LG | W2243S-PF | User guide | LG W1943SB-PF Užívateľská príručka

LG W1943SB-PF Užívateľská príručka
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCD MONITOR
A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az
útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.
LCD MONITOR MODELLEK
W1943SB
W1943TB
W2043SE W2043TE
W2243S
W2243T
www.lg.com
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás
után is feszültség alatt marad.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a
monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség
alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
A szállítás közben a készülék ellapja elre nézzen, és mindkét kezével tartsa a
készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse.
Kerülje a magas hmérsékletet és páratartalmat.
2
Fontos figyelmeztetések
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében
a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze.
Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más
folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
(Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a
készülék elüls keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal. Túl sok
nedvesség foltosodást okozhat.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
(Csak higanygz lámpát használó LCD-monitorok esetében)
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
3
Tartozékok
!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!
Ellenrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor
csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítvel.
Használati utasítás,
kártyák
Tápkábel
(Országtól függen)
DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden
országban áll
rendelkezésre.)
15 t-s D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében
elfordulhat, hogy a termékhez a
csomagolás eltt csatlakoztatják a
jelkábelt.)
MEGJEGYZÉS
A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
4
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány felszerelése és szétszerelése
1. Helyezze a monitort képernyvel lefelé a puha
kendre.
2. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelel irányból, ahogy az az ábrán látható.
Állvány törzsét
Talpazatot
3. A talpzár 90°-os elforgatásával rögzítse a talpazatot az állvány törzséhez.
Talpzár
<Lezárva>
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
5
A monitor csatlakoztatása
5. A talpzár 90°-os elforgatásával válassza le a talpazatot az állvány törzsérl.
<Kinyitva>
Ha a talpat nem tudja eltávolítani a Reteszel fül nyitott állása mellet sem, nyomja
meg az ábrán jelzett fület lefelé, majd próbálja meg újra.
Reteszel fül
6. Az eltávolításhoz húzza kifelé a talpat.
FONTOS
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön monitora eltér az
ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat,
vagy kárt tehet a lábában.
6
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
-Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5°~15°
15
-5
A monitor helyzetének beállításakor ne
érintse meg vagy nyomja meg a
képernyt.
ERGONÓMIA
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
7
A monitor csatlakoztatása
W1943TB/W2043TE/W2243T
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a
monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.
és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza
meg a jelkábel csavarjait.
2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt 1
A A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása
B A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
D-Sub jelbemeneti kábel használatával:
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat
esetén egy csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
Típusonként váltakozik.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
Digitális jel DVI-D
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev tápellátás
gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm-köd
képbeállítást („Self Image Setting Function”). (Csak analóg üzemmódban)
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi
a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás
módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a
felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
8
A monitor csatlakoztatása
W1943SB/W2043SE/W2243S
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a
monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.
és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza
meg a jelkábel csavarjait.
2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt 1
A A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
D-Sub jelbemeneti kábel használatával:
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat
esetén egy csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
Típusonként váltakozik.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
A
PC
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev tápellátás
gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm-köd
képbeállítást („Self Image Setting Function”).
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi
a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás
módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a
felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
9
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
W1943TB/W2043TE/W2243T
1
2
3
4
5
4
5
W1943SB/W2043SE/W2243S
1
2
gomb
MENU gomb
3
Ezzel a gombbal léphet be az a 4:3 IN WIDE (4:3 széles
képmódban) és a PHOTO EFFECT (Fotóhatások) funkciókba.
További információkért lásd: 14 oldal.
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
10
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja az adott környezethez
legjobban ill képbeállításokat (fényer, képtípus).
További információkért lásd: 15 oldal.
(Forrás gyorsbillenty)
AUTO/SET
gomb
Ha kett bemeneti jelet csatlakoztat, akkor lehetség van a
kívánt bemeneti jel kiválasztására (D-Sub/DVI). Ha csak egy
jel van csatlakoztatva, akkor annak észlelése automatikusan
történik. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
(Csak a W1943TB/W2043TE/W2243T típus esetén.)
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a
AUTO/SET gombot. (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális
felbontásnak (képernymódnak) megfelel ideális
paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
W1943SB/W1943TB : 1360 x 768
W2043SE/W2043TE : 1600 x 900
W2243S/W2243T : 1920 x 1080
Bekapcsológomb
/Tápfeszültség
indikátor
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
A monitor megfelel m-ködése esetén a tápellátás
jelzfénye pirosan világít (bekapcsolt állapotban). Ha a
monitor alvó (energiatakarékos) üzemmódban van, a
tápellátás jelzfénye pirosan villog.
11
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Jelenítse
meg a
menüt.
Lépjen a
módosítandó
beállításhoz.
Válassza ki
a menüikont.
Módosítsa
az állapotot.
Lépjen ki a
menübl.
1
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
2
Egy beállítás kiválasztásához használja a
vagy a
ikont kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
3
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
4
gombot. Ha a kívánt
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
: Csak analóg bemenet esetén
*
Fmenü
Almenü
Funkció
4:3 IN WIDE
PHOTO
EFFECT
A kép méretének beállítása
NORMAL
A képerny színüzemmódjának
beállítása
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
F-ENGINE
MOVIE
A kívánt képbeállítások kiválasztása és
testreszabása
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
PICTURE
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
COLOR
PRESET
(sRGB / 6500K / 9300K)
A kép színeinek egyéni beállítása
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
A kép helyzetének beállítása
* HORIZONTAL
* VERTICAL
* CLOCK
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és élességének
szabályozása.
* PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD POSITION
(HORIZONTAL / VERTICAL)
* WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
MEGJEGYZÉS
Az 13 ~ 19. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
jeleníthet meg.
gomb megnyomásával
MENU : Kilépés
, : Áthelyezés
SET : Kiválasztás
Fmenü
4:3 IN WIDE
(4:3 SZÉLES
KÉPMÓDBAN)
Leírás
A képerny képméretének kiválasztása.
WIDE
4:3
• WIDE (SZÉLES)
: Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl
függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.
: A képjel módosítása 4:3 arányra.
•4:3
PHOTO EFFECT
(FOTÓHATÁSOK)
A kép színhatásainak kiválasztása.
• NORMAL (NORMÁL)
A PhotoEffect (Fotóhatások) funkció ki van kapcsolva.
Az AUTO/SET gomb segítségével
nyithatja meg az almenüket.
• GAUSSIAN BLUR (GAUSS-ELMOSÁS)
Ez a lehetség színesebbé és lágyabbá teszi a képet.
• SEPIA (SZÉPIAHATÁS)
Ez a lehetség szépiaszín-re (barnás árnyalatúra)
változtatja a képet.
• MONOCHROME (FEKETE-FEHÉR)
Ez a lehetség szürkeárnyalatosra
(„fekete-fehérre”) változtatja a képet.
NORMAL
14
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
gomb
megnyomásával jeleníthet meg. Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a
legjobb képminséget a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
Menü neve
Ikonok
MENU : Mentés és kilépés
Almenü neve
,
F-ENGINE
: Áthelyezés
Aktív állapot
Inaktív állapot
Az F-ENGINE funkció kiválasztásakor kétféle képhatás (színvilág)
lesz látható, amint az ábra is mutatja.
A képerny bal oldalán az aktív állapot, jobb oldalán pedig az
inaktív állapot látható. Válassza ki a kívánt funkciót, majd a
beállítás mentéséhez nyomja meg a [MENU] (Menü) gombot.
Fmenü
Almenü
MOVIE
(FILM)
Leírás
Animált képekhez, filmekhez.
Szöveget tartalmazó képekhez (pl. szövegszerkeszthöz
INTERNET stb.).
USER
Az ACE és az RCM kézzel állítható be.
(FELHASZ A módosított értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még
NÁLÓ)
egyéb beállítások esetén is.
A USER (Felhasználó) almenü beállításához
nyomja meg a AUTO/SET gombot.
•ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Kis képtisztaság-fényer kontraszt.
Nagy képtisztaság-fényer kontraszt.
•RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Lazacpiros
színárnyalat
Szín ersítése
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények között.
(NORMÁL) * A Normal (Normál) üzemmód akkor van
érvényben, ha az f-ENGINE ki van kapcsolva.
Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. A
DEMO
(BEMUTATÓ) képerny két részre oszlik: a bal oldalon a szokásos
üzemmód, a jobb oldalon pedig a videó üzemmód
jelenik meg, hogy a vásárlók saját szemükkel láthassák a
különbséget.
15
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot,
ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Fmenü
MENU
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
SET
: Bevitel
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
Gombs
úgó
Menü neve
Almenük
Ikonok
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
16
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Egyéni gammaérték beállítása. :
-50 / 0 / 50
A magas gammaértékek kissé
fehéres, az alacsony gammaértékek
pedig kissé feketés képet
eredményeznek.
PICTURE (KÉP)
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
17
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING (JELKÖVETÉS)
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGPLEGES) lefelé tolhatja el.
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
SHARPNESS
: Növelés
SET : Másik almenü választása
18
A kép élességének szabályozása.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP (BEÁLLÍTÁS)
W1943SB/W2043SE/W2243S
LANGUAGE
(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
nyelv kiválasztása.
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
OSD
beállítása.
POSITION
(KÉPERNYPMEN
Ü HELYZETE)
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁSJ
ELZ)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen
tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja,
el fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY
RESET (GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg az
gombot.
W1943TB/W2043TE/W2243T
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Ha ez nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa
végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képerny
bemeneti jele analóg jel.
19
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Csatlakoztatva van a
képerny tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
készülék, és pirosan
világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Villog a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF
RANGE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és
a képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja
meg újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
20
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes
pozíció) és a V position (függleges pozíció)
lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
csökkentse a függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL)
lehetséggel az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok látszanak • A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
a képeken, vagy a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégít,
karakterek nem
csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS)
megfelelen kerülnek
lehetséggel az OSD-menüben.
megjelenítésre. .
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások
lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb
tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelen.
Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true
color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és
ellenrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet-k
elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy
valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gyzdjön meg arról, hogy az
ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
21
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Megjelenik a képernyn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found" (Ismeretlen képerny, Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot
a képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
22
MTszaki adatok
W1943TB
Képerny
18,51 hüvelyk (47,01 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 47,01 cm
0,30 X 0,30 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 61 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
21 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
44,90 cm / 17,68 inches
36,10 cm / 14,21 inches
18,30 cm / 7,20 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
44,90 cm / 17,68 inches
29,05 cm / 11,44 inches
5,85 cm / 2,30 inches
3,3 kg (7,28 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
23
MTszaki adatok
W1943SB
Képerny
18,51 hüvelyk (47,01 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 47,01 cm
0,30 X 0,30 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 61 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
21 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
44,90 cm / 17,68 inches
36,10 cm / 14,21 inches
18,30 cm / 7,20 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
44,90 cm / 17,68 inches
29,05 cm / 11,44 inches
5,85 cm / 2,30 inches
3,3 kg (7,28 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
24
MTszaki adatok
W2043TE
Képerny
20,0 hüvelyk (50,8 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 50,8 cm
0,2766 X 0,2766 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
25 W(Szokásos)
0,5 W
0,5 W
Állvánnyal együtt
48,36 cm / 19,04 inches
37,68 cm / 14,83 inches
18,30 cm / 7,20 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
48,36 cm / 19,04 inches
31,40 cm / 12,36 inches
6,30 cm / 2,48 inches
3,2 kg (7,05 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
25
MTszaki adatok
W2043SE
Képerny
20,0 hüvelyk (50,8 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 50,8 cm
0,2766 X 0,2766 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1600 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
25W(Szokásos)
0,5 W
0,5 W
Állvánnyal együtt
48,36 cm / 19,04 inches
37,68 cm / 14,83 inches
18,30 cm / 7,20 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
48,36 cm / 19,04 inches
31,40 cm / 12,36 inches
6,30 cm / 2,48 inches
3,2 kg (7,05 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
26
MTszaki adatok
W2243T
Képerny
21,53 hüvelyk (54,686 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 54,686 cm
0,248 X 0,248 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
40 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
51,64 cm / 20,33 inches
39,61 cm / 15,59 inches
19,80 cm / 7,80 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
51,64 cm / 20,33 inches
33,27 cm / 13,10 inches
6,20 cm / 2,44 inches
3,8 kg (8,38 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
27
MTszaki adatok
W2243S
Képerny
21,53 hüvelyk (54,686 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 54,686 cm
0,248 X 0,248 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm)
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
40 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
51,64 cm / 20,33 inches
39,61 cm / 15,59 inches
19,80 cm / 7,80 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
51,64 cm / 20,33 inches
33,27 cm / 13,10 inches
6,20 cm / 2,44 inches
3,8 kg (8,38 lbs)
Döntési
Döntés : -5°~15°
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
28
MTszaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
W1943SB/W1943TB
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
W2043SE/W2043TE
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
29
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
MTszaki adatok
W2243S/W2243T
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Piros
Pirosan villog
Nem világít
30
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezze a monitort képernyvel lefelé a puha
kendre.
2. A talpzár 90°-os elforgatásával válassza le a talpazatot az állvány törzsérl.
<Kinyitva>
Ha a talpat nem tudja eltávolítani a Reteszel fül nyitott állása mellet sem, nyomja
meg az ábrán jelzett fület lefelé, majd próbálja meg újra.
Reteszel fül
3. Az eltávolításhoz húzza kifelé a talpat.
31
A fali szerellemez felszerelése
4.
A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk. Az LG azt javasolja,
hogy szakemberrel végeztesse a készülék falra
szerelését.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
32
A termék használata előtt kérjük, alaposan
olvassa el a következő biztonsági
óvintézkedéseket.
Tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen
elérhető helyen későbbi felhasználás céljából.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha esetleg
szervizre lenne szüksége.
TÍPUS
GYÁRI SZÁM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising