LG | W2486L-PF | User guide | LG W2486L-PF Užívateľská príručka

LG W2486L-PF Užívateľská príručka
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LCD MONITOR
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el
ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
LCD MONITOR MODELLEK
W2286L
W2486L
www.lg.com
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A készüléket a hálózati csatlakozóval lehet leválasztani a hálózati feszültségrl.
Kérjük, a készüléket könnyen hozzáférhet hálózati fali csatlakozó mellett állítsa fel és erre
csatlakoztassa.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás
után is feszültség alatt marad.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a
monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség
alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal.
Máskülönben a képerny megsérülhet.
A szállítás közben a készülék ellapja elre nézzen, és mindkét kezével tartsa a
készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse.
Kerülje a magas hmérsékletet és páratartalmat.
2
Fontos figyelmeztetések
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében
a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze.
Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más
folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
(Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a
készülék elüls keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal. Túl sok
nedvesség foltosodást okozhat.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
(Csak higanygz lámpát használó LCD-monitorok esetében)
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
3
Tartozékok
!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!
Ellenrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor
csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítvel.
Használati utasítás,
kártyák
Tápkábel
(Országtól függen)
DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden
országban áll
rendelkezésre.)
15 t&s D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében
elfordulhat, hogy a termékhez a
csomagolás eltt csatlakoztatják a
jelkábelt.)
Kábeltartó
(Ez a funkció nem minden
típus esetén áll
rendelkezésre.)
Tápegység
MEGJEGYZÉS
A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.
4
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány felszerelése és szétszerelése
1. Helyezze a monitort képernyvel lefelé a puha
kendre.
2. Szerelje az állványtestet a termékre a megfelel irányból, ahogy az az ábrán látható.
Gyzdjön meg arról, hogy a talpazatot ütközésig benyomja.
Állvány törzsét
Talpazatot
A talpazat leeshet
és megsérülhet,
illetve sérülést
okozhat.
Jól felhelyezve
Rosszul felhelyezve
5
A monitor csatlakoztatása
3. Az állvány törzsének a talpazathoz történ rögzítéséhez forgassa jobbra a csavart.
Csavar
A csavart a
fogantyújánál fogva
forgassa.
4. Ezután hajtsa be a csavar fogantyúját.
5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a
képernyt, és álljon az elüls oldalával
szemben.
6. Ha a talpazatot le szeretné választani az állvány törzsérl, hajtsa ki a csavar
fogantyúját, és forgassa azt balra.
FONTOS
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön monitora eltér az
ábrán látottaktól.
Ne hordozza a készüléket fejjel lefelé, a talpazatnál fogva, mivel a készülék leeshet, és károsodhat vagy
személyi sérülést okozhat.
6
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
-Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.
1.
Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -2° - 15°
15
-2
A monitor helyzetének beállításakor ne
érintse meg vagy nyomja meg a képernyt.
A képerny dlésszögének beállításakor
az ujjait ne tegye a képernyház és
az állvány törzse közé. Ellenkez esetbe
ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
ERGONÓMIA
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
7
A monitor csatlakoztatása
A PC-hez/AV készülékhez történ csatlakoztatás
1. A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más
csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt 1 , majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg
a csatlakozódugón található csavarokat.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt 2 a váltóáramú tápegységhez (adapterhez) 3 , majd dugja az
adapter kábelét a fali aljzatba.
A A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
B A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása
C Csatlakoztassa a HDMI-kábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
HDMI fejhallgató-kimenet
Fejhallgató /
fülhallgató
Típusonként váltakozik.
Fali
csatlakozódu
góval szerelt
C
B
A
AV-készülék (set-top box,
DVD, videó, játékkonzol)
Digitális jel DVI-D
(Ez a funkció nem minden
országban áll rendelkezésre.)
* A HDMI formátum videoberendezésekre
van optimalizálva.
* Számítógép nem használható.
PC
PC
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez D-Sub jelbemeneti kábel használatával:
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy csatlakozódugóátalakító is szükséges, amely átalakítja a készülékkel szállított jelkábel 15 t-s
nagy s-r-ség- (3 soros) D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
8
A monitor csatlakoztatása
4. Fogja össze a kábeleket, és a képen látható módon fogja össze azokat a
Kábeltartó használatával.
Kábeltartó
5. A tápellátás bekapcsolásához (
) nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev
tápellátás gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az
önm-köd képbeállítást („Self Image Setting Function”). (Csak D-SUB-bemenet
esetén.)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési
beállításokat biztosít. Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd
képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti
jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a
felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik
vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
9
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
1
2
3
gomb
gomb
MENU gomb
4
5
6
7
8
A gomb használatával a CINEMA MODE (Mozi mód), az
AUTO BRIGHT (Automatikus fényer), a TIME CONTROL
(Idvezérlés), a LIVE SENSOR (Él érzékel) vagy a SMART
(Intelligens) menüt lehet megnyitni.
További részletek: 16. oldal.
Ezzel a gombbal nyithatja meg a D-SUB/DVI-D jelbemenethez
az EZ ZOOMING (Egyszer& nagyítás), a 4:3 IN WIDE (4:3
széles képmódban) és a PHOTO EFFECT (Fotóhatások) menüt.
Ezzel a gombbal nyithatja meg a HDMI jelbemenethez a 4:3 IN
WIDE (4:3 széles képmódban), PHOTO EFFECT (Fotóhatások)
és a VOLUME menüt.
További részletek: 17. oldal.
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
10
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja az adott környezethez
legjobban ill képbeállításokat (fényer, képtípus).
További részletek: 19. oldal.
(Forrás gyorsbillenty&)
AUTO/SET
gomb
A kezdeti bemeneti jel érkezésekor a bemeneti jelet a
rendszer automatikusan felismeri.
Kérem, az INPUT menüben válassza ki a kívánt bemeneti
jelet, amikor megváltoztatja az.
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a
AUTO/SET gombot. (Csak D-SUB-bemenet esetén.)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális
felbontásnak (képernymódnak) megfelel ideális
paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
W2286L : 1680 x 1050
W2486L : 1920 x 1080
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
11
A kezelszervek funkciója
Tápfeszültség
indikátor
A monitor megfelel m-ködése esetén a tápellátás jelzfénye
pirosan világít (bekapcsolt állapotban). Ha a monitor alvó
(energiatakarékos) üzemmódban van, a tápellátás jelzfénye
pirosan villog.
Fényérzékel
Ez az érzékel méri a környezet fényességét.
Ha az AUTO BRIGHT (Automatikus fényer) beállítás értéke ON
(Be), akkor a fényérzékel a környezeti fény függvényében növeli
és csökkenti a fényert.
Alapértelmezés szerint a beállítás értéke OFF (Ki).
12
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Jelenítse
meg a
menüt.
Lépjen a
módosítandó
beállításhoz.
Válassza ki
a menüikont.
Módosítsa
az állapotot.
Lépjen ki a
menübl.
1
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
2
Egy beállítás kiválasztásához használja a
vagy a
ikont kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
3
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
4
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
13
gombot. Ha a kívánt
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet
DVI-D : DVI-D(Digitális jel) bemenet
HDMI : HDMI bemenet
Fmenü
Almenü
Támogatott bemenet
CINEMA
MODE
DSUB
DVI-D
AUTO
BRIGHT
DSUB
DVI-D
HDMI
TIME
CONTROL
DSUB
DVI-D
HDMI
LIVE
SENSOR
DSUB
DVI-D
HDMI
SMART
DSUB
DVI-D
Leírás
A kiválasztott mozgóképek
kiemelése
Kiválasztása esetén a készülék
automatikusan szabályozza a fényert
A néz értesítése egy beállított
idpontban
Az érintgomb LED-jéhez tartozó él
érzékel ki- és bekapcsolása
A SMART gomb menüinek beállítása
HDMI
EZ ZOOMING
DSUB
DVI-D
4:3 IN WIDE
A kívánt felbontás beállítása
DSUB
DVI-D
A kép méretének beállítása
HDMI
PHOTO
EFFECT
NORMAL
DSUB
DVI-D
GAUSSIAN BLUR
HDMI
SEPIA
A képerny színüzemmódjának
beállítása
MONOCHROME
VOLUME
HDMI
14
A fejhallgató/fülhallgató
hangerejének beállítása
A képernyn megjelen beállítások módosítása
F-ENGINE
DSUB
MOVIE
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
DVI-D
MOVIE
GAME
USER
STANDARD
SPORTS
PICTURE
COLOR
TRACKING
A kívánt képbeállítások
kiválasztása és testreszabása
HDMI
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
DVI-D
BLACK LEVEL
HDMI
DSUB
HDMI
PRESET
(sRGB / 6500K / 9300K)
RED
GREEN
BLUE
DSUB
DVI-D
HDMI
HORIZONTAL
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
A kép színeinek egyéni
beállítása
DSUB
A kép helyzetének beállítása
DSUB
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása
VERTICAL
CLOCK
PHASE
SHARPNESS
DSUB
DVI-D
HDMI
SETUP
LANGUAGE
OSD POSITION
(HORIZONTAL / VERTICAL)
DSUB
DVI-D
HDMI
WHITE BALANCE
DSUB
OVERSCAN
HDMI
RTC (Csak W2286L)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
DVI-D
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen
DSUB
HDMI
MEGJEGYZÉS
Az 14 - 24. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
15
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
jeleníthet meg.
MENU : Kilépés
,
: Áthelyezés
SET : Kiválasztás
Fmenü
CINEMA MODE
(Mozi mód)
gomb megnyomásával
Leírás
A kiválasztott mozgóképek kiemelése.
A funkció használatával a néz által kiválasztott területen kívüli
területek fényereje állítható be. A készülék így optimális
környezetet és képminséget biztosít a webböngészben
megjelen videó számára.
* Ez a funkció csak akkor m-ködik, ha a számítógépre
telepítette a „forteManager” alkalmazást.
* A HDMI-bemenet nem használható.
Kiválasztása esetén a készülék automatikusan szabályozza a
AUTO BRIGHT
fényert.
(Automatikus fényer) Ha az értéke O N (Be), akkor a képerny fényereje a környezet
megvilágításának függvényében automatikusan módosul a
lehet legjobb megjelenítés eléréséhez.
Az OFF (Ki) kiválasztásával a funkció kikapcsolható.
TIME CONTROL
(Idvezérlés)
A néz értesítése egy beállított idpontban.
A funkció értesíti a nézt, ha az általa beállított idtartam (1
vagy 2 óra) letelt. Ekkor a képernyn megjelenik az Alarm
(Riasztás) panel, és a TÁPELLÁTÁS jelzfény villogni kezd.
Idbeállítások: OFF (Ki)/1HR (1 óra)/2HR (2 óra)
LIVE SENSOR
(Él érzékel)
Az érintgomb LED-jéhez tartozó él érzékel ki- és
bekapcsolása.
A funkció alkalmazásával a készülék még a gombok
megérintése eltt észleli a néz ujját, és bekapcsolja a
megfelel jelzfényt.
* A jelzfény m-ködésbe léphet elektromágneses tér létrejöttekor
(pl. emberi test közeledtével).
SMART
A SMART gomb menüinek beállítása.
A funkcó az AUTO BRIGHT (Automatikus fényer), a TIME
CONTROL (Idvezérlés) és a LIVE SENSOR (Él érzékel)
beállításainak megadására szolgál.
Az ON (Be) kiválasztása esetén az AUTO BRIGHT (Automatikus
fényer) és a LIVE SENSOR (Él érzékel) bekapcsol, a TIME
CONTROL (Idvezérlés) értéke pedig 1HOUR (1 óra) lesz. Az
OFF (Ki) kiválasztásával az összes felsorolt funkció kikapcsol. Ha
az AUTO BRIGHT (Automatikus fényer), a TIME CONTROL
(Idvezérlés) és a LIVE SENSOR (Él érzékel) beállításait különkülön módosítja, akkor az összes beállítás értéke automatikusan
USER (Felhasználói) lesz.
16
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
jeleníthet meg.
gomb megnyomásával
D-SUB/DVI-D-bemenet
MENU : Kilépés
, : Áthelyezés
SET : Kiválasztás
HDMI-bemenet
Fmenü
EZ ZOOMING
(EGYSZERQ
NAGYÍTÁS)
Leírás
A kijelz felbontásának kiválasztása.
Ha a képernyn megjelen menü EZ ZOOMING (EGYSZERS
NAGYÍTÁS) parancsát választja, akkor a képerny felbontása
egy fokozattal csökken, így a karakterek és a képek nagyobb
méretben jelennek meg. Az EZ ZOOMING (EGYSZERS
NAGYÍTÁS) ismételt kiválasztása esetén a felbontás visszatér az
eredeti értékre.
* Ez a funkció csak akkor m-ködik, ha a számítógépre telepítette
a „forteManager” alkalmazást.
* A HDMI-bemenet nem használható.
4:3 IN WIDE
(4:3 SZÉLES
KÉPMÓDBAN)
A képerny képméretének kiválasztása.
WIDE
• WIDE (SZÉLES)
4:3
: Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl
függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép.
: A képjel módosítása 4:3 arányra.
•4:3
17
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Leírás
PHOTO EFFECT
A kép színhatásainak kiválasztása.
(FOTÓHATÁSOK)
• NORMAL (NORMÁL)
A PhotoEffect (Fotóhatások) funkció ki van kapcsolva.
Az AUTO/SET gomb segítségével
nyithatja meg az almenüket.
• GAUSSIAN BLUR (GAUSS-ELMOSÁS)
Ez a lehetség színesebbé és lágyabbá teszi a képet.
• SEPIA (SZÉPIAHATÁS)
Ez a lehetség szépiaszín-re (barnás árnyalatúra)
változtatja a képet.
• MONOCHROME (FEKETE-FEHÉR)
Ez a lehetség szürkeárnyalatosra
(„fekete-fehérre”) változtatja a képet.
NORMAL
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
* HDMI bemenet használata esetén a csatlakoztatott készüléktl
függen a PHOTO EFFECT (FOTÓHATÁSOK) funkció esetleg
nem m-ködik.
VOLUME
A fejhallgató/fülhallgató hangerejének beállítása.
A némításhoz nyomja meg az AUTO/SET
(Automatikus/Beállítás) gombot, majd a némítás
megszüntetéséhez nyomja meg ismét. (Csak HDMIbemenet esetén.)
Az AUTO/SET gomb segítségével
nyithatja meg az almenüket.
<NÉMÍTÁS KIKAPCSOLVA>
<NÉMÍTÁS BEKAPCSOLVA>
18
A képernymenü (OSD) lehetségei
A monitoron lev
gomb megnyomásakor megjelenik a képernymenü. Ezekkel a
funkciókkal egyszer-en kiválaszthatja az adott környezetnek (környezeti megvilágításnak,
képtípusnak stb.) legmegfelelbb megjelenítési beállítást.
Aktív állapot
Inaktív állapot
Menü neve
MENU : Mentés és kilépés
Ikonok
,
: Áthelyezés
Almenü neve
Az F-ENGINE funkció kiválasztásakor kétféle képhatás (színvilág) lesz látható, amint az ábra is mutatja.
A képerny bal oldalán az aktív állapot, jobb oldalán pedig az inaktív állapot látható. Válassza ki a kívánt
funkciót, majd a beállítás mentéséhez nyomja meg a [MENU] (Menü) gombot.
Fmenü
Almenü
MOVIE
(FILM)
Leírás
Ezt a beállítást videofelvétel vagy film nézése
esetén érdemes választani.
D-SUB/DVI-D-bemenet
INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott
munka (például Word használata) esetén
érdemes választani.
HDMI-bemenet
GAME
(JÁTÉK)
Ezt a beállítást játékok futtatása során
érdemes használni.
D-SUB/DVI-D-bemenet
NORMAL Ezt a beállítást abban az esetben válassza,
(ÁLTALÁNOS) ha a terméket általános körülmények között
szeretné használni.
HDMI-bemenet
STANDARD Ezt a beállítást abban az esetben válassza,
(EREDETI) ha az eredeti videojelet módosítás nélkül
szeretné megjeleníteni.
* Standard (Eredeti) módban az
szolgáltatás le van tiltva.
19
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
D-SUB/DVI-D-bemenet
DEMO
Ez az üzletben látható bemutató elindítására
(BEMUTATÓ) szolgál. A képerny két részre oszlik: a bal
oldalon a szokásos üzemmód, a jobb oldalon
pedig a videó üzemmód jelenik meg, hogy a
vásárlók saját szemükkel láthassák a
különbséget.
HDMI-bemenet
SPORTS
(SPORT)
Ezt a beállítást általában sportesemények esetén
érdemes választani.
USER
Ezzel az ACE, az RCM (csak D-SUB/DVI-D-bemenet
(FELHASZ használata esetén), a HUE (Árnyalat) és a
NÁLÓ)
SATURATION (Telítettség) (csak HDMI-bemenet
esetén) beállítás módosítható.
A módosított értéket mentheti vagy vissza is állíthatja,
még egyéb környezeti beállítások esetén is.
A USER (Felhasználó) almenü
beállításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot.
D-SUB/DVI-D-bemenet
• ACE(Adaptive Clarity Enhancer)
: A képtisztaság módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Kis képtisztaság-fényer kontraszt.
Nagy képtisztaság-fényer kontraszt.
HDMI-bemenet
• RCM(Real Color Management)
: A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
• HUE (Árnyalat): A képernyn megjelen kép
árnyalatának beállítása.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
• SATURATION (Telítettség): A színek intenzitásának
szabályozása. A magasabb intenzitás a színek
sötétebb, míg az alacsonyabb intenzitás a színek
világosabb megjelenítését eredményezi.
20
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot,
ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Fmenü
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
Gombs
úgó
Menü neve
Ikonok
Almenük
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
21
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
D-SUB/DVI-D-bemenet
BRIGHTNESS
A képerny fényersségét állíthatja be.
(FÉNYERÕSSÉG)
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Egyéni gammaérték beállítása. :
-50 / 0 / 50
A magas gammaértékek kissé fehéres, az
alacsony gammaértékek pedig kissé feketés
képet eredményeznek.
BLACK LEVEL
(FEKETESZINT)
Az eltolási szint állítható be. A „HIGH”
(Magas) lehetség kiválasztása esetén a
képernyn látható kép fényes lesz, a „LOW”
(Alacsony) lehetség választásakor viszont
sötét. (Csak HDMI-bemenet esetén.)
HDMI-bemenet
* Eltolás? A videojellel szemben állított
követelmények alapján ez a monitoron
megjeleníthet, lehet legsötétebb kép.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED(PIROS)
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN(ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE(KÉK)
22
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING (JELKÖVETÉS)
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGYLEGES) lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS
A kép élességének szabályozása.
23
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
SETUP (BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE
(NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYYME beállítása.
NÜ HELYZETE)
D-SUB-bemenet
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYENS
ÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a képjel
torzulásának köszönheten romolhat a kép színeinek
szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint
beállítható a grafikus kártya tényleges kimeneti
jelszintjének megfelelen, hogy a kép a lehet
legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér
és fekete területek láthatók. (Csak D-SUB-bemenet
esetén.)
OVERSCAN
(Túlnyúlás)
Ez a funkció kisz-ri a zajokat, amelyek a kép szélén
keletkeznek, amikor a HDMI-t és a küls eszközt
csatlakoztatja egymáshoz. Ha ez ON (Bekapcsolt)
állásban van, akkor az eredeti képet a készülék
felnagyítja, és így nem lépnek fel zajok. Ha ez OFF
(Kikapcsolt) állásban van, akkor az eredeti képméret
kerül megjelenítésre, a zajoktól függetlenül. (Csak
HDMI bemenet esetén.)
RTC
Az ON (Bekapcsolt) kiválasztásával bekapcsolhatja
a válaszid-vezérlési funkciót és csökkentheti az
utóképhatást a képernyn. Az OFF (Kikapcsolt)
választásával kikapcsolhatja a válaszid-vezérlési
funkciót. (Csak W2286L)
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁS
JELZ)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el fog
t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
HDMI-bemenet
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
FACTORY RESET Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.Az
VISSZAÁLLÍTÁSA)
azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
MEGJEGYZÉS
Ha ez nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén
újból hajtsa végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor elérhet,
ha a bemenet egy D-SUB bemenet.
24
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Csatlakoztatva van a
képerny tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen
csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
készülék, és pirosan
világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Villog a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF
RANGE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a
képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és
a képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja
meg újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
25
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, módosítsa a kép pozícióját a H position
(vízszintes pozíció) és a V position (függleges
pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, csökkentse a függleges csíkokat a
CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a
AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem
kielégít, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE
(FÁZIS) lehetséggel az OSD-menüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást
vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott
értékeknek megfelelen. Állítsa a színmélységet 24
bitesnél nagyobbra (true color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze, hogy a
frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott
értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet-k elmosódottak
lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy valamely irányba eltolva jelenhet
meg. Gyzdjön meg arról, hogy az ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként eltér lehet, továbbá
elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott videokártya nem támogatja. Ebben az
esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.
26
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya
megfelelen van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Megjelenik a képernyn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found" (Ismeretlen képerny, Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel
illesztprogramot a képernyvel együtt szállított,
illesztprogramokat tartalmazó CD-rl (vagy
hajlékonylemezrl). Az illesztprogram az LG
webhelyérl is letölthet, a http://www.lge.com
címrl.
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
A hangfunkciók nem mködnek
● A kép rendben, de nincs
hang.
• Ellenrizze, hogy a hanger értéke ne legyen nulla.
• Ellenrizze, hogy a hang ne legyen elnémítva.
• Ellenrizze a HDMI-kábel megfelel csatlakozását.
• Ellenrizze a fejhallgató kábel megfelel csatlakozását.
• Ellenrizze, hogy a hang formátuma megfelel legyen.
Ne használjon tömörített hangformátumot.
27
M&szaki adatok
W2286L
Képerny
55,8673 cm (21,995 hüvelyk) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 55,8673 cm
0,282 mm x 0,282 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron
bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 kHz - 83 kHz (automatikus)
56 Hz - 75 Hz (automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron), Digitális
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
HDMI csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális, HDMI
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
27 W (Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
51,97 cm (20,46 hüvelyk)
43,73 cm (17,22 hüvelyk)
19,84 cm (7,81 hüvelyk)
Tömeg (csomagolás nélkül)
Döntési
Döntés : -2° - 15°
Tápellátás
12 V
Tápegység
Lien Chang, LCAP07F
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Állvány nélkül
51,97 cm (20,46 hüvelyk)
42,57 cm (16,76 hüvelyk)
8,46 cm (3,33 hüvelyk)
4,1 kg (9,04 font)
2,0 A
10 °C - 35 °C
10 % - 80 % (lecsapódásmentes)
-20 °C - 60 °C
5 % - 90 % (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
28
M&szaki adatok
W2486L
Képerny
60,97 cm (24 hüvelyk) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 60,97 cm
0,2767 mm x 0,2767 mm (Képponts-r-ség)
Szinkron
bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 kHz - 83 kHz (automatikus)
56 Hz - 75 Hz (automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron), Digitális
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
HDMI csatlakozó (Digitális)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm),Digitális, HDMI
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
28 W (Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
57,74 cm (22,73 hüvelyk)
44,05 cm (17,34 hüvelyk)
19,84 cm (7,81 hüvelyk)
Tömeg (csomagolás nélkül)
Döntési
Döntés : -2° - 15°
Tápellátás
12 V
Tápegység
Lien Chang, LCAP07F
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
Állvány nélkül
57,74 cm (22,73 hüvelyk)
43,00 cm (16,93 hüvelyk)
8,41 cm (3,31 hüvelyk)
4,7 kg (10,36 font)
2,1 A
10 °C - 35 °C
10 % - 80 % (lecsapódásmentes)
-20 °C - 60 °C
5 % - 90 % (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
29
M&szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
– D-Sub (analóg) / DVI-D (digitális) BEMENET
W2286L
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
720 X 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Ajánlott Mode
W2486L
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*13
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
67,500
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
60
720 X 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
* Ajánlott Mode
30
M&szaki adatok
HDMI VIDEOBEMENET
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50
60
50
50
60
50
60
50
60
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Piros
Pirosan villog
Nem világít
31
A készülék használatba vétele előtt olvassa el
a biztonsági előírásokat.
A későbbi használat céljából jó elérhető
helyen tárolja a használati útmutatót (CD).
A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma a
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán található.
Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre, egy
esetleges szerviz esetén szüksége lesz rájuk.
TÍPUS
GYÁRI SZÁM
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S. Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc.
has determined that this product meets the
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising