LG | M1717S | User guide | LG M1717S Navodila

LG M1717S Navodila
Felhasznaloi
utmutato
M1717S
M1917S
Atermek
haszn lata el tt olvassa el
A
j v beli t jekoz d s celj b l
elerhet helyen.
tartsa
Ezeket
a
termeken tal lhat c mken
lesz, ha
a
kesz lek
jav t sra szorul.
Fontos
a
a
figyelmeztetesek
Felhaszn l i tmutat t
c m reszt.
l thatja.
Ezekre
a
k dokra
(CD)
sz ksege
figyelmeztet sek
Fontos
Jelen kesz lek
gy lett kialak tva, hogy biztos tsa szemelyes biztons g t, azonban a nem
megfelel haszn lat ram teshez vagy t z kialakul s hoz vezethet. Annak erdekeben, hogy
a
kesz lekhez
k
biztons gi megold sok megfelel en m k djenek, olvassa el a
vetkez alapvet szab lyokat a telep tessel, haszn lattal es szervizelessel kapcsolatban.
A
kialak tott
biztons gr l
Csak
t pk belt haszn lja. Ha nem a gy rt ltal mellekelt t pk belt
haszn lja, gy z dj n meg r la, hogy az megfelel az ide vonatkoz nemzeti szabv nyoknak.
a
t pk bel b rmilyen m don hib s, lepjen kapcsolatba a gy rt val vagy a legk zelebbi
a
kesz lekhez
m rkaszervizzel,
mellekelt
es csereltesse ki
a
t pk bel a kesz lek f ramtalan
ut n is k nnyen elerhet legyen.
A
A kesz leket
csak
e
kerdezze meg
a
k belt.
t resze.
Gy z dj n
kezik nyv specifik ci kr l sz
ramforr sr l zemeltesse. Ha
nem
Ha
biztos
meg
r la, hogy a konnektor a telep tes
l reszeben
abban, hogy
le rt vagy a keperny n felsorolt
milyen ramforr s tal lhat otthon ban,
keresked t.
A t lterhelt v ltakoz ram
aljzatok es
hosszabb t k veszelyt
jelentenek. Ugyancsak veszelyes a
kopott t pk belek es t r tt csatlakoz k haszn lata. Az ilyen rendellenessegek ram teshez vagy
t zh z vezethetnek. A sz kseges csere biztos t sa erdekeben lepjen kapcsolatba
szerviztechnikus val.
Ne
nyissa ki
a
A kesz lekben
monitort.
nincsenek felhaszn l ltal
jav that alkatreszek.
A kesz lek belsejeben veszelyes nagyfesz ltseg van, meg kikapcsolt (OFF) llapotban
Ha a monitor nem m k dik megfelel en, lepjen kapcsolatba a keresked vel.
is.
Szemelyi ser les elker lesehez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve ha azt megfelel en r gz tette.
Csak a gy rt ltal aj nlott llv nyt haszn ljon.
T z es ram tes elker lesehez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szob t. Soha ne hagyja
bekapcsolva (ON) a kesz leket, ha elhagyja a h zat.
gyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak es ne nyomjanak be k l nfele t rgyakat a monitor
h z nak ny l sain. Egyes bels alkatreszek eletveszelyt is okozhat fesz ltseg alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Ha a monitort huzamosabb ideig nem haszn lja, valamint vill ml s eseten, h zza ki a t pk belt
a fali
aljzatb l.
U1
Telep teskor
gyeljen arra, hogy t pk belre
a
helyezze a
monitort
olyan helyre,
ne
guruljon
t pk bel megser lhet.
tegyen semmit,
ahol
a
es
ne
is
r
semmi, valamint
ne
k zeleben, peld ul f rd k d, mosd , mosogat , sz r t edeny vagy
medence k zeleben, illetve nedves pinceben. A monitor h z n olyan ny l sok is vannak, amelyek
Ne
a
haszn lja
monitort v z
a
m k des sor n keletkez h t voz s t teszik lehet ve. Ha ezeket
a
ny l sokat elz rja,
az
sszegy leml h t l a kesz lek meghib sodhat, es ez t zh z vezethet. Ezert SOHA:
ne
z rja el a szell z ny l sokat oly m don, hogy a monitort gyra, kanapera vagy takar ra stb.
helyezi. Ne tegye a kesz leket beep tett, k r lz rt helyre, felteve, hogy nem gondoskodott
kiegesz t szell zesr l.
ne
takarja el a ny l sokat ronggyal vagy m s anyaggal.
ne
tegye
a
kesz leket
radi tor vagy m s h forr s k zelebe vagy f le.
t r lje meg az akt v m trixos LCD-keperny t olyan anyaggal, amely veglegesen
megkarcolhatja, megrong lhatja vagy t nkreteheti azt.
Ne
Ne
nyomja
meg huzamosabb
El fordulhat, hogy piros, z ld
befoly solj k a
monitor
ideig
LCD-keperny t
az
vagy kek
az
pontok lesznek l
ujj val,
that ak
a
mert
ez
szellemkepeket
keperny n.
Ezek
okozhat.
nem
teljes tmenyet.
legjobb kepmin seg elerese erdekeben LCD-monitor n haszn lja az aj nlott
felbont st. Ha az aj nlott l elter felbont s mellett haszn lja a kesz leket, akkor torz kepek
jelenhetnek meg a keperny n. Ez norm lis tulajdons ga egy r gz tett felbont s LCD-monitornak.
Ha
lehetseges,
a
Tiszt t skor
A monitor
kijelz jenek
tiszt t sa el tt h zza ki
Enyhen nedves (nem vizes) ruh t haszn ljon.
keperny re, mert a t lzott mertek nedvesseg
a
monitort.
Ne
f jjon aeroszol t pus
tiszt t szert k zvetlen l
ram teshez vezethet.
Visszacsomagol skor
Ne
dobja
el
a
anyagok ide lis helyet biztos tanak a kesz lek
sik helyre sz ll tja t, csomagolja azt vissza az eredeti
csomagol anyagokat.
sz ll t s hoz. Ha
a
kesz leket
egy m
Ezek
az
csomagol s ba.
Biztons gos eldob s
A termekben haszn lt
kis mennyiseg higanyt tartalmaz.
norm l h ztart si szemet k ze.
fenycs
helyezze a termeket a
A termeket a helyi hat s gok rendelkezeseinek megfelel en
Ne
kell kidobni.
a
A
talpazat kinyit sa
el tt gy z dj n meg arr l, hogy a monitor, a
sz m t gep es m s csatlakoztatott eszk z k ki vannak-e kapcsolva.
A monitor
Az
telep tese
llv ny csatlakoztat
sa
1. Helyezze a monitort p rn ra vagy puha rongyra, el oldal val lefele.
2. Igaz tsa az llv ny talp n lev kamp s reteszeket a monitor alj n tal
ny l sokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a ny l sokba.
lhat
megfelel
Reteszek
Az
llv ny
elt vol t sa
1. Helyezze a monitort p rn ra vagy puha rongyra, el oldal val lefele.
2. Az llv ny elt vol t s hoz fogja meg az egyik kezevel az llv ny alj t,
az
llv ny als reteszet a m sik kezevel az br n l that m don.
es h zza meg
Als retesz
Fontos
bra egy ltal nos modellel szemlelteti
monitora elter az br n l tottakt l.
Ez
az
Ha egyszer m r csatlakoztatta
Ne fogja meg a monitort fejjel
megrong l dhat,
a
teend ket.
Elkepzelhet , hogy az On
llv nyt, lehet seg szerint ne vegye le azt.
lefele, az llv nyn l fogva. A kesz lek leeshet,
az
vagy k rt tehet
a
l b ban.
U3
ez ltal
A
k perny
csatlakoztat sa
keperny zembe helyezese el tt gy z dj n meg arr l, hogy ki
kapcsolva a keperny , a sz m t geprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyeb eszk z k t pell t sa.
A keperny helyzetenek be ll t sa
A
1. Adjust the position of the panel
D ntesi
tartom ny
:
van
in various ways for maximum comfort.
3˚~25˚
Forgat s
:
345˚
Ergon miai szempontok
A
a
keperny haszn lata k zbeni ergon mikus es kenyelmes lespoz ci
keperny panel el red lesi sz ge ne haladja meg az 5 -ot.
U4
erdekeben
javasoljuk, hogy
A
k perny
A
csatlakoztat sa
csatlakoztat
sa
sz m t gep
1. Helyezze el a keperny t egy kenyelmes, j l szell z helyen a sz m t gep k zeleben.
2. Csatlakoztassa a jelk belt, majd a k bel r gz tesehez csavarja be es ujjaival szor tsa
csatlakoz dug n tal
T pusonkent
MEGJEGYZ S
kesz lek
k zeleben lev t
keperny
a
ph l zati aljzatba.
Jelk bel
T pk bel
a
a
lhat csavarokat.
3. Dugja be a t pk belt egy egyszer en elerhet ,
Az br n
meg
v ltakozik.
Fali csatlakoz
szerelt
h tlapj nak
dug val
egyszer s tett kepe l that .
A h tulnezeti
kep
egy ltal nos
2
mutat, az On kesz leke
elterhet az br n l that t l.
keperny t
Sz m t gepes
csatlakoz dug val szerelt
PC
MAC
Mac talak t
Apple Macintosh
sz m t geppel val haszn lat eseten egy
csatlakoz dug - talak t is sz kseges, amely talak tja a
kesz lekkel sz ll tott jelk bel 15 t s nagy s r seg (3 soros) D-sub
VGA csatlakoz j t 15 t s, 2 soros t pus ra.
4.
pell t s bekapcsol s hoz nyomja meg a kesz lek el ls
kapcsol paneljen lev
gombot. A keperny bekapcsol sa ut
kesz lek automatikusan vegrehajtja az nm k d kepbe ll t st.
At
n
a
MEGJEGYZ S
" nm k d kepbe ll t s" (Self Image Setting Function): Ez
optim lis megjelen tesi be ll t sokat
biztos t. Amikor el sz r csatlakoztatja a keperny t egy sz m t gephez, az nm k d kepbe ll t s
automatikusan megkeresi a legmegfelel bb megjelen tesi be ll t sokat az adott bemeneti jelhez. Ha
haszn lat k zben is szeretne m dos tani a be ll t sokat, illetve jb l el k v nja vegezni az nm k d
kepbe ll t st, nyomja meg a keperny el lapj n l that "AUTO/SET" gombot. Vegrehajthatja a
keperny n megjelen (OSD) be ll t si men "Factory reset" (Gy ri be ll t sok vissza ll t sa) parancs t
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) be ll t s kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget vissza ll tja
alapertelmezett ertekere.
a
U5
funkci
A
k perny
csatlakoztat sa
Als csatlakoz k
PC AUDIO
Fejhallgat es f lhallgat csatlakoz
Fejhallgat csatlakoztat sakor a kesz lek
automatikusan elnem tja a hangsz r kat.
Audiojel-bemenet
A sz m t gep hangk rty j nak
csatlakoz j hoz kell k tni.
LINE OUT*
<Keperny h tulja>
*LINE OUT
Ez a csatlakoz
Speaker
olyan hangsz r khoz
haszn lhat , amelyek beep tett er s t vel
Out
rendelkeznek. A k bel csatlakoztat sa el tt
ellen rizze a hangk rtya csatlakoz it.
Line Out*
Amennyiben a sz m t gep hangk rty j n
csak Speaker Out kimeneti csatlakoz van,
akkor cs kkentse
hanger t.
Amennyiben
<A
sz m t gep hangk rty j nak csatlakoz i>
a
a
sz m t gepen
a
kimeneti csatlakoz
haszn lhat Speaker Out es Line Out
m dban is, akkor az illeszt program
seg tsegevel ll tsa Line Out m dba (tov
tudnival kat a hangk rtya kezik nyveben
tal l).
U6
bbi
A kezel szervek
Az
el lapon
funkci ja
tal lhat kezel szervek
Kezel szerv
Bekapcsol gomb
T pfesz ltseg
indik tor
AUTO/SET
Funkci
Ezzel
a
gombbal kapcsolhatja be,
illetve ki
a
monitort.
jelz feny a keperny zemszer haszn lata sor n
kek fennyel vil g t (Bekapcsolt m d).
Ha a keperny Elalv s (energiatakarekos) m dban van,
ez a
jelz feny borosty nsz n re v lt.
Ez
a
Ezzel
a
gombbal lephet
be
a
keperny men
elemeibe.
gomb
AUTOMATIKUS K PBEALLITAST
A kijelz be ll t sainak m dos t sakor a
keperny men be (OSD-be) val belepes el tt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
be ll t sra ker l a kep az aktu lis felbont snak
(keperny m dnak) megfelel ide lis parameterekkel.
A
legjobb keperny m d:
17
19
h velykes
h velykes
U7
U7
monitor eseten:
1280x1024
monitor eseten:
1280x1024
A kezel szervek
Az
funkci ja
el lapon tal
lhat kezel szervek
Kezel szerv
Funkci
VOL
Ezekkel
velhet es cs kkenthet
a
gombok seg tsegevel kiv laszthatja vagy m dos thatja
a
gombok
gombok
gombokkal n
a
hanger .
E
be ll t sokat
OSD-men ben.
az
LightView gyorsbillenty
DAY
NIGHT
Ezzel
funkci val egyszer en
kiv laszthatja az adott
k rnyezetnek (k rnyezeti megvil g t snak, kept pusnak
stb.) legmegfelel bb megjelen tesi be ll t st.
a
DAY
(NAPPALI): Fenyesen megvil g tott k rnyezethez
NIGHT ( JSZAKAI): Gyengen megvil g tott k rnyezethez
TEXT (SZ VEG): Sz veg megjelen tesehez (sz vegszerkesztes stb.)
MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev mozg kepek
?
?
?
?
?
lej tsz s hoz
PHOTO (F NYK P): Kepek vagy rajzok megjelen tesehez
NORMAL
?
(NORMALIS):
Ez
kr
MENU
gomb
Ezzel
gombbal lephet
a
OSD
be
a
be ll t s haszn lhat norm l
lmenyek k z tt.
a
keperny men be (OSD-men be).
LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkci val z rolhatja az aktu lis be ll t sokat,
m dos tani.
gy azokat nem lehet vegervenyesen
Nyomja le,
es tartsa
m sodpercig.
lenyomva
a
MENU
Az "OSD LOCKED"
gombot neh ny
zenet jelenik meg.
engedelyezesehez b rmikor nyomja le,
es tartsa lenyomva a gombot neh ny m sodpercig.
Ezut n az "OSD UNLOCKED" zenet jelenik meg.
Az OSD-men
MUTE
gomb
Ezzel
a
gombbal kapcsolhat
U8
ki es be
a
hang.
A
k perny n megjelen
A
keperny
kezel szervek haszn lata
be ll t sa
keperny n megjelen kezel szervek haszn lat val gyorsan es egyszer en
m dos that a kep merete es helyzete, valamint a keperny sz mos m s
m k desi parametere. Az al bbi r vid pelda szemlelteti a kezel szervek
A
haszn lat t.
A k vetkez szakasz v zlatosan ismerteti a keperny n megjelen
men rendszerben m dos that es v laszthat be ll t sokat.
MEGJEGYZ S
megjelen tesi be ll t sok m dos t sa el tt v rjon legal bb
bekapcsol sa ut n, hogy a kep stabiliz l djon.
A
A k vetkez
lepesekkel m dos thatja
a
MENU
keperny n megjelen
meg
percet a keperny
men
be ll t sait:
AUTO/SET
MENU
Nyomja
30
MENU
a
(MEN ) gombot,
Egy adott kezel szerv eleresehez
nyomja
k v nt ikonra er
jel les, nyomja
meg
gombok haszn
lat val
a
MENU
az
ekkor
meg
megjelenik a keperny n
a
vagy
a
a
f men .
gombot. Amikor a
AUTO/SET
(AUTOMATIKUS/KIVALASZTAS) gombot.
A
megfelel ertekre.
A m dos t sok
ll thatja
elfogad s hoz nyomja meg
(AUTOMATIKUS/KIVALASZTAS) gombot.
A
keperny n megjelen
gombot.
men b l val
az
be
a
kiv lasztott be ll t st
MENU
kilepeshez nyomja
U9
a
meg
a
MENU
(MEN )
A
k perny n megjelen
be ll t sok m dos t sa
Az al bbi t bl zat tartalmazza
be ll t si es v laszt si
keperny n megjelen sszes kezelesi,
men t.
Almen
F men
BRIGHTNESS
PICTURE
a
CONTRAST
Funkci
(F NYER )
A
kep fenyerejenek es
kontrasztj nak be ll t
(KONTRASZT)
sa
GAMMA
COLOR
(SZIN)
PRESET
6500K
(ALAPBEALLITAS)
9300K
sz neinek egyeni
be ll t sa
A
kep
A
kep helyzetenek
A
kep tisztas g nak es
RED
GREEN
BLUE
POSITION
HORIZONTAL
(HELYZET)
VERTICAL
(ORAJEL)
(JELK VET S) PHASE (FAZIS)
TRACKING
CLOCK
SETUP
LANGUAGE
(NYELV)
(BEALLITAS)
OSD POSITION
HORIZONTAL
(K PERNY MEN HELYZETE)
VERTICAL
be ll t sa
stabilit s nak n velese
be ll t sainak
testreszab sa az aktu lis
m k desi k rnyezetnek
A
keperny
megfelel en.
WHITE BALANCE
(FEH REGYENSULY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYARI BEALLITASOK VISSZAALLITASA)
:
Be ll that
MEGJEGYZ S
Az U10-U13. oldalon bemutatott ikonok
megjelenesi sorrendje t pusonkent
U10
elter lehet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Kor bban m r bemutat sra ker lt az elemek OSD-men ben val
kiv laszt s nak es m dos t s nak m dja. Az al bbi list ban
megtal lhatja az sszes olyan ikont, ikonnevet es ikonle r st, amelyek
men ben megtal lhat k.
Nyomja
Men
meg
a
MENU
gombot,
ez ltal
megjelenik az
OSD
f men je.
neve
Ikonok
MEGJEGYZ S
Az OSD (keperny men ) nyelvei
Almen k
k l nb zhetnek
U11
a
kezik nyvt l.
a
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
PICTURE
Le r s
(K P)
BRIGHTNESS
A
keperny fenyer sseget
A
keperny kontrasztj t ll thatja
be.
ll thatja
(F NYEROSS G)
CONTRAST
be.
(KONTRASZT)
All tsa be
Onnek megfelel
gammaerteket: -50/0/50 A monitoron
GAMMA
az
gammaertek mellett a kepek
feherebbel, m g alacsony ertek mellett
magas
kontrasztosabbak.
COLOR
(SZIN)
PRESET
(GYARI RT K)
Be ll thatja
?
?
RED
(PIROS)
GREEN
BLUE
POSITION
6500K:
9300K:
All tsa be a piros sz n Onnek megfelel szintjet.
(Z LD) All tsa
(K K)
keperny sz neit.
Enyhen pirosas feher
Enyhen kekes feher
a
be a z ld sz n Onnek
All tsa be a kek
sz n
megfelel szintjet.
Onnek megfelel szintjet.
(POZICIO)
HORIZONTAL
TRACKING
keperny t balra,
illetve
lehet seggel a keperny t felfele,
lefele tolhatja el.
illetve
E
lehet seggel
jobbra tolhatja
VERTICAL
E
CLOCK
A
a
el.
h ttereben megjelen
cs kok minimaliz l s hoz
haszn lhat . A be ll t s m dos t s val
keperny
f gg leges
(ORAJEL)
a
v zszintes
v ltozni.
PHASE
A
E
(FAZIS)
a
a
U12
keperny meret
is meg
fog
keperny f kusz nak be ll t s hoz.
lehet seg seg tsegevel elt vol thatja
v zszintes zajokat, es elesebbe
teheti
karakterek kepet.
A
k perny men (OSD) lehet s gei
Almen
F men
Le r s
SETUP
LANGUAGE (NYELV)
A kezel szervek nevenek
OSD POSITION
A
(K PERNY MEN
haszn lt
megjelen tesere
nyelv kiv laszt sa.
keperny n megjelen men
ablak
be ll t sa.
helyzetenek
HELYZETE)
grafikus k rtya kimeneti jele elter a
szabv nyban meghat rozott jellemz kt l, a
torzul s nak k sz nhet en romolhat a
kepjel
(FEH REGYENS
sz neinek szintje es ar nya. Ezzel a
kep
ULY)
funkci val a jelszint be ll that a grafikus k rtya
tenyleges kimeneti jelszintjenek megfelel en,
hogy a kep a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkci t akkor haszn lja, amikor a kepen
Ha
WHITE
BALANCE
a
feher es fekete ter letek l that k.
POWER
INDICATOR
(T pell t sjelz )
Ezzel
funkci val ki- vagy bekapcsolhatja a
keperny el ls reszen megjelen t pell t sjelz t.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehet seget v lasztja, el
a
fog t nni.
Ha b rmikor ON
(Bekapcsolt) ll sba ll tja, a
t pell t sjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYARI
BEALLITASOK
VISSZAALLITASA)
Ha
a
funkci haszn lata
Sz kseg
keperny
eseten
funkci a "LANGUAGE" (NYELV) be ll t s
kivetelevel az sszes be ll t si lehet seget
vissza ll tja gy ri alapertelmezett ertekere.
Az azonnali vissza ll t shoz nyomja meg az
Ez
a
gombot.
jav tja a kepmin seget, ll tsa vissza a gy ri alapbe ll t sokat.
jb l hajtsa vegre a feheregyens ly-be ll t st. Ez a funkci csak akkor haszn lhat , ha
bemeneti
nem
jele anal g jel.
U13
a
Hibaelh r t s
Az
gyfelszolg lat
Nem
Be
jelenik
vagy
meg
a
szerviz h v sa el tt ellen rizze
a
k vetkez ket.
kep
dugva a k perny
t pk bele?
van
Ellen rizze, hogy a t pk bel megfelel en
csatlakoztatva
van-e
egy h l zati
csatlakoz aljzathoz.
Vil g t a t pell t s
jelz f nye?
All tsa be a fenyer sseget
Be
kapcsolva a
k perny , s k ken vagy
z lden vil g t a t pell t s
jelz f nye?
M dos tsa
S rg n vil g t a t pell t s
keperny energiatakarekos zemm dra v ltott,
kep megjelen tesehez pr b lja megmozd tani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a
billenty zeten.
Gy z dj n meg arr l, hogy a sz m t gep be van
kapcsolva.
van
jelz f nye?
L tja
az
"OUT OF RANGE"
zenetet a
keperny n?
Ha
kep fenyerejet
a
es
a
kontrasztot.
kontrasztj t.
es
a
a
jelenik meg, ha a sz m t gep
grafikus k rty j b l erkez jel v zszintes vagy
f gg leges frekvenci ja a keperny megfelel
frekvenciatartom ny n k v l esik. A jelen tmutat
Ez
zenet
az
akkor
"M szaki adatok" c m reszeben ellen rizze a
haszn lhat frekvenciatartom nyokat, es annak
megfelel en ll tsa be a megjelen test.
L tja "CHECK SIGNAL
CABLE" zenetet a keperny
akkor jelenik meg, ha a sz m t gep es a
keperny k z tti jelk bel nincs megfelel en
csatlakoztatva. Ellen rizze a jelk belt, es pr b lja meg
Ez
a
n?
zenet
az
jb l.
L tja
az
"OSD LOCKED"
Az "OSD LOCKED"
zenetet
l tja,
amikor
megnyomja a MENU
gombot?
(OSD LETILTVA)
Z rolhatja
nem
a
zenetet
a
keperny n?
jelenlegi be ll t sokat, gy
lehet vegervenyesen
azokat
m dos tani. Az OSD-
engedelyezesehez b rmikor nyomja le,
es tartsa lenyomva a MENU gombot neh ny
m sodpercig. Ezut n az "OSD UNLOCKED"
(OSD ENGED LYEZVE) zenet jelenik meg.
men
U14
Hibaelh r t s
Rossz
a
megjelen tett kep
A
kep poz ci ja
megfelel .
nem
ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
keperny be ll t sok
AUTO/SET gombot. Ha az eredmeny nem kieleg t ,
m dos tsa a kep poz ci j t a H position (v zszintes
poz ci ) es a V position (f gg leges poz ci )
lehet segekkel.
Nezze meg
Vezerl pult --> Keperny -->
sok lehet seget, es ellen rizze, hogy a
a
Be ll t
frekvencia vagy a felbont s m dosult-e. Ha igen, akkor
ll tsa vissza azokat az aj nlott ertekekre.
keperny h ttereben
f gg leges cs kok
A
A
l that k.
AUTO/SET gombot.
ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
keperny be ll t sok
cs kkentse
a
lehet seggel
V zszintes
l
zajok
tszanak a kepeken,
az
f gg leges cs
az
eredmeny
kokat
OSD-men ben.
a
nem
CLOCK
kieleg t ,
(ORAJEL)
ide lis ertekekre val
automatikus m dos t s hoz nyomja meg a
A
keperny be ll t sok
karakterek nem
megfelel en ker lnek
AUTO/SET gombot.
megjelen tesre.
lehet seggel
a
vagy
Ha
cs kkentse
a
Nezze meg
Ha
az
eredmeny
cs kokat a PHASE
OSD-men ben.
v zszintes
az
nem
kieleg t ,
(FAZIS)
Vezerl pult --> Keperny -->
Be ll t sok lehet seget, es m dos tsa a felbont st vagy
az
egyeb tulajdons gokat az aj nlott ertekeknek
megfelel en. All tsa a sz nmelyseget 24 bitesnel
nagyobbra (true color).
A
kep
vagy
sz ne monokr m
nem
megfelel .
a
Ellen rizze, hogy a jelk bel megfelel en van-e
csatlakoztatva, es ha kell, a megfelel r gz teshez
haszn ljon csavarh z t.
Gy z dj n meg r la, hogy a videok rtya megfelel en
van-e csatlakoztatva az
alaplaphoz.
A Vezerl pult Be ll t sok pontban ll tsa a
sz nmelyseget 24 bitesnel nagyobbra (true color).
-
A
keperny villog.
Ellen rizze, hogy a keperny az n. v ltott soros
(interlaced) zemm dban van-e, es ha igen, akkor
m dos tsa azt
az
Gy z dj n meg
magas legal bb
U15
aj nlott felbont si ertekre.
r la, hogy a h l zati fesz ltseg eleg
100-240V AC
50/60
Hz-en.
Hibaelh r t s
Telep tette
a
keperny illeszt programj t?
Telep tette a keperny
illeszt programj t?
felejtse el telep teni a megfelel illeszt programot
a
keperny vel egy tt sz ll tott, illeszt programokat
tartalmaz CD-r l (vagy hajlekonylemezr l). Az
illeszt program az LG webhelyer l is let lthet , a
http://www.lge.com c mr l.
Megjelenik a keperny n
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
Gy z dj n
Ne
t mogatja
meg
a
arr l, hogy a grafikus k rtya
Plug&Play eszk
z ket.
DDC) monitor found"
(Ismeretlen keperny ,
Plug&Play (VESA DDC)
keperny )
zenet?
Audi funkci
Nincs
hang.
Ellen rizze, hogy megfelel en van-e csatlakoztatva
az
A
hanger sseg
t l kicsi.
audiok bel.
Ellen rizze
a
hanger
be ll t s t.
Ellen rizze
a
hanger
be ll t s t.
U16
M szaki adatok
17
akt v m trix TFT
Keperny
h velyk (43,2 cm) tmer j s k,
Csillog scs kkent bevonattal
17 h velyk l that kep tmer
0,264 mm kepponts r seg
Szinkron bemenet
V zszintes frekvencia
30-83 kHz
F gg leges frekvencia
Bemeneti jelforma
56-75 Hz
17
h velyk
LCD-panel
(automatikus)
(automatikus)
K l n ll TTL
pozit v/negat v
SOG (Sync On Green z ldszinkron)
-
Videojel-bemenet
Felbont s
Jelbemenet
15 t s D-Sub csatlakoz
Bemeneti
RGB
jelforma
anal g (0,7 V max.
kiteres / 75
ohm)
Hz-es frekvenci n
Maxim lis
VESA 1280
x
1024, 75
Javasolt
VESA 1280
x
1024,
60 Hz-es frekvenci n
(jobb
+
Plug&Play
DDC 2B
Audi
RMS audiokimenet
1 W
1 W
+
bal)
Bemeneti
Energiafogyaszt s
rz kenys g 0,7 Vrms
Hangsz r impedanci ja 16Ω
:
37W
Bekapcsolt m d
Alv zemm d
≤1W
Kikapcsolt zemm
Meretek es t meg
(d nthet
llv nnyal)
D ntesi
tartom ny
d
Sz less g
Magass g
M lys g
38,95 cm/15,33 h velyk
43,79 cm/17,24 h velyk
23,20 cm/9,13 h velyk
Nett t meg
5,28 kg (11.64lbs)
D nt s
3 ~25
Forgat s
345
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
M k d si k rnyezet
H merseklet
P ratartalom
k r lmenyek
1W
≤
T rol si
50/60
~
Hz v ltakoz
10
10
-
-
fesz ltseg, 1,0 A
35 C
80%
(lecsap d smentes)
k rnyezet
H merseklet
-20-60 C
P ratartalom
5
-
95%
(lecsap d smentes)
Gy rilag
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelk bel
Gy rilag
felszerelt (
T pk bel
Fali
D nthet
llv ny
)
), Felszerelhet ( O )
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban
tal lhat inform ci el zetes
U17
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
M szaki adatok
19
akt v m trix TFT
Keperny
h velyk (48,18 cm) tmer j s k,
Csillog scs kkent bevonattal
19 h velyk l that kep tmer
0,294 mm kepponts r seg
Szinkron bemenet
V zszintes frekvencia
30-83 kHz
F gg leges frekvencia
Bemeneti jelforma
56-75
19
h velyk
LCD-panel
(automatikus)
Hz (automatikus)
K l n ll TTL
pozit v/negat v
SOG (Sync On Green z ldszinkron)
-
Videojel-bemenet
Felbont s
Jelbemenet
15 t s D-Sub csatlakoz
Bemeneti
RGB
jelforma
anal g (0,7 V max.
kiteres / 75
ohm)
Hz-es frekvenci n
Maxim lis
VESA 1280
x
1024, 75
Javasolt
VESA 1280
x
1024,
60 Hz-es frekvenci n
(jobb
+
Plug&Play
DDC 2B
Audi
RMS audiokimenet
1 W
1 W
+
bal)
Bemeneti
Energiafogyaszt s
rz kenys g 0,7 Vrms
Hangsz r impedanci ja 16Ω
:
42W
Bekapcsolt m d
Alv zemm d
≤1W
Kikapcsolt zemm
Meretek es t meg
(d nthet
llv nnyal)
D ntesi
tartom ny
d
Sz less g
Magass g
M lys g
44,36 cm/17,46 h velyk
47,56 cm/18,72 h velyk
23,20 cm/9,13 h velyk
Nett t meg
5,98 kg (13.18lbs)
D nt s
3 ~25
Forgat s
345
T pell t s
100-240 V
K rnyezeti
M k d si k rnyezet
H merseklet
P ratartalom
k r lmenyek
1W
≤
T rol si
50/60
~
Hz v ltakoz
10
10
-
-
fesz ltseg, 1,0 A
35 C
80%
(lecsap d smentes)
k rnyezet
H merseklet
-20-60 C
P ratartalom
5
-
95%
(lecsap d smentes)
Gy rilag
felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Jelk bel
Gy rilag
felszerelt (
T pk bel
Fali
D nthet
llv ny
)
), Felszerelhet ( O )
csatlakoz dug val vagy sz m t gepes csatlakoz dug val szerelt
MEGJEGYZ S
A jelen dokumentumban
tal lhat inform ci el zetes
U18
figyelmeztetes
nelk l
megv ltozhat.
M szaki adatok
El re be ll tott m dok
(felbont s)
V zszintes frekv.
K perny m dok (felbont s)
(kHz)
F gg leges frekv. (Hz)
VGA
640
x
350
31,469
70
VGA
720
x
400
31,468
70
VGA
640
x
480
31,469
60
VESA
640
x
480
37,500
75
VESA
800
x
600
37,879
60
VESA
800
x
600
46,875
75
MAC
832
x
624
49,725
75
VESA
1024
x
768
48,363
60
VESA
1024
x
768
60,023
75
10
MAC
1152
x
870
68,681
75
11
VESA
1152
x
900
61,805
65
*12
VESA
1280
x
1024
63,981
60
13
VESA
1280
x
1024
79,976
75
123456789
*
El oldali
l mpa
LED Color
MODE
Bekapcsolt m
d
kek
Alv zemm d
Kikapcsolt zemm
d
borosty n
Kikapcsolt
U19
Aj nlott Mode
A VESA
Ez
szabv nynak megfelel
a
megfelel
monitor
el r sainak.
1. Helyezze
2.
VESA-kompatibilis
a
monitort egy
a
el oldal val lefele.
Szerelje le az llv
nyt
fali tart felszerel se
szerel fel let
darab rongyra vagy m s
egy
Allv ny fed lapja
az
puha fel letre,
br n l that m don.
Allv ny fed lapja
3. Szerelje
4.
le
az
llv nyt
Csavarozza fel
a
egy csavarh z val
VESA
az
br n l that m don.
szabv nynak megfelel
fali
tart t.
VESA falra szerelhet
egyseg
Egy m sik t rgyhoz ker l
r gz tesre ( ll vagy falra
szerelhet
t pushoz. Ez a monitor
t mogatja a VESA-kompatibilis
szerel egyseget. v laszthat )
--
Tov bbi inform ci kert olvassa el
a VESA falra szerelhet
egyseg
PC Audio
kezik nyvet.
Kensington biztons gi
csatlakoz
-
v laszthat
A csatlakoz ba egy
biztons gi k bel dughat , amely
sz m t gep-szak zletben megv s rolhat .
U20
a
legt bb
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising