF Navodila
Felhasznaloi utmutato
L2000C
L2000CN
L2000CE
Atermek haszn lata el tt olvassa el
j v beli t jekoz d s celj b l
helyen.
tartsa
Ezeket
a
termeken tal lhat c mken
ha
a
kesz lek jav t sra szorul.
lesz,
a
a
Fontos
figyelmeztetesek c
Felhaszn l i tmutat t
l thatja.
Ezekre
a
(CD)
k dokra
m reszt. A
elerhet
sz ksege
figyelmeztet sek
Fontos
Jelen kesz lek gy lett kialak tva, hogy biztos tsa szemelyes biztons g t,
azonban a nem megfelel haszn lat ram teshez vagy t z kialakul s hoz
vezethet. Annak erdekeben, hogy a kesz lekhez kialak tott biztons gi
megold sok megfelel en m k djenek, olvassa el a k vetkez alapvet
szab lyokat a telep tessel, haszn lattal es szervizelessel kapcsolatban.
A
biztons gr l
Csak
t pk belt haszn lja. Ha nem a gy rt ltal mellekelt
t pk belt haszn lja, gy z dj n meg r la, hogy az megfelel az ide vonatkoz nemzeti
szabv nyoknak. Ha a t pk bel b rmilyen m don hib s, lepjen kapcsolatba a gy rt val
vagy a legk zelebbi m rkaszervizzel, es csereltesse ki a k belt.
a
kesz lekhez mellekelt
t pk bel a kesz lek f ramtalan t resze. Gy z dj n
telep tes ut n is k nnyen elerhet legyen.
A
meg
r la, hogy
a
konnektor
A kesz leket csak
e
kezik nyv specifik ci kr l sz l reszeben le rt vagy a keperny
felsorolt ramforr sr l zemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen ramforr s
tal lhat otthon ban, kerdezze meg a keresked t.
a
n
A t lterhelt v ltakoz ram
aljzatok es hosszabb t k veszelyt jelentenek. Ugyancsak
kopott t pk belek es t r tt csatlakoz k haszn lata. Az ilyen rendellenessegek
ram teshez vagy t zh z vezethetnek. A sz kseges csere biztos t sa erdekeben lepjen
kapcsolatba szerviztechnikus val.
veszelyes
Ne
a
nyissa ki
a
monitort.
A kesz lekben nincsenek felhaszn l ltal
A kesz lek
jav that alkatreszek.
belsejeben veszelyes nagyfesz ltseg van, meg kikapcsolt (OFF) llapotban
is.
Ha
a
monitor
nem
m k dik
megfelel en, lepjen kapcsolatba
Szemelyi ser les elker lesehez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve ha
Csak a gy rt ltal aj nlott llv nyt haszn ljon.
azt
a
keresked vel.
megfelel en r gz tette.
T z es ram tes elker lesehez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szob t. Soha
ne
hagyja bekapcsolva (ON) a kesz leket, ha elhagyja a h zat.
gyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak es ne nyomjanak be k l nfele t rgyakat
a monitor h z nak
ny l sain. Egyes bels alkatreszek eletveszelyt is okozhat
alatt
vannak.
fesz ltseg
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem haszn lja, valamint vill ml s eseten, h zza ki a
t pk belt a fali aljzatb l.
U1
Telep teskor
gyeljen arra, hogy a t pk belre ne tegyen semmit,
ne
helyezze
monitort
a
olyan helyre,
ahol
a
guruljon
t pk bel megser lhet.
es
ne
is
r
semmi, valamint
k zeleben, peld ul f rd k d, mosd , mosogat ,
haszn lja
sz r t edeny vagy medence k zeleben, illetve nedves pinceben. A monitor h z n olyan
ny l sok is vannak, amelyek a m k des sor n keletkez h t voz s t teszik lehet ve. Ha
ezeket a ny l sokat elz rja, az sszegy leml h t l a kesz lek meghib sodhat, es ez
Ne
a
monitort v z
t zh z vezethet. Ezert SOHA:
ne
z rja el a szell z ny l sokat oly m don, hogy a monitort gyra, kanapera vagy
takar ra stb.
helyezi. Ne tegye a kesz leket beep tett, k r lz rt helyre, felteve, hogy nem
gondoskodott kiegesz t szell zesr l.
ne
takarja el a ny l sokat ronggyal vagy m s anyaggal.
ne
tegye a kesz leket radi tor vagy m s h forr s k zelebe vagy f le.
t r lje meg az akt v m trixos LCD-keperny t olyan anyaggal, amely veglegesen
megkarcolhatja, megrong lhatja vagy t nkreteheti azt.
Ne
Ne
nyomja
meg huzamosabb
ideig
az
LCD-keperny t az ujj val,
mert
ez
szellemkepeket
okozhat.
El fordulhat, hogy piros, z ld vagy kek pontok
befoly solj k a monitor teljes tmenyet.
lesznek l that ak
a
keperny n.
Ezek
nem
lehetseges, a legjobb kepmin seg elerese erdekeben LCD-monitor n haszn lja az
aj nlott felbont st. Ha az aj nlott l elter felbont s mellett haszn lja a kesz leket, akkor
torz kepek jelenhetnek meg a keperny n. Ez norm lis tulajdons ga egy r gz tett
Ha
felbont s LCD-monitornak.
Tiszt t skor
kijelz jenek tiszt t sa el tt h zza ki a monitort.
nedves
(nem vizes) ruh t haszn ljon. Ne f jjon aeroszol t pus tiszt t szert
Enyhen
k zvetlen l a keperny re, mert a t lzott mertek nedvesseg ram teshez vezethet.
A monitor
Visszacsomagol skor
Ne dobja el a csomagol anyagokat. Ezek az anyagok ide lis helyet biztos tanak a
kesz lek sz ll t s hoz. Ha a kesz leket egy m sik helyre sz ll tja t, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagol s ba.
Biztons gos eldob s
A termekben haszn lt
Ne
helyezze
A termeket
a
a
kis mennyiseg higanyt tartalmaz.
norm l h ztart si szemet k ze.
gok rendelkezeseinek megfelel en kell kidobni.
fenycs
termeket
helyi hat s
a
A
k perny csatlakoztat
A monitor
sa
telep tese el tt gy z dj n
sz m t gep
meg arr l, hogy a monitor, a
es m s csatlakoztatott eszk z k ki vannak-e kapcsolva.
llv ny csatlakoztat
Az
sa / Az
llv ny elt
vol t sa
1. Helyezze a monitort p rn ra vagy puha rongyra, el oldal val lefele.
2. Igaz tsa az llv ny talp n lev kamp s reteszeket a monitor alj n tal
ny l sokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a ny l sokba.
Warning:
lhat
es a r gz t t ske csak az alappal rendelkez monitorokr
alap fel van h zva.
Ellenkez esetben az llv ny ki ll reszei ser lest okozhatnak.
A
szalag
el, ha
megfelel
l t vol that
az
Reteszek
Ny l s
4.
5.
llv ny h toldal n egy erme
j r s val megegyez ir nyba.
Az
Ha le szeretne szerelni
csavart
az
ramutat
a
monitort
j r s val
haszn lat val h zza meg
az
llv nyr l, egy erme
ir nyba.
ellentetes
a
csavart
az
ramutat
haszn lat val csavarja ki
Csavar
10
0
10
0
Fontos
bra egy ltal nos modellel szemlelteti a teend ket. Elkepzelhet , hogy az n
elter az br n l tottakt l.
Ha egyszer m r csatlakoztatta az llv nyt, lehet seg szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefele, az llv nyn l fogva. A kesz lek leeshet, ez ltal
megrong l dhat, vagy k rt tehet a l b ban.
Ez
az
monitora
U3
a
A
k perny csatlakoztat
sa
keperny zembe helyezese el tt gy z dj n meg arr l, hogy ki van
kapcsolva a keperny , a sz m t geprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyeb eszk z k t pell t sa.
A keperny helyzetenek be ll t sa
A
1. A keperny panelt a
tal lja.
D ntesi
k l nb z
tartom ny
:
ir nyokban gy ll tsa be, ahogy a legkenyelmesebbnek
-5˚~25˚
Forgat s
:
350˚
Magass gi tartom ny: legfeljebb 3,15 h velyk (80.0 mm)
80.0mm
T vol tsa el
a
keperny llv ny h tulj n
tal lhat r gz t t t, majd
ll tsa be az llv ny
magass g t.
helyzet: A keperny panel 90 -kal elforgathat az ramutat
j r s val egyez ir nyban. (* Reszletes inform ci ert tekintse t a kesz lekkel
sz ll tott Pivot Software CD tartalm t.)
Fekv es ll
*
Vigy zzon arra, hogy amikor a
"Pivot" (kepelforgat si) funkci
haszn lat hoz elforgatja a
keperny panelt, az ne erjen
hozz az alatta lev fel lethez.
Ergon miai szempontok
A
a
keperny haszn lata k zbeni ergon mikus es kenyelmes lespoz ci erdekeben javasoljuk, hogy
keperny panel el red lesi sz ge ne haladja meg az 5 -ot.
U4
A
k perny csatlakoztat
A
sa
sz m t gep csatlakoztat sa
1. Helyezze el a keperny t egy kenyelmes, j l szell z helyen a sz m t gep k zeleben.
A
keperny magass g nak be
2. Csatlakoztassa a jelk belt, majd
csatlakoz dug n tal
ll t s hoz
a k bel
r
lhat csavarokat.
oldja ki a keperny llv ny tetejen tal lhat z rat.
gz tesehez csavarja be es ujjaival szor tsa meg a
1
3. Dugja be a t pk belt egy egyszer en elerhet ,
T pk bel
a
keperny k
zeleben lev
t ph l zati aljzatba.
Jelk bel
Digit lis jel
Anal g jel
DVI
D-sub
-
T pusonkent v
ltakozik.
Fali csatlakoz
szerelt
dug val
2
1
Sz m t gepes
PC
csatlakoz dug val szerelt
Digit lis jel
DVI
(Ez a funkci nem minden orsz gban ll rendelkezesre.)
PC
MAC
Mac talak t
Apple Macintosh sz m t geppel val haszn lat eseten egy
csatlakoz dug - talak t is sz kseges, amely talak tja a kesz
sz ll tott jelk bel 15 t s nagy s r seg (3 soros) D-sub VGA
csatlakoz j t 15 t s, 2 soros t pus ra.
4.
pell t s bekapcsol s hoz nyomja meg a kesz lek el ls
kapcsol paneljen lev
gombot. A keperny bekapcsol sa ut
kesz lek automatikusan vegrehajtja az nm k d kepbe ll t st.
lekkel
At
n
a
MEGJEGYZ S
" nm k d kepbe ll t s" (Self Image Setting Function): Ez
a funkci
optim lis megjelen tesi be ll t sokat
keperny t egy sz m t gephez, az nm k d kepbe ll t s
be
ll
t sokat az adott bemeneti jelhez. Ha
bb megjelen tesi
a be ll t sokat, illetve
jb l el k v nja vegezni az nm k d
kepbe ll t st, nyomja meg a keperny el lapj n l that "AUTO/SET" gombot. Vegrehajthatja a
keperny n megjelen (OSD) be ll t si men "Factory reset" (Gy ri be ll t sok vissza ll t sa) parancs t
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) be ll t s kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja alapertelmezett ertekere.
biztos t. Amikor el sz r csatlakoztatja a
automatikusan megkeresi a legmegfelel
haszn lat k zben is szeretne m dos tani
U5
2
A kezel szervek
Az
funkci ja
el lapon tal
lhat kezel szervek
Funkci n
Vezerl gomb
MENU
gomb
Ezzel
a
gombbal lephet be a keperny men be (OSD-men be).
OSD
LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkci val z rolhatja az aktu lis be ll t sokat, gy
azokat nem lehet vegervenyesen m dos tani. Nyomja le, es
tartsa
lenyomva
a
MENU
tartsa
"OSD
-
+
E
gombok
lenyomva
nyomja le,
gombot neh ny m sodpercig.
UNLOCKED" zenet jelenik meg.
a
az
OSD-men ben.
Tov bbi inform ci kert l sd: U13. oldal.
SOURCE
(FORRAS) gyorsbillenty
Ezzel a gombbal aktiv lhatja D-Sub es DVI csatlakoz j t. A
funkci haszn lata ha egy monitor csatlakoztatva van kett
sz m t gephez. Az alapertelmezett be ll t s a D-Sub.
U6
es
Ezut n
gombok seg tsegevel kiv laszthatja vagy m dos thatja a
be ll t sokat
Az
gombot neh ny m sodpercig.
"OSD LOCKED" zenet jelenik meg.
Az OSD-men engedelyezesehez b rmikor
az
A kezel szervek
funkci ja
Funkci
Vezerl gomb
AUTO/SET gomb
Ezzel
a
gombbal lephet
be
a
elemeibe.
keperny men
AUTOMATIKUS K PBEALLITAST
A kijelz be ll t sainak m dos t sakor
a
keperny men be (OSD-be) val belepes el tt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
be ll t sra ker l a kep az aktu lis felbont snak
(keperny m dnak) megfelel ide lis parameterekkel.
A legjobb keperny m d:
L2000C/L2000CN monitor eseten: 1600
L2000CE monitor eseten: 1400
x
x
1200
1050
Bekapcsol gomb
Ezzel
T pfesz ltseg
jelz feny a keperny zemszer haszn lata sor n
fennyel vil g t (Bekapcsolt m d).
Ha a keperny Elalv s (energiatakarekos) m dban van,
ez a
jelz feny borosty nsz n re v lt.
indik tor
Ez
a
gombbal kapcsolhatja be,
a
kek
U7
illetve ki
a
monitort.
A
kezel szervek haszn lata
k perny n megjelen
Keperny be ll t s
keperny men haszn lat val a kepmeret, a kephelyzet es a m k desi
parameterek m dos t sa rendk v l egyszer . A men haszn lat nak
megismerese erdekeben tekintse meg az al bbi peld t. A k vetkez reszek
nagy vonalakban rj k le a OSD-men ben elerhet be ll t sokat es
lehet segeket.
A
MEGJEGYZ S
A kep m dos t
sa el tt v rjon
legal bb
30
percet, mely id alatt a kep teljesen stabiliz l dik.
Keperny men n kereszt li m dos t s elvegzesehez k vesse
Nyomja
meg
a
MENU
gombot,
ez ltal
-
kep
k v nt
szintre
val ll t s hoz
almen elemek be ll t s hoz
al bbi
lepeseket:
megjelenik az OSD f men je.
Egy be ll t s kiv laszt s hoz haszn lja a vagy a
kijel lte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
A
az
+
gombot.
Ha
haszn lja a / + gombokat.
haszn lja a AUTO/SET gombot.
-
a
k v nt ikont
Az
egyeb
A f men be val visszatereshez es egy j funkci kiv laszt s hoz nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-men b l val kilepeshez nyomja meg ketszer a MENU
gombot.
U8
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Az al bbi t bl zat tartalmazza
be ll t si es v laszt si
a
keperny n megjelen sszes kezelesi,
men t.
Almen
F men
BRIGHTNESS
PICTURE
CONTRAST
Funkci
AD
(F NYER )
kep fenyerejenek es
kontrasztj nak be ll t sa
A
(KONTRASZT)
GAMMA
COLOR
(SZIN)
PRESET
sRGB
(ALAPBEALLITAS)
6500K
kep sz neinek egyeni
be ll t sa
A
9300K
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
(HELYZET)
VERTICAL
TRACKING
(JELK VET S)
SETUP
(BEALLITAS)
be ll t sa
A
kep helyzetenek
CLOCK
A
kep tisztas g nak es
PHASE
stabilit s nak n velese
(ORAJEL)
(FAZIS)
LANGUAGE
(NYELV)
OSD POSITION
HORIZONTAL
(K PERNY MEN HELYZETE)
VERTICAL
keperny be ll t sainak
testreszab sa az aktu lis
m k desi k rnyezetnek
A
megfelel en.
WHITE BALANCE
(FEH REGYENSULY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYARI BEALLITASOK VISSZAALLITASA)
MOVIE/TEXT
FLATRON
F-ENGINE(
-
)
A k v nt
kepbe ll t sokat
v laszthatja ki vagy szabhatja
USER
testre.
NORMAL
Be ll that
Anal g bemenet
D : Digit lis bemenet
:
A
:
MEGJEGYZ S
Az U9-U13. oldalon bemutatott ikonok
megjelenesi sorrendje t pusonkent elter
U9
lehet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Kor bban m r bemutat sra ker lt az elemek OSD-men ben val
kiv laszt s nak es m dos t s nak m dja. Az al bbi list ban
megtal lhatja az sszes olyan ikont, ikonnevet es ikonle r st, amelyek
men ben megtal lhat k.
Nyomja
Men
meg
neve
a
MENU
gombot,
ez ltal
megjelenik az
OSD
a
f men je.
PICTURE
Almen k
Ikonok
Gombs g
MENU
-+
SET
:
:
Kilepes
(cs kkentes/n veles)
M dos t s
:
Bevitel
:
M sik almen v laszt sa
MEGJEGYZ S
Az OSD (keperny men ) nyelvei
k l nb zhetnek
U10
a
kezik nyvt l.
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Almen
F men
PICTURE
Le r s
(K P)
BRIGHTNESS
PICTURE
A
keperny fenyer sseget ll thatja
A
keperny kontrasztj t ll thatja
(F NYEROSS G)
CONTRAST
(KONTRASZT)
GAMMA
az nnek
megfelel
gammaerteket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaertek mellett a kepek
feherebbel, m g alacsony ertek mellett
-
:
SET
:
N veles
M sik almen v laszt sa
COLOR
kontrasztosabbak.
(SZIN)
PRESET
COLOR
RT K)
(GYARI Be ll thatja keperny sz neit.
a
?
?
?
RED
(PIROS)
GREEN
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
N veles
SET : M sik almen v laszt sa
:
POSITION
POSITION
BLUE
sRGB:
(K K)
HORIZONTAL
sRGB
a
z ld sz n nnek megfelel szintjet.
All tsa be a kek sz n nnek megfelel szintjet.
keperny t balra,
illetve
lehet seggel a keperny t felfele,
tolhatja el.
illetve
E
lehet seggel
jobbra tolhatja
E
-
:
az
(POZICIO)
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
:
neit
All tsa be a piros sz n nnek megfelel szintjet.
lefele
SET
All tsa be a kep sz
szabv nynak megfelel en.
6500K: Enyhen pirosas feher
9300K: Enyhen kekes feher
(Z LD) All tsa be
VERTICAL
+
be.
All tsa be
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
+
be.
N veles
M sik almen v laszt sa
U11
a
el.
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Almen
F men
TRACKING
Le r s
keperny h ttereben megjelen
f gg leges cs kok minimaliz l s hoz
A
CLOCK
(ORAJEL)
TRACKING
haszn lhat . A be ll t s m dos t s val
v zszintes
v ltozni.
keperny meret
is meg
a
fog
keperny f kusz nak be ll t s hoz.
lehet seg seg tsegevel elt vol thatja a
v zszintes zajokat, es elesebbe teheti a
karakterek kepet.
A
E
PHASE
(FAZIS)
MENU : Kilepes
: Cs kkentes
-
+
:
SET
:
N veles
M sik almen v laszt sa
SETUP
LANGUAGE (NYELV) A kezel szervek nevenek
megjelen tesere
nyelv kiv laszt sa.
A keperny n megjelen men ablak helyzetenek
haszn lt
SETUP
OSD POSITION
(K PERNY MEN
be ll t sa.
HELYZETE)
Ha a grafikus k rtya kimeneti jele elter a
szabv nyban meghat rozott jellemz kt l, a
(FEH REGYEN kepjel torzul s nak k sz nhet en romolhat a
SULY)
kep sz neinek szintje es ar nya. Ezzel a
funkci val a jelszint be ll that a grafikus k rtya
tenyleges kimeneti jelszintjenek megfelel en,
hogy a kep a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkci t akkor haszn lja, amikor a kepen
WHITE
BALANCE
MENU
+
-
SET
SETUP
feher es fekete ter letek l that k.
MENU
+
-
SET
Ezzel a funkci val ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR keperny el ls reszen megjelen t pell t sjelz t.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehet seget v lasztja, el
(T pell t sjelz )
MENU
:
Kilepes
fog t nni.
Ha b rmikor ON (Bekapcsolt) ll sba ll tja, a
t pell t sjelz automatikusan megjelenik
M dos t s
: M dos t s
SET : M sik almen v laszt sa
-
:
+
a funkci a "LANGUAGE" (NYELV) be ll t s
kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja gy ri alapertelmezett ertekere.
FACTORY RESET Ez
(GYARI
BEALLITASOK
VISSZAALLITASA)
Az azonnali vissza ll t shoz
nyomja
meg
az
gombot.
Ha a funkci haszn lata nem jav tja a kepmin seget, ll tsa vissza a gy ri alapbe ll t sokat.
Sz kseg eseten jb l hajtsa vegre a feheregyens ly-be ll t st. Ez a funkci csak akkor haszn lhat ,
ha a keperny bemeneti jele anal g jel.
U12
+
A
be ll t sok m dos t sa
k perny n megjelen
Az OSD
keperny a
jelen thet meg.
Men
monitor
elejen
tal lhat
(-) gomb megerintesevel
neve
Ikonok
Almen
neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elind t sakor
jelenik
meg
a
keperny n.
az
A
Az alkalmazott
keperny
a
A
keperny az alkalmazott
keperny a meg
nem
alkalmazott be ll t sokkal
be ll t sokkal
br n l that ket sz nt nus
bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz l that .
rintse meg a AUTO/SET (Be ll t s) gombot, hogy a megadott
keperny -be ll t s ervenyes lj n.
Almen
F men
MOVIE
TEXT
Le r s
Ezzel
a
lehet seggel kiv laszthatja a legjobb kepmin seget
k rnyezeti felteteleknek megfelel en (megvil g t s,
megjelen tett kep jellege stb.).
MOVIE Anim lt kepekhez, filmekhez
TEXT Sz veget tartalmaz kepekhez
(pl. sz vegszerkeszt h z stb.)
a
USER
Felhaszn l
fenyer , az ACE es a RCM kezzel ll that be. A m dos tott
erteket mentheti vagy vissza is ll thatja, meg egyeb k rnyezeti
be ll t sok eseten is.
A
A USER almen k be ll t s hoz
nyomja
meg
a
AUTO/SET gombot.
(Brightness(Fenyer )): A keperny fenyerejenek be
USER
ACE(Adaptive Clarity Enhancer) A keptisztas
BRIGHTNESS
RCM(Real Color Management)
1
megjelen tesi m dj nak kiv laszt sa.
Z ld t nus er s tese
RCM
V r s t nus
2
Sz n er s tese
SAVE
MENU
A sz nek
Nincs alkalmazva
ACE
SET
A SET
gomb lenyom s val v
almen t,
NORMAL
(NORMALIS)
es mentse
a
lassza ki
YES erteket
a
a be ll t s haszn lhat norm l
k z tt.
Ez
U13
ll t sa.
g m dj nak kiv laszt sa.
-
a
gombokkal.
k r lmenyek
Hibaelh r t s
Az
gyfelszolg lat vagy a szerviz
Nem
jelenik
meg
h v sa el tt ellen rizze
a
k vetkez ket.
kep
Be van dugva a k perny
t pk bele?
Ellen rizze, hogy a t pk bel megfelel en
csatlakoztatva
van-e
Vil g t a t pell t s
jelz f nye?
Nyomja
a
Be
van kapcsolva a
k perny , s k ken vagy
z lden vil g t a t pell t s
jelz f nye?
M dos tsa
S rg n vil g t a t pell t s
a
keperny energiatakarekos zemm dra v ltott,
kep megjelen tesehez pr b lja megmozd tani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a
billenty zeten.
jelz f nye?
meg
csatlakoz aljzathoz.
T pell t s gombot.
kep fenyerejet es kontrasztj t.
a
Ha
Gy z dj n
kapcsolva.
meg
a
arr l, hogy a sz m t gep be van
Ez az zenet akkor jelenik meg, ha a sz m t gep
grafikus k rty j b l erkez jel v zszintes vagy
f gg leges frekvenci ja a keperny megfelel
frekvenciatartom ny n k v l esik. A jelen tmutat
L tja az "OUT OF RANGE"
zenetet a
egy h l zati
keperny n?
"M szaki adatok" c m reszeben ellen rizze a
haszn lhat frekvenciatartom nyokat, es annak
megfelel en ll tsa be a megjelen test.
L tja a "CHECK SIGNAL
CABLE" zenetet a keperny
akkor jelenik meg, ha a sz m t gep es a
k z tti jelk bel nincs megfelel en
csatlakoztatva. Ellen rizze a jelk belt, es pr b lja meg
Ez
n?
az
zenet
keperny
jb l.
L tja
az
"OSD LOCKED"
Az "OSD LOCKED"
zenetet
l tja,
amikor
megnyomja a MENU
gombot?
(OSD LETILTVA)
Z rolhatja
a
zenetet
a
keperny n?
jelenlegi be ll t sokat, gy
azokat
lehet vegervenyesen m dos tani. Az OSDmen engedelyezesehez b rmikor nyomja le,
nem
lenyomva a MENU gombot neh ny
m sodpercig. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
(OSD ENGED LYEZVE) zenet jelenik meg.
es tartsa
U14
Hibaelh r t s
Rossz
a
megjelen tett kep
A
kep poz ci ja
megfelel .
nem
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a AUTO
A
/SETgombot. Ha az eredmeny nem kieleg t ,
m dos tsa a kep poz ci j t a H position (v zszintes
poz ci ) es a V position (f gg leges poz ci )
lehet segekkel.
Nezze meg a Vezerl pult --> Keperny -->
Be ll t sok lehet seget, es ellen rizze, hogy a
keperny h ttereben
f gg leges cs kok
A
l that k.
frekvencia vagy a felbont s m dosult-e. Ha igen, akkor
ll tsa vissza azokat az aj nlott ertekekre.
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a AUTO
A
/SET gombot.
cs kkentse
a
Ha
eredmeny nem kieleg t ,
f gg leges cs kokat a CLOCK (ORAJEL)
az
lehet seggel az OSD-men
V zszintes
zajok
l tszanak a kepeken,
vagy a karakterek nem
megfelel en ker lnek
megjelen tesre.
A
kep sz
vagy
ne monokr m
nem
megfelel .
ben.
keperny be ll t sok ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a AUTO
A
/SET gombot.
cs kkentse
a
Ha
az
eredmeny nem kieleg t ,
v zszintes
cs kokat
a
PHASE
(FAZIS)
lehet seggel az OSD-men ben.
Nezze meg a Vezerl pult --> Keperny -->
Be ll t sok lehet seget, es m dos tsa a felbont st vagy
az
egyeb tulajdons gokat az aj nlott ertekeknek
megfelel en. All tsa a sz nmelyseget 24 bitesnel
nagyobbra (true color).
Ellen rizze, hogy a jelk bel megfelel en van-e
csatlakoztatva, es ha kell, a megfelel r gz teshez
haszn ljon csavarh z t.
Gy z dj n meg r la, hogy a videok rtya megfelel en
van-e csatlakoztatva az
alaplaphoz.
A Vezerl pult Be ll t sok pontban ll tsa a
sz nmelyseget 24 bitesnel nagyobbra (true color).
-
A
keperny villog.
Ellen rizze, hogy a keperny az n. v ltott soros
(interlaced) zemm dban van-e, es ha igen, akkor
m dos tsa azt az aj nlott felbont si ertekre.
Gy z dj n meg r la, hogy a h l zati fesz ltseg eleg
magas legal bb 100-240V AC 50/60 Hz-en.
U15
Hibaelh r t s
Telep tette
a
keperny illeszt programj t?
Telep tette a keperny
illeszt programj t?
felejtse el telep teni a megfelel illeszt programot
keperny vel egy tt sz ll tott, illeszt programokat
tartalmaz CD-r l (vagy hajlekonylemezr l). Az
illeszt program az LG webhelyer l is let lthet , a
http://www.lge.com c mr l.
Megjelenik a keperny n
"Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
Gy z dj n
Ne
a
az
t mogatja
a
meg
arr l, hogy a grafikus k rtya
Plug&Play eszk
z ket.
DDC) monitor found"
(Ismeretlen keperny ,
Plug&Play (VESA DDC)
keperny ) zenet?
L2000CE monitor
1280x1024@60 es 1280x1024@75 felbont s mellett
kesz lek
nem
ny jtja
Ilyenkor vagy egy
v zszintes fekete cs k
jelenik meg, vagy a kep
egy resze hi nyzik a kep
meg
a
kepet
f gg legesen
Ez norm lis m k des. A
elker lje az
felbont sok k z tti
U16
az
1400
tmeretezes miatt
megjelen karaktereket.
als es fels szelen.
megold s celja, hogy
1280x1024 es
x
1050
hom lyosan
a
M szaki adatokL2000C/L2000CN
Keperny
20,1 h velyk (51,0 cm) tmer j s k, akt v
0,255
Szinkron bemenet
mm
kepponts r seg
Anal g: 28
Digit lis: 28
V zszintes frekvencia
F gg leges frekvencia
Bemeneti
56 75 Hz
-
SOG
Plug&Play
(automatikus)
pozit v/negat v
On Green
z ldszinkron)
(digit lis)
Maxim lis
Javasolt
VESA 1600
(0,7 V
-
x
1200,
60 Hz-es frekvenci n
DDC 2B
Meretek es t meg
58 W
:
≤1W
1 W
≤
Allv nnyal egy
Sz less g
Magass g
M lys g
Allv ny nelk l
tt
44,39 / 17,47 h velyk
43,89 cm / 17,28 h velyk (Min.)
51,89cm / 20,43 h velyk (Max.)
24,26 cm / 9,55 h velyk
cm
44,39 cm / 17,47 h velyk
34,51 cm / 13,58 h velyk
6,86 cm / 2,70 h velyk
Nett t meg
7,7kg
D nt s
-5 ~25
350
80mm / 3,15 inches
90 ramutat j r s val egyez
Forgat s
Magass g ll t si tartom ny
Elforgathat s g
en (fekv -> ll helyzetbe)
50/60 Hz v ltakoz fesz ltseg, 1,2 A
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
M k d si k rnyezet
H m rs klet
P ratartalom
10
10
T rol si k rnyezet
H m rs klet
P ratartalom
-20 60 C
5 90% (lecsap
k r lmenyek
-
max. kiteres / 75 ohm),
anal g
digit lis
D-sub : Anal g jel VESA 1600 x 1200, 60 Hz-es frekvenci n
DVI : Digit lis jel: VESA 1600 x 1200, 60 Hz-es frekvenci n
jelforma
RGB
d
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm d
D ntesi/forgat si
83 kHz (automatikus)
83 kHz (automatikus)
DVI-D csatlakoz
Energiafogyaszt s Bekapcsolt m
tartom ny
-
LCD-panel
15 t s D-Sub csatlakoz
Jelbemenet
Bemeneti
Felbont s
-
K l n ll TTL,
jelforma
(Sync
Digit lis jel
Videojel-bemenet
m trix TFT
Csillog scs kkent bevonattal
20,1 h velyk l that kep tmer
~
-
-
35 C
80% (lecsap
d smentes)
-
-
U17
d smentes)
M szaki adatok
Keperny
L2000CE
20,1 h velyk (51,0 cm) tmer j s k, akt v
0,291
Szinkron bemenet
mm
kepponts r seg
Anal g: 28
Digit lis: 28
V zszintes frekvencia
F gg leges frekvencia
Bemeneti
56 75 Hz
-
SOG
Plug&Play
(automatikus)
pozit v/negat v
On Green
z ldszinkron)
(digit lis)
Maxim lis
Javasolt
VESA 1400
(0,7 V
-
x
1050,
60 Hz-es frekvenci n
DDC 2B
Meretek es t meg
58 W
:
≤1W
1 W
≤
Allv nnyal egy
Sz less g
Magass g
M lys g
Allv ny nelk l
tt
44,39 / 17,47 h velyk
43,89 cm / 17,28 h velyk (Min.)
51,89cm / 20,43 h velyk (Max.)
24,26 cm / 9,55 h velyk
cm
44,39 cm / 17,47 h velyk
34,51 cm / 13,58 h velyk
6,86 cm / 2,70 h velyk
Nett t meg
7,5kg
D nt s
-5 ~25
350
80mm / 3,15 inches
90 ramutat j r s val egyez
Forgat s
Magass g ll t si tartom ny
Elforgathat s g
en (fekv -> ll helyzetbe)
50/60 Hz v ltakoz fesz ltseg, 1,2 A
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
M k d si k rnyezet
H m rs klet
P ratartalom
10 35 C
10 80% (lecsap
T rol si k rnyezet
H m rs klet
P ratartalom
-20 60 C
5 90% (lecsap
k r lmenyek
-
max. kiteres / 75 ohm),
anal g
digit lis
D-sub : Anal g jel VESA 1400 x 1050, 60 Hz-es frekvenci n
DVI : Digit lis jel: VESA 1400 x 1050, 60 Hz-es frekvenci n
jelforma
RGB
d
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm d
D ntesi/forgat si
83 kHz (automatikus)
83 kHz (automatikus)
DVI-D csatlakoz
Energiafogyaszt s Bekapcsolt m
tartom ny
-
LCD-panel
15 t s D-Sub csatlakoz
Jelbemenet
Bemeneti
Felbont s
-
K l n ll TTL,
jelforma
(Sync
Digit lis jel
Videojel-bemenet
m trix TFT
Csillog scs kkent bevonattal
20,1 h velyk l that kep tmer
~
-
-
d smentes)
-
-
U18
d smentes)
M szaki adatok
D ntes/Forgat s llv ny Gy rilag felszerelt ( ), Felszerelhet ( O )
Jelk bel
Gy rilag felszerelt ( O ), Felszerelhet ( )
Fali csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
T pk bel
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban tal
lhat inform ci el zetes
U19
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
El re be ll tott m dok
(felbont s)
L2000C/L2000CN monitor
1
640
x
350
2
640
x
480
3
640
x
480
4
720
x
400
5
800
x
600
6
800
x
600
7
832
x
624
8
1024
x
768
9
1024
x
768
10
1152
x
870
11
1152
x
13
1280
x
1024
31,47
31,47
37,50
31,47
37,88
46,88
49,72
48,36
60,02
68,68
61,80
63,98
79,98
*14
1600
x
1200
75.0
60
**15
1600
x
1200
75.0
60
900
12
1280
x
1024
70,09
59,94
75
70,08
60,32
75
74,55
60
75,03
75,06
65,96
60,02
75,02
*
Aj nlott Mode
**Digit lis jel Mode
L2000CE monitor
1
640
x
350
2
640
x
480
3
640
x
480
4
720
x
400
5
800
x
600
6
800
x
600
7
832
x
624
8
1024
x
768
9
1024
x
768
10
1152
x
870
11
1152
x
900
12
1280
x
1024
13
1280
x
1024
*14
1400
x
1050
**15
1400
x
1050
31,47
31,47
37,50
31,47
37,88
46,88
49,72
48,36
60,02
68,68
61,80
63,98
79,98
65,3
65,3
70,09
59,94
75
70,08
60,32
75
74,55
60
75,03
75,06
65,96
60,02
75,02
60
60
*
Aj nlott Mode
**Digit lis jel Mode
M szaki adatok
El oldali
l mpa
MODE
LED Color
Bekapcsolt m
d
Kek
Alv zemm d
Borosty n
Kikapcsolt zemm
A
d
jelbemeneti
Kikapcsolt
m d
csatlakoz t kioszt sa
1
8
9
16
17
24
DVI-D csatlakoz
Jel (DVI-D)
T
T
Jel (DVI-D)
1
T. M. D. S. Adat2-
16
Dug erzekeles
2
T. M. D. S. Adat2+
17
T. M. D. S. Adat0-
3
T. M. D. S.
18
T. M. D. S. Adat0+
4
T. M. D. S. Adat4-
19
T. M. D. S.
5
T. M. D. S. Adat4+
20
T. M. D. S. Adat5-
6
DDC
21
T. M. D. S. Adat5+
Adat2/4 rnyekol s
rajel
Adat0/5 rnyekol s
7
DDC adat
22
T. M. D. S.
rajel rnyekol s
8
Anal g f gg leges szinkronjel
23
T. M. D. S.
raje+
9
T. M. D. S. Adat1-
24
T. M. D. S.
raje-
10
T. M. D. S. Adat1+
11
T. M. D. S.
12
T. M. D. S. Adat3-
13
T. M. D. S. Adat3+
14
+5V
15
F ldeles (a +5V t p, valamint a v zszintes
es
T. M. D. S.
Adat1/3 rnyekol s
t pell t s
f gg leges szinkronjel sz m ra)
(Transition Minimized Differential Signaling): Minimaliz lt
differenci lis
jeltov bb t s
U21
tmenet
VESA
szabv ny
Ez
a
monitor
el r sainak.
fali
r gz t elem felszerel
megfelel
a
VESA-kompatibilis
se
szerel fel let
VESA falra szerelhet egyseg
Egy m sik t rgyhoz ker l r gz tesre
( ll vagy falra
szerelhet t pushoz. Ez a keperny a r gz t - es
tart elemekre vonatkoz VESA szabv ny el r sainak
megfelel llv nyokkal is sszeszerelhet . Sz kseg
eseten ezt k l n kell beszerezni.)
Tov bbi inform ci kert olvassa el a VESA falra
szerelhet egyseg kezik nyvet.
Kensington biztons gi csatlakoz
A csatlakoz ba egy
biztons gi
dughat , amely a legt bb
sz m t gep-szak zletben
megv s rolhat .
k bel
U22
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising