LG W2600H-PF, W2600HP-BF User guide

LG W2600H-PF, W2600HP-BF User guide
Felhasználói útmutató
W2600H
W2600HP
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek
nem befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja
az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket,
akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy
rögzített felbontású LCD-monitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat,
és a kép beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron.
Ez a jelenség más gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása / Az állvány eltávolítása
1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, eloldalával lefelé.
2. Lgazítsa az állvány talpán lév kampós reteszeket a monitor alján található megfelel
nyílásokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.
Reteszek
Állvány törzsét
Talpazat
Nyílás
Vigyázat
A szalag és a rögzíttüske csak az alappal rendelkez monitorokról távolítható el,
ha az alap fel van húzva.
Ellenkez esetben az állvány kiálló részei sérülést okozhatnak.
U3
A monitor csatlakoztatása
4. A csavar jobb irányú tekerésével csatlakoztassa a monitort a talpazathoz.
*Csavar: A csavar fogantyújával forgassa a csavart.
5.
A vezeték megfelel végének csatlakoztatását követen emelje meg és
fordítsa a monitort elre.
6. Balra csavarva vegye ki a csavart, így szétválaszthatja a monitort és a
talpazatot.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U4
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. A képernypanelt a különböz irányokban úgy állítsa be, ahogy a legkényelmesebbnek
találja.
Döntési tartomány : -5˚~20˚
Forgatás : 350˚
Magassági tartomány: legfeljebb 3,94 hüvelyk (100,0 mm)
100,0 mm
* A magasság
beállításakor ügyeljen a
rögzítcsap
eltávolítására.
Ergonómiai szempontok
Az eltávolítás után már nincs szükség a rögzítcsap visszahelyezésére a magasság
beállításához.
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk,
hogy a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a bemeneti 1
és a hálózati 2 kábelt, majd húzza meg a jelkábel csavarját.
A Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt
B Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
C Csatlakoztassa a DVI-D kábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe
látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön
készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel
szabványok elírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkez,
15 érintkezs D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.
Tápkábel
2
1
Jelkábel
Mac átalakító
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
PC
MAC
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
Apple Macintosh
számítógéppel való
használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel
15 t-s nagy s-r-ség- (3
soros) D-sub VGA
csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
PC
2. A tápellátás bekapcsolásához érintse meg a készülék
oldalsó kapcsolópaneljén lev gombot. A monitor
bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja
az önm-köd képbeállítást („Self Image Setting Function”).
(Csak analóg módban)
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat
biztosít. Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás
automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
„AUTO/SET” (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben,
illetve a felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a
képerny villódzik vagy megdlt, a felbontás javításához érintse meg az AUTO/SET
(Automatikus/Beállítás) gombot.
U6
A monitor csatlakoztatása
Az USB (Universal Serial Bus) kábel csatlakoztatása
Az USB (Univerzális soros csatlakozó) egy különleges újítás a számítógép perifériáinak
csatlakoztatásához. Az USB használatával az egeret, a billenty.zetet és más USB-eszközöket a
számítógép helyett a monitorhoz csatlakoztathatja. Ezáltal a rendszert sokkal könnyebben rakhatja
össze. Az USB technológia lehet1vé teszi, hogy akár 120 eszközt kapcsoljon sorba egyetlen USBportra. Ezenfelül az eszközöket m.ködés közben is csatlakoztathatja (hot plug), és el is távolíthatja
azokat. A megfelel1 konfigurálásról a rendszer Plug and Play funkciója gondoskodik. Ez a monitor
egy beépített, BUS-tápellátással rendelkez1 USB-hubot tartalmaz, amelyhez akár 2 eszköz is
csatlakoztatható.
1. Csatlakoztassa a monitor kimeneti portját egy USB-kábellel az USB-kompatibilis számítógép
vagy hub bemeneti portjához. (A számítógépnek rendelkezni kell USB-porttal.)
2. Csatlakoztassa az USB-kompatibilis eszközöket a monitor bemeneti portjához.
4 db USB bemeneti csatlakozó
Ide csatlakoztassa a USB-kompatibilis
perifériák (pl. egér, pendrive, USBmerevlemez stb.) kábeleit.
1 db USB kimeneti csatlakozó
Asztali vagy hordozható számítógépek
bemeneti csatlakozójához csatlakoztatható.
(A számítógépnek rendelkeznie kell USB-porttal
és támogatnia kell az USB-adatátvitelt.)
3. Csatlakoztassa A monitor USB-csatlakozója az USB 2,0-ás és Nagy sebesség
szabványának megfelel' kábelek használatát támogatja.
Nagy sebesség
Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás
Teljes sebesség
480 Mbps
12 Mbps
2,5 W
2,5 W
(Legfeljebb, mindegyik porton)
Kis sebesség
1,5 Mbps
2,5W
(Legfeljebb, mindegyik porton) (Legfeljebb, mindegyik porton)
MEGJEGYZÉS
Az USB-funkció bekapcsolásához a monitort egy USB-kompatibilis számítógéphez (operációs
rendszerhez) vagy egy másik hubhoz kell csatlakoztatni a mellékelt USB-kábellel.
Az USB-kábel csatlakoztatásakor gy'z'djön meg arról, hogy a csatlakozók alakja megegyezik-e.
Az USB-porthoz csatlakoztatott eszközök még akkor is m)ködni fognak, ha a monitor
energiatakarékos állapotban van.
U7
A monitor csatlakoztatása
A kábelek elrendezése
Csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt az ábrán látható módon, majd illessze _ket az 1-es
és 2-es kábeltartóba.
1. Illessze az 1-es kábeltartót a furatba.
2. Helyezze a tápkábelt és a jelkábelt az
1-es kábeltartóba.
1-es kábeltartó
3. Helyezze a tápkábelt és a jelkábelt az 2-es kábeltartóba. Miközben a kábeltartó
alsó részét lenyomva tartja az egyik kezével, a másik kezével húzza meg a
kábeltartó fels részét az ábrán látható módon.
Húzza
Nyomja
2-es kábeltartó
U8
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
ZOOMING
gomb
Az EZ Zoom funkció egy fokozattal csökkenteni tudja a
képerny felbontását. A gomb els megérintésekor a felbontás
egy fokozattal csökken, míg a gomb második megérintésekor a
felbontás visszatér az eredeti képernybeállításra.
Az „EZ ZOOMING” gomb egyszeri megnyomásával
felnagyíthatja a képernyt, így a képernyn megjelen képek
és karakterek jobban láthatóvá válnak.
A funkció használatához telepítse a mellékelt CD-lemezen található forteManager szoftvert.
Ajánlott felbontások:
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
A beállítás az operációs rendszertl és a videokártyától függen változhat.
Részletes tájékoztatásért tekintse át a számítógép használati utasítását.
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval rögzíthetk a kezelszervekkel megadott
aktuális beállítások, így elkerülhet azok véletlen
megváltoztatása.
Érintse meg és tartsa az ujját a MENU (Menü) gombon
néhány másodpercig. Megjelenik az „OSD LOCKED”
(Képernymenü lezárva) üzenet.
Ha a zárolást szeretné feloldani, ismét érintse meg és tartsa
az ujját a MENU (Menü) gombon néhány másodpercig.
Megjelenik az „OSD UNLOCKED” (Képernymenü
feloldva) üzenet.
U9
A kezelszervek funkciója
gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: U17. oldal.
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
(Forrás gyorsbillenty) funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
AUTO/SET gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A megjelenítési beállítások módosítása esetén mindig
nyomja meg az AUTO/SET
(Automatikus/Beállítás) gombot, mieltt megnyitja
a képernyn megjelen (OSD) beállítási menüt. Így
automatikusan beállíthatja a megjelenítési
beállításokat az aktuális képernyfelbontásnak
(megjelenítési üzemmódnak) leginkább megfelel
értékre.
A legjobb képernymód
1920 x 1200
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U10
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Érintse meg a MENU (Menü) gombot, ekkor megjelenik a képernyn a fmenü.
Egy adott kezelszerv eléréséhez nyomja meg a
vagy a
gombot.
Amikor a kívánt ikonra ér a kijelölés, érintse meg az AUTO/SET
(Automatikus/Beállítás) gombot.
A
/
gombok használatával állíthatja be a kiválasztott beállítást a megfelel
képre.
Az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gomb segítségével választhatja ki
az almenük elemeit is.
Ha vissza szeretne térni a fmenühöz, és más funkciót szeretne kiválasztani,
érintse meg egyszer a MENU (Menü) gombot.
A képernyn megjelen beállítási menü bezárásához érintse meg kétszer a
MENU (Menü) gombot.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYERW)
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
COLOR (SZÍN) PRESET
6500K
(ALAPBEÁLLÍTÁS)
9300K
RED
D
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
PICTURE
A kép színeinek egyéni
beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
LANGUAGE (NYELV)
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYWMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
SOUND (Hang)
4 : 3 IN WIDE
(4:3 széles képmódban)
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
D : Digitális bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U12-U17. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Érintse meg a MENU (Menü) gombot, ekkor megjelenik a
képernyn a fmenü.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
PICTURE
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
COLOR
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
BLUE (KÉK)
U14
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
VERTICAL
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
TRACKING (JELKÖVETÉS)
TRACKING
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS
A kép élességének szabályozása.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U15
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
Leírás
LANGUAGE (NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION
(KÉPERNYLMEN
Ü HELYZETE)
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
beállítása.
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban
meghatározott jellemzktl, a képjel torzulásának
köszönheten romolhat a kép színeinek szintje és
aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a
grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének
megfelelen, hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér
és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(Tápellátásjelz)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
SOUND
(Hang)
Ezzel a funkcióval be- (on1 és on2) és
kikapcsolható a monitor be- és kikapcsolásakor,
valamint a MENU (Menü) gomb megnyomásakor
hallható hangjelzés.
4 : 3 IN WIDE
(4:3 széles
képmódban)
Ezzel a funkcióval a képerny képmérete választható ki.
WIDE
Felbontás
1600x1200
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
Képarány
4:3
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
4:3
*4:3 : A készülék a bemeneti jel képarányától függen
automatikusan optimalizálja a képarányt.
(Az 1280 x 1024 felbontású bemeneti jelet 5:4-es
arányra, míg az 1024 x 768 felbontású jelet 4:3
képarányra módosítja.)
A 4 : 3 IN WIDE (4:3 széles képmódban)
funkció az alábbi bemen jelek esetén nem
támogatja a 4:3 képméretarányt.
- 26 colos monitorok esetén 720x400,
1280x768,1360x768, 1440x900,
1680x1050, 1920x1200.
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg a
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U16
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
megérintésével jeleníthet meg.
gomb
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két
színtónus jelenik meg a képernyn. A képerny bal
oldala a funkció alkalmazásával, míg a jobb oldal a
funkció kikapcsolt állapotában megjelen képet mutatja.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
MENU : Kilépés
,
: Áthelyezés
SET
: Kiválasztás
Almenü
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
A USER (Felhasználó) almenü beállításához
nyomja meg a SET (Beállítás) gombot.
...
(Brightness(Fényer)) : A képerny fényerejének beállítása.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
Nincs alkalmazva
Kis képtisztaság-fényer kontraszt.
Nagy képtisztaság-fényer kontraszt.
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET
: Másik almenü választása
0
Nincs alkalmazva
2
Vörös tónus
1
Zöld tónus ersítése
3
Szín ersítése
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U17
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Érintse meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U18
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• Az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gomb
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• Az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gomb
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
megérintésével a megjelenített képet automatikusan
az ideális beállítások szerint állíthatja be.Ha a kép
megjelenítése nem kielégít, a képernyn
megjelen menüben állítsa be a kép helyzetét a H
position (Vízszintes helyzet) és a V position
(Függleges helyzet) ikonokkal.
megérintésével a megjelenített képet automatikusan
az ideális beállítások szerint állíthatja be. Ha a kép
megjelenítése nem kielégít, a képernyn
megjelen menüben csökkentheti a függleges
csíkokat vagy sávokat a CLOCK (Óra) ikon
segítségével.
• Az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gomb
megérintésével a megjelenített képet automatikusan
az ideális beállítások szerint állíthatja be.Ha a kép
megjelenítése nem kielégít, a képernyn
megjelen menüben csökkentheti a vízszintes
csíkokat vagy sávokat a PHASE (Fázis) ikon
segítségével.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen bet-k elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U19
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U20
M0szaki adatok
Képerny
W2600H
26 hüvelyk (64,868 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 64,868 cm
0,2865 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet Vízszintes frekvencia 30 - 83 kHz (Automatikus)
Függleges frekvencia 56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális jel(HDCP)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
Plug&Play
DDC 2B
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
Energiafogyasztás Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 50W(Szokásos),65W (teljes USB-terhelés esetén)
≤ 1W
≤ 1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
Állvány nélkül
60,19 cm / 23,70 hüvelyk
46,32 cm / 18,24 hüvelyk (Min.)
56,32 cm / 22,17 hüvelyk (Max.)
27,02 cm / 10,64 hüvelyk
Tömeg (csomagolás nélkül)
60,19 cm / 23,70 hüvelyk
41,37 cm / 16,29 hüvelyk
8,10 cm / 3,19 hüvelyk
10,6 kg (23,37 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Forgathatóság
Magasság
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A
Környezeti
körülmények
M0ködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
-5°~ 20°
350°
100mm / 3,94 hüvelyk
U21
M0szaki adatok
W2600H
Döntés/Forgatás állvány Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
USB
Általános
Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás
USB 2,0, önálló tápellátás
Max 480 Mbps
Max 2,5 W X 4
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U22
M0szaki adatok
Képerny
W2600HP
26 hüvelyk (64,868 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 64,868 cm
0,2865 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet Vízszintes frekvencia 30 - 83 kHz (Automatikus)
Függleges frekvencia 56 - 75 Hz (Automatikus)
Bemeneti jelforma
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron),Digitális jel(HDCP)
Videojel-bemenet
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (Digitális)
Bemeneti jelforma RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), Digitális
Felbontás
Maximális
Javasolt
Plug&Play
DDC 2B
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1200, 60 Hz-es frekvencián
Energiafogyasztás Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 110 W(Szokásos),130 W (teljes USB-terhelés esetén)
≤ 1W
≤ 1W
Állvánnyal együtt
Méretek és tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
Állvány nélkül
60,19 cm / 23,70 hüvelyk
46,32 cm / 18,24 hüvelyk (Min.)
56,32 cm / 22,17 hüvelyk (Max.)
27,02 cm / 10,64 hüvelyk
Tömeg (csomagolás nélkül)
60,19 cm / 23,70 hüvelyk
41,37 cm / 16,29 hüvelyk
8,10 cm / 3,19 hüvelyk
9,7 kg (21,38 lbs)
Tartomány
Döntési szög
Forgathatóság
Magasság
Tápellátás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A
Környezeti
körülmények
M0ködési környezet
Hmérséklet
Páratartalom
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
-5°~ 20°
350°
100mm / 3,94 hüvelyk
U23
M0szaki adatok
W2600HP
Döntés/Forgatás állvány Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
USB
Általános
Adatátviteli sebesség
Energiafogyasztás
USB 2,0, önálló tápellátás
Max 480 Mbps
Max 2,5 W X 4
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U24
M0szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*17
VGA
VESA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
640 x 480
640 x 480
720 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
Vízszintes frekv. (kHz)
Függleges frekv. (Hz)
31,469
37,500
35,162
31,500
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
47,776
60,289
63,981
79,976
75,000
64,674
65,290
74,038
59,940
75,000
59,901
70,156
60,317
75,000
60,004
75,029
75,000
59,870
74,893
60,020
75,025
60,000
59,883
60,454
59,950
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U25
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Mieltt a készüléket az elüls részével
lefelé lefektetné, a felület sérülésének
elkerülése érdekében helyezzen a
képerny alá puha szövetet vagy párnát.
2. Egy csavarhúzó segítségével válassza
szét a képernypanelt és az állványt.
3. A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a
fali szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági
csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
U26
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement