LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
KASUTUSJUHEND
Network 3D Blu-ray™ kodukino
Lugege enne seadme kasutamist käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt
ning hoidke see alles.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Alustamine
Ohutusteave
1
ETTEVAATUST
Alustamine
ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA
MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See võrdkülgse kolmnurga
sees asuv noolekujulise peaga
piksenoole kujutis on mõeldud
kasutaja teavitamiseks toote
korpuses olevast isoleerimata
ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt
tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi
tekitamise ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees
asuv hüüumärk on mõeldud
kasutaja teavitamiseks tootega
kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja
hooldusjuhistest.
HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.
ETTEVAATUST! Ärge blokeerige
ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja
toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi
blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile,
vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale.
Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks
raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja
arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja
juhiste järgimisel.
ETTEVAATUST! AVATUNA 1M KLASSI NÄHTAV
JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE
OTSE KIIREALLIKASSE, KUI KASUTATE OPTILIST
ABIVAHENDIT.
Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride
kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia
ohtliku kiirguse tekkimiseni.
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada
eraldi vooluringi;
See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab
vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning
millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud
tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid,
lahtised või kahjustatud seinakontaktid,
pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või
kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon
on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste
ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage
seadme kasutamine ning laske juhe volitatud
hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise,
pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise
eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise
kohale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks
tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja.
Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti
ligipääsetav.
Alustamine
Antud seade on varustatud portatiivse patarei või
akuga.
ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega
(tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord
1. Kui seade on märgistatud selle
elektri- ja elektroonikaseadmete
lahuskogumist märgistava tähisega
(ratastega prügikonteineri kujutis,
millele on rist peale tõmmatud),
tuleb toodet käidelda vastavalt
Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei
tohi visata tavalise prügi hulka. Nad
kuuluvad lahuskogumisele selleks
määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme
käitlemine tavaprügist lahus on
korraldatud selleks, et vältida
negatiivseid tagajärgi, mida
põhjustaksid seadme osade
purunemisel vabaneda võivad ohtlikud
jäätmed loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle
kohta, kuhu ja millal saab ära anda
oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja
elektroonikaseadme, küsige kohalikult
omavalit- suselt, prügifirmalt või
kaupluselt, kust seadme ostsite.
Kasutatud patareide/akude käitlemine
1. Kui teie toote patareidel/akudel on
ristiga läbi kriipsutatud ratastega
prügikonteineriga märgis, tähendab
see, et nendele rakendub Euroopa
Liidu direktiiv 2006/66/EC.
2. Seda sümbolit võib täiendada
elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või
plii (Pb) keemiline tähis, kui patarei/aku
sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle
0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide/akude käitlemine
peab toimuma olmeprügiveost eraldi,
riiklikult või kohaliku omavalitsuse
poolt määratud spetsiaalsete
kogumispunktide kaudu.
4. Teie vanade patareide/akude
nõuetekohane käitlemine aitab ära
hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele.
5. Täpsema teabe saamiseks oma
vanade patareide/akude käitlemise
kohta pöörduge palun kohaliku
omavalitsuse/jäätmekäitlusettevõtte
poole või kauplusse, kust te antud
toote ostsite.
1
Alustamine
Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku
ohutut käitlemist. Eemaldage tühi aku või patarei,
sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises
järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning
võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele,
tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse
konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud
kogumispunktides. Ärge käidelge akusid või
patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on
kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid
ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse
kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
3
4
Alustamine
Euroopa Liidu teatis raadiotoote kohta
1
Alustamine
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et kõnealune/
kõnealused toode/tooted on vastavuses direktiivide
1999/5/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 2009/125/EÜ
ja 2011/65/EU oluliste nõuete ja muude asjakohaste
sätetega.
Vastavusdeklaratsiooni koopia saamiseks võtke
ühendust järgmisel aadressil.
Selle toote kohta ühilduvus teabe saamiseks
pöörduge kontorisse:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Soovime rõhutada, et need EI OLE
klienditeeninduse kontaktandmed.
Klienditeeninduse andmeid vaadake
garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.
Kasutamiseks üksnes siseruumides.
Raadiosageduse kiirguse teatis
Kõnealuseid seadmeid tuleks paigaldada ja
kasutada nii, et kiirgaja ja teie keha vahele jääv
minimaalne kaugus on 20 cm.
Märkused autoriõiguste kohta
yy Kuna Bly-ray Disc formaadile on sisukaitsena
kinnitatud AACS (Advanced Access Content
System), mille kasutamine on sarnane DVD
formaadi CSS-le (Content Scramble System),
siis on kehtestatud kindlad taasesituse,
analoogsignaali väljundi jne. piirangud AACSkaitsega sisule. Selle toote kasutamine ja
piirangud võivad erineda sõltuvalt toote ostmise
ajast, kuna need piirangud võivad olla AACS-i
poolt heaks kiidetud ja/või muudetud pärast
selle toote valmistamist.
yy Lisaks kasutatakse Blu-ray Disc formaadi
sisukaitsesüsteemile BD-ROM Mark ja BD+,
mis kehtestab kindlad piirangud, kaasarvatud
taasesituspiirangud BD-ROM Mark ja/või BD+
kaitsega sisudele. Lisateabe saamiseks AACS-i,
märgi BD-ROM, BD+ või selle toote kohta võtke
ühendust volitatud klienditeeninduskeskusega.
yy Mitmed BD-ROM/DVD-plaadid on kodeeritud
kopeerimiskaitsega. Seetõttu peaksite oma
mängija ühendama ainult otse teleriga, mitte
videomakiga. Videomakiga ühendamisel võib
kopeerimiskaitsega plaatidelt esitatav pilt olla
moonutatud.
yy See toode sisaldab autoriõigusega
kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad
Ameerika Ühendriikide patentide ja muud
intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva
autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema
Rovi Corporationi poolt heaks kiidetud ning on
mõeldud vaid kasutamiseks kodus ja muuks
piiratud viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul,
kui Rovi Corporation on teisiti kasutamiseks
heakskiidu andnud). Pöördprojekteerimine ning
osadeks lahtivõtmine on keelatud.
yy Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide
autoriõiguse seaduste kohaselt võib
teleprogrammide, videokassettide, BD-ROM
plaatide, DVD-plaatide, CD-plaatide ja muu
materjali volitamata salvestamine, kasutamine,
esitamine, levitamine või ümbertöötlemine
kaasa tuua tsiviilõigusliku vastutuse ja/või
kriminaalvastutuse.
Alustamine
5
Tähtis teatis teleri värvisüsteemi
kohta
Selle mängija värvisüsteem erineb sõltuvalt hetkel
esitatavast plaadist.
Kõiki mängijast väljastatavaid signaale on võimeline
vastu võtma ainult mitmesüsteemne värviteler.
yy PAL-värvisüsteemiga telerist näete pilti
moonutatuna, kui kasutate NTSC-signaaliga
salvestatud plaate või videosisu.
yy Mitmesüsteemne värviteler muudab vastavalt
sisendsignaalidele värvisüsteemi automaatselt.
Juhul kui värvisüsteemi ei vahetata automaatselt,
lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse, et näha
ekraanil normaalseid pilte.
yy Isegi kui NTSC-värvisüsteemis salvestatud plaati
esitatakse teie teleris korralikult, ei pruugita neid
korralikult salvestada teie salvestajas.
>>Ettevaatust
yy 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib
põhjustada peapööritust või väsimust.
yy Jõuetutel inimestel, lastel ja rasedatel naistel
ei soovitata filme 3D-režiimis vaadata.
yy Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust,
peapööritust või peavalu, soovitame
tungivalt taasesitamine lõpetada ning
puhata normaalse enesetunde taastumiseni.
1
Alustamine
Näiteks kui mängija esitab NTSC-värvisüsteemis
salvestatud plaati, väljastatakse pilti NTSCsignaalina.
6
Sisukord
Sisukord
1
Alustamine
2
8
8
9
9
9
10
11
12
12
Ohutusteave
Sissejuhatus
– Mängitavad plaadid ja antud juhendis
kasutatud sümbolid
– Sümboli „7” kuvamisest
– Piirkonnakood
– Süsteemi valik
Kaugjuhtimispult
Esipaneel
Tagapaneel
Aktiivne valjuhääldi
2
Ühendamine
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Põhiseadme kinnitamine seinale
Seadistamine
– Juhtmeta ühendus
Ühendamine teleriga
– Mis on SIMPLINK?
– ARC (helitagastuskanal) funktsioon
– Eraldusvõime seadistamine
Antenni ühendamine
Ühendused välise seadmega
– PORT. IN-ühendus
– OPTICAL IN-ühendus
– HDMI-ühendus (HDMI IN)
Ühendamine koduvõrguga
– Püsivõrgu ühendus
– Püsivõrgu seadistamine
3
Süsteemi seadistamine
24
25
25
26
27
28
29
30
31
Esialgne seadistus
Seaded
– Seadistamine
– Menüü [NETWORK]
– Menüü [DISPLAY]
– Menüü [LANGUAGE]
– Menüü [AUDIO]
– Menüü [LOCK]
– Menüü [OTHERS]
4
Kasutamine
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Helirežiim
3D heliefekt
Menüü Home ekraanikuva
– Menüü [HOME] kasutamine
– Smart Share’i kasutamine
Lingitud seadmete esitamine
– Plaadi esitamine
– Blu-ray 3D plaadi esitamine
– Faili esitamine plaadilt / USBseadmelt
– Võrguserveri faili esitamine
Arvuti kasutamine koduvõrgu serverina
– Nero MediaHome 4 Essentials
installimine
– Failide ja kaustade jagamine
– Teave Nero MediaHome 4 Essentials
kohta
– Süsteeminõuded
Üldine taasesitus
– Video- ja audiosisu põhitoimingud
– Põhitegevused fotosisu puhul
– Plaadimenüü kasutamine
– Esituse jätkamine
– Viimase stseeni mälu
Ekraanikuva
– Video taasesitamise juhtimine
– Fotode vaatamine
Taasesitamise lisafunktsioonid
– Taasesitamise kordamine
– Teatud lõigu kordamine
– Esitamine alates valitud ajast
– Subtiitrite keele valimine
– Erinevate helisätete valimine
– Erinevate võttenurkade valimine
– Teleri kuvasuhte muutmine
– Subtiitrite koodilehe muutmine
– Pildirežiimi muutmine
– Sisuteabe vaatamine
– Sisuloendi vaate muutmine
– Subtiitrite faili valimine
– Slaidisõu ajal muusika kuulamine
– 2D-sisu muundamine 3D-ks
Lisafunktsioonid
– BD-LIVE™-i nautimine
– LG AV Remote
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
50
Sisukord
51
51
52
53
53
53
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
– Audio-CD salvestamine
– FM-raadio või PORTABLE-allika
salvestamine
– Info vaatamine Gracenote Media
andmebaasist
Raadio kasutamine
– Raadio kuulamine
– Raadiojaamade seadistamine
– Salvestatud jaamade kustutamine
– Kõigi salvestatud jaamade
kustutamine
– FM halva vastuvõtusignaali
parandamine.
– Vaadake infot raadiojaamade kohta
USB-klaviatuuri või hiire kasutamine
Premium-funktsiooni kasutamine
LG Smart Worldi kasutamine
– Sisselogimine
– Võrgust sisu otsimine
[My Apps] menüü kasutamine
Bluetoothi kasutamine
– Bluetooth-seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
63
63
65
65
66
67
67
67
68
69
70
71
74
76
76
76
77
7
– Võrguvärskenduse teade
– Tarkvara värskendamine
Lisateavet
– Failide sobivus
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Teave DLNA kohta
– Teatud süsteeminõuded
– Ühilduvuse märkused
Audioväljundi tehnilised andmed
Piirkonnakoodide nimekiri
Keelekoodide loend
Kaubamärgid ja litsentsid
Tehnilised andmed
Hooldus
– Seadme käsitsemine
– Märkused plaatide kohta
Oluline teave võrguteenuste kohta
1
2
3
4
5
5
Veaotsing
59
59
60
61
61
61
61
Veaotsing
– Üldine teave
– Võrk
– Pilt
– Heli
– Klienditugi
– Avatud lähtekoodiga tarkvara teade
6
Lisa
62
Teleri juhtimine kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga
– Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri
jaoks
Võrgutarkvara värskendus
62
63
Sõltuvalt mängija tarkvara tootjast või teenusepakkujast võib osa selle kasutusjuhendi sisust erineda
mängija tegelikust sisust.
6
8
Alustamine
Sissejuhatus
1
Mängitavad plaadid ja antud juhendis kasutatud sümbolid
Alustamine
Andmekandja/
nimetus
Logo
Sümbol
Kirjeldus
yy näiteks müügil olevad või laenutatavad
filmiplaadid
e
yy “Blu-ray 3D” plaadid ja “Blu-ray 3D ONLY”
plaadid.
yy BD-R/RE plaadid, mis on salvestatud BDAV
formaadis.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE plaadid, mis sisaldavad filmi-,
muusika- või fotofaile.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
yy näiteks müügil olevad või laenutatavad
filmiplaadid
yy Ainult filmirežiim ja “suletud” plaat
yy loeb ka kahekihilisi plaate
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio-CD
(12 cm)
o
“Suletud” AVCHD formaat
y
u
i
yy filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad
DVD±R/RW plaadid
r
Ainult VR režiim ja “suletud” plaat
t
Audio-CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
Märkus
–
Ettevaatust
–
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
,
>
yy filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad
DVD±R-plaadid
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge formaat
Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.
Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud
võimalike kahjustuste eest.
Alustamine
,,Märkus
yy Sõltuvalt salvestusseadmete tingimustest
või CD-R/RW- (või DVD±R/RW-) plaadist
endast, ei saa mõningaid CD-R/RW- (või
DVD±R/RW-) plaate selle seadmega esitada.
yy Arvutiga salvestatud BD-R/RE, DVD±R/
RW ja CD-R/RW plaadid või DVD- või CDsalvestajaga salvestatud plaadid ei pruugi
mängida kui plaat on kahjustatud või
määrdunud, või kui mängija läätsel on
mustus või kondensatsioon.
yy Kui te kirjutate plaati arvutiga, siis isegi kui
kirjutamine toimub ühilduvas vormingus,
võib esineda juhtumeid, mil plaati ei saa
esitada plaadi salvestamisel kasutatud
rakendustarkvara seadistuste tõttu.
(Täpsema teabe saamiseks pöörduge
tarkvara arendaja poole.)
yy See salvesti vajab parima esituskvaliteedi
saavutamiseks plaatide ja salvestuste
vastamist teatud tehnilistele standarditele.
yy Eelsalvestatud DVD-d vastavad neile
standarditele automaatselt. Kirjutatavate
plaatide formaate on väga palju (sh MP3või WMA-failidega CD-R plaadid) ning need
nõuavad ühilduva esituse tagamiseks teatud
eeltingimuste (vaata ülalt) täitmist.
yy Tarbijad peaksid meeles pidama, et
internetist MP3-/WMA-failide ja muusika
allalaadimiseks on vajalik luba. Meie
firmal puuduvad õigused taolise loa
väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks
tuleb alati pöörduda autoriõiguste valdaja
poole.
yy Peate määrama plaadi vorminduse
valikuks [Mastered], et muuta plaadid LG
mängijatega ühilduvaks, kui vormindate
ülekirjutatavaid plaate. Kui määrate valikuks
Live System, siis ei saa te seda LG mängijal
kasutada. (Mastered/Live File System:
Windows Vista plaadivorminduse süsteem)
Sümboli „7” kuvamisest
Teleriekraanile võidakse kuvada „7”, mis osutab, et
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle
konkreetse andmekandja puhul kasutatav.
Piirkonnakood
Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood.
Selle seadmega saab esitada ainult neid BD-ROM
või DVD plaate, mis kannavad sama märgistust, mis
on toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL”.
Süsteemi valik
Kui plaat on seadmes, vajutage B (OPEN/CLOSE)
ja ärge plaati eemaldage. Hoidke nuppu M (PAUSE)
kauem kui viis sekundit all, kui ekraanile on kuvatud
[OPEN].
1
Alustamine
yy Olenevalt salvestustarkvarast ja salvestuse
lõpetamise asjaoludest võib mõnede
salvestatud plaatide (CD-R/RW või DVD±R/
RW) esitamine selle seadmega osutuda
võimatuks.
9
10
Alustamine
Kaugjuhtimispult
• • • • • • a • • • • • • 1
Alustamine
1 (POWER): lülitab seadme SISSE
ja VÄLJA.
B (OPEN/CLOSE): Tõukab välja ja
sisestab plaadi.
FUNCTION: Sisendrežiimi
vahetamine.
0–9 numbrinupud: menüüs
nummerdatud suvandite valimine.
CLEAR: Parooli seadistamisel
eemaldatakse number või
katkestatakse võrguühendus.
REPEAT (h): Kordab soovitud
lõiku või episoodi.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): otsib taha- või
ettepoole.
C/V (SKIP): liigub järgmise
või eelmise peatüki/pala/faili
juurde.
Z (STOP): lõpetab esituse.
d (PLAY): käivitab esituse.
M (PAUSE): peatab esituse
ajutiselt.
SPEAKER LEVEL: võimaldab
reguleerida kõlarite helitasemeid.
SOUND EFFECT: võimaldab
valida helirežiimi.
VOL +/-: võimaldab reguleerida
kõlarite helitugevust.
Patareide paigaldamine
OPTICAL/TV SOUND: Võimaldab
vahetada sisendrežiimi optiliseks.
MUTE: vaigistab seadme.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): kuvab menüü [Home
Menu] või sulgeb selle.
Eemaldage kaugjuhtimispuldi
tagaküljel asuv patareipesa kaas ja
asetage pesasse kaks R03 (suurus
AAA) patareid, nii 4 et 5 ja
tähistused kattuksid.
3D SOUND: Valib 3D heliefekti.
INFO/MENU (m): kuvab
ekraanimenüü või sulgeb selle.
Suunanupud: valib menüüs
suvandi.
PRESET +/-: Valib
raadioprogrammi.
TUNING +/-: Häälestab soovitud
raadiojaama.
ENTER (b): kinnitab menüüs
tehtud valiku.
BACK (1): Suleb menüü või viib
tagasi eelmisele kuvale.
TITLE/POP-UP: kuvab DVD
pealkirjamenüü või BD-ROM-i
hüpikmenüü, kui see on saadaval.
DISC MENU: avab plaadimenüü.
• • • • • • d • • • • • •
Värvilised nupud (R, G, Y, B):
- Kasutatakse BD-ROM-i
menüüdes liikumiseks. Neid
kasutatakse ka kui teatud
menüüde otseteede nuppe.
- B nuppu: võimaldab FM-režiimis
valida mono/stereo.
RDS: Radio Data System.
PTY: Vaatleb RDS programmi
tüüpe.
PTY SEARCH:
Otsib programmi tüüpi.
SUBTITLE: subtiitrite keele
valimine.
AUDIO: audiokeele või
audiokanali valimine.
SLEEP: võimaldab määrata aja,
mille möödumisel lülitub seade
välja.
MUSIC ID: filmi esitamise ajal
pakub võrguühenduses olles
teavet hetkel esitatava laulu kohta.
? : See nupp ei ole saadaval.
X (REC): Salvestab audioCD-plaatidelt, FM-raadiost
või PORTABLE-allikatest USBseadmele.
• • • • • • d • • • • • •
Teleri juhtnupud: vt lk 62.
Alustamine
11
Esipaneel
a
b
1
Alustamine
e
c
d
a Plaadipesa
b Opereerimisnupud
1/! (Toide)
-/+ (Helitugevus)
DM (Esita / Paus)
Z (Peata)
F (Funktsioon)
Võimaldab muuta sisendallikat või funktsiooni.
R (Esita / Paus)
c USB-port
d Kuvaaken
>>Ettevaatust
Ettevaatusabinõud puutenuppude kasutamisel
yy Puutenuppude kasutamisel peavad käed
olema puhtad ja kuivad.
- Niiskes keskkonnas pühkige enne
kasutamist kogu niiskus puutenuppudelt.
yy Ärge kasutage puutenuppudele vajutamisel
jõudu.
- Liigse jõu kasutamisel võite vigastada
puutenuppude sensorit.
yy Puudutage vajalikku nuppu funktsiooni
korrektseks käivitamiseks.
yy Olge ettevaatlik ja ärge laske voolujuhtivatel
materjalidel nagu metallobjektid
nuppudega kokku puutuda. See võib
põhjustada talitlushäireid.
12
Alustamine
Tagapaneel
1
Alustamine
a
b
d
e
f
c
a LAN-port
d Antenni ühenduspesa
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Aktiivne valjuhääldi
a
b
a LED (ühenduse olek)
Kollane-roheline: Ühendus toimib.
Kollane-roheline (vilgub): Valjuhääldi proovib
saada ühendust.
Punane: Ühendus on valmisolekurežiimis või
katkenud.
c
b Kõlariava
>>Ettevaatust
Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks
kõlariavasse esemeid või oma käsi.
c PAARISTUMISE nupp
Ühendamine
Põhiseadme
kinnitamine seinale
13
2. Kasutage (betoon)seinale kinnitamisel tüübleid
(ei ole tootega kaasas). Teil tuleb mõned augud
puurida. Puurimiseks on lisatud šabloon (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE). Määrake šablooni abil
kindlaks õiged puurimiskohad.
Põhiseadet on võimalik seinale kinnitada.
Seadke valmis komplektis olevad kruvid ja
kinnitid.
Ettevalmistus
Ühendamine
Seade
2
Seinakinniti
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Sobitage WALL BRACKET INSTALL GUIDE
näidatud TV BOTTOM LINE teleri alumise
servaga ning kinnitage seinakinniti kohale.
TV
,,Märkus
Seadme kinnitamiseks vajaminevad kruvid
ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame
seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD16x30) tüübleid. Palun soetage need.
3. Eemaldage WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Kinnitage kinniti kruvidega (ei ole tootega
kaasas), nagu alljärgneval joonisel näidatud.
14
Ühendamine
5. Asetage põhiseade seinakinnitisse, nagu
alljärgnevalt näidatud.
>>Ettevaatust
yy Ärge riputage paigaldatud seadme külge
esemeid ning vältige selle põrutamist.
yy Kinnitage seade seinale kindlalt, et see
ei kukuks alla. Seadme kukkumine võib
põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
2
yy Peale seinale kinnitamist paigutage
ühenduskaablid nii, et need ei jää laste
käeulatusse. Kaabli tõmbamine võib
põhjustada seadme alla kukkumise.
Ühendamine
,,Märkus
Haakige seade kinnitusklambri küljest lahti
allpool näidatud viisil.
Ühendamine
Seadistamine
Juhtmeta bassikõlari
ühendamine
LED värvid
Toimingute
Kollane-roheline
Juhtmeta bassikõlar võtab
vastu seadme signaali.
Kollane-roheline
(vilgub)
Juhtmeta bassikõlar üritab
luua ühendust.
Punane
Juhtmeta bassikõlar on
ooterežiimil.
Välja lülitatud (ei
põle)
Juhtmevaba bassikõlari
toitejuhe on lahtiühendatud.
Juhtmeta bassikõlari esmakordne
seadistamine
1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe
vooluvõrku.
2. Lülitage põhiseade sisse: Põhiseadme
ja juhtmeta bassikõlari vahele luuakse
automaatselt ühendus.
Juhtmeta bassikõlari manuaalne
ühendamine
Kui ühendamine on lõpule viimata, põleb
bassikõlaril punane LED-märgutuli ning heli
sellest ei kosta. Probleemi lahendamiseks toimige
alljärgnevalt.
1. Vajutage samaaegselt seadmel nuppu Z STOP
ja kaugjuhtimispuldil nuppu MUTE ning hoidke
neid all.
– Kuvatakse kirjet “REMATE”.
2. Vajutage bassikõlari tagaküljel asuvat nuppu
PAIRING.
- Kollane-roheline LED-märgutuli virvendab.
3. Lülitage seade välja ja sisse.
- Kui näete kollast-rohelist LED-märgutuld, on
kõik edukas.
4. Kui te kollast-rohelist LED-märgutuld ei näe,
viige uuesti läbi punktid 1-3.
,,Märkus
yy Häireid võib esineda, kui läheduses paikneb
tugeva elektromagnetväljaga seade.
Asetage seade (juhtmeta bassikõlar ja
põhiseade) elektromagnetlainetest eemale.
yy Põhiseadet kasutades lülitub juhtmeta
kõlarite (tagumised kõlarid) heli mõne
sekundi jooksul ooterežiimile.
yy Asetage see seade ja kõlarite vastuvõtja
teineteisest kuni 10 m (32 jala) kaugusele.
2
yy Optimaalseks toimimiseks paigutage
seade ja juhtmeta bassikõlar üksteisest
2–10 m (6–32 jalga) kaugusele. Suurema
vahemaa korral võib ühenduse loomine
ebaõnnestuda.
Ühendamine
Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli
15
yy Raadiosaatjal ja bassikõlaril kulub
teineteisega suhtlemiseks mõni sekund
(vahel ka kauem).
16
Ühendamine
Ühendamine teleriga
Kui teil on HDMI-teler või -kuvar, siis saate selle
HDMI-kaabli (Tüüp A, High Speed HDMI™ Cable)
abil mängijaga ühendada. Ühendage mängija
HDMI-pesa HDMI-ühilduva teleri või monitori
HDMI-pesaga.
Täiendav teave HDMI kohta
yy HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel
pöörake tähelepanu järgmistele asjaoludele.
-- Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija
välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVIseade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi
pärast lülitage sisse see mängija.
-- Ühendatud seadme videosisend on
kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
2
Ühendamine
Seadme tagakülg
-- Ühendatud seade ühildub videosisendiga
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i või
1920 x 1080p.
yy Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed
selle mängijaga tööle ei hakka.
-- Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti
korralikult.
HDMI-kaablit
,,Märkus
yy Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri
mängija audioväljundit, siis võib HDMIseadme audioheli olla moonutatud või
puududa.
Teler
Määrake teleripildi allikaks HDMI (vt teleri
kasutusjuhendit).
,,Märkus
Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege
vajadusel oma teleri, stereosüsteemi või muude
seadmete kasutusjuhenditest lisateavet.
yy HDMI-ühenduse kasutamisel saate muuta
HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Lugege lõiku
“Eraldusvõime seadistamine” lk 18)
yy Valige videoväljundi tüüp HDMI OUT pesast,
kasutades [HDMI Color Setting] valikut
[Settings] menüüst (vt lk 28).
yy Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse
loomist võib tekitada talitlushäireid.
Probleemi lahendamiseks lülitage seade
välja ja seejärel uuesti sisse.
yy Kui HDMI-ühendust HDCP-ga ei kinnitata,
siis muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul
kontrollige HDMI-ühendust või ühendage
HDMI-kaabel lahti.
yy Kui ekraanil on müra või jooned, siis
kontrollige HDMI-kaablit (pikkus on tavaliselt
maksimaalselt 4,5 m).
Ühendamine
Mis on SIMPLINK?
Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse
teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui see seade ja LG
teler koos SIMPLINK-ga on ühendatud läbi HDMI
ühenduse.
Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud
ülaltoodud logoga.
,,Märkus
Olenevalt plaadi tüübist või mängimise olekust
võivad mõned SIMPLINK toimingud teie
soovitust erineda või üldse mitte töötada.
ARC (helitagastuskanal)
funktsioon
ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga
teleril edastada helivoogusid selle mängija HDMI
OUT (HDMI-väljund).
Selle funktsiooni kasutamiseks:
-- teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARCfunktsioone ja funktsioonid HDMI-CEC ja ARC
peavad olema sees (On).
-- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis
sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
-- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, High
Speed HDMI™ kaablit koos Ethernetiga).
-- Selleks peate selle mängija HDMI OUT väljundi
ühendama ARC-funktsiooni toetava HDMI IN
sisendiga.
-- ARC-ühilduva teleriga võite ainult ühe kodukino
ühendada.
,,Märkus
Funktsiooni [SIMPLINK / ARC] aktiveerimiseks
seadistage see suvand olekusse [On]. (lk 33)
2
Ühendamine
LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavaid
funktsioone: Esita (Play), Paus (Pause), Skaneeri
(Scan), Ülehüpe (Skip), Seis (Stop), Toide välja
(Power Off ) jne.
17
18
Ühendamine
Eraldusvõime seadistamine
Seade võimaldab pesadele HDMI OUT määrata
mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid.
Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd
[Settings].
1. Vajutage HOME ( ).
2. Valige A/D abil [Settings] ja vajutage ENTER
(b). Kuvatakse seadistusmenüü [Settings].
2
Ühendamine
3. Valige W/S abil [DISPLAY] valik ning vajutage
nuppu D, et liikuda järgmisele tasemele.
4. Valige W/S abil [Resolution] valik ning
vajutage nuppu ENTER (b), et liikuda
kolmandale tasemele.
5. Valige W/S abil soovitud resolutsioon ja
seejärel vajutage ENTER (b), et kinnitada oma
valik.
,,Märkus
yy Kui teler ei aktsepteeri teie poolt mängijal
määratud eraldusvõimet, võite määrata
eraldusvõimeks 576p, järgides allpool
esitatud juhiseid:
1. HOME-ekraanikuva tühistamiseks
vajutage nuppu HOME ( ).
2. Hoidke nuppu Z (STOP) üle 5 sekundi
all.
yy Kui valite eraldusvõime käsitsi ja seejärel
ühendate HDMI pesa teleriga ja teie
teler seda vastu ei võta, siis määratakse
eraldusvõime seadistuseks [Auto].
yy Kui valite eraldusvõime, mida teie teler
vastu ei võta, siis ilmub hoiatusteade. Kui
te eraldusvõime muutmise järel pilti ei näe,
siis oodake 20 sekundit ning eraldusvõime
naaseb automaatselt eelmise eraldusvõime
juurde.
yy 1080p videoväljundi kaadrisageduse võib
määrata automaatselt kas 24 Hz või 50
Hz peale, sõltuvalt nii ühendatud teleri
suutlikkusest kui eelistusest ja tuginedes BDROM plaadi sisu oma kaadrisagedusest.
Ühendamine
Antenni ühendamine
Raadio kuulamiseks ühendage seade komplektis
oleva antenniga.
19
Ühendused välise
seadmega
PORT. IN-ühendus
Te võite portatiivse audiopleieri heli antud süsteemi
kõlaritest.
Seadme tagakülg
Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka
esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.
Seadme tagakülg
,,Märkus
Pärast FM-traatantenni ühendamist veenduge,
et olete selle täispikkuses välja tõmmanud.
MP3-pleier jne…
2
Ühendamine
Ühendage oma portatiivse audiopleieri
kõrvaklappide (või väljundi) pistik seadme PORT.
IN pesasse. Ja valige seejärel [PORTABLE] valik
vajutades FUNCTION.
20 Ühendamine
2
OPTICAL IN-ühendus
HDMI-ühendus (HDMI IN)
Te võite nautida digitaaloptilise ühendusega
seadme heli antud süsteemi kõlaritest.
Te võite nautida mõne oma seadme pilti ja heli
ühendusega seadme heli antud süsteemi.
Ühendage oma seadme optiline väljundpistik
antud seadme OPTICAL IN pistikuga. Seejärel valige
suvand [OPTICAL], vajutades nuppu FUNCTION.
Otsevalimiseks võite kasutada ka nuppu OPTICAL /
TV SOUND.
Ühendage oma välise seadme pesa HDMI OUT
(HDMI-väljund) seadme pesaga HDMI IN (HDMIsisend). Seejärel valige suvand [HDMI IN], vajutades
nuppu FUNCTION.
Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka
esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.
Te võite kasutada sisendrežiimi valimisel ka
esipaneelil F (Funktsioon) nuppu.
Ühendamine
Seadme tagakülg
Seadme tagakülg
Välise seadme
optiline väljundpesa
Välise seadme
(digiboksi, digitaalse
satelliitvastuvõtja,
videomängukonsool jne)
pesa HMDI OUT (HDMIväljund).
,,Märkus
yy HDMI IN režiimis ei saa te muuta video
eraldusvõimet. Muutke ühendatud välise
seadme video eraldusvõimet.
yy Kui video väljundsignaal on moonutatud
juhul, kui pesaga HDMI IN on ühendatud
arvuti, määrake oma arvuti eraldusvõimeks
576p, 720p, 1080i või 1080p.
yy Pleier saadab audio HDMI väljunditest
mõlemasse HDMI väljundisse ja seadme
kõlaritesse.
Ühendamine
Ühendamine
koduvõrguga
Lairibateenus
Seadme saab kohtvõrguga (LAN) ühendada
tagapaneelil oleva LAN-pordi kaudu.
Ühendades seadme kodusesse lairibavõrku, pääsete
ligi teenustele nagu tarkvaravärskendused,
BD-Live-i interaktiivsus ja võrguteenused.
2
Ruuter
Püsivõrgu ühendus annab parima tulemuse, sest
ühendatud seadmed ühenduvad otse võrku ning
neid ei mõjuta raadiosageduse häired.
Täiendavad juhised leiate oma võrguseadme
dokumentidest.
Ühendage mängija LAN port modemi või ruuteri
vastava pordiga, kasutades kaubandusvõrgus
pakutavaid LAN või Ethernet kaableid.
DLNA-sertifikaadiga serverid
,,Märkus
yy Ärge ühendage tavatelefoni kaablit LANporti.
yy Kuna eksisteerib erinevaid ühenduse
konfiguratsioone, siis tuleb järgida teie
telekommunikatsiooniteenuse või
internetiteenuse pakkuja tingimusi.
yy Kui te soovite ligipääsu DLNA-serveri sisule,
peab seade olema ruuteri kaudu ühendatud
sama kohtvõrguga.
yy Arvuti muutmiseks DLNA-serveriks installige
oma arvutisse seadmega kaasas olev
programm Nero MediaHome 4. (vaadake lk
39)
Seadme tagakülg
Ühendamine
Püsivõrgu ühendus
yy LAN-kaabli ühendamisel või
lahtiühendamisel hoidke kinni kaabli
pistikuosast. Lahtiühendamisel ei tohi
LAN-kaablit tõmmata, vaid tuleb luku
allavajutamisega see eemaldada.
21
22 Ühendamine
2
Püsivõrgu seadistamine
Advanced Setting
Kui kohtvõrgus (LAN) on püsivõrgu kaudu DHCP
server, siis määratakse mängijale automaatselt IP
aadress. Pärast füüsilise ühenduse loomist võib väike
hulk koduvõrke nõuda mängija võrguseadistuse
muutmist. Muutke [NETWORK] võrguseadistust
järgmiselt.
Kui soovite võrgusätted käsitsi häälestada, valige
W/S abil [Advanced Setting] menüüst [Network
Setting] ning vajutage ENTER (b).
Ettevalmistus
1. Määrake W/S/A/D abil IP režiimiks kas
[Dynamic] või [Static].
Tavaliselt tuleb valida [Dynamic], et määrata IP
aadress automaatselt.
Ühendamine
Enne püsivõrgu seadistamist tuleb lairiba
internetiühendus oma koduvõrguga
ühendada.
1. Valige [Connection Setting] suvand [Settings]
menüüst, seejärel vajutage ENTER (b).
,,Märkus
Kui võrgus pole DHCP serverit ning te soovite
määrata IP aadressi käsitsi, siis valige [Static],
seejärel määrake [IP Address], [Subnet Mask],
[Gateway] ja [DNS Server], kasutades
W/S/A/D ja numbrinuppe. Kui numbri
sisestamisel teete vea, siis vajutage CLEAR, et
kustutada esiletõstetud osa.
2. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid
ning vajutage ENTER (b), kui [Start] on esile
tõstetud.
2. Valige [Next] ja vajutage nuppu ENTER (b), et
rakendada võrguseadeid.
Võrguühenduse olek kuvatakse ekraanile.
Seade ühendatakse automaatselt võrguga.
3. Võrgusätete häälestamise lõpetamiseks vajutage
ENTER (b), kui [OK] on esile tõstetud.
Ühendamine 23
Märkused võrguühenduse kohta
yy Paljusid võrguühenduse probleeme seadistamise
ajal saab tihti lahendada ruuteri või modemi
lähtestamisega. Mängija koduvõrku ühendamise
järel lülitage kiiresti vool välja ja/või ühendage
koduvõrgu ruuteri või kaabelmodemi toitekaabel
lahti. Seejärel lülitage see uuesti sisse ja/või
ühendage uuesti toitekaabel.
yy Meie ettevõte ei ole vastutav mängija ja/või
internetiühenduse funktsiooni talitlushäirete
eest, mis tulenevad teie lairibainterneti ühenduse
või muude ühendatud seadmetega seotud
sidevigadest/talitlushäiretest.
yy Internetiühenduse funktsiooni kaudu
kättesaadavaks tehtud BD-ROM plaatide
funktsioonid ei ole meie firma poolt loodud
ega pakutud ning meie firma ei vastuta
nende toimimise ega jätkuva kättesaadavuse
eest. Osa plaatidega seotud materjali, mis
internetiühenduse kaudu on kättesaadav, ei
pruugi selle mängijaga ühilduda. Kui teil on
taolise sisu kohta küsimusi, siis palun võtke
ühendust plaadi tootjaga.
yy Osa internetisisu võib vajada suurema
ribalaiusega ühendust.
yy Isegi kui mängija on korralikult ühendatud ja
konfigureeritud, ei pruugi osa internetisisu
interneti liigkasutuse, internetiteenuse kvaliteedi
või ribalaiuse või sisupakkuja probleemide tõttu
korralikult toimida.
yy Mõned internetiühenduse toimingud ei pruugi
olla võimalikud tänu teatud piirangutele, mille
on seadnud teie lairiba-internetiühenduse
teenusepakkuja (ISP).
yy Kõik tasud, kaasa arvatud kõik ühendustasud,
mida internetiteenusepakkuja nõuab, kuuluvad
teie vastutusele.
yy Selle mängija püsiühenduseks on vajalik 10
Base-T või 100 Base-TX LAN port. Kui teie
internetiteenus ei võimalda taolist ühendust, siis
ei saa seda mängijat ühendada.
yy Te peate xDSL teenuse kasutamiseks kasutama
ruuterit.
2
Ühendamine
yy Internetiteenuse pakkujast (ISP) sõltuvalt võib
internetiteenust vastuvõtvate seadmete hulk
olla vastavate teenusetingimustega piiratud.
Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma
internetiteenuse pakkujaga.
yy DSL teenuse kasutamiseks on vajalik DSL
modem ning kaabelmodem on vajalik
kaabelmodemi teenuse kasutamiseks. Sõltuvalt
pääsumeetodist ja ning tellimislepingust teie
internetiteenuse pakkujaga, ei pruugi teil olla
võimalik kasutada internetiühenduse funktsiooni
selles mängijas või võib samaaegselt internetiga
ühendatud seadmete hulk olla piiratud. (Kui teie
internetiteenuse pakkuja on piiranud teenuse
kasutamise ühele seadmele, siis võidakse mitte
lubada sellel mängijal ühendust luua, kui arvuti
on juba ühendatud.)
24 Süsteemi seadistamine
Esialgne seadistus
Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub
ekraanile algseadistuse viisard. Valige algseadistuse
viisardis ekraanikeel ja võrgusätted.
4. Valige [Next] ja vajutage ENTER (b).
5. Sisselülitatud teleri korral saate selle seadme
kõlari kaudu automaatselt teleri heli kuulata.
Teler ja see seade tuleb ühendada optilise
kaabliga.
1. Vajutage 1 (POWER).
Algsadistuste viisard kuvatakse ekraanile.
2. Kasutage keele valimiseks W/S/A/D ning
vajutage ENTER (b).
Navigeerimiseks vajutage nuppu W ja vajutage
nuppe A/D [On] või [Off ] valimiseks. Valige
[Next] ja vajutage nuppu ENTER (b).
3
Süsteemi seadistamine
6. Kontrollige eelnevates sammudes valitud
sätteid.
3. Lugege võrgusätete ettevalmistamise juhiseid ja
täitke need ning vajutage ENTER (b), kui [Start]
on esile tõstetud.
Kui seade on ühendatud kaabelvõrguga, lõpeb
võrguühenduse häälestus automaatselt.
Kui pääsupunktis on häälestatud turvasätted,
peate vajadusel sisestama turvakoodi.
Algsätete häälestamise lõpetamiseks vajutage
ENTER (b), kui [Finish] on esile tõstetud. Kui
mõnd sätet on tarvis muuta, valige W/S/A/
D abil 1 ning vajutage ENTER (b).
7. Kuvab isikliku heli režiimi juhise. Vajutage ENTER
(b).
Süsteemi seadistamine 25
Seaded
Seadistamine
Seadme seadistusi saate muuta menüüs [Settings].
1. Vajutage HOME ( ).
3. Valige W/S abil esimene seadistusvalik ja
vajutage D, et liikuda teisele tasemele.
4. Valige W/S abil teine seadistusvalik ja vajutage
ENTER (b), et liikuda kolmandale tasemele.
5. Valige W/S abil soovitud resolutsioon ja
seejärel vajutage ENTER (b), et kinnitada oma
valik.
3
Süsteemi seadistamine
2. Valige A/D abil [Settings] ja vajutage ENTER
(b). Kuvatakse seadistusmenüü.
26 Süsteemi seadistamine
Menüü [NETWORK]
Suvandi [NETWORK] seadistamine on
vajalik tarkvaravärskenduste, BD-Live-i ja
võrgufunktsioonide kasutamiseks.
[Country Setting]
Connection Setting
[Initialize]
Kui teie kodune võrgukeskkond on seadme
ühendamiseks valmis, tuleb seadmel võrgusideks
määrata võrguühendus. (Vt “Ühendamine
koduvõrguga” lk 21.)
Sõltuvalt piirkonnast võib juhtuda, et
funktsioon [Initialize] pole saadaval.
Connection Status
3
Smart Service Setting
Süsteemi seadistamine
Kui soovite kontrollida selle mängija võrguolekut,
siis valige suvand [Connection Status] ja vajutage
ENTER (b), et kontrollida, kas on loodud ühendus
võrgu ja internetiga.
BD-LIVE connection
BD-Live funktsioonide kasutamisel on võimalik
piirata interneti ligipääsu.
[Permitted]
Kogu BD-Live sisu interneti ligipääs on lubatud.
[Partially permitted]
Interneti ligipääs on lubatud ainult sellel
BD-Live sisule, millel on sisuomaniku
sertifikaadid. Interneti ligipääs ja AACS Online
funktsioonid on keelatud kogu BD-Live sisule,
millele pole sertifikaate.
[Prohibited]
Interneti ligipääs on keelatud kogu BD-Live
sisule.
Interneti sisuteenuse õigeks kuvamiseks valige
oma piirkond.
Device Name
Võrgunime saab määratleda virtuaalklaviatuuri
kasutades. Seadet tuntakse kohtvõrgus nime järgi,
mille oma koduvõrgus seadmele annate.
Network Play
Antud funktsioon võimaldab teil juhtida DLNAmeediaserveri voo taasesitusi DLNA-sertifitseeritud
nutitelefoniga. Enamusel DLNA-sertifikaadiga
nutitelefonidel on teie koduse meediavõrgustiku
taasesituste juhtimisfunktsioon. Seadistage see
suvand [On]-le võimaldamaks antud seadme
nutitelefoniga juhtimist. Vaadake oma DLNAsertifikaadiga nutitelefoni juhendist või rakendusest
üksikasjalikumat infot.
,,Märkus
yy Antud seade ja DLNA-sertifikaadiga
nutitelefon peavad olema ühendatud
samasse võrgutikku.
yy [Network Play] funktsiooni kasutamiseks
DLNA-sertifikaadiga nutitelefoniga, vajutage
üldmenüü kuvamiseks ene antud seadmega
ühendamist HOME ( ).
yy Kuna juhtseade kasutab [Network Play]
funktsiooni, ei tööta kaugjuhtimispult.
yy Võimalikud failiformaadid, mida on
kirjeldatud lk. 65, ei ole [Network Play]
funktsiooni poolt alati toetatud.
Süsteemi seadistamine 27
Menüü [DISPLAY]
Resolution
TV Aspect Ratio
Määrab HDMI-video signaali väljundresolutsiooni.
Loe täpsemat teavet eraldusvõime määramise
kohta lk 18.
Valige teleri kuvasuhe vastavalt teie teleri tüübile.
[4:3 Letter Box]
Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel.
Kuvab filmipildi koos ribadega pildi kohal ja all.
[4:3 Pan Scan]
[Auto]
Kui HDMI OUT pesa ühendatakse teleri
omaga, siis kuvainfo (EDID) andmisel valitakse
automaatselt ühendatud teleri jaoks parim
eraldusvõime.
Valige tavapärase 4:3 teleri ühendamisel. Kuvab
teie teleriekraani jaoks parajaks lõigatud pildi.
Ära on lõigatud pildi mõlemad servad.
[576p]
[16:9 Original]
[720p]
Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler. 4:3
pilt kuvatakse algse 4:3 kuvasuhtega, mustad
ribad pildist vasakul ja paremal.
[1080i]
Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler.
4:3 pilti kohandatakse horisontaalselt (lineaarses
mõõdus), et täita kogu ekraan.
,,Märkus
Ei saa valida [4:3 Letter Box] ja [4:3 Pan Scan]
võimalust, kui eraldusvõime on seatud
kõrgemaks kui 720p.
Väljastab 720 joont täiskaadrilaotusega videot.
Väljastab 1080 joont ülerealaotusega videot.
[1080p]
Väljastab 1080 joont täiskaadrilaotusega videot.
Ultra HD Upscaling
See funktsioon võimaldab seadme originaalvideo
eraldusvõime kuni Ultra HD-ni üles skaleerida ja
edastada HDMI-ühenduse kaudu väljundisse.
[Auto]
Kui ühendate ekraani, mis on võimeline kuvama
eraldusvõimega Ultra HD, hakkab see seade
videosignaale automaatselt eraldusvõimega
Ultra HD edastama.
[Off]
Seade lülitab üles-skaleerimise funktsiooni
välja.
,,Märkus
yy 24 Hz vormingus BD-ROM-plaatide
esitamisel edastab seade väljundisse Ultra
HD-eraldusvõimega signaale.
yy Kui eraldusvõime lülitatakse ümber,
katkestatakse piltide taasesitamine
viivitamatult.
3
Süsteemi seadistamine
[16:9 Full]
Väljastab 576 joont täiskaadrilaotusega videot.
28 Süsteemi seadistamine
1080p Display Mode
Kui eraldusvõimeks on määratud 1080p, siis valige
[24 Hz] filmipildi sujuvaks esitamiseks (1080p/24 Hz)
HDMI-ga varustatud ekraanil, mis ühildub 1080p/24
Hz sisendiga.
,,Märkus
yy Kui valite [24 Hz], siis võite märgata häireid
pildis, kui video vahetab video ja filmi pilti.
Sellisel juhul valige [50 Hz].
3
yy Isegi kui [1080p Display Mode] on
seadistatud [24 Hz] peale, kui teler ei ühildu
1080p/24 Hz, siis on videoväljundi tegelik
kaadrisagedus 50 Hz, et sobituda videoallika
formaadiga.
Süsteemi seadistamine
HDMI Color Setting
Valige väljunditüüp HDMI OUT pesast. Lugege selle
seadistuse kohta lisa teie kuvaseadme juhendist.
[YCbCr]
Valige see, kui ühendate HDMI-kuvaseadmega.
[RGB]
Valige see, kui ühendate DVI-kuvaseadmega.
3D Mode
Valige Blu-ray 3D-plaadi taasesitamiseks
väljundrežiimi tüüp.
[Off]
Blu-ray 3D plaati esitatakse 2D režiimis nagu
tavalist BD-ROM plaati.
[On]
Blu-ray 3D-plaati taasesitatakse 3D-režiimis.
Home Menu Guide
See funktsioon võimaldab kuvada või kustutada
abimulli kodumenüüs. Abi kuvamiseks määrake
valikuks [On].
Menüü [LANGUAGE]
Display Menu
Valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.
Disc Menu/Disc Audio/
Disc Subtitle
Valige heliriba (plaadiheli), subtiitrite ja plaadimenüü
keel.
[Original]
Näitab algupärast keelt, mida kasutades on
plaat salvestatud.
[Other]
Vajutage ENTER (b), et valida teine keel.
Kasutage numbriklahve, seejärel vajutage
ENTER (b), et sisestada vastav 4-kohaline
number keelekoodi nimekirja järgi leheküljelt
70.
[Off] (ainult plaadi subtiitrid)
Subtiitrite välja lülitamine.
,,Märkus
Olenevalt plaadist ei pruugi teie keeleseadistus
toimida.
Süsteemi seadistamine 29
Menüü [AUDIO]
Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi
võimalusi. Seadistage salvesti Audio väljund
vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.
,,Märkus
Kuna heliväljundi tüüpi mõjutavad mitmed
tegurid, siis lugege selle kohta täpsemat teavet
lõigust “Heliväljundi tingimused” lk 68.
Digital Output
DRC (Dünaamilise diapasooni
kontroll)
See funktsioon võimaldab vaadata filme vaiksema
heliga, ilma et kannataks heli selgus.
[Off]
Lülitab selle funktsiooni välja.
[On]
Dolby Digital, Dolby Digital Plus või Dolby
TrueHD heliesituse dünaamilise ulatuse
kokkusurumine.
[Auto]
Valige juhul, kui ühendate seadme HDMI OUTväljundi seadmega, millel on kahekanaliline
digitaalne dekooder.
Dolby TrueHD audioväljundi dünaamiline
ulatus on kindlaks määratud.
Ning Dolby Digital ja Dolby Digital Plus
dünaamilist ulatust käsitletakse samaselt
sättega [On].
[PCM Multi-Ch] (ainult HDMI)
Valige see, kui ühendate selle seadme
HDMI OUT pesa mitmekanalilise digitaalse
dekoodriga seadmega.
[DTS Re-Encode] (ainult HDMI)
Valige juhul, kui ühendate selle seadme
HDMI OUT-väljundi seadmega, millel on DTSdekooder.
[BitStream] (ainult HDMI)
Valige juhul, kui ühendate seadme HDMI OUTväljundi seadmega, millel on LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
and DTS-HD dekooder.
,,Märkus
yy Kui [Digital Output] valikuks määratakse
[PCM Multi-Ch], siis võib audio väljastada
PCM Stereo, kui PCM Multi-Ch infot ei
tuvastata HDMI-seadmest, millel on EDID.
yy Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS
Re-Encode] peale, siis väljastatakse DTS Reencode audio BD-ROM plaatidele täiendava
heliga ning originaalaudio väljastatakse
teistele plaatidele (nagu [BitStream]).
yy See säte ei ole välisseadme sisendsignaali
korral kasutatav.
,,Märkus
DRC seadistust saab muuta ainult siis, kui
plaati ei ole sisestatud, või on seade täielikul
stopprežiimil.
3
Süsteemi seadistamine
[PCM Stereo] (ainult HDMI)
30 Süsteemi seadistamine
HD AV Sync
Menüü [LOCK]
Mõnikord ei ole digitelevisiooni pilt ja heli
omavahel sünkroonis. Sel juhul määrake pildi ja
heli sünkroonsuse saavutamiseks heliviivitus. Selle
funktsiooni nimi on HD AV Sync.
Kasutage A D viivituskiiruse üles-alla kerimiseks,
saate selle seadistada 0 ja 300 ms vahele.
[LOCK] lukustusseaded mõjutavad ainult BD-ROM
ja DVD esitust.
Auto Volume
3
Sisselülitatud automaatse helitugevuse funktsiooni
korral häälestab seade automaatselt väljundsignaali
helitugevuse taseme, tõstes või langetades seda,
kui helitase on kas liiga madal või kõrge. Sellisel viisil
saate nautida mugava tasemega heli, mis pole liiga
vali ega liiga vaikne.
[LOCK] seadistuste funktsioonide kasutamiseks
peate te sisestama enda poolt välja mõeldud
4-kohalise turvakoodi.
Kui te ei ole veel turvakoodi sisestanud, palutakse
teil seda teha. Sisestage kaks korda 4-kohaline
salasõna ning vajutage ENTER (b), et luua uus
salasõna.
Password
Saate luua või muuta salasõna.
[None]
Süsteemi seadistamine
Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna ning
vajutage ENTER (b), et luua uus salasõna.
[Change]
Sisestage praegune salasõna ja vajutage ENTER
(b). Sisestage kaks korda 4-kohaline salasõna
ning vajutage ENTER (b), et luua uus salasõna.
Kui unustate salasõna
Kui unustate salasõna, siis saate selle tühistada
järgmiselt:
1. Eemaldage plaat mängijast.
2. Valige [Password] suvand [Settings] menüüst.
3. Sisestage numbriklahvidega “210499”.
Salasõna tühistatakse.
,,Märkus
Kui teete vea enne ENTER (b) vajutamist,
vajutage CLEAR. Seejärel sisestage õige
salasõna.
Süsteemi seadistamine
DVD Rating
Menüü [OTHERS]
Blokeerib eapiiranguga DVD-plaatide esitamise.
(Mitte kõik plaadid ei ole eapiiranguga varustatud.)
Pointer
[Rating 1-8]
Seadistatakse USB-hiire kursori kiirus ja suurus.
Esimese astme piirang (1) on kõige rangem ja
kaheksanda astme piirang (8) kõige leebem.
[Speed]
[Unlock]
[Size]
Kui valite [No Limit], ei ole vanemlik kontroll
aktiivne ja plaat esitatakse täies ulatuses.
Blu-ray Disc Rating
[255]
Vaadata saab kõiki BD-ROM-e.
[0-254]
Keelab BD-ROM-i esitamise vastavalt neile
märgitud piirangutele.
,,Märkus
[Blu-ray Disc Rating] rakendatakse ainult Bluray Disc-l, mis sisaldab laiendatud hinnangu
kontrolli.
Area Code
Sisestage selle piirkonna kood, mille norme kasutati
DVD-videoplaadi hindamiseks, vastavalt nimekirjale
lk 69.
Seadistatakse USB-hiire liikumiskiirus.
Valitakse USB-hiire kursori suurus.
,,Märkus
Internetikasutajate mugavuseks on kursori
funktsioon optimeeritud.
3
DivX® VOD
DIVX VIDEOST: DivX® on ettevõtte Rovi Corporation
tütarettevõtte DivX, LLC loodud digitaalse video
formaat. See on ametliku DivX Certified® serdiga
varustatud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateabe
saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma
failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage
veebisaiti divx.com.
TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND)
KOHTA: See serdiga DivX Certified® varustatud
seade peab teie ostetud DivX-nõudevideote
(VOD) esitamiseks olema registreeritud.
Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme
seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Saamaks
infot registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks
külastage veebisaiti vod.divx.com.
[Register]
kuvab teie seadme registreerimiskoodi.
[Deregister]
inaktiveerib teie seadme ja kuvab
inaktiveerimiskoodi.
,,Märkus
Kõiki selle mängija registreerimiskoodiga
DivX(R) VOD allalaaditud videoid on võimalik
esitada ainult selle seadmega.
Süsteemi seadistamine
Määrake eapiirang BD-ROM-i esitamise jaoks.
Sisestage numbriklahvide abil BD-ROM-i vaatamise
vanusepiir.
31
32 Süsteemi seadistamine
Quick Start
TV Sound Connecting
See player võib olla ooterežiimil madala
voolutarbimisega nii, et kui selle üksuse sisse
lülitate, alustab ta tööd kohe ilma viivituseta. Seadke
see valik [On] et aktiveerida [QuickStart] funktsioon.
Sisselülitatud teleri korral saate selle seadme kõlari
kaudu automaatselt teleri heli kuulata. Teler ja see
seade tuleb ühendada optilise kaabliga.
,,Märkus
yy Võimalik, et praegu pole funktsioon [Quick
Start] saadaval. See funktsioon muutub
saadaolevaks pärast tarkvara värskendamist.
3
yy Kui [Quick Start] valik on seatud [On] ja
playeriga taasühendatakse ootamatult vool
nt voolukatkestuse puhul, läheb player
ise automaatselt. Enne playeri kasutamist
oodake hetk kuni player on ooterežiimil.
Süsteemi seadistamine
yy Kui [Quick Start] on sisse lülitatud [On], siis
on energiatarve suurem, kui [Quick Start]
oleks väljalülitatud olekus [Off ].
Navigeerimiseks vajutage nuppu W ja vajutage
nuppe A/D [On] või [Off ] valimiseks. Valige [OK]
ja vajutage nuppu ENTER (b).
Initialize
[Factory Set]
Saate oma seadme lähtestada vaike-seadetele.
Auto Power Off
Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme
stopprežiimile umbes viieks minutiks. Kui seate
valikuks [On], lülitub seade automaatselt 15
minuti jooksul pimenduspildi kuvamisest välja.
Määrake valikuks [Off ], kui soovite ekraanisäästja
jätta aktiivseks kuni seadet jälle kasutatakse.
,,Märkus
Kui põhiseade pole välise seadmega
ühendatud ja seda pole 20 minuti jooksul
kasutatud, lülitab see end pärast [Auto
Power Off ] funktsiooni seadistamist
seadistamismenüüst end energiatarbe
vähendamiseks ise välja.
Selliselt toimib see seade pärast kuut
tundi, alates momendist, kui põhiseade on
ühendatud analoogsisendi kaudu mõne muu
seadmega.
[Blu-ray Storage Clear]
Lähtestab BD-Live sisu ühendatud USBmälupulgalt.
,,Märkus
Kui lähtestate mängija algsed tehaseseaded
kasutades [Factory Set] suvandit, peate uuesti
aktiveerima veebiteenused ja määrama
võrguseadistused.
Süsteemi seadistamine 33
Software
[Information]
Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.
[Update]
Saate tarkvara värskendada, ühendades
seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga (vt
lk 63).
SIMPLINK/ARC
-- SIMPLINK-funktsioon võimaldab seda seadet LG
teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida.
[SIMPLINK/ARC] funktsiooni aktiveerimiseks
seadistage see suvand olekusse [On] (vt lk 17).
3
Süsteemi seadistamine
-- ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga
teleril edastada helivoogusid selle mängija HDMI
OUT väljundisse.
34 Kasutamine
Helirežiim
[User EQ] seadistamine
Saate valida endale sobiva helirežiimi. Vajutage
korduvalt SOUND EFFECT kuni ilmub soovitud
režiim esipaneeli ekraanile või teleri ekraanile.
Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt
heliallikatest ja heliefektidest.
[Natural Plus]: Saate nautida samasugust
loomulikku heliefekti nagu 3.1-kanalilise süsteemi
korral.
[Natural]: võimaldab nautida meeldivat ja
loomulikku heli.
[Bypass]: mitmekanalilise ruumilise heli
signaalidega tarkvara esitatakse täpselt nii nagu see
on salvestatud.
[Bass Blast]: võimendab eesmiste kõlarite ja
bassikõlari bassihelisid.
4
[Clear Voice]: see režiim parandab kõne
helikvaliteeti ja muudab selle selgemaks.
Kasutamine
[Game]: võimaldab videomängude mängimisel
nautida virtuaalsemat heli.
[Night]: režiim, mis võib osutuda kasulikuks, kui
vaatate hilja öösel filme vaikse heliga.
[Up Scaler]: võimaldab parandada heli, kui kuulate
MP3-faile või muid tihendatud muusikafaile. See
režiim on saadaval ainult 2-kanaliliste allikate korral.
[Loudness]: Parandab ülemist ja bassi kõla.
[User EQ]: Võite reguleerida heli tõstes või
langetades spetsiifilise sageduse taset.
1. Kasutage W/S soovitud sageduse valimiseks.
2. Kasutage A/D soovitud tasandi valimiseks.
Valige [Cancel] ja vajutage siis ENTER (b) seade
katkestamiseks.
Valige [Reset] ja vajutage siis ENTER (b) seadete
lähtestamiseks.
3D heliefekt
3D Sound features create a wider spot so you can
enjoy more immersive and cinematic surround
sound. Vajutage korduvalt 3D SOUND kuni ilmub
soovitud režiim esipaneeli ekraanile või teleri
ekraanile.
[3D Music]: See režiim loob suurepärase
ümbritseva heli pakkudes kontsertsaali efekti kodus.
[3D Movie]: See režiim loob suurepärase
ümbritseva heli pakkudes kinofilmi efekti kodus.
Kasutamine 35
Menüü Home
ekraanikuva
Menüü [HOME] kasutamine
Nupu HOME ( ) vajutamisel kuvatakse avakuva.
Valige nupuga W/S/A/D kategooria ning
vajutage ENTER (b).
Smart Share’i kasutamine
Sisestades plaadi, ühendades USB-seadme või
kasutades kodust võrku (DLNA), saate seadmes
esitada videoid, fotosid ja helisisu.
1. Avakuva ekraanilekuvamiseks vajutage nuppu
HOME ( ) .
2. Valige [Smart Share] ja vajutage nuppu ENTER
(b).
4
Sõltuvalt piirkonnast võivad [LG Smart World],
[My Apps] teenus ja [Search] funktsioon olla
kättesaamatud.
a
[Smart Share] - kuvatakse Smart Share'i
menüü.
b
[Premium] - kuvatakse Premiumi avakuva. (lk
54)
c
[LG Smart World] - kuvatakse seadmesse
installitud LG Apps pealkirjad. (lk 55)
d
[My Apps] - kuvatakse [My Apps]
ekraanikuva. (lk 56)
e [Input] - muudab sisendrežiimi.
f [Settings] - häälestatakse süsteemi sätted.
g
[Search] - otsitakse soovitud LG Apps ja
muud sisu.
h [Sign In] - kuvatakse sisselogimise menüü.
a Kuvatakse kõik lingitud seadmed.
b Kuvatakse video-, foto- või helisisu.
c Kuvatakse lingitud seadme fail või kaust.
Kasutamine
,,Märkus
36 Kasutamine
Lingitud seadmete
esitamine
Plaadi esitamine
erot
1. Sisestage plaat avasse.
Enamuse audio-CD, BD-ROM ja DVD-ROM
plaatide puhul alustatakse esitust automaatselt.
See mängija esitab Blu-ray 3D-plaate, mis sisaldavad
eraldi pilti vasaku ja parema silma jaoks.
Ettevalmistamine
Blu-ray 3D-loo esitamiseks stereoskoopilises
3D-režiimis peate:
yy Kontrollima, kas teler on 3D-funktsiooniga ja
sel on HDMI-sisend(id).
2. Vajutage nuppu HOME ( ) ja seejärel valige
[Smart Share].
yy Kasutama 3D elamuse nautimiseks vajaduse
korral 3D-prille.
3. Valige plaadi ikoon.
yy Kontrollima, kas BD-ROM-i lugu on Blu-ray
3D-plaadil või mitte.
,,Märkus
4
Blu-ray 3D plaadi esitamine
e
Kasutamine
yy Selles juhendis kirjeldatud
esitusfunktsioonid pole kõikide failide
ja andmekandjate korral alati saadaval.
Sõltuvalt mitmetest teguritest võib mõnede
funktsiooni toime olla piiratud.
yy Olenevalt BD-ROM-i lugudest võib õigeks
taasesitamiseks vaja minna USB-seadme
ühendust.
yy Lõpetamata DVD-VR-plaate ei saa selle
mängijaga esitada.
yy Mõned DVD-VR-plaadid on loodud CPRMandmetega DVD-salvestiga. See seade ei
toeta sellist tüüpi plaate.
yy Ühendama mängija HDMI-väljundi ja teleri
HDMI-sisendi HDMI-kaabliga (tüüp A, suure
kiirusega HDMI™-kaabel).
1. Vajutage HOME ( ) ja seadistage menüüs
[Settings] suvandi [3D Mode] sätteks [On] (lk 28).
2. Sisestage plaat avasse.
Taasesitust alustatakse automaatselt.
3. Lisajuhiseid leiate oma 3D-valmidusega teleri
kasutusjuhendist.
Parema 3D-efekti saamiseks peaksite
ekraanisätteid ja eriti teleri sätteid häälestama.
>>Ettevaatust
yy 3D-sisu pikaajaline vaatamine võib
põhjustada peapööritust või väsimust.
yy Põduratel, lastel ja rasedatel naistel ei
soovitata filmi 3D-režiimis vaadata.
yy Kui tunnete 3D-režiimis vaatamisel väsimust,
peapööritust või peavalu, soovitame
tungivalt taasesitamine lõpetada ning
puhata normaalse enesetunde taastumiseni.
Kasutamine 37
Faili esitamine plaadilt / USBseadmelt
yui
See mängija võib esitada plaadil või USB-seadmel
olevaid video-, heli- ja fotofaile.
1. Sisestage andmetega plaat plaadisalve või
ühendage USB-seade.
Märkused USB-seadme kohta
yy See mängija toetab juurdepääsu USBmäluseadme / välise HDD FAT32 ja NTFS
failisüsteemis vormindatud failidele (muusika,
foto, film). BD-Live’i ja helifailidega CD-plaadi
salvestamiseks peaksite siiski kasutama FAT32vormingus USB-mäluseadet või välist HDD-d.
yy See seade toetab kuni nelja jaotusega USBseadet.
yy Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise
(esituse jne) ajal.
yy Mängija ei toeta USB-seadet, mis vajab arvutiga
ühendamiseks täiendava tarkvara installimist.
yy USB-seade: USB-seade, mis toetab versioone
USB1.1 ja USB2.0.
yy Esitada saab filmi-, heli- ja fotofaile. Täpsemad
andmed erinevate failitüüpide käsitsemise kohta
leiate vastavatelt lehekülgedelt.
yy Andmekao vältimiseks on soovitatav teha
korrapäraselt varukoopiad.
yy Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või
mitme USB-seadme lugejat, ei pruugi USB-seade
olla tuvastatav.
Sõltuvalt USB-mäluseadmel olevate failide arvust
võib failide laadimiseks kuluda mõni minut.
Laadimise peatamiseks valige [Cancel] ja vajutage
samal ajal ENTER (b).
yy Digikaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
2. Vajutage nuppu HOME ( ).
3. Valige [Smart Share] ja vajutage nuppu ENTER
(b).
4. Valige kategooriast soovitud lingitud seade.
5. Valige [Movie], [Photo] või [Music].
6. Valige nuppude W/S/A/D abil fail ja
vajutage selle esitamiseks nuppe d(PLAY) või
ENTER (b).
yy Mõned USB-seadmed ei pruugi koos selle
seadmega töötada.
yy Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga
ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada
mäluseadmena.
Kasutamine
Kui ühendate USB-seadme HOME-menüüst,
hakkab mängija USB-mäluseadmel olevaid helifaile
automaatselt esitama. Kui USB-mäluseadmel on
erinevat tüüpi failid, kuvatakse menüü failitüübi
valikutega.
4
38 Kasutamine
Võrguserveri faili esitamine
yui
Seade suudab esitada koduvõrgu kaudu DLNAserveris olevaid video-, heli- ja fotofaile.
1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 21).
2. Vajutage nuppu HOME ( ).
3. Valige [Smart Share] ja vajutage nuppu ENTER
(b).
,,Märkus
yy Nõudeid failidele kirjeldatakse leheküljel 65.
yy Esitamatute failide pisipilte võidakse küll
kuvada, kuid neid ei saa sellel mängijal
esitada.
yy Subtiitrite faili nimi ja videofaili nimi peavad
olema ühesugused ja asuma samas kaustas.
yy Koduvõrgu tingimused võivad mõjutada
taasesituse ja toimimise kvaliteeti.
yy Sõltuvalt serveri keskkonnast võite kogeda
ühenduse probleeme.
yy Arvuti muutmiseks DLNA-serveriks peate
oma arvutisse installima kaasasoleva
programmi Nero MediaHome 4. (lk 39)
4. Valige kategooria alt DLNA-meediaserver.
5. Valige [Movie], [Photo] või [Music].
4
Kasutamine
6. Valige nuppude W/S/A/D abil fail ja
vajutage selle esitamiseks nuppe d(PLAY) või
ENTER (b)..
Kasutamine 39
Arvuti kasutamine
koduvõrgu serverina
DLNA tähendab Digital Living Network Alliance’i
standardit, mis võimaldab kasutajatel pääseda
juurde serverisse salvestatud videotele, fotodele ja
helifailidele ning nautida neid telerist koduvõrgu
kaudu.
Enne kui mingi faili esitamiseks ühendate arvuti
külge, peate arvutisse installima Nero MediaHome
4 Essentials programmi.
Nero MediaHome 4 Essentials
installimine
Windows
1. Sulgege kõik Microsoft Windows programmid ja
viirusetõrjeprogrammid.
1. Lülitage arvuti sisse ja sisestage kaasasolev
laserplaat arvuti CD-ROM-draivi.
2. Avage arvutis CD-ROM-draivi kaust ning leidke
kaust “MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Tehke topeltklõps failil “Nero MediaHome.dmg”.
Nero MediaHome’i aken avaneb.
4. Nero MediaHome’i aknas lohistage Nero
MediaHome’i ikoon kausta Applications või
mujale sobivasse kohta.
5. Seejärel võite rakenduse käivitada Nero
MediaHome’i ikooni abil kohas, kuhu selle
lohistasite.
Failide ja kaustade jagamine
Te peate oma arvutis jagama kausta, milles on filmi-,
muusika- ja/või fotosisu, et neid sellel mängijal
esitada.
See osa selgitab teie arvuti jagatud kaustade
valimise protseduuri.
1. Tehke topeltklõps ikoonil “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Sisestage kaasasolev CD-ROM-plaat arvuti CDROM-seadmesse.
2. Klõpsake vasakul oleval [Network] ikoonil ja
määrake võrgu nimi [Network name] väljal.
Mängija tuvastab teie poolt sisestatava võrgu
nime.
3. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials].
3. Klõpsake [Shares] ikoonile vasakul.
4. Klõpsake installimise alustamiseks [Run] .
4. Klõpsake [Local Folders] vahekaardile [Shares]
kuval.
5. Klõpsake [Nero MediaHome 4 Essentials].
Installimist valmistatakse ette ning ilmub
installimise abistaja.
5. Klõpsake [Add] ikoonil, et avada [Browse Folder]
aken.
6. Klõpsake [Next] nuppu, et avada seerianumbri
sisestuskuva. Klõpsake järgmise etapi juurde
liikumiseks [Next].
6. Valige kaust, mis sisaldab faile, mida te jagada
soovite. Valitud kaust lisatakse jagatud kaustade
nimekirja.
7. Kui nõustute kõigi tingimustega, siis klõpsake
[I accept the License Conditions] ruudul ja
klõpsake [Next]. Installimine ei ole ilma selle
lepinguta võimalik.
7. Klõpsake [Start Server] ikoonile serveri
avamiseks.
8. Klõpsake [Typical] ja klõpsake [Next].
Alustatakse installimise protseduuri.
9. Kui soovite osaleda anonüümses
andmekogumises, siis märkige ruuduke ja
klõpsake nupul [Next].
10. Klõpsake installimise lõpetamiseks nupul [Exit].
,,Märkus
yy Kui mängija ei kuva jagatud kaustu või faile,
siis klõpsake kaustale vahekaardil [Local
Folders] ja klõpsake valikul [Rescan Folder]
[More] nupul.
yy Külastage täiendava info ja
tarkvaravahendite leidmiseks aadressi
www.nero.com.
4
Kasutamine
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kaasasolev
CD-ROM-plaat arvuti CD-ROM-seadmesse.
Installimise abistaja juhib teid läbi kiire lihtsa
installimise protsessi. Nero MediaHome 4 Essentials
installimiseks toimige järgmiselt:
Mac OS X
40 Kasutamine
Teave Nero MediaHome 4
Essentials kohta
Nero MediaHome 4 Essentials on tarkvara teie
arvutisse salvestatud filmi-, muusika- ja fotofailide
jagamiseks sellele mängijale kui DLNA-ühilduvale
digitaalmeedia serverile.
,,Märkus
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on
ette nähtud arvututele ning seda ei tohi
sisestada sellesse mängijasse või muudesse
seadmetesse peale arvuti.
yy Komplektis sisalduv Nero MediaHome
4 Essentials CD-ROM on kohandatud
tarkvaraversioon failide ja kaustade
jagamiseks ainult sellele mängijale.
4
yy Komplektis sisalduv Nero MediaHome
4 Essentials tarkvara ei toeta järgmisi
funktsioone: Transkodeerimine, Remote
UI (kaugkasutajaliides), teleri juhtimine,
internetiteenused ja Apple iTunes.
Kasutamine
yy Tarnitava Nero MediaHome 4 Essentials
tarkvara saate saidilt alla laadida
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy See juhend selgitab toiminguid Nero
MediaHome 4 Essentials ingliskeelse
versiooni näitel. Lugege toimingute selgitusi
teie keeles koostatud juhendist.
Süsteeminõuded
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 või uuem),
Windows Vista® (Service Pack pole vajalik),
Windows® 7 (Service Pack pole nõutav),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 või uuem), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit (rakendus töötab
32-bitises režiimis)
yy Windows® 7 64-bitine väljalase (rakendus töötab
32 bitisel režiimil)
yy Kõvakettaruum: 200 MB tavaliseks Nero
MediaHome eraldiseisva toote installimiseks
yy 1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD
Sempron™ 2200+ protsessorid
yy Mälu: 256 MB RAM
yy Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga,
minimaalne eraldusvõime 800 x 600 pikslit ja
16-bitine värviseadistus
yy Windows® Internet Explorer® 6,0 või uuem
yy DirectX® 9.0c väljaanne 30 (August 2006) või
uuem
yy Võrgukeskkond: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) või 10,6 (Snow Leopard)
yy Inteli x86 protsessoriga Macintosh-arvuti
yy Kõvakettaruum: 200 MB tavaliseks Nero
MediaHome eraldiseisva toote installimiseks
yy Mälu: 256 MB RAM
Kasutamine
Üldine taasesitus
41
Põhitegevused fotosisu puhul
Slaidiesitluse alustamine
Video- ja audiosisu
põhitoimingud
Vajutage slaidiesitluse alustamiseks d (PLAY).
Taasesituse lõpetamine
Vajutage slaidiesitluse ajal Z (STOP).
Vajutage taasesituse ajal Z (STOP).
Slaidiesitluse peatamine
Taasesituse peatamine
Vajutage slaidiesitluse ajal M (PAUSE).
Vajutage slaidiesitluse jätkamiseks d (PLAY).
Vajutage taasesituse ajal M (PAUSE).
Vajutage taasesituse jätkamiseks d (PLAY).
Kaadrikaupa esitamine (Video)
Vajutage taasesituse ajal M (PAUSE).
Vajutage korduvalt M (PAUSE), et võimaldada
kaadrikaupa taasesitust.
Edasi või tagasi skannimine
Saate muuta taasesituse kiirusi, vajutades korduvalt
c või v peale.
Esituskiiruse aeglustamiseks
Taasesituse peatamise järel vajutage korduvalt v
peale, et kasutada erinevaid aegluubis kiirusi.
Liikumine järgmise/eelmise peatüki/
pala/faili peale
Järgmise pala/faili juurde liikumiseks või esitatava
pala/faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal
nuppu C või V.
Vajutage C kiirelt kaks korda, et liikuda tagasi
eelmise peatüki/pala juurde.
Serveri failinimekirja menüüs võib ühes kaustas
olla koos mitmeid failitüüpe. Sellisel juhul vajutage
eelmise või järgmise sama tüüpi sisu peale
minekuks C või V.
Liikumine järgmise/eelmise foto
peale
Kui vaatate fotosid täisekraanil, siis vajutage
A või D peale, et liikuda eelmisele või järgmisele
fotole.
Plaadimenüü kasutamine
ero
Plaadimenüü kuvamine
Menüüekraan võidakse kuvada menüüga
varustatud plaadi esmakordsel sisestamisel. Kui
soovite taasesituse ajal kuvada plaadimenüü, siis
vajutage DISC MENU.
Kasutage menüüs liikumiseks nuppe
W/S/A/D.
POPUP menu (hüpikmenüü)
kuvamine
Mõnedel BD-ROM-plaatidel on hüpikmenüü, mis
ilmub taasesituse ajal.
Vajutage taasesituse ajal TITLE/POPUP ja kasutage
menüüs liikumiseks nuppe W/S/A/D.
4
Kasutamine
Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiiresituse
sisselülitamiseks vajutage c või v.
Slaidiesitluse lõpetamine
42 Kasutamine
Esituse jätkamine
eroyt
u
Seade salvestab hetke, mil vajutasite Z (STOP),
õltuvalt plaadist.
Kui ekraanile ilmub korraks “MZ (Resume
Stop)”, vajutage d (PLAY) esituse jätkamiseks
(stseenipunktist).
Kui vajutate kaks korda Z (STOP) või väljutate
plaadi, ilmub ekraanile Z (Complete Stop).
Seade tühistab peatuspunkti.
,,Märkus
yy Jätkamise punkt võib kustuda, kui olete
vajutanud nuppu (nt 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), jne).
yy BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta
taasesituse jätkamise funktsioon.
4
Kasutamine
yy Kui vajutate üks kord BD-ROM-i interaktiivse
sisu taasesitusel Z (STOP), läheb seade üle
täielikule seisaku režiimile.
Viimase stseeni mälu
er
See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi
viimase stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi
siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate
seadme välja. Kui sisestate plaadi, mille viimane
stseen on mällu salvestatud, siis avatakse see stseen
automaatselt.
,,Märkus
yy Eelmise plaadi viimase stseeni
mälufunktsioon kustutatakse erineva plaadi
sisestamisel.
yy See funktsioon ei pruugi plaadist sõltuvalt
toimida.
yy BD-J-ga BD-ROM plaatidel ei tööta viimase
stseeni mälu funktsioon.
yy See seade ei jäta mällu plaadi seadistusi, kui
te lülitate seadme välja enne sellega plaadi
esitamise alustamist.
Kasutamine 43
Ekraanikuva
Sisuteabe ekraanilekuvamine
Saate kuvada ja kohandada mitmesugust sisuteavet
ja selle sätteid.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
Video taasesitamise juhtimine
eroy
eroy
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
Video vaatamise ajal saate juhtida taasesitust ja
seadistada suvandeid.
Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU (m).
a Edenemise riba - kuvatakse praegust olekut
ja esitamise kogukestust.
4
c [Title/Popup] - kuvatakse DVD-loo menüü
või BD-ROM-i hüpikmenüü (kui on saadaval).
d [Option] - kuvatakse teavet taasesituse kohta.
e [Music ID] - filmi esitamise ajal pakub
võrguühenduses olles teavet hetkel esitatava
laulu kohta.
a Lugu - esitatava loo number / lugude koguarv.
b Peatükk - esitatava peatüki number /
peatükkide koguarv.
c Kestus - esituse algusest möödunud aeg /
esituse kogukestus.
f [Repeat] - hakatakse kordama soovitud lõiku
või järjestust. (lk 45)
d Heli - valitud helikeel või kanal.
g [3D] - häälestatakse 3D-sätteid. (lk 49)
f Võttenurk - valitud võttenurk / võttenurkade
koguarv.
e Subtiitrid - valitud subtiitrid.
g Teleri kuvasuhe - teleri jaoks valitud kuvasuhe.
h Pildirežiim - valitud pildirežiim.
i Movie Information – Valige see suvand
ja vajutage ENTER (b), et kuvada filmiinfo
Gracenote Media andmebaasist
(ainult BD-ROM/DVD).
Kasutamine
b [Disc Menu] - sisenemiseks plaadimenüüsse.
44 Kasutamine
,,Märkus
Slaidisõu suvandite sätted
yy Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata,
siis ekraanikuva kaob.
Foto vaatamisel täisekraanilt saate kasutada
erinevaid suvandeid.
yy Mõne plaadi puhul ei ole võimalik valida loo
numbrit.
1. Vajutage piltide vaatamise ajal nuppu INFO/
MENU (m).
yy Saadaolevad üksused erinevad sõltuvalt
plaatidest või lugudest.
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
yy Interaktiivse Blu-ray Disci taasesitusel
kuvatakse osa teavet ekraanile, aga selle
muutmine on keelatud.
yy [Movie Information] valiku kasutamiseks
peab mängija olema Gracenote Media
andmebaasi kasutamiseks ühendatud
lairibainternetiga.
yy LG on Gracenote tehnoloogia
litsentsikasutaja ja ei ole Gracenote Media
andmebaasi info osas vastutav.
4
Kasutamine
Fotode vaatamine
i
Taasesituse juhtimine ja suvandite seadistamine
täisekraanil piltide vaatamise ajal.
Selles režiimis saate täisekraanil piltide vaatamise
ajal juhtida taasesitust ja seadistada suvandeid.
Vajutage piltide vaatamise ajal nuppu INFO/MENU
(m).
a [Slideshow] - alustatakse slaidisõud või
tehakse sellesse paus.
b [Music] - valitakse slaidisõu jaoks
taustamuusika (lk 49).
c [Option] - kuvatakse slaidisõu suvandid.
d [Rotate] - keeratakse fotot päripäeva.
e [Zoom] - kuvatakse suumimise [Zoom] menüü.
a [Speed] - kasutage nuppe A/D slaidisõu
fotodevahelise viiteaja valimiseks.
b [Effect] - kasutage nuppe A/D slaidisõu
fotodevahelise siirdeefekti valimiseks.
c [Music Select] - valitakse slaidisõu
taustamuusika (lk 49).
Kasutamine 45
Taasesitamise
lisafunktsioonid
Taasesitamise kordamine
erotu
y
Blu-ray Disc / DVD / videofailid
Vajutage taasesituse ajal soovitud kordusrežiimi
valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (h).
A-B – valitud lõiku hakatakse pidevalt kordama.
Peatükk – esitatavat peatükki hakatakse korduvalt
taasesitama.
Lugu – esitatavat lugu hakatakse korduvalt
taasesitama.
Kõik – kõiki lugusid või faile hakatakse korduvalt
taasesitama.
Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage
nuppu CLEAR.
See mängija võimaldab korrata valitud lõiku.
1. Lõigu valimiseks vajutage taasesituse ajal nuppu
REPEAT (h) ja korratava lõigu alguspunkti
tähistamiseks vajutage nuppu ENTER (b).
2. Lõigu lõpu tähistamiseks vajutage uuesti nuppu
ENTER b). Teie valitud lõiku hakatakse pidevalt
kordama.
3. Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage
nuppu CLEAR.
,,Märkus
yy Vähem kui 3 sekundi pikkust lõiku ei saa
valida.
yy Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või
loo korral toimida.
Esitamine alates valitud ajast
eroy
Audio-CD-d/helifailid
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
Esituse ajal vajutage soovitud kordusrežiimi
valimiseks korduvalt nuppu REPEAT (h).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
– valitud lõiku hakatakse pidevalt taasesitama.
(Ainult audio-CD-d.)
3. Valige suvand [Time] ja sisestage soovitud
algusaja tundide, minutite ja sekundite
väärtused vasakult paremale järjestuses.
Lugu – esitatavat lugu või faili hakatakse
korduvalt taasesitama.
Kõik – kõiki palasid või faile esitatakse
korduvalt.
Kõik – kõiki lugusid või faile hakatakse
taasesitama juhuslikus järjestuses.
– lugusid või faile hakatakse juhuslikus
järjestuses taasesitama.
Tavapärasesse esitusrežiimi naasmiseks vajutage
nuppu CLEAR.
,,Märkus
Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või
loo korral toimida.
Näiteks, et leida ajamomendil 2 tundi, 10 minutit
ja 20 sekundit toimuv stseen, sisestage „21020”.
Vajutage nuppe A/D, et liikuda esituses 60
sekundit edasi või tagasi.
4. Vajutage ENTER b, et alustada taasesitust
valitud ajamomendist.
,,Märkus
yy Antud funktsioon ei pruugi mõne plaadi või
loo korral toimida.
yy Sõltuvalt failitüübist ja DNLA-serveri
suutlikkusest ei pruugi see funktsioon
toimida.
4
Kasutamine
Väljas – naastakse tavalisse taasesitusrežiimi.
Teatud lõigu kordamine
eroty
46 Kasutamine
Subtiitrite keele valimine
eroy
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige W/S abil [Subtitle] suvand.
4. Valige A/D abil soovitud subtiitrite keel.
Subtiitrite suvandite seadistamiseks vajutage
nuppu ENTER (b).
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK
(1).
,,Märkus
4
Mõned plaadid võimaldavad muuta subtiitrite
valikuid ainult plaadimenüüst. Sel juhul
vajutage nuppu TITLE/POPUP või DISC MENU
ja valige sobivad subtiitrid plaadimenüü
suvandite hulgast.
Erinevate võttenurkade
valimine
er
Kui plaadil on kaameraga erinevate nurkade all
salvestatud stseenid, saate esituse ajal valida
teistsuguse võttenurga.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppudega W/S [Angle] suvand.
4. Valige nuppudega A/D soovitud võttenurk.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK
(1).
Teleri kuvasuhte muutmine
eoy
Kasutamine
Taasesituse ajal saate muuta televiisori kuvasuhet.
Erinevate helisätete valimine
eroy
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppude W/S abil [Audio] suvand.
4. Valige nuppude A/D abil soovitud heli keel,
helirada või helikanal.
,,Märkus
yy Mõned plaadid võimaldavad muuta
helivalikuid ainult plaadimenüüst. Sel juhul
vajutage nuppu TITLE/POPUP või DISC
MENU ja valige sobiv helisäte plaadimenüü
valikutest.
yy Kohe pärast heli sisselülitamist võib
ekraanikuva ja tegeliku heli vahel olla ajutine
kokkusobimatus.
yy BD-ROM-plaadi sisestamisel kuvatakse
mitmekanaliline helivorming (5.1CH või
7.1CH) [MultiCH] ekraanikuvale.
yy [Audio] ekraanimenüüst otse valimiseks
võite vajutada nuppu AUDIO.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppudega W/S [TV Aspect Ratio]
suvand.
4. Valige nuppudega A/D soovitud säte.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK
(1).
,,Märkus
Isegi, kui muudate ekraanikuva kuvasuhte
[TV Aspect Ratio] väärtuse ekraanikuvast, ei
muudeta suvandit [TV Aspect Ratio] menüüs
[Settings].
Kasutamine 47
Subtiitrite koodilehe
muutmine
y
Kui subtiitrid on kuvatud ebakorrektsete tähtedega,
siis saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrifaili
korrektselt kuvada.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
Suvandi [User setting] seadistamine
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppude W/S abil [Picture Mode]
suvand.
4. Valige A/D abil [User setting] suvand ning
vajutage nuppu ENTER (b).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppude W/S abil [Code page]
suvand.
4. Valige nuppude A/D abil soovitud kood.
5. Kasutage nuppe W/S/A/D [Picture Mode]
režiimi häälestamiseks.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK
(1).
Pildirežiimi muutmine
eroy
6. Valige nuppudega W/S/A/D [Close]
suvand ning vajutage seadistamise lõpetamiseks
nuppu ENTER (b).
Sisuteabe vaatamine
y
Mängija võib kuvada sisuteavet.
Taasesituse ajal saate muuta [Picture mode] sätteid.
1. Valige nuppudega W/S/A/D fail.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Vajutage INFO/MENU (m), et kuvada
valikumenüü.
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppude W/S abil [Picture Mode]
suvand.
4. Valige nuppudega A/D soovitud säte.
5. Ekraanikuvast väljumiseks vajutage nuppu BACK
(1).
Ekraanile kuvatakse failiteave.
Videoesituse ajal on võimalik kuvada faili andmeid,
vajutades nupule TITLE/POPUP.
,,Märkus
Ekraanilekuvatav teave ei pruugi vastata
tegelikule sisuteabele.
4
Kasutamine
Valige [Default] suvand ja seejärel vajutage
kõikide video sätete lähtestamiseks nuppu
ENTER (b).
48 Kasutamine
Sisuloendi vaate muutmine
yui
Subtiitrite faili valimine
y
Sisuloendi vaadet saate muuta menüüst [Smart
Share].
Kui subtiitrifaili nimi on videofaili nimest erinev,
peate enne filmi vaatamist valima menüüst [Movie]
subtiitrifaili.
Vajutage korduvalt punast (R) nuppu.
1. Kasutage nuppe W/S/A/D soovitud
subtiitrifaili valimiseks menüüst [Movie].
2. Vajutage ENTER (b).
4
Subtiitrifaili valiku tühistamiseks vajutage
uuesti nuppu ENTER (b). Valitud subtiitrite fail
kuvatakse videofaili esitamisel.
Kasutamine
,,Märkus
yy Subtiitrite valik tühistatakse, kui vajutate
nuppu Z (STOP) taasesituse ajal.
yy See funktsioon pole saadaval faili esitamisel
serverist koduvõrgu kaudu.
Kasutamine 49
Slaidisõu ajal muusika
kuulamine
i
Helifailide kuulamise ajal saate kuvada ekraanile
fotofaile.
1. Valikumenüü kuvamiseks vajutage täisekraanil
foto vaatamise ajal nuppu INFO/MENU (m).
2. Valige nupuga A/D suvand [Option] ja
vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppude W/S abil [Music Select]
suvand ning vajutage ENTER (b), et kuvada
[Music Select] menüü.
4. Valige nuppudega W/S seade, seejärel
vajutage ENTER (b).
Saadaolevad seadmed võivad erineda sõltuvalt
esitatava fotofaili asukohast.
Saadaolev seade
Plaat, USB
Plaat, USB
DLNA-server
DLNA-server
5. Valige nuppudega W/S soovitud fail või kaust,
mida soovite esitada.
Kõrgema taseme kataloogi valikuks valige g ja
vajutage nuppu ENTER (b).
,,Märkus
Helifaili valimisel serverist ei ole võimalik valida
kausta. Võimalik on valida ainult faili.
6. Valige nupuga D [OK] ning vajutage muusika
valimise lõpetamiseks ENTER (b).
See funktsioon lubab 2D-sisu muundada 3D-sisuks.
Suvandist [3D] saate taasesituse ajal häälestada
3D-režiimi sügavuse ja kauguse.
1. Vajutage taasesituse ajal nuppu INFO/MENU
(m).
2. Valige [3D] ja vajutage ENTER (b).
3. Valige nuppudega W/S/A/D soovitud
suvandid.
Kõikide häälestuste lähtestamiseks valige
suvand [Default] ja seejärel vajutage nuppu
ENTER (b).
4. Valige nuppudega W/S/A/D suvand
[Close] ja seadistamise lõpetamiseks vajutage
nuppu ENTER (b).
,,Märkus
yy Kui valite pärast eraldusvõime seadistamist
Ultra HD-ks funktsiooni [3D] olekuks [On],
muudetakse Ultra HD-eraldusvõime
automaatselt originaaleraldusvõimeks.
yy Võimalik et 3D-ks ei teisendata filmifaile,
mis on tehtud kiirusega üle 30 kaadrit/s
(kaadrikiirus).
4
Kasutamine
Foto asukoht
2D-sisu muundamine 3D-ks
eroy
50 Kasutamine
Lisafunktsioonid
BD-LIVE™-i nautimine
e
Võrgu lisafunktsioonidega BD-Live’i toetav BDROM võimaldab teil nautida seadme internetti
ühendamisel paljusid funktsioonide, nagu uute
filmide treilerite allalaadimine.
1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 21).
2. Sisestage USB -mäluseade esipaneelil olevasse
USB-porti.
USB-mäluseade on vajalik lisasisu
allalaadimiseks.
3. Vajutage nuppu HOME ( ) ja seadistage
[Settings] menüüst suvand [BD-LIVE connection]
(lk 26).
4
Kasutamine
Kui [BD-LIVE connection] suvandiks on seatud
[Partially Permitted], siis sõltuvalt plaadist ei
pruugi BD-Live-funktsioon toimida.
4. Sisestage BD-Live’iga BD-ROM-plaat.
Sõltuvalt plaadist võivad toimingud erineda.
Lisateavet vaadake plaadiga kaasasolevast
juhendist.
>>Ettevaatust
Ärge eemaldage ühendatud USB-seadet sisu
allalaadimise ajal või kui Blu-ray plaat on veel
plaadisalves. Seda tehes võite ühendatud USBseadme kahjustada ja BD-Live'i funktsioonid
ei pruugi kahjustatud USB-seadmega enam
korralikult töötada. Kui sellise toimingu
tagajärjel tundub, et ühendatud USB-seade
on kahjustatud, saate ühendatud USB-seadme
arvutis vormindada ja seejärel seda uuesti selle
mängijaga kasutada.
,,Märkus
yy Mõnele BD-Live'i sisule võib teatud
piirkondades vastavalt sisupakkuja otsusele
olla juurdepääs piiratud.
yy BD-Live'i sisu laadimiseks ja nautimise
alustamiseks võib kuluda mitu minutit.
yy BD-Live'i jaoks peaksite kasutama ainult
FAT32-vormingus USB-mäluseadet või välist
HDD-d.
LG AV Remote
Seda mängijat saate iPhone või Android-telefoniga
oma koduvõrgu kaudu juhtida. Mängija ja
telefon peavad olema ühendatud traadita võrgu
seadmega, nt pääsupunktiga. Külastage „Apple
iTunes” või „Google Android Market (Google Play
Store)” lehekülge üksikasjalikuma teabe saamiseks
„LG AV Remote” kohta.
Kasutamine
Audio-CD salvestamine
Saate audio-CD-plaadilt ühe soovitud pala või kõik
palad USB-mäluseadmesse salvestada.
1. Sisestage USB-mäluseade esipaneelil olevasse
USB-porti.
2. Sisestage audio-CD-plaat mängijasse.
Taasesitust alustatakse automaatselt.
3. [CD Recording] alustamiseks vajutage nuppu
(X) REC.
Stopprežiim
Taasesitusel
Loo
salvestamine
Kõik lood
loo esitamine
Salvestamise
kestus
4-kordne kiirus
tavaline kiirus.
FM-raadio või PORTABLEallika salvestamine
1. Sisestage USB-mäluseade esipaneelil olevasse
USB-porti.
2. Taasesituse alustamiseks häälestage FM-raadio
režiimis soovitud raadiojaam (vt jaotist „Raadio
kasutamine“, lk 53) või PORTABLE-režiimis väline
heliallikas.
3. Või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (X) REC.
-- Salvestus salvestatakse failina kausta „EXT_
REC”.
,,Märkus
yy Salvestamiseks kasutage ainult FAT32vormingus USB-mäluseadet või välist
HDD-d.
yy Helirada salvestatakse helifailina kiirusega
192 kb/s. FM-raadio ja PORTABLE-allikas
salvestatakse helifailina kiirusega 128 kb/s.
yy Tabelis Audio CD toodud salvestusajad on
umbkaudsed.
yy Tegelik aeg USB-mäluseadmele
salvestamiseks varieerub sõltuvalt USBmäluseadme omadustest.
yy Veenduge, et USB-mäluseadmele
salvestamisel oleks olemas vähemalt 50 MB
vaba ruumi.
yy Õigeks salvestamiseks peab salvestatav
allikfail olema pikem kui 20 sekundit.
yy Ärge salvestamise ajal lülitage seda mängijat
välja ega katkestage ühendust USBmäluseadmega.
>>Ettevaatust
Selle mängija salvestamise ja kopeerimise
funktsioonid on ainult teie isiklikuks aga mitte
kaubanduslikuks kasutamiseks. Autoriseerimata
koopiate valmistamine kopeerimiskeeluga
materjalist nagu arvutiprogrammid, failid,
saated ja helisalvestised, võib osutuda
autoriõiguste rikkumiseks ja kriminaalkuriteoks.
Seda seadet ei tohi sellisel otstarbel kasutada.
LG ütleb selgesõnaliselt lahti igasugusest
vastutusest volitamata sisu kaubanduslikul
eesmärgil ebaseadusliku levitamise ja
kasutamise eest.
Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi
4
Kasutamine
FM-raadio või PORTABLE-allika saateid saate USBmäluseadmele salvestada.
51
52 Kasutamine
Info vaatamine Gracenote
Media andmebaasist
Mängija saab siseneda Gracenote Media
andmebaasi ning laadida sellest teavet muusika
kohta nõnda, et nimekirjas kuvatakse pala nimi,
esitaja nimi, žanr ja muu tekstiinfo.
Helilaserplaat
Helilaserplaadi sisestamisel hakkab mängija
automaatselt mängima ja Gracenote Media
andmebaasist muusikapala nime laadima.
Kui andmebaasis ei ole muusikapala kohta infot, siis
ei ilmu ekraanile muusikapala nimetusi.
Muusikafail
Valige nuppudega W/S/A/D muusikafail ja
vajutage INFO/MENU(m) või MUSIC ID.
4
Mängija siseneb muusikateabe saamiseks
Gracenote Media andmebaasi.
,,Märkus
yy Mängija peab Gracenote Media andmebaasi
kasutamiseks olema ühendatud
lairibainternetiga.
yy Kui Gracenote Media andmebaasis ei ole
muusikapala kohta infot, siis ilmub ekraanile
vastav teade.
yy Olenevalt olukorrast võib muusikainfo
laadimisele Gracenote Media andmebaasist
kuluda mõned minutid aega.
yy Teavet võidakse kuvada ebatäielike
tähtedega, kui teie valitud keel pole saadaval
andmebaasis Gracenote Media Database.
yy See funktsioon ei ole NetCast veebisisu ja
DLNA-serverite sisu puhul saadaval.
yy LG on Gracenote tehnoloogia
litsentsikasutaja ja ei ole Gracenote Media
andmebaasi info osas vastutav.
Kasutamine
Blu-ray Disc/DVD/Filmifailid
yy See teenus ei toeta klientide poolt vaid
isikliku kasutamise eesmärgil tehtud audioCD-sid, kuna neid ei ole Gracenote Media
andmebaasis.
1. Kui soovite teavet filmis esitatava muusika
kohta, vajutage nuppu INFO/MENU (m).
yy Toetatud muusikavormingud:
mp3, wma, m4a, wav
2. Valige nuppudega A/D [Music ID] ja vajutage
nuppu ENTER (b).
Mängija hakkab Gracenote Media andmebaasist
muusikaandmeid laadima.
,,Märkus
Muusikateavet saate laadida ka otse, vajutades
MUSIC ID.
Kasutamine 53
Raadio kasutamine
Salvestatud jaamade
kustutamine
Veenduge, et antennid on ühendatud. (Vt lk 19)
1. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida
tahate kustutada.
Raadio kuulamine
1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale
ilmub TUNER (FM). Sisse on lülitatud viimati
vastvõetud raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke TUNING (-/+) umbes 20
sekundit all kuni sagedus hakkab muutuma.
Skaneerimine peatub kui seade leiab jaama. Või
vajutage korduvalt TUNING (-/+).
3. Reguleerige helitugevust, vajutades korduvalt
VOL (+/-).
Raadiojaamade seadistamine
Saate seadistada 50 FM-jaama.
Enne sisselülitamist keerake heli vaiksemaks.
2. Valige soovitud sagedus kasutades TUNING
(-/+).
3. Vajutage ENTER (b) kui number hakkab
ekraaniaknas vilkuma.
4. Vajutage PRESET (-/+), et valida number, mida
tahate seadistada.
5. Vajutage ENTER (b). Jaam salvestatakse.
6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade
salvestamiseks.
3. Vajutage CLEAR, et valida number, mida tahate
kustutada.
Kõigi salvestatud jaamade
kustutamine
Vajutage ja hoidke CLEAR kaks sekundit all.
Vilkuma hakkab “ERASE ALL”. Vajutage uuesti CLEAR.
Kõigi salvestatud jaamad kustutatakse.
FM halva vastuvõtusignaali
parandamine.
Vajutage B (sinist) (MONO/STEREO) nuppu
kaugjuhtimispuldil. See lülitab raadio stereolt
ümber monole ja parandab tavaliselt vastuvõtmist.
Vaadake infot raadiojaamade
kohta
FM-raadio on varustatud RDS (raadio
andmesüsteem) seadega. See näitab infot
kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate
andmetüüpide vaatamiseks korduvalt RDS-le.
PS
(Programme Service Name)
Ekraanile ilmub kanali nimi.
PTY
(Programme Tüüp Recognition)
Programm tüüp (näit. Jazz või News)
ilmub ekraanile.
RT
(Radio Text)
tekstsõnum sisaldab saatejaamast tulevat
spetsiaalset infot. Teksti võib ekraanil
kerida.
CT
(aja kontroll kanali poolt)
Näitab ekraanil saatejaama aega ja
kuupäeva.
4
Kasutamine
1. Vajutage FUNCTION kuni ekraaniaknale ilmub
TUNER (FM).
2. Vajutage CLEAR, kui number hakkab
ekraaniaknas vilkuma.
54 Kasutamine
USB-klaviatuuri või
hiire kasutamine
Premium-funktsiooni
kasutamine
Teksti sisestamiseks ja menüüdes navigeerimiseks
saate ühendada USB-klaviatuuri ja/või hiire.
Premium-funktsiooniga võite erinevaid interneti
sisuteenuseid kasutada.
1. Sisestage USB-klaviatuur või hiir tagapaneeli
USB-porti.
1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 21).
2. Kasutage klaviatuuri teksti sisestamiseks või hiirt
menüüdes navigeerimiseks..
3. Valige nuppudega A/D [Premium] suvand ja
vajutage nuppu ENTER (b).
,,Märkus
4
Soovitatakse kasutada järgmiseid klaviatuure ja
hiiri.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
2. Vajutage nuppu HOME ( ).
4. Kasutades nuppe W/S/A/D valige
võrguteenus, ning vajutage nuppu ENTER (b).
,,Märkus
Kasutamine
yy Teatud teenuste kohta täpse teabe
saamiseks pöörduge sisupakkuja poole või
külastage tugiteenuse linki.
yy Premium-teenuste ja teabeteenuse sisu,
k.a kasutajaliides võivad muutuda. Kõige
värskema teabe saamiseks külastage palun
iga teenuse veebisaiti.
yy Kui soovite muuta riigi sätteid, liikuge
menüüsse [Settings] > [NETWORK] > [Smart
Service Setting] > [Country Setting]. Valige
suvand [Manual] ja vajutage menüüst
[Country Setting] nuppu ENTER (b).
Kasutamine 55
LG Smart Worldi
kasutamine
Interneti kaudu saate kasutada LGrakendusteenuseid. LG Smart Worldist leiate ja saate
hõlpsalt alla laadida erinevaid rakendusi.
1. Kontrollige võrguühendust ja sätteid (lk 21).
2. Vajutage nuppu HOME ( ).
3. Valige rakendus [LG Smart World] ja vajutage
nuppu ENTER (b).
Sisselogimine
Funktsiooni [LG Smart Worldi]kasutamiseks peate
oma kontost sisse logima.
1. Avakuva menüüst valige ikoon [
nuppu ENTER (b)
] ja vajutage
2. Sisestage virtuaalse klaviatuuri abil väljadesse
[ID] ja [Password].
Kui teil pole kontot, siis vajutage
registreerimiseks punasele (R) nupule.
3. Oma kontost sisselogimiseks valige nuppudega
W/S/A/D [OK], seejärel vajutage ENTER (b).
Kui märgite ruudu [Auto Sign In], siis
salvestatakse teie ID ja salasõna ning teid
logitakse automaatselt, ilma neid sisestamata
sisse.
,,Märkus
4. Valige nuppudega A/D kategooria ja vajutage
nuppu ENTER (b).
6. Kui [Install] ikoon on esiletõstetud, vajutage
nuppu ENTER (b). Rakendus installitakse
mängijasse.
Rakenduse installimiseks mängijasse peate
end sisse logima. Sisselogimise kohta lisateabe
leidmiseks vt 55 lk .
7. [My Apps] kuva näitamiseks vajutage punast (R)
nuppu.
8. Valige installitav rakendus ja vajutage selle
installimiseks nuppu ENTER (b).
,,Märkus
yy Sõltuvalt piirkonnast võivad [LG Smart
World], [My Apps] teenus ja [Search]
funktsioon olla kättesaamatud.
yy Tasulise rakenduse installimiseks peate
olema maksevõimeline kasutaja. Lisateabe
saamiseks külastage veebisaiti www.
lgappstv.com.
4
Kasutamine
5. Valige nuppudega W/S/A/D rakendus
ja vajutage teabe ekraanilekuvamiseks nuppu
ENTER (b).
Oma konto ja rakenduste teabe vaatamiseks
valige ikoon [ ], vajutage avakuva menüü
nuppu ENTER (b) ja valige suvand [My Page].
56 Kasutamine
[My Apps] menüü
kasutamine
Võrgust sisu otsimine
Kui teil on raskusi võrguteenuste kaudu teatud
sisu leidmisega, siis võite kasutada kõik-ühes
otsingufunktsiooni, sisestades menüüsse [ ]
võtmesõnu.
Installitud rakenduse saate teisaldada või kustutada
[My Apps] menüüst.
1. Vajutage nuppu HOME ( ).
2. Valige nuppudega W/S/A/D avakuvast [
ikoon ja vajutage nuppu ENTER (b).
Kuvatakse seadistusmenüü [ ].
]
1. Vajutage nuppu HOME ( ).
2. Valige suvand [My Apps] ja vajutage nuppu
ENTER (b).
3. Vajutage nuppu ENTER (b). Virtuaalne
klaviatuur kuvatakse automaatselt.
4. Valige nuppudega W/S/A/D täht, seejärel
vajutage ENTER (b), et kinnitada virtuaalsel
klaviatuuril tehtud valik.
5. Kui olete võtmesõnade sisestamise
lõpetanud, valige [ ] ja otsingutulemuse
ekraanilekuvamiseks vajutage nuppu ENTER
(b).
4
Kasutamine
6. Soovitud sisu valimiseks kasutage nuppe
W/S/A/D ja otse valitud sisusse liikumiseks
vajutage nuppu ENTER (b).
,,Märkus
yy Sõltuvalt piirkonnast võivad [LG Smart
World], [My Apps] teenus ja [Search]
funktsioon olla kättesaamatud.
yy Iga võrguteenuse korral ei hakka
otsingufunktsioon sisu otsima. See toimub
ainult teatud võrguteenuste korral.
.
3. Vajutage menüüs [My Apps] punast (R) nuppu.
Rakenduse teisaldamine
1. Valige rakendus ja suvandite kuvamiseks
vajutage nuppu ENTER (b).
2. Valige nuppudega W/S suvand [Move],
seejärel vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppudega W/S/A/D soovitud
asukoht ja vajutage nuppu ENTER (b).
Rakenduse kustutamine
1. Valige rakendus ja suvandite kuvamiseks
vajutage nuppu ENTER (b).
2. Valige nuppudega W/S suvand [Delete],
seejärel vajutage nuppu ENTER (b).
3. Valige nuppudega A/D suvand [OK], seejärel
vajutage kinnituseks nuppu ENTER (b).
,,Märkus
Sõltuvalt piirkonnast võivad [LG Smart World],
[My Apps] teenus ja [Search] funktsioon olla
kättesaamatud.
Kasutamine 57
Bluetoothi kasutamine
Teavet Bluetoothi kohta
Bluetooth® on raadiosidel põhinev lähiühenduse
tehnoloogia.
Tööulatus on 10 meetrit.
(Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muud
elektrilained või Bluetooth-seade asub teises
ruumis.)
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta
Bluetooth®-tehnoloogia abil on täielikult
maksuvaba.
Juhtmeta Bluetooth® funktsiooniga mobiiltelefoni
võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on
tehtud juhtmeta Bluetooth® tehnoloogia kaudu.
Kasutatavad seadmed: mobiiltelefonid, MP3,
sülearvutid, pihuseadmed
Bluetoothi profiilid
A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)
Seadme ja muu Bluetooth-seadme
sidumine
Enne sidumistoimingu alustamist veenduge,
et telefoni juhtmeta Bluetooth-funktsioon on
sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit. Kahe seadme vaheline sidumine
tuleb teha vaid üks kord.
1. Valige menüüst FUNCTION Bluetoothfunktsioon.
Ekraanile kuvatakse “BT READY” (BT valmis).
2. Lülitage muu Bluetooth-seade sisse ja tehke
sidumistoiming. Seadme otsimise ajal muu
Bluetooth-seadmega võidakse Bluetoothseadme ekraanile kuvada leitud seadmete loend
(olenevalt kasutatavast Bluetooth-seadmest).
Teie seadme nimi on “LG-HTS”.
3. Kui seadme sidumine muu Bluetooth-seadmega
õnnestub, süttib seadmel Bluetoothi LED
ning ekraanile kuvatakse teade “BTPAIRED” (BT
seotud).
,,Märkus
Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast
Bluetooth-seadme tüübist ka teistsugune olla.
4. Muusika kuulamine
Juhiseid Bluetooth-seadmesse salvestatud
muusika kuulamise kohta vaadake Bluetoothseadme kasutusjuhendist.
,,Märkus
Kui te muudate seadme funktsiooni, siis
Bluetooth-ühendus katkeb ja seadmed tuleb
uuesti siduda.
4
Kasutamine
Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia kasutamiseks
peavad seadmed toetama teatud profiile.
Seade ühildub järgmise profiiliga.
Bluetooth-seadmesse
salvestatud muusika
kuulamine
58 Kasutamine
,,Märkus
yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained
võivad põhjustada ühenduse katkemise.
yy Seade ei võimalda Bluetooth-seadme
toiminguid juhtida.
yy Siduda saab korraga ainult ühe Bluetoothseadmega, mitme seadmega sidumine pole
võimalik.
yy Kui seadmete vahemaa on väiksem kui 10
meetrit, kuid Bluetooth-seadmete vahel on
takistusi, võib ühenduse moodustamine
Bluetooth-seadmega ebaõnnestuda.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetoothfunktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Kui seade ei ole Bluetooti abil ühendatud,
kuvatakse ekraanile kiri “BT READY” (BT
valmis).
4
Kasutamine
yy Elektrilised häired, mis on tingitud sama
sagedust kasutavatest meditsiiniseadmetest,
mikrolaineahjudest või traadita arvutivõrgu
seadmetest, põhjustavad ühenduse
katkemise.
yy Kui Bluetooth-seadme ja mängija vahele
ilmub takistus, mis häirib seadmete vahelist
sidet, siis ühendus katkeb.
yy Kui seadme ja muu Bluetooth-seadme
vahemaa suureneb, siis helikvaliteet
halveneb; vahemaa edasisel suurenemisel
ühendus katkeb.
yy Bluetooth-ühendus katkeb, kui põhiseade
välja lülitatakse või seadmete vahemaa
suureneb üle 10 m.
Veaotsing 59
Veaotsing
Üldine teave
Sümptom
Põhjus ja lahendus
Toidet ei saa sisse lülitada.
yy Ühendage toitejuhe korralikult seinas oleva pistikupesaga.
Seade ei alusta esitust.
yy Sisestage plaat, mida seade suudab esitada. Sisestage esituskõlbulik
plaat (kontrollige plaadi tüüpi ja piirkonnakoodi).
yy Plaadi mängitav pool peab olema allpool.
yy Puhastage plaati.
yy Tühistage piirangu funktsioon või muutke piirangutaset.
Ühendatud USB-mäluseade
pole tuvastatud.
yy Proovige kasutada mõnda muud USB-kaablit, sest kõik USB-kaablid
pole võimelised edastama USB-seadme tavapäraseks toimimiseks
piisavalt voolu.
yy Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jaoturit, ei pruugi USBseade olla tuvastatav.
yy Ei toetata sellist USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamiseks
täiendava tarkvara installimist.
yy See seade toetab ainult FAT32- või NTFS-vormingus USB-mäluseadet
või välist USB HDD-ketast.
yy Mängitav DVD video ei võimalda eri vaatenurkade funktsiooni.
Ei ole võimalik esitada filmi-,
foto- või muusikafaile.
yy Failid ei ole salvestatud seadme jaoks sobivas formaadis.
Kaugjuhtimispult ei tööta
korrektselt.
yy Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme kaugjuhtimise anduri
poole.
yy Seade ei toeta filmifaili koodeksit.
yy Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.
yy Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.
yy Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.
Seadme juhe on ühendatud,
kuid toidet ei ole võimalik sisse
ega välja lülitada.
Seade ei tööta korrektselt.
Seadet saab lähtestada järgmiselt.
yy Ühendage toitejuhe lahti, oodake vähemalt viis sekundit ja seejärel
ühendage uuesti.
5
Veaotsing
Vaateurka ei ole võimalik
muuta.
60 Veaotsing
Võrk
Sümptom
Põhjus ja lahendus
BD-Live funktsioon ei tööta.
yy Ühendatud USB-mäluseadmel pole piisavalt ruumi. Ühendage
vähemalt 1 GB vaba mahuga USB-mäluseade.
yy Veenduge, et seade on korrektselt kohtvõrguga ühendatud ja pääseb
internetti (vt lk 21).
yy Teie lairibaühendus ei pruugi BD-Live funktsioonide kasutamiseks
piisavalt kiire olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga
(ISP) ja soovitatav on tõsta ühenduse kiirust.
yy [BD-LIVE connection] suvandi valikuks [Settings] menüüst määratakse
[Prohibited]. Määrake suvandi valikuks [Permitted].
Voogvideo teenused (nt
YouTube™, jne.) seiskuvad või
“puhverdavad” need esituse
ajal sageli.
yy Teie lairibaühenduse kiirus ei pruugi videovoo teenuste jaoks
piisav olla. Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja
soovitatav on tõsta ühenduse kiirust.
Meediaservereid
seadmeloendis ei kuvata.
yy Teie meediaserveri tulemüür või viirusetõrje tarkvara töötab. Lülitage
oma arvuti või meediaserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja.
yy Seade ei ole ühendatud kohtvõrguga, millega teie meediaserver on
ühendatud.
5
Veaotsing
Veaotsing
61
Pilt
Sümptom
Põhjus ja lahendus
Pilt puudub.
yy Valige teleril sobiv video sisestusrežiim, et seadme pilt ilmuks teleri
ekraanile.
yy Ühendage videokaabel kindlalt.
yy Veenduge, et [HDMI Color Setting] [Settings] seadistusmenüüs on
määratud sobivale üksusele, mis vastab teie video ühendusele.
yy Teie teler ei pruugi toetada mängijas määratud eraldusvõimet.
Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks.
yy Mängija HDMI OUT pesa on ühendatud DVI-seadmega, mis ei toeta
autorikaitset.
Ekraanil on pildimüra.
yy Esitatakse plaati, mis on salvestatud värvisüsteemis, mis on teie teleri
omast erinev.
yy Muutke eraldusvõime teleri jaoks sobivaks.
Blu-ray 3D-plaadi esitamisega
ei väljastata 3D-pilti.
yy Ühendage mängija HDMI kaabli abil (Tüüp A, High Speed HDMI™
Cable) teleriga.
yy Teie teleril võib puududa “HDMI 3D kohustusliku vormingu“ tugi.
yy Menüü [Settings] suvandi [3D Mode] sätteks on [Off ]. Seadistage
suvandi sätteks [On].
Heli
5
Põhjus ja lahendus
Heli puudub või on
moonutatud.
yy Seade on otsimis-, aegluup- või pausirežiimil.
yy Heli on liiga vaikne.
Klienditugi
Saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga, et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi funktsioone.
Uusima tarkvara hankimiseks sellele mängijale (kui värskendusi on tehtud) külastage aadressi
http://www.lg.com või võtke ühendust LG Electronics klienditoe keskusega.
Avatud lähtekoodiga tarkvara teade
Vastava avatud lähtekoodi saamiseks GPL, LGPL järgi ja muude avatud koodi litsentside saamiseks külastage
aadressi http://opensource.lge.com. Kõik viidatud litsentsitingimused, garantii vastutust piiravad ja
autoriõigusega seotud teated on saadaval avatud lähtekoodiga allalaadimiseks.
Veaotsing
Sümptom
62 Lisa
Teleri juhtimine
kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga
Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.
6
Vajutades
Saate
1 (TV POWER)
teleri sisse või välja lülitada.
AV/INPUT
vahetada teleri sisendiallikat
teleri ja teiste sisendiallikate
vahel.
PR/CH W/S
sirvib mälus asuvaid
kanaleid üles- või allapoole.
VOL +/–
teleri helitugevust
reguleerida.
,,Märkus
Sõltuvalt ühendatud seadmest ei ole mõnede
nuppude abil võimalik teie telerit juhtida.
Kaugjuhtimispuldi
seadistamine teleri jaoks
Saate juhtida telerit komplektis sisalduva
kaugjuhtimispuldiga.
Kui teler on näidatud allpool toodud nimekirjas, siis
määrake vastav tootjakood.
1. Hoides all nuppu 1 (TV POWER) sisestage
numbrinuppudega teleri tootjakood (vt tabelit
allpool).
Tootja
Kood
LG
1(vaikimisi), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Vabastage seadistamise lõpetamiseks nupp
1 (TV POWER).
Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik
nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast
õige tootjakoodi sisestamist. Kaugjuhtimispuldi
patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti
vaikekoodiks muutuda. Määrake uuesti sobiv kood.
Lisa
Lisa 63
Võrgutarkvara
värskendus
Võrguvärskenduse teade
Aeg-ajalt võidakse luua töötäiustusi ja/või
lisafunktsioone või teenuseid seadmetele, mis on
ühendatud lairiba-koduvõrguga. Kui seade on
ühendatud lairiba-koduvõrguga, siis uue tarkvara
olemasolu korral teavitab mängija värskendustest
järgnevalt.
1. võimalus:
1. Ekraanile kuvatakse värskendamismenüü, kui
seadme sisse lülitate.
2. Valige A/D abil soovitud võimalus ja vajutage
ENTER (b).
Tarkvara värskendamine
Te saate värskendada mängijat uusima tarkvaraga,
et parandada toodete tööd ja/või lisada uusi
funktsioone. Saate tarkvara värskendada, ühendades
seadme otse tarkvaravärskenduse serveriga.
,,Märkus
yy Enne mängija tarkvara uuendamist tuleb
mängijast eemaldada plaat ja USB-seade.
yy Enne mängija tarkvara värskendamist tuleb
mängija lülitada välja ja seejärel uuesti sisse.
yy Tarkvara uuendamise toimingu käigus
ei tohi mängijat välja lülitada ega
võrgutoidet (AC power) katkestada ega
ühtegi nuppu vajutada.
yy Kui te tühistate värskenduse, siis lülitage
seade välja ning uuesti sisse, et tagada selle
stabiilne töö.
yy Sellele seadmele ei saa laadida eelmist
tarkvaraversiooni.
1. Kontrollige võrguühendust ja seadistusi (lk 21).
2. Valige [Software] suvand [Settings] menüüst,
seejärel vajutage ENTER (b).
3. Valige [Update] ja vajutage ENTER (b).
[OK]
Alustab tarkvara värskendamist.
[Cancel]
Suleb värskendusmenüü ja
lülitab voolu välja.
Kui värskendusserveris on saadaval uus värskendus,
siis ilmub kodumenüüsse ikoon „Update“. Vajutage
värskendustoimingu alustamiseks sinist (B) nuppu.
Mängija kontrollib uusimaid värskendusi.
,,Märkus
yy Kui vajutate ENTER (b) värskenduse
kontrollimise ajal, siis katkestab see
nimetatud toimingu.
yy Kui värskendust ei ole saada, siis kuvatakse
teade “No update is found.”. Vajutage ENTER
(b), et naasta menüüsse [Home Menu].
Lisa
2. võimalus:
6
64 Lisa
4. Uuema versiooni eksisteerimisel ilmub teade
„Do you want to update?”.
5. Valige värskendamise alustamiseks [OK].
([Cancel] valimine lõpetab värskenduse.)
6. Mängija alustab serverist uusima värskenduse
allalaadimist. (Allalaadimine võtab sõltuvalt teie
koduvõrgu tingimustest aega mitu minutit.)
7. Kui allalaadimine on valmis, kuvatakse teade
„Download is complete. Do you want to
update?”.
8. Värskendamise alustamiseks valige [OK].
(Kui valite [Cancel], lõpetatakse värskendamine
ja allalaaditud faili ei saa rohkem kasutada.
Tarkvara värskendamiseks järgmisel korral peate
alustama tarkvara värskendamise toimingut
uuesti algusest peale.)
>>Ettevaatust
Ärge lülitage tarkvara värskenduse ajal seadet
välja.
9. Kui värskendamine on lõpetatud, lülitatakse
toide mõne sekundi jooksul automaatselt välja.
10. Lülitage toide sisse. Süsteem töötab nüüd uue
versiooniga.
,,Märkus
6
Tarkvara värskenduse funktsioon ei
pruugi korralikult toimida sõltuvalt teie
internetikeskkonnast. Nimetatud juhul saate
te mängija jaoks uusima tarkvara volitatud LG
Electronics teeninduskeskusest. Lugege lõiku
„Klienditugi” lehel 61.
Lisa
Lisa 65
Lisateavet
Failide sobivus
Filmifailid
Faili
asukoht
Faili
laiend
Koodeki formaat
Heliformaat
Subtiitrid
Plaat,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v”
(DRM-vaba),
“.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”,
“.ts”, “.dat”
DIVX3.11, DIVX4, DIVX5,
DIVX6 (ainult tavaline
taasesitus),
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v”
(DRM vaba),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX3.11, DIVX4, DIVX5,
DIVX6 (ainult tavaline
taasesitus),
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Muusikafailid
Faili
asukoht
DLNA
Diskreetimissagedus
Bitikiirus
Märkus
“.mp3”, “.wma”, vahemik 32 - 48 kHz (WMA),
“.wav”, “.m4a” vahemik 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM-vaba),
“.flac”
vahemik 32 - 192 kbps
(WMA),
vahemik 32 - 320 kbps
(MP3)
Antud mängija ei
esita mõningaid wavfaile.
“.mp3”, “.wma”, vahemik 32 - 48 kHz (WMA),
“.wav”, “.m4a” vahemik 16 - 48 kHz (MP3)
(DRM-vaba)
vahemik 32 - 192 kbps
(WMA),
vahemik 32 - 320 kbps
(MP3)
Antud mängija ei
esita mõningaid wavfaile.
Fotofailid
Faili
asukoht
Plaat,
USB,
DLNA
Faili
laiend
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Soovitatav
suurus
Alla 4 000 x 3 000 x 24 bitt/piksel
Alla 3 000 x 3 000 x 32 bitt/piksel
Märkus
Progresseeruva ja kadudeta
andmetihendusega fotofaile ei
esitata.
yy Kaasasoleva Macintoshi DLNA-serveri ühilduvus failidega on piiratud nt ASF, WMA ja WMV.
6
Lisa
Plaat,
USB
Faili
laiend
66 Lisa
,,Märkus
yy Failinime pikkus on piiratud 180 sümboliga.
yy Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem
kui 2000 (failide ja kaustade koguarv).
yy Sõltuvalt failide suurusest ja arvust, võib
meediumi sisu lugemiseks kuluda mitu
minutit.
yy Failide ühilduvus võib serverist tulenevalt
erineda.
yy Kuna DLNA-serveri ühilduvust testitakse
Bundle DLNA serveri (Nero MediaHome
4 Essentials) keskkonnas, võib failide
sobivus ja esituse funktsioonid oleneda
meediaserveritest.
yy Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 65. Failide
funktsioonide ja meediaserveri suutlikkuse
osas võib esineda piiranguid.
yy Filmi subtiitrifailide esitamine on võimalik
ainult arvuti või DLNA meediaserveri
jagamise kaustast, mis on loodud selle
mängijaga koos tarnitud Nero MediaHome
4 Essentials tarkvaraga.
yy Teie meediaserveri eemaldatavate
andmekandjate, nt USB pulk, DVD-seade,
jne peal olevate failide jagamine ei pruugi
korrektselt toimida.
yy Ekraanil kuvatav helifaili kogupikkus ei
pruugi VBR-failide puhul õige olla.
6
Lisa
yy CD/DVD või USB 1,0/1,1 kandjal olevate HDfilmifailide korrektne esitamine ei pruugi
õnnestuda. HD-filmifailide esitamiseks on
soovitatav Blu-ray Disc või USB 2,0.
yy Antud mängija toetab H.264 / MPEG-4
AVC protokolli 4.1 taseme põhilist ja kõrget
profiili. Kõrgema taseme profiiliga faile
võidakse mitte toetada.
*1
*2
yy See mängija ei toeta GMC või Qpel abil
salvestatud faile.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Märkus
yy Seade ei toeta WMV 9 kodekiga kodeeritud
avi-faile.
yy See mängija toetab UTF-8 vormingus
faile ka siis, kui need sisaldavad Unicode’i
vormingus subtiitreid. Kuid see mängija ei
toeta subtiitrifaile, mis on puhtas Unicode’i
vormingus.
yy Sõltuvalt failitüübist või salvestusviisist ei
pruugi taasesitamine võimalik olla.
yy See mängija ei toeta tavalises arvutis
kirjutatud mitme sessiooniga plaati.
yy Filmifaili taasesitamiseks peavad filmifaili ja
subtiitrifaili nimed kattuma.
yy Kui esitatakse selliste laienditega videofaile,
nagu „.ts”, „.m2ts”, „.mts”, „.tp”, „.Trp” või „.m2t”,
siis võib juhtuda, et mängija ei toeta
subtiitrite faile.
yy Ekraanil näidatav helifaili kogupikkus ei
pruugi VBR-failide puhul õige olla.
yy Video/ Heli koodeki ühilduvus võib olla
erinev, sõltuvalt videofailist.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Seade võimaldab esitada AVCHD-vormingus
plaate. Need plaadid on tavaliselt salvestatud ja
kasutusel videokaameras.
yy AVCHD-vorming on kõrglahutusega
digitaalvideokaamera vorming.
yy MPEG-4 AVC/H.264 vorming on võimeline
tihendama pilte suurema tõhususega kui tavaline
pilditihendamise vorming.
yy Seade võimaldab esitada AVCHD-plaate
vormingu x.v.Colour abil.
yy Sõltuvalt salvestustingimustest ei esitata
mõningaid AVCHD-vormingus plaate.
yy AVCHD-vormingus plaadid peavad olema
lõpetatud.
yy x.v.Colour võimaldab võrreldes tavaliste
DVD-videokaamerate plaatidega suuremat
värvusvahemikku.
Lisa 67
Teave DLNA kohta
Ühilduvuse märkused
See mängija on DLNA sertifikaadiga digitaalne
meediumimängija, millega saate esitada filmi-, fotoja muusikafaile oma DLNA-ühilduvast digitaalsest
meediumiserverist (arvuti ja tarbeelektroonika).
yy Kuna BD-ROM on uus vorming, on võimalikud
teatud plaadi, digitaalühenduse ja muud
ühilduvuse probleemid. Kui kogete ühilduvuse
probleeme, võtke ühendust volitatud
klienditeeninduskeskusega.
Digital Living Network Alliance (DLNA) on
tarbeelektroonika, arvutitööstuse ja mobiilseadmete
firmade tööstusorganisatsioon. Digital Living
võimaldab tarbijatele hõlpsat digitaalmeedia
jagamist läbi koduvõrgu.
DLNA sertifikaadi logo muudab lihtsaks toodete
leidmise, mis vastavad DLNA koostalitlusvõime
üldjuhistele. See seade vastab DLNA
koostalitlusvõime üldjuhistele v1.5.
Kui selle seadmega on ühendatud arvuti, milles
töötab DLNA-serveri tarkvara, või mõni muu DLNAühilduv seade, võib olla vajalik mõne tarkvara või
teiste seadete muudatuste seadistamine. Lisateavet
leiate tarkvara või teiste seadmete kasutusjuhendist.
Teatud süsteeminõuded
Kõrglahutusega video taasesituse puhul.
yy Kõrglahutusega ekraan, millel on sisendpesad
HDMI.
yy Antud seade võimaldab teil funktsioonide,
nagu pilt-pildis, teine audio, virtuaalpaketid jne.
nautimist BD-ROM toetava BONUSVIEW-ga (BDROM versioon 2 profiil 1 versioon 1.1). Lisavideot
ja audiot saab mängida plaadilt, mis on ühilduv
pilt-pildis funktsiooniga. Esitusmeetodi kohta
lugege lisateavet plaadi juhistest.
yy Kõrgresolutsiooniga sisu vaatamine ja tavalise
DVD sisu ülesmastaapimine võib nõuda HDMIsuutlikkusega sisendit või HDCP-suutlikkusega
DVI sisendit teie kuvaseadmel.
yy Mõned BD-ROM plaadid ja DVD-plaadid võivad
piirata mõnede töökäskude või funktsioonide
kasutamist.
yy Te saate kasutada USB seadet teatud sorti
plaadiga seotud teabe salvestamiseks, kaasa
arvatud võrgu kaudu allalaaditud sisu. Kasutatav
plaat määrab selle, kui kaua seda teavet
säilitatakse.
yy BD-ROM plaat kõrglahutusega sisuga.
yy HDMI-d või HDCP-d võimaldav DVI-sisend teie
ekraaniga seadmel on nõutud mõne sisu puhul
(plaadi autorite poolt määratud).
6
Lisa
68 Lisa
Audioväljundi tehnilised andmed
Pesa/seadistus
Allikas
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 V äljundi bitivoog ei pruugi sisaldada täiendavat
ja interaktiivset audiot, kui [Digital Output]
valik määratakse [BitStream] peale. (Välja
arvatud LPCM koodek: väljund sisaldab alati
interaktiivset ja täiendavat audiot.)
*2 See mängija valib automaatselt HDMI
audio vastavalt ühendatud HDMI seadme
dekodeerimisvõimele isegi kui [Digital Output]
valikuks on määratud [BitStream].
6
Lisa
*3 Kui [Digital Output] valik on määratud [DTS reencode] peale, siis on audioväljund piiratud
48 kHz ja 5.1Ch peale. Kui [Digital Output]
valik on määratud [DTS Re-Encode] peale, siis
väljastatakse DTS Re-encode audio BD-ROM
plaatidele täiendava heliga ning originaalaudio
väljastatakse teistele plaatidele (nagu
[BitStream]).
yy Heli väljastatakse esitamiseks MP3/WMA faili
jaoks PCM 48 kHz/16 bit ja audio-CD jaoks PCM
44,1kHz/16 bit.
yy Digitaalaudio ühenduse korral (HDMI OUT) ei
pruugi BD-ROM-i plaadimenüü nupuhelisid
kuulda olla, kui [Digital Output] valikuks
määratakse [BitStream].
yy Kui digitaalse väljundi audioformaat ei vasta
teie vastuvõtja võimetele, kõlab vastuvõtjast
kas tugev moonutatud heli või ei kõla üldse
mingisugust heli.
yy Kuuekanaliline digitaalne ruumiline heli läbi
digitaalühenduse on saavutatav ainult siis,
kui teie vastuvõtja on varustatud digitaalse
mitmekanalilise dekooderiga.
yy See säte ei ole välisseadme sisendsignaali korral
kasutatav.
Lisa 69
Piirkonnakoodide nimekiri
Valige järgnevast nimekirjast piirkonnakood.
Piirkond
Kood Piirkond
Kood
Afganistan
Kood Piirkond
AF Fidži
Kood Piirkond
FJ Monaco
MC Singapur
SG
Argentiina
AR Soome
FI Mongoolia
MN Slovakkia
SK
Austraalia
AU Prantsusmaa
FR Maroko
MA Sloveenia
SI
Austria
AT Saksamaa
DE Nepal
NP Lõuna-Aafrika
ZA
Belgia
BE Ühendkuningriik
GB Holland
NL Lõuna-Korea
KR
Bhutan
BT Kreeka
GR Hollandi Antillid
AN Hispaania
ES
Boliivia
BO Gröönimaa
GL Uus-Meremaa
NZ Sri Lanka
LK
Brasiilia
BR Hongkong
HK Nigeeria
NG Rootsi
SE
Kambodža
KH Ungari
HU Norra
NO Šveits
CH
Kanada
CA India
IN Omaan
OM Taiwan
TW
Tšiili
CL Indoneesia
ID Pakistan
PK Tai
Hiina
CN Iisrael
IL Panama
PA Türgi
TR
Colombia
CO Itaalia
IT Paraguai
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamaica
JM Filipiinid
PH Ukraina
UA
Costa Rica
CR Jaapan
JP Poola
Horvaatia
HR Keenia
KE Portugal
PL Ameerika
PT Ühendriigid
Tšehhi Vabariik
CZ Kuveit
KW Rumeenia
Taani
DK Liibüa
LY Venemaa
SA Vietnam
SN Zimbabwe
US
UY
UZ
VN
Ecuador
EC Luksemburg
Egiptus
EG Malaisia
MY Senegal
El Salvador
SV Maldiivid
MV
6
Etioopia
ET Mehhiko
MX
Lisa
LU Saudi Araabia
RO Uruguay
RU Usbekistan
TH
ZW
70 Lisa
Keelekoodide loend
Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele. [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc
Menu].
Keel
kood
Keel
kood
Keel
kood
Keel
kood
afari
6565
prantsuse
7082
leedu
7684
sindhi
8368
afrikaani
6570
friisi
7089
makedoonia
7775
singali
8373
albaania
8381
galeegi
7176
malagassi
7771
slovaki
8375
amhari
6577
gruusia
7565
malai
7783
sloveeni
8376
araabia
6582
saksa
6869
malajalami
7776
hispaania
6983
armeenia
7289
kreeka
6976
maoori
7773
sudaani araabia
8385
assami
6583
grööni
7576
marathi
7782
suahiili
8387
aimaraa
6588
guaranii
7178
moldova
7779
rootsi
8386
aserbaidžaani
6590
gudžarati
7185
mongoli
7778
tagalogi
8476
baškiiri
6665
hausa
7265
nauru
7865
tadžiki
8471
baski
6985
heebrea
7387
nepali
7869
tamili
8465
bengali; bangla
6678
hindi
7273
norra
7879
telugu
8469
bhutani
6890
ungari
7285
oria
7982
tai
8472
bihaari
6672
islandi
7383
pandžabi
8065
tonga
8479
bretooni
6682
indoneesia
7378
puštu
8083
türgi
8482
bulgaaria
6671
interlingua
7365
pärsia
7065
türkmeeni
8475
birma
7789
iiri
7165
poola
8076
tvii
8487
valgevene
6669
itaalia
7384
portugali
8084
ukraina
8575
hiina
9072
jaapani
7465
ketšua
8185
urdu
8582
6
horvaadi
7282
kannada
7578
retoromaani
8277
usbeki
8590
Lisa
tšehhi
6783
kašmiiri
7583
rumeenia
8279
vietnami
8673
taani
6865
kasahhi
7575
vene
8285
volapüki
8679
hollandi
7876
kirgiisi
7589
samoa
8377
kõmri
6789
inglise
6978
korea
7579
sanskriti
8365
volofi
8779
esperanto
6979
kurdi
7585
šoti gaeli
7168
koosa
8872
eesti
6984
lao
7679
serbia
8382
jidiši
7473
fääri
7079
ladina
7665
serbohorvaadi
8372
joruba
8979
fidži
7074
läti
7686
šona
8378
suulu
9085
soome
7073
lingala
7678
Lisa
71
Kaubamärgid ja
litsentsid
DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on
Digital Living Network Alliance’i kaubamärgid,
teenindusmärgid või tõendusmärgid.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ja logod on tarbeelektroonika
ja arvutifirmade grupi Blu-ray Disc Association
kaubamärgid.
“DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing
Corporationi kaubamärk.
Java on Oracle`i ja/või selle filiaalide kaubamärk.
“x.v.Colour” on Sony Corporationi kaubamärk.
Toodetud Dolby Laboratories’ litsentsi alusel.
“Dolby”, “Pro Logic” ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories’ kaubamärgid.
“AVCHD” ja “AVCHD” logod on Panasonic
Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.
6
DivX®, DivX Certified® ja seotud logod
on ettevõtte Rovi Corporation või selle
tütarettevõtete kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel.
Lisa
Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või Ameerika
Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud
kaubamärgid.
Valmistatud litsentsi alusel, vastavalt USA
patentidele: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 ning muudele USA ja rahvusvahelistele
jõustunud ja taotlemisel olevatele patentidele.
DTS-HD, vastav sümbol, & DTS-HD ja vastav
sümbol koos on registreeritud kaubamärgid,
& DTS-HD Master Audio | Essential on DTS Inc
kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc.
Kõik õigused reserveeritud.
72 Lisa
Cinavia teadaanne
Bluetooth® tähistab juhtmevaba
ühenduse tehnoloogiat, mis võimaldab
elektroonikaseadmetel omavahel kuni 10 meetri
ulatuses raadiolainete abil suhelda.
Seadmete ühendamine Bluetooth®-ühenduse
abil ei ole tasuline. Kui loodud on Bluetooth®ühendus, on Bluetooth®-ühendust võimaldavat
mobiiltelefoni võimalik juhtida Cascade’i
vahendusel.
Sõnamärgi Bluetooth® ja logode omanikuks on
ettevõte Bluetooth® SIG, Inc. ning ettevõte LG
Electronics kasutab neid märke litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja kaubanimetused
kuuluvad nende omanikele.
6
Toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata
mõnede kommerteesmärgil toodetud filmide,
videote ja nende heliribade autoriseerimata
koopiate kasutamist. Kui keelatud koopia on
avastatud, ilmub ekraanile sõnum ja taasesitus või
allalaadimine peatatakse.
Lisainformatsioon Cinavia tehnoloogia kohta on
toodud Cinavia Online Tarbija Infokeskuses(Online
Consumer Information Center) http://
www.cinavia.com. Saamaks Cinavia kohta
lisainformatsiooni e-posti teel, saatke kaart oma
e-posti aadressiga aadressile Cinavia Tarbija
Informatsioonikeskus(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Antud toode sisaldab patenteeritud tehnoloogiat
Verance Corporation litsentsi ja U.S.patendi
7,369,677 aluel, tehnoloogiat kaitsevad ka muud
maailma patendid ja autoriõigused ning ärisaladuse
kaitsega seotud seadustikega. Cinavia on Verance
Corporation kaubamärk. Autoriõigus 20042012 Verance Corporation. Verance kõik õigused
reserveeritud. Lahti võtmine ja demonteerimine on
keelatud.
Lisa
Lisa 73
Gracenote®, Gracenote’i logo ja logotüüp ning
logo „Powered by Gracenote” on registreeritud
kaubamärgid või ettevõtte Gracenote, Inc. poolt
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides
registreeritud kaubamärgid.
Muusikatuvastuse tehnoloogiat ja sellega seotud
andmeid pakub ettevõte Gracenote®.
Osa sisu autoriõigus © kulub ettevõttele
Gracenote või selle hankijatele.
Ettevõtte Gracenote® lõppkasutaja
litsentsileping
See rakendus või seade sisaldab tarkvara ettevõttelt
Gracenote, Inc., mis asub Emeryville’is, Californias
(„Gracenote”). Ettevõtte Gracenote tarkvara
(„Gracenote’i tarkvara”) võimaldab sellel rakendusel
teostada plaadi ja/või faili tuvastamist ning hankida
muusikaga seotud teavet, sealhulgas nime, esitaja,
pala ja pealkirja teavet („Gracenote’i andmed”)
veebiserveritest või sisseehitatud andmebaasidest
(ühiselt „Gracenote’i serverid”) ning viia läbi muid
funktsioone. Gracenote’i andmeid võite kasutada
ainult selle rakenduse või seadme lõppkasutaja
funktsioonides ettenähtud viisil.
Olete nõus, et teie mittevälistav litsents kasutada
Gracenote’i andmeid, Gracenote’i tarkvara ja
Gracenote’i servereid peatatakse, kui rikute neid
piiranguid. Kui teie litsents lõpetatakse, olete
nõus lõpetama igasuguse Gracenote’i andmete,
Gracenote’i tarkvara ja Gracenote’i serverite
kasutamise. Gracenote reserveerib kõik Gracenote’i
andmete, Gracenote’i tarkvara ja Gracenote’i
serverite õigused, sealhulgas kõik omanikuõigused.
Mitte ühelgi tingimusel pole Gracenote kohustatud
maksma teile tasu ühegi teie poolt pakutud teabe
eest. Olete nõus, et Gracenote, Inc. võib rakendada
teie vastu oma õigusi selle lepingu alusel otse oma
nimel.
Gracenote’i tarkvara ja kõik Gracenote’i andmete
kirjed on litsentsitud teile „MUUTMATA KUJUL”.
Gracenote ei anna selgesõnalisi ega kaudseid
kinnitusi ega garantiisid seoses Gracenote’i
serverites olevate Gracenote’i andmete täpsusega.
Gracenote reserveerib õiguse kustutada
andmeid Gracenote’i serveritest või muuta
andmekategooriaid ükskõik millisel põhjusel,
mida Gracenote peab tõhusaks. Ei anta ühtegi
garantiid, et Gracenote’i tarkvara või Gracenote’i
serverid on vigadeta või et Gracenote’i tarkvara või
Gracenote’i serverid töötavad häireteta. Gracenote
ei ole kohustatud pakkuma teile uusi täiustatud või
täiendavaid andmetüüpe või -kategooriaid, mida
Gracenote võib pakkuda tulevikus ning Gracenote
võib vabalt lõpetada oma teenused ükskõik millal.
GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIGIST
SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST
GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE,
KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, ÕIGUSE
JA MITTERIKKUMISE KOHTA. GRACENOTE EI
GARANTEERI TULEMUSI, MIDA TE HANGITE
GRACENOTE’I TARKVARA VÕI GRACENOTE’I
SERVERITE KASUTAMISEL. MITTE ÜHELGI JUHUL EI
OLE GRACENOTE VASTUTAV ÜHEGI KAUDSE EGA
JUHUSLIKU KAHJU VÕI KASUMITE KADUMISE VÕI
KAOTATUD SISSETULEKUTE EEST.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Lisa
Olete nõus kasutama Gracenote’i andmeid,
Gracenote’i tarkvara ja Gracenote’i servereid ainult
oma isiklikel ja mittekaubanduslikel põhjustel.
Olete nõus, et ei omista, kopeeri, edasta ega
saada Gracenote’i tarkvara ja Gracenote’i andmeid
kolmandatele osapooltele. OLETE NÕUS, ET EI
KASUTA GRACENOTE’I ANDMEID, GRACENOTE’I
TARKVARA VÕI GRACENOTE’I SERVEREID MUUL
VIISIL, KUI SIIN SELGESÕNALISELT LUBATUD.
Gracenote’i teenus kasutab ainulaadset tuvastust,
et teha järelepärimisi statistilistel eesmärkidel.
Juhuslikult määratud numbrituvastuse eesmärgiks
on võimaldada Gracenote’i teenusel arvestada
järelepärimisi teie kohta andmeid omamata.
Lisateavet Gracenote’i teenuse kohta leiate
veebisaidilt Gracenote’i privaatsuspoliisist.
74 Lisa
Tehnilised andmed
Üldine teave
Voolunõuded
Vt põhisilti tagapaneelil.
Voolutarve
Vt põhisilti tagapaneelil.
Välismõõtmed (L x K x S)
Ligikaudu 950 mm x 136 mm x 75 mm
Netomass (umbkaudne)
4.5 kg
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna niiskus
5 % kuni 90 %
Sisendid/väljundid
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pulka (Tüüp A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Tuuner
FM sagedusvahemik
87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz
Võimendi
Efektiivvõimsus, (RMS), THD 10 %
6
Kokku
330 W
Eesmine
60 W x 2
Tagumine
30 W x 2
Basskõlar
150 W
Lisa
Lisa 75
Süsteem
Laser
Pooljuhtlaser
lainepikkus
405 nm / 650 nm
Signaalisüsteem
Standard PAL/NTSC värvi-TV süsteem
LAN port
Ethernet pesa x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Pordi toide (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Kõlarid
Basskõlar
Tüüp
1-suunaline, 1 valjuhääldiga
Maksimaalne
sisendvõimsus
300 W
Impedants
3Ω
Võrgu mõõdud
(L x K x S)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Sisendvool
150 W
Netokaal
7,4 kg
Voolunõuded
Vt põhisilti tagapaneelil.
Voolutarve
Vt põhisilti tagapaneelil.
yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.
6
Lisa
76 Lisa
Hooldus
Märkused plaatide kohta
Plaatide käsitsemine
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun hoidke alles algne pakendikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
siis pakendage see maksimaalseks kaitseks tehase
originaalpakendisse.
Seadme puhastamine
Kasutage mängija puhastamiseks pehmet, kuiva
riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage
pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi
lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid
lahusteid nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna
need võivad seadme pinda kahjustada.
Hoidke välispinnad puhtad
yy Ärge kasutage seadme lähedal lenduvaid
vedelikke nagu putukatõrje pihusti.
yy Tugeva survega pühkimine võib kahjustada
pinda.
yy Ärge hoidke kummist või plastikust tooteid
seadmega pikaajalises kontaktis.
Seadme hooldamine
6
Lisa
See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui
optilised andmeomastusläätsed ja plaadiajami osad
on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet
halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke
ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.
Ärge puudutage plaadi edastuspoolt. Hoidke plaati
servadest, et selle pinnale sõrmejälgi mitte jätta.
Ärge kunagi kleepige plaadile paberitükke või
kleeplinti.
Plaatide säilitamine
Pärast esitamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke
plaati otsese päikesekiirguse kätte, soojusallikate
lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.
Plaatide puhastamine
Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad
põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja
helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat
puhta riidelapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.
Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks
alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid
puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele
mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.
Lisa 77
Oluline teave
võrguteenuste kohta
Kogu teave, andmed, dokumendid, ühendused,
allalaadimised, failid, tekst, pildid, fotod, graafika,
videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid,
tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad,
rakendused, tooted ja muu sisu, (“Sisu”) ja kõik
teenused ja pakkumised (“Teenused”), mida pakub
või mis on kättesaadavaks tehtud mõne kolmanda
osapoole poolt või kaudu (“Teenusepakkuja”),
kuulub selle Teenusepakkuja ainuvastutusse, kellest
see lähtub.
Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud
Sisu ja Teenuste kättesaadavust ja ligipääsu
võidakse muuta igal ajal ilma eelneva teatamiseta,
mis hõlmab kuid ei piirdu Sisu või Teenuste kogu
terviku või osa peatamise, eemaldamise või
lõpetamisega.
Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme
seoses Sisu või Teenustega, siis külastage kõige
värskema teabe saamiseks teenusepakkuja
veebilehte. LGE ei ole Sisu ja Teenuste
klienditeeninduse pakkumise osas vastutav ega
kohustatud pool. Kõik Sisu ja Teenustega seotud
küsimused ja soovid tuleb esitada otse vastava Sisu
ja Teenuse pakkujale.
6
Lisa
Käesolevaga tuleb silmas pidada, et LGE ei vastuta
Teenusepakkuja poolt pakutava Sisu või Teenuste
eest või taolise Sisu või Teenuste muudatuste,
eemaldamise peatamise eest ning ei garanteeri
taolise Sisu või Teenuste kättesaadavust või neile
ligipääsu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement