LG W1934S-BN, W2234S-SN, W2234S-BN, W1934S-SN User guide

LG W1934S-BN, W2234S-SN, W2234S-BN, W1934S-SN User guide
Felhasználói útmutató
W1934S
W2234S
W1934SE
W2234SE
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a
nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához vezethet. Annak
érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelen
mködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal
és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban
is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
U1
Fontos figyelmeztetések
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és
más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Ellenrizze az állvány törzsének irányát, majd az ábrán látható módon rögzítse a csuklóra.
Felfüggeszttest
Állvány törzsét
3. Ellenrizze a talpazat irányát, majd az ábrán látható módon rögzítse a állvány törzséhez.
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
Állvány törzsét Talpazatot
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány szétszerelése
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele a
egy sima felületre.
párnára vagy puha ruhára.
Talpazat rész
3. Az ábrán látható módon tartsa a
fej részt egyik kezével, a talpazatot
a másik kezével, majd finoman
húzza felfelé a talpazatot.
Fej rész
4. A zár benyomása közben vegye le az
állványtörzset az állványtestrl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
U4
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1.
Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5˚~20˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Ellenrizze, hogy a számítógépet és a készüléket kikapcsolta-e. Csatlakoztassa a
jelkábelt 1 és a tápkábelt
csavarjait.
2
ebben a sorrendben, majd húzza meg a jelkábel
A Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt.
B Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt
mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán
láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a
megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub
vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
Tápkábel
2
1
Jelkábel
Típusonként váltakozik.
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
PC
MAC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
2. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny
bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az
önmköd képbeállítást.
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás
módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy
megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
U6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
6
5
4 : 3 in Wide
(4 : 3 széles
képmódban) gomb
Lehetvé teszi az éppen nézett képerny méretének átállítását.
• WIDE (SZÉLES): Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl
függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.
• 4 : 3 : A képjel módosítása 4:3 arányra.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
WIDE (SZÉLES) üzemmód
4 : 3 megjelenítési üzemmód
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
U7
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
Light View gyorsbillenty
Ezzel a funkcióval egyszer-en kiválaszthatja az adott
DAY
NIGHT környezetnek (környezeti megvilágításnak, képtípusnak stb.)
legmegfelelbb megjelenítési beállítást.
• DAY (NAPPALI): Fényesen megvilágított környezethez
• NIGHT (ÉJSZAKAI): Gyengén megvilágított környezethez
• TEXT (SZÖVEG): Szöveg megjelenítéséhez
(szövegszerkesztés stb.)
• MOVIE (MOZI): Videoklipekben vagy filmekben lev
mozgóképek lejátszásához
• PHOTO (FÉNYKÉP): Képek vagy rajzok megjelenítéséhez
• NORMAL (NORMÁLIS): Ez a beállítás használható
normál körülmények között.
AUTO/SET gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód
- W1934S : 1440 x 900
- W2234S : 1680 x 1050
- W1934SE : 1440 x 900
- W2234SE : 1680 x 1050
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a
vagy a
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
gombot. Ha a kívánt ikont
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/
gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U9
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
PICTURE
Almenü
Funkció
BRIGHTNESS (FÉNYERV)
A kép fényerejének és kontrasztjának
beállítása
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
COLOR (SZÍN) PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) 6500K
9300K
RED
A kép színeinek egyéni beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális m-ködési
környezetnek megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYVMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
: Beállítható
MEGJEGYZÉS
Az U10-U14. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
COLOR
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK)
Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
TRACKING (JELKÖVETÉS)
TRACKING
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
SHARPNESS
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U13
A kép élességének szabályozása.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP (BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE
(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD
POSITION
(KÉPERNYVM
ENÜ
HELYZETE)
A képernyn megjelen menüablak
helyzetének beállítása.
WHITE
BALANCE
(FEHÉREG
YENSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus
kártya tényleges kimeneti jelszintjének
megfelelen, hogy a kép a lehet legjobb
legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a
képen fehér és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(Tápellátásj
elz)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen
tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY
RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U15
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen bet-k elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U16
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U17
M8szaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
W1934S
19 hüvelyk (48 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 48 cm
0,285 mm képponts-r-ség
Vízszintes frekvencia
30-83 kHz (Automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
Videojel-bemenet
Energiafogyasztás
Méretek és tömeg
36 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 44,836 cm / 17,65 inches 44,836 cm / 17,65 inches
Magasság 37,575 cm / 14,79 inches 29,995 cm / 11,81 inches
Mélység
18,30 cm / 7,20 inches
6,00 cm / 2,36 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
3,2 kg (7,05 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-5°~20°
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U18
M8szaki adatok
W2234S
Képerny
22 hüvelyk (55,8 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 55,8 cm
0,282 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30-83 kHz (Automatikus)
56-75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 50,93 cm / 20,15 inches 50,93 cm / 20,15 inches
Magasság 43,13 cm / 16,98 inches 33,86 cm / 13,33 inches
Mélység
20,60 cm / 8,11 inches
6,05 cm / 2,38 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
4,7 kg (10,36 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Videojel-bemenet
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
:
≤
≤
40 W(Szokásos)
1W
1W
-5°~20°
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U19
M8szaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
W1934SE
19 hüvelyk (48 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 48 cm
0,285 mm képponts-r-ség
Vízszintes frekvencia
30-83 kHz (Automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
Videojel-bemenet
Energiafogyasztás
Méretek és tömeg
22 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 44,836 cm / 17,65 inches 44,836 cm / 17,65 inches
Magasság 37,575 cm / 14,79 inches 29,995 cm / 11,81 inches
Mélység
18,30 cm / 7,20 inches
6,00 cm / 2,36 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
3,2 kg (7,05 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-5°~20°
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U20
M8szaki adatok
W2234SE
Képerny
22 hüvelyk (55,8 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 55,8 cm
0,282 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30-83 kHz (Automatikus)
56-75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
Bemeneti jelforma
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 50,93 cm / 20,15 inches 50,93 cm / 20,15 inches
Magasság 43,13 cm / 16,98 inches 33,86 cm / 13,33 inches
Mélység
20,60 cm / 8,11 inches
6,05 cm / 2,38 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
4,7 kg (10,36 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Videojel-bemenet
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
:
≤
≤
25 W(Szokásos)
1W
1W
-5°~20°
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U21
M8szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
W1934S
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
W2234S
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
* Ajánlott Mode
U22
M8szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
W1934SE
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
W2234SE
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U23
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele a
egy sima felületre.
párnára vagy puha ruhára.
Talpazat rész
3. Az ábrán látható módon tartsa a
fej részt egyik kezével, a talpazatot
a másik kezével, majd finoman
húzza felfelé a talpazatot.
Fej rész
4. A zár benyomása közben vegye le az
állványtörzset az állványtestrl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
U24
A fali szerellemez felszerelése
6.
A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a
fali szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
U25
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement