LG | FB84-BM | User guide | LG FB84-BL Gebruikershandleiding

LG FB84-BL Gebruikershandleiding
GEBRUIKSAANWIJZING
LG
Fitnesspolsband
Neem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om
de volledige functionaliteit van de LG Fitnesspolsband te maximaliseren.
Model: FB84-BM / FB84-BL / FB84-BX / FB84-SM /
FB84-SL / FB84-SX / FB84-RM / FB84-RL /
FB84-RX
www.lg.com
2
Vóór gebruik
Veiligheidsinformatie
1
OPGELET
Vóór gebruik
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOK NIET OPEN MAKEN
WAARSCHUWING: VERWIJDER DE HOES
(OF ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN.
ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN
HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. NEEM
VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET ERKEND
SERVICEPERSONEEL.
Deze bliksemflits met de
kop van een pijl binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op
de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin
de productbehuizing die voldoende krachtig
kan zijn om voor personen een risico op een
elektrische schok te vormen.
Het uitroepteken binnen
een gelijkzijdige driehoek is
bestemd om de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid
van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de bij het product
geleverde documentatie.
Dit apparaat is niet bedoeld om te
diagnosticeren, te behandelen of om ziekte
of medische aandoeningen te voorkomen.
Zoek altijd het advies van een gekwalificeerde
deskundige voordat u wijzigingen aanbrengt in
uw training, slaap of voeding.
WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET
BLOOT AAN REGEN EN VOCHTIGHEID OM HET
GEVAAR OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE VOORKOMEN.
WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet
bloot aan (druip- of spat-)water en plaats geen
voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals een
vaas, op het apparaat.
WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
gelijkaardig.
WAARSCHUWING: Zorg dat de
ventilatieopeningen niet worden afgedekt.
Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van sleuven en
openingen voor voldoende ventilatie en
om ervoor te zorgen dat het product naar
behoren functioneert en het te beschermen
tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en
openingen niet door het apparaat op een bed,
bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare
ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in
een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of
een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende
ventilatie aanwezig is of de instructies van de
fabrikant zijn opgevolgd.
WAARSCHUWING over het netsnoer
Voor de meeste apparaten geldt dat u ze het
beste kunt aansluiten op een eigen circuit.
Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt
aansluiten op een stopcontact zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer
de specificatiepagina in deze handleiding om
zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen
niet. Overbelaste wandcontactdozen,
loszittende of beschadigde wandcontactdozen,
verlengsnoeren, beschadigde netsnoeren,
beschadigde kabels of kabels met gespleten
kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties
kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Controleer regelmatig de kabel van uw toestel.
Als deze zichtbaar is beschadigd of versleten,
ontkoppel deze dan, gebruik het toestel
niet meer en vervang de kabel met precies
dezelfde vervangingskabel door een bevoegd
servicecentrum. Bescherm het netsnoer tegen
fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen,
knikken, knijpen, klemmen tussen de deur, of
erop stappen. Let extra goed op bij stekkers,
wandcontactdozen en het punt waar het snoer
het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt
loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u
de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de
stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het
product installeert.
Vóór gebruik
3
Dit toestel is uitgerust met een draagbare batterij
of accumulator.
De in het product opgenomen batterij niet
verwijderen voor uw veiligheid. Als u de batterij
moet vervangen, neemt u deze mee naar het
dichtstbijzijnde geautoriseerde LG Electronicsservicepunt of -dealer voor hulp.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdetiket
op de achterkant van het apparaat
voor veiligheidsinformatie inclusief
productidentificatie en de karakteristieken van
de onderdelen.
>>Opgelet
LET OP bij gebruik van dit product
in omgevingen met een lage
luchtvochtigheid
� Dit kan leiden tot statische elektriciteit
in omgevingen met een lage
luchtvochtigheid.
� Het is aanbevolen om dit product te
gebruiken na aanraken van een metalen
voorwerp dat elektriciteit geleidt.
1
Vóór gebruik
Veilige manier om de batterij te verwijderen of
de batterij uit het apparaat te halen: Verwijder
de oude batterij of het batterijpack. Ga in
omgekeerde volgorde als bij de montage te
werk. Om vervuiling van het milieu en mogelijk
gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn
te voorkomen, moet de oude batterij in de juiste
container worden afgedankt bij een speciaal
inzamelpunt. Gooi oude batterijen nooit samen
met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u de
lokale inzamelsystemen voor batterijen en accu’s
te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De
batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en
dergelijke.
4
Vóór gebruik
Kennisgeving over draadloze producten in de
Europese Unie
1
Vóór gebruik
LG Electronics verklaart hierbij dat deze
producten voldoen aan de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en
2011/65/EU.
U kunt contact opnemen met het volgende
adres om een kopie te ontvangen van de
conformiteitsverklaring (DOC; Declaration Of
Conformity).
Neem voor productnaleving contact op met
ons kantoor:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
� Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het
garantiebewijs voor de gegevens van de
klantendienst of neem contact op met de
verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.
Uw oude toestel wegdoen
1. Als het symbool met de
doorgekruiste verrijdbare afvalbak op
een product staat, betekent dit dat
het product valt onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische
producten mogen niet
worden meegegeven met het
huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale
inzamelingspunten die door de
lokale of landelijke overheid zijn
aangewezen.
3. De correcte verwijdering van
uw oude toestel helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de
verwijdering van uw oude toestel?
Neem dan contact op met uw
gemeente, de afvalophaaldienst of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Vóór gebruik
5
Afgewerkte batterijen/acc’s wegdoen
2. Dit symbool kan samen met de
chemische symbolen voor kwik (Hg),
cadmium (Cd) en lood (Pb) worden
gebruikt als de batterij of de accu
meer dan 0,0005% kwik, 0,002%
cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu’s moeten altijd
gescheiden van het gemeentelijke
huisvuil worden weggedaan via
speciale inzameladressen die door de
landelijke of de plaatselijke overheid
zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu’s
op de juiste manier weg te doen
helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid
van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het
opruimen van afgewerkte batterijen
en accu’s de afdeling Milieudienst
van het gemeentehuis van uw
woonplaats, het dichtstbijzijnde
erkende inleveradres of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
1
Vóór gebruik
1. Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalbak op wielen
op (de verpakking van) het door
gebruikte product is afgebeeld, wil
dat zeggen dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2006/66/
EC.
6
Vóór gebruik
Waarschuwing
1
Vóór gebruik
Wees bewust van obstakels en
behandel het apparaat met de
nodige voorzichtigheid bij het
gebruik.
� O
bstakels houden een risico
op letsels in.
Gebruik uw apparaat niet
tijdens het rijden.
� B ewaar het apparaat op een
veilige plek.
Laat kinderen het apparaat
niet in hun mond stoppen.
� Kinderen kunnen een klein
onderdeel van het apparaat
uit nieuwsgierigheid
inslikken omdat de
onderdelen klein zijn. Als
het kind een stukje inslikt,
raadpleeg dan onmiddellijk
een arts na het geven van
eerste hulp.
� Er bestaat risico op een
elektrische schok of schade
aan het product.
Houd het apparaat buiten het
bereik van kinderen.
� Dit apparaat kan een risico
op letsel voor de kinderen
vormen.
Plaats het apparaat en de accessoires niet in de buurt van/
in verwarmingsapparatuur.
� D
it kan een vervorming
veroorzaken.
Koppel de AC-adapter en
de kabel los bij donder en
bliksem.
� Z oniet kan een elektrische
schok optreden.
Vóór gebruik
7
Opgelet
� Anders bestaat er een kans op
een defect of storing van het
product.
Plaats geen voorwerp op het
product.
� Dit kan een defect veroorzaken.
Ontmantel, repareer of verbouw
het product niet.
� E r bestaat risico op schade of
een defect.
m
m
m
m
Dompel het product niet in het
water.
� Er bestaat risico op een elektrische schok of
schade.
Plaats het apparaat niet in de
buurt van een magneet of binnen het magnetische veld.
� Dit kan een defect
veroorzaken.
Laat geen voorwerp vallen op
en geef geen schokken aan het
product.
� D
e LCD is mogelijk stuk.
� Er bestaat risico
op schade of een defect.
Droog het water af voordat u de polsband omdoet.
Het kan huidirritatie of jeuk veroorzaken.
Voer geen bewerking via Bluetooth uit in de buurt van medische apparatuur,
omdat dit elektromagnetische interferentie kan veroorzaken.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van bevoegd personeel in gebieden
waar het gebruik van draadloze apparatuur beperkt is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
De LG Fitnesspolsband werkt niet met tabletproducten en werkt mogelijk slecht met sommige smartphones.
Onderhoud
Het apparaat schoonmaken
� Maak het apparaat schoon met een zachte en droge doek.
� Gebruik geen sterke chemicaliën die alcohol bevatten, zoals benzine, thinner, FLUX, olie.
Het apparaat behandelen
� Behandel het apparaat zo zorgvuldig mogelijk en stel het niet bloot aan water. Dit apparaat is niet
gemaakt om onder water te gebruiken of om doorlopend met water in aanraking te komen.
� Dit apparaat is voorzien van een contact-met-vloeistofindicator die van kleur verandert als het in
contact komt met water. In dat geval kan de garantie vervallen.
� Gebruik geen schermbeschermer. Dit veroorzaakt sensorstoringen.
� Laat geen water in contact komen met het aanraakscherm. Het aanraakscherm kan slecht werken in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water.
1
Vóór gebruik
Lees de internethandleiding en
de snelgids in de doos voordat u
het apparaat gebruikt.
8
Inhoudstafel
Inhoudstafel
1
Vóór gebruik
2
7
Veiligheidsinformatie
Onderhoud
2
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
10
10
11
12
12
12
13
14
14
14
15
15
De LG Fitnesspolsband is uw vriend
Inhoud van de verpakking
Productoverzicht
Opladen van de batterij
- Met behulp van de USB-aansluiting
- De batterijstatus controleren
- De oplaadstatus van de batterij controleren
- Oplaadtijd van de batterij en gemiddelde gebruiksduur van de batterij
- Waarschuwing voor batterij bijna leeg
Kies uw maat
De LG Fitnesspolsband dragen
- Met de bewegingsfunctie
3
Starten met de LG Fitnesspolsband app
16
16
16
17
18
Apparaatregistratie en inschrijven
- Stap 1 De LG Fitness app installeren
- Stap 2 Apparaatregistratie
- Stap 3 Aanmelden
- Bluetooth opnieuw koppelen
Inhoudstafel
4
De LG Fitnesspolsband bedienen
19
19
19
20
20
21
21
22
22
23
24
25
28
28
30
31
31
32
34
De werking van de knop controleren
- Instelling van Bluetooth-verbinding
- Oriëntatie selecteren (links of rechts)
- Uitschakelen
- Automatisch opnieuw opstarten
Informatie op het OLED-aanraakscherm
- De modus wijzigen
Modusoverzicht
- Tijdmodus
- Activiteitenmodus
- Modus Muziekbeheer
- Gebruik van Training
Waarschuwing
- Een binnenkomende oproep controleren
- Het ontvangen bericht controleren (alleen Android)
- Alarm controleren
- Informatie in het meldingsbericht
Firmware van de LG Fitnesspolsband bijwerken
Led-aanduidingen
5
De LG Fitnesspolsband app gebruiken
35
35
37
39
40
Hoe de LG Fitness app gebruiken
- Home-menu
- Activiteit
- Training
- Meer
6
Ondersteuning
45
47
47
48
Veelgestelde vragen (FAQ)
Lijst van compatibele smartphones
Melding met betrekking tot opensourcesoftware
Specificaties
9
1
2
3
4
5
6
10
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
De LG Fitnesspolsband is uw vriend
� De LG Fitnesspolsband helpt u om elke dag in real time te controleren in welke mate u een doel hebt
verwezenlijkt en hoeveel calorieën u hebt verbruikt voor een doeltreffend beheer door het aanbieden
van uw uurlijks activiteitenpatroon, bereik en voortgang van de verwezenlijking van het doel.
� De LG Fitnesspolsband toont met behulp van de app niet alleen de in een specifieke tijd
geregistreerde activiteit (tijd, calorieën, stappen, snelheid, tempo) maar ook gedetailleerde informatie,
zoals het traject van de activiteit, de snelheid, een tempografiek.
2
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
� De LG Fitnesspolsband informeert u in real time ook over inkomende en gemiste oproepen en
berichten, maar geeft ook de tijd, datum en resterende batterijduur weer, en u kunt er de muziek in
uw smartphone mee bedienen. Maar iOS stelt u niet op de hoogte dat het bericht is ontvangen.
� De LG Fitnesspolsband kan worden aangesloten op uw smartphone via Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE).
Het met de App compatibele smartphone-model kan worden toegevoegd of gewijzigd, afhankelijk
van de fabrikant van de telefoon.
. Werking van de LG Fitnesspolsband
� De LG Fitnesspolsband kan beweging detecteren met behulp van de tri-versnellingsmeter en
hoogtemeter. Hij kan ook het aantal verbruikte calorieën van de gebruiker berekenen op basis van
informatie over het lichaam van de gebruiker, zoals lengte, leeftijd, gewicht en geslacht door een
analyse van de dagelijkse activiteiten van de gebruiker, zoals stappen, afstand, tijd en intensiteit.
� De LG Fitnesspolsband motiveert u om te trainen door u samen met trillingen berichten te sturen
wanneer u uw doel bereikt of te lang hebt stilgezeten.
Inhoud van de verpakking
LG Fitnesspolsband
USB-kabel
USB-aansluiting
Snelgids/
Garantiekaart
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
11
Productoverzicht
Scherm:
Laat gedetailleerde informatie zien. Veeg
naar links of naar rechts en tik om een item te
selecteren.
Led:
Toont informatie zoals de mate waarin het doel
is bereikt.
,,Opmerking
Wanneer u de LG Fitnesspolsband voor het eerst inschakelt, houdt u de Menuknop gedurende twee
seconden ingedrukt.
2
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
Menuknop:
Als u de Menuknop ingedrukt houdt of erop
drukt, krijgt u toegang tot diverse menufuncties.
12
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
Opladen van de batterij
Met behulp van de USB-aansluiting
U kunt uw LG Fitnesspolsband opladen met behulp van de USB-aansluiting.
1. Sluit de USB-aansluiting aan op de LG Fitnesspolsband.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.
2
3. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
a
De AC-adapter
wordt niet
meegeleverd.
b
c
4. De batterij begint te laden en het apparaat geeft de batterij-indicator weer.
,,Opmerking
� Laad het apparaat helemaal op voordat u het voor de eerste keer gebruikt of na een lange
periode van niet-gebruik.
� De batterij kan worden opgeladen, zelfs als de LG Fitnesspolsband op een pc wordt aangesloten
met behulp van de USB-kabel.
� Om dit product te laden, moet u altijd gebruikmaken van een AC 5 V, 100 mA of hoger.
Gecertificeerde/Genoteerde adapter die voldoet aan LPS.
De batterijstatus controleren
1. Druk op de Menuknop om de Tijdmodus te selecteren.
2. Veeg op het scherm in de Tijdmodus om de resterende batterijduur te controleren.
Batterijstatus
Minder dan
10%
Batterij-indicator
Led-indicator
Rood /
Knippert.
Batterijstatus
Batterij-indicator
Led-indicator
Minder dan
60%
-
Minder dan
20%
-
Minder dan
80%
-
Minder dan
40%
-
Meer dan
81%
-
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
13
De oplaadstatus van de batterij controleren
Controleer tijdens het laden de batterijpictogrammen op het scherm zoals hieronder.
Batterijstatus
Batterij-indicator
/
Minder dan
40%
/
Minder dan
60%
/
Minder dan
80%
/
Minder dan
99%
/
2
Rood / Ingeschakeld
tijdens het laden.
Opgeladen
LED uit.
,,Opmerking
� De led-indicator knippert wanneer de batterij bijna leeg is. Laad de batterij op.
� De LG Fitnesspolsband wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij leeg is.
� Laad het apparaat helemaal op voordat u het voor de eerste keer gebruikt of na een lange
periode van niet-gebruik.
� Wanneer u een USB-hub gebruikt, wordt de batterij mogelijk niet opgeladen.
� De bedrijfstemperatuur van de LG Fitnesspolsband is -15 °C ~ 45 °C. De capaciteit van de batterij
kan afnemen als u het apparaat bij een te hoge of lage temperatuur gebruikt.
� Als de temperatuur te laag of hoog is, kan het apparaat niet meer worden opgeladen, laad het op
bij kamertemperatuur. (10 °C ~ 45 °C)
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
Minder dan
20%
Led-indicator
14
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
Oplaadtijd van de batterij en gemiddelde gebruiksduur van de
batterij
De oplaadtijd van de batterij en gemiddelde gebruiksduur van de batterij kunnen verschillen afhankelijk
van de oplaadstatus van de batterij, de operationele status en omgevingsfactoren.
Oplaadtijd van de
batterij
2
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
Gemiddelde
gebruiksduur
van de batterij
(indien volledig
opgeladen)
Drie uur om de batterij volledig op te laden
Als de smartphone niet is aangesloten (wanneer de Bluetooth is verbroken):
ongeveer vijf dagen
Als de smartphone is aangesloten: ongeveer twee dagen
(wanneer de Bluetooth is verbonden)
Waarschuwing voor batterij bijna leeg
De led knippert rood wanneer de resterende batterijduur minder dan 10% bedraagt.
De LG Fitnesspolsband is uitgeschakeld en het bericht [TURNING OFF] wordt weergegeven wanneer de
batterij leeg is.
Kies uw maat
De maat van de LG Fitnesspolsband hangt af van het model. Controleer dit vóór de aankoop.
U kunt de maat van de LG Fitnesspolsband kiezen zodat deze om de pols past.
FB84-BM,SM,RM
FB84-BL,SL,RL
FB84-BX,SX,RX
Omtrek
166 mm
Omtrek
181 mm
Omtrek
196 mm
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
15
De LG Fitnesspolsband dragen
Strek de punt van de band en schuif de band om uw pols. Laat de open kant aan de buitenkant, dat is
comfortabeler om te dragen.
2
Met de bewegingsfunctie
Maak een gebaar alsof u naar het horloge kijkt na het dragen van de LG Fitnesspolsband. Het scherm
wordt automatisch ingeschakeld. Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u de arm naar beneden
doet.
,,Opmerking
U kunt [Automatic screen on/off ] instellen in [More/LG Lifeband Touch Settings] op de LG Fitness
app. Raadpleeg de beschrijving over de functie Gebaren inschakelen op de instellingen van de LG
Fitnesspolsband . (Raadpleeg pagina 41.)
Gebruik van de LG Fitnesspolsband
,,Opmerking
Buig of open niet overmatig. Hierdoor kan het product beschadigd raken.
16
Starten met de LG Fitnesspolsband app
Apparaatregistratie en inschrijven
Stap 1 De LG Fitness app installeren
1. Zoek naar "LG Fitness" in de Play Store (Android-telefoon) of in de App Store (iPhone)
2. Installeer de "LG Fitness" app.
Stap 2 Apparaatregistratie
1. Activeer de "LG Fitness" app.
2. Raak op het scherm [Sign Up] aan.
Selecteer [Sign in] als u al aangemeld bent of als u wilt inloggen met uw facebook-ID.
3
Starten met de LG Fitnesspolsband app
3. Stel de Bluetooth-instelling in op "Enable" of "On" voordat u naar het apparaat zoekt.
4. Zorg ervoor dat de LG Fitnesspolsband en Bluetooth zijn ingeschakeld en selecteer [Search] in het
tabblad [LG Lifeband Touch] op de LG Fitness app.
5. [Pairing? /YES | NO] verschijnt op het scherm. Raak [YES] aan.
6. Zodra de apparaatregistratie is voltooid, verschijnt [Paired] op het scherm.
Starten met de LG Fitnesspolsband app
17
,,Opmerking
� De manier waarop Bluetooth wordt ingesteld kan verschillen afhankelijk van de fabrikant van de
smartphone.
� Om een verbinding te maken met de smartphone, raakt u binnen 10 seconden [YES] aan. Herhaal
stap 4 en stap 5 als de verbinding is mislukt.
� Wanneer u Bluetooth® technologie gebruikt, dient u een verbinding tot stand te brengen tussen
LG Lifeband Touch en de smartphone als deze zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand te
bewaren.
� Bluetooth maakt gebruik van dezelfde frequentie als sommige industriële, wetenschappelijke
en medische producten en producten met laag stroomverbruik. In de nabijheid van dit soort
producten kan storing optreden bij het maken van verbindingen.
� LG Electronics is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van
gegevens die via de Bluetooth-functie worden verzonden of ontvangen.
3
* Vul alle items in en selecteer [Next] om naar de volgende pagina te gaan.
1. Selecteer het land en ga akkoord met de voorwaarden en condities.
2. Voer de e-mail-ID en het te gebruiken wachtwoord in.
3. Voer uw geslacht, verjaardag, lengte en gewicht in.
4. Bepaal uw dagelijkse doel.
,,Opmerking
� U kunt het dagelijkse doel op [Home] of [More] veranderen wanneer u maar wilt.
� Zodra u het land selecteert, kan het niet worden gewijzigd zonder herinstallatie van de app
wanneer u zich aanmeldt voor een LG Fitness app-account. Om uw e-mailadres en het land te
wijzigen, installeert u de app opnieuw nadat u het hebt verwijderd.
� LG Electronics draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de service of juridische
kwesties in geval dat het door u geselecteerde land anders is dan het land waar u het apparaat
gebruikt.
� Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, is de dienst beperkt.
Starten met de LG Fitnesspolsband app
Stap 3 Aanmelden
18
Starten met de LG Fitnesspolsband app
Bluetooth opnieuw koppelen
� Om de smartphone opnieuw te verbinden, schakelt u de Bluetooth-instelling op [OFF] en opnieuw op
[ON] door de Menuknop gedurende twee seconden ingedrukt te houden wanneer de app actief is.
/
/
� De koppeling blijft in stand, zelfs als de Bluetooth-verbinding op uw smartphone uit en opnieuw in
wordt geschakeld.
3
Starten met de LG Fitnesspolsband app
Bediening van de LG Fitnesspolsband
19
De werking van de knop controleren
Instelling van Bluetooth-verbinding
1. Houd de Menuknop gedurende twee seconden ingedrukt na het inschakelen van de LG
Fitnesspolsband.
2. [BLUETOOTH] wordt weergegeven bij de eerste trilling.
3. Raak [ON] of [OFF] aan op het scherm.
4
� Om de LG Fitnesspolsband te gebruiken zonder verbinding met uw smartphone, selecteert u
[OFF]. (Gebruik dit om de batterij te besparen)
,,Opmerking
Bij aankoop en eerste inschakeling van de LG Fitnesspolsband is Bluetooth al ingeschakeld en
klaar om te koppelen met een smartphone.
Oriëntatie selecteren (links of rechts)
Het meetalgoritme en de weergave op het scherm worden geoptimaliseerd al naargelang de oriëntatie.
1. Houd de Menuknop gedurende vier seconden ingedrukt na het inschakelen van de LG
Fitnesspolsband.
2. De [L/R WRIST]-modus wordt weergegeven bij de tweede trilling.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
� Om de LG Fitnesspolsband te verbinden met uw smartphone, selecteert u [ON]. Het Bluetoothpictogram wordt weergegeven op het scherm wanneer het apparaat is verbonden met de
smartphone.
20 Bediening van de LG Fitnesspolsband
3. Raak [LEFT] of [RIGHT] aan op het scherm.
Uitschakelen
1. Houd de Menuknop gedurende zes seconden ingedrukt na het inschakelen van de LG
Fitnesspolsband.
2. De [POWER]-modus wordt weergegeven bij de derde trilling.
4
3. Raak [OFF] aan op het scherm om de stroom uit te schakelen.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
,,Opmerking
Houd de Menuknop gedurende twee seconden ingedrukt om de LG Fitnesspolsband in te
schakelen.
Automatisch opnieuw opstarten
In geval van een fout en als het apparaat stopt met werken, houdt u de Menuknop gedurende ongeveer
tien seconden ingedrukt.
,,Opmerking
Het scherm met de klok en opgeslagen gegevens blijven behouden, zelfs als het toestel
opnieuw wordt opgestart en de synchronisatie automatisch start.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
21
Informatie op het OLED-aanraakscherm
De modus wijzigen
Druk op de Menuknop om het scherm in te schakelen.
Druk opnieuw op de Menuknop om te navigeren door drie soorten modi.
Scherm
Tijdmodus
4
Muziekbeheermodus
,,Opmerking
� De LG Fitnesspolsband moet ten minste één keer met uw smartphone verbonden zijn om de
datum en tijd weer te geven.
� De LG Fitnesspolsband moet via Bluetooth met uw smartphone verbonden zijn om de
muziek te beheren.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
Activiteitenmodus
22 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Modusoverzicht
Tijdmodus
Om modi te wijzigen, veegt u op het scherm.
Tijd
4
Datum
Levensduur van de
batterij
Bediening van de LG Fitnesspolsband
� Tijd: Dit geeft de tijd weer. Het alarmpictogram wordt weergegeven als u een alarm op de LG Fitness
app instelt.
Het Bluetooth-pictogram wordt weergegeven als de LG Fitnesspolsband via Bluetooth met uw
smartphone is verbonden.
� Datum: Dit geeft de dag en datum van vandaag weer.
� Levensduur batterij: Dit geeft de resterende levensduur van de batterij weer. Meer informatie vindt
u in De batterijstatus controleren. (Raadpleeg pagina 12.)
,,Opmerking
� Veeg in tegengestelde richting op het scherm om de modi in omgekeerde volgorde te zien.
� De LG Fitnesspolsband moet ten minste één keer met uw smartphone verbonden zijn om de
datum en tijd weer te geven.
� U kunt de instelling van de tijdweergave op de LG Fitnesspolsband wijzigen in de LG Fitness app.
[Run the App / More / LG Lifeband Touch settings] (Raadpleeg pagina 41.)
Bediening van de LG Fitnesspolsband 23
Activiteitenmodus
Om naar Totaal calorieverbruik / Voor het doel verbruikte calorieën / Mate van bereiken van doel, Totale
afstand, Aantal stappen of [START] van de training te gaan, veegt u op het scherm. Raak [START] aan om
de Training te starten.
Totaal verbruikte calorieën
/ Voor het doel verbruikte
calorieën / Mate van
bereiken van doel
Totale afstand
Aantal stappen
Training
Totaal verbrande
calorieën
Doelstelling verbrande
calorieën
Mate van
doelverwezenlijking
� Totale afstand: Toont de afstand van vandaag tot nu toe weer.
� Aantal stappen: Toont het aantal stappen van vandaag tot nu toe weer.
� Training: Om de training (Intervalmeting) te starten, raakt u [Start] aan.
,,Opmerking
� Veeg in tegengestelde richting op het scherm om de modi in omgekeerde volgorde te zien.
� U kunt uw dagelijkse doel veranderen in LG Fitness app. [Run the app / Home / Change
Goal]. (Raadpleeg pagina 36.)
� De ledkleur van de LG Fitnesspolsband wordt gewijzigd afhankelijk van de mate van het
bereiken van doel. Raadpleeg de led-aanduidingen. (Raadpleeg pagina 34.)
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
� Totaal verbruikte calorieën / Voor het doel verbruikte calorieën / Mate van bereiken van doel:
Raak herhaaldelijk het scherm van Totaal verbruikte calorieën aan om de voor het doel verbruikte
calorieën of de mate van bereiken van doel weer te geven.
24 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Modus Muziekbeheer
U kunt het volume bedienen van de muziek in uw smartphone die via Bluetooth met de LG Fitness app
is verbonden.
Om de weergave-items in een modus te veranderen, veegt u op het scherm.
Afspelen of Pauzeren
Vooruit of Achteruit
Volume Omhoog
of Omlaag
� Afspelen of Pauzeren: Druk hierop om af te spelen of te pauzeren.
4
� Vooruit of Achteruit: Druk hierop om het vorige of volgende nummer af te spelen.
� Volume Omhoog of Omlaag: Hiermee regelt u het volume van de afgespeelde muziek.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
,,Opmerking
� Veeg in tegengestelde richting op het scherm om de modi in omgekeerde volgorde te zien.
� Om de muziek te beheren, moet uw smartphone via Bluetooth verbonden zijn.
� Om de muziek te beheren met de LG Fitnesspolsband, controleert u [Music control user settings]
op de LG Fitness app. (Raadpleeg pagina 41.)
� Op de LG Fitness app kunt u de muziek selecteren en afspelen waarnaar u tijdens uw training
wilt luisteren. [Run the App / Home/
Music selection], [Run the App / Workout /
Listening music] (Raadpleeg pagina 35 en 39.)
� U kunt alleen de algemene muziekspeler op de smartphone bedienen.
Bediening van de LG Fitnesspolsband 25
Gebruik van Training
U kunt diverse informatie in de Trainingmodus controleren.
1. Druk op de Menuknop om de Activiteitmodus te selecteren.
2. Veeg op het scherm in de Activiteitmodus om [START] te selecteren.
3. Raak [START] aan om de Training te starten.
Om diverse trainingsinformatie te controleren, veegt u op het scherm.
4. Once Lifeband Touch is verbonden met de mobiele app, start de trainingsmodus om te beginnen.
Tijd
Calorieën
Afstand
Aantal stappen
4
Tempo
Snelheid
� Tijd: Toont de totale trainingstijd.
� Calorieën: Toont het totale aantal verbrande calorieën tijdens de training.
� Afstand: Toont de totale trainingsafstand.
� Aantal stappen: Toont het totale aantal stappen tijdens de training.
� Snelheid: Toont de momentane snelheid tijdens de training.
� Tempo: Toont het huidige tempo tijdens de training.
� Hartslag: Toont de huidige hartslag tijdens de training. De hartslagmeter moet via Bluetooth zijn
aangesloten om de hartslag te meten.
,,Opmerking
� Veeg in tegengestelde richting op het scherm om de modi in omgekeerde volgorde te zien.
� De training wordt tien uur na het starten automatisch gestopt.
� De weergave-instellingen zoals snelheid, tempo en hartslag zijn beschikbaar op LG Fitness app.
[Run the App / More / LG Lifeband Touch settings] (Raadpleeg pagina 41.)
Bediening van de LG Fitnesspolsband
Hartslag
26 Bediening van de LG Fitnesspolsband
}
Snelkoppeling naar het hartslagscherm van de training
U kunt naar het hartslagscherm van de training gaan via het informatiescherm van de training.
1. Houd uw vinger op het scherm in het Trainingmenu.
2. Als het lichtblauwe led knippert, betekent dit dat uw hartslag wordt gemeten.
3. Als de meting voltooid is, wordt de huidige hartslag weergegeven op het scherm, en wordt de
hartslagzone weergegeven op de led.
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
,,Opmerking
� Op de LG Fitness app kunt u beslissen of de hartslag moet worden weergegeven of niet. [More
/ LG Lifeband Touch settings] (Raadpleeg pagina 41.)
� Een snelkoppeling naar het hartslagscherm van de training is alleen beschikbaar in de
Trainingmodus.
� De hartslagmeter moet via Bluetooth zijn aangesloten om de hartslag te meten.
}
De Trainingmodus verlaten
Hiermee verlaat u de Trainingmodus en keert u terug naar de Activiteitmodus.
1. [STOP PAUSE] wordt weergegeven wanneer u het scherm met uw hand aanraakt of bedekt in de
Trainingmodus.
2. Raak [STOP] aan om de Trainingmodus te voltooien.
Bediening van de LG Fitnesspolsband 27
}
Pauzeren en de Training hervatten
U kunt pauzeren en de Trainingmodus hervatten.
1. [STOP PAUSE] wordt weergegeven wanneer u het scherm met uw hand aanraakt of bedekt in de
Trainingmodus.
2. Raak [PAUSE] aan om de Trainingmodus te onderbreken.
3. Om de Trainingmodus te hervatten na onderbreking van de Trainingmodus, raakt u op [RESUME]
aan.
� [STOP PAUSE] verdwijnt als u de knop niet binnen drie seconden selecteert.
� De meting wordt voortgezet, zelfs wanneer [STOP PAUSE] wordt weergegeven.
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
,,Opmerking
28 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Waarschuwing
De LG Fitnesspolsband biedt een veelvoud aan meldingen: inkomende gesprekken, tekstberichten,
persoonlijk alarm, doelverwezenlijking, bluetooth-verbinding en batterijstatus.
De LG Fitnesspolsband moet met uw smartphone verbonden zijn om de Waarschuwingsfunctie te
controleren.
Een binnenkomende oproep controleren
U kunt met behulp van de LG Fitnesspolsband over een inkomende oproep worden bericht.
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
Afzender
Scherm (Android-telefoon)
Scherm (iPhone)
Geregistreerde beller
Niet-geregistreerde
beller
Onbekende beller
,,Opmerking
� Het display geeft maximaal 13 letters, cijfers, symbolen weer. In het geval van Koreaans kunnen
er maximaal 9 letters worden weergegeven.
� Bij de iPhone worden het nummer en de gegevens van de beller niet weergegeven.
� De tekst die in deze functie wordt gebruikt kan worden vervangen door het pictogram,
afhankelijk van het apparaat of besturingssysteem.
Bediening van de LG Fitnesspolsband 29
} Overschakelen naar de geluidonderbrekingsmodus (alleen Android)
Raak het scherm aan of het bedek het wanneer u een oproep ontvangt.
De LG Fitnesspolsband gaat automatisch naar de geluidonderbrekingsmodus.
} Een gemiste oproep controleren (alleen Android)
De gemiste oproepen worden weergegeven als [MISSED] op de LG Fitnesspolsband. U kunt de
informatie van elke oproep controleren. Het weergegeven nummer van de gemiste oproep neemt af
wanneer u de informatie over de gemiste oproep controleert.
,,Opmerking
� Als het aantal gemiste oproepen die u nog niet hebt gecontroleerd groter is dan 10, worden deze
afgebeeld als [MISSED 9+].
� De gemiste oproepen worden als [MISSED] weergegeven op de LG Fitnesspolsband.
� Raak het scherm aan om informatie over de laatst gemiste oproep te zien, en raak het scherm
opnieuw aan om informatie over de volgende gemiste oproep weer te geven.
� Druk op de Menuknop om informatie over alle gemiste oproepen te verwijderen.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
� De LG Fitnesspolsband ondersteunt geen handenvrije functie. U kunt een oproep niet ontvangen
of beëindigen met de Fitnesspolsband.
4
30 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Het ontvangen bericht controleren (alleen Android)
U kunt het ontvangen bericht controleren met behulp van de LG Fitnesspolsband. Om de weergegeven
melding te verwijderen, raakt u het scherm aan.
Afzender
4
Scherm
Bediening van de LG Fitnesspolsband
Geregistreerde
afzender
Niet-geregistreerde
afzender
Onbekende afzender
,,Opmerking
� De berichten die u nog niet hebt gecontroleerd met de LG Fitnesspolsband worden op het
scherm weergegeven als [NEW].
� Raak het scherm aan. Het recentste bericht of telefoonnummer en ontvangsttijd worden
weergegeven. Om de informatie over het volgende bericht te controleren, raakt u het scherm
opnieuw aan.
� Om de informatie van nieuwe berichten te verwijderen, drukt u op de Menuknop.
� De tekst die in deze functie wordt gebruikt kan worden vervangen door het pictogram,
afhankelijk van het apparaat of besturingssysteem.
} Nieuwe berichten controleren
De berichten die u nog niet hebt gecontroleerd met de LG Fitnesspolsband worden op het scherm
weergegeven als [NEW]. U kunt het nummer en de gegevens van de beller controleren. Het nummer
achter [NEW] neemt af na de controle.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
31
,,Opmerking
[NEW 9+] wordt weergegeven wanneer u meer dan tien nieuwe berichten hebt.
Alarm controleren
U kunt het alarm van de LG Fitnesspolsband op de app instellen.
Ga naar [More /Vibration alarm] op de LG Fitness app.
Als u het scherm met uw hand aanraakt of bedekt wanneer het alarm afgaat, wordt [STOP] weergegeven.
Raak [STOP] aan. Het alarm wordt uitgeschakeld.
Als u het alarm niet uitschakelt, werkt de snooze-functie.
,,Opmerking
4
� De Fitnesspolsband trilt op het moment dat u het alarm instelt.
Informatie in het meldingsbericht
De meldingen over de status van de activiteit, doelverwezenlijking, Bluetooth-onderbreking en
levensduur van de batterij worden weergegeven.
Toestanden
Langdurig zitten
en lichamelijke
activiteit
Mededeling
Trilling
Twee keer kort trilling
Doelverwezenlijking
Bluetooth
onderbroken
Synchronisatie
nodig
Batterij leeg
Een keer lange trilling
(waarschuwingsmelding)
Bediening van de LG Fitnesspolsband
� Meer informatie over het instellen van het alarm vindt u via [More /Vibration alarm] op de LG
Fitness app. (Raadpleeg pagina 42.)
32 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Firmware van de LG Fitnesspolsband bijwerken
Een update voor de LG Fitnesspolsband wordt beschikbaar gesteld als de firmware wordt verbeterd of
nieuwe functies worden toegevoegd.
Wanneer de nieuwste versie van de firmware op de server staat, licht de app u erover in dat een update
voor de LG Fitnesspolsband beschikbaar is.
1. Het venster [Lifeband Touch Updates] wordt weergegeven als er een update beschikbaar is bij het
uitvoeren van de applicatie.
2. Selecteer [Update Now] om de LG Fitnesspolsband bij te werken.
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
3. Synchroniseert met de LG Fitnesspolsband en het updatebestand wordt gedownload van de
updateserver.
Bediening van de LG Fitnesspolsband 33
4. Het bestand wordt overgebracht naar de LG Fitnesspolsband van uw smartphone.
5. De update van LG Fitnesspolsband wordt uitgevoerd.
4
7. Controleer [Update complete] en raak [Close] aan om het updatevenster van de LG Fitnesspolsband
te sluiten.
,,Opmerking
� U kunt de LG Fitnesspolsband niet downgraden naar een vorige versie.
� Schakel Bluetooth niet uit tijdens het bijwerken van de LG Fitnesspolsband.
Zet de app niet ineens uit.
� Het internet moet beschikbaar zijn voor het bijwerken van de LG Fitnesspolsband.
� Bij het opwaarderen van uw apparaat moet u ervoor zorgen dat uw smartphhone en LG Lifeband
Touch volledig worden opgeladen.
Bediening van de LG Fitnesspolsband
6. Zodra de update is voltooid, verschijnt [Finished] op het scherm van de LG Fitnesspolsband.
34 Bediening van de LG Fitnesspolsband
Led-aanduidingen
Prestaties
Klaar om te koppelen
Gekoppeld
Batterij
Laag (minder dan 10%)
Bezig met opladen
Opgeladen
4
Bediening van de LG Fitnesspolsband
Mate van
doelverwezenlijking
1 ~ 50 %
51 ~ 80 %
81 ~ 99%
100%
Hartslagmeting
Led-indicator
Violet / knippert.
Violet / langzaam in en uit
Led-indicator
Rood / knippert.
Rood / dof aan.
Led uit / Wanneer u op de MENU-knop drukt, wordt de groene Ledindicator ingeschakeld.
Led-indicator
Rood / Infaden
Geel / Infaden
Groen / Infaden
Groen / Knippert.
Led-indicator
De hartslag wordt
gemeten
Lichtblauw / Knippert.
Opwarmen
Lichtblauw / Ingeschakeld tijdens led-displaytijd.
Uithoudingsvermogen
Blauw / Ingeschakeld tijdens led-displaytijd.
Aerobic
Groen / Ingeschakeld tijdens led-displaytijd.
Anaeroob
Geel / Ingeschakeld tijdens led-displaytijd.
Hoge intensiteit
Rood / Ingeschakeld tijdens led-displaytijd.
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app 35
Hoe de LG Fitness app gebruiken
� U kunt uw activiteit en trainingrecord controleren die door de LG Fitnesspolsband werd gemeten.
� Het helpt u om uw activiteit systematisch te beheren door het uurlijkse activiteitenpatroon, de
activiteitenverdeling en de voortgang van de doelverwezenlijking te geven.
� Het motiveert u om te trainen door u te informeren wanneer u uw persoonlijke record breekt.
Home-menu
U kunt uw activiteit, trainingresultaat en totale resultaat controleren die werden gemeten met alle LG
Fitness-producten'.
a
d
b
c
e
5
b
c
d
e
Zoeken naar datum: Toont eerdere geregistreerde activiteiten.
Verbindingssstatus van het apparaat: Toont de huidige verbindingsstatus van het apparaat
en de batterijstatus van het verbonden apparaat.
: Voeg andere apparaten toe en registreer ze.
: Toont mijn beste resultaat in de geschiedenis van mijn activiteit en training.
Muziekselectie: Selecteert muziek om af te spelen.
,,Opmerking
� U kunt de muziekweergave bedienen in de smartphone die verbonden is met de LG
Fitnesspolsband.
Raadpleeg de beschrijving over de bedieningsmodus van de muziekweergave. (Raadpleeg
pagina 24.)
� U kunt uw activiteit en trainingresultaat en diverse andere resultaten controleren.
Synchroniseer uw gegevens ten minste eenmaal per week.
� Uploadgegevens over activiteit: Sleep en laat de startpagina los om het apparaat te
synchroniseren en gegevens te uploaden.
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
a
36 Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
� Het activiteitenresultaat van vandaag controleren
U kunt de totale activiteitregistratie van vandaag, het uurlijkse activiteitenpatroon en de wekelijkse
vooruitgang van de doelverwezenlijking controleren.
Om meer gedetailleerde informatie over activiteiten en training te controleren, gaat u naar [Activity].
� Veranderend dagelijks doel
U kunt uw dagelijkse doel gemakkelijk veranderen. Pas uw doel aan en hou daarbij rekening met
uw fysieke conditie. Om het doel aan te passen, selecteert u het weergegeven doel op het scherm
met de totale activiteitenresultaten van vandaag of [Change goal] op de wekelijkse grafiek van
doelverwezenlijking. Het is ook beschikbaar op [More / User Profile / Daily Goal].
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
,,Opmerking
U kunt de dagelijkse doelstelling controleren op het scherm van LG Fitnesspolsband.
Controleer de beschrijving van de activiteitweergavemodus. (Raadpleeg pagina 23.)
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app 37
Activiteit
Controleer de hoeveelheid activiteit gemeten door LG Fitnesspolsband.
�
Activiteitenanalyse: Om dit menu te laten zien, moet het apparaat worden geregistreerd.
In dit menu kunt u alle activiteit- en trainingresultaten controleren die door de LG Fitnesspolsband
werden gemeten. En u ziet ook de voortgang van het gemiddelde aantal dagelijks verbruikte
calorieën.
,,Opmerking
Uw activiteitgeschiedenis kan worden bijgewerkt om u meer nuttige gegevens te bieden.
Handmatig training invoeren: Als u trainingen, zoals zwemmen of golfen, wilt registreren, gebruik
dan [Enter Workout manually]. U kunt een training beheren die het apparaat niet meet. Als u de
training invoert, worden de overeenkomstige verbruikte calorieën weergegeven.
,,Opmerking
De totale verbruikte calorieën of de mate van doelverwezelijking op de LG Fitnesspolsband
kunnen verschillen van die van de app omdat de door u ingevoerde gegevens op de app
niet terug te vinden zijn in de LG Fitnesspolsband.
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
�
38 Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
�
5
Wijziging van het trainingverslag handmatig ingevoerd: Raak het item aan dat u handmatig hebt
ingevoerd om de starttijd of de duur van de training te wijzigen.
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app 39
Training
U kunt uw real time trainingsinformatie en -route controleren en de muziek veranderen.
U kunt ook uw trainingroute met verschillende kleuren markeren, afhankelijk van de trainingintensiteit.
1. Sleep de schuifbalk naar [Start]. De training wordt gestart met het aftellen.
Om uw trainingroute te controleren schakelt u de gps op uw smartphone in.
Voor een ritmische training speelt u muziek af.
2. Om de training te stoppen of te onderbreken verplaatst u de schuifbalk in de gewenste richting. Het
verloop van de training wordt weergegeven wanneer u de training stopt.
,,Opmerking
}
Muziek luisteren
1. Als u tijdens de training naar muziek wilt luisteren, raakt u de
2. Op de smartphone wordt de muziekspeler getoond.
3. Selecteer de muziek die u wilt afspelen.
-knop aan.
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
Wanneer u de GPS binnen gebruikt, wordt de kaart mogelijk niet weergegeven doordat geen
satellietsignaal wordt gedetecteerd.
40 Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
,,Opmerking
�
U kunt de muziekweergave bedienen in de smartphone die verbonden is met de
LG Fitnesspolsband. Raadpleeg de beschrijving over de bedieningsmodus van de
muziekweergave. (Raadpleeg pagina 24.)
�
De methode om de muziek te bedienen kan verschillen afhankelijk van het apparaat.
Meer
}
Gebruikersprofiel
Afmelden, de service deactiveren of wachtwoord wijzigen.
Ook kunt u de weergave, de lichamelijke meetinformatie en het dagelijkse doel resetten.
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
}
Gewicht en BMI
De BMI (Body Mass Index) wordt berekend op basis van het gewicht en de lengte die u hebt ingevoerd.
Als er wijzigingen zijn wat betreft uw lichaamsgrootte, drukt u op [Setting] en voert u de nieuwe cijfers
in om uw lichamelijke meetgegevens bij te werken. Het toont de BMI-updategeschiedenis in zijn geheel.
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
41
***Wat is het BMI-niveau (Body Mass Index)?
BMI (Body Mass Index) is de waarde die wordt berekend op basis van uw gewicht (kg) gedeeld
door het kwadraat van uw lengte (m²). Het is een belangrijke medische index om te bepalen of
hij/zij ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht of obesitas heeft. Het wijst op een risico op
obesitasgerelateerde ziekten.
(Zie onderstaande tabel.)
BMI
18,5 of minder
18,5~25,0
25,0~30,0
30,0 of meer
}
Bereik
Ondergewicht
Normaal
Overgewicht
zwaarlijvig
Risico op ziekten
Toenemend
Laag
Toenemend
Hoog
Instellingen van de LG Fitnesspolsband
a
b
f
g
c
h
d
e
a Indeling van tijdweergave: U kunt de tijd die op de LG Fitnesspolsband wordt weergegeven
instellen op 12-uurs- of 24-uursaanduiding.
b Tijd voor automatische uitschakeling van scherm: Stel de tijd in waarna het scherm automatisch
wordt uitgeschakeld. Het scherm wordt uitgeschakeld na de door u ingesteld tijd.
c Instellingen voor inschakeling scherm: Kies het startscherm dat wordt weergegeven wanneer de
LG Fitnesspolsband wordt ingeschakeld.
d Ontvangstinstellingen: Stel het apparaat in om oproepen, tekstmeldingen en motiverende
berichten te ontvangen.
e Trilling uitschakelen: Stel de gewenste tijd in waarin de trilling wordt uitgeschakeld. De trilling
wordt uitgeschakeld tijdens de ingestelde tijd. Maar als u het trilalarm hebt ingesteld op het tijdstip
dat valt binnen de door u ingesteld uitgeschakelde periode, blijft de trilling ingeschakeld.
f Stel in welke items tijdens de training worden weergegeven: U kunt instellen welk item wordt
weergegeven in de trainingmodus.
g Gebruikersinstellingen voor muziekbeheer: Om muziekbeheer te gebruiken, controleer [Music
control user settings]. Raadpleeg de beschrijving over de Muziekbeheermodus. (Raadpleeg pagina
24.)
h Gebaren inschakelen: Om de gebarenfunctie te gebruiken, controleer [Automatic screen on/off ].
Raadpleeg de beschrijving over de gebarenfunctie. (Raadpleeg pagina 15.)
i Gegevens van de LG Fitnesspolsband resetten: Om de gegevens te initialiseren die op de LG
Fitnesspolsband zijn opgeslagen, sleept u de schuifbalk naar [Initialize].
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
i
42 Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
}
Trilalarm
Stel de alarmtijd, snooze-functie, wekelijks herhaling in.
U kunt het alarm wijzigen of verwijderen. Er zijn max. 5 alarmen beschikbaar.
Om het alarm op LG Fitnesspolsband in te stellen, raadpleegt u de beschrijving over het controleren van
het alarm. (Raadpleeg pagina 31.)
}
Taalinstelling
Stel de weergege-de LG Fitnesspolsband in.
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app 43
}
Aansluiten
U kunt andere fitnessapparaten dan de LG Fitnesspolsband registreren en de status van de verbinding
controleren. Selecteer het gewenste apparaat en het scherm voor de status van de verbinding en/of het
toevoegen van nieuwe apparaten.
�
�
U kunt de gegevens van verschillende verbonden fitnessapparaten uitgebreid beheren.
U kunt uw trainingresultaat delen door verbinding te maken met andere trainingapps of SNSaccounts, zoals Facebook of Twitter.
,,Opmerking
}
LG Fitness producthulp
Vind meer informatie over LG Fitness-producten.
U kunt ook meer lezen over het algemene gebruik van de LG Fitnesspolsband .
5
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
Dit apparaat is niet bedoeld voor diagnosticeren, behandelen of voorkomen van ziekte of
medische aandoeningen. Zoek altijd het advies van een gekwalificeerde deskundige voordat
u wijzigingen aanbrengt in uw training, slaap of voeding.
44 Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
}
Melding
U kunt ook berichten over de update of het systeem van de app manager controleren.
}
Veelgestelde vragen
U kunt zoeken naar veelgestelde vragen zoals kenmerken van het product, gebruikswijze, vragen m.b.t.
koppelen.
}
Versie-informatie
U kunt de versie-informatie, voorwaarden en privacy van de LG Fitness app lezen.
5
Om de laatste versie te gebruiken, selecteert u [Update].
Gebruik van de LG Fitnesspolsband app
Ondersteuning 45
Veelgestelde vragen (FAQ)
V: Wat zijn de algemene instructies voor het gebruik van de LG Fitnesspolsband?
A: 1) Controleer de productonderdelen.
2) Zoek naar LG Fitness in de Play Store (Android) of in de App Store (iPhone) en installeer de app.
3) Registreer de LG Fitnesspolsband in de LG Fitness app en meldt u aan.
4) Draag de LG Fitnesspolsband en meet uw activiteit of training.
5) Controleer de gedetailleerde informatie over uw activiteit of training op LG Fitness app.
V: Bestaat de kans dat mijn gegevens op de LG Fitnesspolsband zullen worden gedeeld?
A: LG Fitness deelt geen klantgegevens met een derde partij of persoon. Maar gerelateerde
informatie kan worden gedeeld met de geselecteerde derde of persoon die u hebt geselecteerd,
zoals een fitnessdienst of SNS-dienst.
V: Hoe lang moet ik de batterij opladen?
A: Het duurt drie uur om de batterij volledig op te laden. U kunt opladen via USB-aansluiting.
Tijdens het opladen, wordt het LED-lampje rood. Als de smartphone niet is verbonden en de
Bluetooth-verbinding is uitgezet, kan het batterijvermogen ongeveer 5 dagen meegaan, indien
verbonden, 2 dagen. Als het batterijpictogram niet wordt weergegeven, moet de batterij worden
opgeladen.
V: Wat gebeurt er als de batterij volledig leeg is tijdens het gebruik van de LG Fitnesspolsband?
A: Wanneer de batterij leeg is, worden de gegevens niet opgeslagen maar blijven de vorige gegevens
V: Hoe verschilt de LG Fitnesspolsband van apparaten voor activiteitbeheer of metingen?
A: De LG Fitnesspolsband motiveert u om fitnessactiviteiten te doen door middel van een mooi
design, superieure draagsensatie, handige functies, hoge nauwkeurigheid en eenvoudige mobiele
app.
V: Wat doet de LG Fitness app?
A: U kunt het uurpatroon of een deel van uw activiteit en training controleren en dit delen op SNS.
U kunt uw dagelijkse doel wijzigen en handmatig uw ongemeten training registreren. U kunt de
instelling van uw LG Fitnesspolsband wijzigen.
Ondersteuning
behouden. Wanneer opnieuw wordt gesynchroniseerd met de smartphone na het ontladen, kunt
u het vorige record te controleren via de app, maar wordt uitwerkinformatie verwijderd op het
scherm van het apparaat.
6
46 Ondersteuning
V: Het scherm met de klok verschijnt niet.
A: Na de installatie van de LG Fitness app, meldt u zich aan om uw account te synchroniseren met uw
LG Fitnesspolsband. U moet het apparaat met de smartphone synchroniseren om de tijd en datum
te zien.
V: Hoe kan ik de metingen van gisteren controleren?
A: Als u uw gegevens synchroniseert met de smartphone app, kunt u de al gesynchroniseerde
gegevens op uw smartphone app controleren.
V: Hoe kan ik Bluetooth-overdracht gebruiken?
A: Voordat u uw LG Fitnesspolsband registreert, installeert u de LG Fitness app op uw smartphone.
De gegevens worden automatisch overgedragen tussen de apparaten die via Bluetooth
verbonden zijn. De Bluetooth-verbinding met de LG Fitnesspolsband kan worden verbroken
wegens de Wi-Fi-interferentie.
V: Wat toont het scherm van de LG Fitnesspolsband?
A: Op het scherm worden de klokmodus, activiteitweergavemodus en muziekweergavemodus
6
weergegeven wanneer u op de Menuknop drukt. In de klokmodus worden de huidige tijd, dag
en datum en resterende levensduur van de batterij weergegeven. De activiteitweergavemodus
bestaat uit de totale verbruikte calorieën, totale afstand, totaal aantal stappen en startknop voor
training (onderdeel meting). In de muziekafspeelmodus zijn muziek afspelen, pauze, zoeken naar
muziek en volumeregeling beschikbaar. In elke modus kunt u op het scherm vegen om het item te
wijzigen.
Ondersteuning
V: Ik wil graag de beperkte garantie, het retour- en uitwisselingsbeleid kennen.
A: Raadpleeg het meegeleverde kwaliteitscertificaat.
V: Ik wil graag weten hoe ik een LG Fitnesspolsband verander na de vervanging of
onderhoud van het product.
A: 1)
Schakel de LG Fitnesspolsband in die u opnieuw wilt registreren.
2) Selecteer [LG Lifeband Touch] en raak [add] aan op [Run the App / More /Connecting]
3) Selecteer de LG Fitnesspolsband die u wilt verbinden en selecteer [YES] wanneer [Pairing? /
YES | NO] op het scherm verschijnt.
V: De batterij raakt sneller leeg dan bij aankoop.
A: Wanneer u het apparaat blootstelt aan zeer lage of hoge temperaturen, kan de bruikbaarheid van
de lading afnemen. De batterij is een verbruiksgoed en de bruikbare lading wordt korter naarmate
de tijd verstrijkt.
Ondersteuning 47
Lijst van compatibele smartphones
Fabrikant
Model
OS-versie
Bluetooth-versie
iPhone® 4S
Apple
iPhone® 5, 5s, 5c
iPod Touch
iOS 6/ 7
(5th Generation)
LG G2TM
LG
Google NexusTM 5
Bluetooth 4.0 LE
LG G FlexTM
Samsung
Galaxy S® 4
Android
Galaxy S® 3
Jelly Bean 4.3 of meer
Galaxy Note® 2
Galaxy Note® 3
Galaxy round®
,,Opmerking
Het smartphonemodel dat compatibel is met de App, kan worden toegevoegd of gewijzigd,
afhankelijk van de telefoonfabrikant.
Melding met betrekking tot opensourcesoftware
Ondersteuning
Als u de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL en andere opensourcelicenties wilt downloaden,
gaat u naar http://opensource.lge.com. Alle vermelde licentievoorwaarden, garantiedisclaimers en
copyrightmeldingen kunnen met de broncode worden gedownload.
6
48 Ondersteuning
Specificaties
Menuknop
Uiterlijk
Grootte: X-Large 196 mm, Large 181 mm, Medium 166 mm,
dikte: 10 mm of minder
Gewicht: X-Large 53,11 g, Large 50,12 g, Medium 49,86 g
Scherm: OLED touch, LED
Sensor: Triaxiale vernellingssensor, druksensor
Apparaat
Verbindingsopties: Bluetooth
Ondersteunde apparaten: Android Phone, iPhone
Bedrijfstemperatuur: -15 ~ 45 °C
Android 4.3 of hoger (Jelly Bean),
Algemeen
Android / iOStoepassing
iOS 6.0 of hoger
Resolutie (Android): 1920*1080, 1280*720,
Resolutie (iOS): 960*640, 1136*640
Bluetooth-regeling: Bluetooth 4.0 LE
Bluetooth
RF-kanaal: 40 / Modulatie: GFSK / Vermogen: 10 dBm
of minder / Rx Sen: -85 dBm
Frequentiebereik: 2,4 GHz (2402 - 2480 MHz)
Ondersteuning bediening met aanraakscherm
Geef de tijd, datum en resterende levensduur van de batterij op het scherm.
Activiteit: Totaal verbruikte calorieën, Doelstelling verbruikte calorieën, Mate
van doelverwezenlijking, Totale afstand, Aantal stappen
Training: Tijd, Calorieën, Afstand, Aantal stappen, Snelheid, Tempo, Hartslag
(wanneer gekoppeld met hartslagmeter)
6
Ondersteuning
Muziekbeheer: Afspelen, Pauzeren, Vooruit, Achteruit, Volume +/-
Belangrijkste
kenmerken
Controleren van
inkomende oproep
en tekst
Android-telefoon: ontvangst van telefoongesprekken
(identificatie beller) en tekstberichten wordt
ondersteund.
iPhone: alleen ontvangst van telefoongesprekken
(identificatie beller is niet beschikbaar) wordt
ondersteund.
Meldingsbericht: Mate van doelverwezenlijking, Aanmoediging voor
activiteit, Waarschuwing bijna lege batterij, Bluetooth losgekoppeld
Trilalarm: ondersteunt max. vijf alarmen (U kunt dit instellen in de LG Fitness
app.)
Ondersteunen de Koreaanse en Engelse weergave op het scherm.
(U kunt dit instellen in de LG Fitness app.)
Ondersteuning LG Fitness smartphone app (voor Android-telefoon en
iPhone)
Waterbestendigheid
Spatwaterbestendig
Ondersteuning 49
Laadtemperatuur van de batterij: + 10°C ~ 45°C
Capaciteit: Ingebouwde Li-polymeerbatterij 90 mAh
Batterij
Levensduur batterij: ongeveer twee dagen (als het apparaat met een
smartphone is verbonden), ongeveer vijf dagen (wanneer het apparaat
wordt ontkoppeld van de smartphone of de Bluetooth-verbinding wordt
verbroken)
Oplaadmethode: USB-aansluiting, USB-kabel (volledige oplaadtijd: 3 uur of
minder)
�
Het ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De
standaard app die met het apparaat wordt meegeleverd is onderhevig aan updates en wordt
mogelijk niet meer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving.
6
Ondersteuning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising