LG W1946P-BF User guide

LG W1946P-BF User guide
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCD MONITOR
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el
ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
LCD MONITOR MODELLEK
W1946P
www.lg.com
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt
használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a
tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi
márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után
is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn felsorolt
áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában,
kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a
kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy
t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba
szerviztechnikusával.
Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is
feszültség alatt marad.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja
bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor
házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az
elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes.
Áramütést okozhat.
1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne
helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy
medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek
a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az
összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott
kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott
felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek
jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCDmonitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat, és a kép
beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron. Ez a jelenség más
gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben
a képerny megsérülhet.
A szállítás közben a készülék ellapja elre nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket.
Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag
hivatalos szervizközponttal végeztesse.
Kerülje a magas hmérsékletet és páratartalmat.
2
Fontos figyelmeztetések
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a
képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást
puha ronggyal, óvatosan végezze.
Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más
folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
(Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg
a készülék elüls keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal.
Túl sok nedvesség foltosodást okozhat.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék
szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti
csomagolásába.
Biztonságos eldobás
(Csak higanygz lámpát használó LCD-monitorok esetében)
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
3
Tartozékok
!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!
Ellenrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor
csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítvel.
Használati utasítás,
kártyák
Tápkábel
(Országtól függen)
DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden
országban áll rendelkezésre.)
15 t&s D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében
elfordulhat, hogy a termékhez a
csomagolás eltt csatlakoztatják a
jelkábelt.)
MEGJEGYZÉS
A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.
4
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása / Az állvány
eltávolítása
1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, eloldalával lefelé.
2. Illessze az állvány törzsét a talpazatba.
Vigyázzon arra, hogy ne húzza ki az ütközszeget és állítsa az állvány törzsét a megjelölt
irányba.
Ütközszeg
Állvány törzsét
Talpazat
Vigyázat
A szalag és a rögzíttüske csak az alappal rendelkez monitorokról távolítható el, ha az alap fel
van húzva. Ellenkez esetben az állvány kiálló részei sérülést okozhatnak.
A termék gondos kezelése: A termék emelésekor vagy mozgatásakor Ne fogja meg és ne érintse az
LCD-panel ellapját. Ez a panel károsodásához vezet. (A monitort a talpánál vagy m-anyag
burkolatánál fogja meg.)
5
A monitor csatlakoztatása
3.
Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató járásával
megegyez irányba.
4.
A vezeték megfelel végének csatlakoztatását követen emelje meg és fordítsa a monitort elre.
5. Ha le szeretné szerelni a monitort az állványról, egy érme használatával csavarja ki a csavart az
óramutató járásával ellentétes irányba.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön monitora eltér az
ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat,
vagy kárt tehet a lábában.
A képerny helyzetének beállítása
- Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -4°~16°
A képerny dlésszögének
beállításakor az ujjait ne tegye a
képernyház és az állvány törzse
közé. Ellenkez esetbe ugyanis az
ujjai megsérülhetnek.
6
A monitor csatlakoztatása
Forgatás : 356˚
Magassági tartomány : legfeljebb 4,33 hüvelyk (110,0 mm)
110,0 mm
* A magasság beállításakor
ügyeljen a rögzítcsap
eltávolítására.
Vigyázat
Az eltávolítás után már nincs szükség a rögzítcsap visszahelyezésére a magasság beállításához.
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a
képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
7
A monitor csatlakoztatása
Az elforgatás funkció használata
- Az Elforgatás funkció használatával a képernyt elforgathatja 90°-kal
az óramutató járásával megegyez irányba.
1. Az elforgatás funkció használatához emelje a monitort a legmagasabb helyzetbe.
2. Fekv és álló helyzet: A képernypanel 90°-kal elforgatható az óramutató járásával
megegyez irányban. Az elforgatás funkció alkalmazásakor a képerny forgatása során
legyen óvatos és kerülje el a monitor és a talpazat érintkezését. Ha a monitor képernypanelje
hozzáér a talpazathoz, az a talpazat törését okozhatja.
Fej rész
Talp rész
3. A képerny elforgatása során ügyeljen a kábelekre.
8
A monitor csatlakoztatása
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a
monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.
és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza
meg a jelkábel csavarjait.
A A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
B A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása
2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt 1
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer"sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
D-Sub jelbemeneti kábel használatával:
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat
esetén egy csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t"s nagy s"r"ség" (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t"s, 2 soros
típusúra.
Típusonként váltakozik.
Csatlakoztassa a
jelkábelt és a
csavarokat az ábra
szerint a nyíl
irányában forgatva
rögzítse a
csatlakozót.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
B
A
Digitális jel DVI-D
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
PC
PC
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev tápellátás
gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm"köd
képbeállítást („Self Image Setting Function”). (Csak analóg üzemmódban)
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm"köd képbeállítás automatikusan megkeresi
a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt
észleli, hogy a kép életlen vagy a bet"k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a felbontás javításához
nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.
9
A kezelszervek funkciója
Az el'lapon található kezel'szervek
MENU gomb
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
10
A kezelszervek funkciója
MODE gomb
Ezzel a gombbal léphet be az a F-ENGINE és a ORIGINAL
RATIO funkciókba.
További információkért lásd: 18 oldal.
AUTO gomb
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a AUTO
gombot. (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális
felbontásnak (képernymódnak) megfelel ideális
paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
W1946P : 1360 x 768
INPUT gomb
(Forrás gyorsbillenty)
Ha kett bemeneti jelet csatlakoztat, akkor lehetség van a
kívánt bemeneti jel kiválasztására (D-Sub/DVI). Ha csak egy
jel van csatlakoztatva, akkor annak észlelése automatikusan
történik. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
EXIT gomb
Kilép OSD .
Bekapcsológomb
/Tápfeszültség
indikátor
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Az áramjelz fehérnek t-nik,amior a képerny rendesen
dolgozik (Bekapcsolt Módban). Az áramjelz villogó
fehérnek t-nik, amikor a képerny alvóüzemmódban van
(Energia Takarító).
11
A képerny n megjelen kezel szervek használata
Képerny beállítás
A képerny menü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehet ségeket.
Képerny'menün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
MONITOR SETU P
AUTO
MENU
MODE
AUTO
INPUT
EXIT
MENU
PICTURE
BRIGHTNESS
CONTRAST
MONITOR SETU P
SHARPNESS
100
70
5
AUTO
MENU
MODE
AUTO
INPUT
EXIT
EXIT
1
Lenyom bármelyik gombot, OSD men jelentkezik.
2
Belépéseknél használja a megfelelõ gombot.
3
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a
gombot.
4
Nyomja le az EXIT gombot, kilép OSD.
12
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet
DVI-D : DVI-D(Digitális jel) bemenet
Fmenü
Almenü
PICTURE
BRIGHTNESS
CONTRAST
SHARPNESS
COLOR
COLOR TEMP
(PRESET / USER)
Támogatott bemenet
DSUB
DVI-D
DSUB
DVI-D
Leírás
Kiigazítja a fényert,
kontrasztot és élességet a
képernyn
A kép színeinek egyéni
beállítása
GAMMA
DISPLAY
HORIZONTAL
VERTICAL
DSUB
CLOCK
PHASE
DSUB
A kép helyzetének beállítása
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és élességének
szabályozása
LANGUAGE
POWER INDICATOR
DSUB
DVI-D
WHITE BALANCE
DSUB
FACTORY RESET
DSUB
DVI-D
F-ENGINE
NORMAL
MOVIE
INTERNET
DEMO
DSUB
DVI-D
A kívánt képbeállítások
kiválasztása és testreszabása
ORIGINAL
RATIO
WIDE
ORIGINAL
DSUB
DVI-D
A kép méretének beállítása
OTHERS
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen
MEGJEGYZÉS
Az 13 ~ 20. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
Almenük
Ikonok
Kilépés
Módosítás (csökkentés/növelés)
Másik almenü választása
Visszatérés az almenü kiválasztásához
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
14
Gombs
úgó
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
SHARPNESS
A kép élességének szabályozása.
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
COLOR TEMP
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K-7500K: Vöröses szín.
• 8500K-9300K: Kékes szín.
RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
USER
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
Egyéni gammaérték beállítása. :
0/1/2
A magas gammaértékek kissé
fehéres, az alacsony gammaértékek
pedig kissé feketés képet
eredményeznek.
GAMMA
15
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGQLEGES) lefelé tolhatja el.
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
16
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Exit : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
Almenü
Leírás
LANGUAGE
(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
nyelv kiválasztása.
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁSJ
ELZ)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen
tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja,
el fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
FACTORY
RESET (GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg az
gombot.
MEGJEGYZÉS
Ha ez nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa
végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képerny
bemeneti jele analóg jel.
17
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MODE gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
Almenük
Ikonok
Kilépés
Áthelyezés
Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
18
Gombs
úgó
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
NORMAL Ezt a beállítást abban az esetben válassza,
(ÁLTALÁNOS) ha a terméket általános körülmények között
szeretné használni.
MOVIE
(FILM)
Ezt a beállítást videofelvétel vagy film
nézése esetén érdemes választani.
INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott
munka (például Word használata) esetén
érdemes választani.
DEMO
Ez az üzletben látható bemutató elindítására
(BEMUTATÓ) szolgál. A képerny két részre oszlik: a bal
oldalon a szokásos üzemmód, a jobb oldalon
pedig a videó üzemmód jelenik meg, hogy a
vásárlók saját szemükkel láthassák a
különbséget.
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Másik almenü választása
19
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
WIDE (SZÉLES)
Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl függetlenül széles
nézetben jelenik meg a kép.
ORIGINAL
Változza meg a bemeneti kép jelarányát
az eredeti állapotba.
* Ez a funkció csak akkor m-ködik, ha a
bemeneti felbontás alacsonyabb, mint
monitor arány (16:9).
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Másik almenü választása
20
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● A bekapcsolt állapot
visszajelz villog?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
21
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a
kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok látszanak • A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
a képeken, vagy a
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
karakterek nem
vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az
megfelelen kerülnek
OSD-menüben.
megjelenítésre. .
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások
lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb
tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelen.
Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true
color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és
ellenrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet-k
elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy
valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gyzdjön meg arról, hogy az
ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
22
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Megjelenik a képernyn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found" (Ismeretlen képerny, Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot
a képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lg.com címrl.
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
23
Mszaki adatok
Képerny
W1946P
47,0 cm (18,5 hüvelyk ) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 47,0 cm
0,300 X 0,300 mm (Képpontsrség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 kHz - 61 kHz (Automatikus)
56 Hz - 75 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1360 x 768, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B(Digitális), DDC2AB(analóg)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
22 W(Szokásos)
0,5 W
0,5 W
:
≤
≤
Méretek és
tömeg
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
44,26 cm ( 17,42 inch )
44,26 cm ( 17,42 inch )
33,51 cm ( 13,19 inch ) (Min.)
26,67 cm ( 10,50 inch )
44,51 cm ( 17,52 inch ) (Max.)
6,04 cm ( 2,37 inch )
Mélység
22,44 cm ( 8,83 inch )
Tömeg (csomagolás nélkül)
3,7 kg (8,22 lb)
Döntési
Döntési szög
Forgathatóság
Magasság
Tápellátás
100 - 240 V~ 50 / 60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Szélesség
Magasság
-4˚~16˚
356˚
110 mm / 4,33 inch
10 - 35 °C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60 °C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
24
M&szaki adatok
El're beállított módok (felbontás)
W1946P
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Vízszintes frekv. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
* Ajánlott Mode
El'oldali lámpa
MODE
LED Color
Bekapcsolt mód
Fehér
Alvó üzemmód
Villogó Fehér
Kikapcsolt üzemmód
Nem világít
25
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Mieltt a készüléket az elüls részével
lefelé lefektetné, a felület sérülésének
elkerülése érdekében helyezzen a
képerny alá puha szövetet vagy párnát.
2. Egy csavarhúzó segítségével válassza
szét a képernypanelt és az állványt.
26
A fali szerel lemez felszerelése
3.
A fali szerel"lemez felszerelése.
Fali szerel"lemez (külön megvásárolható)
A képerny" álló vagy falra szerelhet" típusú, és a fali
szerel"lemez segítségével szerelhet" fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési útmutatóban,
amelyet a fali szerel"lemez megvásárlásakor biztosítunk.
Falra szerel talp
<A csavaros rögzít felület méretei>
Furattávolság : 75 mm x 75 mm
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
MEGJEGYZÉS
A VESA-kompatibilitás csak a csavarozható szerelvény méreteire és a szerel"csavarok jellemz"ire
vonatkozik.
Kérjük, használja az alábbi VESA szabvány
* 784,8 mm és alatta (30,9 hüvelyk)
- Falra szerel" talp vastagsága : 2,6 mm
- SCsavar : Φ 4,0 mm x menetemelkedés 0,7 mm x hossz 10 mm
* 787,4 mm és felette (31,0 hüvelyk)
- Kérjük, használja a VESA szabványú falra szerel" talpat és csavarokat
27
A termék használata előtt kérjük, alaposan
olvassa el a következő biztonsági
óvintézkedéseket.
Tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen
elérhető helyen későbbi felhasználás céljából.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma
a KÉSZÜLÉK hátulján vagy egyik oldalán
található. Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre,
egy esetleges szerviz esetén szüksége lesz
rájuk.
TÍPUS
GYÁRI SZÁM
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc.
has determined that this product meets the
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement