LG | SJ4R | Owner's Manual | LG SJ4R Kasutusjuhend

LG SJ4R Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
Raadioside
kodukino
Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
MUDEL
SJ4R (SJ4R, SPJ4B-W), SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)
MFL70205237
www.lg.com
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
1904_Rev02
2
Alustamine
Ohutusteave
1
HOIATUS
Alustamine
ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA
TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutusja hooldusjuhistest.
HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsepiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
ETTEVAATUST! Seadme peale ei tohi asetada lahtist
tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
TÄHELEPANU: Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.
Alustamine
ETTEVAATUST toitejuhtmega
MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud
toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt
peasildilt või toote teiselt pinnalt.
Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või
akuga.
Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks
seadme küljest: Eemaldage vana aku või
akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele
vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise
vältimiseks ning võimalike terviseriskide
minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana
patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti
vastavasse konteinerisse. Ärge käidelge akusid või
patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on
kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid
ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse
eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.
Adapterit kasutavate mudelite jaoks
Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat
toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme või
päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -allika
kasutamine võib põhjustada seadme kahjustuse ja
muuta garantii kehtetuks.
1
Alustamine
Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab
hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.
Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete
leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.
Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud
seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või
mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi
või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning
lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab
asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda
tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata,
kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal
kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja
tuleb.
3
4
Alustamine
Sümbolid
~
1
0
Viitab vahelduvvoolule (AC).
Viitab alalisvoolule (DC).
Alustamine
Viitab II klassi seadmele.
1
Viitab ooterežiimile.
!
Viitab toite olekule „ON" (SEES).
Viitab ohtlikule pingele
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara
märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude
vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti
http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka
kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused
ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja
esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi
CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi
kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine
kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
Sisukord
5
Sisukord
1
Alustamine
3
Kasutamine
2
6
6
6
7
8
8
9
10
10
12
Ohutusteave
Ainulaadsed omadused
Sissejuhatus
– Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
Kaugjuhtimispult
Esipaneel
Tagapaneel
Teavet LED-i seisundi kohta
Heliprojektori paigaldamine
Põhiseadme kinnitamine seinale
Kõlarite paigutamine
26
26
26
26
26
27
27
28
28
29
29
2
Ühendamine
31
31
13
13
Vahelduvvooluadapteri ühendamine
Juhtmevaba bassikõlari ja tagumise kõlari
ühendamine
– Juhtmevaba bassikõlari ühendamine
Tagumiste kõlarite ühendamine
– Ruumiline heli
– Ferriitsüdamiku kinnitamine
Ühendamine teleriga
– OPTILISE kaabli kasutamine
– LG Sound Sync
– HDMI-kaabli kasutamine
– ARC (Heli tagastus kanal) funktsioon
– Mis on SIMPLINK?
– Lisateavet HDMI kohta
Lisaseadmete ühendamine
– HDMI-ühendus
– OPTICAL IN ühendus
– Ühendus KAASASKANTAV-SISEND
– USB-ühendus
– Ühilduvad USB-seadmed
– Nõuded USB-seadmele
– Kasutatav fail
Põhitoimingud
– USB toimimine
Muud funktsioonid
– Heli ajutine väljalülitamine
– Teleripuldi kasutamine
– Toite automaatne väljalülitamine
– AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
– Automaatne väljalülitamine
– Kiirkäivitus
Bluetooth® i kasutamine
– Bluetooth-seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
Bluetooth-rakenduse kasutamine
– „Music Flow Bluetooth” app Bluetoothseadmesse installimine
– Bluetooth aktiveerimine „Music Flow
Bluetooth” rakenduse abil
Heli reguleerimine
– Heliefekti seadistamine
– Reguleerige bassitaseme sätteid
– Tagumiste kõlarite helitugevuse
seadistuste reguleerimine
13
15
16
17
18
18
18
20
20
20
21
22
22
23
23
24
24
24
25
31
33
33
33
33
4
Veaotsing
34
34
35
36
Veaotsing
– Üldine
– MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse
kasutamise kohta
– MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks
5
Lisa
37
38
40
40
Kaubamärgid ja litsentsid
Tehnilised andmed
Hooldus
– Seadme käsitsemine
1
2
3
4
5
6
1
Alustamine
Alustamine
Ainulaadsed omadused
Sissejuhatus
Toite automaatne väljalülitamine
Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid
Käesoleval seadmel on energia säästmiseks
automaatse väljalülitumise funktsioon.
LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)
Seadme helitugevuse reguleerimine LG heli
sünkronisaatoriga ühilduva LG televiisori
kaugjuhtimispuldi abil.
BLUETOOTH®
Võimaldab kuulata Bluetooth-seadmesse
salvestatud muusikat.
Ruumiline heli
Juhtmevabade tagumiste kõlarite komplekti abil
saate nautida ruumilist heli (SPJ4-S)
,,Märkus
Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.
>>Ettevaatust
Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike
kahjustuste eest.
Alustamine
Kaugjuhtimispult
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Toitenupp) : lülitab üksuse SISSE või VÄLJA.
F : valib funktsiooni ja sisendallika.
ASC : analüüsib sisendi omadusi ja pakub sisu
jaoks optimeeritud heli reaalajas.
1
STANDARD :
Alustamine
- valib standardiseeritud heli.
- Lülitub sisse TV kaugjuhtimispuldist (vt lehekülge
26).
CINEMA :
- valib filmiliku ruumilise heli.
- Lülitub välja TV kaugjuhtimispuldist (vt lehekülge
26).
VOL o/p : reguleerib kõlari helitugevust.
(Vaigista) : vaigistab heli.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Jäta vahele/Otsi) :
- jätab edasi/tagasi kiirkerimise vahele.
- Otsib failis kindlat lõiku.
Patarei vahetamine
dM (Mängi/Peata) : käivitab taasesituse. / peatab
taasesituse.
REAR LEVEL o/p :
- Reguleerib tagumiste kõlarite helitugevust.
- Lülitab ruumilise heli funktsiooni sisse või välja (vt
lehekülge 16).
WOOFER LEVEL o/p : Reguleerib subwoofer
helitugevust.
AUTO POWER ON/OFF :
Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning
sisestage aku nii, et ja märk sobituksid õigesti.
- lülitab AUTOMAATSE TOITE funktsiooni sisse või
välja (vt lk 27).
- Lülitab Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsiooni
sisse või välja. (Vt lk 30.)
8
Alustamine
Esipaneel
1
Alustamine
A Kaugjuhtimissensor
D Nupud asuvad tagaküljel.
B Ooterežiimi LED-tuli (punane)
C Funktsiooni LED-tuli (valge)
Tagapaneel
A o/p (Helitugevuse)
Helitugevuse reguleerimine.
F (Funktsioon)
Funktsiooni ja sisendallika valimine.
1/! (Ooterežiim/sees)
B DC IN : Vahelduvooluadapteri sisend
C OPTICAL IN : Optiline sisend
D PORTABLE IN : Portatiivse seadme sisend
E USB
F HDMI OUT (TV ARC) / IN : HDMI-väljund /
sisend
Alustamine
9
Teavet LED-i seisundi kohta
LED
Seisund
Kirjeldus
OPTICAL funktsioon on valitud.
OPTICAL LED vilgub kaks korda
ja lülitub sisse.
LG Sound Sync (optiline) funktsioon on
valitud.
USB LED lülitub sisse.
USB funktsioon on valitud.
USB LED vilgub.
USB-esitus peatatud.
BT (Bluetooth) LED lülitub
sisse.
Seotud Bluetooth-seadmega.
BT (Bluetooth) LED vilgub.
Ühendus Bluetoothiga loomisel.
LG TV LED lülitub sisse.
LG Sound Sync (juhtmevaba) funktsioon
on valitud.
HDMI IN LED lülitub sisse.
HDMI IN funktsioon on valitud.
LG TV ja HDMI IN LED-id
lülituvad sisse.
PORTABLE funktsioon on valitud.
USB ja BT (Bluetooth) LED
lülitub sisse.
ARC funktsioon on valitud.
,,Märkus
yy Kui vajutate mistahes nuppu, hakkab ooterežiimi LED-tuli (punane) põhiseadmel vilkuma.
yy Kui vajutate nuppu
(vaigista), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) aeglaselt.
yy Kui üksuse helitugevus jõuab madalaimale tasemele, lülitub ooterežiimi LED (punane) sisse kaheks
sekundiks ja vilgub aeglaselt.
yy Kui üksuse helitugevus jõuab kõrgeimale tasemele, lülitub ooterežiimi LED (punane) sisse kaheks
sekundiks.
yy Kui vajutate pidevalt helitugevuse nuppu (o/p), vilgub ooterežiimi LED-tuli (punane) kiiresti.
Alustamine
OPTICAL LED lülitub välja.
1
10 Alustamine
1
Alustamine
Heliprojektori
paigaldamine
Põhiseadme kinnitamine
seinale
Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega:
TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.
Põhiseadme võite ka seinale kinnitada.
Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade
soovitud seadmega. (Vt lk. 18 - 25.)
>>Ettevaatust
>>Ettevaatust
yy Juhtmeta ühenduse paremaks talitusvõimeks
ärge paigaldage seadmeid nagu Bluetoothseade või juhtmeta basskõlar metallist mööbli
peale, sest juhtmeta side toimib seadme
põhjale paigaldatud sidemooduli kaudu.
Et pärast seadme paigaldamist on raske
kaableid ühendada, peaksite seda tegema enne
paigaldust.
Materjalide ettevalmistamine
Seade
yy Olge seadme/ülimadalsageduskõlari
paigaldamisel või liigutamisel ettevaatlik, et te
selle pinda ära ei kriimustaks.
Seinakinniti Paigaldusmall
Seinakinnitus
Kruvid
(Ei kuulu komplekti)
Kruvid (A)
Tüübel
Alustamine 11
1. Sobitage Seinakinniti paigaldumallil näidatud
TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga
ning kinnitage seinakinniti kohale.
4. Kinnitage kinniti kruvidega (A), nagu alljärgneval
joonisel näidatud.
1
Alustamine
,,Märkus
2. Kasutage (betoon)seinale kinnitamisel tüübleid.
Seina tuleb mõned augud puurida. Puurimiseks on
lisatud juhend (Seinakinniti Paigaldusmall). Tehke
juhendi abil kindlaks õiged puurimiskohad.
3. Eemaldage Seinakinniti paigaldusmall.
Seadme kinnitamiseks vajaminevad kruvid (A) ja
tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame seinale
kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x 30)
tüübleid.
5. Pange seade kinnitile nii, et tugede kruviavad
ühtiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.
12 Alustamine
6. Keerake seade kindlalt tugede külge kruvidega
kinni.
Kõlarite paigutamine
Parima ruumilise heli saavutamiseks paigutage
kõlarid, nagu on näidatud allpool.
1
Alustamine
,,Märkus
Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises
järjestuses.
>>Ettevaatust
yy Ärge paigaldage seadet tagurpidi. See võib
seadet kahjustada või tekitada kehalisi
vigastusi.
yy Ärge riputage paigaldatud seadme külge
esemeid ning vältige lööke seadme pihta.
yy Kinnitage seade seinale kindlalt, nii et see
ei kukuks alla. Seadme kukkumine võib
põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
yy Pärast seadme seinale paigaldamist jälgige, et
lapsed ei ulatuks ühenduskaabliteni, vastasel
korral võib seade maha kukkuda.
Ühendamine 13
Vahelduvvooluadapteri
ühendamine
Ühendage kõlar varustatud vahelduvvooluadapteri
abil toiteallikasse.
1. Ühendage kaasasolev vahelduvoolu toitejuhe
vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter DC IN (alalisvool)
sisendisse.
Juhtmevaba bassikõlari
ühendamine
Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli
LEDmärgutule
värv
>>Hoiatus
Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat
vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu
seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu
toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada
seadet ning muuta garantii kehtetuks.
Olek
Roheline
(Vilgub)
Püütakse luua ühendust.
Roheline
Ühenduse loomine on lõpetatud.
Punane
Juhtmeta basskõlar on
ooterežiimis või ühenduse
loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud
(Ei põle)
Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe
on lahtiühendatud.
Juhtmeta bassikõlari esmakordne
seadistamine
1. Ühendage toitejuhe madalsageduskõlariga ja
ühendage toitejuhe toiteallikasse.
2. Lülitage peaseade sisse. Helipoom ja juhtmeta
madalsageduskõlar ühendatakse automaatselt.
-- Juhtmeta madalsageduskõlari taga asuv
roheline LED-tuli süttib.
2
Ühendamine
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu
toiteallikasse.
Juhtmevaba bassikõlari
ja tagumise kõlari
ühendamine
14 Ühendamine
Juhtmeta bassikõlari manuaalne
ühendamine
Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete
juhtmevabal bassikõlaril punast LED-tuld ning
bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks
toimige alljärgnevalt.
1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat
nuppu Pairing.
2
,,Märkus
yy Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega
suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
yy Mida lähemal on seade basskõlarile, seda
parem on helikvaliteet. Soovitatav on
paigaldada seade ja basskõlar teineteisele
võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud
juhtumitest.
-- Seadme ja basskõlari vahel on takistus.
Ühendamine
-- Läheduses on sama sagedusega juhtmeta
seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või
juhtmeta LAN-seade.
-- Juhtmevabas töös häirete vältimiseks,
hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest
(nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi
jms) vähemalt 1 m kaugusel.
-- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olev roheline
LED-tuli vilgub kiiresti.
2. Lülitage põhiseade sisse.
3. Sidumine on lõpule jõudnud.
-- Juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuv roheline
LED-tuli süttib.
>1m
Ühendamine 15
Tagumiste kõlarite
ühendamine
Tagumiste kõlarite ühendamine
1. Ühendage musta triibuga juhtme ots – (miinus)
klemmiga ja teine ots + (pluss) klemmiga.
>>Hoiatus
yy Kasutage vaid seadmega kaasas olnud kõlarit.
Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada
rikkeid.
yy Veenduge, et ühendate kõlari juhtme õige
klemmiga: + klemmile + ja – klemmile –.
Kaablite vastupidisel ühendamisel on heli
moonutatud ja bassita.
Tagumine kõlar
(vasakpoolne)
Tagumine kõlar
(parempoolne)
LED Color
Status
Kollane roheline
Juhtmevaba vastuvõtja võtab
vastu helisüsteemi signaali.
Punane
Juhtmevaba vastuvõtja on
ooterežiimis.
Väljas (kuva ei
ole)
Juhtmevaba vastuvõtja toitejuhe
on lahti ühendatud.
Juhtmevaba vastuvõtja seadistamine
esimesel kasutuskorral
1. Ühendage juhtmevaba vastuvõtja juhe
seinakontakti.
2. Lülitage põhiseade sisse: helisüsteem
ja juhtmevaba vastuvõtja ühendatakse
automaatselt.
-- Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline
LED-tuli.
2. Ühendage juhtmevaba vastuvõtja ja tagumised
kõlarid (vasak, parem) kõlarijuhtmetega.
Color
Position
Hall
Taga paremal
Sinine
Taga vasakul
2
Ühendamine
Juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli
16 Ühendamine
Juhtmevaba vastuvõtja käsitsi
ühendamine
Ühenduse ebaõnnestumisel näete juhtmevabal
vastuvõtjal punast LED-tuld ja tagumistest kõlaritest
ei esitata heli.
Ruumilise heli funktsioon SEES
Heliefekt
ASC
Probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.
1. Vajutage juhtmevaba vastuvõtja tagumisel küljel
asuvat PAIRING nuppu.
STANDARD
2
Ühendamine
BASS BLAST
CINEMA
-- Juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline LEDtuli vilgub kiirelt.
2. Lülitage põhiseade sisse
Ruumiline heli
Tagumiste kõlaritega saate nautida suurepärast
ruumilist heli kõigist helisisenditest.
Ruumilise heli sisse lülitamisel kasutatakse heli
esitamiseks tervet kõlarit. Ruumilise heli välja
lülitamisel esitavad kõlarid heli vastavalt sisendheli
kanalitele.
Ruumilise heli sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke
REAR LEVEL o nuppu ligikaudu 2 sekundit all.
Ruumilise heli välja lülitamiseks vajutage ja hoidke
REAR LEVEL p nuppu ligikaudu 2 sekundit all.
,,Märkus
BASS BLAST või STANDARD heliefekte
võidakse sõltuvalt regioonist rakendada erinevalt.
Väljund
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
Ruumilise heli funktsioon VÄLJAS
Heliefekt
3. Ühendamine on lõpule viidud.
-- Süttib juhtmevaba vastuvõtja kollane-roheline
LED-tuli.
Sisend
ASC
STANDARD
BASS BLAST
CINEMA
Sisend
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
2 kanalit
5.1 kanalit
Väljund
Ühendamine 17
Ferriitsüdamiku kinnitamine
Sõltuvalt riiklikest määrustest ei pruugi ferriitsüdamik
saadaval olla.
Kõlarikaablite ferriitsüdamiku
kinnitamine
Ferriitsüdamik tuleb kinnitada elektriliste häirete
vähendamiseks või kõrvaldamiseks.
1. Tõmmake avamiseks ferriitsüdamiku sulgurist [a].
3. Sulgege ferriitsüdamik, kuni kuulete klõpsu.
yy Juhtmevaba vastuvõtja lülitub automaatselt
ooterežiimi mõni minut pärast helisüsteemi
välja lülitamist.
Ooterežiimis juhtmevaba vastuvõtja LED-tuli
vilgub punaselt.
yy Helisüsteemi sisse lülitamisel lülitub
juhtmevaba vastuvõtja sisse ja LEDtuli muutub kollaseks-roheliseks ning
tagumistest kõlaritest kõlab mõne sekundi
jooksul heli.
yy Põhiseadmel ja juhtmevabal vastuvõtjal läheb
teineteisega ühendumiseks mõni sekund (või
kauem) aega.
yy Tagumine kõlar peab TV-ekraanist või
arvutimonitorist jääma vähemalt 30 cm (11
tolli) kaugusele.
yy Juhtmevaba vastuvõtja põhiseadmega
ühendamisel või ühenduse katkestamisel võib
taasesitatav heli ajutiselt katkeda.
yy Juhtmevaba ühenduse häirete vältimiseks
liigutage helisüsteem ja juhtmevaba
vastuvõtja teineteisele võimalikult lähedale
ja hoidke need teistest seadmest (näiteks
juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi vms)
vähemalt 1 meetri kaugusele.
!P
2
Ühendamine
2. Kerige kõlarijuhe kaks korda ümber
ferriitsüdamiku.
,,Märkus
yy Läheduses asuvad tugeva
elektromagnetväljaga seadmed võivad
seadme tööd segada. Paigutage põhiseade ja
juhtmevaba vastuvõtja teise asukohta.
18 Ühendamine
Ühendamine teleriga
LG Sound Sync
Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage palun antud
seade teleriga kas optilise või HDMI kaabliga.
OPTILISE kaabli kasutamine
2
1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel
asuv pesa OPT. IN teleril asuva pesaga OPTICAL
OUT.
Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik
juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Sync-ga.
See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i.
Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.
Ühendamine
LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon:
Helitugevuse suurendamine / vähendamine,
vaigistamine
Andmeid LG Sound Sync’i kohta leiate teleri
kasutusjuhendist.
Optiline
kaabel
Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks
järgmistest ühendustest.
,,Märkus
yy LG Sound Sync’i kasutades saate kasutada ka
seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti
teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade
teleriga.
2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
,,Märkus
yy Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis
enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
yy Te võite kuulata antud seadme kõlaritest
teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul
peate teleri menüüst valima heliväljundiks
valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri
kasutusjuhendist.)
yy Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV
heliväljund] [ [Väline kõlar (Optiline)]
yy TV seadete menüü detailid võivad erineda
sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
yy Kui see seade on ühendatud korraga pesade
OPTICAL ja ARC kaudu, on ARC-signaalil
eelisõigus.
yy Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige
teleri seisukorda ja selle toidet.
yy LG Sound Sync’i kasutades kontrollige
järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja
ühendusi.
-- Seade lülitatakse välja.
-- Funktsiooni vahetamine teise vastu.
-- Optilise kaabli lahtiühendamine.
-- Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või
kauguse tõttu.
yy Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on
telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO
POWER funktsiooni.
yy Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri
seadete üksikasjad erineda.
Ühendamine 19
Juhtmega ühendus
Juhtmeta ühendusega
1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli
abil.
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1
kaugjuhtimispuldil või nuppu 1/! seadmel.
2. Valige sisendallikaks LG TV, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1
kaugjuhtimispuldil või nuppu 1/! seadmel.
4. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
,,Märkus
yy Kui lülitasite seadme välja otse
kaugjuhtimispuldil nuppu 1 või seadmel
nuppu 1/! vajutades, katkestatakse LG
Sound Synci (juhtmevaba) ühendus. Selle
funktsiooni taaskasutamiseks peate teleri ja
seadme uuesti ühendama.
yy LG TV funktsiooni valimisel loob see seade
loob automaatselt ühenduse seadmega
viimati ühendatud LG TV-ga.
yy LG TV automaatne ühendamine ei pruugi
olenevalt teie LG TV mudelist toimida.
2
Ühendamine
Optiline
kaabel
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund :
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]
20 Ühendamine
HDMI-kaabli kasutamine
Kui ühendate antud seadme ja teleri mis toetab HDMI
CEC ja ARC'i (Heli tagastus kanal), võite kuulata
teleri heli läbi antud seadme kõlarite ühendamata
optilist kaablit. Teleri funktsiooni HDMI CEC/
ARC kontrollimisel soovitame kasutada oma teleri
kasutusjuhendit.
2
ARC (Heli tagastus kanal)
funktsioon
ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga
teleril edastada heli seadme HDMI OUT väljundile.
Selle funktsiooni kasutamiseks:
-- Teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARCfunktsioone ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC
peavad olema sisse lülitatud.
Ühendamine
-- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis
sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
HDMI
kaabel
,,Märkus
yy ARC-funktsioon valitakse automaatselt, kui
telerist saabub ARC-signaal, pole vahet millist
funktsiooni kasutate.
yy Te võite kuulata antud seadme kõlaritest
teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul
peate teleri menüüst valima heliväljundiks
valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri
kasutusjuhendist.).
yy Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV
heliväljund] [ [Väline kõlar (HDMI ARC)]
yy Olenevalt teie LG TV mudelist peate võibolla lülitama oma LG TV-s sisse funktsiooni
SIMPLINK.
yy TV seadete menüü detailid võivad erineda
sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
yy Kui naasete ARC-funktsiooni mõnest muust
funktsioonist, peate valima sisendallikaks
OPTICAL. Seejärel lülitub see seade
automaatselt funktsioonile ARC.
-- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, Ethernetiga
kiiret HDMI™ kaablit).
-- Ühendage HDMI kaabli abil seadme HDMI OUT
pesa ARC-funktsiooni toetaval televiisoril asuva
HDMI IN pesaga.
-- ARC-ühilduva teleriga võite ühendada ainult ühe
heliallika.
Mis on SIMPLINK?
Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse
teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui käesolev seade ja
SIMPLINK-funktsiooniga LG teler ühendatakse HDMI
ühenduse abil.
LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil juhitavad
funktsioonid : Seadme sisse- ja väljalülitamine,
helitugevuse reguleerimine, heli vaigistamine jne.
Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud
ülaltoodud logoga.
,,Märkus
yy Sõltuvalt seadme olekust võivad mõned
SIMPLINK-funktsiooni toimingud olla erinevad
või mitte töötada.
yy Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist
või mängijast võib SIMPLINK-i toimimine
erinev olla.
Ühendamine 21
Lisateavet HDMI kohta
HDMI kaabli nimekiri
yy HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel
järgige alltoodut:
Mõned HDMI kaablid ei toeta ARC funktsiooni,
heliväljundis võib tekkida probleeme.
- Proovige HDMI-/DVI-seade ja siinne mängija
välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade
uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast
lülitage sisse mängija.
-Ühendatud seade sobib järgmiste
videosisenditega: 720 x 576p (või 480p), 1280
x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p
videosisend.
yy Mitte kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVIseadmed ei hakka siinse seadmega tööle.
- Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti
korralikult.
,,Märkus
yy Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri
mängija audioväljundit, siis võib HDMI-seadme
heli olla moonutatud või hoopiski puududa.
yy Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse
loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi
lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel
uuesti sisse.
yy Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud,
võib teleriekraan muutuda mustaks. Sel juhul
kontrollige HDMI-ühendust või ühendage
HDMI-kaabel lahti.
yy Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige
HDMI-kaablit (maksimaalne pikkus on
tavaliselt 4,5 m (15 jalga)).
yy Režiimis HDMI IN ei ole video eraldusvõimet
võimalik muuta. Muutke ühendatud
välisseadme video eraldusvõimet.
yy Kui teie arvuti on ühendatud pessa HDMIsisend ja video väljundsignaal on ebatavaline,
seadistage oma arvuti resolutsiooniks 576p
(või 480p), 720p, 1080i või 1080p.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
2
(X)
Ühendamine
- Ühendatud seadme videosisend on selle seadme
jaoks õigesti seadistatud.
Kui teleri ja antud seadme ühendamisel puudub heli
või see on moonutatud ja katkendlik, on viga HDMI
kaablis. Seetõttu ühendage antud seade ja teler peale
tüüp A, kõrge kiirusega HDMI™ kaabli ethernetiga
kontrollimist.
(O)
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Teler: selleks et saaksite oma helisüsteemiga HDMIkaabli kaudu otseedastuskanaleid täielikult nautida,
peaks teie teler toetama uusimaid HDMI-funktsioone
(HDMI CEC1)/ARC (Heli tagastus kanal)). Kui teie teler
neid HDMI-funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem
ühendada telekanalite heli nautimiseks teleriga
HDMI-kaabli asemel OPTICAL-kaabli abil.
1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese
abil tarbeelektroonika juhtimine)
Tarbeelektroonika juhtimine (CEC) on HDMIfunktsioon, mis on loodud selleks, et kasutaja saaks
HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelistele seadmetele
käsklusi anda ja neid juhtida, kasutades vaid ühte
kaugjuhtimispulti.
※ CEC-funktsiooni kaubanduslikud nimetused on
SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/
Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link
(Panasonic) jne.
22 Ühendamine
Lisaseadmete
ühendamine
Heli kuulamiseks ja pildi vaatamiseks
Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine
ühendatavalt välisseadmelt.
HDMI-ühendus
HDMI-ühendusega saate nautida heli ja pilti väliselt
seadmelt.
2
HDMI
kaabel
Ühendamine
Ainult heli kuulamiseks
Heli kuulamise võimaldamine ühendatavalt
välisseadmelt.
HDMI
kaabel
HDMI kaabel
1. Ühendage seadme tagaosa HDMI IN pesa
välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVDmängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Ühendage seadme tagaküljel asuv väljundpesa
HDMI OUT (TV ARC) teleri sisendpesaga HDMI IN.
Blu-ray-seadme, DVD-mängijaga
jne.
1. Ühendage seadme tagaosa pesa HDMI IN
välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVDmängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Valige sisendallikaks HDMI IN, vajutades korduvalt
nuppu F.
3. Valige sisendallikaks HDMI IN, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
,,Märkus
yy Kui see seade on väljalülitatud, ei tule audio ja
video signaal läbi.
yy Pesa HDMI OUT (TV ARC) on ette nähtud
teleri ühendamiseks. Kuigi mitme kanaliga
heliallikad on seadmega ühendatud HDMIkaabli kaudu, on seadme abil võimalik teleriga
ühendada ainult PCM 2 kanalit.
Ühendamine 23
OPTICAL IN ühendus
Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa
OPTICAL IN pesaga.
Välise seadme digitaalse
optilise väljundi pistikusse
MP3-mängija jne
ühendamine
Kandeseade
kaabel
1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL
IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
Kaasaskantavalt seadmelt muusika
kuulamine
3. Kuulake heli.
,,Märkus
Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne
kaabli ühendamist eemaldage kate.
>>Ettevaatust
Kui optiline kaabel pole õiges suunas ühendatud,
võib see põhjustada optilise pesa kahjustusi.
Optiline
pistik
Optiline
kaabel
<O>
Optiline
pistik
Optiline
kaabel
<X>
Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks
erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või
välisseadmetelt.
1. Ühendage kaasaskantav pleier seadme pesasse
KAASASKANTAV-SISEND, kasutades 3,5 mm
stereokaablit.
2. Valige sisendallikaks PORTABLE, vajutades
korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade
sisse ning käivitage esitus.
2
Ühendamine
Optiline
Kaabel
Ühendus KAASASKANTAVSISEND
24 Ühendamine
USB-ühendus
Nõuded USB-seadmele
Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse
USB pessa.
yy Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik
lisaprogrammi installimine arvutis.
yy Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
yy Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda
üle mõne minuti.
yy Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
yy See seade tuvastab kuni 2000 faili.
2
Ühendamine
yy Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada.
Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
yy Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32/
NTFS süsteemid on saadaval.)
yy Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära
tunda.
,,Märkus
Kui HDMI-kaabel on seadmega ühendatud, võib
USB-seadme kujust sõltuvalt USB-seadme
sisestamine piiratud olla.
Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate
lk 26.
USB-seadme eemaldamine seadmest.
1. Valige muu funktsioon/režiim.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.
Ühilduvad USB-seadmed
yy MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
yy USB-välkmälu: USB2.0. toetavad seadmed.
yy Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USBseadmeid.
-- Välised kõvakettad
-- Kaardilugejad
-- Lukustatud seadmed
-- Kõvakettatüüpi USB-seadmed
-- USB jaotur
-- USB pikendusjuhtme kasutamine
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-seade
Ühendamine 25
Kasutatav fail
Diskreetimissagedus
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
vahemikus 32 – 48 kHz
vahemikus 32 – 48 kHz
vahemikus 32 – 48 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
,,Märkus
yy USB-seadmel asuvaid kaustu / faile
tuvastatakse järgmiselt.
: Kaustac
: Fail
a
D
yy USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada
videofaile.
yy Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib
taasesitus toimida halvasti.
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Faile esitatakse faililt $A failile $J
üksteise järel.
yy Faile esitatakse salvestamise järjestuses ja
see võib olenevalt salvestamise asjaoludest
erinev olla.
yy Selle seadme kaudu te kaustu ega faile ei näe.
Ühendamine
MP3 : vahemikus 80 – 320 kb/s
WMA : vahemikus 56 – 128 kb/s
OGG : vahemikus 64 – 500 kb/s
yy Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega
(DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
2
E
Bitikiirus
yy Maksimaalne failide arv: kuni 2000
yy Maksimaalne kaustade arv: kuni 200
C
26 Kasutamine
Põhitoimingud
Muud funktsioonid
USB toimimine
Heli ajutine väljalülitamine
1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige sisendallikaks USB, vajutades korduvalt
kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.
Toiming
Taasesitamine
Peatamine
3
Kasutamine
Järgmisele /
eelmisele failile
liikumine
Koha otsimine
failis
Esituse
jätkamine
Toimige järgmiselt
Vajutage nuppu dM.
Vajutage esituse ajal nuppu
dM.
Järgmise faili algusesse liikumiseks vajutage taasesitamise
ajal kaugjuhtimispuldi nuppu
V.
Liikumiseks eelmise faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi
nuppu C, kui esitusaeg oli
lühem kui 2 sekundit.
Liikumiseks esitatava faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi
nuppu C, kui esitusaeg oli
pikem kui 3 sekundit.
Vajutage ja hoidke esituse
ajal nuppu C/V all ja
vabastage nupp hetkel, mil
soovite kuulamist jätkata.
See seade peab meeles enne
selle funktsiooni muutmist või
seadme väljalülitamist esitatava
loo.
,,Märkus
yy Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja
tõmbama või USB-seadme selle seadme
küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht
tühistada.
yy Kui USB-funktsioon ei toimi, kontrollige, kas
USB-funktsioon on valitud.
yy Kui peatate USB-esituse, USB hakkab LEDtuli põhiseadmel vilkuma.
Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu
(Vaigistusnupp).
Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti
kaugjuhtimispuldi nuppu (Vaigistusnupp) või
muutke helitugevust.
Teleripuldi kasutamine
Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida
ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode.
Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.
Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu
STANDARD umbes 2 sekundit.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
kaugjuhtimispuldil nuppu CINEMA umbes 2 sekundit.
,,Märkus
yy Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud
funktsioon [Väline kõlar].
yy Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see
funktsioon hästi töötada.
yy See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel
kaugjuhtimispuldil.
yy Funktsioon ei pruugi hästi töötada, kui mõned
teleri juhtimisfunktsioonid on sisse lülitatud (nt
CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync).
Kasutamine 27
Toite automaatne väljalülitamine
Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade
automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud
välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.
Samuti lülitub seade automaatselt välja kuue tunni
pärast, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi
abil teise seadmega (nt kaasaskantava vms
seadmega).
Juhtmevaba võrgu või seadme
väljalülitamine
Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/
VÄLJAS ja seejärel ka seade.
Seade lülitub automaatselt sisse selliste
sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või Bluetooth.
Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega
ühendatud välise seadme, tuvastab see seade
sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma
seadmest heli.
Kui proovite oma Bluetooth-seadet ühendada, siis
see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse
Bluetoothiga.
See funktsioon lülitub sisse või välja iga kord, kui
vajutate nuppu AUTO POWER ON/OFF.
yy Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja,
kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound
Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud
telerilt.
yy Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja,
kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali
ühendatud välisseadmelt.
yy Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei
saa seda automaatselt AUTO POWER
funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme
AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada,
kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale
signaali puudumist.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see
toimida.
yy Kui katkestate Bluetooth ühenduse läbi selle
seadme, püüavad mõned Bluetooth seadmed
järjekindlalt luua seadmega ühendust.
Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme
väljalülitamist katkestada.
yy Kui soovite kasutada funktsiooni AUTO
POWER, peab SIMPLINK funktsioon olema
välja lülitatud. SIMPLINKi funktsiooni
väljalülitamiseks kulub umbes 30 sekundit.
yy Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on
funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
yy Selle funktsiooni kasutamiseks peab
peaseade olema registreeritud Bluetoothi
seotud seadmete loendis.
yy Funktsiooni AUTO POWER (Automaatne
väljalülitus) saab seadistada ainult
sisselülitatud seadmega.
3
Kasutamine
AUTO POWER Sisse /
Väljalülitamine
,,Märkus
28 Kasutamine
Automaatne väljalülitamine
Kiirkäivitus
See seade tuvastab selliseid sisendsignaale, nagu
optiline, Bluetooth, LG TV ja kandeseade vahetab
sobivat funktsiooni automaatselt.
Seadme saab jätta väikese võimsustarbega
ooterežiimile, et selle käivitamine oleks sisselülitamise
ajal kiirem.
Kui optiline signaal tuleb sisse
Selle funktsiooni sisselülitamiseks hoidke seadmel
nuppu 1/! 3 sekundit all, kui seade on sisse
lülitatud.
Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle
seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab
seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest
heli.
Kui püüate ühendada Bluetooth
seadet
3
Kasutamine
Kui püüate oma Bluetooth seadet selle seadmega
ühendada, valitakse Bluetooth funktsioon. Esitage
oma muusikat Bluetooth seadmes.
Kui LG TV signaal tuleb sisse
Kui te lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud
LG Sound Sync (juhtmevaba ühendus), muudab seade
funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.
Kandeseadme ühendamisel
Kui ühendate oma kandeseadme kaasaskantava
juhtme abil, lülitub seadme funktsioon
kandeseadmele. Saate oma kandeseadmest muusikat
kuulata.
,,Märkus
yy Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik
5 sekundiline signaali puudumine.
yy Seade ei määra funktsiooniks „optiline”, kui
ühendatud teleri, Blu-ray mängija, digiboksi
vm seadme SIMPLINK või CEC-toega seade
on sisse lülitatud.
yy Kui soovite kasutada funktsioonide
automaatset vahetamist, lülitage oma LG
TV-s funktsioon SIMPLINK välja. SIMPLINKi
väljalülitumiseks kulub umbes 30 sekundit.
yy Kui Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon
on seadistatud, on Bluetooth-ühendus
saadaval ainult Bluetooth ja LG TV
funktsioonis. (Vt lk 30.)
Kõik funktsioonide LED-tuled vilguvad kaks korda.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks hoidke seadmel
taas nuppu 1/! 3 sekundit all, kui seade on sisse
lülitatud.
Ooterežiimi LED-tuli vilgub kaks korda ja süttib ka
praeguse funktsiooni LED.
,,Märkus
yy Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud
ja seadmega ühendatakse kogemata uuesti
AC-toide (kas tänu elektrikatkestusele vms),
siis kiirkäivituse funktsioon aktiveeritakse, kui
seade lülitatakse üks kord sisse ja välja.
yy Kui kiirkäivituse funktsioon on seadistatud,
siis on energiatarbimine suurem kui olukorras,
kus kiirkäivituse funktsioon on välja lülitatud.
yy See funktsioon ei pruugi toimida ja sõltub
mudelist.
Kasutamine 29
Bluetooth® i
kasutamine
Teavet BLUETOOTH i kohta
Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.
Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või
teistes ruumides asuvad Bluetooth seadmed võivad
seadme ühendust segada.
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta Bluetooth
tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta
Bluetooth funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada
jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta
Bluetooth tehnoloogia abil.
yy Versioon : 4.0
yy Koodek : SBC
Bluetoothi profiilid
Selleks et kasutada juhtmeta Bluetoothtehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötlema
kindlaid profiile. Seade ühildub järgmise profiiliga.
A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)
Seadme ja muu Bluetooth-seadme
sidumine
Enne seostamistoimingu alustamist veenduge,
et Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon on
sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari
seostatud, pole seda vaja uuesti teha.
1. Valige sisendallikaks BT (Bluetooth), vajutades
korduvalt nuppu F. BT (Bluetooth) LED vilgub.
2. Hakake Bluetooth-seadet kasutama ja sooritage
seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal
Bluetooth-seadmega võidakse Bluetoothseadme ekraanile sõltuvalt Bluetooth-seadme
mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie
seade kuvatakse kirjena „LG SJ4R (XX)”.
,,Märkus
yy XX tähendab Bluetooth i aadressi kaht
viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme
Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:08,
kuvatakse teie Bluetooth seadmel
„LG SJ4R (08).
yy Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast
Bluetooth-seadme tüübist ka teistsugune
olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).
3
Kasutamine
yy Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija,
sülearvuti jne.
Bluetooth-seadmesse
salvestatud muusika kuulamine
30 Kasutamine
3. Kui üksus on teie Bluetoothi seadmega edukalt
ühendatud, süttib BLUETOOTHi LED.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika
kuulamise kohta lugege Bluetooth-seadme
kasutusjuhendist.
,,Märkus
yy Bluetooth tehnoloogia kasutamisel peate
looma seadme ja Bluetooth-seadme
vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel
võimalikult väikse vahemaa.
Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel
korrektselt toimida:
3
-- Seadme ja Bluetooth-seadme vahel on
takistus.
Kasutamine
-- Läheduses on sama Bluetooth tehnoloogia
sagedusega seade, nagu meditsiiniseade,
mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
yy Seadme taaskäivitamise korral peate oma
Bluetooth-seadme uuesti ühendama.
yy võivad põhjustada ühenduse katkemise.
yy Siduda saab korraga ainult ühe Bluetoothi
seadme üksuse kohta ja mitme seadme
sidumist ei toetata.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetoothfunktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Bluetoothi funktsiooni saate nautida
telefoniga, MP3-mängijaga, sülearvutiga jne.
yy Mida suurem on seadme ja Bluetoothseadme vahemaa, seda halvemaks
helikvaliteet muutub.
yy Bluetooth ühendus katkeb seadme
väljalülitamisel või seadme ning Bluetooth
seadme vahemaa suurenemisel.
yy Bluetooth ühenduse katkemisel ühendage
Bluetooth-seade seadmega uuesti.
,,Märkus
yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained Kui
Bluetooth-seade pole ühendatud, siis BT
(Bluetooth) LED-tuli vilgub.
yy Bluetooth i seadme (iOS-seade jne)
ühendamisel seadmega või seadme juhtimisel
saab helitugevuse tasemed omavahel
sünkroonida.
yy Bluetoothi seadet saab juhtida
kaugjuhtimispuldi nuppudega C/V
(Jäta vahele) ja dM (Esita/Peata).
yy Kui lülitute pärast Bluetooth-seadme
ühendamist teisele funktsioonile,
katkestatakse Bluetooth-ühendus, ja kui
naasete Bluetooth-funktsiooni, luuakse
automaatselt Bluetooth-ühendus.
BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)
Saate piirata Bluetooth-ühenduse ainult
funktsioonidega BT (Bluetooth) ja LG TV, et vältida
soovimatuid Bluetooth-ühendusi.
Vajutage ja hoidke BT (Bluetooth) funktsioonis selle
funktsiooni aktiveerimiseks kahe sekundi jooksul
kaugjuhtimispuldi AUTO POWER ON nuppu.
Vajutage ja hoidke selle funktsiooni välja lülitamiseks
kaugjuhtimispuldil BT (Bluetooth) funktsiooniga
kahe sekundi jooksul AUTO POWER OFF nuppu.
,,Märkus
Isegi, kui seadistate Bluetooth ühenduse
lukustuse sisse, lülitub helisüsteem Auto Power
funktsiooniga sisse. Selle vältimiseks tuleb Auto
Power funktsioon välja lülitada.
Kasutamine 31
Bluetooth-rakenduse
kasutamine
,,Märkus
yy Selle seadmega on kasutamiseks saadaval
ainult Android OS „Music Flow Bluetooth”
rakendus.
yy 3G-/4G-ühenduse kaudu installimisel
võidakse olenevalt teie teenusepaketist
küsida lisatasu.
„Music Flow Bluetooth” rakenduse
installimine „Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Koputage ikooni „Google Android Market (Google
Play Store)”.
2. Tippige otsinguribasse „Music Flow Bluetooth” ja
otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow
Bluetooth” ja Bluetooth i rakenduse allalaadimise
alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
Teavet „Music Flow Bluetooth”
kaugjuhtimisrakenduse kohta
„Music Flow Bluetooth” app
Bluetooth-seadmesse
installimine
Oma Bluetooth seadmesse „Music Flow Bluetooth”
rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.
Paigaldage „Music Flow Bluetooth”
rakendus QR koodi abil
1. Installige „Music Flow Bluetooth” rakendus
QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage
otsingutarkvara.
2. Installimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et Bluetooth-seadmesse on
otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole,
laadige see „Google Android Market (Google
Play Store)” alla.
yy Olenevalt piirkonnast ei pruugi QR-kood
toimida.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga
ühendatud.
yy Veenduge, et teie Bluetooth-seade on
varustatud „Google Android Market (Google
Play Store)” rakendusega.
Bluetooth aktiveerimine
„Music Flow Bluetooth”
rakenduse abil
„Music Flow Bluetooth” rakendus aitab Bluetoothseadet põhiseadmega ühendada.
1. „Music Flow Bluetooth” rakenduse avamiseks
koputage avakuvas „Music Flow Bluetooth”
rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet,
koputage menüüs [Sätted] nupule [Spikker].
3
Kasutamine
„Music Flow Bluetooth” rakendus toob sellesse
seadmesse terve rea uusi funktsioone.
Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse
tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth” alla laadida
ja installida.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
32 Kasutamine
,,Märkus
yy „Music Flow Bluetooth” rakendus on saadaval
järgmiste tarkvara versioonidega;
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (või uuem)
yy Kui kasutate töötamiseks „Music Flow
Bluetooth” rakendust, siis võivad olla mõned
erinevused „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises.
Kasutage kindlasti komplektisolevat
kaugjuhtimispulti.
yy Sõltuvalt Bluetooth-seadmest võib
„Music Flow Bluetooth” rakendus mitte
toimida.
3
Kasutamine
yy Pärast „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ühendamist, võib seadme väljundist
muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti
ühendamistoimingut.
yy Kui kasutate muid rakendusi või muudate
seadeid oma Bluetooth seadmes „Music
Flow Bluetooth” rakenduse kasutamise ajal,
võib „Music Flow Bluetooth” rakenduse töö
esineda anomaaliaid.
yy Kui „Music Flow Bluetooth” rakendus toimib
normaalselt, kontrollige oma Bluetooth
seadet ja „Music Flow Bluetooth” rakenduse
ühendust ning proovige uuesti ühendada.
yy Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist,
võib esineda mõningaid erinevusi „Music Flow
Bluetooth” toimimises.
yy Kuigi Bluetoothi ühendus ei ole sisse lülitatud,
saate funktsiooni vahetamiseks kasutada
rakendust Music Flow Bluetooth.
yy Täiendavad funktsioonid, mida pakub
rakendus "Music Flow Bluetooth" ei pruugi
töötada, olenevalt antud seadme ja Bluetooth
seadme vahelisest kaugusest ja traadita
ühenduse tingimustest.
Kasutamine 33
Heli reguleerimine
Reguleerige bassitaseme sätteid
Heliefekti seadistamine
Bassitaseme reguleerimiseks vajutage nuppu
WOOFER LEVEL o/p.
Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli
välju. Soovitud helirežiimi saate valida heliefekti
nuppude abil.
Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad
ekvalaiseri valikud olla erinevad.
Heliefekt
See analüüsib sisendheli
(Kohandatav heli omadusi ja loob sisule
optimeeritud heli reaalajas.
juhtimine)
Saate nautida optimeeritud
heli.
Sügavama ja kinolikuma
ruumilise heli kuulamine.
,,Märkus
yy Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis
üldse heli või see on vaikne. See sõltub
helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et
seade on vigane.
yy Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti
seadistada pärast sisendi vahetamist,
mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.
Tagumiste kõlarite helitugevuse
seadistuste reguleerimine
Teil on võimalik reguleerida oma soovi kohaselt
tagumiste kõlarite helitugevust.
Vajutage tagumiste kõlarite helitugevuse
reguleerimiseks REAR LEVEL o/p nupule.
,,Märkus
yy Tagumiste kõlarite maksimaalse või
minimaalse helitugevuse saavutamisel lülitub
põhiseadme ooterežiimi LED-tuli (punane)
kaheks sekundiks sisse.
yy Tagumiste kõlarite helitugevust saab
reguleerida vaid juhul, kui tagumised kõlarid
on ühendatud.
3
Kasutamine
CINEMA
,,Märkus
Kui subwooferi helitase jõuab maksimumi või
miinimumini, süttib ooterežiimi LED-tuli (punane)
põhiseadmel 2 sekundiks.
Kirjeldus
ASC
STANDARD
Saate reguleerida subwooferi helitugevust vastavalt
soovile.
34 Veaotsing
Veaotsing
Üldine
Probleem
Põhjus ja lahendus
yy Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi
jne) välja ning uuesti sisse.
Seade ei tööta
korralikult.
yy Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija,
võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.
yy Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub
yy Toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
yy Kontrollige, kas elekter on olemas.
Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
yy Valitud on vale sisendallikas.
Kontrollige sisendallikat ja valige õige.
4
Veaotsing
Heli puudub
yy Aktiveeritud on vaigistusrežiim.
Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu
helitugevust.
(Vaigistusnupp) või reguleerige
yy Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.),
seadistage vastava seadme helitase.
yy Ühendage kõlarite juhtmed klemmidega korrektselt.
Bassikõlari heli puudub
yy Bassikõlari toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
yy Seadme ja basskõlari vaheline paariseos katkeb.
Ühendage seade ja basskõlar. (Vt lk 13)
yy Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.
Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel.
Kaugjuhtimispult ei
tööta õigesti.
yy Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.
Eemaldage takistus.
yy Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud.
Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER
funktsioon ei tööta.
LG Sound Sync ei
tööta
yy Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth
seade ühendusi.
yy Kontrollige oma LG TV-s SIMPLINKi olekut ja lülitage SIMPLINK välja.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
yy Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i.
yy Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi.
yy Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.
Veaotsing 35
Probleem
Põhjus ja lahendus
Seade ei loo
Bluetooth-seadmega yy Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Vt lk 30.)
ühendust.
Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile.
yy Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO
DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM]
(bitijada).
Kui te tunnete, et
seadme väljundheli on yy Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT
(digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks
nõrk.
[PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).
yy Seadke suvand Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF].
yy Veenduge, et öörežiim ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].
MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
Põhjus ja lahendus
yy Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida.
Seadme juhtmevabas
yy Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale.
ühenduses võib
esineda häireid.
yy Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
yy Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga;
yy Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta.
Bluetoothi seade võib yy Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade
või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik.
tõrkuda või põhjustada
müra järgmistel
y
y Bluetooth i seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui
juhtudel.
võimalik.
yy Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib
esineda tõrkeid.
Veaotsing
Probleem
4
36 Veaotsing
MÄRKUSED Demo-režiimi
väljalaskmiseks
Probleem
Ei ole võimalik muuta nupuga F sisendallikat
nagu näiteks BT (Bluetooth), HDMI jms ja kõik
funktsioonide valgusdioodid on süttinud.
Kaugjuhtimispult ei tööta. (Ei reageeri)
4
Põhjus ja lahendus
yy Eemaldage toitejuhe kontaktist ja pange see
uuesti sisse. Kui see ei mõju, vajutage ja hoidke
põhiseadmel all nuppu F (umbes 15 sekundit),
kuni funktsiooni valgusdiood näitab hetkel valitud
funktsiooni.
Veaotsing
Lisa 37
Kaubamärgid ja
litsentsid
Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate
kaubamärkide omanikele.
Bluetooth nimi ja logo on Bluetooth SIG Inc
omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik
millises rakenduses litsentsi alusel.
Kõik muud toote- ja brändinimed on nende
vastavate omanike kaubamärgid.
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia
Interface HDMI on HDMI Licensing LLCi
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
5
Lisa
DTS-i patentide kohta leiate teavet veebilehelt
http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS
Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol
ja DTS ning sümbol üheskoos on registreeritud
kaubamärgid ja DTS Digital Surround on
kaubamärk, mille omanik on DTS, Inc. ©DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
38 Lisa
Tehnilised andmed
Üldteave
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve
Ooterežiim võrgus : 1,5 W
(kui kõik võrgupordid on aktiivsed)
Vahelduvvooluadapter
yy
yy
yy
yy
Mudel : DA-38A25
Tootja : Asian Power Devices Inc.
Sisendvool : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Väljundvool : 25 V 0 1,52 A
Kogumõõtmed (L x K x S)
Umbes 890 mm x 55 mm x 85 mm Ilma jalata
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus
5 % kuni 90 %
Siinitoide
5 V 0 500 mA
Võimalik audio
diskreetimissagedusega
digitaalväljund
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi
helivormingud
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Sisend/väljund
5
Lisa
OPTICAL IN (Digitaalhelisisend)
3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORTABLE IN (Kandeseadme
sisend)
0,32 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
HDMI IN
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
HDMI OUT
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus RMS-väljund)
Koguvõimsus
420 W RMS
Eestvaade
60 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz juures, THD 10%)
Tagumine
60 W RMS x 2 (3 Ω1 kHz juures, THD 10%)
Basskõlar
180 W RMS (3 Ω 80 Hz juures, THD 10%)
Lisa 39
Juhtmeta bassikõlar
Voolunõuded
Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Voolutarve
Vaata pinget bassikolari nimiandmete silti.
Tüüp
1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus
3Ω
Arvutuslik sisendvõimsus
180 W RMS
Maks. sisendvõimsus
360 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)
Umbes 171 mm x 320 mm x 252mm
SPJ4-S (SPJ4-S, S65S3-S)
Juhtmevaba vastuvõtja
Nõuded toitele
Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti.
Energiatarve
Vaadake juhtmevaba vastuvõtja põhisilti.
Kogumõõtmed (L x K x S)
60 mm X 220 mm X 175 mm
Tagumised kõlarid (kumbki)
Tüüp
1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus
3Ω
Arvutuslik sisendvõimsus
60 W RMS
Maks. sisendvõimsus
120 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)
Umbes 88 mm X 122 mm X 81 mm
Lisa
yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.
5
40 Lisa
Hooldus
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun hoidke alles algne pakendikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks
tehase originaalpakendisse.
Hoidke välispinnad puhtad
yy Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid,
näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
yy Liiga suure survega pühkides võite seadet
kahjustada.
yy Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist
kokkupuudet seadmega.
Seadme puhastamine
5
Lisa
Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet.
Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet
riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega
niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu
alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme
pinda kahjustada.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising