LG | W2252TQ-PF | User guide | LG W2252TQ-PF Užívateľská príručka

LG W2252TQ-PF Užívateľská príručka
Felhasználói útmutató
W1952TQ
W2252TQ
A
termék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy tzhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem mködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
Tz és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a mködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
tzhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
A készülék áramtalanításának legegyszerbb módja a tápkábel eltávolítása,
ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel könnyen elérhet legyen.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
Elfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelel irányból, ahogy az az ábrán látható.
állvány törzsét
Felfüggeszttest
3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelel irányból.
talpazatot
állvány törzsét
4. Helyezze be a kábeltakaró díszfedelet a talapzatba a megfelel irányba.
talpazatot á l l v á n y Kábeltakaró díszfedél
törzsét
Kábeltakaró díszfedél
5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány szétszerelése
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát egy sima felületre.
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele a párnára vagy puha ruhára.
3. Csúsztassa ki a talapzatból a kábeltakaró díszfedelet.
4. Nyomja meg az akasztót, és vegye le az állvány talpát az állvány törzsérl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
Fontos
Az Ön monitora a képeken láthatóktól eltér lehet.
U4
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5˚~20˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1.
Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a kábelt az
alábbi ábrán láthatóan 1 -rl 2 - re.
A Csatlakoztassa a DVI kábelt
B Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt
C Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
Tápkábel
Jelkábel
Analóg jel Digitális jel
DVI
D-sub
Rögzítse a tápkábelt és a jelkábelt az
ábrán látható módon.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
Számítógépes csatlakozódugóval szerelt
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszersített képe
látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön
készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel
szabványok elírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkez,
15 érintkezs D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugóátalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 ts
nagy srség (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 ts, 2 soros típusúra.
2.
Helyezze be a kábeltakaró díszfedelet a talapzatba a megfelel irányba.
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önmköd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a
felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a betk elmosódottak, a képerny villódzik
vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
U6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
1
2
3
6
4
5
7
Vezérl elem
FUN gomb
Funkció
Használja ezt a gombot az EZ ZOOMING (NAGYÍTÁS), 4:3 IN
WIDE (4:3 KÉPARÁNY), PHOTO EFFECT (FOTÓ HATÁS),
SOUND funkciókhoz. További információkért lásd U15-U16
oldal.
Ezzel a gombbal a képernyn megjelen beállítómenü
BRIGHTNESS (FÉNYER) almenüjébe kerül, és közvetlenül
beállíthatja a fényert.
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat,
megakadályozva ezzel a beállítások véletlen módosítását. Az
OSD-beállítások zárolásához nyomja le és tartsa lenyomva
néhány másodpercig a MENU gombot. Megjelenik az "OSD
LOCKED (OSD ZÁROLVA)" üzenet.
Az OSD-beállítások zárolásának feloldásához nyomja le és
tartsa lenyomva néhány másodpercig a MENU gombot.
Megjelenik az "OSD UNLOCKED (OSD ZÁROLÁSA
FELOLDVA)" üzenet.
U7
A kezelszervek funkciója
Vezérl elem
gombok
gomb
(
Funkció
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: U17. oldal.
)
gomb
(SOURCE)
AUTO/SET gomb
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kett
számítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
Ezzel a gombbal választhat ki egy ikont képerny menüben.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
W1952TQ : 1440 x 900
W2252TQ : 1680 x 1050
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszínre vált.
U8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a vagy a
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
gombot. Ha a kívánt ikont
A kép kívánt szintre való állításához használja a /
gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U9
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
MEGJEGYZÉS
Az U10-U17. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Fmenü
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
: Visszalépés az almenü kiválasztásához
Gombsúgó
Menü neve
Almenük
Ikonok
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE
PICTURE (KÉP)
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR
COLOR (SZÍN)
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING
TRACKING
HORIZONTAL E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
SHARPNESS
: Növelés
SET : Másik almenü választása
A kép élességének szabályozása.
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
LANGUAGE(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
nyelv kiválasztása.
OSD POSITION
(KÉPERNYMENÜ
HELYZETE)
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
beállítása.
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYEN
SÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a képjel
torzulásának köszönheten romolhat a kép
színeinek szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a
jelszint beállítható a grafikus kártya tényleges
kimeneti jelszintjének megfelelen, hogy a kép a
lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
RTC
Az O N (BE) beállítással engedélyezi az RTC
funkciót.
Az OFF (KI) beállítással letiltja az RTC funkciót.
POWER
INDICATOR
(Tápellátásjelz)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog tnni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
,
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a
képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
A képernymenü (OSD) lehetségei
Ha megnyomja a monitor bal alsó részén található FUN gombot, akkor a képernyn
megjelenik az OSD menü.
SOUND
Fmenü
Almenü
EZ ZOOMING
Leírás
Az EZ Zoom funkció egy fokozattal csökkenteni
tudja a képerny felbontását. A gomb els
megnyomásakor a felbontás egy fokozattal
csökken, míg a gomb második megnyomásakor a
felbontás visszatér az eredeti képernybeállításra.
*Ez a funkció csak akkor használható, ha a
forteManager program telepítve van a
számítógépre.
4:3 IN WIDE
Ezzel a funkcióval a képerny képmérete választható ki.
WIDE
4:3
* 4:3 : A készülék a bemeneti jel képarányától függen
automatikusan optimalizálja a képarányt.
U15
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
PHOTO EFFECT
Leírás
- NORMAL (NORMÁL):
A Photo Effect funkció le van tiltva.
- GAUSSIAN BLUR (GAUSS-FÉLE ÉLETLENÍTÉS):
Ezzel az opcióval a sötét és éles képek
világosabbak és életlenebbek lesznek.
- SEPIA (SZÉPIA):
Ezzel az opcióval a képerny szépia
árnyalatú lesz. A szépia egy barnás
színárnyalat.
- MONOCHROME (MONOKRÓM):
Ezzel az opcióval a képerny szürkeárnyalatú
lesz. A képernyn fehér, fekete és szürke
színárnyalatok lesznek.
SOUND
SOUND
A csipogó hangjelzésének be- vagy
kikapcsolása
A csipogó az alábbi esetekben hallható:
• Egyenáram-ellátás bekapcsolása
• Egyenáram-ellátás kikapcsolása
• F menü gomb megnyomása
• Fun gomb megnyomása
• Menü kikapcsolása
Használja az ‘AUTO/SET’ gombot a
hangjelzés kiválasztásához (kétféle/hangjelzés)
vagy kapcsolja ki a hangjelzést, és mentse a
beállításokat a ‘MENU’ gombbal.
U16
A képernymenü (OSD) lehetségei
Ha megnyomja a monitor bal alsó részén található
képernyn megjelenik az OSD menü.
gombot, akkor a
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
Fmenü
Almenü
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
INTERNET a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
INTERNET: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
0
1
2
3
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
Válassza a (z)
almenüt az AUTO/SET
gombbal és mentse a Y E S értéket a(z)
gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
DEMO
Ez a funkció csak az áruházban a vásárlók
szórakoztatására van. A beállíítás megegyezik a
Mozi üzemmóddal és a képerny kettbe lesz
osztva.
U17
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyt a
billentyzeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"Mszaki adatok" cím részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U18
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen betk elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U19
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U20
Mszaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
Videojel-bemenet
W1952TQ
19 hüvelyk (48,14 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 48,14 cm
0,285*0,285 mm képpontsrség
Vízszintes frekvencia
Analóg: 30-83 kHz (automatikus)
Digitális: 30-83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális jel (HDCP)
Jelbemenet
15 ts D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Bemeneti jelforma
Felbontás
Plug&Play
Energiafogyasztás
Maximális
Analóg : VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
Digitális : VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Javasolt
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
DDC 2B (Digitális), DDC 2AB (Analóg)
Bekapcsolt mód
: 36 W(Szokásos)
Alvó üzemmód
≤
1W
Kikapcsolt üzemmód
≤
1W
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Szélesség
Magasság
Mélység
Állvány nélkül
45,15 cm / 17,78 inches 45,15 cm / 17,78 inches
38,60 cm / 15,20 inches 32,20 cm / 12,67 inches
22,00 cm / 8,66 inches 5,61 cm / 2,21 inches
Nettó tömeg
3,9 kg (8,6 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Jelkábel
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U21
Mszaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
Videojel-bemenet
W2252TQ
22 hüvelyk (55,87 cm) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 55,87 cm
0,282*0,282 mm képpontsrség
Vízszintes frekvencia
Analóg: 30-83 kHz (automatikus)
Digitális: 30-83 kHz (automatikus)
Függleges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális jel (HDCP)
Jelbemenet
15 ts D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Bemeneti jelforma
Felbontás
Plug&Play
Energiafogyasztás
Maximális
Analóg : VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Digitális : VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Javasolt
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
DDC 2B (Digitális), DDC 2AB (Analóg)
Bekapcsolt mód
: 40 W(Szokásos)
Alvó üzemmód
≤
1W
Kikapcsolt üzemmód
≤
1W
Méretek és tömeg
Állvánnyal együtt
Szélesség
Magasság
Mélység
Állvány nélkül
51,90 cm / 20,43 inches 51,90 cm / 20,43 inches
42,96 cm / 16,91 inches 37,16 cm / 14,63 inches
22,00 cm / 8,66 inches 6,00 cm / 2,36 inches
Nettó tömeg
4,4 kg (9,7 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Jelkábel
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U22
Mszaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
19 hüvelykes monitor
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
**16
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,500
55,935
70,635
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Képernymódok (felbontás)
Vízszintes frekv. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
* Ajánlott Mode
** Csak analóg módban
22 hüvelykes monitor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Függleges frekv. (Hz)
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U23
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising