LG | 32LK6100PLB | Owner's Manual | LG 32LK6100PLB Kasutusjuhend

LG 32LK6100PLB Kasutusjuhend
*MFL70380002*
www.lg.com
43LK59*, 32/43LK61*, 32LK62*
LK62*
A
A
LK59*
LK61*
(1801-REV00)
1
2-A
2-B
32LK61*, 32LK62*
3
43LK59*, 43LK61*
A
A
A
AAA
B
X2
(M4 X L16)
43LK59*
32/43LK61*
32LK62*
X4
(M4 X L16)
49LK59*
49LK61*
4
43LK59*
32/43LK61*
32LK62*
5
49LK59*
49LK61*
49LK59*, 49LK61*
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
Slovenčina
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
2
A
3
A
B
A
B
A
A
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Македонски
1
A
B
4
5
A
B
A
B
A
6
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van
het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de
model / В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në
varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan
/
A
2
AUDIO
1
VIDEO
B
G
F
VIDEO L/MONO AUDIO R
PR L/MONO AUDIO R
PB
VIDEO/Y
E
D
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
0
C
A
B
C
D
E
F
742
472
180
445
86.5
5.15
43LK6100PLA
975
612
188
571
85.2
8.2
8.1
49LK6100PLA
1108
703
235
646
85.3
10.3
10.2
977
615
187
575
80.8
8.1
8.0
1110
705
235
650
81.1
11.4
11.3
32LK6200PLA
32LK6190PLA
32LK6100PLB
32LK610BPLB
32LK615BPLB
43LK5900PLA
43LK5910PLC
43LK5990PLE
49LK5900PLA
49LK5910PLC
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
F
G
5.10
KASUTUSJUHEND
Ohutus ja viited
LED TV*
* L G LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCDekraani.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
Hoiatus! Ohutusjuhised
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE
EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata
ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning
millega kaasneb inimestele elektrolöögi oht.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest
kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on
seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.
HOIATUS: TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS
ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.
• TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE
LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.
• Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse
keskkondadesse:
-- Hoidke toodet eemal otsesest päikesevalgusest.
-- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
-- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad
seadmed.
-- Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru
kätte või sellele võib tilkuda õli.
-- Vihma või tuule kätte.
-- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge
asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riiulitele)
vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
-- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünalde
lähedale; vältige teleri vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
-- Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/
plahvatuse või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
EESTI
2
• Ventilatsioon
-- Paigaldage teler piisava ventilatsiooniga ruumi. Ärge paigaldage
suletud alale, nt raamaturiiulile.
-- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
-- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu
materjaliga.
• Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri
pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
• Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest,
nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele
jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
• Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
• Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
• Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge
tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmest.
• Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupessa,
kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine
-- Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras
olema lihtsasti ligipääsetav.
• Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali
kukkuda ja vigastusi põhjustada.
• Välisantenni maandus (võib riigiti erineda):
-- Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud
ettevaatusabinõusid.
Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste
elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn
võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna
see võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
Pingelainete ja koguneva staatilise laengu vastu kaitse
tagamiseks peab antennisüsteem olema maandatud.
Ameerika Ühendriikide riikliku elektrokoodeksi (National
Electrical Code, NEC) jaotises 810 esitatakse andmed masti ja
tugistruktuuri nõuetekohase maandamise, antenni tühjaks
laadimise seadme ühendusjuhtme maanduse, maandusjuhtide
suuruse, antenni tühjaks laadimise seadme asukoha,
maanduselektroodide ühendamise ja maanduselektroodile
esitatavate nõuete kohta.
Antenni maandus kooskõlas riikliku elektrikoodeksiga ANSI/
NFPA 70
• Patareid
-- Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusest
väljaspool.
-- Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel
üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida
eemale liigsest kuumusest.
• Teisaldamine
-- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti
ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema
teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge
vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode
kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
• Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend
lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel
tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
• Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt
küüne, pliiatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib
ekraani kahjustada.
• Puhastamine
-- Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige
seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett
ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage
kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid,
putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või
tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale,
vedeldeid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle
paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või
toodet kahjustada.
EESTI
• Maandus (erandiks on mittemaandatud seadmed)
-- Teleri maandusega kolmeharuline vahelduvvoolu pistik
tuleb ühendada maandusega kolmeharulisse vahelduvvoolu
pistikupessa. Võimaliku elektrilöögi esinemise vältimiseks
ühendage kindlasti maandusjuhe.
• Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite
saada surmava elektrilöögi.
• Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks
korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa
kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
• Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid
esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage
toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
• Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava
elektrilöögi.
• Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata
elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku
klienditeenindusega.
-- Toode on kahjustatud.
-- Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub
vett või muid aineid.
-- Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu
-- Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.
Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb
vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole
vooluvõrgust lahti ühendatud.
• Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt
elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote
toimimisel.
• Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks
ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju
või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse
korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu
muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme
kasutusluba.
• Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud
tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju,
saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
• Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks
tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Löök võib adapterit
kahjustada.
• Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge
puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on
niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja
pühkige tolm ära.
3
Ettevalmistamine
Müüakse eraldi
• Kui teler lülitatakse pärast tehasest tarnimist esmakordselt sisse,
võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
• Teie teler võib erineda pildil olevast.
• Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis
näidatust veidi erineda.
• Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja
tootemudelist erineda.
• Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
• Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti
ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/
väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe
lahti ühendada.
• Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
• Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt
teavitamata.
• Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete
kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm
laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa,
kasutage
toega pikenduskaablit.
B
B
A
A
*A ≦ 10 mm
*B ≦ 18 mm
• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
• Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita
ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
(Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel (3 m või lühem)
-- High-Speed HDMI®/TM-kaabel Ethernetiga (3 m või lühem)
• Ferriitsüdamiku kasutamine (Sõltub mudelist)
-- Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitejuhtmes
kasutage ferriitsüdamikku. Kerige toitejuhe üks kord ümber
ferriitsüdamiku.
[Seina pool]
EESTI
10 cm (+ / -2 cm)
4
[Teleri pool]
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks
eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks
pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud
mudelitega.
Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või
tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
Liikumistundlik kaugjuhtimispult
(Sõltub mudelist)
AN-MR18BA
Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie
teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab
liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga kasutada.
Seinakinnitustoend
(Sõltub mudelist)
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile.
Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega,
et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja
suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
A
B
55SK81*
55SK80*
55UK75*
55UK65*
55UK69*
55UK67*
49/55UK64*
49/55UK63*
49LK59*
49LK60*
49/55/60UK62*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
75SK81*
70/75/86UK65*
75/86UK67*
75UK62*
70UK69*
600 x 400
M8
4
LSW640B
• Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis
või pakendis.
• Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik
kaablid.
• Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist
eemale suunatud olema.
• Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke
kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
• Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
• Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.
• Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt
vibreerida.
• Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili
ega kallutage seda vasakule või paremale.
• Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse
painutamiseks liigset jõudu.
• Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte
kahjustada.
EESTI
49SK85*
49SK81*
49SK80*
49UK75*
43/50UK65*
43/50UK69*
43/50UK67*
Mudel
43/50UK64*
43/50UK63*
32/43/49LK61*
32/43/49LK62*
43LK59*
43LK60*
43UK62*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
Standardkruvi
M6
Kruvide arv
4
LSW240B
Seinakinnitustoend
MSW240
55/65SK95*
55/65SK85*
65SK81*
65SK80*
65UK75*
Mudel
65UK65*
65UK69*
65UK67*
65UK64*
65UK63*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standardkruvi
M6
Kruvide arv
4
Seinakinnitustoend OLW480B
Teleri tõstmine ja
transportimine
5
• Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
• Ärge teisaldage telerit juhtmehoidikust kinni hoides,
vastasel juhul võib see puruneda ning võite end vigastada
ja telerit kahjustada.
• Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan
statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale või
tasasele pinnale.
Lauale paigaldamine
1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse. • Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10 cm
(minimaalselt) suurune vahe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Sõltub mudelist)
EESTI
2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.
• Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele
võõraineid (õli, määrdeained jne).
(See võib toodet kahjustada.)
• Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed
toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib
toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
• Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage
heakskiitmata tarvikuid.
• Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest
põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
• Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult
kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti kinnitatud,
võib teler pärast paigaldamist ettepoole kalduda.) Ärge
rakendage kruvide keeramisel liigset jõudu ega keerake
kruvisid üle; vastasel korral võivad kruvid kahjustada saada
ja neid ei saa korralikult kinni keerata.
6
Teleri seinale paigaldamine
(Sõltub mudelist)
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri
kronstein ja poldid.
• Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge.
Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nööriga. Hoidke
nöör tasase pinnaga horisontaalselt.
• Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt
tugev ja suur.
• Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldamine
Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke
seinale põrandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali
külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovitab
lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud
spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG
seinakinnitusklambrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada.
Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun
seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud
selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne
seinakinnitusklambrite paigaldamist soovitame kõik kaableid
ühendada.
• Ärge kasutage kaablikatte eemaldamiseks teravat eset.
See võib kahjustada kaablit või elektrikappi. Samuti võib
see põhjustada isikukahju. (Sõltub mudelist)
• Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitame katta ava
kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmu ega putukaid. (Sõltub
mudelist)
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Sõltub mudelist)
Statiivi ava
• Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi
kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.
• Lugege kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateavet
osast Lisavarustus.
• Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA
standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele
küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega
(lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks
hoolikalt.
• Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe
ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
EESTI
• Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või
õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning
põhjustada toote mahakukkumist.
7
Ühendused
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid
valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate
vastava seadme kasutusjuhendist.
Antenn/kaabel
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
• Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
• Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi
parendamiseks signaalivõimendi.
• Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake
antenn õigesse suunda.
• Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
• Teler ei saa ULTRAkõrglahutusega televisiooni mittetoetavas
asukohas ULTRAkõrglahutusega sisu otse vastu võtta. (Sõltub
mudelist)
Satelliidiantenn
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil
(75 Ω). (Sõltub mudelist)
Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi
tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi
kaabel ei ole kaasas.
HDMI
• Toetatud HDMI audiovorming :
(Sõltub mudelist)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Ainult UHD-mudelid)
•
→ → ( ) → Pilt → Täiendavad seaded →
HDMI ULTRA HD Deep Colour
-- Sees : Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Väljas : Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni ULTRA
HD Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub
tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri
seade HDMI ULTRA HD Deep Colour välja.
Üldise liidese moodul (CI-moodul)
USB
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
(Sõltub mudelist)
Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu
ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.
• Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud
õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
• Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud,
võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/
satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
EESTI
8
Muud ühendused
Välisseadmed
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD
vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USBmäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
• Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
• Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast
sõltumatult.
• Kui kasutate telesaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või
kassett-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignaali
sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kassett-videomagnetofoni
abil. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme
kasutusjuhendist.
• Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
• Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme
ühenduskaablit.
• Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri,
kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke
arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrasti menüüs Pilt, kuni jääte kvaliteediga rahule.
• Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt
graafikakaardist korralikult töötada.
• Kui teie arvutis esitatakse ULTRAkõrglahutusega sisu, võib video või
heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik
olla. (Sõltub mudelist)
• Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7
kaablit. (Ainult -pordi olemasolu korral.)
• LK seeria puhul saab kõrge dünaamilise ulatusega (High Dynamic
Range, HDR) pilte vaadata interneti kaudu või USB ja HDMI 1.4
ühilduvat seadet kasutades.
RS-232C kaugseadistamine
RS-232C välise juhtseadme seadistamise kohta teabe saamiseks
külastage veebilehte www.lg.com. Laadige juhend alla ja lugege seda.
(Sõltub mudelist)
• Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber
kukkuda. Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end
vigastada.
• Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel
veenduge, et ühenduskaablid on piisavalt pikad. Vastasel
juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi
põhjustada.
Nupu kasutamine
Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.
Põhifunktsioonid
Toide Sisse (Vajutage)
Toide Välja 1 (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage 2)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all 3)
1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine
lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu
korraks.
3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada menüü juhtfunktsioonid.
Menüü kohandamine
Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate menüü
elemente nupuga reguleerida.
Lülitab teleri välja.
Vahetab sisendallikat.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
EESTI
Reguleerib helitugevust.
9
Kaugjuhtimispuldi
kasutamine
(Sõltub mudelist)
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V
AAA), sobitades ja otsad pange kokku vastavalt patareiruumis
toodud sildile ning sulgege patarei kate. Patareide eemaldamiseks
sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
1
2
1
EESTI
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused
kasutatavad olla.)
10
* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.
(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni
programme.
(SISEND) Vahetab sisendallikat.
(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.
Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
Kuvab telekava.
Naaseb viimati vaadatud programmile.
* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades
funktsioonile vastavaid numbriklahve.
Reguleerib helitugevust.
Kuvab valitud programmi teabe.
(OTSING) Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud
videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.
(VAIGISTA) Vaigistab heli.
* (VAIGISTA) Avab ligipääsetavuse Ligipääsetavus menüü.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.
1 , 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo
teenusega.
(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
* (KODU) Kuvab hiljutist ajalugu.
Kuvab Kanalid ja Soovitatud loendi.
Eelmisele tasemele naasmine.
Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või
valikutes sirvimiseks.
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse
kinnitamiseks.
Teleteksti klahvid (
) Neid nuppe kasutatakse
teleteksti jaoks.
,
Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse. (Sõltub
mudelist)
Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (Ainult
Time MachineReady valmidusega mudelil) (Sõltub mudelist)
Juhtnupud (
) Kontrollib meediumi sisu.
,
,
,
Nende abil saab kasutad mõne menüü
erifunktsioone.
Liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi
kasutamine
(Sõltub mudelist)
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Kui kuvatakse teade „Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei on
tühi. Palun vahetage patareid.”, siis vahetage patareid.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5
V AA), sobitades ja otsad pange kokku vastavalt patareiruumis
toodud sildile ning sulgege patarei kate. Suunake kaugjuhtimispult
teleri kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.
(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.
Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi
oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.
Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Ekraani kaugjuhtimine) Ekraani kaugjuhtimise kuva.
-- Juurdepääs universaalpuldi menüüle.
* Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.
* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades
funktsioonile vastavaid numbriklahve.
Reguleerib helitugevust.
(VAIGISTA) Vaigistab heli.
* (VAIGISTA) Avab ligipääsetavuse Ligipääsetavus menüü.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
* (Kõnetuvastus)
Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.
Kui hääle kuvariba on teleri ekraanil aktiveeritud, vajutage nuppu ja
hoidke seda all ning öelge valjusti oma käsklus.
(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
* (KODU) Kuvab hiljutist ajalugu.
Kuvab digiboksi avamenüüd.
-- Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.
1
2
1
EESTI
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused
kasutatavad olla.)
Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu Wheel keskosale.
Saate programme muuta, kasutades navigeerimisnuppu.
(üles/alla/vasakule/paremale) Vajutage menüü
kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate
kursori kasutamise ajal nuppe
lõpetatakse kursori
ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise
kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage
kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.
Eelmisele tasemele naasmine.
* Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
Kuvab telekava.
1 , 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo
teenusega.
(SISEND) Vahetab sisendallikat.
* (SISEND) Kuvab kõikide välissisendite loetelud.
(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.
* (Q. Seaded) Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.
,
,
,
Nende abil saab kasutad mõne menüü
erifunktsioone.
* (Punane nupp) Punane nupp käivitab salvestamisfunktsiooni.
Teleteksti klahvid (
,
) Neid nuppe kasutatakse teleteksti
jaoks.
Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.
* Saate suurendada ala, millele kaugjuhtimispuldi kursor
suunatud on.
11
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimine
Tõrkeotsing
Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti
registreerida
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt
teleriga paarida.
1 S isestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage
teler sisse.
2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja
vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu Rullik
(OK).
* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.
Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimist tühistada?
Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve
ja
et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.
(KODU),
* Nupu
vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber registreerida.
• Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad
patareid üle kuumeneda ja lekkida.
• Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib
põhjustada aku plahvatust või lekkimist, mis võib
omakorda põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda
saastata.
• Seadmes kasutatakse akusid. Teie kogukonnas
võivad kehtida eeskirjad, mille kohaselt tuleb
keskkonnakaalutlustest lähtuvalt täita akude
kõrvaldamisel teatud nõudeid. Võtke ühendust
kohaliku asutusega, et saada teavet jäätmekäitluse või
ringlussevõtu kohta.
• Seadmes olevad patareid ei tohi kokku puutuda liigse
kuumusega, nt päikesepaiste, tulekahju vms.
EESTI
12
• Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
• Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda
takistust.
• Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja
, ja ).
Puudub pilt ja heli.
• Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
• Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
• Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi
seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.
• Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
• Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on
seadistamise ajal aktiveeritud.
• Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide
tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.
• Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
• Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
• Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.
Ebatavaline kuva
• Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel
tegemist olla mõningase “värelusega”. See on tavaline, seadmega
on kõik korras.
• See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid.
Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte
(punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi
tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust.
Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole
põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
• Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha
ekraanil erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote
omadustega ning see ei ole rike.
• Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada
püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist
kuvamist teleri ekraanil.
Loodud heli
• Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle
väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev
termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse
tõttu kuju muudavad.
• Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga
varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See
erineb sõltuvalt tootest.
See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.
• Toodet puhastades olge ettevaatlik, et vedelik ega
võõresemed ei satuks paneeli ülemise, vasakpoolse ega
parempoolse osa ja juhtpaneeli vahelisse avasse. (Sõltub
mudelist)
• Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri
ekraanile.
• Pihustage kuivale lapile nii palju vett või
puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.
EESTI
13
Tehnilised andmed
(Olenevalt riigist)
Leviedastuse tehniline kirjeldus
Televisioonisüsteem
DVB-S/S2
Kanali katvus
(Riba)
950 ~ 2150 MHz
Digitaalteler
Analoogtelevisioon
DVB-S/S21
DVB-C
DVB-T
DVB-T21
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
46 ~ 890 MHz
DVB-T/T2
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
46 ~ 862 MHz
S-riba II : 230 ~ 300 MHz
S-riba III : 300 ~ 470 MHz
Salvestatavate
programmide
maksimumarv
6000
3000
Välisantenni näivtakistus
75 Ω
Standardse liidese
moodul (L x K x S)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Olenevalt riigist
(Ainult LK59*, LK60*, LK61*A, 32LK615*)
Traadita mooduli (LGSWFAC71) tehnilised andmed
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
5150 kuni 5725 MHz
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)
13 dBm
16,5 dBm
10 dBm
EESTI
Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike
sagedusalade tabelile.
Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.
Standard “IEEE 802.11ac” ei ole kõikides riikides kättesaadav.
14
(Välja arvatud LK59*, LK60*, LK61*A, 32LK615*)
Traadita mooduli (LGSBWAC72) tehnilised andmed
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
5150 kuni 5725 MHz
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Sagedusvahemik
2400 kuni 2483,5MHz
Väljundvõimsus (max.)
8,5 dBm
Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike
sagedusalade tabelile.
Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.
Standard “IEEE 802.11ac” ei ole kõikides riikides kättesaadav.
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel
Alla 85 %
EESTI
15
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis
katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud,
tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja
aadressile opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
Litsentsid
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist.
EESTI
16
KASUTUSJUHEND
VÄLISE JUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke
alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
www.lg.com
2
KLAHVI KOODID
EESTI
EST
KLAHVI KOODID
• Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
Kood
(Hexa)
00
01
02
03
Funktsioon
Märkus
CH + (Kanal +), PR +
(Programm +)
CH - (Kanal -), PR (Programm -)
Volume + (Helitugevus
+)
Volume - (Helitugevus
-)
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
06
> (Nooleklahv/Parem)
07
< (Nooleklahv/Vasak)
08
Power (Toide)
09
Mute (Hääletu)
0B
Sisend
0E
SLEEP
0F
TV, TV/RAD (TELER,
TELER/RAADIO)
10 - 19 * Numbriklahvid 0–9
1A
Q.View / Flashback
(Q.View / Tagasivaade)
1E
FAV (Lemmikkanal)
20
21
Text (Teletext) (Tekst
(Teletekst))
T. Opt (Teletext Option)
(Teleteksti suvand)
28
Return (BACK) (Tagasi)
30
AV (Heli/Video) režiim
39
40
41
42
43
Caption/Subtitle
(Subtiitrid)
Λ (Nooleklahv / kursor
üles)
V (Nooleklahv / Kursor
alla)
My Apps (Minu
rakendused)
Menu / Settings
(Menüü/Seaded)
44
OK/Enter (Sisesta)
45
Q.Menu (Kiirmenüü)
4C
List (Loend), - (ATSC
Only) (ainult ATSC)
Kood
(Hexa)
53
5B
60
61
63
71
72
79
91
7A
7C
7E
8E
8F
AA
AB
B0
B1
BA
BB
BD
DC
99
9F
9B
Funktsioon
Märkus
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Exit (Välju)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
PIP(AD)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Sinine
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Yellow (Kollane)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Green (Roheline)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Red (Punane)
nupp
Ratio / Aspect Ratio
Kaugjuhtimispuldi
(Kuvasuhe)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
AU (Helikirjeldus)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Kasutusjuhend
nupp
Smart / Home (Smart/
Kaugjuhtimispuldi
Kodu)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
SIMPLINK
nupp
Kaugjuhtimispuldi
►► (Edasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
◄◄ (Tagasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Info
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Telekava
nupp
Kaugjuhtimispuldi
► (Play) (Esita)
nupp
ꕗ (Stop / File List) (Peata Kaugjuhtimispuldi
/ Failide loend)
nupp
ꕘ (Hangumine/aeglane
Kaugjuhtimispuldi
esitamine/paus)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Jalgpall
nupp
Kaugjuhtimispuldi
ꔄ (REC) (Salvestamine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
3D
nupp
Kaugjuhtimispuldi
AutoConfig
nupp
Kaugjuhtimispuldi
App / * (Rakendused)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
TV/PC
nupp
Loend
* Klahvi koodi 4C (0x4C) saab kasutada ATSC/ISDB-mudelitel, mis kasutavad kanali põhiarvu/lisaarvu.
(Lõuna-Korea, Jaapani, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, v.a Columbia mudelid)
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
3
• Teie teler võib erineda pildil olevast.
Ühendage jadamuunduriga ühendatud USB/RS-232C välise juhtseadmega (nt arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige teleri funktsioone väliselt.
Märkus: teleri juhtimispordi tüüp võib erinevate mudelite puhul olla erinev.
* Pidage meeles, et kõik mudelid ei toeta seda ühendustüüpi.
* Kaabel ei ole kaasas.
Jadamuunduriga ühendatud USB koos USB-kaabliga
USB IN
USB-tüüpi
(PC)
(TV)
• LG teler toetab PL2303 kiibipõhise (tarnija ID: 0x0557, toote ID:RS-232C
0x2008)
IN USB ühendamist
(CONTROL & SERVICE)
jadamuunduriga, mida LG ei valmista ega tarni.
• Seda saab osta arvutikauplustest, kus müüakse IT-professionaalidele mõeldud tarvikuid.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C koos RS232C kaabliga
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9-tüüpi (D-Sub 9 viiguga)
1nimetatud RS-232C (DE9, D-Sub 9 viiguga
• Ostke arvuti ja teleri ühendamiseks kasutusjuhendis
3
haardkontakt-haardkontakti tüüpi) kaabel.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
SERVICE ONLY
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
1
3
(PC)
Ühendusliides võib teie telerist erineda.
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
EESTI
EST
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
USB USB
IN IN
4
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
Telefoni pistiku tüüp
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Teiste mudelite puhul ühendage USB-porti.
* Ühendusliides võib teie telerist erineda.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- või
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Klienditugi
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
EESTI
EST
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
• Tuleb osta arvuti ja teleri ühendamiseks vajalik, antud kasutusjuhendis
nimetatud RS-232 kaabli telefoni
pistik.
RS-232C IN
Pistikupesa RS-232C
konfiguratsioonid
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN

6
9
RS-232C
(Järjestikport)
Arvuti
Teler
RXD
2
2
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
(CONTROL & SERVICE)
TXD
VÕI
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
Set ID
ID-numbri määramise kohta vt „Reaalandmete teisendamine" lk 6.
1. Vajutage SEADED, et avada põhimenüüd.
2. Liikuge nooleklahvidega valikule (*Üldine → Sellest telerist või VALIK) ja vajutage OK.
3. Liikuge nooleklahvidega valikule Määra ID ja vajutage OK.
4. Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-seadistusnumber ja valige SULGE. Reguleerimise vahemik
on 1 kuni 99.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu VÄLJU.
*(Sõltuvalt mudelist)
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
5
• Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
• Andmepikkus: 8 bitti
• Paarsus: puudub
EESTI
EST
Sideparameetrid
• Stopp-bitt: 1. bitt
• Sidekood: ASCII-kood
• Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
(sõltub mudelist)
DATA
COMMAND1 COMMAND2 (kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide*
DATA
COMMAND1 COMMAND2 (kuueteistkümnendsüsteem)
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe k
c
(lk 7)
03.
k
Ekraanisummutus
d
(lk 7)
e
00 kuni 01
18.
Ekvalaiser
f
00 kuni 64
g
00 kuni 64
04.
Helitugevuse k
vaigistamine
05.
Helitugevuse k
juhtimine
06. Kontrast
k
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 32
11.
Ekraanikuva
valik
k
l
00 kuni 01
12.
Kaugjuhtimise k
lukustusrežiim
m
00 kuni 01
13. Kõrged
toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal k
16. Värv
x
Temperatuur
17. ISMmeetod (ainult j
plasmatelerid)
t
00 kuni 64
u
00 kuni 64
p
(lk 8)
j
v
(lk 8)
19.
j
Energiasääst
q
00 kuni 05
m
a
(lk 9)
m
b
00 kuni 01
m
m
c
g
Klahvi koodid
00 kuni 64
x
b
(lk 11)
x
t
(lk 11)
26.
x
Täiustatud
3D (ainult
3D-mudelid)
27. Auto
j
Configure
(Automaate
konfigureerimine)
v
(lk 11)
u
(lk 12)
20. Kanali
kasutamine
21. Kanal
(Programm)
Lisa/
kustuta(Jäta
vahele)
22. Klahv
23.
Tagantvalgustuse
juhtimine,
juhtpaneeli
valgus
24. Sisendi
valimine
(põhi-)
25. 3D (ainult
3D-mudelid)
* Märkus: Meediumi esitamise või salvestamise ajal ei teostata ühtegi käsklust peale sisse- ja
väljalülitamise (ka) ja klahvi (mc) ning neid käsitletakse NG-na.
Kaabliga RS232C saab teler edastada „ka-käsku” nii sisse- kui ka väljalülitatud olekus.
Kasutades USB-jadamuundurisse kaablit, saab käsku kasutada ainult sisselülitatud teleriga.
6
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
Edastus-/vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks. (j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.
[Set ID]
:saate reguleerida väärtust [Set ID] soovitud monitori ID-numbri kuvamiseks
suvandimenüüs.
„
Teleri reguleerimise vahemik on 1 kuni 99. Kui väärtuseks [Set ID] on valitud „0 , saab
juhtida kõiki ühendatud üksuseid.
* [Set ID] esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastus- ja vastuvõtuprotokollis
kuueteistkümnendarvuna (0x00 – 0x63).
[DATA]
: käsuandmete edastamiseks (kuueteistkümnendarv). Käsu oleku lugemiseks edastatakse
FF-andmed.
[Cr]
: Tagasijooks – ASCII kood „0x0D”
[ ]
: Tühik – ASCII-kood „0x20"
Kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on
kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Data 00: lubamatu kood
Reaalandmete teisendamine (Kuueteistkümnendarv b Kümnendarv)
* Kui sisestate [data] kuueteistkümnendarvuna, tutvuge järgmise teisendustabeliga.
* Kanali häälestamise (ma) käsk kasutab kanalinumbri valimiseks kuueteistkümnendarvu kahebaidilist
väärtust ([andmeid]).
00 : samm 0
01 : samm 1 (Set ID 1)
...
A : samm 10 (Set ID 10)
...
F : samm 15 (Set ID 15)
10 : samm 16 (Seadista
ID 16)
...
32 : samm 50 (Set ID 50)
33 : samm 51 (Set ID 51)
...
63 : samm 99 (Set ID 99)
...
C7 : samm 199
FE : samm 254
FF : samm 255
...
01 00 : samm 256
...
27 0E : samm 9998
C8 : samm 200
27 0F : samm 9999
...
...
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
7
* Käsud võivad mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt toimida.
►► Teleri toite olekusse *On (sees) või Off (väljas)
lülitamine.
Ülekanne[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Toide väljas
01 : *Toide sees
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Näitab, et teleri toite olekuna kas On (sees) või
*Off (väljas).
Ülekanne[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
„FF” andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitus
tagasiside iga funktsiooni oleku kohta.
02. Kuvasuhe (Command: k c)
(Main Picture Size) (Põhipildi suurus)
►► Ekraanivormingu reguleerimine. (Peamine
pildivorming)
Samuti saate häälestada ekraani vormingut,
kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU
(KIIRMENÜÜ) või menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : T
avaline ekraan
(4:3)
02 : L
aiekraan
(16:9)
04 : Suum
05 : Suum 2
(Ladina-Ameerika,
v.a Columbia)
06 : Määra
programmi
alusel/
algupärane
07 : 14:9
(Euroopa, Kolumbia, LähisIda, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja
Jaapan)
09 : * Skaneerimine
0B : Täisekraan
(Euroopa, Kolumbia,
Lähis-Ida, Aasia (v.a
Lõuna-Korea ja Jaapan)
10 kuni 1F : Kino suum 1
kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Arvutisisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9
või 4:3.
* DTV-/HDMI-/komponentrežiimis (kõrglahutusega) saab
kasutada ainult valikut Skannimine.
* Täisekraani režiim võib mudelist olenevalt erinevalt
toimida ja see on digitelevisiooni (DTV) puhul täielikult,
analoogtelevisiooni (ATV) ja AV puhul osaliselt toetatud.
03. Screen Mute (Ekraanisummutus) (Command:
k d)
►► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Ülekanne[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees)
Videosummutus väljas
01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : Videosummutus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui videosummutus on sees, kuvatakse
ekraanikuva (OSD). Kui ekraanisummutus on sees,
siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
04. Volume Mute (Helitugevuse vaigistamine)
(Command: k e)
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE abil.
Ülekanne[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus
väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas
(helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volume Control (Helitugevuse reguleerimine)
(Command: k f)
►► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka
kaugjuhtimispuldi helitugevusnuppude abil.
Ülekanne[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Ekraani kontrastsuse reguleerimine.
Ekraani kontrastsuse reguleerimine.Kontrastsust
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (Command: k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Color/Colour (Värv) (Command: k i)
►► Ekraani värvi reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
01. Toide (käsklus: k a)
8
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Data Min : 00 kuni Max : 64
EESTI
EST
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Varjund (Command: k j)
►► Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red (Punane) : 00 kuni Green (Roheline) : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (Command: k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Olenevalt mudelist)
14. Bass (käsklus: k s )
►► Bassi reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.
Ülekanne [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Olenevalt mudelist)
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
►► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu reguleerimine.Helitasakaalu saate
reguleerida ka menüüs HELI.
Ülekanne[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD Select (Ekraanikuva valik) (Command: k l)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine
kaugjuhtimise korral.
Ülekanne[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD off
01 : OSD on (Ekraanikuva
(Ekraanikuva
sees)
väljalülitamine)
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k
m)
►► Monitori ja kaugjuhtimispuldi esipaneeli
juhtnuppude lukustamine.
Ülekanne[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lock off
(Lukustusrežiim
väljalülitamine)
01 : Lock on
(Lukustusrežiim sees)
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta
kaugjuhtimispulti.
Kui toide lülitatakse välja või sisse, vabastatakse
välise juhtseadme lukustus (20–30 sekundit pärast
välja või sisse lülitamist).
16. Color (Colour) Temperature (Värvitemperatuur)
(Command: x u)
►► Värvitemperatuuri reguleerimine.
Värvitemperatuuri seadeid saate reguleerida ka
menüüs PICTURE.
Ülekanne [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM-meetod (Command: j p) (ainult
plasmatelerid)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate
reguleerida ka menüüs VALIK.
Ülekanne[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Orbiter (Süstik)
08: Normal (Tavaline)
20: Color(Colour) Wash (Värvipesu)
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvalaiser (Käsk j v)
►► Seadistage komplekti ekvalaiserit.
Ülekanne [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
* Ooterežiimis (DC on väljalülitustaimeri või
käskude „ka", „mc" poolt välja lülitatud) ning kui
klaviatuurilukk on sees, ei lülitu teler toiteklahvi ega
klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel sisse.
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Kõrgete toonide reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.
Ülekanne [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
6
0
0
0
Sagedus

7
0
5
Sagedus
0
LSB
0
0
DATA
4
3
2
1
0
Samm
0 (kümnendarv)
1 (kümnendarv)
0
0
0
1. riba
0
0
0
0
0
0
0
1
2. riba
0
0
0
0
1
0
1
0
3. riba
...
...
...
...
...
...
1
19 (kümnendarv)
0
1
1
4. riba
1
0
0
1
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
0
0
5. riba
1
0
1
0
0
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* See sõltub mudelist ja seda saab reguleerida, kui
helirežiimiks on EQ reguleeritav väärtus.
19. Energiasääst (Command: j q)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DATA
00 : Off (Väljas)
01 : Minimaalne
02 : Keskmine
03 : Maksimaalne
04 : Automaatne (LCD TV / LED TV puhul) /
Intelligentne sensor (PDP TV puhul)
05 : Ekraan väljas
* (sõltub mudelist)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Tune Command (Häälestuskäsk) (Command:
m a)
* See käsk võib mudelist ja signaalist olenevalt
erinevalt toimida.
• Euroopa, Lähis-Ida, Colombia, Aasia (v.a LõunaKorea ja Jaapani) mudel
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Ülekanne [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Häälestuskäsu näited:
1. Häälestage maapealsele analoogtelevisioonile (PAL) Kanall 10.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 10 = 00 0a
Data 02 = Maapealne analoogtelevisioon = 00
Result (Tulemus) = ma 00 00 0a 00
2. Häälestage maapealsele digitaaltelevisioonile
(DVB-T) Kanal 01.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1 = 00 01
Data 02 = Maapealne digitaaltelevisioon = 10
Result (Tulemus) = ma 00 00 01 10
3. Häälestage satelliittelevisioonile (DVB-S) Kanal 1000.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitaalne satelliittelevisioon = 40
Result (Tulemus) = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Lõuna-Korea, Põhja-/Ladina-Ameerika, v.a
Kolumbia mudel
►► Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Ülekanne [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitaalkanalitel on reaalarv, põhiarv ja lisaarv.
Reaalarvuks on digitaalkanali tegelik number,
põhiarvuks on number, milleks kanal tuleb teisendada
ning lisaarvuks alamkanal. Kuna ATSC-tuuner
teisendab kanali numbri automaatselt põhi-/lisaarvuks,
ei ole käsu digitaalkanalile edastamisel reaalarvu vaja.
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
[Data 00][Data 01] Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High byte channel data (Kõrge baidiarvuga
kanali andmed)
Data 01 : Low byte channel data (Madala
baidiarvuga kanali andmed)
- 00 00 ~ 00 C7 (Kümnendarv: 0 ~ 199)
Data 00 : Physical Channel Number (Kanali reaalarv)
- Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon
(ATV)) : 02~45 (Kümnendarv: 2 ~ 69)
- Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon (CATV)) : 01,
0E~7D (Kümnendarv : 1, 14~125)
Data 02 : Sisendallikas (analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon)
- 80 : Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon /
satelliittelevisioon
[Data 00][Data 01]: Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High Channel data (Kõrge kanali andmed)
Data 01 : Low Channel data (Madala kanali andmed)
- 00 00 ~ 27 0F (Kümnendarv: 0 ~ 9999)
Data 02 : Sisendallikas (digitaalne)
- 10 : Maapealne televisioon (Digitaaltelevisioon (DTV)
- 20 : Maapealne raadioside (Raadio)
- 40 : Satelliittelevisioon (Standardlahutusega televisioon)
- 50 : Satelliitraadio (S-Radio)
- 90 : Kaabel-TV (Kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV)
- a0 : Kaabel-Raadio (CA-Radio)
[Data 01 ~ 04]: Kanali põhiarv/lisaarv
Data 01 & 02: xx (Ei oma tähtsust)
Data 03 & 04: xx (Ei oma tähtsust)
Data 05: sisendallikas (Analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon)
- 01 : Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon
Data 00 : xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02 : Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv
Data 03 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04 : Madala baidiarvuga kanali andmed
Data 05 : Sisendallikas (digitaalne)
- 02 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon
(DTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 06 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
EESTI
EST
1
20 (kümnendarv)
9
10 VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
(CADTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 22 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon
(DTV) – Ärge kasutage kanali reaalarvu
- 26 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
(CADTV) - Ärge kasutage kanali reaalarvu
- 46 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
(CADTV) – Kasutage ainult kanali põhiarvu
(ühenumbriline kanal)
Põhi- ja lisaarvu puhul on saadaval kaks baiti, kuid tavaliselt
kasutatakse ainult madalat baidiarvu (kõrge baidiarv on 0).
* Häälestuskäsu näited:
1.Häälestage analoog-kaabelkanalile (NTSC) 35.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Kanali andmed on 35 = 23
Data 01 & 02 = Põhiarv puudub = 00 00
Data 03 & 04 = Põhiarv puudub = 00 00
Data 05 = Analoog-kaabeltelevisioon = 01
Total (Kokku) = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Häälestage maapealsele digitaalkanalile (ATSC) 30-3.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu= 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Lisaarv 3 = 00 03
Data 05 = Maapeale digitaaltelevisioon = 22
Total (Kokku) = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Jaapani mudel
►► Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Ülekanne [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Maapeale digitaaltelevisioon / satelliittelevisioon
Data 00: xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02: Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv/harukanali arv
(Ei oma satelliittelevisiooni puhul
tähtsust)
Data 03: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04: Madala baidiarvuga kanali andmed
Data 05: Sisendallikas (Digitaaltelevisioon/Jaapanis
satelliittelevisioon
- 02 : Terrestrial TV (DTV) (Maapealne televisioon
(Digitaaltelevisioon (DTV))
- 07 : BS (Ringhäälingu-satelliiditeenus)
- 08 : CS1 (Sidesatelliit 1)
- 09 : CS2 (Sidesatelliit 2)
* Häälestuskäsu näited:
1 Häälestage maapealsele digitaalkanalile (ISDB-T) 17–1.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu= 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 17 = 00 1E
Data 03 & 04 = Kanali lisaarv/harukanali arv 1 = 00 01
Data 05 = Maapealne digitaaltelevisioon = 02)
Total(Kokku) = ma 00 00 00 11 00 01 02
2.Häälestage BS (ISDB-BS) kanalile 30.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Ei oma tähtsust = 00 00
Data 05 = Digital (Andmed 05 = Digitaalne) BS TV
= 07
Total(Kokku) = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* See funktsioon on erinevatel mudelitel erinev.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)
(Command: m b) (Kanal (Programm) Lisa/
kustuta (Jäta vahele) (Käsk: m b) )
►► Valitud kanali(programmi) järgmisel korral vahele
jätmine.
Ülekanne [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
(Andmed 00: kustuta (ATSC, ISDB) /
Jäta vahele (DVB))
01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Salvestatud kanali oleku seadistamine väärtusele
del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (kustuda (ATSC,
ISDB) / jäta vahele (DVB)) või oleku lisamine.
22. Key (Klahv) (Command: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Ülekanne [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Klahvi kood - lk 2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)
• LCD-TELER / LED-TELER
►► Tagantvalgustuse juhtimine.
Ülekanne [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Juhtpaneeli valgus (käsklus: m g)
• Plasmateleri puhul
►► Paneeli valguse juhtimine.
Ülekanne [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
►► Põhipildi sisendallika valimine.
Ülekanne [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DATA
00 : DTV
01 : CADTV
02 : Satelliittelevisioon 10 : ATV
DTV
(Analoogtelevisioon)
ISDB-BS (Jaapan)
03 : ISDB-CS1 (Jaapan)
04 : ISDB-CS2 (Jaapan)
11 : CATV
(Kaabeltelevisioon)
20 : AV või AV1
21 : AV2
40: Component1
60: RGB
41: Component2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* See funktsioon sõltub mudelist ja signaalist.
25. 3D(Command: x t) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
►► 3D-režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Olenevalt mudelist)
Data Structure (Struktuur )
[Data 00]00 : 3D On (Sees)
01 : 3D Off (Väljas)
02 : 3D 2D-ks
03 : 2D 3D-ks
[Data 01]00 : Top and Bottom (Üla- ja alaesitus)
01 : Side by Side (Kõrvuti)
02 : Check Board (Muster)
03 : Frame Sequential (Järjestikkaader)
04 : Column interleaving (Veeruvahetus)
05 : Row interleaving (reavahetus)
[Data 02]00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
[Data 03]3D Effect(3D Depth) (3D-effekt
(3D-sügavus)): Min : 00 - Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)
* [data 02], [Data 03] funktsioonid sõltuvad mudelist
ja signaalist.
* Kui [Data 00] on 00 (3D sees), ei oma [Data 03]
tähendust.
* Kui [Data 00] on 01 (3D väljas) või 02 (3D-lt 2D-le),
ei oma [Data 01], [Data 02] ja [Data 03] tähendust.
* Kui [Data 00] on 03 (2D-lt 3D-le), ei oma [Data 01]
ja
[Data 02] tähendust.
* Kui [Data 00] on 00 (3D Sees) või 03 (2D-lt 3D-le),
toimib [Data 03] ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on
manuaalne
* Kõik 3D-malli valikud ([Data 01]) ei pruugi edastus/ videosignaalist tulenevalt olla kasutatavad.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X: Ei oma tähtsust
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Laiendatud 3D (Käsk: x v) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
►► 3D-režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (3D-režiim on käsitsi
kasutatav)
02 : 3D Viewpoint (3D-vaatepunkt)
06 : 3D-värvikorrektuur
07 : 3D-heli suumimine
08 : Tavapildivaade
09 : 3D-režiim (Žanr)
[Data 01]Igal [Data 00] poolt määratud 3D-valikul on
oma vahemik.
1) Kui[Data 00] on 00
00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale
2) Kui[Data 00] on 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*edastus
kuueteistkümnendkoodiga)
Andmeväärtuste vahemik (0–20) teisendab vaatepunkti
vahemikku (-10 kuni +10) automaatselt (olenevalt mudelist)
* See valik töötab ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on
manuaalne.
3) Kui[Data 00] on 06, 07
00 : Väljas
01 : Sees
4) Kui[Data 00] on 08
00 : 3D-lt 2D-le teisendatud 2D-videolt
naastakse 3D-videole
01 : 3D-video muutmine 2D-videoks, v.a.
video 2D-lt 3D-le
* Teisendustingimuste sobimatuse korral käsitlatakse
käsku NG-na.
5) Kui [Data 00] on 09
00 : Standard
01 : Sport
02 : Kino
03 : Ekstreemne
04 : Manual (Manuaalne) 05 : Automaatne
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
EESTI
EST
24. Sisendi valimine (Käsk: x b)
(Põhipildi sisend)
11
12 VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)
(Command: j u)
(Sõltuvalt mudelist)
►► Pildi asendi automaatselt reguleerimiseks ja pildi
värisemise automaatselt vähendamiseks. Toimib
ainult RGB-režiimis (PC).
Ülekanne [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Automaatse konfigureerimise käivitamine
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising