LG | GW-C217FLQK | User guide | LG GW-C217FLQK Užívateľská príručka

LG GW-C217FLQK Užívateľská príručka
3
4
5
8
9
10
10
11
12
12
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
27
28
29
31
31
32
Úvod
Pfiedmluva
Typové a v˘robní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû
chladniãky. Tato ãísla jsou pfiifiazena pouze tomuto konkrétnímu v˘robku. Na
tomto místû zaznamenejte poÏadované informace a uschovejte tuto pfiíruãku
jako trval˘ nákupní doklad. PfiiloÏte téÏ stvrzenku.
Datum koupû
Prodejce
Adresa prodejce
Telefon prodejce
Typové ãíslo
V˘robní ãíslo
:
:
:
:
:
:
DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost
Pfied uvedením chladniãky do provozu je zapotfiebí ji správnû instalovat a umístit v souladu
s pokyny pro instalaci uveden˘mi v této pfiíruãce.
SíÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky neodpojujte tahem za kabel. VÏdy pevnû uchopte zástrãku a
vytáhnûte ji kolmo ze zásuvky.
Pfii odsouvání spotfiebiãe ode zdi se vyvarujte pfiekroucení nebo jakéhokoli po‰kození
síÈové ‰ÀÛry.
Po uvedení chladniãky do provozu se nedot˘kejte chladn˘ch povrchÛ v mrazniãce, a to
zejména v pfiípadû, Ïe jsou Va‰e ruce vlhké nebo mokré. PokoÏka by mohla k tûmto velmi
chladn˘m povrchÛm pfiimrznout.
Pfied ãi‰tûním nebo jinou manipulací vÏdy odpojte síÈovou ‰ÀÛru od zásuvky. Tento úkon
neprovádûjte s mokr˘ma rukama – nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
ZabraÀte po‰kození, nadmûrnému opotfiebení, ostrému oh˘bání, napínání nebo zkroucení
síÈové ‰ÀÛry, protoÏe po‰kození napájecí ‰ÀÛry mÛÏe b˘t pfiíãinou poÏáru a úrazu
elektrick˘m proudem. Dále mÛÏe dojít k poru‰ení elektrického uzemnûní spotfiebiãe.
Do mrazniãky zásadnû nevkládejte sklenûné pfiedmûty, mohlo by dojít k jejich puknutí pfii
zvût‰ování objemu jejich obsahu v dÛsledku mraÏení.
Zásadnû nevkládejte ruce do zásobníku ledu automatu na v˘robu ledu. Za jeho provozu by
mohlo dojít k poranûní.
Spotfiebiã není urãen k samostatnému pouÏívání mal˘mi dûtmi a neduÏiv˘mi osobami.
Mal˘m dûtem musí b˘t trval˘m dohledem zamezeno hrát si se spotfiebiãem.
Nikomu nedovolte, aby ‰plhal, sedûl, stál nebo se vû‰el na dvífika prostoru pro obãerstvení.
Pfii takovémto jednání mÛÏe dojít k po‰kození a dokonce i pfievrÏení chladniãky s
následn˘m váÏn˘m zranûním.
Bude-li to moÏné, pfiipojte chladniãku k vyhrazené samostatné elektrické zásuvce,
ochráníte tak ji a ostatní spotfiebiãe a osvûtlení pfied v˘padkem napájení v dÛsledku
pfietíÏení.
Chladniãka s mrazniãkou by mûla b˘t umístûna tak, aby bylo pfii nehodû moÏné ji
neprodlenû odpojit od zásuvky.
Dojde-li k po‰kození síÈové ‰ÀÛry, musí ji vymûnit buì v˘robce nebo jeho servisní zástupce
ãi podobnû kvalifikovaná osoba.
NesnaÏte se jakkoliv upravovat délku napájecího kabelu.
To mÛÏe b˘t pfiíãinou úrazu elektrick˘m proudem nebo poÏáru.
NepouÏívejte
prodluÏovací
‰ÀÛru
Pfiístupnost
napájecí zástrãky
V˘mûna síÈové
‰ÀÛry
V˘straha
3
Úvod
Neblokujte a nepřikrývejte ventilační otvory chladničky.
Nepoužívejte mechanická nářadí ani jiné způsoby urychlující odmrazování,
než doporučované výrobcem. ory chladničky
POZOR!
Vyhněte se poškození trubek chladicího okruhu.
Neumisťujte elektrické spotřebiče v prostoru určeným k uschování
potravin, pokud nedoporučuje to výrobce.
Chladící směs a izolační používaný v zařízení vyžaduje speciální postup
likvidace. Tento postup je třeba konzultovat v servisu anebo s
kvalifikovanou osobou.
Toto zařízení obsahuje menší množství chladiva s izobutanem (R600a), zemního plynu, který je neškodný
pro životní prostředí, je však hořlavý. Během dopravy a instalace dbejte, aby nedošlo k poškození
chladícího okruhu. Jakékoliv chladivo, které vystříkne, může poškodit vaše oči. Pokud zjistíte výtok
chladiva, nepoužívejte přímý oheň a vyhýbejte se zdroji potenciálního zážehu, provětrejte místnost ve
které se nachází zařízení.
Dbejte, aby nedošlo ke vzniku hořlavé směsi plynu v případě poškození chladícího okruhu,
vyberte vhodnou místnost pro umístění zařízení. Povrch této místnosti měl by odpovídat
množství použité chladící směsi. Činí to 1 m2 místnosti na každých 8 g chladiva R600a
obsaženého v zařízení. Množství chladiva najdete na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
Poškozené zařízení by nemělo být používáno. Když máte pochybnosti, pak se obraťte na
prodejce.
4
Úvod
5
Úvod
Umístûní součástí
*Model bez dávkovače -Type 1
Mraznička
Mrazniãka
Chladnička
Chladniãka
Dvefiní pfiihrádka
Police nebo zásuvka
Lampa
Police nebo zásuvka
Dvefiní pfiihrádka
Zásuvka (2 nebo 3)
Dvefiní pfiihrádka
Spodní víko
*Model bez dávkovače -Type 2
Mraznička
Mraznička
Chladnička
Chladnička
Space plus
Dvefiní pfiihrádka
Automatický zásobník na led
Lampa
Police nebo zásuvka
Ice Maker
Dvefiní pfiihrádka
Zásuvka
Dvefiní pfiihrádka
Spodní víko
6
POZNÁMKA
•
Ha meglátása szerint egy tartozék vagy részegység hiányzik az Ön berendezésébŒl,
elképzelhetŒ hogy az csak egy másik típushoz jár.
Úvod
*Model s dávkovaãem - Type 1
Mrazniãka
Chladniãka
Místo pro mléãné v˘robky
Lampa
Police
DrÏák na víno (plastick˘ nebo drátûn˘)
(doplnûk)
Dvefiní pfiihrádka
Automatick˘
v˘robník ledu
Police nebo zásuvka
Police
Lampa
Police nebo zásuvka
Pofiadaã na plechovky (doplnûk)
Zásuvka pro svaãinu (doplnûk)
Police (sklápûcí nebo normální)
Místo pro obãerstvení (doplnûk)
Pfiihrádka na vajíãka (doplnûk)
Guide Pitcher
(Optional)
Zásuvka na zeleninu (1 nebo 2)
Zásuvka
Dvefiní pfiihrádka
Pfiepínaã vlhkosti (doplnûk)
Zásuvka (2 nebo 3)
Zvlá‰tní pás (doplnûk)
Oddûlení ãerstv˘ch potravin
(doplnûk)
Dvefiní pfiihrádka
Dvefiní pfiihrádka
Spodní kryt
Pfiepínaã zmûny (maso,
zelenina) (doplnûk)
POZNÁMKA
•
Ha meglátása szerint egy tartozék vagy részegység hiányzik az Ön berendezésébŒl,
elképzelhetŒ hogy az csak egy másik típushoz jár.
*Model s dávkovaãem - Type 2
7
Úvod
Úvod
*Model s dávkovačem -Type 3
Mrazniãka
Chladniãka
Space plus
a
Filtr (pouze model s vnitřním filtrem)
Automatický zásobník na led
Lampa
Police nebo zásuvka
a
Zásuvka
a
Spodní víko
*Model s dávkovačem -Type 4
Mraznička
Chladnička
Space plus
a
Filtr (pouze model s vnitřním filtrem)
Automatický zásobník na led
Lampa
Police nebo zásuvka
Guide Pitcher
a
Zásuvka
a
Spodní víko
8
Instalace
Místo instalace
1. Umístûte spotfiebiã na takové místo, kde jej bude moÏné snadno pouÏívat.
Volba vhodného
umístûní
2. Vyvarujte se umístûní spotfiebiãe do blízkosti
zdrojÛ tepla, na pfiím˘ sluneãní svit a do
vlhkého prostfiedí.
3. Pro zajit‰tûní správné cirkulace vzduchu okolo
chladniãky prosím udrÏujte z obou stran i
shora dostateãnou mezeru a zachovejte
vzdálenost alespoÀ 5 cm od zadní stûny.
4. Pro zamezení vibrací musí b˘t chladniãka ve
vodorovné poloze.
5. Neinstalujte chladniãku v prostfiedí s v˘skytem
teplot niωích neÏ 5°C. Mohlo by dojít k
nepfiíznivému ovlivnûní v˘konu.
Likvidace
pouÏitého
spotfiebiãe
Tento spotfiebiã obsahuje provozní kapaliny (chladicí médium a mazivo) a je vyroben
ze souãástí a materiálÛ, které lze opûtovnû pouÏít a/nebo recyklovat.
V‰echny dÛleÏité materiály by mûly b˘t zasílány do sbûrného stfiediska odpadového
materiálu za úãelem zpracování (recyklace) a následného opûtovného pouÏití.
Informace o tomto postupu Vám poskytne místní instituce.
9
Instalace
DemontáÏ dvefií
Dolní kryt
Nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem
Pfied instalací odpojte síÈovou ‰ÀÛru od
elektrické zásuvky.
V opaãném pfiípadû mÛÏe dojít k závaÏnému
Pfiívodní hadice vody
ãi smrtelnému úrazu.
Jsou-li dvefie místnosti, do které chcete chladniãku instalovat, pfiíli‰ úzké, demontujte
dvefie chladniãky a proneste ji dvefimi místnosti bokem.
V˘straha
DemontáÏ dolního
krytu a pfiívodní
hadice vody
Sejmûte spodní kryt zvednutím nahoru, demontujte sponu, zatlaãte na oblast ()
oznaãenou na obrázku vpravo a vytáhnûte trubku pfiívodu vody.
POZNÁMKA
•
Je-li konec hadice deformovan˘ nebo odfien˘, odfiíznûte jej.
1) Vy‰roubováním ‰roubÛ demontujte kryt
závûsu. Poté rozpojte v‰echny spojovací
vodiãe s v˘jimkou zemnicího vodiãe.
DemontáÏ dvefií
mrazniãky
Spojovací
vodiãe
Kryt závûsu
Zemnicí vodiã
Horní závûs
2) Demontujte drÏák pootoãením proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek () a poté zdvihnûte
horní závûs ( ).
DrÏák
Horní závûs
POZNÁMKA
•
Pfii odstraÀování horního závûsu se vyvarujte pádu dvefií smûrem dopfiedu.
3) Demontujte dvefie mrazniãky nadzdvihnutím.
V tomto momentu by dvefie mûly b˘t dostateãnû
nadzdvihnuté pro kompletní vyjmutí pfiívodní
hadice vody
Dolní závûs
POZNÁMKA
•
PfiesuÀte dvefie chladniãky skrze dvefie místnosti a poloÏte je na podlahu, av‰ak
nepo‰koìte pfii tom pfiívodní hadici vody.
1) Povolte ‰rouby krytu závûsu a demontujte
jej. Rozpojte pfiípadné spojovací vodiãe s
v˘jimkou uzemnûní.
DemontáÏ dvefií
chladniãky
Spojovací
vodiãe
2) Pootoãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek
demontujte drÏák () a poté
nadzdvihnutím demontujte horní závûs
( ).
Horní závûs
3) Nadzdvihnutím demontujte dvefie
chladniãky.
10
Dolní závûs
DrÏák
Instalace
Chladniãku pfiesuÀte pfiístupov˘mi dvefimi boãnû
dle obrázku vpravo.
Pfiesun
chladniãky
Max
5
4
3
2
1
Min
1
FRZ
TEMP
2
REF
TEMP
3
4
5
Max
MontáÏ dvefií
Dvefie po pfiesunutí pfiístupov˘mi dvefimi namontujte v opaãném pofiadí vzhledem k
demontáÏi.
Instalace pfiívodní hadice vody
(*Pouze model s dávkovaãem)
Pfied instalací
Pozor
Automat pro v˘robu ledu vyÏaduje tlak vody 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm2) –
jednorázov˘ papírov˘ kelímek (180 cc) bude zcela naplnûn za 3 sekundy.
2
Pokud voda nedosahuje tlaku 147 kPa (1,5 kgf/cm ), je pro normální v˘robu ledu a
dávkování chladné vody nezbytné samostatné tlakové ãerpadlo.
Pfiívodní hadice vody by nemûla mít celkovou délku vût‰í neÏ 8 m a nemûla by b˘t
pfiehnutá. Je-li hadice dlouhá 8 m nebo více, mÛÏe v dÛsledku poklesu tlaku
docházet k potíÏím s pfiívodem vody.
Pfiívodní hadici vody instalujte v místû, kde nemÛÏe docházet k jejímu ohfievu.
11
Pfiipojujte pouze vodovodní pfiípojku s pitnou vodou.
Prostudujte pokyny pro instalaci soupravy pro filtraci vody.
Instalace
Nastavení v˘‰ky
Jsou-li dvefie
mrazniãky níÏe
neÏ dvefie
chladniãky
Vyrovnejte dvefie vsunutím plochého ‰roubováku do Ïlábku levého ‰roubu pro sefiizování
v˘‰ky a otoãte ‰roubem po smûru hodinov˘ch ruãiãek ().
Jsou-li dvefie
mrazniãky v˘‰e
neÏ dvefie
chladniãky
Vyrovnejte dvefie vsunutím plochého ‰roubováku do Ïlábku pravého ‰roubu pro
sefiizování v˘‰ky a otoãte ‰roubem po smûru hodinov˘ch ruãiãek ().
Po vyrovnání
v˘‰ky dvefií
Dvefie chladniãky se budou zavírat plynule po zv˘‰ení pfiední strany spotfiebiãe
pomocí ‰roubu pro nastavení v˘‰ky. Nesprávnû se zavírající dvefie mohou nepfiíznivû
ovlivnit v˘kon spotfiebiãe.
1. Otfiete ve‰ker˘ prach, kter˘ se nashromáÏdil pfii pfiepravû a peãlivû spotfiebiã
vyãistûte.
Dále
2. Instalujte na správná místa pfiíslu‰enství – schránku pro tvorbu kostek ledu, kryt
odpafiovacího Ïlábku atd. Pfiíslu‰enství ochraÀuje pfied po‰kozením pfii pfiepravû
spoleãn˘ obal.
3. Pfiipojte k elektrické zásuvce síÈovou ‰ÀÛru (zástrãku). K této zásuvce jiÏ
nepfiipojujte jiné spotfiebiãe.
9
12
-Type 1
13
-Type 2
Opcja
Displej funkcí
Typ-1
Temperature adjustment button
for freezer compartment.
Temperature adjustment button
For refrigerator compartment.
Display Saving Mode
Typ-2
Display Saving Mode
Express freezer.
Typ-3
Display Saving Mode
POZOR
Vybraný model nemusí obsahovat všechny opce.
Displej pro typ 3: kontrolní dotykový displej.
Přebytečná vlhkost na displeji může způsobit nesprávné fungování.
Udržujte jej v suchu a čistotě.
14
Child lock : Hold3 secs.
Obsluha
*Model s dávkovaãem - Type 1
POZNÁMKA
•
11
15
Vበmodel nemusí b˘t vybaven v‰emi doplÀky.
-Type 2
Typ-1
Temperature adjustment button
for freezer compartment.
Display Saving Mode
Temperature adjustment button
for refrigerator compartment.
Typ-2
Display Saving Mode
Express freezer.
Child lock : Hold 3 sec.
LIGHT/
Typ-3
Display Saving Mode
1
16
Filter reset button.
Light ON/OFF button - Option
Filter reset button.
Dispenser selection button
Optional
Type-1
Type-2
Type-3
FRZ
TEMP
Setting
Temperature
Start
-19 0C
Optional
-21 0C
-22 0C
Type-1
-23 0C
-15 0C
Type-2
-16 0C
-17 0C
Type-3
REF
TEMP
Start
Setting
Temperature
17
3 0C
2 0C
1 0C
0 0C
6 0C
5 0C
4 0C
Obsluha
- Type 3
13
Obsluha
14
Můžete si vybrat podávání vody anebo ledu.
Výběr funkce
distributoru
Vyberte vodu anebo kostkový led stisknutím
vhodného tlačítka DISPENSER
Mírně stisknete tlačítko sklenici.
Určitá funkce je označená čárou.
Po podaní ledu po dobu 5 vteřin budete
slyšet zvláštní zvuk. Je to zvuk zavíraní
vyvedení ledu.
• Pozor:
Pressing
Switch
Čekejte 2-3 vteřiny, až spadnou poslední
kousky ledu anebo aby celá voda stekla
do skleničky po její vzdálení od tlačítka.
Zařízení pro výrobu kostek ledu může kdykoli připravit 8 kostek ledu, denně
kolem 80 kostek. Toto množství může kolísat podle různých podmínek, kupř.
doby otevření dveří chladničky.
Automatická výroba
kostek ledu
Výroba ledu se automaticky zastaví po naplnění nádrže na led.
Pokud se nepoužívá funkci automatické výroby kostek ledu, je třeba přepnout
přepínač do polohy „off” anebo do polohy opětovného výběru. Pozor: funkce
ručního výběru je dostupná pouze v některých modelech.
•
15
15
POZOR!
Zvuk který slyšíme během padání kostek ledu do nádoby je normálním jevem.
Obsluha
Led je slepen˘
Je-li led slepen˘, vyndejte jej ze zásobníku, rozbijte na malé kousky a vloÏte jej zpût
do zásobníku.
Vyrábí li automat pfiíli‰ málo ledu nebo je-li led slepen˘, je zapotfiebí sefiídit mnoÏství
vody dodávané do automatu. ObraÈte se na servisní stfiedisko.
❈ NepouÏíváte-li led ãastûji, mÛÏe se slepovat.
Pokud automat
na v˘robu ledu
fiádnû nefunguje
V˘padek napájení
Led mÛÏe padat do mrazniãky. Vyjmûte zásobník ledu, odstraÀte ve‰ker˘ led, poté
zásobník osu‰te a instalujte jej zpût. Po opûtovném zapnutí spotfiebiãe se
automaticky nastaví drcen˘ led.
Novû instalovan˘ spotfiebiã
Novû instalované chladniãce trvá vytvofiení ledu v mrazniãce pfiibliÏnû 12 hodin.
Pro rychlé zmrazení vyberte tuto
funkci.
Sekvence Vyp. ➝Zap. ➝Vyp.
Rychlé zmrazení
<Typ 1>
<Typ 2>
se opakuje pfii kaÏdém stisku tlaãítka
.
Pfii v˘bûru Special Refrigeration On
(zvlá‰tní chlazení zapnuto) zÛstane grafická znaãka ‰ipky na poloze On (zapnuto)
poté, co 4krát zabliká.
Funkce rychlého zmrazení se automaticky vypne po uplynutí urãeného ãasu.
Zap.
Toto tlaãítko ukonãí ãinnost ostatních
tlaãítek.
Zámek
Uzamãení nebo odemãení je opakováno pfii
kaÏdém stisku tlaãítka
na déle
neÏ 3 sekundy.
KdyÏ pouÏijete tlaãítko LOCK, Ïádné jiné tlaãítko
nebude fungovat, dokud nebude odemãeno.
Vyp.
<Typ 1>
Zap.
Vyp.
<Typ 2>
ZAM‰êT
ODEM‰êT
ZAM‰êT
ODEM‰êT
Na dávkovaãi je umístûna kontrolka
<Typ 1>
<Typ 2>
indikátoru v˘mûny vloÏky vodního
filtru.
Vodní filtr by mûl b˘t vymûnûn
kaÏd˘ch 6 mûsícÛ.
Kontrolka filtru se rozsvítí, aby vás
upozornila, Ïe je ãas vymûnit filtr.
Po v˘mûnû filtru resetujte indikátor stisknutím a podrÏením tlaãítka filtru na déle neÏ
3 sekundy.
Funkce displeje
stavu filtru (cyklus
v˘mûny filtru)
Svûtlo v dávkovaãi
Toto tlaãítko zapíná a vypíná
svûtlo v dávkovaãi.
<Typ 1>
Stiskem tlaãítka Light/Filter se zapíná a
vypíná svûtlo v dávkovaãi.
Zap.
16
<Typ 2>
Vyp.
Zap.
Vyp.
POZOR
Obsluha
Prostor pro obãerstvení (pouze nûkteré modely)
PouÏití
Otevfiete prostor pro obãerstvení.
Do prostoru pro obãerstvení máte pfiístup i bez
otevfiení dvefií chladniãky. Pfiedností je úspora
elektrické energie.
Po otevfiení dvífiek prostoru pro obãerstvení se
rozsvítí vnitfiní osvûtlení chladniãky. Lze tak bez
potíÏí prohlédnout obsah.
Zásadnû nepouÏívejte dvífika prostoru pro
obãerstvení pro krájení a vyvarujte se jejich
po‰kození ostr˘mi nástroji.
Zásadnû se neopírejte rukama ani na dvífika
silnû netlaãte.
PouÏití dvífiek
prostoru pro
obãerstvení jako
odkládací plochy
Zásadnû
nedemontujte
vnitfiní kryt
prostoru pro
obãerstvení
Zásadnû na
dvífika prostoru
pro obãerstvení
nestavte tûÏké
pfiedmûty a
nedovolte dûtem,
aby se na dvífika
vû‰ela.
18
Bez krytu prostor pro obãerstvení nefunguje
fiádnû.
NejenÏe v takovém pfiípadû hrozí po‰kození
dvífiek prostoru pro obãerstvení, rovnûÏ mÛÏe
dojít k poranûní dítûte.
Obsluha
Police (pouze nûkteré modely)
Sklopná police
Vy‰‰í pfiedmûty jako napfi. kanistry ãi lahve mÛÏete v lednici skladovat tak, Ïe
jednodu‰e zatlaãíte pfiední pÛlku poliãky pod její zadní ãást. AÏ budete chtít
poliãku vrátit zpût do pÛvodní polohy, vytáhnûte ji smûrem k sobû.
Pfiihrádka na víno (pouze nûkteré modely)
Nastavení rohové
pfiihrádky na víno
(pouze u vybran˘ch
modelÛ)
(Typ-1)
V tomto rohovém drÏáku lze horizontálnû skladovat
láhve. Lze jej pfiipevnit k libovolné pfiihrádce.
V pfiípadû, Ïe chcete vloÏit drÏák na víno :
Uchopte drÏák na víno v horní ãásti , vloÏte jej
do boãní ãásti pfiihrádky a vytáhnûte jej
smûrem dolÛ .
2
1
V pfiípadû, Ïe chcete drÏák na víno vyjmout:
Uchopte drÏák na víno v horní ãásti ➂ a
vytáhnûte jej ven ➃.
(Typ-2)
4
Lahve mohou b˘t v tomto drÏáku na víno
skladovány pfiíãnû.
Pfiihrádka na vejce
POZNÁMKA
Zásadnû pfiihrádku na vejce nepouÏívejte jako
zásobník ledu. MÛÏe puknout.
• Pfiihrádku na vejce zásadnû nevkládejte do
mrazniãky ani do prostoru pro obãerstvení.
•
19
3
Obsluha
Ovládání vlhkosti v pfiihrádce pro zeleninu
Pfii uchovávání ovoce ãi zeleniny lze vlhkost nastavovat prostfiednictvím spínaãe
pro ovládání vlhkosti.
Vysoká vlhkost
HIGH
HUMIDITY CONTROL
LOW
LOW
HIGH
LOW
Nízká vlhkost
HIGH
HUMIDITY CONTROL
LOW
H
HIG
Pfiepínání pfiihrádky pro zeleninu/maso
(pouze nûkteré modely)
Spodní zásuvku chladniãky lze nastavit buì na uchovávání zeleniny, nebo na
uchovávání masa.
prostoru pro maso se udrÏuje teplota niωí neÏ jinde uvnitfi chladniãky, takÏe
maso a ryby vydrÏí déle ãerstvé.
POZNÁMKA
•
Je-li pfiepínaã nastaven na uchovávání masa, dojde ke zmrazení vloÏeného
ovoce a zeleniny. Proto pfied vloÏením potravin zásadnû kontrolujte jeho
nastavení.
OdstraÀovaã zápachu (pouze nûkteré modely)
Tento systém úãinnû pohlcuje v˘razné
zápachy optick˘m katalyzátorem. Tento
systém Ïádn˘m zpÛsobem neovlivÀuje
stav uchovávan˘ch potravin.
PouÏití systému
pohlcování
zápachu
Systém je jiÏ instalován v pfiívodu chladného vzduchu z prostoru chladniãky a
nevyÏaduje samostatnou instalaci.
Potraviny uvolÀující v˘razn˘ zápach uchovávejte v uzavfien˘ch nádobách. V opaãném
pfiípadû mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitfi chladniãky.
20
Obsluha
Koutek tepelného pfiechodu Zázraãné zóny
(pouze nûkteré modely)
Po stisknutí tlaãítka mÛÏete skladovat
zeleninu, ovoce nebo jiné druhy potravin,
jako napfi. maso k rozmraÏení, syrové ryby
apod.
Zmûna teploty v Zázraãné zónû
(pouze nûkteré modely)
ZpÛsob pouÏití
MÛÏete zvolit optimální rozmezí teplot
v závislosti na druzích potravin
- tfiíkroková volba teploty zahrnující
teploty -3°C, -1°C a 4°C.
Ovoce/zelenina a potraviny urãené
ke skladování v chladu, které
potfiebují stálou vlhkost, mohou b˘t
skladovány ãerstvûj‰í, v závislosti na
druhu skladovan˘ch potravin.
Pfii pouÏití Zázraãné zóny jako úloÏného prostoru pro maso, mohou b˘t zelenina
nebo ovoce zmrzlé
Pfii pouÏití Zázraãné zóny jako úloÏného prostoru pro maso, se mohou ryby nebo
maso pfii spoleãném skladování zkazit a proto musí b˘t buì maso nebo ryby
skladovány oddûlenû v prostoru F.
Pfii otevfiení dvefií prostoru R se automaticky rozsvítí kontrolka zvolené funkce a pfii
zavfiení dvefií automaticky zhasne.
(Zelenina/ovoce)➔ (UloÏení v chladu pfii zachování vlhkosti)➔ (Maso) je postupnû
vybíráno pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka „Selection" (V˘bûr).
Zázraãná zóna (pouze nûkteré modely)
Pfii odstraÀování
Zázraãné zóny
Pfii instalaci
Zázraãné zóny
Nejdfiíve vyjmûte pfiihrádku na zeleninu.
Poté, co Zázraãnou zónu lehce nadzvednete ,
sáhnûte dovnitfi a vytáhnûte ji .
Nasaìte kryt Zázraãné zóny na okraj poliãky a
jemnû ji vsuÀte dovnitfi .
Pfii pouÏití síly mÛÏe dojít k po‰kození spojovacích
souãástí.
21
Obsluha
Varování otevfien˘ch dvefií
Dal‰í funkce
Pokud jsou dvefie chladniãky nebo mrazniãky ponechány otevfiené déle neÏ 60
sekund, bude se ve tfiicetisekundov˘ch intervalech oz˘vat trojit˘ varovn˘ tón.
Pokud se varovn˘ tón bude oz˘vat i po zavfiení dvefií, kontaktujte prosím své místní
servisní centrum.
Diagnostika (rozpoznávání závad)
Diagnostika automaticky rozpoznává závady projevující se ve spotfiebiãi za jeho
provozu.
Dojde-li ve spotfiebiãi k závadû, nelze jej obsluhovat tlaãítky a mimo provoz je téÏ
bûÏná signalizace. V takovém pfiípadû nevypínejte bezprostfiednû napájení, av‰ak
obraÈte se na své servisní stfiedisko. Pokud spotfiebiã vypnete, bude pro pracovníka
servisu vyhledání vadné souãásti velmi pracné.
Voda se chladí ve vodní nádrÏi uvnitfi chladniãky a poté proudí do dávkovaãe.
Led vyrábí automat na v˘robu ledu, poté se rozdrtí nebo nakostkuje a putuje do
dávkovaãe.
Jak je vydáván
led/chladná voda
POZNÁMKA
•
V˘straÏné
pokyny
17
Zprvu voda neb˘vá pfiíli‰ chladná. Chcete-li vodu chladnûj‰í, pfiidejte do sklenice led.
První dávku ledu (pfiibliÏnû 20 kusÛ) a vody (pfiibliÏnû 7 sklenic) vytvofienou po
instalaci chladniãky nepouÏívejte.
Tento první led a voda mohou obsahovat neãistoty a zápach pocházející z pfiívodní
hadice vody ãi z vodní nádrÏky. TotéÏ je nezbytné i v pfiípadû, Ïe chladniãka nebyla
del‰í dobu pouÏívána.
Dávkovaã není urãen pro obsluhu dûtmi.
Dûti mohou nesprávnû tisknout spínaã nebo zniãit Ïárovku.
Zamezte zablokování otvoru pro prÛchod ledu potravinami.
Po umístûní potravin u otvoru pro prÛchod ledu mÛÏe b˘t naru‰eno dávkování ledu. Pfii
v˘luãném pouÏívání drceného ledu mÛÏe b˘t otvor pro prÛchod ledu rovnûÏ zacpán
tímto drcen˘m ledem. V takovém pfiípadû nahromadûn˘ drcen˘ led odstraÀte.
Zásadnû neukládejte nádobky s nápoji ani jiné potraviny do zásobníku ledu za
úãelem rychlého zchlazení.
Tato ãinnost mÛÏe vyvolat po‰kození automatu pro v˘robu ledu.
Pro vybírání ledu zásadnû nepouÏívejte tenkostûnné sklenûné nádoby ani
kameninové nádoby.
Takovéto sklenice ãi nádoby mohou puknout.
Led dejte do sklenice je‰tû pfied nalitím vody nebo jiného nápoje.
Pfii pfiidávání ledu do sklenice s kapalinou mÛÏe dojít k rozlití.
Zásadnû se nedot˘kejte rukama ani nástroji v˘pusti ledu.
Takov˘to kontakt mÛÏe zpÛsobit po‰kození souãásti a poranûní ruky.
Zásadnû nesnímejte kryt automatu pro v˘robu ledu.
Obãas srovnejte led tak, aby byl zásobník ledu zcela zaplnûn.
Led se ãasto hromadí v blízkosti automatu na v˘robu ledu. Pro správnou funkci
automatu pro v˘robu ledu je v‰ak dÛleÏité, aby se v˘roba po zaplnûní zásobníku
zastavila.
Vytváfií-li se zabarven˘ led, nepouÏívejte jej a neprodlenû se obraÈte na servisní
stfiedisko.
Zásadnû nepouÏívejte pfiíli‰ úzké ani pfiíli‰ vysoké sklenice.
Led by se mohl zaseknout v prÛchodu s následn˘m po‰kozením chladniãky.
UdrÏujte sklenici ve správné vzdálenosti od v˘dejního otvoru ledu.
Pfiíli‰ blízko umístûná sklenice by mohla zabránit ledu v prÛchodu v˘dejním otvorem.
Doporuãení pro uchovávání potravin
Rozmístûní potravin
(viz umístûní souãástí)
DrÏák lahve
Uchovávání vína.
Svaãinová
zásuvka
Uchovávání men‰ích potravin, napfi. chlebÛ,
zákuskÛ atd.
Police mrazniãky
Uchovávání rÛzn˘ch zmraÏen˘ch potravin,
napfi. masa, ryb, zmrzliny, mraÏen˘ch
zákuskÛ atd.
Uchovávání mal˘ch mraÏen˘ch balen˘ch
potravin.
Teplota mÛÏe pfii otevírání dvefií vzrÛstat.
Proto zde neuchovávejte potraviny
urãené pro dlouhodobé uchovávání, napfi.
zmrzlinu atd.
Dvefiní pfiihrádka
mrazniãky
Zásuvka
mrazniãky
Uchovávání masa, ryb, drÛbeÏe atd. po
zabalení do tenké fólie.
Uchovávat za sucha.
Pfiihrádka pro
mléãné v˘robky
Uchovávání mléãn˘ch v˘robkÛ, napfi.
másla, s˘rÛ atd.
Pfiihrádka na
vejce
Tuto pfiihrádku na vejce lze umístit dle
potfieby.
Prostor pro
obãerstvení
Uchovávání ãasto pouÏívan˘ch potravin, napfi.
nápojÛ atd.
Police
chladniãky
Uchovávání hotov˘ch pokrmÛ ãi jin˘ch
potravin v náleÏit˘ch rozestupech.
Dvefiní
pfiihrádka
chladniãky
Uchovávání men‰ích balen˘ch potravin ãi
nápojÛ, napfi. mléka, dÏusu, piva atd.
Zásuvka na
zeleninu
Uchovávání ovoce a zeleniny.
Pfiepínací
zásuvka na
zeleninu/maso
Uchovávání zeleniny, ovoce,
rozmrazovaného masa, syrov˘ch ryb atd.
Pfiepínaã nastavte podle potfieby.
Pfied uloÏením potravin zkontrolujte
nastavení pfiepínaãe.
22
Doporuãení pro uchovávání potravin
Uchovávání potravin
V chladniãce uchovávejte ãerstvé potraviny. DÛleÏit˘m faktorem ovlivÀujícím
zachování ãerstvosti a chuti potravin je míra jejich zmrazení, resp. roztátí.
Neuchovávejte potraviny, které se kazí za nízk˘ch teplot, tj. napfiíklad banány a
melouny.
Horké potraviny nechte pfied vloÏením do spotfiebiãe vychladnout. Po vloÏení hork˘ch
potravin mÛÏe dojít k pokaÏení ostatních potravin a dále se zvy‰uje spotfieba elektrické
energie.
Potraviny uchovávejte zabalené vinylovou fólií nebo v nádobkách s víkem. Zamezíte
tak odpafiování vlhkosti a napomÛÏete uchování chuti a v˘Ïivné hodnoty potravin.
Neblokujte pfiívody vzduchu potravinami. Plynulá cirkulace vzduchu zaji‰Èuje
rovnomûrnou teplotu v chladniãce.
Neotevírejte dvefie pfiíli‰ ãasto. Otevfien˘mi dvefimi do chladniãky vniká tepl˘ vzduch a
zpÛsobuje vzrÛst teploty.
Do dvefiních pfiihrádek zásadnû nevkládejte nadmûrné mnoÏství potravin – mohly by
se opírat o vnitfiní pfiihrádky a zabraÀovat dvefiím v fiádném dovfiení.
Mrazniãka
Nevkládejte do mrazniãky lahve – pfii zmrznutí obsahu by mohly puknout.
Rozmrzlé potraviny opûtovnû nezmrazujte. Pfii opûtovném zmrazování dochází ke
ztrátû chuti a v˘Ïivné hodnoty.
Uchováváte-li po del‰í dobu mraÏené potraviny, napfi. zmrzlinu, umístûte je do
police a nikoli do dvefiní pfiihrádky.
Nedot˘kejte se mokr˘ma rukama zmrzl˘ch potravin ani nádob, zejména, pokud
jsou kovové; umístûte sklenûné v˘robky do pfiihrádky v ledniãce.
- Hrozí nebezpeãí omrzlin; v pfiípadû zmrznutí obsahu mohou tyto v˘robky prasknout
a zpÛsobit zranûní.
Chladniãka
Do horních polic chladniãky nevkládejte vlhké potraviny. V pfiímém kontaktu s
ochlazen˘m vzduchem by mohlo dojít k jejich zmrazení.
Pfied vloÏením potraviny vÏdy oãistûte. Ovoce a zeleninu omyjte a otfiete a balené
potraviny otfiete, zamezíte tak zkaÏení sousedních potravin.
Uchováváte-li vejce v pfiihrádce pro vejce, ovûfiujte jejich ãerstvost a uchovávejte je ve
svislé poloze – vydrÏí déle ãerstvá.
POZNÁMKA
•
23
Je-li chladniãka umístûna na teplém a vlhkém místû, mÛÏe se pfii ãastém otevírání
dvefií nebo uchovávání vût‰ího mnoÏství zeleniny sráÏet vlhkost, jeÏ v‰ak neovlivÀuje
funkci spotfiebiãe. SraÏenou vlhkost odstraÀte vhodn˘m hadfiíkem.
Lampička
v chladničce
Vtlačte nástroj na vyznačeném místě a přitlačte pro rozpojení.
Používejte plochý nástroj, kupř. šroubovák.
Pak vyšroubujte žárovku otáčením doleva. V ledničce se
používá žárovky maximálním výkonem 40 W, můžete je koupit v servisu.
Polička
mrazničky
Abyste mohli vyjmout poličku, je třeba něco
zvednout její levou stranu, posunout směrem
k ( )a zvednout pravou stranu směrem ( ).
Polička na dveřích
a podpěra
Zvedněte poličku na dveřích po uchycení z
obou stran ( ) a vytáhněte směrem ( ).
24
0
Space plus
0 Suggestion on food storage
Zvedněte space plus ( ) a vytáhněte
směrem ( ).
2
1
Vyndejte nádobu na led podle způsobem
uvedeným na obrázku a vytáhněte ven ( ),
současně zvedněte ji něco nahoru ( ).
Nedoporučuje se rozmontovat nádobu
na led pokud není to nutné.
Nádoba na led
Držte nádobu oběma rukama, abyste
vám nespadl během vyndávání.
Když nádoba nechce vejít mezi vodící lišty,
otočte trochu otáčivou část.
2
1
Zařízení pro
výrobu kostek ledu
Po delší přestávce používání zařízení, anebo když jste nepoužívali
funkci výroby ledu, vypojte zařízení pro výrobu kostek ledu
po vytáhnutí space plus. Když budete potřebovat led, je třeba
zapojit zařízení pro výrobu kostek ledu.
22
Péãe a údrÏba
Obecné informace
Pfii odjezdu na prÛmûrnû dlouhou dovolenou se pravdûpodobnû rozhodnete
ponechat chladniãku v provozu. Potraviny, které lze zmrazit, umístûte do mrazniãky –
prodlouÏíte tak jejich Ïivotnost.
Chcete-li chladniãku vypnout, vyjmûte ve‰keré potraviny, odpojte síÈovou ‰ÀÛru,
peãlivû vyãistûte vnitfiek a nechte dvefie OTEV¤ENÉ – zamezíte tak vzniku zápachu.
Dovolená
V˘padek
napájení
Ve vût‰inû pfiípadÛ je v˘padek napájení opraven do jedné nebo dvou hodin a
neovlivní teplotu v chladniãce.
Pfii v˘padku napájení v‰ak omezte ãetnost otevírání dvefií.
Demontujte nebo lepicí páskou zajistûte v‰echny nepfiipevnûné pfiedmûty uvnitfi
ledniãky. Po‰kození vyrovnávacích ‰roubÛ zamezíte jejich za‰roubováním do
spodku chladniãky.
PfiemisÈování
Obãas a zejména po instalaci mÛÏe docházet k ohfievu vnûj‰í stûny skfiínû
chladniãky.
Nejde o závadu. ZpÛsobuje to protikondenzaãní trubice, kterou proudí zahfiáté
chladicí médium za úãelem zamezení rosení vnûj‰ích stûn skfiínû.
Protikondenzaãní
trubice
âi‰tûní
Pro zamezení tvorby neÏádoucích zápachu je zapotfiebí udrÏovat chladniãku v ãistotû.
Rozlité potraviny byste mûli neprodlenû otfiít, protoÏe mÛÏe dojít k jejich zkysnutí a k
následnému naru‰ení povrchu plastov˘ch v˘liskÛ.
Zvenãí
Pro ãi‰tûní odoln˘ch povrchÛ chladniãky pouÏívejte vlaÏn˘ roztok jemného m˘dla
nebo detergentu.
Otfiete je ãist˘m vlhk˘m hadfiíkem a poté je osu‰te.
Zevnitfi
Doporuãujeme Vám pravidelné ãi‰tûní. Omyjte ve‰keré prostory roztokem jedlé sody
nebo jemn˘m detergentem a teplou vodou. Vypláchnûte a osu‰te.
Ovûfite, zda nedo‰lo k po‰kození síÈové ‰ÀÛry, k pfiehfiátí síÈové zástrãky a jestli je
zástrãka správnû zasunuta do elektrické zásuvky.
Po vyãi‰tûní
V˘straha
Pfied ãi‰tûním v blízkosti elektrick˘ch souãástí (Ïárovky, spínaãe, ovládací prvky atd.)
vÏdy odpojte síÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky.
Pfiebyteãnou vlhkost otfiete houbou ãi hadfiíkem a zamezte tak zateãení vody ãi
kapaliny do elektrick˘ch souãástí s následn˘m vznikem nebezpeãí úrazu elektrick˘m
proudem.
Pro ãi‰tûní Ïádného z povrchÛ spotfiebiãe nepouÏívejte kovové drátûnky, kartáãe,
podfiadná abrazivní ãistidla, silné alkalické roztoky, hofilavá ani jedovatá ãistidla.
Nedot˘kejte se vlhk˘ma ani mokr˘ma rukama zmrzl˘ch povrchÛ, protoÏe k velmi
chladn˘m povrchÛm se vlhké pfiedmûty mohou lepit nebo pfiimrzat.
26
Péãe a údrÏba
OdstraÀování závad
Dfiíve neÏ se obrátíte na servis, zkontrolujte tento seznam. MÛÏe Vám uspofiit ãas i
peníze. Tento seznam uvádí bûÏné potíÏe, jeÏ nevznikají v dÛsledku vad konstrukce
nebo materiálÛ tohoto spotfiebiãe.
Závada
MoÏná pfiíãina
Náprava
Provoz
chladniãky
Spínaã chladniãky je vypnut˘.
Kompresor
chladniãky
nepracuje.
Chladniãka je v odmrazovacím reÏimu.
Zástrãka je odpojena od elektrické
zásuvky.
V˘padek napájení. Zkontrolujte bytové
osvûtlení.
Chladniãka je vût‰í neÏ Vበpfiedchozí
spotfiebiã.
Kompresor
chladniãky je v
chodu pfiíli‰
ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho
Okolní ãi venkovní teplota je pfiíli‰
vysoká.
Chladniãka byla na del‰í dobu mimo
provoz.
Právû bylo vloÏeno vût‰í mnoÏství
tepl˘ch nebo hork˘ch potravin.
Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.
Dvefie chladniãky nebo mrazniãky
mohou b˘t pootevfiené.
27
Nastavte ovládací prvky chladniãky.
Viz nastavení ovládacích prvkÛ.
Toto je bûÏné v pfiípadû chladniãek s
plnû automatick˘m odmrazováním. K
odmrazování dochází pravidelnû.
Zajistûte fiádné zasunutí zástrãky do
zásuvky.
ObraÈte se na místní rozvodnou
spoleãnost.
To je bûÏné. Vût‰í a úãinnûj‰í zafiízené
mívají za shodn˘ch podmínek
kompresor v provozu déle.
Za tûchto podmínek je prodlouÏen˘
chod kompresoru bûÏn˘.
Kompletní zchlazení chladniãky trvá
nûkolik hodin.
Teplé potraviny prodluÏují chod
kompresoru aÏ do dosaÏení
poÏadované teploty.
Tepl˘ vzduch vstupující do chladniãky
prodluÏuje chod kompresoru.
Otevírejte dvefie ménû ãasto.
Ujistûte se, Ïe je chladniãka ve
vodorovné poloze. Vyjmûte z
nedovfien˘ch dvefií potraviny a nádoby.
Viz závady v oddílu
OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dvefií.
Je nastavena pfiíli‰ nízká teplota
chladniãky.
Nastavte vy‰‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu.
Tûsnûní chladniãky nebo mrazniãky je
zneãi‰tûné, nadmûrnû opotfiebené,
prasklé nebo nedoléhá.
Vyãistûte nebo vymûÀte tûsnûní.
Netûsnosti dvefií prodluÏují chod
kompresoru, protoÏe dosaÏení
poÏadované teploty trvá déle.
Termostat udrÏuje v chladniãce
konstantní teplotu.
To je bûÏné. Kompresor se pfii
udrÏování konstantní teploty zapíná a
vypíná.
Péãe a údrÏba
Závada
MoÏná pfiíãina
Náprava
Termostat udrÏuje v chladniãce
konstantní teplotu.
To je bûÏné. Kompresor se pfii
udrÏování konstantní teploty zapíná a
vypíná.
Teplota v mrazniãce
je pfiíli‰ nízká,
zatímco teplota v
chladniãce je v
pofiádku.
V mrazniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.
Nastavte vy‰‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce.
Teplota v
chladniãce je pfiíli‰
nízká, zatímco
teplota v mrazniãce
je v pofiádku.
V chladniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.
Nastavte vy‰‰í teplotu v chladniãce.
Potraviny uloÏené v
zásuvkách zamrzají.
V chladniãce je nastavena pfiíli‰ nízká
teplota.
Viz pfiedchozí bod.
Maso by mûlo b˘t pro maximální ãerstvost
uchováváno za teploty tûsnû pod bodem
mrazu (32˚F, 0˚C)
Je bûÏné, Ïe se na povrchu masa
vytváfiejí krystalky ledu – maso totiÏ
obsahuje vodu
Je nastavena pfiíli‰ vysoká teplota v
mrazniãce.
Nastavte niωí, av‰ak dostateãnou
teplotu v mrazniãce nebo v chladniãce.
Je nastavena pfiíli‰ vysoká teplota v
chladniãce.
Nastavení pro chladniãku má urãit˘ vliv
na teplotu v mrazniãce.
Nastavte niωí, av‰ak dostateãnou teplotu
v mrazniãce nebo v chladniãce.
Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.
Jsou-li otevfiené dvefie, do
chladniãky/mrazniãky vstupuje tepl˘
vzduch. Otevírejte dvefie ménû ãasto.
Dvefie jsou pootevfiené.
Dovfiete dvefie.
Právû bylo vloÏeno vût‰í mnoÏství
tepl˘ch nebo hork˘ch potravin.
Vyãkejte dosaÏení zvolené teploty
chladniãky nebo mrazniãky.
Chladniãka byla po urãitou dobu
mimo provoz.
Kompletní zchlazení chladniãky trvá
nûkolik hodin.
V chladniãce je nastavena pfiíli‰ vysoká
teplota.
Nastavte niωí teplotu v chladniãce.
Kompresor
chladniãky
nepracuje.
Teploty jsou
pfiíli‰ nízké
Maso uloÏené v
zásuvce na
ãerstvé maso
zamrzá.
Pfiíli‰ vysoké
teploty
V chladniãce
nebo v
mrazniãce jsou
pfiíli‰ vysoké
teploty.
Teplota v
chladniãce je pfiíli‰
vysoká, zatímco
teplota v mrazniãce
je v pofiádku.
28
Péãe a údrÏba
MoÏná pfiíãina
Závada
Náprava
Zvuky a hluky
Vy‰‰í hladina
hluku za provozu
kompresoru.
Vy‰‰í hladina
hluku pfii
zapínání
kompresoru.
Vibrace ãi
drnãení.
Souãasné chladniãky mají zvût‰enou
kapacitu a udrÏují rovnomûrnûj‰í
teploty.
Hladina hluku je bûÏnû vy‰‰í.
Chladniãka pfii spínání kompresoru
vytváfií vysok˘ tlak.
To je bûÏné. Hladina hluku po rozbûhu
kompresoru poklesne.
Nerovná nebo nepevná podlaha.
Chladniãka se po men‰ím posunutí na
podlaze viklá.
Zajistûte vodorovnou a pevnou podlahu,
jeÏ bude dostateãnou oporou pro
chladniãku.
Vibrují pfiedmûty poloÏené na horní plo‰e
chladniãky.
OdstraÀte vibrující pfiedmûty.
Na policích chladniãky vibruje nádobí.
Nádobí bûÏnû mírnû vibruje. Nádobí
posuÀte. Zajistûte vodorovné a pevné
postavení chladniãky na podlaze.
Chladniãka se dot˘ká zdi nebo nábytku.
PosuÀte chladniãku tak, aby se
nedot˘kala zdi ani nábytku.
Vlhké a teplé poãasí zvy‰uje tvorbu
ojínûní a pocení vnitfiních stûn.
To je bûÏné.
Dvefie nejsou dovfieny.
Viz závady v oddílu
OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dvefií.
Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.
Otevírejte dvefie ménû ãasto.
Je vlhké poãasí.
Toto je ve vlhkém poãasí bûÏné. Po
poklesu vlhkosti ovzdu‰í by mûla vlhkost
zmizet.
Dvefie nejsou dovfieny, chladn˘ vzduch
uniká zevnitfi chladniãky a mísí se s
tepl˘m okolním vzduchem.
V takovémto pfiípadû dovfiete dvefie.
Voda/vlhkost/l
ed uvnitfi
chladniãky
Na vnitfiních
stûnách
chladniãky se
hromadí vlhkost.
Voda/vlhkost/led
vnû chladniãky
Na vnûj‰ích
stûnách
chladniãky nebo
mezi dvefimi se
hromadí vlhkost.
29
Péãe a údrÏba
MoÏná pfiíãina
Závada
Náprava
Zápach v
chladniãce
Je zapotfiebí vyãistit vnitfiek.
Vyãistûte vnitfiek houbou, teplou vodou a
jedlou sodou.
Ve chladniãce jsou potraviny uvolÀující
v˘razn˘ zápach.
Potraviny dÛkladnû zabalte.
Nûkteré nádoby a balicí materiál vydávají
zápach.
PouÏijte jiné nádoby nebo jinou znaãku
balicího materiálu.
Dvefie nedovírají.
Balené potraviny zabraÀují dovfiení
dvefií.
PfiesuÀte obaly, jeÏ brání dovfiení dvefií.
Dvefie nedovírají.
Dvefie byly zavfieny pfiíli‰ silnû a proto
do‰lo k pootevfiení protûj‰ích dvefií.
Pomalu uzavfiete oboje dvefie.
Chladniãka není ve vodorovné poloze.
Po men‰ím posunutí se na podlaze viklá.
Sefiiìte v˘‰ku nastavovacím ‰roubem.
Podlaha není plochá nebo je slabá.
Chladniãka se po men‰ím posuvu na
podlaze viklá.
Zajistûte vodorovnou podlahu, jeÏ mÛÏe
b˘t náleÏitou oporou pro chladniãku.
Pro úpravu propadlé nebo naklonûné se
obraÈte na fiemeslníka.
Chladniãka se dot˘ká zdi nebo nábytku.
PfiesuÀte chladniãku.
Potraviny se dot˘kají police nad
zásuvkou.
Zmen‰ete mnoÏství potravin v zásuvce.
Jsou zneãi‰tûna vodítka zásuvky.
Oãistûte zásuvku a vodítka.
Zásobník ledu je prázdn˘.
Po spadnutí první dávky ledu do
zásobníku by mûl dávkovaã fungovat.
Nastavená teplota mrazniãky je pfiíli‰
vysoká.
Nastavte niωí teplotu mrazniãky, aby
byly vytváfieny kostky ledu. Po
vytvofiení první dávky ledu by mûl
dávkovaã fungovat.
Je uzavfien hlavní vodovodní uzávûr.
Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr a
vyãkejte dobu potfiebnou pro vytvofiení
ledu. Po vytvofiení ledu by mûl dávkovaã
fungovat.
Dvefie chladniãky ãi ledniãky nejsou
uzavfiené.
Zajistûte uzavfiení obou dvefií.
Otevírání/zavírání
dvefií/zásuvek
Zásuvky lze
posouvat pouze s
obtíÏemi.
Dávkovaã
Dávkovaã
nevydává led
30
Péãe a údrÏba
Závada
MoÏná pfiíãina
Náprava
Dávkovaã
nevydává led.
Led roztál a zamrzl okolo ‰neku kvÛli
málo ãastému pouÏívání, kolísání teplot
a/nebo v˘padku napájení.
Demontujte zásobník ledu a nechte roztát
obsah. Zásobník vyãistûte, vytfiete do
sucha a instalujte do správné polohy.
Po vytvofiení ledu by dávkovaã mûl
fungovat.
Dávkovaã ledu
je zaseknut˘.
Kostky ledu se zasekly mezi automatem
pro tvorbu ledu a zadní stûnou
zásobníku.
OdstraÀte kostky ledu, které brání
dávkovaãi v chodu.
Kostky ledu vzájemnû pfiimrzly.
PouÏívejte dávkovaã ãastûji, aby kostky
vzájemnû nepfiimrzaly.
V dávkovaãi byly pouÏity kostky ledu,
které byly zakoupeny nebo vytvofieny
jin˘m zpÛsobem.
V dávkovaãi lze pouÏít pouze kostky ledu
vytvofiené automatem pro v˘robu ledu.
Je uzavfien hlavní vodovodní uzávûr. Viz
závadu “Automat pro v˘robu ledu
nevytváfií led”.
Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr.
Dávkovaã
nevydává
vodu.
Dvefie chladniãky nebo mrazniãky nejsou Zajistûte uzavfiení obou dvefií.
uzavfiené.
Voda má
nepfiíjemnou
pfiíchuÈ a/nebo
zápach.
Zvuk padajícího
ledu
Voda byla v nádrÏce pfiíli‰ dlouho.
Odeberte a vylijte 7 sklenic vody pro
vyãi‰tûní zdroje. Odeberte a vylijte
dal‰ích 7 sklenic vody pro úplné
vypláchnutí nádrÏky.
Spotfiebiã není fiádnû pfiipojen k
vodovodu.
Pfiipojte spotfiebiã k vodovodu, kter˘
pfiivádí pitnou vodu.
Tento zvuk vzniká bûÏnû pfii pádu automaticky vytvofieného ledu do zásobníku ledu.
Hlasitost závisí na umístûní chladniãky.
Zvuk
napou‰tûní vody
Tento zvuk vzniká bûÏnû pfii napou‰tûní automatu na v˘robu ledu vodou po
vypu‰tûní automaticky vytvofieného ledu.
Jiné
Prosíme Vás o dÛkladné prostudování kapitoly „Automat pro v˘robu ledu a
dávkovaã" této pfiíruãky.
Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ
1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v
pfie‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice
Evropské unie ãíslo 2002/96/EC.
2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány
oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch
zafiízení zfiízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá
zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.
4. Bliωí informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní
samosprávy, ve sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising