LG W2294T-PF User guide

LG W2294T-PF User guide
Felhasználói útmutató
W2294T
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a
nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához vezethet. Annak
érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelen
mködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal
és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban
is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
1
Fontos figyelmeztetések
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
2
A képerny csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a képen látható irányból.
Állvány törzsét
Talpazatot
3. A csavar jobbra történ tekerésével rögzítse a monitort a talpazathoz.
Csavar : A csavar
fogantyújával
forgassa a csavart.
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
3
A képerny csatlakoztatása
5. Az állvány törzsének a talpazatról történ
leszereléséhez forgassa balra a csavart.
FONTOS
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön monitora eltér az
ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat,
vagya kárt tehet a lábában.
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5°~15°
-5
15
FONTOS
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében
javasoljuk, hogy a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
A képerny dlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyház és
az állvány törzse közé. Ellenkez esetbe ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
4
A képerny csatlakoztatása
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más
csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat. 1
2 a váltóáramú tápegységhez (adapterhez) 3 , majd dugja az
adapter kábelét a fali aljzatba.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt, ferritmaggal
rendelkez, 15 érintkezs D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
[A kábelek elrendezése]
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
Digitális jel DVI(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
[A kábelek csatlakoztatása]
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
4. A készülék bekapcsolásához érintse meg a Tápellátás
gombot. A képerny bekapcsolása után a készülék
automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor elször
csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési
beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt észleli,
hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET
(Automatikus/Beállítás) gombot.
5
A képerny csatlakoztatása
A hátsó fedél fel- és leszerelése
1. A hátsó fedél felszereléséhez illessze egymás fölé a lyukakat, majd az ábrán látható
módon tolja befelé a hátsó fedelet.
Hátsó fedél
MEGJEGYZÉS
- Használat eltt a kábelek csatlakoztatása után helyezze fel a hátsó fedelet.
(A kábel csatlakoztatásáról további információt az 5. oldalon talál.)
2. A hátsó fedél levételéhez fogja meg a fedél alsó részét, majd húzza ki.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található
kezelszervek
gomb
MENU gomb
Oldalsó
Ezzel a gombbal léphet be az EZ ZOOMING (Egyszer;
nagyítás), a 4:3 IN WIDE (4:3 széles képmódban) és a PHOTO
EFFECT (Fotóhatások) funkciókba.
További részletek: 11. oldal.
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
7
A kezelszervek funkciója
- + gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd:
16 oldal.
(Forrás gyorsbillenty)
AUTO/SET
gomb
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a
kép az aktuális felbontásnak (képernymódnak) megfelel
ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
1680 x 1050
Bekapcsológomb
/Tápfeszültség
indikátor
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
A tápellátás jelzfény megfelel m-ködés esetén kék
fénnyel világít (bekapcsolt állapotban). Ha a képerny
energiatakarékos üzemmódra vált, a jelzfény kéken villog.
8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
-+
-+
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
-
Egy beállítás kiválasztásához használja a
vagy a
ikont kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
+ gombot. Ha a kívánt
- +
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
9
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
D
Funkció
A kívánt felbontás beállítása
A kép méretének beállítása
EZ ZOOMING
4:3 IN WIDE
NORMAL
PHOTO
EFFECT
GAUSSIAN BLUR
A képerny színüzemmódjának beállítása
SEPIA
MONOCHROME
PICTURE
COLOR
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
A kép fényerejének és kontrasztjának
beállítása
sRGB
PRESET 6500K
9300K
A kép színeinek egyéni beállítása
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és élességének
szabályozása
PHASE
SHARPNESS
LANGUAGE
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
SETUP
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális m-ködési
környezetnek megfelelen
WHITE BALANCE
RTC
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
MOVIE
INTERNET
FLATRON
F-ENGINE
A kívánt képbeállítások kiválasztása és
testreszabása
USER
NORMAL
DEMO
: Beállítható
A : Analóg bemenet
MEGJEGYZÉS
Az 10-16. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
10
D : Digitális bemenet
A képernymenü (OSD) lehetségei
A monitor jobb oldalán található
képernyn megjelen menü.
gomb megnyomásakor megnyílik a
MENU : Kilépés
,
: Áthelyezés
SET : Kiválasztás
- +
Fmenü
EZ ZOOMING
(EGYSZERE
NAGYÍTÁS)
Leírás
A kijelz felbontásának kiválasztása.
Ha a képernyn megjelen menü EZ ZOOMING (EGYSZERJ
NAGYÍTÁS) parancsát választja, akkor a képerny felbontása egy
fokozattal csökken, így a karakterek és a képek nagyobb
méretben jelennek meg. Az EZ ZOOMING (EGYSZERJ
NAGYÍTÁS) ismételt kiválasztása esetén a felbontás visszatér az
eredeti értékre.
* Ez a funkció csak akkor m-ködik, ha a számítógépre telepítette
a „forteManager” alkalmazást.
4:3 IN WIDE
(4:3 SZÉLES
KÉPMÓDBAN)
A képerny képméretének kiválasztása.
WIDE
4:3
• WIDE (SZÉLES): Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl
függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.
• 4 : 3 : A képjel módosítása 4:3 arányra.
PHOTO EFFECT
(FOTÓHATÁSOK)
Az AUTO/SET gomb segítségével
nyithatja meg az almenüket.
A kép színeinek egyéni kiválasztása.
• NORMAL (NORMÁL)
A PHOTO EFFECT (FOTÓHATÁSOK) funkció le van tiltva.
• GAUSSIAN BLUR (GAUSS-ELMOSÁS)
Ezzel a paranccsal a képernyn megjelen sötét és éles kép
világosabbá és életlenebbé válik.
• SEPIA (SZÉPIAHATÁS)
Ezzel a lehetséggel a képen szépiaárnyalatok jeleníthetk
meg. A szépiaárnyalatok barnás szín-ek.
• MONOCHROME (FEKETE-FEHÉR)
Ezzel a lehetséggel a képen szürkeárnyalatok jeleníthetk
meg. A kép kizárólag fehér, fekete és szürke szín
felhasználásával jelenik meg.
NORMAL
11
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az
összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Fmenü
MENU
: Kilépés
- + : Módosítás (csökkentés/növelés)
SET
: Bevitel
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
Gombsúgó
Menü neve
Almenük
Ikonok
12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
PICTURE (KÉP)
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN(ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
BLUE(KÉK)
13
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING (JELKÖVETÉS)
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGLLEGES) lefelé tolhatja el.
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
SHARPNESS
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
14
A kép élességének szabályozása.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP (BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE A kezelszervek nevének megjelenítésére
(NYELV)
használt nyelv kiválasztása.
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
OSD
beállítása.
POSITION
(KÉPERNYLMEN
Ü HELYZETE)
WHITE BALANCE
NO
RTC
ON
POWER INDICATOR
ON
FACTORY RESET
NO
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
MENU : Kilépés
- : Módosítás
RTC
+ : Módosítás
SET : Másik almenü választása
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Az ON (Bekapcsolt) kiválasztásával
bekapcsolhatja a válaszid-vezérlési funkciót és
csökkentheti az utóképhatást a képernyn. Az
OFF (Kikapcsolt) választásával kikapcsolhatja a
válaszid-vezérlési funkciót.
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁ
SJELZ)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY
RESET (GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg az - + gombot.
MEGJEGYZÉS
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a
képerny bemeneti jele analóg jel.
15
A képernymenü (OSD) lehetségei
A monitor jobb oldalán található
a képernyn megjelen menü.
gomb megnyomásakor megnyílik
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
Almenü
MOVIE
(FILM)
MENU : Kilépés
, : Áthelyezés
SET : Kiválasztás
- +
A képerny az
alkalmazott beállításokkal
A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
Leírás
Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb
képminséget a környezeti feltételeknek megfelelen
(megvilágítás, megjelenített kép jellege stb.).
INTERNET MOVIE (FILM): Animált képekhez, filmekhez
INTERNET: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER
FELHASZNÁLÓ
(FELHASZ A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
NÁLÓ)
beállítások esetén is.
... BRIGHTNESS (Fényer)(
): A képerny fényerejének beállítása.
... ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
A USER (Felhasználó) almenü beállításához
nyomja meg a SET (Beállítás) gombot.
Nincs alkalmazva
Kis képtisztaság-fényer kontraszt.
Nagy képtisztaság-fényer kontraszt.
... RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
NORMAL
(NORMÁL)
Vörös tónus
Szín ersítése
A beállításokat a
almenü „YES” (Igen) gombjának
kiválasztásával lehet menteni.
Ez a beállítás használható normál körülmények között.
* A Normal (Normál) üzemmód akkor van érvényben,
ha az f-ENGINE ki van kapcsolva.
DEMO
Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál.
(BEMUTATÓ) A képerny két részre oszlik: a bal oldalon a szokásos
üzemmód, a jobb oldalon pedig a videó üzemmód
jelenik meg, hogy a vásárlók saját szemükkel láthassák
a különbséget.
16
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Be van dugva a
képerny tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken
vagy zölden világít a
tápellátás jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít vagy
kéken villog a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF
RANGE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
17
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és
ellenrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet-k
elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy
valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gyzdjön meg arról, hogy az
ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
18
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
19
M;szaki adatok
Képerny
21,995 hüvelyk (55,8673 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 55,8673 cm
0,282 x 0,282 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
30 - 83 kHz (Automatikus)
56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Videojel-bemenet
:
≤
≤
45 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség 52,5 cm / 20,67 inches
Magasság 43,37 cm / 17,07 inches
Mélység 19,32 cm / 7,61 inches
Állvány nélkül
52,5 cm / 20,67 inches
41,71 cm / 16,42 inches
9,06 cm / 3,57 inches
Tömeg (csomagolás nélkül)
4,15 kg (9,15 lbs)
Döntési
Döntés
-5°~15°
Tápellátás
12V
Tápegység
DVE, DSA-50W-12 1 120420 vagy Lienchang LCAP08F
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
10 - 35°C
Páratartalom
10 - 80% (lecsapódásmentes)
3,2A
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
20
M;szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
31,469
37,500
31,468
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
Függleges frekv. (Hz)
60
75
70
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Kék villogás
Kikapcsolt mód
21
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement