LG M1717S-BN, M1917S-BN User guide

LG M1717S-BN, M1917S-BN User guide
Felhasználói útmutató
M1717S
M1917S
A
termék használata eltt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt.
A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD)
elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem
megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy
a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a
következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt
használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha
a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi
márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés
után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn felsorolt
áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában,
kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a
kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy
tzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba
szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
Tz és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja
bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor
házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, valamint villámlás esetén, húzza ki a tápkábelt
a fali aljzatból.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne
helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy
medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek
a mködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az
összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez tzhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott
kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.
Elfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott
felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek
jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a
képernyre, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék
szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti
csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A talpazat kinyitása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, eloldalával lefelé.
2. Igazítsa az állvány talpán lév kampós reteszeket a monitor alján található megfelel
nyílásokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.
Reteszek
Az állvány eltávolítása
1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, eloldalával lefelé.
2. Az állvány eltávolításához fogja meg az egyik kezével az állvány alját, és húzza meg
az állvány alsó reteszét a másik kezével az ábrán látható módon.
Alsó retesz
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ha egyszer már csatlakoztatta az állványt, lehetség szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A képerny csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Adjust the position of the panel in various ways for maximum comfort.
Döntési tartomány : 3˚~25˚
Forgatás : 345˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U4
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Helyezze el a képernyt egy kényelmes, jól szellz helyen a számítógép közelében.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat.
3. Dugja be a tápkábelt egy egyszeren elérhet, a képerny közelében lev táphálózati aljzatba.
Jelkábel
Tápkábel
Típusonként váltakozik.
MEGJEGYZÉS
Fali csatlakozódugóval
szerelt
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszersített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános
képernyt mutat, az Ön készüléke
eltérhet az ábrán láthatótól.
2
Számítógépes
csatlakozódugóval szerelt
PC
MAC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 ts nagy srség (3 soros) D-sub
VGA csatlakozóját 15 ts, 2 soros típusúra.
4. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat
biztosít. Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önmköd képbeállítás
automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez. Ha
használat közben is szeretné módosítani a beállításokat, illetve újból el kívánja végezni az önmköd
képbeállítást, nyomja meg a képerny ellapján látható "AUTO/SET" gombot. Végrehajthatja a
képernyn megjelen (OSD) beállítási menü "Factory reset" (Gyári beállítások visszaállítása) parancsát
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) beállítás kivételével az összes beállítási lehetséget visszaállítja
alapértelmezett értékére.
U5
A képerny csatlakoztatása
Alsó csatlakozók
PC AUDIO
Fejhallgató és fülhallgató csatlakozó
Fejhallgató csatlakoztatásakor a készülék
automatikusan elnémítja a hangszórókat.
Audiojel-bemenet
A számítógép hangkártyájának LINE OUT*
csatlakozójához kell kötni.
<Képerny hátulja>
Speaker Out
Line Out*
<A számítógép hangkártyájának csatlakozói>
*LINE OUT
Ez a csatlakozó olyan hangszórókhoz
használható, amelyek beépített ersítvel
rendelkeznek. A kábel csatlakoztatása eltt
ellenrizze a hangkártya csatlakozóit.
Amennyiben a számítógép hangkártyáján
csak Speaker Out kimeneti csatlakozó van,
akkor csökkentse a számítógépen a
hangert.
Amennyiben a kimeneti csatlakozó
használható Speaker Out és Line Out
módban is, akkor az illesztprogram
segítségével állítsa Line Out módba (további
tudnivalókat a hangkártya kézikönyvében
talál).
U6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
Kezelszerv
Funkció
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer használata során
kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszínre vált.
AUTO/SET
gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
17 hüvelykes monitor esetén: 1280x1024
19 hüvelykes monitor esetén: 1280x1024
U7
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
Kezelszerv
Funkció
VOL gombok
gombok
Ezekkel a gombokkal növelhet és csökkenthet a
hanger.
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
LightView gyorsbillenty
DAY Ezzel a funkcióval egyszeren kiválaszthatja az adott
NIGHT környezetnek (környezeti megvilágításnak, képtípusnak
stb.) legmegfelelbb megjelenítési beállítást.
• DAY (NAPPALI): Fényesen megvilágított környezethez
• NIGHT (ÉJSZAKAI): Gyengén megvilágított környezethez
• TEXT (SZÖVEG): Szöveg megjelenítéséhez (szövegszerkesztés stb.)
• MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev mozgóképek
lejátszásához
• PHOTO (FÉNYKÉP): Képek vagy rajzok megjelenítéséhez
• NORMAL (NORMÁLIS): Ez a beállítás használható normál
körülmények között.
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat,
így azokat nem lehet végérvényesen módosítani.
Nyomja le, és tartsa lenyomva a MENU gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
Az OSD-menü engedélyezéséhez bármikor nyomja le,
és tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig.
Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik meg.
MUTE gomb
Ezzel a gombbal kapcsolható ki és be a hang.
U8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
A képerny beállítása
A képernyn megjelen kezelszervek használatával gyorsan és egyszeren
módosítható a kép mérete és helyzete, valamint a képerny számos más
mködési paramétere. Az alábbi rövid példa szemlélteti a kezelszervek
használatát.
A következ szakasz vázlatosan ismerteti a képernyn megjelen
menürendszerben módosítható és választható beállításokat.
MEGJEGYZÉS
A megjelenítési beállítások módosítása eltt várjon legalább 30 percet a képerny
bekapcsolása után, hogy a kép stabilizálódjon.
A következ lépésekkel módosíthatja a képernyn megjelen menü beállításait:
MENU
AUTO/SET
MENU
MENU
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, ekkor megjelenik a képernyn a fmenü.
Egy adott kezelszerv eléréséhez nyomja meg a
vagy a
kívánt ikonra ér a jelölés, nyomja meg az AUTO/SET
(AUTOMATIKUS/KIVÁLASZTÁS) gombot.
gombot. Amikor a
A
gombok használatával állíthatja be a kiválasztott beállítást a
megfelel értékre.
A módosítások elfogadásához nyomja meg az MENU
(AUTOMATIKUS/KIVÁLASZTÁS) gombot.
A képernyn megjelen menübl való kilépéshez nyomja meg a MENU (MENÜ)
gombot.
U9
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
PICTURE
Almenü
Funkció
BRIGHTNESS (FÉNYER)
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
6500K
COLOR (SZÍN) PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) 9300K
A kép színeinek egyéni
beállítása
RED
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A kép tisztaságának és
stabilitásának növelése
PHASE (FÁZIS)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
mködési környezetnek
megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
: Beállítható
MEGJEGYZÉS
Az U10-U13. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
Ikonok
Almenük
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
COLOR (SZÍN)
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
POSITION (POZÍCIÓ)
TRACKING
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával
a vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja
a vízszintes zajokat, és élesebbé teheti
a karakterek képét.
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP
LANGUAGE(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION
(KÉPERNYMENÜ
HELYZETE)
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
beállítása.
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYENS
ÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(Tápellátásjelz)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog tnni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a
képerny bemeneti jele analóg jel.
U13
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
Be van dugva a képerny
tápkábele?
Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
Világít a tápellátás
jelzfénye?
Állítsa be a fényersséget és a kontrasztot.
Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, a
kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyt a
billentyzeten.
Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"Mszaki adatok" cím részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn?
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani. Az OSDmenü engedélyezéséhez bármikor nyomja le,
és tartsa lenyomva a MENU gombot néhány
másodpercig. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U14
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
A kép pozíciója nem
megfelel.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes
pozíció) és a V position (függleges pozíció)
lehetségekkel.
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és ellenrizze, hogy a
frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
csökkentse a függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL)
lehetséggel az OSD-menüben.
Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre.
A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS)
lehetséggel az OSD-menüben.
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
A képerny villog.
Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Gyzdjön meg róla, hogy a hálózati feszültség elég
magas legalább 100-240V AC 50/60 Hz-en.
U15
Hibaelhárítás
Telepítette a képerny illesztprogramját?
Telepítette a képerny
illesztprogramját?
Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot
a képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
Audió funkció
Nincs hang.
Ellenrizze, hogy megfelelen van-e csatlakoztatva
az audiokábel.
Ellenrizze a hanger beállítását.
A hangersség túl kicsi.
Ellenrizze a hanger beállítását.
U16
Mszaki adatok
17 hüvelyk
Képerny
17 hüvelyk (43,2 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
17 hüvelyk látható képátmér
0,264 mm képpontsrség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30-83 kHz (automatikus)
56-75 Hz (automatikus)
Különálló TTL
pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Audió
1 W + 1 W (jobb + bal)
RMS audiokimenet
Bemeneti érzékenység 0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája 16Ω
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 37W
≤ 1W
≤ 1W
Méretek és tömeg
(dönthet
állvánnyal)
Szélesség
Magasság
Mélység
Nettó tömeg
38,95 cm/15,33 hüvelyk
43,79 cm/17,24 hüvelyk
23,20 cm/9,13 hüvelyk
5,28 kg (11.64lbs)
Döntési tartomány
Döntés
3°~25°
Forgatás
345°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,0 A
Környezeti
körülmények
Mködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60 °C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Dönthet állvány
Gyárilag felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelkábel
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
)
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U17
Mszaki adatok
19 hüvelyk
Képerny
19 hüvelyk (48,18 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
19 hüvelyk látható képátmér
0,294 mm képpontsrség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30-83 kHz (automatikus)
56-75 Hz (automatikus)
Különálló TTL
pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Audió
1 W + 1 W (jobb + bal)
RMS audiokimenet
Bemeneti érzékenység 0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája 16Ω
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 42W
≤ 1W
≤ 1W
Méretek és tömeg
(dönthet
állvánnyal)
Szélesség
Magasság
Mélység
Nettó tömeg
44,36 cm/17,46 hüvelyk
47,56 cm/18,72 hüvelyk
23,20 cm/9,13 hüvelyk
5,98 kg (13.18lbs)
Döntési tartomány
Döntés
3°~25°
Forgatás
345°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,0 A
Környezeti
körülmények
Mködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60 °C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Dönthet állvány
Gyárilag felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelkábel
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
)
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U18
Mszaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
61,805
63,981
79,976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
kék
borostyán
Kikapcsolt
U19
A VESA szabványnak megfelel fali tartó felszerelése
Ez a monitor megfelel a VESA-kompatibilis szerelfelület
elírásainak.
1. Helyezze a monitort egy darab rongyra vagy más puha felületre,
eloldalával lefelé.
2. Szerelje le az állványt egy Állvány fedlapja az ábrán látható módon.
Állvány fedlapja
3. Szerelje le az állványt egy csavarhúzóval az ábrán látható módon.
4. Csavarozza fel a VESA szabványnak megfelel fali tartót.
VESA falra szerelhet egység
Egy másik tárgyhoz kerül
rögzítésre (álló vagy falra
szerelhet típushoz. Ez a monitor
támogatja a VESA-kompatibilis
szerelegységet. – választható)
További információkért olvassa el
a VESA falra szerelhet egység
kézikönyvét.
PC Audio
Kensington biztonsági csatlakozó - választható
A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben megvásárolható.
U20
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement