LG | GMX844MCKV | Owner's Manual | LG GMX844MCKV Kasutusjuhend

LG GMX844MCKV Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
KÜLMIK &
SÜGAVKÜLMIK
Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda
tuleviku tarvis alati käepärast.
www.lg.com
Autoriõigus © 2018 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud
SISUKORD
See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või
teksti, mis erinevad teie poolt ostetud
mudelist.
Aeg-ajalt võib tootja seda kasutusjuhendit
muuta.
OHUTUSJUHISED....................................................................3
OLULISED OHUTUSJUHISED................................................................... 3
Teie vana seadme hävitamine................................................................... 11
PAIGALDAMINE......................................................................12
Ruumijaotus............................................................................................... 12
Mõõtmed ja vahemaad.............................................................................. 13
Ümbritsev õhutemperatuur........................................................................ 13
Uste eemaldamine/kokkupanek................................................................ 14
Loodimine.................................................................................................. 16
Uste joondamine........................................................................................ 16
Veetoru ühendamine................................................................................. 17
Veefiltri kokkupanemine............................................................................. 18
Seadme ühendamine................................................................................ 19
Seadme liigutamine................................................................................... 19
KASUTAMINE..........................................................................20
Osad ja funktsioonid.................................................................................. 20
Märkused kasutamise kohta...................................................................... 24
Juhtpaneeli kasutamine............................................................................. 26
Vee- ja jääjaoturi........................................................................................ 27
Automaatne jäämasin................................................................................ 28
Uksesisese jäämahuti eemaldamine......................................................... 29
Ukse tugipost............................................................................................. 30
Door-in-Door (uks ukses) ( * ).................................................................... 30
InstaView funktsioon ( * )........................................................................... 30
Kokkupandava riiuli kasutamine ( * )......................................................... 31
Muude funktsioonide kasutamine.............................................................. 31
NUTIFUNKTSIOONID.............................................................32
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine.................................................... 32
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine........................................ 34
HOOLDAMINE.........................................................................35
Märkused puhastamise kohta.................................................................... 35
Kondensaatori kaane puhastamine........................................................... 35
Veejaoturi puhastamine............................................................................. 36
Külmiku riiuli puhastamine......................................................................... 36
Kokkupandava riiuli puhastamine ( * )....................................................... 36
Köögiviljasahtli puhastamine..................................................................... 37
Door-in-Door osa puhastamine................................................................. 38
Sügavkülmiku sahtli puhastamine............................................................. 38
Pure N Fresh filtri vahetamine................................................................... 39
Veefiltri vahetamine................................................................................... 40
VEA SELGITAMINE................................................................42
OHUTUSJUHISED
ET
Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida
ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote
mitteturvalisest või valest kasutamisest.
Juhised on jaotatud teemadeks „OHT” ja „ETTEVAATUST”,
nagu edaspidi kirjeldatud.
See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega
võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev
osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski
ärahoidmiseks.
OHT
Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid
vigastusi või surma.
ETTEVAATUST
Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tekitada tootele
väiksemaid või suuremaid kahjustusi.
OLULISED OHUTUSJUHISED
OHT
Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige
toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.
Lapsed majapidamises
•Seda
•
seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud
füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub
järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud
neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et
nad ei hakkaks seadmega mängima.
•Kui
• seadmel on lukk (ainult mõned mudelid), hoidke võtit lastele
kättesaamatus kohas.
3
ET
Kasutamine Euroopas
Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või
isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme
kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või
antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad
aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma
järelevalve.
Paigaldamine
•Seda
•
seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil
seadet kindlalt kinni hoides.
•Veenduge,
•
et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et
voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust
eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronics
teeninduskeskusest.
•Seade
•
on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja
maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse
pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt
kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
•Kui
• toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet
kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
•Ärge
•
ühendage seadet (paigaldamata) toitekaablita mitmikpistikupesaga adapteriga.
•Ärge
•
muutke ega pikendage toitejuhet.
•Seade
•
tuleb ühendada spetsiaalse elektrliiniga, millel on eraldi
kaitse.
4
ET
•Ärge
•
kasutage mitmik-pistikupesa, mida pole korralikult
maandatud (kaasaskantav). Kui kasutate korralikult maandatud
mitmik-pistikupesa (kaasaskantav), peab selle nimiväärtus olema
vordne või suurem praegusest võimsuset ja kasutage ainult
seadme jaoks mõeldud pistikupesa.
•Paigaldage
•
seade kohta, kus seda oleks võimalik lihtsalt
vooluvõrgust eemaldada.
•Olge
•
ettevaatlik ja ärge tõmmake toitejuhet pingule ning vaadake,
et seade ei toetuks toitejuhtme peale.
•Paigaldage
•
seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
•Äge
•
paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge
paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus
seda võivad mõjutada ilmastikutingimused nagu päike, tuul, vihm
või miinuskraadid.
•Ärge
•
paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte või
kütteseadmete lähedusse, nt ahjude või pliitide kõrvale.
•Paigaldage
•
seade nii, et selle tagakülg ei jääks avatuks.
•Ärge
•
laske seadme uksel selle paigaldamise või eemaldamise
käigus maha kukkuda.
•Ärge
•
muljuge, pigistage ega kahjustage toitejuhet seadme ukse
paigaldamise või eemaldamise käigus.
•Ärge
•
ühendage toitepistikuga adapterit ega teisi lisaseadmeid.
Kasutamine
•Ärge
•
kasutage seadet mingil muul otstarbel (meditsiiniliste või
katsematerjalide hoiustamiseks või transportimiseks), kui vaid
koduses majapidamises toidu hoidmiseks.
5
ET
•Lülitage
•
seade vooluvõrgust välja äikesetormi ajal või kui te
seadet pikemat aega ei kasuta.
•Ärge
•
painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete
alla.
•Ärge
•
puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi
märgade kätega.
•Kui
• vesi satub elektriosadesse, eemaldage pistik vooluvõrgust
ning pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
•Ärge
•
pange käsi või metallesemeid piirkonda, kust eraldub jahedat
õhku, katte sisemusse ega seadme tagaküljel olevasse võresse,
kust eraldub soojust.
•Ärge
•
rakendage seadme tagakülje kattele üleliigset jõudu.
•Äge
•
pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
•Jälgige
•
läheduses olevaid lapsi, kui avate või sulgete seadme ust.
Uks võib lapsele hoobi anda ja tekitada vigastusi.
•Ennetage
•
olukordi, kus lapsed seadme sisse lõksu võiksid jääda.
Seadme sisse kinni jäänud laps võib lämbuda.
•Ärge
•
asetage seadme peale raskeid ega õrnu esemeid, vedelikke
täis mahuteid, süttivaid aineid, põlevaid esemeid (nagu küünlad,
lambid jms) või kütteseadmeid (nagu pliite, radiaatoreid jms).
•Kui
• on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku
gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning
ventileerige ruum viivitamatult. Seade kasutab külmutusagensi
(isobutaan, R600a). Kuigi kasutatava gaasi kogus on väike, peab
siiski arvestama, et see on tuleohtlik. Gaasi lekkimine seadme
transportimise, paigaldamise või kasutamise ajal võib põhjustada
tulekahju, plahvatuse või sädemete eraldumise korral vigastusi.
6
ET
•Ärge
•
kasutage ega hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid ja
tuleohtlikke aineid (eetrit, benseeni, alkoholi, kemikaale,
vedelgaasi (LPG), tuleohtlikke aerosoole, putukatõrjevahendeid,
õhuvärskendajaid, kosmeetikat vms).
•Kui
• märkate seadme juures ebatavalist heli, lõhna või suitsu,
ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti ja pöörduge LG
Electronics teeninduskeskuse poole.
•Täitke
•
joogiveega ainult jäämasina või veejaoturi veepaaki.
•Ärge
•
kahjustage torusid, kus külmaagent ringleb.
•Ärge
•
asetage seadme sisse elektroonikaseadmeid (nt küttekehi ja
mobiiltelefone).
Hooldamine
•Ühendage
•
seade vooluvõrgust lahti enne, kui hakkate seda
puhastama või selle sisevalgusti lampi vahetama (kui see on
olemas).
•Ühendage
•
pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja
tolmu täielikult eemaldanud.
•Ärge
•
kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet toitevõrgust
lahutate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt
kinni ja tõmmake seda otsesuunas.
•Ärge
•
pritsige vett ega süttivaid aineid (hambapasta, alkohol,
lahusti, benseen, süütevedelik, hape jms) puhastamiseks seadme
peale ega sisse.
•Ärge
•
puhastage seadet karedate või metalli sisaldavate harjade,
lappide või nuustikutega.
•Seadet
•
tohib lahti võtta, parandada või muuta vaid LG Electronics
teeninduskeskuse poolt volitatud personal. Seadme paigaldamisel
teise asukohta võtke ühendust LG Electronics
teeninduskeskusega.
7
ET
•Ärge
•
kasutage seadme sisemuse kuivatamiseks juuksefööni, ega
pange halva lõhna eemaldamiseks seadmesse küünalt.
•Ärge
•
kasutage sulatamise protsessi kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid vahendeid.
•Ühendage
•
veevarustuse toru (vaid veeühendusega seadmetel)
vaid joogivee allikaga. Vees olev mustus võib põhjustada haigusi.
Käitlemine
•Seadme
•
ära viskamisel eemaldage uksetihend ja jätke kõik riiulid
ning korvid omale kohale. Hoidke lapsed seadmest eemal.
•Pange
•
kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele
kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada
lämbumist.
Tehniline ohutus
•Hoidke
•
seadme ventileerimisavad selle sisemuses või
sisseehitatud osades takistustest vabad.
•Ärge
•
kasutage külmiku sees elektriseadmeid.
•Külmaagendi
•
ja isolatsioonigaasi käitlemiseks kehtivad erireeglid.
Konsulteerige enne nende utiliseerimist teeninduse esindajaga või
muu samaväärse kvalifikatsiooniga isikuga.
•See
•
seade sisaldab väikest kogust isobutaan-külmutusagensi
(R600a), kuid see on tuleohtlik. Seadme transportimise ja
paigaldamise ajal peab jälgima, et külmaagendi ringluse osad ei
saaks kahjustada.
8
ET
•Torudest
•
välja lekkiv külmaagent võib süttida või põhjustada
plahvatust.
•Kui
• olete avastanud lekke, vältige lahtist tuld ning teisi süttimist
põhjustavaid allikaid ruumis ja õhutage ruumi, kus seade mitmeid
minuteid seisma peab. Külmaagendi ringluses tekkinud lekke
korral gaasi ja õhu segu süttimise vältimiseks peab ruumi suurus,
kus seadet kasutatakse, vastama seadmes kasutatud
külmaagendi kogusele. Iga 8 g külmaagent R600a kohta peab
ruumis olema pinda 1 m².
•Konkreetselt
•
teie seadmes oleva külmaagendi kogus on välja
toodud seadme sees oleval sildil.
•Ärge
•
kunagi käivitage seadet, millel on kahjustusi. Kahtluse korral
konsulteerige oma edasimüüjaga.
•See
•
seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses
majapidamises ja sarnastes kohtades. Seda ei tohi kasutada
kommertslikel eesmärkidel või toitlustuse alal ega ka liikuvatel
alustel nagu karavanid või paadid.
•Ärge
•
hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu
kergestisüttivate ainete aerosoolpudeleid.
ETTEVAATUST
Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara
kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid
ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:
Paigaldamine
•Ärge
•
kallutage ega lükake seadet selle transportimise ajal.
•Veenduge,
•
et te ei jätaks ühtki kehaosa, nagu näiteks kätt või
jalga, seaded liigutades selle vahele.
9
ET
Kasutamine
•Ärge
•
puudutage sügavkülmikus olevat külmunud toitu ega
metallosi märgade või niiskete kätega. See võib põhjustada
külmakahjustusi.
•Ärge
•
pange klaasist mahuteid, pudeleid ega purke (eriti neid, mis
sisaldavad gaseeritud jooke) sügavkülmkambrisse, riiulitesse ega
jääkambrisse, kus temperatuur on alla nulli.
•Seadme
•
ukse või riiulite esiküljel olev karastatud klaas võib löögi
tõttu puruneda. Kui see on katki, ärge seda paljaste kätega
puudutage.
•Ärge
•
asetage raskeid esemeid ukse peale ukses.
•Ärge
•
kasutage ust ukses lõikelauana ning veenduge, et seda ei
kriimustaks terava tööriistaga, kuna see võib seadet kahjustada.
•Ärge
•
rippuge seadme ukse, laoruumi ukse, riiuli ega külmiku ukse
küljes ega ronige nende peale.
•Ärge
•
hoidke üleliigset kogust veepudeleid või purke uksel olevates
korvides.
•Jälgige,
•
et loomad ei näriks toitejuhet ega veetoru.
•Ärge
•
kasutage seadme ukse avamiseks või sulgemiseks liigset
jõudu.
•Kui
• seadme uksehing on kahjustatud või ei tööta korralikult, siis
lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
•Ärge
•
puhastage klaasist riiuleid ja katteid sooja veega, kui nad on
veel külmad.
•Ärge
•
kunagi sööge külmutatud toitu kohe pärast selle
sügavkülmikust väljavõtmist.
10
ET
•Ärge
•
pange oma käsi automaatse jäämasina mehhaanilise osa (nt
jääanuma või jaoturi) sisse.
•Ärge
•
kasutage jaoturi juures õhukesi kristallnõusid või portselani.
•Ärge
•
eemaldage automaatse jäämasina katet. Ärge katsuge
automaatse jäämasina mehhaanilisi osi. See võib põhjustada
vigastusi.
•Veenduge,
•
et te ei jätaks kätt ega jalga seadet avades või
sulgedes selle ukse või ukses oleva ukse vahele.
•Ärge
•
avage seadme ust, kui ukse sees olev uks on avatud ning
ärge avage ukse sees olevat ust, kui seadme uks on avatud. Uks
ukses võib jääda seadme äärele kinni ja saada kahjustusi.
Hooldamine
•Ärge
•
sisestage riiuleid tagurpidi. Need võivad maha kukkuda.
•Seadmest
•
jää eemaldamiseks pöörduge LG Electronics
teeninduskeskuse poole.
Teie vana seadme hävitamine
•• Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste
toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
•• Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi
nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste
tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab
parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab
taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
•• Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust
kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete
kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/
global/recycling
11
PAIGALDAMINE
ET
Ruumijaotus
Mutrivõti
Kasutusjuhend
••Seadme osad võivad olenevalt mudelist pisut erineda.
12
Veefilter
Rõngasseib
ET
Mõõtmed ja vahemaad
Ümbritsev õhutemperatuur
Kui seade asub külgnevatele esemetele liiga
lähedal, siis võib see põhjustada
külmumisvõime halvenemist ja elektrikulude
suurenemist. Seadme paigaldamisel jätke
seadme ja külgnevate seinte vahele vähemalt
50 mm.
••Seade on mõeldud kasutamiseks piiratud
välistemperatuuriga kliimatingimustes.
••Sisetemperatuuri võivad mõjutada seadme
asukoht, ümbritsev õhutemperatuur, ukse
avamise sagedus jne.
••Kliimatüübi leiate andmesildilt.
Kliimatüüp
A
D
F
B
SN (Laiendatud
Parasvööde)
N (Parasvööde)
ST (Subtroopiline)
T (Troopiline)
E
G
Välistemperatuuri
vahemik °C
+10 - +32
+16 - +32
+16 - +38
+16 - +43 / +10 - +43*
*Austraalia, India, Keenia
TÄHELEPANU
C
A
B
C
D
E
F
G
Suurus
835 mm
1787 mm
734 mm
5 mm
729 mm
1065 mm
1562 mm
••Seadmed hinnanguga SN kuni T on mõeldud
kasutamiseks ümbritsevas keskkonnas
temperatuurivahemikuga 10 °C kuni 43 °C.
13
ET
Uste eemaldamine/
kokkupanek
3
Eemaldage üleminek, tõmmates seda
mõlemas suunas ja vajutades juhtmekimbu
ühendusklemmi konksu alla.
4
Keerake lahti maandusjuhe . Keerake
hingekangi vastupäeva. Tõstke ülemine
hing hingekangi lingi küljest lahti.
••Kui seadet on vaja viia läbi kitsa ava, on
soovitatav eemaldada selle uksed.
OHT
••Ühendage enne paigaldamist või seadme
hooldamist lahti toitejuhe, maja kaitsmed või
katkesti. Vastasel korral esineb surma,
tulekahju või elektrilöögi oht.
Külmiku uste eemaldamine
1
Eemaldage ühendatud veetoru, surudes
võru toru ülemineku poole.
Võru
Toruühendus
Veetoru
Hinge lingi
kangiõlad
TÄHELEPANU
••Veetoru on ühendatud seadme tagaküljel
asusvasse parempoolsesse ülemisse osasse.
2
Eemaldage seadme ülaosas asuv hinge
katte kruvi keerates seda vastupäeva.
ETTEVAATUST
••Soovitatav on, et ukse eemaldamist ja uuesti
paigaldamist teeks vähemalt kaks inimest.
••Kui eemaldate ülemise hinge, vaadake ette, et
uks ei kukuks ettepoole.
5
Tõstke uks keskmiselt hingetihvtilt ära ja
eemaldage see.
ETTEVAATUST
••Aseta uks kriipimiskindlale pinnale, sisemine
külg ülespoole.
14
ET
Külmiku uste tagasipanemine
Sügavkülmiku uste eemaldamine
Kui seade on kitsast avast läbi viidud,
monteerige need tagasi eemaldamisele
vastupidises järjekorras.
1
Eemaldage kaks hingede polti.
2
Pööra hinge ja tõsta pöörlev ots nii, et oleks
võimalik uks maha tõsta. Tõsta uks
alumiselt hingenõelalt maha ja eemalda
see.
3
Eemaldage uks, tõstes selle alumiselt
hingenõelalt maha.
TÄHELEPANU
••Kui veetoru ots on kahjustatud, tuleb seda
tagasi paigaldamisel lekkimise vältimiseks
trimmida.
Mitte otse
Kahjustatud Veninud
••Sisestage ettevaatlikult veetoru, vajutades
toruühenduse võrule, kuni näha on vaid ühte
joont. Tõmmake veetorust, veendumaks, et
see on kindlalt kinnitatud.
Võru
Veetoru
Sisestusjoon
<Õige>
Alumine hing
<Vale>
Sügavkülmiku uste
tagasipanemine
Kui seade on kitsast avast läbi viidud,
monteerige need tagasi eemaldamisele
vastupidises järjekorras.
15
ET
Loodimine
2
Keerake reguleerimistihvti mutrivõtmega
päripäeva või vastupäeva. Ukse
langetamiseks pöörake reguleerimistihvti
päripäeva. Ukse tõstmiseks pöörake
reguleerimistihvti vastupäeva.
3
Kinnitage kinnitusmutter seda vastupäeva
pöörates.
Kui seade tundub kõikuvat või uksed ei sulgu
lihtsalt, reguleerige seadme kallet.
Seadme loodimine
Avage sügavkülmiku uksed ja reguleerige
kõrgust, pöörates mutrivõtmega
jala kohal
asuvat mutrit.
Uste joondamine
Kui vahe uste vahel on ebaühtlane, järgige
alltoodud juhiseid uste ühtlaselt joondamiseks.
Sügavkülmiku ukse kõrguse
reguleerimine
1
16
Keerake kinnitusmutrit mutrivõtme
päripäeva.
ETTEVAATUST
abil
••Ärge reguleerige seadme ukse kõrgust üle 3
mm.
ET
Külmiku vasakpoolse ukse
kõrguse reguleerimine
Kui vasakpoolne uks on madalam, tõstke
vasakpoolset ust ja keerake hingede polti
mutrivõtmega
nagu joonisel näidatud.
Veetoru ühendamine
Nõuded veevarustusele
Veejaoturi jaoks on vajalik vee surve vahemikus
138 kPa ja 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²). Kui
külmkapp on paigaldatud kohta, kus on madal
vee surve (alla 138 kPa), võite madala surve
kompenseerimiseks paigaldada
võimenduspumba.
Kui teie veevarustusega on ühendatud vee
pöördosmoosiga filtreerimissüsteem, peab vee
surve pöördosmoosiks olema vähemalt 138 kPa
kuni 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²)
OHT
Külmiku parempoolse ukse
kõrguse reguleerimine
<Tüüp 1>
Kui parempoolne uks on madalam, tõstke
parempoolset ust ja kasutage mutrivõtit
kinnitusmutri päripäeva keeramiseks kuni
kõrgused on tasakaalus.
••Võtke seade vooluvõrgust välja enne, kui
alustate mistahes töödega veetorustiku juures.
Vastasel korral esineb elektrilöögi oht.
••Ühendage veetoru vaid külmaveekraaniga.
Vastasel korral võite rikkuda filtrit. Vee löögid
(õhk tekitab veetorudes lööke) maja torustikus
võivad põhjustada seadme osade kahjustumist
ning lekkeid ja üleujutusi.
••Veeühenduse tohib luua vaid kvalifitseeritud
torulukksepp, vastavalt kohalikele
veekvaliteedi seadustele ja regulatsioonidele.
TÄHELEPANU
••Seda veeühenduse paigaldamist ei kata
seadme garantii.
<Tüüp 2>
Kui parempoolne uks on madalam, tõstke
parempoolset ust ja kasutage sisestage
teravmikktangide abil vedrurõngaid kuni
kõrgused on tasakaalus.
17
ET
Veetoru ühendamine seadmega
1
Keerake lahti seadme tagaküljel olev
metallist keermega mutter ja pange see
veetoru ühele otsale.
2
Lükake veetoru kindlalt vee
sissevõtuventiilile ja keerake mutri abil kinni.
5
Sulgege veefiltri kate.
6
Keerake veevarustus lahti ja lülitage seade
sisse.
Veeühenduse kontrollimine
1
Keerake veevarustus lahti ja lülitage seade
sisse. Kontrollige hoolikalt kõiki detaile
lekete ja halvasti ühendatud torude osas.
2
Vajutage ja hoidke all Water Filter nuppu 3
sekundi vältel. See lähtestab filtri
vahetamise ikooni. Uus veefilter on
aktiveeritud.
3
Pange veejaoturi alla anum ja veenduge, et
vesi liigub läbi seadme.
4
Kontrollige veelkord, et ühendustorus ja
ühenduskohtades ei oleks lekkeid.
5
Veefilter tuleks paigaldada kohta, kus sellele
oleks vahetamisel lihtne ligipääs.
Veefiltri kokkupanemine
1
Eemaldage seade vooluvõrgust välja.
2
Keerake kinni seadme veevarustus.
3
Avage veefiltri kate.
4
18
Sisestage veefilter filtripeasse ja keerake
seda päripäeva, kuni nool filtri peal on ühel
joonel noolega filtripea peal. Pöörake filter
tagasi lahtrisse.
ET
Seadme ühendamine
Pärast seadme paigaldamist ühendage
toitejuhtme pistik pistikupesasse.
TÄHELEPANU
••Pärast toitejuhtme ühendamist oodake 2-3
tundi, enne kui seadmesse toiduained panete.
Kui te panete toidu seadmesse varem, ei ole
seade veel piisavalt jahe ja teie toit võib
rikneda.
Seadme liigutamine
1
Eemaldage seadme sisemusest kogu toit.
2
Tõmmake pistik seinast välja, pange see
seadme tagaküljel või peal olevasse
toitejuhtme hoidikusse.
3
Kinnitage osad, nagu riiulid ja ukse
käepidemed, teibiga, et vältida nende maha
kukkumist seadme liigutamise ajal.
4
Liigutage seadet ettevaatlikult rohkem kui
kahe inimesega. Pikal vahemaal
transportimisel hoidke seadet püstises
asendis.
5
Pärast seadme paigaldamist ühendage
toitepistik seadme sisselülitamiseks
pistikupesaga.
19
KASUTAMINE
ET
Osad ja funktsioonid
Väliskülg
1
3
2
1
4
2
5
5
1 Juhtpaneel
Seadistab külmiku või sügavkülmiku temperatuuri, veefiltri seisundi ja jaoturi režiimi.
2 Filtreeritud vee- ja jääjaotur
Annab puhastatud vett ja jääd.
3 Door-in-Door (uks ukses) ( * )
Door-in-Door on kahekihiline uksesüsteem. Seda on võimalik avada ükshaaval või koos
peauksega. Nii saate mugavalt leida oma lemmikpalad ja joogid ning neile hõlpsasti ligi pääseda.
4 InstaView uks ukses ( * )
InstaView uks ukses sektsioon võimaldab lihtsa ligipääsu enamtarvitatavatele toiduainetele.
5 Door-in-Door (ukses oleva ukse) käepide ( * )
Süsteemi Door-in-Door saab avada, tõmmates ukse allosas olevat käepidet.
TÄHELEPANU
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud mudelist.
••Seadme osad võivad olenevalt mudelist pisut erineda.
20
ET
Sisemus
1
2
9
3
10
4
11
12
5
13
6
7
8
1
9
2
10
3
4
5
11
12
13
6
7
8
21
ET
1 Automaatne jäämasin ( * )
Siin toimub jää automaatne valmistamine ja hoiustamine.
2 LED-lamp
Seadme sees olevad LED-lambid süttivad, kui avate ukse.
TÄHELEPANU
Sügavkülmiku ukse avamisel süttib külmiku ukse all asuv LED-lamp.
3 Pure N Fresh
See funktsioon vähendab ja eemaldab külmiku kambrist lõhnad.
4 Külmiku ukse korv
Siin saab hoida väikeseid jahutatud toiduainete pakke, jooke ja kastmepurke.
5 Ukse tugipost
See takistab külmikust külma õhu välja pääsemist.
ETTEVAATUST
••Vähendamaks ukse kriimustamise ja ukse keskmise tugiposti katki murdumise ohtu, veenduge
et külmiku tugipost oleks alati sisse volditud.
••Kui uks jääb lahti kauemaks kui üheks minutiks, kostub iga 30 sekundi järel uksealarm.
Veenduge, et volditav tugipost oleks enne vasakpoolse ukse sulgemist kokku volditud.
6 Veefilter
See filter puhastab vett.
TÄHELEPANU
See filter tuleb vahetada iga 6 kuu järel.
7 Sügavkülmiku rest
Siin saab hoida külmutatud toiduaineid nagu liha, kala ja jäätist.
••Liugkandikud pakuvad hõlpsat kasutamist ja mugavust.
8 Sügavkülmiku sahtel
See on koht külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.
••Hoidke väikestes pakendites olevat külmutatud toitu või sagedasti väljavõetavat toitu. Suurema
ruumi vajadusel eemaldage sahtlid.
22
ET
9 Smart Diagnosis üksus
Kasutage seda funktsiooni LG Electronics teeninduskeskusega ühenduse võtmiseks ja täpse
diagnostika saamiseks, kui seade ei tööta õigesti, või kui esineb rikkeid.
10 Door-in-Door (uks ukses) ( * )
Mugav hoiukoht sagedasti kasutatavatele asjadele, millele peab lihtsasti ligi pääsema.
11 Külmiku riiul
Siin saab hoida jahutatud toiduaineid jms.
••Riiuli kõrgust saab seadistada, sisestades riiuli teise, erineva kõrgusega pilusse.
••Hoidke suurema niiskusesisaldusega toiduaineid riiuli eesosas.
••Riiulite tegelik arv võib olenevalt mudelist erineda.
12 Kokkupandav riiul ( * )
Riiul on kohandatav, et vastata individuaalsetele hoiustamisvajadustele.
13 Köögiviljasahtel
Siin saab hoida puu- ja köögivilju värskena nii kaua kui võimalik.
TÄHELEPANU
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud mudelist.
23
ET
Märkused kasutamise kohta
Soovitused energia säästmiseks
••Kasutajad peaksid meeles pidama, et ukse
mittetäielik sulgemine, kõrge niiskustase
suvisel ajal ja sügavkülmiku ukse sage
avamine võib põhjustada jää teket.
••Jätke riiulil või uksesahtlis säilitatavate
toiduainete vahele piisavalt ruumi, see
võimaldab ukse korralikku sulgemist.
••Ukse avamine laseb sooja õhu seadmesse ja
see tõstab seadme sisetemperatuuri.
••Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta,
siis võtke sellest kõik toiduained välja ja
eemaldage pistik pistikupesast. Puhastage
seade seest ja jätke uksed veidi praokile, et
vältida hallituse kasvu seadmes.
••Jätke säilitatavate toiduainete vahele piisavalt
ruumi. See võimaldab külmal õhul ühtlaselt
ringelda ja säästab energiat.
••Asetage soe toit külmikusse alles pärast maha
jahutamist, see hoiab ära kaste ja külmumise
tekke.
••Kui hoiate toitu sügavkülmikus, seadistage
sügavkülmiku temperatuur madalamaks, kui
toiduainetele märgitud.
••Ärge pange toiduaineid külmiku
temperatuurianduri lähedale. Hoidke andurist
vähemalt 3 cm vahemaad.
••Pange tähele, et vastavalt seadme
spetsifikatsioonile võib temperatuur teatud
piirini tõusta. Kui te soovite antud temperatuuri
tõusu mõju toiduainetele vähendada, pakkige
toiduained mitmekihilisse pakendisse.
••Seadme automaatne sulatamissüsteem tagab,
et tavalistes töötingimustes jää seadmesse ei
kogune.
24
ET
Toiduainete efektiivne säilitamine
••Hoidke külmutatud või jahutatud toitu kaanega
anumates.
••Vaadake aegumistähtaegasid ja toiduainete
silte (hoiustamistingimusi) enne kui toidu
seadmesse asetate.
••Ärge säilitage toitu pika aja vältel (rohkem kui
4 nädalat), kui see madalatel temperatuuridel
kiiresti rikneb.
••Pange jahutatav või külmutatav toit
sügavkülmikusse või külmikusse võimalikult
kiiresti pärast toidu ostmist.
••Vältige toidu uuesti külmutamist, kui see on
kord juba üles sulatatud. Täiesti ülesse
sulanud toidu taaskülmutamine kaotab ära
toidu maitse ja toiteväärtuse.
••Ärge mähkige ega hoidke köögivilju
ajalehepaberis. Ajalehtede trükivärv ja teised
võõrkehad võivad toitu määrida ning saastada.
••Ärge koormake seadet üle. Külm õhk ei saa
korralikult ringelda, kui seade on
ülekoormatud.
••Kui te seadistate toidu säilitamiseks väga
madala temperatuuri, võib see läbi külmuda.
Ärge seadistage temperatuuri madalamaks kui
toidu õigeks säilitamiseks nõutav temperatuur.
••Kui seadmes on jahutuskambreid, ärge hoidke
neis suurema niiskusesisaldusega köögi- ja
puuvilju, sest need võivad madala
temperatuuri tõttu külmuda.
Maksimaalne sügavkülmutamise
võimsus
••Ekspresskülmutuse funktsioon seadistab
sügavkülmiku maksimaalsele
külmetusvõimsusele.
••See võtab üldiselt 24 tundi ja lülitub
automaatselt välja.
••Kui kasutatakse maksimaalset
külmutusvõimsust, tuleb ekspresskülmutus
vähemalt seitsmeks tunniks enne uute toodete
sügavkülmikusse panemist sisse lülitada.
Maksimaalne mahutavus
••Parema õhuringluse saamiseks sisesta kõik
sahtlid.
••Kui hoiustatakse suures koguses toitu, tuleb
kõik sügavkülmiku sahtlid, välja arvatud kõige
alumine, seadmest välja võtta ning toit tuleb
laduda virna otse sügavkülmiku riiulitele või
sügavkülmiku kambrisse.
TÄHELEPANU
••Sahtlite eemaldamiseks võta esmalt sahtlitest
toit välja. Seejärel kasuta sahtli käepidemeid
ja tõmba sahtel ettevaatlikult välja. See võib
põhjustada vigastusi.
••Iga sahtli kuju võib olla erinev, sisestage need
õiges asendis.
25
ET
Juhtpaneeli kasutamine
Üksused ja funktsioonid
7
8
1 Express Frz. (Ekspresskülmutamine)
••Seadistab ekspresskülmutamise
funktsioone.
2 * WiFi
••Seadistab seadme ühenduma sinu kodu
WiFi-võrguga.
3 Freezer Temperature (Sügavkülmiku
temperatuur)
••Seadistab sügavkülmiku soovitud
temperatuuri.
4 Fridge Temperature (Külmiku
temperatuur)
••Seadistab külmiku soovitud temperatuuri.
6 * Lock (Lukk)
••Lukustab nupud juhtpaneelil.
7 Veefilter
••Näitab automaatselt veefiltri vahetamise
aega
TÄHELEPANU
••Peale filtri vahetamist vajuta ja hoia
Water Filter nuppu filtri lähtestamiseks
kolme sekundi jooksul all.
8 Water Dispenser (Veejaotur)
••Seadistab jääkuubikute, vee, purustatud
jää funktsiooni.
5 Pure N Fresh
••See funktsioon vähendab ja eemaldab
külmiku kambrist lõhnad.
TÄHELEPANU
••Pärast filtri vahetamist vajutage ja hoidke
filtri lähtestamiseks kolme sekundi vältel
all Pure N Fresh nuppu.
TÄHELEPANU
••Tegelik juhtpaneel võib mudelitel olla erinev.
••Juhtpaneel lülitub energia säästmiseks automaatselt välja.
••Kui juhtpaneeli puhastamise käigus puutub teie sõrm või nahk paneeli vastu, võib puudutatud nupp
tööle hakata.
26
ET
Temperatuuri seadistamine
Seadistab sügavkülmiku või külmiku
temperatuuri.
••Temperatuuri reguleerimiseks vajutage Fridge
nuppu või Freezer nuppu.
••Esialgne temperatuur on määratud.
−−Külmik: 3 °C
−−Sügavkülmik: -18 °C
••Temperatuuri saab seadistada.
−−Külmik: alates 0 °C kuni 6 °C
−−Sügavkülmik: alates -24 °C kuni -16 °C
••Tegelik sisetemperatuur erineb olenevalt
toiduainete olekust, kuna näidikul olev
seadistatud temperatuur on soovitud
temperatuur, mitte tegelik temperatuur
seadmes.
TÄHELEPANU
••Vaikimisi temperatuuriseadistus võib vastavalt
seadmele erineda.
••Oodake pärast seadme sisselülitamist 2 kuni 3
tundi, enne kui panete selle sisse toidu.
••Normaalse kliima juures peaks temperatuur
jää valmistamiseks olema seadistatud alla -18
°C või külmemaks.
Ekspresskülmutamise
seadistamine
See funktsioon võimaldab suurt kogust jääd või
toitu kiiresti külmutada.
••Kui te vajutate Express Freeze nuppu, süttib
juhtpaneelil ikoon Express Freeze.
••Funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast,
kui vajutate seda nuppu uuesti.
••Ekspresskülmutamise funktsioon peatub
automaatselt pärast teatud aja möödumist.
Luku seadistamine ja
lähtestamine
Lukustab nupud juhtpaneelil.
••Kui vajutad Lock nuppu 3 sekundi jooksul
alla, läheb Lock/Unlock ikoon juhtpaneelil
põlema. Funktsioon lülitub kordamööda sisse
ja välja iga korraga, kui nuppu vajutad.
••Kui te seadistatud luku ajal mõnda muud
nuppu vajutate, siis see funktsioon tööle ei
hakka.
••Mõne seadistuse muutmiseks vajutage
talitluse lõpetamiseks esmalt 3 sekundi vältel
lukustusnupule Lock.
TÄHELEPANU
••Funktsioon Lock ei lõpeta jaoturi tööd.
••Kui te seadistatud luku ajal mõnda muud
nuppu vajutate, vilgub ikoon Set/Reset
juhtpaneelil 3 korda.
Vee- ja jääjaoturi
Jaoturist on võimalik võtta jääkuubikuid, vett ja
purustatud jääd, kui vajutate vastavat nuppu.
••Kui te vajutate Cubed, Water või Crushed
nuppu juhtpaneelil, süttib juhtpaneelil tuluke ja
soovitud funktsioon seadistatakse. Antud
hetkel jaoturi hooba vajutades, seadistatud
(Kuubikud, vesi või purustatud jää) valikut ka
jaoturist väljastatakse.
••Funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast,
kui vajutate seda nuppu juhtpaneelil uuesti.
27
ET
ETTEVAATUST
••Hoidke lapsed jaoturist eemal, et vältida
nende juhtpaneeliga mängimist või selle
kahjustamist.
••Visake mõned esimesed jääkogused minema
(umbes 20 kuubikut ja 7 topsi vett). See on
vajalik ka siis, kui seadet ei ole pikemat aega
kasutatud. Pärast veefiltri vahetamist on
normaalne, kui jaoturist tuleb piimjat/hägusat
vett. Vees olev õhk eemaldub peagi ja vee
joomine on sel ajal ohutu.
TÄHELEPANU
••Kui te avate külmiku ukse vee, jääkuubikute
või purustatud jää võtmise ajal, jääb jaotur
seisma. Kui te ukse sulgete, jätkab valitud
üksus eelnevalt seadistatud režiimil.
••Kui topsi ava on väike, võib vesi üle ääre
pritsida või sellest mööda voolata.
••Kasutage vee, jääkuubikute või purustatud jää
võtmisel topsi, mille ava läbimõõt on suurem
kui 68 mm.
••Kui jäämasin teeb väiksemaid kuubikuid, või
kui kuubikud on kokku sulanud, võib
põhjuseks olla ebapiisav veekogus mahutis.
Jää võib kokku sulada ka siis, kui jääd ei
kasutata sagedasti.
••Pidev purustatud jää võtmine võib põhjustada
jaoturi renni ummistumise purustatud jää
jääkide tõttu. Nende tekkimise vältimiseks on
soovitatav aeg-ajalt võtta jääkuubikuid.
28
Automaatne jäämasin
Automaatne jäämasin suudab sobivate
tingimuste olemasolul automaatselt toota
korraga 10 jääkuubikut ning 100 jääkuubikut 24
tunni jooksul. See kogus võib erineda vastavalt
keskkonnale (seadet ümbritsev temperatuur,
ukse avamise sagedus, seadmes hoitava toidu
hulk jne).
••Kui jääanum on jääga täidetud, jää
valmistamine peatub.
••Heli, mis tekib jää kukkumisel jääanumasse,
on normaalne.
••Jäämasin hakkab jääd normaalsel kiirusel
tootma umbes 48 tundi pärast seadme esmast
paigaldamist.
••Visake esimest korda valmistatud jää minema.
••Kui automaatne jäämasin töötab, ärge katsuge
seda oma kätega.
••Kui jääkuubikud jäävad oma anumasse
pikemaks ajaks seisma, võivad nad kokku
sulada ja nende eraldamine ei ole lihtne. Sel
juhul puhastage jääanum, enne kui selle
uuesti kasutusele võtate.
Automaatse jää valmistaja Sisse
või Välja lülitamine
Automaatse jäävalmistaja väljalülitamiseks
pange jäävalmistaja lüliti asendisse OFF (O).
Automaatse jäävalmistaja sisselülitamiseks
pange lüliti sisselülitatud asendisse ON (I).
ET
Uksesisese jäämahuti
eemaldamine
1
Tõmba õrnalt käepidemest ja ava jääsahtel.
2
Ukse sees asuva jääkonteineri
eemaldamiseks hoidke esikäepidemest,
tõmmake pisut üles, hoides nii ülemist kui
ka alumisest osast (1), ja tõmmates
jääkonteinerit aeglaselt näidatud viisil (2).
OHT
••Ära puuduta automaatse jäävalmistaja
mehaanilisi osi oma käe või tööriistaga. Seda
tehes võib seade saada kahjustada või
tekkida vigastus.
••Olge tähelepanelik, kuna automaatne
jäämasin töötab pidevalt edasi, kui
sügavkülmiku uks on avatud.
••Ära võta automaatset jäävalmistajat koost
lahti, paranda ega tee ümber. Neid töid peaks
tegema ainult hooldustehnik.
ETTEVAATUST
••Jää liikumise tee võib ummistuda, kui
kasutatakse vaid purustatud jääd. Sinna
kogunenud jää eemaldamiseks võtke jääanum
välja ja puhastage käik kummispaatli abil.
Ummistumist aitab vältida ka see, kui võtate
aeg-ajalt välja jääkuubikuid.
••Kui jää on värvunud, kontrollige veemahutit ja
veevarustust. Kui probleem ei kao, võtke
ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.
Ärge kasutage jääd või vett enne, kui
probleem on lahendatud.
••Pange jää klaasi enne, kui valate sinna vett
või karastusjooke. Kui panete jääd vedeliku
sisse, võib vedelikku välja pritsida.
••Ärge katsuge jää väljavõtukohta ega
automaatset jäämasinat käte või tööriistadega.
Vastasel juhul võite tekitada kahjustusi ja
ennast vigastada.
••Jäämahuti tagasi paigaldamisel veendu, et
see on paigutatud õigesti. Kui see on kaldus
või ebatasane, ei pruugi see anduri häire tõttu
jää valmistamist jätkata.
••Ära kasuta kunagi klaasi, mis on eriti kitsas
või sügav. Jää võib jääkoridori kinni jääda ning
seadme tööd mõjutada.
••Hoidke klaasi jää väljastajast õigel kaugusel.
Liiga lähedal olev klaas võib jää väljastamist
takistada.
••Eemaldage jää jäänõust, kui lähete pikemale
puhkusele, või kui on tegemist pikemaajalise
elektrikatkestusega - jää sulamisest tekkiv vesi
võib jaoturist põrandale tilkuda.
••Jääkonteineri täitmine jääkuubikutega, mis ei
ole valmistatud jäämasina poolt, võib
põhjustada jääkonteineri kahjustusi ja
jaotusteo rikkeid.
29
ET
Ukse tugipost
See volditav tugipost takistab külma õhu
lekkimist seadmest.
ETTEVAATUST
Kapi eemaldamine uks ukses
üksuselt
Hoidke kappi ukse siseküljelt mõlema käega ja
eemaldage see tõstes seda ülespoole.
••Kui uks jääb lahti kauemaks kui üheks
minutiks, kostub iga 30 sekundi järel
uksealarm. Veenduge, et volditav tugipost
oleks enne vasakpoolse ukse sulgemist kokku
volditud.
Kapi tagasi panemine uks ukses
üksusele
Paigaldage see eemaldamisele vastupidises
järjekorras.
TÄHELEPANU
••Vähendamaks ukse kriimustamise ja keskmise
ukse tugiposti katki murdmise ohtu, veenduge
et seadme tugipost oleks alati sisse volditud.
Door-in-Door (uks ukses) ( * )
Tõmmake ukse allservas asuvat hooba
ülespoole, kuni ukse sisemine uks avaneb.
Uks ukses üksuses ja ümbritsevates korvides
on piisavalt hoiustusruumi, milles saate
toiduaineid korrastatult hoida.
30
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud
mudelist.
InstaView funktsioon ( * )
Uks ukses InstaView funktsioon laseb sul näha
kas tihti kasutatavad tooted nagu joogid ja
snäkid hakkavad otsa saama ilma, et peaksid
külmiku ust avama.
ET
1
Koputa kaks korda klaasile, et lülitada sisse
uks ukses LED valgustus.
2
LED valgus lülitub automaatselt 10 sekundi
pärast välja.
••InstaView uks ukses funktsioon on välja
lülitatud, kui parem külmiku uks ja vasak
sügavkülmiku uks on avatud, kahe sekundi
jooksul peale ukse sulgemist ja siis, kui jää
jaotur töötab.
••Koputa klaasi keskosa lähedale. Klaasi
servade lähedal koputamine ei pruugi
InstaView uks ukses funktsiooni korralikult
käivitada.
••Koputa piisavalt kõvasti, et koputust oleks
kuulda.
••InstaView uks ukses funktsioon ei pruugi
aktiveeruda, kui külmiku lähedal on kosta valju
müra.
TÄHELEPANU
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud
mudelist.
Kokkupandava riiuli
kasutamine ( * )
Hoiusta kõrgemaid esemeid, nagu näiteks
suured pudelid või mahlapakid, lükates riiuli
esimese poole tagumise poole alla. Täisriiulile
tagasi minekuks tõmba riiuli esiosa ettepoole.
ETTEVAATUST
••Klaasriiulid on rasked. Nende eemaldamisel
olge eriti ettevaatlik.
••Ärge puhastage klaasriiuleid sooja veega, kui
need on külmad. Äkiliste temperatuuri
muutuste või löögi korral võivad riiulid
puruneda.
TÄHELEPANU
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud
mudelist.
Muude funktsioonide
kasutamine
Avatud ukse häire
Kui uks (külmiku, sügavkülmiku, Door-in-Door)
on jäänud lahti või ei ole korralikult suletud,
annab helisignaal sellest märku 3 korda 30
sekundilise intervalliga.
••Võtke ühendust LG Electronics
teeninduskeskusega, kui häiresignaal jätkub
ka pärast ukse sulgemist.
Rikete tuvastamine
Seade on võimeline töö ajal probleeme
tuvastama.
••Kui mõni probleem on avastatud, lakkab
seade töötamast ja näidule ilmub veateade,
seda ka siis, kui vajutatakse mõnda nuppu.
••Kui see on juhtunud, ärge lülitage voolutoidet
välja ja võtke koheselt ühendust LG
Electronics teeninduskeskusega. Kui te
voolutoite välja lülitate, võib LG Electronics
teeninduskeskuse tehnikul olla keeruline viga
tuvastada.
31
NUTIFUNKTSIOONID
LG SmartThinQ rakenduse
kasutamine
••Seadmetele, mis on varustatud logodega
või
logoga
Mida enne LG SmartThinQ
kasutamist kontrollida
1
Kontrollige vahemaad seadme ja WiFiruuteri vahel (WiFi-võrk).
••Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba
ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali
tugevus nõrgaks. Registreerimine võib
kaua aega võtta või paigaldamine
ebaõnnestuda.
2
Lülitage oma nutitelefoni Mobiilne
andmevahetus välja.
••iPhone’i puhul lülitage andmed välja,
minnes selleks Seaded → Mobiilne →
Mobiilsed andmed.
3
Ühendage oma nutitelefon juhtmevaba
ruuteriga.
ET
••LG SmartThinQ ei vastuta mistahes
võrguühenduse probleemide ega defektide,
rikete või vigade eest, mis võivad olla
põhjustatud võrguühendusest.
••Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme,
võib see asuda ruuterist liiga kaugel.
WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta
WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
••WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla
katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
••Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada
interneti teenusepakkuja tõttu.
••Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna
juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
••Seadme registreerimine ebaõnnestus
WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade
pistikust välja ja oodake enne uuesti
proovimist umbes minut aega.
••Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse
lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele
erand.
••Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema
kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest
ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
••Nutitelefoni kasutusliides (UI) võib olla erinev
olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS)
ja tootjast.
••Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud WEP
peale, võib võrgu üles seadmine
ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste
turvaprotokollide peale (soovitav on WPA2) ja
registreerige toode uuesti.
LG SmartThinQ paigaldamine
Otsige nutitelefonis Google Play Store’ist või
Apple App Store’ist rakendust LG SmartThinQ.
Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage
rakendus.
TÄHELEPANU
••WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks
kontrollige, kas WiFi-ikoon
juhtpaneelil
põleb.
••Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma
võrgu sageduse kontrollimiseks võtke
ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või
vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
32
ET
WiFi-funktsioon
Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades
mugavaid nutifunktsioone.
Püsivara uuendamine
Hoidke seadme funktsioneerimine uuendatuna.
Smart Diagnosis™
Kui kasutate Smart Diagnosis funktsiooni, saate
sealt kasulikku informatsiooni, nt selle kohta,
kuidas seadet õigesti kasutada.
Seaded
Võimaldab sul seadmele ja rakendusele
määrata erinevaid valikuid.
TÄHELEPANU
••Kui muudate oma traadita ruuterit, Internetiteenuse pakkujat või parooli, kustutage
registreeritud seade LG SmartThinQ
rakendusest ja registreerige see uuesti.
••Rakendus võib muutuda rakenduse
täiustamise eesmärgil, ilma kasutajaid
eelnevalt teavitamata.
••Omadused võivad mudeli kaupa erineda.
Ühendamine Wi-Fi-ga
Wi-Fi-nupu kasutamine koos LG SmartThinQ
rakendusega võimaldab külmikul ühenduda
kodu Wi-Fi-võrguga. Wi-Fi-ikoon näitab külmiku
võrguühenduse olekut. Ikoon süttib, kui külmik
on Wi-Fi-võrguga ühendatud.
Esmane seadme registreerimine
Seadme registreerimiseks käivitage LG
SmartThinQ rakendus ja järgige rakenduse
juhiseid.
TÄHELEPANU
••WiFi-funktsiooni tühistamiseks vajutage ja
hoidke all nuppu Wi-Fi 3 sekundit. WiFi ikoon
lülitatakse välja.
Juhtmevaba LAN mooduli
tehnilised näitajad
Mudel
Sagedusala
LCW-004
2412 kuni 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Väljundvõimsus
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(Max)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0
Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks
paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse
minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa
20 cm juures.
Vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga teatab LG Electronics, et
raadioseadme tüüpi külmik on vastavuses
direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU
vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval
järgmisel internetiaadressil:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Seadme uuesti registreerimine või teise
kasutaja registreerimine
Vajutage ja hoidke all nuppu Wi-Fi 3 sekundit,
et seade ajutiselt välja lülitada. Seadme
registreerimiseks käivitage LG SmartThinQ
rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.
33
ET
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara
märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja
muude vabatarkvaralitsentside saamiseks
külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval
ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii
lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi
CD-plaadil hinnaga, mis katab selle
levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja
kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille
saate tellida, saates e-kirja aadressile
opensource@lge.com. See pakkumine kehtib
kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave
edastati.
Nutidiagnostika Smart
Diagnosis™ kasutamine
••Seadmetele, mis on varustatud logodega
või
Smart Diagnosis™ diagnostika
teeninduskeskusest
Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme
talitlushäire või rikke korral LG Electronicsi
teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage
seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga
kontakteerumiseks, mitte seadme tavapärase
töötamise ajal.
1
34
Vajutage nuppu Lock luku aktiveerimiseks.
••Kui ekraan on lukustatud üle 5 minuti,
tuleb lukk välja lülitada ja seejärel uuesti
aktiveerida.
2
Avage külmiku uks ja hoidke telefoni
ülemise parempoolse kõlariava juures.
••Hoidke telefoni nii, et selle mikrofon oleks
kõlariavaga kohakuti.
3
Vajutage nuppu Freezer ja hoidke seda all
kolm sekundit või kauem ning samal ajal
hoidke telefoni kõlari juures.
4
Kui andmeedastus on lõpetatud, selgitab
teeninduse esindaja Smart Diagnosis™
diagnostika tulemusi.
TÄHELEPANU
••Hoidke telefoni nii, et selle mikrofon oleks
kõlariavaga kohakuti.
••Smart Diagnosis™ heli kostub umbes 3
sekundi pärast.
••Hoidke telefoni ülemises paremas nurgas
oleva kõlari ava juures ja oodake, kuni
andmed on edastatud.
••Ärge võtke telefoni andmete ülekandmise ajal
kõlari juurest ära.
••Smart Diagnosis™ diagnostikale andmete
edastamisel kostuv heli võib olla kõrvale vali,
kuid täpse diagnoosi saamiseks ärge võtke
telefoni kõlari ava juurest ära enne, kui
andmeedastus on lõppenud ja heli enam ei
kostu.
••Kui andmete edastamine on lõpetatud,
näidatakse vastavat teadet ning juhtpaneel
lülitatakse automaatselt välja ja mõne sekundi
pärast taas sisse. Pärast selgitab
teabekeskuse klienditeenindaja diagnoosi
tulemust.
••Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv
kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
••Kasutades oma lauatelefoni, loote parema
ühenduse ja saate parema teenuskvaliteedi.
••Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on
halva kõnekvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi
te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.
HOOLDAMINE
Märkused puhastamise kohta
••Kui hakkate seadme seest eemaldama riiulit
või sahtlit, võtke enne välja selles olevad
toiduained, see hoiab ära vigastused ja
seadme kahjustamise.
−−Vastasel juhul võib toidu raskus põhjustada
vigastusi.
••Kui te puhastate välimisi ventilatsiooniavasid
tolmuimeja abil, peab seadme toitejuhe olema
pistikupesast välja võetud, see hoiab ära
staatilise elektri tekke, mis võib kahjustada
seadme elektroonikat või anda elektrilöögi.
••Võtke riiulid ja sahtlid välja, peske need veega
puhtaks ja kuivatage hoolikalt enne
seadmesse tagasi panemist.
••Pühkige uksetihendeid regulaarselt niiske
pehme lapiga.
••Ukse tihendil olevad pritsmed ja plekid tuleks
eemaldada, kuna need halvendavad korvi
säilitustingimusi jatoit võib isegi rikneda.
••Pärast puhastamist kontrollige, et toitejuhe ei
oleks katki.
••Hoidke seadme välimised ventilatsiooniavad
puhtana.
−−Blokeeritud ventilatsiooniavad võivad
põhjustada tulekahju või seadme
kahjustumist.
••Värvitud metallist välispinna kaitseks rooste
eest võib kasutada vaha. Ärge vahatage
plastmassist osi. Vahatage värvitud metallist
välispindasid seadmete vahaga (või auto
vaha-pastaga) vähemalt kaks korda aastas.
Kandke vaha pinnale puhta ja pehme lapiga.
••Seadet seespoolt või väljaspoolt puhastades
ärge pühkige seda tugeva harja, hambapasta
või kergesti süttivate materjalidega. Ärge
kasutage kergestisüttivaid aineid sisaldavat
puhastusvahendit.
−−See võib põhjustada seadme värvi
muutumist või kahjustusi.
−−Kergesti süttivad ained: alkohol (etanool,
metnool, isopropüülalkohol jne.), lahusti,
valgendi, benseen, süütevedelik, abrasiiv
jne.
ET
••Seadme sisemuse puhastamiseks kasutage
puhast švammi või pehmet lappi ja toasoojas
vees lahustatud neutraalset puhastusainet.
Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või
tugevaid puhastusvahendeid. Kuivatage
hoolikalt kuiva lapiga.
••Ärge kunagi peske riiuleid ega sahtleid
nõudepesumasinas.
−−Need osad võivad kuumuse tõttu
deformeeruda.
••Kui seadmel on LED-lamp, ärge eemaldage
selle katet ega LED-lampi ennast selle
parandamiseks või hooldamiseks. Võtke palun
ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.
Kondensaatori kaane
puhastamine
Kondensaatori kaane ja ventilatsiooniavade
puhastamiseks kasutage harjaga tolmuimejat.
Ärge eemaldage kondensaatori mähiseala
katvat paneeli.
35
ET
Veejaoturi puhastamine
3
Tõmmake riiul kallutatud asendis välja.
Veejaoturi aluse puhastamine
Veejaoturi alus võib väga lihtsasti märjaks
saada, kui sellele satub jääd või vett. Pühkige
kogu piirkonda niiske pehme lapiga.
Külmiku riiuli tagasi asetamine
Pange riiul tagasi selle eemaldamisele
vastupidises järjekorras.
ETTEVAATUST
Vee ja jää väljavõtukoha
puhastamine
Pühkige vee ja jää väljavõtu kohta sagedasti
puhast lappi kasutades, see piirkond võib
kergesti määrduda. Pange tähele, et lapid
võivad eraldada ebemeid, mis jäävad
väljavõtukohale.
Vee väljavõtukoht
Jää väljavõtukoht
••Veendu, et riiulid on mõlemast küljest
ühetasased. Selle mitte kontrollimine võib viia
riiuli või toidu maha kukkumiseni.
••Ärge puhastage klaasriiuleid sooja veega, kui
need on külmad. Äkiliste temperatuuri
muutuste või löögi korral võivad riiulid
puruneda.
••Klaasriiulid on rasked. Nende eemaldamisel
olge eriti ettevaatlik.
Kokkupandava riiuli
puhastamine ( * )
Kokkupandava riiuli eemaldamine
Külmiku riiuli puhastamine
1
Kallutage riiuli tagakülge ülespoole ja tõstke
see otse üles.
2
Tõmmake riiul kallutatud asendis välja.
Külmiku riiuli eemaldamine
1
Avage külmiku uksed täielikult.
2
Kallutage riiuli esikülge veidi ülespoole ja
tõstke riiul otse üles.
36
ET
Kokkupandava riiuli tagasi
panemine
2
Tehke sahtel tühjaks. Hoidke köögiviljasahtli
käepidemest kinni ja tõmmake see
ettevaatlikult välja, kuni see peatub. Korrake
sama teise sahtli eemaldamiseks.
3
Kallutage veidi kaant ja toestage seda ühe
käega.
4
Tõmmake kaas kallutatud asendis välja.
Kallutage riiuli tagakülge ülespoole ja juhtige
riiulihaagid pesadesse. Seejärel langetage riiuli
tagakülge nii, et haagid langeksid pesadesse.
ETTEVAATUST
••Veendu, et riiulid on mõlemast küljest
ühetasased. Selle mitte kontrollimine võib viia
riiuli või toidu maha kukkumiseni.
TÄHELEPANU
••(*) tähendab, et see omadus sõltub ostetud
mudelist.
Köögiviljasahtli puhastamine
Köögiviljasahtli eemaldamine
1
Avage külmiku uksed täielikult ja eemaldage
kõik esemed süsteemi Door-in-Door riiulitest
ja korvidest. Eemaldage ukses oleva ukse
kapp seadme küljest.
Köögiviljasahtli tagasi panemine
1
Avage külmiku uksed täielikult.
2
Pange köögiviljasahtli põhi oma kohale ja
lükake sahtel õrnalt sisse, seda samal ajal
allapoole lastes.
37
ET
Door-in-Door osa
puhastamine
Door-in-Door osa eemaldamine
1
Tõstke Door-in-Door kapp üles ja võtke see
mõlema käega välja.
Door-in-Door osa tagasi panemine
Paigaldage see eemaldamisele vastupidises
järjekorras.
Sügavkülmiku sahtli
puhastamine
Liugsahtlid võimaldavad hõlpsat kasutamist ja
mugavust.
Kasutage ülemisi osi pakendatud ja külmutatud
ning sagedasti kasutatava toidu hoidmiseks.
Kasutage alumist osa suuremõõtmelise
külmutatud toidu ja pikemaks ajaks säilitatava
toidu hoidmiseks.
2
3
38
Tõstke üles ja tõmmake välja Door-in-Door
korv, korrake sama teise korviga.
Sügavkülmiku sahtlite
eemaldamine
1
Avage mõlemad külmiku uksed täielikult.
Tõmmake sügavkülmiku kandikud ja sahtlid
täielikult välja ning eemaldage kogu sisu.
2
Kui sahtlid on täielikult välja tõmmatud,
tõstke esikülge ja eemaldage sahtlid.
Hoidke üht korvi mõlemalt poolt ja tõstke
üles ülejäänud uksel olevad korvid. Korrake
sama teise korviga.
ET
ETTEVAATUST
••Sahtlid on rasked. Kasutage sahtlite
eemaldamiseks või nende tagasi panemiseks
alati kahte kätt, et vältida tootekahjustusi või
vigastusi.
••Ava alati sügavkülmiku uksed täielikult enne
sahtlite eemaldamist või kokku panekut.
Pure N Fresh filtri vahetamine
Pure N Fresh filtri toimimiseks peab ekraanile
ilmunud filtri vahetamise teate järel filtri
võimalikult ruttu välja vahetama.
1
Kui juhtpaneelil helendab ikoon Replace
Filter, vahetage Pure N Fresh filter välja.
2
Pöörake filtri kaant sakkide vabastamiseks
vastupäeva ja eemaldage kaas.
3
Eemaldage filter kaanest vajutades filtri
küljele ja tõmmates keskosa välja.
Sügavkülmiku sahtli paigaldamine
1
2
Tehke sügavkülmiku mõlemad uksed täiesti
lahti. Tõstke sahtli esiosa kergelt üles ja
sobitage sahtli külgedel olevad rullikud
sügavkülmikus olevatele juhikutele.
Lükake sahtel ettevaatlikult ja allapoole
lastes oma kohale.
ETTEVAATUST
••Sahtlid on rasked. Kasutage sahtlite
eemaldamiseks või nende tagasi panemiseks
alati kahte kätt, et vältida tootekahjustusi või
vigastusi.
••Ava alati sügavkülmiku uksed täielikult enne
sahtlite eemaldamist või kokku panekut.
39
ET
4
Asetage uus filter kaande küljega, millel on
tekst FRONT, väljapoole.
5
Joondage filtri kaanel olevad sakid
konksudega
külmiku seinal.
TÄHELEPANU
••Olge filtri paigaldamisel ettevaatlik, et teie
sõrmed kuskile vahele ei jääks - vigastuste ja
talitlushäirete oht.
••Kui filtri vahetamise intervall on möödas, võib
bakterite ja lõhna eemaldamise funktsioon
halveneda.
••Pidage meeles, et filtri pesemine veega võib
halvendada filtri toimivust.
••Olge tähelepanelik ja ärge muutke filtri õiget
suunda, kui seda kaane alla sisestate.
••Kui te pärast filtri vahetamist panete seadme
Sisse või Voolutoite-režiimi, siis kontrollige,
kas filtri läheduses olev LED-tuli töötab.
••Filtreid saab osta LG Electronics
teeninduskeskusest.
Veefiltri vahetamine
6
7
40
Pöörake õhufiltri kaant päripäeva kuni
konksud kinnituvad ja kaas lukustub
paigale.
Filtri anduri lähtestamiseks vajutage ja
hoidke 3 sekundi jooksul juhtpaneeli nuppu
Pure N Fresh.
Vahetage kasutatud filter välja, kui ilmub ikoon
Replacement Filter või vähemalt iga 6 kuu
järel.
Ikoon hakkab helendama pisut enne filtri
vahetamise tähtaega, et anda teile aega uue
filtri muretsemiseks. Filtri õigeaegne
vahetamine tagab, et saate seadmest värsket ja
puhast vett.
1
Eemaldage seade vooluvõrgust välja.
2
Keerake kinni seadme veevarustus.
3
Avage veefiltri kate.
ET
4
Eemaldage vana filter.
5
Aseta tagasi koos uue veefiltriga. Sisesta
uus filter filtripeasse ja keera seda
päripäeva, kuni nool uue filtri peal on ühel
joonel noolega filtripea peal. Loksuta filter
tagasi lahtrisse.
6
Sulgege veefiltri kate.
7
Keerake veevarustus lahti ja lülitage seade
sisse.
8
Vajutage ja hoidke all Water Filter nuppu 3
sekundi vältel. See lähtestab filtri
vahetamise ikooni. Uus veefilter on
aktiveeritud.
TÄHELEPANU
••Veefiltri eemaldamisel pühkige filtripealt tilkuda
võinud liigne vesi kuiva pabersalvrätiga ära.
41
VEA SELGITAMINE
Probleem
Jahutamine
või
külmutamine
ei tööta.
Põhjus
••Kontrollige elektrivoolu olemasolu
mõne teise seadmega.
Kas pistik on pistikupesast väljas?
••Pange pistik korralikult pistikupesasse.
Kas te panite seadmesse eelnevalt
jahutamata toitu?
Kas te olete seadmesse pannud liiga
palju toitu?
Kas seadme uksed on korralikult
suletud?
Kas seadme ümbruses on piisavalt
ruumi?
Seadmes on
halb lõhn.
Kas külmiku või sügavkülmiku
temperatuur on seadistatud
asendisse „Soe“?
Kas olete seadmesse pannud tugeva
lõhnaga toiduaineid?
Kas köögi- või puuviljad on oma
sahtlis halvaks läinud?
Seadme
sisevalgustuse lamp on välja
sisevalgustuse Kas
lülitatud?
lamp ei põle.
Kas seade on ettepoole kaldu?
Seadme uks
ei ole tihedalt
suletud.
42
Lahendus
Kas on tegemist voolukatkestusega?
Kas külmiku või sügavkülmiku
temperatuur on seadistatud oma
kõrgeimale temperatuurile?
Kas seade on otsese päikesevalguse
käes või soojusallika läheduses, nt
pliidi või radiaatori lähedal?
Jahutamine
või
külmutamine
ei ole piisav.
ET
Kas riiulid on õigesti sisse pandud?
Kas te olete ukse sulgemisel
kasutanud üleliigset jõudu?
••Seadistage külmik ja sügavkülmik
temperatuurile „Keskmine“.
••Kontrollige paigalduspiirkonda ja
paigaldage seade soojusallikatest
eemale.
••Jahutage soe toit maha enne
külmikusse või sügavkülmikusse
panemist.
••Jätke toiduainete vahele piisavalt
ruumi.
••Sulgege uks täielikult ja veenduge, et
seadmes olev toit ei takistaks ukse
sulgumist.
••Muutke seadme asukohta ja
veenduge, et selle ümbruses oleks
piisavalt ruumi.
••Seadistage külmik ja sügavkülmik
temperatuurile „Keskmine“.
••Hoidke tugevalt lõhnavaid toiduaineid
kaanega konteinerites.
••Visake halvaks läinud köögi- ja
puuviljad minema ning puhastage
sahtel. Ärge hoidke köögivilju oma
sahtlis liiga kaua.
••Klientidel on sisevalgustuse lampi
keeruline vahetada, kuna neid ei ole
võimalik hooldada. Kui sisevalgustus
ei tööta, pöörduge LG Electronics
teeninduskeskusesse.
••Reguleerige esikülje tõstmiseks
esimesi jalgu.
••Vajadusel korrigeerige riiulite
paigutust.
••Kui sulgete ukse liiga tugevasti või
kiiresti, võib see enne sulgumist
natukeseks ajaks lahti jääda. Ärge
lööge ust liiga tugevasti kinni. Sulgege
uks jõudu rakendamata.
ET
Probleem
Seadme ust on
raske avada.
Põhjus
Kas avasite ukse kohe pärast selle
sulgemist?
Ukse tugiposti ei Kas esimesed tasakaalustamise
saa korralikult
jalad on välja sirutatud, külmik
sisse ja välja
tasakaalus ja uksed joondatud?
voltida.
Kas te panite seadmesse eelnevalt
jahutamata toitu?
Seadme sees või Kas te olete ukse lahti jätnud?
köögiviljasahtli
kaane all on
Kas te avate ja sulgete seadme ust
kondensaat.
liiga sageli?
Kas olete seadmesse pannud sooja
või suure niiskussisaldusega
toiduaineid ilma kaaneta anumas?
Kas uksed ei ole korralikult kinni?
Kas te panite seadmesse eelnevalt
Sügavkülmikusse jahutamata toitu?
on tekkinud jää.
Kas sügavkülmiku õhuvahetus on
blokeeritud?
Kas sügavkülmik on üle
koormatud?
Lahendus
••Kui te proovite ust avada 1 minuti
jooksul pärast selle sulgemist, võib
see olla raskem tänu seadmes
olevale rõhule. Proovige ust avada
mõne minuti möödudes, et siserõhk
saaks stabiliseeruda.
••Kui ukse-korvid on täis, võib uks
minna valesse asendisse ning
takistada ukse tugiposti ja ukse
automaatse avamise funktsiooni
töötamist. Sirutage mõlemad
tasakaalustavad jalad täielikult välja,
et need oleksid põrandaga tihedas
kontaktis. Järgige ukse seadistamise
peatüki juhendeid, et tõsta külmiku
vasakut ust kuni ukse tugipost töötab
taas korralikult. Seadistage külmiku
parempoolset ust nii, et see oleks
külmiku vasakpoolse uksega ühel
joonel.
••Jahutage soe toit maha enne
külmikusse või sügavkülmikusse
panemist.
••Kondensaat kaob, kui sulgete
seadme ukse. Te võite selle ka kuiva
lapiga ära kuivatada.
••Kondensaat võib tekkida sise- ja
välitemperatuuride erinevusest.
Kuivatage niiskus pehme lapiga.
••Hoidke toitu kaetud või kaanega
konteinerites.
••Kontrollige, et seadmes olev toit ei
blokeeriks ust, ja veenduge, et uks
oleks tihedalt suletud.
••Jahutage soe toit maha enne
külmikusse või sügavkülmikusse
panemist.
••Veenduge, et õhu sissevõtt ja
väljalase ei oleks takistatud, et õhk
saaks sügavkülmikus ringelda.
••Jätke toiduainete vahele piisavalt
ruumi.
43
ET
Probleem
Põhjus
Kas olete seadme ust tihti avanud
ja sulgenud või on seadme uks
valesti suletud?
Lahendus
••Kui välisõhk tungib seadme
sisemusse, võib tekkida jää või
kondensaat.
Seadme sise- ja
•
•
Kondensaat võib seadme sisemusse
välispinnal on
tekkida, kui seadme asukoht on liiga
kondensaat.
Kas seade asub niiskes ruumis?
niiske või kui keskkond on nt
vihmase ilma tõttu niiske. Kuivatage
kogu niiskus pehme lapiga.
Kas seade on paigaldatud nõrgale
••Paigaldage seade kindlale ja
aluspinnale või see ei ole loodis?
tasasele aluspinnale.
•
•
Muutke seadme asukohta ja
Seade teeb müra Kas seadme tagasein puutub vastu
veenduge, et selle ümbruses oleks
ja sellest kostub seina?
piisavalt ruumi.
ebatavalisi
•
•
Eemaldage seadme tagant kõik
helisid.
Kas seadme taga on esemeid?
esemed.
•
•
Eemaldage seadme pealt kõik
Kas seadme peal on esemeid?
esemed.
••Kondensaadi vähendamiseks
paigaldatud soojust eraldav toru
Nendesse seadme osadesse on
asub seadme esiküljel ja külgedel.
Seadme küljed
sisseehitatud antikondensaaditorud, Need kohad võivad olla soojad kohe
või esikülg on
mis aitavad vähendada
pärast seadme paigaldamist ja
soojad.
kondensaadi teket ukse ümbruses.
suvisel ajal. Võite olla kindel, et see
ei ole probleem ja on täiesti
tavapärane.
Kas seadme ümbruses on
••Kontrollige, kas vett on lekkinud ka
veelekkeid?
teie kraanikausist või mujalt.
Seadme sees ja
sellest väljaspool
••Kontrollige, kas vesi on tekkinud jää
on vett.
Kas seadme põhjas on vett?
sulamisest või ümberkukkunud
anumast.
44
ET
Probleem
Põhjus
Kas te olete seadme hiljuti
paigaldanud?
Kas te olete ühendanud
veevarustuse toru ja avanud vee
pealevooluventiili?
Kas vee pealevoolutoru on kokku
pigistatud?
Kas te olete hiljuti välja võtnud
suure koguse jääd?
Kas olete jäämasina-lüliti sisse
Automaatne
lülitanud või vajutanud automaatse
jäämasin ei
jäämasina-nupu juhtpaneelil
valmista jääd või asendisse ON (sees)?
valmistab seda
väikestes
kogustes.
Kas sügavkülmiku temperatuur on
seadistatud liiga kõrgeks?
Kas olete seadme ust avanud
sageli?
Kas seadme uks on korralikult
suletud?
Kas jääanumas on jääd?
Jääd ei väljutata. Kas jääanumas olev jää on kokku
jäätunud?
Lahendus
••Jäämasin hakkab jääd tavapäraselt
tootma umbes 48 tundi pärast
seadme esmast paigaldamist.
••Ühendage veevarustuse toru ja
avage vee pealevooluventiil täielikult.
••Kui vee pealevoolutoru on kokku
pigistatud, ei saa vesi liikuda.
••Automaatne jäämasin suudab
suurema koguse jääd toota umbes
24 tunniga. Palun oodake.
••Automaatseks jäätootmiseks
vajutage jäämasinalülitil I või
seadistage juhtpaneelil ON.
(Täpsema kasutamisteabe
saamiseks külastage LG Electronics
kodulehte või kasutage oma
nutiseadet.)
••Kui temperatuur on liiga soe,
valmistatakse jääd aeglasemalt või
üldse mitte. Seadistage
sügavkülmiku temperatuur
automaatse jäämasina normaalseks
tööks -18 °C juurde.
••Kui avate ust liiga sageli, pääseb
seadmest külm õhk välja ja see
aeglustab jää valmistamist. Ärge
avage ega sulgege seadme ust liiga
sageli.
••Kui seadme uks ei ole täielikult kinni,
tõuseb sügavkülmikus olev
temperatuur ja see aeglustab jää
valmistamist. Sulgege uks täielikult.
••Kontrollige, kas jääanumas on jääd.
••Võtke jääanum välja ja raputage
seda. Eemaldage pärast jääanuma
raputamist järelejäänud jääkamakad.
45
ET
Probleem
Põhjus
Jää väljumist ei ole kuulda?
Jääd ei väljutata. Kas jää väljumistee on
ummistunud? (Jää väljumistee
kontrollimiseks eemaldage
jääanum.)
Kas te kasutate filtreerimata vett?
Vett ei tule.
Kas veejaoturi mahuti on tühi?
(Vaid veeühenduseta mudelitel)
Vett ei tule välja, kui veetoru on
õhku täis. (Vaid veeühenduseta
mudelitel)
Kas vee pealevooluventiil on
suletud? (Vaid veeühendusega
mudelitel)
Kas vee maitse on teistsugune kui
eelmise veepuhasti puhul?
Kas filtri paigaldamisest või
vahetamisest on möödunud palju
aega?
Veel on imelik
maitse.
Kas te olete filtri esmase
paigalduse järel korralikult läbi
uhtunud?
Kas puhastatud vett või külma vett
ei ole pikka aega kasutatud?
46
Lahendus
••Jää väljutamiseks valige juhtpaneelil
vaheldumisi jääkuubikute ja
purustatud jää režiim.
••Jää ei pruugi korralikult välja tulla,
kui selle väljumistee on ummistunud.
Kontrollige jääd ja puhastage jää
väljumisteed korrapäraselt.
••Filtreerimata vesi võib sisaldada
suuri koguseid raskemetalle või
võõrkehi, seega võib filter alguses
ummistuda kiiremini, olenemata filtri
elueast.
••Täitke veejaoturi mahuti veega.
••Eemaldage veepaak, tõmmates seda
käepidemest hoides. Täitke veepaak
veega ja pange külmikuriiulile.
••Avage vee pealevooluventiil.
••Kas puhastatud vett või külma vett ei
ole pikka aega kasutatud?
••Aegunud filtri kasutamisel võib vee
puhastumine halveneda. Soovitatav
on vahetada filtrit vastavalt
ettenähtud intervallidele.
••Kui te paigaldate uue filtri, peab selle
sisemusest eemaldama õhu ja
aktiivsöe jäägid. Kasutage seadet
pärast seda, kui olete selle jaoturist
hoovale vajutamisega välja lasknud
umbes 5 liitrit vett. (Aktiivsüsi ei ole
inimestele ohtlik.)
••Vana vee maitse tekib bakterite arvu
suurenemisest. Kasutage toodet
pärast seda, kui olete veejaoturist
välja võtnud umbes 5 liitrit
(keskmiselt 3 minuti jooksul) vett.
ET
Probleem
Klõpsuvad helid
Logisev heli
Kohisev heli
Mulisev heli
Plõksuv heli
Vibreerimine
Põhjus
Sulatuskontroll klõpsub, kui
automaatne sulatus tööd alustab
või selle lõpetab. Ka termostaadi
kontroll (või mõnedel mudelitel
seadme kontroll) klõpsub oma
tsükli alguses ja lõpus.
Logisev heli võib tekkida seadmes
voolavast veest, seadme tagaküljel
olevast veetorust (vaid
veevarustusega seadmetel) või
seadme peale pandud esemetest.
Lahendus
••Tavapärane töötamine
••Tavapärane töötamine
••Põrand on nõrk või peab loodimiseks
reguleerima seadme jalgu. Vt jaotist
ukse loodimise kohta.
••Tavapärane töötamine. Kui
Lineaarse kompressoriga seadet on
kompressor ei lõpeta logisevat heli 3
töötamise ajal liigutatud.
minuti möödudes, lülitage seadme
toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Auruventilaator ajab õhu külmiku ja ••Tavapärane töötamine
sügavkülmiku osades ringlema.
Õhk surutakse kondensaatori
••Tavapärane töötamine
ventilaatori abil liikuma.
Seade loputab jahutussüsteemi
••Tavapärane töötamine
Siseseinte kokkutõmbumine või
paisumine temperatuuri muutumise ••Tavapärane töötamine
mõjul.
Kui seadme külg või tagaosa toetub ••Heli vältimiseks vaadake, et seadme
seina või kapi vastu, võib
küljed ja tagakülg ei puutuks vastu
vibratsioon tekitada kuuldavat heli.
seina või kappi.
Seade ei toetu korralikult põranda
peale.
47
ET
Probleem
Teie kodumasin
ja nutitelefon ei
ole WiFi-võrku
ühendatud.
48
Põhjus
Lahendus
••Otsige üles oma nutitelefoniga
WiFi-parool, millega üritate
ühendatud WiFi-võrk ja eemaldage
ühendada, ei ole õige.
see, seejärel registreerige oma
seade LG SmartThinQ’s.
•
•
oma telefoni mobiilne
Teie telefoni mobiilne andmeside on Lülitage
andmeside välja ja registreerige
sisse lülitatud.
seade, kasutades WiFi-võrku.
••Juhtmevaba võrgu nimi (SSID)
peaks olema kombinatsioon
Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei
ingliskeelse tähestiku tähtedest ja
ole õigesti määratud.
numbritest. (Ärge kasutage
erisümboleid.)
••Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri
sagedust. Seadistage juhtmevaba
ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage
Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.
seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri
sageduse kontrollimiseks pöörduge
oma internetiteenuse pakkuja või
ruuteri tootja poole.
••Kui seadme ja ruuteri vahemaa on
liiga suur, võib signaal olla nõrk ja
Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga
ühendus ei pruugi olla õigesti
suur.
konfigureeritud. Muutke ruuteri
asukohta nii, et see oleks seadmele
lähemal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising