LG | FB163 | Owner's Manual | LG FB163 Kasutusjuhend

LG FB163 Kasutusjuhend
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 1
FB163-D0_EST_LV_MFL49403303
Mudel: FB163
FB163-A/D/X0P
FBS163V
EESTI
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 2
Ettevaatusabinõud
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT - ÄRGE
AVAGE
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE
KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID
OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See võrdkülgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis
on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele
elektrilöögi tekitamise ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutusja hooldusjuhistest.
HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE
TINGIMUSTESSE.
HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.
ETTEVAATUST: Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile,
diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pehmele pinnale.
Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või püstildisse, välja
arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja
juhiste järgimisel.
ETTEVAATUST: Käesolev seade kasutab lasersüsteemi.
Toote õige kasutamise tagamiseks lugege antud kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil, kui siinkirjeldatu,
võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni.
Ärge üritage korpust laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks avada. Avatuna nähtav laserkiirgus. ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SISSE!
2
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
ETTEVAATUST: Vältige vee valgumist või pritsimist seadmele ning ärge asetage sellele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi - see
tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist
seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid tehnilisi nõudeid.
Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga juhtmed on ohtlikud.
Kõik taolised seisundid võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust,
peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama
versiooniga asendada.
Kaitske toitejuhet mehaaniliste kahjustuste eest, ärge väänake ega keerutage seda,
ärge jätke juhet ukse vahele ega astuge sellele peale. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise avale.
Vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades
jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.
Vananenud seadme käitlemine
1. Kui toode on tähistatud ristiga kaetud ratastega prügikonteinerit kujutava
märgistusega, tähendab see seda, et tootele rakendub Euroopa Liidu
direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma
olmeprügiveost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt
määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta
pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse poole, kust te antud toote ostsite.
Selle toote valmistamisel on lähtutud vastavusest EMÜ direktiivile
2004/108/EÜ ja Madalpinge direktiivile 2006/95/EÜ.
Esindaja Euroopas:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 3
Esitatavate plaatide liigid
Liik
sümboli kuvast
Logo
Teleriekraanile võidakse kuvada „ ”, mis viitab, et kasutusjuhendis kirjeldatud
funktsioon ei ole selle konkreetse DVD-videoplaadiga kasutatav.
DVD-VIDEO: näiteks laenutatavate või müügil
olevate filmide plaadid
DVD-R: ainult videorežiimis ja lõpetatud plaadid
Piirkonnakood
DVD-RW: ainult videorežiimis ja lõpetatud plaadid
Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab esitada ainult neid DVD-plaate, mis kannavad sama märgistust, mis on toodud
seadme tagaküljel, või märgistust „ALL“.
DVD+R: ainult videorežiimis plaadid.
Toetab ka kahekihilisi plaate
DVD+RW: ainult videorežiimis plaadid
• Enamikel DVD-plaatidel on kaanel selgelt nähtav sõõr ühe või mitme numbriga selle sees. See number peab vastama teie seadme piirkonnakoodile, vastasel korral ei ole plaati võimalik esitada.
• Kui püüate seadmega esitada teise piirkonnakoodiga DVD-plaati, ilmub
teleriekraanile teade “Check Regional Code” (Kontrollige piirkonnakoodi).
Audio CD:
Autoriõigused
Lisaks saab selle seadmega esitada DVD±R/RW, audiosalvestusega
CD-R või CD-RW plaate ning MP3, WMA ja JPEG faile.
Sõltuvalt salvestusseadmete tingimustest või CD-R/RW (või DVD±R/RW)
plaadist endast, ei saa mõningaid CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaate selle
seadmega esitada plaadi salvestuskvaliteedi või füüsilise olukorra tõttu või
salvestusseadme ja loometarkvara omaduste tõttu. Plaati ei saa esitada,
kui see ei ole korralikult lõpetatud. See mängija ei toeta seda tüüpi plaate.
„Dolby”, „Pro Logic” ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'
kaubamärgid.
Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel.
Autoriõigusega kaitstud materjali loata kopeerimine, levitamine, näitamine, levitamine kaabli kaudu, avalik esitamine või välja rentimine on seadusega keelatud. See toode on varustatud Macrovisioni poolt välja töötatud autoriõiguste
kaitse funktsiooniga. Mõningatele plaatidele on salvestatud kopeerimiskaitse
signaalid. Taolistele plaatidele salvestamisel ning nende esitamisel tekib
pildimüra. See toode sisaldab autoriõigust kaitsvat tehnoloogiat, mis on kaitstud kindlate Ameerika Ühendriikide patentide ja teiste Macrovison
Corporationi ja muude õigusteomanike poolt omatavate intellektuaalse omandi
õiguste poolt. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema
Macrovision Corporationi poolt heaks kiidetud ning on mõeldud vaid kasutamiseks kodus ja muudeks piiratud viisidel vaatamiseks kasutatud (välja
arvatud teistmoodi määrava heakskiidu korral). Pöördprojekteerimine või lahti
võtmine on keelatud.
TARBIJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET MITTE KÕIK
KÕRGLAHUTUSEGA TELERID EI OLE TÄIELIKULT ÜHILDUVAD SELLE
TOOTEGA JA VÕIVAD PÕHJUSTADA KUVATAVALE PILDILE TEHISEID.
JUHUL KUI 525 VÕI 625 PROGRESSIIVSKANNIMISE PILT ON MOONUTATUD, SOOVITATAKSE KASUTAJAL LÜLITADA ÜHENDUS 'STANDARD
DEFINITION' (STANDARDNE DEFINITSIOON) VÄLJUNDISSE. KUI TEIL
TEKIB KÜSIMUSI SEOSES TELERI ÜHILDUVUSEGA SELLE MUDELI 525p
JA 625p SEADMEGA, VÕTKE ÜHENDUST MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSEGA.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
3
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 4
Tere tulemast tutvuma teie uue DVD Micro Hi-Fi süsteemiga
Sisukord
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Esitatavate plaatide liigid . . . . . . . . . . . . .3
Seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Põhiseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Seadme ühendamine - I . . . . . . . . . . . . . .7
Seadme ühendamine - II (valikuline) . . . . .8
Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
OSD algkeele seadistamine (valikuline) .10
Piirkonnakoodi algseadistamine (valikuline) 10
Seadete kohandamine . . . . . . . . . . . .10-11
Plaadi teabe kuvamine . . . . . . . . . . . . . .12
Kella seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kasutage oma mängijat äratuskellana 12-13
Helirežiimi seadistamine . . . . . . . . . . . . .13
Plaadi esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kaasaskantava USB-mängija ühendamine
USB OTSESALVESTUS . . . . . . . . . . . . .
iPod'i režiimi kasutamine (valikuline) . . . . .
OSD iPod'i režiimi kasutamine (valikuline) .
Keelekoodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piirkonnakoodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.18
.19
.20
.20
.21
.21
.22
.23
Energiasäästurežiim
Saate seadistada seadme ökonoomsele energiasäästurežiimile.
Kui toide on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all nuppu 1 (STANDBY/ON) (OOTEL/SEES) umbes kolme sekundi vältel.
- Kui seade on välja lülitatud, ei kuvata ekraanil midagi.
Tühistamiseks vajutage nuppu 1 (STANDBY/ON) , CLOCK (KELL),
TIMER (TAIMER) või VSM/DEMO.
DivX-vormingus filmifaili esitamine . . . . .15
Audio-CD, MP3 või WMA failide kuulamine 15-16
Fotofailide vaatamine . . . . . . . . . . .16-17
Raadio kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Muusika kuulamine kaasaskantava
mängijaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ettevaatusabinõud puutenuppude kasutamisel
• Kasutage puutenuppe puhaste ja kuivade kätega.
- Niiskes keskkonnas pühkige kogu niiskus puutenuppudelt enne kasutamist.
• Ärge vajutage puutenuppe kõvasti.
- Kui kasutate liiga palju jõudu, võite vigastada puutenuppude sensorit.
• Funktsiooni rakendamiseks puudutage vastavat nuppu.
• Vältige juhtivate materjalide, näiteks metallist esemete kokkupuutumist
puutenuppudega. See võib põhjustada talitlushäireid.
4
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 5
Seadistamine
Kõlarite ühendamine seadmega
Ühendage juhtmed seadmega.
Kõlari deco : see osa kõlarist
ei väljuta heli.
Sobitage iga juhtme värviline ots seadme tagaküljel asuva samavärvilise ühendusterminaliga.
Kaabli ühendamiseks seadmega vajutage iga plastikust sõrmist, et avada
ühendusterminali. Paigaldage juhe ja vabastage sõrmis.
Pistik on valmis kaabli ühendamiseks.
Ühendage iga juhtme punane ots terminalidega, millel on + (pluss) märk ja must
ots terminalidega, millel on - (miinus)
märk.
Ettevaatust
VÄRV
KÕLAR
ASUKOHT
Punane
Eesmine
Teie ees, ekraanist paremal
Valge
Eesmine
Teie ees, ekraanist vasakul
• Veenduge, et lapsed ei pane oma käsi ega teisi esemeid kõlari kanalisse.
• Kõlari kanal: kõlari korpusel (ümbrisel) olev ruum rikkaliku bassi jaoks.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Suunake kaugjuhtimispult vastuvõtusensorile ja vajutage nuppe.
Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine
Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage
pessa kaks R03 (suurus AAA) patareid; jälgige, et 3 ja # tähistused kattuksid.
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Ärge kunagi kasutage korraga
erinevat tüüpi patareisid (standard-, leelis- jne).
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
5
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 6
Põhiseade
• FUNC. Funktsioonide valimiseks vajutage
FUNC.
(DVD/CD →USB → OSD IPOD (valikuline) →IPOD
(valikuline) →TV-AUDIO (valikuline)→PORTABLE →
FM→ AM )
• XDSS Plus (MP3 optimeerija)
Tiiskandi, bassi ja ruumilise heliefekti tugevdamiseks. XDSS ON (XDSS SEES)
kuvatakse ekraanil; vajutage uuesti, et valida
NORMAL (TAVALINE) (lk 13).
iPod'i paigalduskoht (valikuline)
• 1 (STANDBY/ON)
Lülitab seadme sisse või välja.
• TIMER (vt teemat Kasutage mängijat
soovitud ajal.)
• CLOCK Kella seadistamiseks ja kellaaja
vaatamiseks (vt teemat Kellaaja seadistamine).
• USB Rec. USB OTSESALVESTAMINE (lk
19).
• Z EJECT (VÄLJUTA) Väljutab või sisestab
CD-plaadi avast.
• CD-plaadi ava - Ärge suruge plaati jõuga.
- Ärge lükake ega tõmmake plaati selle väljutamise ajal.
- Pärast plaadi väljutamist vajutage uuesti Z et
seda veel kord sisestada.
• . või > AUTO TUNING (AUTOMAATNE
HÄÄLESTAMINE) -TUNER (HÄÄLESTAJA)/
(. või >) SKIP- CD (JÄTA VAHELE) nupud
• B/]] (PLAY/PAUSE) (ESITA/PEATA))
• x STOP (LÕPETA) nupp
• HELITUGEVUSE reguleerimine
Liigutage oma sõrme puuteketta sisemuses (vt lk 4).
• VSM (VIRTUAALNE HELIMAATRIKS)
/ DEMO Vajutage DEMO, kui toide on välja
lülitatud, et näidata funktsiooni ekraanil.
Selle tühistamiseks vajutage nuppu 1 või
uuesti DEMO.
• SET (SEADISTA) kinnitab kella seadistamisel valitud kellaaja.
- RDS (VALIKULINE) kuvab teavet raadiojaamade kohta (vt teemat Raadio kuulamine).
• USB-pistik
Sellega ühendage kaug-USB-ga ühilduv
mängija.
6
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
• MIC1/MIC2 Ühendage mikrofon.
( 6,3 mm) - valikuline
• PORTABLE IN (KAASASKANTAV SISSE)
Kaasaskantava seadme ühendamiseks ja selle
esitamiseks läbi süsteemi kõlarite.
• Kõrvaklappide pesa
Ühendage kõrvaklappide pistik ( 3,5 mm) pesaga,
et kuulata heli läbi kõrvaklappide (ei ole kaasas).
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 7
Seadme ühendamine - I
MONITOR OUT (MONITOR VÄLJA) / OUT PUT (VÄLJUND) (COMPONENT /PROGRESSIVE SCAN) (KOMPONENT/PROGRESSIIVSKANNIMINE) ühendused
MONITOR (MONITORI)
pistikuühendus
Ühendage videokaablit
kasutades seadme VIDEO
pistik teleri vastava sisendpesaga.
OUT PUT (COMPONENT VIDEO)
(KOMPONENDI
VIDEO) pistikuühendused
Ühendage üks komponendi (Y PB PR) kaabli
ots seadme COMPONENT VIDEO pesaga ja
teine ots oma teleri
COMPONENT INPUT
(KOMPONENDI
SISEND) pesaga.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
7
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 8
Seadme ühendamine - II (valikuline)
SCART-ühendus - valikuline
a Ühendage scart-kaabli üks ots
seadme TO TV SCART (TELERI
SCART) pesaga ja teine ots teleri
vastava pesaga.
Selle ühendusega saate audio- ja
videosignaali korraga.
b Ühendage toitejuhe vooluallikaga.
Antenni ühendamine
Kinnitage AM-raamantenn selle alusele
Ühendage AM-raamantenn mängijaga.
FM-antenni ühendamine
Vastuvõtt on parim, kui antenni kaks otsa on
sirgelt ja horisontaalselt.
8
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 9
Kaugjuhtimispult
a
a
MUTE : vajutage nuppu MUTE, et muuta oma seade hääletuks. Saate oma seadme muuta hääletuks näiteks telefoniga rääkimise ajaks.
FUNCTION : (DVD/CD→ FM→ AM)
INPUT : muudab sisendallikat (USB→ OSD IPOD (valikuline)
→ IPOD (valikuline) → TV-AUDIO (valikuline) → PORTABLE)
SLEEP : saate seadme seadistada määratud ajal automaatselt
välja lülituma.
- DIMMER tuhmistab esipaneelil olevat valgusdioodi poole
võrra, kui seade on sisse lülitatud.
RETURN (O): vajutage, et liikuda menüüs tagasi.
b
c
d
POWER : lülitab seadme sisse (ON) või välja (OFF).
EQ (EKVALAISERI efekt): võite valida 7 kinnitatud helijäljendit (lk 13).
VSM : vajutage nuppu VSM, et seadistada virtuaalheli (lk
13).
0-9 numbriklahvid: valib menüüs nummerdatud suvandeid.
b ECHO VOL.(V /v ): reguleerib kaja helitugevust
(valikuline).
MIC VOL.(V /v ): reguleerib mikrofoni helitugevust
(valikuline).
SETUP : avab või eemaldab häälestusmenüü.
MENU : ligipääs DVD-plaadi menüüle.
DISPLAY: avab ekraanikuva.
TITLE : kui DVD-plaadil on pealkirjamenüü, siis see
kuvatakse. Vastasel korral võidakse kuvada plaadimenüü.
b / B / v / V (vasakule/paremale/üles/alla): kasutatakse
ekraanikuval liikumiseks.
c
PLAY (N): alustab esitust.
- 1,5 korda kiirem esitus
1,5 korda kiirem esitus võimaldab teil vaadata pilte ja kuulata heli plaadi tavakiirusest kiiremini (lk 14).
- MONO/STEREO FM-režiimi olek, valib MONO või
STEREO, kui vajutate esitusnuppu.
STOP (x): peatab esituse või salvestamise.
PAUSE/STEP(X): Esituse seiskamine.
REC (z) : USB OTSESALVESTUS
See funktsioon võimaldab teil salvestada muusikat ühendatud USB-mäluseadmele mõnelt teiselt allikalt (audio-CD)
(lk 19).
- SCAN (-/+)(bb/BB) : otsing taha- või ettepoole.
. / >): liigub järgmise või eelmise peatü- SKIP (-/+)(.
ki/pala/pealkirja juurde.
PROG./MEMO. : avab või eemaldab programmimenüü.
VOLUME (+/-) : reguleerib kõlari helitugevust.
d
REPEAT : kordab peatükki/pala/pealkirja.
CLEAR: eemaldab programmiloendist pala numbri.
S-TITLE: esituse ajal vajutage soovitud subtiitrite keele valimiseks korduvalt nuppu S - TITLE.
VOCAL FADER (valikuline) : saate nautida funktsioone
karaokeesituses, vähendades laulja muusikavokaali erinavetes allikates. (MP3/WMA/CD/DD jne.) v.a karaokerežiim
(lk 13).
RDS (valikuline): raadio kuvarežiim.
PTY (valikuline): RDS kuvade erinevad vaated.
SELECT/ENTER : kinnitab menüüs tehtud valiku.
PRESET(-/+) (V/v) : valib raadioprogrammi.
TUN.(-/+) (b/B): häälestab soovitud raadiojaama.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
9
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 10
OSD algkeele seadistamine (valikuline)
Pärast tehaseseadeid kuvatakse seda algset menüükeelt ainult DVD- või
USB-režiimis, kui lülitate seadme esimest korda sisse.
MÄNGIJAL
1. Lülitage toide sisse:
KAUGJUHTIMISPULDIL
1 STANDBY/ON
1 POWER
Ekraanil kuvatakse keelteloend
vVbB
2. Valige keel:
3. Vajutage:
SELECT/ENTER
4.Kinnitamiseks vajutage:
SELECT/ENTER
Piirkonnakoodi algseadistamine (valikuline)
Pärast tehaseseadeid saate seadistada oma piirkonnakoodi.
KAUGJUHTIMISPULDIL
SETUP
1. Kuvage seadistusmenüü:
2. Valige esimesel tasemel LOCK
(LUKUSTUS) menüü:
vV
3. Liikuge edasi teisele tasemele:
Teisel tasemel kuvatakse aktiivne
piirkonnakood.
B
4. Liikuge edasi kolmandale tasemele:
B
5. Sisestage uus salasõna ning seejärel vajutage:
Numbriklahvid 0 - 9 ning
seejärel SELECT/ENTER
6. Sisestage uuesti uus salasõna
ning seejärel vajutage:
Numbriklahvid 0 - 9 ning
seejärel SELECT/ENTER
7. Valige geograafilise piirkonna jaoks
kood: Pärast valiku tegemist aktiveeruvad piirang ja salasõna (lk 21).
10
vVbB
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
Seadete kohandamine
KAUGJUHTIMISPULDIL
1. Kuvage seadistusmenüü:
SETUP
2. Valige soovitud suvand esimeselt tasemelt:
vV
3. Liikuge edasi teisele tasemele:
B
4. Valige soovitud suvand teiselt tasemelt:
vV
5. Liikuge edasi kolmandale tasemele:
B
6.Muutke seadeid:
v V ja
SELECT/ENTER
Seadete kohandamine - veel võimalusi
Keele seadete kohandamine
OSD– valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.
Disc Audio/Subtitle/Disc Menu – valige keel menüüde, audio ja subtiitrite
jaoks.
[Original]: valib plaadi algupärase keele.
[Others]: Muu keele valimiseks sisestage numbriklahvidega neljakohaline
number vastavalt keelekoodide nimekirjale soovituste peatükis ning vajutage
nuppu SELECT/ENTER. Kui eksite numbrite sisestamisel, vajutage nende
kustutamiseks nuppu CLEAR ning parandage number.
[OFF] (plaadi subtiitrite jaoks): lülitab subtiitrid välja.
Ekraani seadete kohandamine
TV Aspect – valige millist ekraanivaadet kasutada, olenevalt teie teleri ekraani
kujust.
[4:3]: valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 4:3 teleriga.
[16:9]: valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 16:9 laiekraanteleriga.
Display Mode – kui valisite 4:3, peate määratlema, kuidas soovite laiekraanil
esitatavaid programme ja filme kuvada teleriekraanil.
[Letterbox]: see kuvab laiekraanpildi, jättes ekraani ülemisse ja alumisse
serva mustad ribad.
[Panscan]: see täidab terve 4:3 ekraani, kärpides vajadusel pilti.
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 11
TV Output Select (valikuline) – valib suvandi vastavalt teleri ühendustüübile.
[YPbPr]: kui teie teler on ühendatud seadme COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN pesadega.
[RGB]: kui teie teler on ühendatud SCART-pesaga.
- Kui olete ühendanud RGB kaudu, COMPONENT OUT (KOMPONENDI
VÄLJUND) ei tööta.
Progressive ScanProgressiivskannimise video pakub kõrgekvaliteetset pilti väiksema virvendusega. Kui kasutate progressiivskannimise signaaliga ühilduva teleri või monitori ühendamisel Component Video pesasid, seadistage suvandi [Progressive
Scan] olekuks [On]. Tehtud valiku kinnitamiseks vajutage nuppu
SELECT/ENTER.
- Kui te ei vajuta 10 sekundi jooksul nuppu ENTER, jääb olekuks [OFF].
Audioseadete kohandamine
DRC (Dynamic Range Control) – teeb heli selgemaks, kui helitugevus on vaiksemaks keeratud (ainult Dolby Digital). Selle efekti saavutamiseks seadke
olekuks [On].
Vocal – valige olek [On], et segada karaokekanalid normaalseks stereoheliks.
See funktsioon on saadaval ainult mitme-kanaliliste karaoke DVD-de puhul.
Lukustusseadete kohandamine
Lukustussuvanditele ligi pääsemiseks peate sisestama 4-numbrilise salasõna. Kui te
ei ole veel salasõna sisestanud, palutakse teil seda teha. Sisestage 4-kohaline
salasõna. Kinnitamiseks sisestage see veel kord. Kui eksite numbrite sisestamisel,
vajutage nende kustutamiseks nuppu CLEAR ning parandage number.
Teiste seadete kohandamine
DivX (R) Registration - anname teile DivX® VOD (Video On Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil laenutada ja osta videosid DivX® VOD
teenuse abil.
Lisateabe saamiseks külastage lehekülge www.divx.com/vod.
Registreerimiskoodi vaatamiseks vajutage SELECT/ENTER, kui [Select] ikoon
on esile tõstetud.
Semi Karaoke (valikuline) - kui peatükk/pealkiri/pala on täiesti lõpetatud,
kuvab see funktsioon tulemuse ekraanil koos fanfaariheliga.
• Semi Karaoke on : lülitab “Semi Karaoke” funktsiooni sisse.
Kui olete laulmise lõpetanud, kuvatakse ekraanile tulemus.
• Semi Karaoke off : lülitab “Semi Karaoke” funktsiooni välja.
ekraanil ei kuvata tulemust ja fanfaariheli ei kostu.
Semi Karaoke funktsiooni toetavad plaadid:
- DVD, DVD Karaoke-plaadid, millel on üle kahe pala
- See funktsioon töötab DVD/CD-režiimis.
- Semi Karaoke funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui mikrofon on ühendatud.
- Kui vaatate filme, lülitage Semi Karaoke funktsioon välja SETUP menüüst või
nautige seda ilma, et ühendate mikrofoni, kui fanfaariheli või tulemus
kuvatakse peatüki vahetamise ajal ekraanil.
Bit Rate - valige bitimäära signaali kiiruseks 96 kbps või 128 kbps (salvestuse
bitimäär)
.
Kui olete oma salasõna unustanud, saate selle lähtestada. Vajutage nuppu
SETUP ja sisestage numbrid '210499' ning seejärel vajutage nuppu
SELECT/ENTER. Salasõna on nüüd tühistatud.
Rating – valige hinde tase. Mida madalam on tase, seda rangem on kontroll.
Kontrolli desaktiveerimiseks valige [UNLOCK].
Password – seadistage või muutke lukustusseadete salasõna.
[New]: sisestage numbriklahvidega uus 4-numbriline salasõna ning vajutage
nuppu SELECT/ENTER. Sisestage kinnitamiseks salasõna teistkordselt.
[Change]: sisestage kaks korda uus salasõna pärast kehtiva salasõna sisestamist.
Area code – valige esituse hinnangu tasemele piirkondlik kood.
See määrab, milliseid piirkonna standardeid kasutatakse DVD vanemliku kontrolli seadistamisel. Piirkonna koodid leiate lk 21.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
11
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 12
Kella seadistamine
Plaadi teabe kuvamine
KAUGJUHTIMISPULDIL
1. Vajutage:
DISPLAY
2. Valige üksus:
vV
3. Kohandage ekraani menüü seadeid:
bB
4. Väljuge menüüst:
DISPLAY
Plaadi teabe kuvamine - veel võimalusi
Võite üksuse valida vajutades vV või seadeid muuta/valida vajutades b B.
Jooksva pealkirja (pala)
number/palade koguarv.
Aktiivne peatükk/peatükkide koguarv
Möödunud esitusaeg
Valitud audiokeel või -kanal
Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
Kõik allpool toodud plaadid ja failid
ALL
MP3 failid
MP3
DVD ja lõpetatud DVD±R/RW
DVD
WMA failid
WMA
DivX failid
DivX
Audio-CDd
ACD
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
1 STANDBY/ON
CLOCK
1 POWER
. või >
SET
. või >
SET
. või >
SET
Kasutage oma mängijat äratuskellana
Valitud subtiitrid
Valitud nurk / nurkade koguarv
Valitud helirežiim
12
1. Lülitage toide sisse:
2. Vajutage ja hoidke all vähemalt kahe sekundi vältel:
3. Valige üks kahest:
AM 12:00 (am ja pm kuva jaoks)
või 0:00 (24-tunnise kuva jaoks)
4. Kinnitage oma valik:
5. Valige tunnid:
6. Vajutage:
7. Valige minutid:
8. Vajutage:
Vajutage ja hoidke nuppu TIMER kahe sekundi vältel all. Iga funktsioon DVD/CD, USB TUNER vilgub kahe sekundi vältel. Vajutage SET, kui
kuvatakse funktsioon, mida soovite seadistada äratuseks.
Valides TUNER funktsiooni, valige viimati kasutatud mälusolev number
vajutades ./ > esipaneelil ja vajutades SET.
Valides DVD/CD või USB näidatakse teile allpool.
Kuvatakse “ON TIME”. Siin saate seadistada aja, millal soovite, et äratus
lülituks välja. Tundide ja minutite muutmiseks kasutage nuppe . või
> ning salvestamiseks vajutage SET. Kuvatakse “OFF TIME”. Siin
saate seadistada aja, millal soovite, et funktsioon peatuks. Tundide ja
minutite muutmiseks kasutage nuppe . või > ning salvestamiseks
vajutage SET.
Järgmisena kuvatakse helitugevus (VOL), millega soovite, et teid
äratataks. Helitugevuse muutmiseks kasutage nuppe . või > ning
salvestamiseks vajutage SET. Lülitage süsteem välja. Kellaikoon annab
märku, et äratus on seadistatud.
Kui seade on välja lülitatud, saate äratuseks seadistatud aega vaadata,
kui vajutate TIMER. Samuti võite äratuse sisse ja välja lülitada vajutades
TIMER. Kui soovite seadistada äratust välja lülituma teisel ajal, lülitage
süsteem sisse ning seadistage kellaaeg uuesti, järgides eelpool olevaid
samme.
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 13
Jääge muusikat kuulates magama
Saate seadme seadistada määratud ajal automaatselt välja lülituma.
Iga kord, kui vajutate nuppu SLEEP, muutub seadistus järgnevalt:
(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10
→(DIMMER OFF)
• 2.1Ch source : 3D STEREO
Reaalajas 3D-paigutusega heliesituse tehnoloogia koos stereoallikatega,
mis on optimeeritud stereo-kõlarite jaoks. Kuulajad saavad kogeda vapustavaid virtuaalseid heliefekte oma multimeediummängijatega.
BYPASS → VIRTUAL→ ON STAGE
TUHMISTAJA
Märkus
Vajutage üks kord nuppu SLEEP. Esipaneelil olev valgusdiood lülitub välja ja
kuvaakent tuhmistatakse poole võrra. Selle tühistamiseks vajutage korduvalt
nuppu SLEEP, kuni tuhmistus lülitub välja.
Ühendades kõrvaklappide komplekti nii, et valitud on „VSM”, muutub režiim
„MÖÖDAJUHTIMISEKS”. Kõrvaklappide lahutamisel naaseb see VSM-režiimi.
Helirežiimi seadistamine
Saate nautida funktsioone karaokeesituses, vähendades laulja muusikavokaali
erinavetes allikates. (MP3/WMA/CD/DD jne.) v.a karaokerežiimis.
- See funktsioon töötab vaid siis, kui mikrofon on ühendatud.
Vajutage nuppu VOCAL FADER ning näete esikuval “FADE ON” või “FADE
OFF”.
- See funktsioon toetab kahte või enemat kanalit.
XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System) (Äärmiselt dünaamiline
helisüsteem)
Vajutage nuppu XDSS Plus tiiskandi, bassi ja ruumilise heliefekti tugevdamiseks. Põlema hakkab indikaatortuli „XDSS ON” või „NORMAL“.
See funktsioon optimeerib kokkusurutud MP3 faile:
DVD
DivX
ACD : XDSS ON ↔ NORMAL
WMA
MP3 : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON.
VOKAALI MIKSERIREGULAATOR (VALIKULINE)
Mikrofoni kasutamine (VALIKULINE)
Saate muusikaga kaasa laulda, kui ühendate seadmega mikrofoni.
Ühendage mikrofon MIC 1/MIC 2 pesadega.
Kuvaaknasse ilmub “
”.
EQ (EKVALAISERI efekt):
Pange soovitud muusika mängima.
Saate valida 7 kinnitatud helijäljendit.
Iga nupuvajutasega muutub seadistus kuvaaknas allpool näidatud järjekorras.
(AUTO EQ töötab ainult MP3/WMA failidega, mis sisaldavad Tag-teavet)
NATURAL →(AUTO EQ )→ POP →
CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...
Laulge kaasa.
Reguleerige mikrofoni helitugevust vajutades mikrofoni helitugevuse nuppu.
(MIN, 1 - 14, MAX astet)
Märkus
• Kui te ei kasuta mikrofoni, seadistage MIC VOL. helitugevuse nupp minimaalseks või lülitage mikrofon välja ja eemaldage see MIC pesadest.
• Kui mikrofon asub kõlarile liiga lähedal, võib esineda ulguvat heli.
Sel juhul viige mikrofon kõlaritest eemale või vähendage helitugevust, kasutades MIC VOL. helitugevuse nuppu.
• Kui mikrofoni helitugevus on liiga kõva, võib heli moonduda. Sel juhul vajutage MIC VOL. helitugevuse nuppu väiksema poole.
• Ühendades kõrvaklappide komplekti ajal, kui üks kompensaatori (EQ)
režiimidest on valitud, EQ-nupp ei tööta.
• Ühendades kõrvaklappide komplekti nii, et valitud on „regionaalne EQ”,
muutub režiim „TAVALISEKS”. Kõrvaklappide lahutamisel naaseb see
regionaalse kompensaatori (EQ) režiimi.
Märkus
VSM (VIRTUAALNE HELIMAATRIKS):
Virtuaalse heli seadistamiseks või helirežiimi korduvaks muutmiseks vajutage nuppu VSM.
- Kui te vajutate VSM ajal nuppu Rec, muutub määratud helirežiim tagasi
olekusse BYPASS.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
13
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 14
Subtiitrite keele valimine DVD
Plaadi esitamine
MÄNGIJAL
1. Sisestage plaat:
KAUGJUHTIMISPULDIL
Z
2. Esituse alustamiseks:
B/]]
x
3. Esituse peatamiseks:
x STOP
DVD
Järgmise/eelmise peatüki või pala juurde liikumine ALL
Järgmise peatüki/pala juurde liikumiseks vajutage nuppu SKIP (>).
Esitatava peatüki/pala algusesse liikumiseks vajutage nuppu SKIP (.).
Eelmise peatüki/pala juurde liikumiseks vajutage kaks korda kiirelt nuppu SKIP
(.).
ALL
DVD
DivX
Ühe kaadri haaval esitamiseks vajutage korduvalt nuppu PAUSE/STEP (X).
Kordusesitus
ALL
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT, et valida korratav üksus. Valitud pealkiri,
peatükk või pala esitatakse korduvalt. Tavalise esituse taastamiseks vajutage
korduvalt nuppu REPEAT, et valida [Off].
DivX : Track → All→ Off
ACD
WMA
MP3 :TRACK → ALL→ [OFF ei kuvata]
DVD :Chapter → Title → Off
14
DivX
ACD
WMA
MP3
ACD
WMA
MP3
Plaadi esitamise ajal vajutage nuppu PLAY, et vaadata ja kuulata DVD-plaati
1,5 korda tavaesitusest kiiremini. Ekraanile kuvatakse B x1.5. Tavakiirusel
plaadi esitamiseks vajutage uuesti nuppu PLAY.
Esituskiiruse aeglustamine DVD
Kui esitus on peatatud, vajutage nuppu SCAN (M) et aeglustada edaspidist
esitust. Kerimiskiirust saate muuta, vajutades mitu korda nuppu SCAN (M).
Esituse jätkamiseks tavakiirusel vajutage nuppu PLAY ( N).
DVD-plaadiga saab kasutada ainult aeglast edaspidist/tagurpidist esitust.
Pealkirjamenüü kuvamine DVD
Esituse peatamiseks vajutage nuppu PAUSE/STEP (X). Esituse jätkamiseks
vajutage nuppu PLAY ( N).
Ühe kaadri haaval esitamine
DVD
Esituse ajal selle edasi- või tagasikerimiseks vajutage nuppu SCAN (m või
M).
Saate muuta kerimiskiirust vajutades mitu korda nuppu SCAN (m või M).
Esituse jätkamiseks tavakiirusel vajutage nuppu PLAY ( N).
1,5 korda kiiremini kuulamine ja vaatamine
DVD
Enamikel DVD-plaatidel on nüüd menüüd, mis ilmuvad enne filmi mängimise
alustamist. Te saate nendes menüüdes liikuda, kasutades valiku esiletõstmiseks
vV b B. Valimiseks vajutage nuppu SELECT/ENTER.
Esituse peatamine
Esituse ajal vajutage soovitud subtiitrite keele valimiseks korduvalt nuppu
S-TITLE ( ).
Edasi- või tagasikerimine
B
Plaadi esitamine - veel võimalusi
Menüüga DVD esitamine
DivX
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
Vajutage nuppu TITLE, et kuvada võimaluse korral plaadi pealkirjamenüüd.
DVD-plaadi menüü kuvamine DVD
Vajutage nuppu MENU, et kuvada võimaluse korral plaadi menüüd.
Esituse alustamine valitud ajal
DVD
DivX
Otsib sisestatud ajakoodi järgi alguskohta. Vajutage nuppu DISPLAY ning
seejärel valige kella ikoon. Sisestage kellaaeg ning vajutage nuppu
SELECT/ENTER. Näiteks, kui otsite stseeni, mida esitatakse ajal 1 tundi, 10
minutit ja 20 sekundit, sisestage „11020" ning vajutage nuppu SELECT/ENTER.
Kui sisestate vale numbri, vajutage nuppu CLEAR, et sisestada numbrit uuesti.
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
Viimase stseeni mälu
7:04 PM
Page 15
DVD
See mängija peab meeles viimast hetke, kui te viimast plaati viimast korda
vaatasite. Seadistused jäävad mällu isegi siis, kui te eemaldate plaadi
seadmest või lülitate seadme välja. Kui te sisestate plaadi, mille seadistused on
mällu salvestatud, minnakse automaatselt tagasi viimase stopprežiimile lülitumise koha juurde.
Ekraanisäästja
Ekraanisäästja kuvatakse, kui te jätate seadme stopprežiimi umbes viieks minutiks.
Süsteemi valik
Saate valida oma telerile sobivaima süsteemirežiimi. Eemaldage seadmes olev
plaat, vajutage ja hoidke nuppu PAUSE/STEP (X) vähemalt viie sekundi vältel
all, et saaksite valida süsteemi (PAL, NTSC, AUTO).
Miksitud plaat või USB-välkmälu - DivX, MP3/WMA ja JPEG
Kui esitate plaati või USB-välkmälu, millel on DivX, MP3/WMA ja JPEG failid
koos, saate valida, millist failimenüüd soovite esitada, vajutades selleks nuppu
TITLE.
DivX-vormingus filmifaili esitamine
1. Sisestage plaat:
2. Valige menüüst filmifail:
3. Esituse alustamiseks:
4. Esituse peatamiseks:
MÄNGIJAL
Z
KAUGJUHTIMISPULDIL
./>
vV
B/]]
x
SELECT/ENTER
DivX-vormingus filmifaili esitamine - veel
võimalusi
Märgistiku muutmine, et kuvada DivX® subtiitreid õigesti
Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, vajutage ja hoidke nuppu S-TITLE umbes kolme
sekundi vältel all, et kuvada keelekoodi menüüd ning seejärel vajutage mitu korda
nuppu S-TITLE, et muuta keelekoodi, kuni subtiitrid kuvatakse õigesti.
DivX plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:
• Saadaolev resolutsiooni suurus DivX failile on alla 800x600 (LxK) piksli.
• DivX subtiitrifaili nimi on piiratud 45 tähemärgiga.
• Kui DivX failis on esitamiseks võimatuid koode, võidakse neid kuvada kui " _
" märke.
• Kui ekraanikaadrite arv on suurem kui 30 ühes sekundis, ei pruugi
seade normaalselt töötada.
• Kui salvestatud failide video- ja audiostruktuur ei ole sektsioneeritud,
toodetakse kas videot või audiot.
Esitatav DivX fail: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
Esitatav subtiitriformaat: SubRip(*.srt/*.txt) ,SAMI(*.smi), SubStation
Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)
Esitatav koodekivorming: "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ",
"3IVX ".
Esitatav audiovorming: "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
• Diskreetimissagedus: vahemikus 32 - 48 kHz (MP3), vahemikus 32 - 48kHz
(WMA)
• Bitimäär: vahemikus 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
Audio-CD, MP3 või WMA failide kuulamine
MÄNGIJAL
x STOP
KAUGJUHTIMISPULDIL
1. Sisestage plaat:
Z
2. Valige menüüst
muusikafail:
./>
vV
B/]]
x
B PLAY
3. Esituse alustamiseks:
4. Esituse peatamiseks:
x STOP
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
15
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 16
Audio-CD, MP3 või WMA failide kuulamine veel võimalusi
Isikliku programmi loomine
Tarbijad peaksid meeles pidama, et Internetist MP3/WMA failide ja muusika allalaadimiseks on vajalik luba. Meie firmal puuduvad õigused taolise
loa väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks tuleb alati pöörduda
autoriõiguste valdaja poole.
Saate esitada plaadi sisu endale sobivas järjekorras, muutes plaadil oleva
muusika järjekorda. Programm taastatakse, kui plaat eemaldatakse.
Valige soovitud muusika ning vajutage nuppu PROG. või valige “
” ning vajutage SELECT/ENTER, et lisada programmiloedisse muusikat. Muusika
lisamiseks plaadile valige “
” ning vajutage nuppu SELECT/ENTER. Valige
programmiloendist muusika ning seejärel vajutage nuppu SELECT/ENTER, et
alustada programmeeritud esitust. Muusika eemaldamiseks programmiloendist
valige soovitud muusika ning vajutage nuppu CLEAR või valige ikoon “
” ja
seejärel vajutage nuppu SELECT/ENTER. Kogu muusika eemaldamiseks programmiloendist valige “
” ning seejärel vajutage nuppu SELECT/ENTER.
1. Sisestage plaat:
Faili teabe kuvamine (ID3 TAG )
Kui esitate MP3 faili, millel on faili teave, saate kuvada seda vajutades korduvalt
nuppu DISPLAY.
MP3/WMA plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:
• Diskreetimissagedus: vahemikus 32 - 48 kHz (MP3), vahemikus 24 - 48 kHz
(WMA)
• Bitimäär: vahemikus 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
• Seade ei ole suuteline lugema MP3/WMA faili, mille laiend on midagi muud
kui “.mp3” / “.wma”.
• CD-R plaadi füüsiline formaat peaks olema ISO 9660
• Kui te salvestate MP3/WMA faile kasutades tarkvara, mis ei suuda luua failisüsteeme, näiteks 'Direct-CD', on MP3/WMA failide esitamine võimatu.
Soovitame teil kasutada 'Easy-CD Creator' programmi, mis loob ISO 9660
failisüsteemi.
• Failinimed peaksid olema kuni 16 tähemärki pikad ja omama .mp3 või .wma
laiendit.
• Ärge kasutage eritähemärke nagu / ? * : “ < > l jne.
• Plaadil olevate failide koguarv peaks olema väiksem kui 999 faili.
See seade vajab parima esituskvaliteedi saavutamiseks plaatide ja salvestuste
vastamist teatud tehnilistele standarditele. Eelsalvestatud DVD-d vastavad
neile standarditele automaatselt. Salvestatavaid plaadivorminguid on väga
palju (nt. MP3 või WMA failidega CD-R) ning need nõuavad teatud eeltingimusi
(vaata ülalt), et kindlustada kõrgekvaliteetset esitust.
16
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
Fotofailide vaatamine
MÄNGIJAL
2. Valige menüüst fotofail:
KAUGJUHTIMISPULDIL
Z
./>
vV
4. Valitud faili kuvamine
täisekraanil:
B/]]
ENTER/SELECT
5. Esituse peatamiseks:
x
x STOP
3. Valige menüüst fotofail:
Fotofailide vaatamine - veel võimalusi
Fotofailide kuvamine slaidiseansina
Kasutage nuppe vV b B, et esile tõsta ikooni (
) ning seejärel vajutage
nuppu SELECT/ENTER, et alustada slaidiseansi esitamist.
Slaidiseansi esituskiiruse muutmiseks kasutage nuppe b B, kui ikoon (
esitle tõstetud.
Järgmisele/eelmisele fotole liikumine
Eelmise/järgmise foto vaatamiseks vajutage nuppu SKIP (. või >).
Foto pööramine
Täisekraanil foto pööramiseks kasutage nuppe vV b B.
Slaidiseansi peatamine
Slaidiseansi peatamiseks vajutage nuppu PAUSE/STEP (X). Slaidiseansi
jätkamiseks vajutage nuppu PLAY.
) on
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 17
JPEG plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:
Raadio kuulamine - veel võimalusi
• Sõltuvalt JPEG failide suurusest ja hulgast võib võtta kaua, enne kui seade
sisu lugemisega ühele poole jõuab. Kui te ei näe mitme minuti möödudes
ekraanile kuvatavat menüüd, on mõned failid liiga suured - vähendage JPEG
failide resolutsiooni väiksemaks kui 2M nagu 2760 x 2048 pikslit ja kirjutage
uus plaat.
• Plaadil olevate failide ja kaustade koguarv peaks olema väiksem kui 999.
• Mõni plaat võib erineva salvestusformaadi või plaadi seisukorra tõttu mitte
töötada.
• Veenduge plaadile kopeerimisel, et kõikidel valitud failidel on “.jpg” laiendid.
• Kui failidel on “.jpe” või “.jpeg” laiendid, nimetage nad ümber “.jpg” failideks.
• See mängija ei ole võimeline lugema ilma “.jpg” laiendita failinimesid.
Seda hoolimata sellest, et Windows Explorer näitab faile kui JPEG kujutisi.
Raadiojaamade automaatne otsimine
Raadio kuulamine
1. Valige FM/AM:
2. Valige raadiojaam:
3. Raadiojaama salvestamiseks:
Ekraanil kuvatakse eelseadistusnumber
4. Salvestatud jaama valimiseks:
5. Kinnitamiseks vajutage:
Salvestada saab kuni 50 raadiojaama
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
FUNC.
FUNCTION
./>
TUN.- / TUN.+
PROG./MEMO.
-
PRESET(+/-)
PROG./MEMO.
Vajutage ja hoidke esipaneelil ./> (või vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil TUN.- /TUN.+ all vähemalt 0,5 sekundi vältel. Häälestaja otsib
automaatselt ning peatub, kui leiab raadiojaama.
Kõikide salvestatud jaamade kustutamine
Vajutage ja hoidke nuppu PROG./MEMO. umbes kahe sekundi vältel all.
Kuvatakse “ERASE ALL”. Kõikide salvestatud jaamade kustutamiseks
vajutage nuppu PROG./MEMO.
Raadiojaamale eelseadistusnumbri valimine
Valige soovitud jaam, vajutades esipaneelil nuppu ./> või kaugjuhtimispaneelil nuppu TUN.- /TUN.+. Vajutage nuppu PROG./MEMO. - jaam
hakkab vilkuma. Soovitud eelseadistusnumbri valimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu PRESET (+/-). Selle salvestamiseks vajutage
nuppu PROG./MEMO.
Kehva FM-vastuvõtu parandamine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu PLAY B. See toiming muudab
häälestaja stereohelilt monohelile ja tavaliselt parandab vastuvõttu.
Raadiojaamade teabe vaatamine - VALIKULINE
FM-häälestaja on varustatud RDS (Raadioandmesüsteem) võimalusega.
See kuvab ekraanil kuulatava raadiojaama kohta tähti RDS ja teavet.
Teabe vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda nuppu RDS.
PTY - programmi tüüp, näiteks uudised, sport, jazz.
RT - raadiotüüp, raadiojaama nimi.
CT - ajakontroll, raadiojaama kohalik aeg.
PS - programmiteenuse nimi, kanali nimi.
Saate raadiojaamasid otsida programmitüübi järgi, vajutades nuppu RDS.
Ekraanil kuvatakse viimasena kasutatud PTY. Soovitud programmitüübi
valimiseks vajutage üks või rohkem kordi nuppu PTY. Vajutage ja hoidke
all nuppu ./> . Häälestaja otsib automaatselt. Kui jaam leitakse, peatub otsing.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
17
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 18
Kaasaskantava USB-mängija
ühendamine
Muusika kuulamine
kaasaskantava mängijaga
Kaasaskantava USB-mängija ühendamise eeliseks süsteemi USB-pordiga on see, et kaasaskantavat seadet saab juhtida süsteemi kaudu.
Ühendage kaasaskantav mängija USB-kaabli (ei ole kaasas) abil süsteemiga.
Mängijat saab kasutada
muusika esitamiseks mitmelt
eri tüüpi kaasaskantavalt
mängijalt.
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
1. Ühendage kaasaskantav mängija
seadme küljel asuvasse
PORTABLE IN pessa:
2. Lülitage toide sisse:
3. Valige funktsioon PORTABLE:
1 STANDBY/ON
FUNC.
4. Lülitage kaasaskantav mängija
sisse ja alustage esitust:
1 POWER
INPUT
1. Valige funktsioon USB:
2. Ekraanil kuvatakse “SEARCHING”,
millele järgneb kuvatavate failide
failide number.
3. Valige pealkirjamenüü (Title MENU)
4. Alustage valitud faili esitamist
5. Enne kaasaskantava USBmängija lahti ühendamist
muutke funktsiooniks mõni teine
valik, vajutades:
6. Eemaldage USB-mängija
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
FUNC.
INPUT
B/]]
TITLE
SELECT/ENTER
FUNC.
FUNCTION või
INPUT
Ühilduvad USB-seadmed
• Mängija ei toeta seadmeid, mis vajavad arvutiga ühendamisel lisaprogrammide installimist.
• MP3-mängija: välkmälul põhinev MP3-mängija.
Ei toetata MP3-mängijat, mis nõuab draiveri installimist.
• USB-välkmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
Nõuded USB-seadmele
• Ärge tõmmake töötavat USB-seadet välja.
• Varundi tegemine on vajalik vältimaks andmete kahjustumist.
• Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jaoturit, võib juhtuda, et USBseadet ei tunta ära.
• Ei toetata seadet, mis kasutab NTFS-failisüsteemi. (Toetatakse ainult FAT
(16/32) failisüsteemi.)
• Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.
• Ei toetata digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni.
• Ei toetata seadet, mille failide koguarv on 1000 või rohkem.
• Kui USB-seadme draive on kaks või rohkem, kuvatakse draivikaust ekraanil.
Kui soovite pärast kausta valimist liikuda tagasi eelmisele menüüle, vajutage
nuppu RETURN.
18
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 19
USB OTSESALVESTUS
Audio-CD allika salvestamine USB-le
See funktsioon võimaldab teil salvestada muusikat ühendatud USBmäluseadmele audio-CD-plaadilt
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
FUNC.
FUNCTION
2. Valige pala (fail):
./>
./>
3. Vajutage Kuvaaknasse ilmub
“USB REC”.
USB Rec.
z
4. Valige “USB REC”
USB Rec.
z
x
x STOP
1. Valige DVD/CD režiim:
5. Salvestamise lõpetamiseks:
USB otsesalvestamine - veel võimalusi
Audio-CD allika salvestamine USB-le
Ühe pala salvestamine: kui usb salvestust esitatakse cd-plaadi esituse
ajal, salvestatakse usb-le ainult see üks pala.
Kõikide palade salvestamine: kui nuppu USB Rec. vajutatakse siis, kui
cd-plaadi esitus on peatatud, salvestatakse kõik palad.
Programmiloendi salvestamine: kui soovite salvestada teatud palasid,
valige palad ning vajutage nuppu PROG./MEMO. ning USB hakkab
salvestama.
MÄRKUSED:
- Kui alustate USB otsesalvestamist, saate salvestamise ajal vaadata
salvestuse protsendimäära kuvaaknas.
- Salvestamise ajal puudub heli ja helitugevust ei saa reguleerida.
- Kui peatate esituse ajal salvestamise, salvestatakse ka see fail, mida
sellel hetkel salvestatakse.
- Kui ühendate salvestamise ajal USB lahti ilma, et vajutate nuppu STOP,
ei saa faili arvutis kustutada.
- “MIC IN” pesast ei ole võimalik salvestada.
- Esitatava USB salvestuse bitimäär: 96/128 kbps (vt teemat
SEADISTAMINE)
- USB-le salvestamise ajal ei tööta audio-cd puhul pausinupp.
- Kaardilugeja-seadmeid ei saa kasutada USB salvestamiseks.
- Seadme USB-porti ei saa ühendada arvutiga. Seadet ei saa kasutada
mäluseadmena.
- Kui USB ei saa salvestada, ilmub kuvaaknasse “NO USB”, “ERROR”,
“USB FULL” või “NO REC”.
- Fail salvestatakse CD_REC kausta vormingus “TRK-001.mp3”.
- USB-le ei saa salvestada CD-G olekus DTS-plaati.
- Kui salvestate CD_REC kausta üle 999 faili, kuvatakse ekraanile
“ERROR”.
- Uued failid nummerdatakse numbrilises järjekorras. Kui failide koguarv on
üle 999, kustutage mõned failid või salvestage need arvutisse.
- Ei toetata välist kõvakettaseadet, kaardilugejat, lukustatud seadet ja
MP3-mängijat.
Kopeerimiskaitsega materjalidest (sh arvutiprogrammidest, failidest,
saadetest ja helisalvestustest) ilma vastava loata koopiate tegemine on
autoriõiguste rikkumine ja seega ka kriminaalne seaduserikkumine.
Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.
Olge kohusetundlik. Austage autoriõigusi.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
19
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 20
MÄRKUSED :
iPod'i režiimi kasutamine (valikuline)
Saate kuulata muusikat, ühendades iPod'i
mängija ülemises osas oleva „iPod DOCK“
pesaga.
iPod'i ei laeta, kui valite iPod'i režiimi, kuid
saate nautida paremat helikvaliteeti.
• Seade töötab kõigi iPod'i mudelitega, millel on paigalduseks ühenduspistik.
• Ühilduvus teie iPod'iga võib erineda sõltuvalt iPod'i tüübist.
• Sõltuvalt teie iPod'i tarkvara versioonist, ei pruugi iPod'i juhtimine olla
seadmest võimalik. Soovitame installida kõige värskema tarkvara versiooni.
• Enne iPod'i ja seadme ühendamist reguleerige helitugevus keskmisele
tasemele.
• iPod'i režiimis ei toetata MIC funktsiooni.
OSD iPod'i režiimi kasutamine (valikuline)
Kui soovite iPod'i muusika kuulamise ajal laadida, valige OSD iPod'i
režiim.
1. Valige iPod'i funktsioon:
2. Kuvatakse “IPOD”:
3. Alustage esitust:
4. Enne iPod'i eemaldamist, muutke
mängija funktsiooni vajutades:
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
FUNC.
INPUT
B/]]
B
FUNC.
FUNCTION või
INPUT
5. Eemaldage iPod:
Kaug-iPod'i režiimis esitamine - veel võimalusi
Saate kasutada oma iPod'i kaasasoleva kaugjuhtimispuldil ja iPod'il olevate juhtnuppude abil.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INPUT, kuni kuvaaknasse ilmub “IPOD”.
Loendimenüü kuvamiseks iPod'i vaatamise ajal kasutage kaugjuhtimispuldi
nuppe v / V ja SELECT/ENTER või iPod'i juhtnuppe. Esitamiseks vajutage
nuppu SELECT/ENTER.
• Kui ühendate seadme ja teleri VIDEO IN/OUT pesaga, lülitub teleri ekraan
välja.
• iPodTV-d saab väljastada ainult iPod'i fotoseadmest ja 5G iPod'ist.
• Mõned iPod'i seadmed võivad tekidada häireid
• See seade ei toeta videoväljundi kasutamist iPod'i seadme jaoks.
20
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
1. Valige IPOD OSD funktsioon:
Kuvatakse “IPOD”
2. Muusika menüüloendi valimiseks:
(esitusloendid, esitajad, albumid...)
MÄNGIJAL
KAUGJUHTIMISPULDIL
FUNC.
INPUT
vV
3. Kinnitage valitud menüü:
SELECT/ENTER
4. Valige faililoend ning seejärel
kinnitage:
vV ja
5.Lõpetamiseks vajutage: Eelmisele
režiimile liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU.
SELECT/ENTER
x
Muusika
Liigitab ja esitab failid esitusloendite, esitajate, albumite, žanride, laulude ja
heliloojate järgi.
iPod'i teade
Kui iPod'i võimsus ei ole piisav või iPod ei ole korralikult ühendatud või on tundmatu seade, kuvatakse
vasakul olev kuva.
Lähtestage iPod. Kui iPod ei tööta korralikult
(vaadake veebilehte http://www.apple.com/support/)
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 21
Keelekoodid
Sisestage esialgsete keelesätete ajal soovitud keele koodnumber. Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Keel
Afari
Afrikaani
Albaania
Amhari
Araabia
Armeenia
Assami
Aimaraa
Aserbaidžaani
Baškiiri
Baski
Bengali
Bhutani
Bihaari
Bretooni
Bulgaaria
Birma
Valgevene
Hiina
Kood
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Keel
Horvaadi
Tšehhi
Taani
Hollandi
Inglise
Esperanto
Eesti
Fääri
Fidži
Soome
Prantsuse
Friisi
Galeegi
Gruusia
Saksa
Kreeka
Grööni
Guaranii
Gudžarati
Kood
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Keel
Hausa
Heebrea
Hindi
Ungari
Islandi
Indoneesia
Interlingua
Iiri
Itaalia
Jaava
Kannada
Kašmiiri
Kasahhi
Kirgiisi
Korea
Kurdi
Lao
Ladina
Läti
Kood
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Keel
Lingala
Leedu
Makedoonia
Malagassi
Malai
Malajalami
Maoori
Marathi
Moldova
Mongoli
Nauru
Nepali
Norra
Oria
Pandžabi
Pu š t u
Pärsia
Poola
Portugali
Kood
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Keel
Ke t š u a
Retoromaani
Rumeenia
Vene
Samoa
Sanskriti
Šoti gaeli
Serbia
Serbohorvaadi
Šona
Sindhi
Singali
Slovaki
Sloveeni
Hispaania
Sudaani araabia
Suahiili
Rootsi
Tagalogi
Kood
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Keel
Tadžiki
Tamili
Telugu
Tai
Tonga
Türgi
Türkmeeni
Tvii
Ukraina
Urdu
Usbeki
Vietnami
Volapüki
Kõmri
Volofi
Koosa
Jidiši
Joruba
Suulu
Kood
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Piirkonnakood
Valige nimekirjast piirkonnakood.
Piirkond
Afganistan
Argentina
Austraalia
Austria
Belgia
Bhutan
Boliivia
Brasiilia
Kambodža
Kanada
Tšiili
Hiina
Colombia
Kongo
Kood
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Piirkond
Costa Rica
Horvaatia
Tšehhi
Taani
Ecuador
Egiptus
El Salvador
Etioopia
Fidži
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Suurbritannia
Kreeka
Kood
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Piirkond
Gröönimaa
Hongkong
Ungari
India
Indoneesia
Iisrael
Itaalia
Jamaica
Jaapan
Kenya
Kuveit
Liibüa
Luksemburg
Malaisia
Kood
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Piirkond
Maldiivid
Mehhiko
Monaco
Mongoolia
Maroko
Nepal
Holland
Hollandi Antillid
Uus-Meremaa
Nigeeria
Norra
Omaan
Pakistan
Panama
Kood
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Piirkond
Kood
Paraguay
PY
Filipiinid
PH
Poola
PL
Portugal
PT
Rumeenia
RO
Venemaa
RU
Saudi Araabia
SA
Senegal
SN
Singapur
SG
Slovakkia
SK
Sloveenia
SI
Lõuna-Aafrika VabariikZA
Lõuna-Korea
KR
Hispaania
ES
Piirkond
Sri Lanka
Rootsi
Šveits
Taiwan
Tai
Türgi
Uganda
Ukraina
Ameerika Ühendriigid
Uruguay
Usbekistan
Vietnam
Zimbabwe
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
Kood
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
21
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 22
Tõrkeotsing
Sümptom
TOIDE
Seadmes ei ole voolu.
Põhjus
Toitejuhe ei ole vooluvõrku ühendatud.
Parandus
Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
RAADIO
Puudub heli.
Esineb müra.
Funktsioon ei ole lülitatud raadiorežiimi.
Mängija lähedusel on elektroonilisi seadmeid.
Lülitage seade raadiorežiimi.
Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud.
Kontrollige antenniühendust ja kohandage selle asendit.
Sisestatud on plaat, mida pole võimalik mängida.
Plaat on asetatud ülemise küljega allapoole.
Plaat ei ole asetatud juhikusse.
Sisestage esitatav plaat.
Asetage plaat esitusküljega allapoole.
Asetage plaat salves korralikult juhikusse.
Puhastage plaat.
Valige teleri jaoks sobiv sisendrežiim, et seadmest tulev pilt
ilmuks teleri ekraanile.
Paigutage mängija teistest seadmetest kaugemale.
DVD/CD
Seade ei alusta esitust.
Pilti ei ole.
Plaat on määrdunud.
Teler ei ole seadistatud videosignaali vastu võtma.
KAUGJUHTIMISPULT
Kaugjuhtimispult ei tööta
korralikult.
iPod
iPod ei tööta.
22
Kaugjuhtimispult ei ole suunatud otse seadme vastuvõtusensorile.
Suunake kaugjuhtimispuldi sensor otse seadmele.
Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad.
Vahetage patareid uute vastu.
Kontrollige, kas mängija on seadmega korralikult
ühendatud.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
Ühendage see korralikult seadmega.
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
7:04 PM
Page 23
Tehnilised andmed
Üldine
Voolu nõuded
Voolutarbimine
Netokaal
Välismõõtmed (LxKxS)
Töötingimused
Töötamisel õhuniiskuses
Vaadake põhisilti.
Vaadake põhisilti.
3,31 kg
170 x 253 x 265 mm
Temperatuur: 5 °C kuni 35 °C, Tööpositsioon: horisontaalne
5% kuni 85%
Häälestaja
FM-häälestaja ulatus
Vahesagedus
AM-häälestaja ulatus
Vahesagedus
87,5 - 108,0 MHz või 65,0 - 74,0 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
10,7 MHz
522 - 1,620 kHz või 520 - 1,720 kHz
450 kHz
Võimendi
VÄLJUNDI VÕIMSUS
Stereo režiim
Sageduse vastus
Müra tase signaalis
80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
40 - 20000Hz
75dB
DVD-/CD-mängija
Sageduse vastus (audio)
Müra tase signaalis (audio)
Müra tase signaalis (video)
Sagedus (audio)
Videoväljund
Komponendi videoväljund
40 - 20000 Hz
Üle 75 dB (1 kHz)
Üle 75 dB (1 kHz)
Üle 75 dB
1,0 V (p-p), 75 Ω
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω
Kõlarid
Liik
Kogutakistus
Nominaalne sisendivõimsus
Maksimaalne sisendivõimsus
Mõõtmed (LxKxS)
Netokaal
FBS163V
3 Way 3 kõlar
4Ω
80 W
160W
132 x 286 x 253 mm
4,3 kg
Kujundused ja tehnilised andmed võiva ilma ette teatamata
muutuda.
DVD Micro Hi-Fi Susteem ] KASUTUSJUHEND
23
FB163-D0P_EST_3303
6/24/08
P/NO : MFL49403303
7:04 PM
Page 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising