LG | 55LJ625V | Owner's Manual | LG 55LJ625V Kasutusjuhend

LG 55LJ625V Kasutusjuhend
LED TV
LJ62**
AAA
AA
a
c X4
(M5 X L20)
d X4
(M4 X L20)
b
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
www.lg.com
P/No: MFL69649162 (1702-REV00)
Printed in Korea
1
2
3
c
b
a
4
5
d
a + b
ANTENNA/
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
H/P OUT
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
COMPONENT IN
VIDEO/Y PB
PR L/MONO AUDIO R
AV IN
VIDEO/Y PB
PR L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
VIDEO/Y PB
VIDEO
AV IN
PR L/MONO AUDIO R
AUDIO
VIDEO/Y PB
PR L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
0
1
A
2
E
D
B
G
A
55LJ625V-ZB
55LJ622V-ZB
1241
F
B
775
C
C
282
D
720
E
63.0
F
18.0
F G
16.3
*MFL69649162*
KASUTUSJUHEND
Ohutus ja viited
LED TV*
* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning
hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
Hoiatus! Ohutusjuhised
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE
EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata
ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning
millega kaasneb inimestele elektrolöögi oht.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest
kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on
seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.
HOIATUS! TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS
ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.
TULEKAHJU LEVIKU PIIRAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD
VÕI TEISED AVATUD LEEGIGA ESEMED TOOTEST
OHUTUS KAUGUSES.
EESTI
•• Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse
keskkondadesse.
-- Otsese päikesevalguse kätte
-- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
-- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad
seadmed
-- Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru
kätte või sellele võib tilkuda õli
-- Vihma või tuule kätte
-- Veeanumate lähedusse, nagu lillevaasid
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või
toodet kahjustada.
•• Ärge asetage toodet sinna, kus see võib tolmuda. See võib
põhjustada tulekahju!
•• Voolukaabel on lahutusseade. Kaabel peab jääma vabalt
kasutatavaks.
•• Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega. Lisaks, kui kaabli
kontakt on märg või tolmuga kattunud, kuivatage toitekaabel
või eemaldage tolm. Võite liigse niiskuse tõttu saada surmava
elektrilöögi.
2
•• Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a
seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga.
•• Kinnitage toitekaabel täielikult. Kui toitekaabel pole täielikult
kinnitatud, võib tekkida tulekahju.
•• Veenduge, et toitekaabel ei puutu kokku kuumade esemetega
nagu nt küttekehad. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
•• Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, samuti ärge jätke
seda toote alla. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või
elektrilöögi.
•• Paigaldage antennikaabel hoone sise- ja väliskülje vahele, et
vältida vihmavee sissevoolamist. Vastasel juhul võib see põhjustada
tootes veekahjusid ning anda elektrilöögi.
•• Teleri seinale paigaldamisel paigaldage ja isoleerige korralikult
teleri tagaküljel asuvad kaablid. Vastasel juhul võib tekkida
tulekahju- ja elektrilöögioht.
•• Ärge ühendage ühte pikenduspessa liiga palju elektriseadmeid.
Vastasel juhul võib pikenduspesa üle kuumeneda ja tulekahju
põhjustada.
•• Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda.
Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.
•• Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend
lastele kättesaamatus kohas. Niiskusvastased materjalid on
allaneelamisel tervisele ohtlikud. Allaneelamise korral tuleb
kutsuda esile oksendamine ja pöörduda haiglasse. Lisaks võib
vinüülpakend põhjustada lämbumist. Vältige selle sattumist laste
kätte.
•• Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali
kukkuda ja vigastusi põhjustada.
•• Käidelge kasutatud patareid vastavalt nõuetele ja ärge lubage
lastel neid alla neelata. Kui laps patarei alla neelab, pöörduge
viivitamatult arsti poole.
•• Ärge sisestage metallesemeid / elektrijuhte (näiteks metallvarras /
söögiriistad / kruvikeeraja) toitekaabli otsast sisse, kui toitekaabel
on seinapistikusse ühendatud. Samuti ärge puudutage toitekaablit
vahetult pärast kaabli seinakontaktist lahti ühendamist. Võite
saada surmava elektrilöögi.
•• Ärge asetage tuleohtlikke aineid toote lähedal ega hoidke neid
sellel. Tuleohtlike ainete hoolimatul käsitsemisel on oht plahvatuse
või tulekahju tekkeks.
•• Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte,
juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid
nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi. Võib
tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused. Kui seadmesse on
kukkunud võõrkeha, tõmmake toitekaabel välja ja võtke ühendust
teeninduskeskusega.
•• Ärge asetage toodet ebastabiilsetele või kaldus pindadele. Vältige
ka vibreerivaid pindasid ning pindasid, mis ei kanna toote raskust.
Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi
põhjustada.
•• Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote
ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali
kukkuda ja vigastusi põhjustada.
•• Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA
standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele.
Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed),
kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
•• Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid.
•• Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
•• Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub
teleri diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega. Teleri pikemaajalise
vaatamine võib põhjustada ähmast nägemist.
•• Kasutage ainult määratud tüüpi patareisid. Valede patareide
kasutamine võib kaugjuhtimispulti kahjustada.
•• Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad patareid
üle kuumeneda ja lekkida.
•• Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest. Näiteks otsesest
päikesevalgusest, avatud leegiga kaminast ja elektrisoojendist.
•• Päikesevalgus või muu tugev valgus võib kaugjuhtimispuldi
signaali häirida. Sellisel juhul pimendage tuba.
•• Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et
ühenduskaablid on piisavalt pikad. Vastasel juhul võib toode ümber
kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.
•• Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku
seinapistikupessa või tõmmates selle seinapistikupesast välja.
(Ärge kasutage pistikut lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada
mehaanilise tõrke või saada elektrillöögi.
•• Toote ülekuumenemise vältimiseks järgige allpool toodud
paigaldusjuhiseid.
-- Seina ja toote vaheline kaugus peab olema suurem kui 10 cm.
-- Ärge paigaldage toodet ventilatsioonita kohta (nt
raamaturiiulisse või seinakappi).
-- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
-- Veenduge, et laudlina või kardin ei blokeeri õhutusava.
See võib põhjustada tulekahju.
EESTI
•• Ärge pihustage tootele vett ega hõõruge seda kergesti süttiva
ainega (värvivedeldi või benseen). Võib tekkida tulekahju või
elektrilöök.
•• Ärge lööge toodet millegi vastu ning ärge laske ühelgi esemel
tootesse ega ekraani vastu kukkuda. Võite saada vigastada või
kahjustada toodet.
•• Ärge kunagi puutuge seda toodet ega antenni äikesetormi ajal.
Võite saada surmava elektrilöögi.
•• Ärge kunagi puutuge seinakontakti gaasilekke esinemise ajal.
Avage aknad ning tuulutage ruumi. Säde võib põhjustada
tulekahju või põletusi.
•• Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda ise. Võib
tekkida tulekahju või elektrilöök. Kontrollimiseks, kalibreerimiseks
või parandamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
•• Järgmistel juhtudel eraldage toode viivitamatult elektrivõrgust ja
võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.
-- Toode on kahjustatud
-- Võõrkehad on kukkunud tootesse
-- Toode suitseb või eritab kummalist lõhna
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
•• Kui te toodet pikema aja vältel ei kasuta, eraldage see
vooluvõrgust. Tolmuga kattumine võib põhjustada tulekahju ning
isolatsiooni kahjustamine võib põhjustada elektrilekke, elektrilöögi
või tulekahju.
•• Vältige seadme kokkupuutumist veetilkade või -pritsmetega ning
ärge asetage seadme peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks
vaase.
•• Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga
kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote
mahakukkumist.
•• Kui toode (näiteks vahelduvvoolu adapter, toitejuhe, teler) puutub
kokku vee või muude ainetega, ühendage toitejuhe lahti ja
võtke kohe ühendust hoolduskeskusega. Vastasel juhul võib see
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
•• Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud
vahelduvvoolu adapterit ja toitejuhet. Vastasel juhul võite
põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.
•• Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
•• Kasutage adapterit ettevaatlikult, et adapter ei saaks põrutada.
Põrutus võib adapterit kahjustada.
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult teleri toitepistikuga
ühendatud.
•• Paigaldage toode paika, kus ei esine raadiolaineid.
•• Välisantenni ja elektriliinide vahele peab jääma piisavalt ruumi,
et vältida nende kokkupuutumist, kui antenn peaks kukkuma. See
võib põhjustada elektrilöögi!
3
EESTI
•• Ärge puudutage pikaajalisema telerivaatamise ajal
ventilatsiooniavasid, sest need võivad kuumeneda. See ei mõjuta
toote talitlust.
•• Kontrollige oma seadme kaablit regulaarselt ning kui selle välimus
viitab kahjustusele või kulumisele, ühendage see vooluvõrgust
lahti, lõpetage seadme kasutamine ning vahetage kaabel välja
volitatud teeninduse pakutava samasuguse asenduskaabliga.
•• Ärge laske toitekaabli kontaktidel või pistikupesal tolmuda. See
võib põhjustada tulekahju!
•• Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest,
nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele
jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu kaablitele,
seinapistikupesadele ning kohtadele, kus kaabel väljub seadmest.
•• Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda
teravate esemetega (nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda.
•• Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal
pikemat aega. See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.
•• Kuni seade on ühendatud vahelduvvooluga seinakontakti, ei ole
see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui selle
lülitist välja lülitate.
•• Kaabli eraldamisel haarake pistikust ja tõmmake see pesast
välja. Kui juhtmed toitekaablis on lahtised, võib see põhjustada
tulekahju.
•• Enne toote liigutamist lülitage toide välja. Seejärel eraldage toite-,
antenni- ja kõik muud ühenduskaablid. Vastasel juhul võite telerit
või toitekaablit kahjustada ja põhjustada tulekahju või saada
elektrilöögi.
•• Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske.
Vastasel juhul võite end vigastada.
•• Laske hooldustööd sooritada kvalifitseeritud hoolduspersonalil.
Teenindus on vajalik, kui seade on mistahes viisil kahjustunud,
näiteks kahjustunud toitekaabli või pistiku puhul, vedeliku
või esemete seadmesse sattumisel, seadme kokkupuutumisel
vihma või niiskusega, häirete korral seadme töös või seadme
mahakukkumisel.
•• Ärge kasutage teleri läheduses kõrgepinge elektriseadmeid (nt
elektriline kärbsepüünis). See võib põhjustada tõrkeid toote
toimimisel.
•• Toote ja selle komponentide puhastamiseks ühendage esmalt
toitekaabel pistikupesast lahti ja pühkige ekraan pehme lapiga
puhtaks. Liigse jõu rakendamisel võite ekraani kriimustada või selle
värvi kahjustada. Ärge pihustage vett ega pühkige märja lapiga.
Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid,
putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või
tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale,
vedeldeid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle
paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju,
saada elektrilöögi või toodet kahjustada (deformatsioonid,
korrosioon, purunemine).
4
Ettevalmistamine
•• Kui teler lülitatakse pärast tehasest tarnimist esmakordselt sisse,
võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit. (Sõltub mudelist)
•• Teie teler võib erineda pildil olevast.
•• Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis
näidatust veidi erineda.
•• Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja
tootemudelist erineda.
•• Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
•• Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
•• Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt
teavitamata.
•• Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete
kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm
laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa,
kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
•• Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita
ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
(Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
-- High-Speed HDMI®/TM -kaabel (3 m või lühem)
-- High-Speed HDMI®/TM -kaabel Ethernetiga (3 m või lühem)
•• Ferriitsüdamiku kasutamine (Sõltub mudelist)
-- Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitejuhtmes
kasutage ferriitsüdamikku. Kerige toitejuhe üks kord ümber
ferriitsüdamiku.
[Seina pool]
10 cm (+ / -2 cm)
[Teleri pool]
•• Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge
kasutage heakskiitmata tarvikuid.
•• Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest
põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
•• Mõnede mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohi
eemaldada.
•• Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan
statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale
või tasasele pinnale.
•• Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult
kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti
kinnitatud, võib teler pärast paigaldamist ettepoole
kalduda.) Ärge rakendage kruvide keeramisel liigset
jõudu ega keerake kruvisid üle; vastasel korral võivad
kruvid kahjustada saada ja neid ei saa korralikult kinni
keerata.
Müüakse eraldi
•• Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist
eemale suunatud olema.
•• Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke
kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
•• Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
•• Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks
eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks
pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud
mudelitega. Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist
või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
(Sõltub mudelist)
AN-MR650A
Liikumistundlik Kaugjuhtimispult
Teleri tõstmine ja
transportimine
•• Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib
ekraani kahjustada.
•• Ärge teisaldage telerit juhtmehoidikust kinni hoides,
vastasel juhul võib see puruneda ning võite end
vigastada ja telerit kahjustada.
EESTI
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega,
et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja
suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
•• Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt
vibreerida.
•• Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili
ega kallutage seda vasakule või paremale.
•• Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse
painutamiseks liigset jõudu.
•• Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte
kahjustada.
•• Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis
või pakendis.
•• Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik
kaablid.
5
Nupu kasutamine
Lauale paigaldamine
Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.
1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
• Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10
cm (minimaalselt) suurune vahe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Põhifunktsioonid
2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.
Toide Sisse (Vajutage)
Toide Välja1 (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage2)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all3)
1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine
lõpetatakse.
2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu
korraks.
3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada menüü juhtfunktsioonid.
•• Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna
see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.
•• Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele
võõraineid (õli, määrdeined jne). (See võib toodet
kahjustada.)
Teleri seinale kinnitamine
(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)
Menüü kohandamine
Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord
elemente nupuga reguleerida.
nuppu. Saate menüü
Lülitab teleri välja.
Vahetab sisendallikat.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
EESTI
Reguleerib helitugevust.
6
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri
kronstein ja poldid.
• Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage
seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nööriga. Hoidke
nöör tasase pinnaga horisontaalselt.
•• Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega saa selle küljes
rippuda.
•• Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt
tugev ja suur.
•• Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldamine
Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke
seinale põrandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali
külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovitab
lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud
spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG
seinakinnitusklambrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada.
Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun
seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud
selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne
seinakinnitusklambrite paigaldamist soovitame kõik kaableid
ühendada.
Müüakse eraldi (Seinakinnitustoend)
Mudel
43LJ55**
43LJ59**
32LJ60**
32/43LJ61**
32/43LJ62**
49LJ55**
49LJ59**
49/55LJ61**
49/55LJ62**
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
300 x 300
Standardkruvi
M6
M6
Kruvide arv
4
4
Seinakinnitustoend
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
A
B
•• Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi
kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.
10 cm
10 cm
10 cm
•• Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitame katta ava
kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmu ega putukaid. (Sõltub
mudelist)
10 cm
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile.
Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Statiivi ava
EESTI
7
Ühendused (teated)
Adapter ühendamine
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid
valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate
vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVDmängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed,
arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
(Sõltub mudelist)
•• Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
•• Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast
sõltumatult.
•• Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge,
et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või
videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
•• Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
•• Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme
ühenduskaablit.
•• Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri,
kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke
arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrasti menüüs PILT, kuni jääte kvaliteediga rahule.
•• Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt
graafikakaardist korralikult töötada.
•• Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7
kaablit.
Antenni ühendamine
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
EESTI
•• Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
•• Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi
parendamiseks signaalivõimendi.
•• Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake
antenn õigesse suunda.
•• Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
•• Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
•• Veenduge, et te ühendate teleri alalisvooluadapteriga
enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupessa.
Satelliittaldriku ühendamine
(Ainult satelliitmudelid)
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil
(75 Ω).
Ühise liidese (CI) mooduli
ühendamine
(Sõltub mudelist)
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
•• Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud
õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
•• Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud,
võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/
satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
USB-ühendus
Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-seadet, mis on
ühendatud USB-jaoturiga, ei tuvastata, ühendage see otse teleri
USB-pordiga.
Muud ühendused
Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi
tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi
kaabel ei ole kaasas.
•• Toetatud HDMI audiovorming :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Sõltub mudelist)
8
Kaugjuhtimispult
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused
kasutatavad olla.)
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V
AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile
ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.
1
2
1
EESTI
(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni
programme.
(SISEND) Vahetab sisendallikat.
(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.
Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.
(OTSING) Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud
videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.
Tähestiku nupud Sisestavad tähti.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Ruum) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
Kuvab telekava.
Naaseb viimati vaadatud programmile.
* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades
funktsioonile vastavaid numbriklahve. CIS_장입용
Reguleerib helitugevust.
Kuvab valitud programmi teabe.
(VAIGISTA) Vaigistab heli.
-- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü
Ligipääsetavus.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.
1 , 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo
teenusega.
(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
-- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse ajalugu.
Kuvab Kanalid ja Soovitatud loendi.
Eelmisele tasemele naasmine.
Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
Teleteksti klahvid (
) Neid nuppe kasutatakse
teleteksti jaoks.
* Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või
valikutes sirvimiseks.
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse
kinnitamiseks.
Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.
Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist.
(Ainult Time MachineReady valmidusega mudelil)
Naaseb otseesitusele.
Juhtnupud (
) Kontrollib meediumi sisu.
,
,
,
Nende abil saab kasutad mõne menüü
erifunktsioone.
9
Liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi
funktsionid
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused
kasutatavad olla.)
Kui kuvatakse teade “Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei on
tühjenemas. Vahetage patarei välja.”, vahetage patareid välja.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5
V AA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud
sildile ning sulgege patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri
kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.
1
EESTI
10
2
1
(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.
Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi
oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.
Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.
Tähestiku nupud Sisestavad tähti.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Ruum) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
(Ekraani kaugjuhtimine) Ekraani kaugjuhtimise kuva.
-- Juurdepääs universaalpuldi menüüle.
* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades
funktsioonile vastavaid numbriklahve.
* Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.
Reguleerib helitugevust.
(VAIGISTA) Vaigistab heli.
-- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü
Ligipääsetavus.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
(Kõnetuvastus)
Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.
1 Vajutage hääle tuvastamise nuppu.
2 Öelge käsklus, kui teleris kuvatakse hääletuvastuse ekraan.
(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
* Kuvab hiljutist ajalugu.
(OTSING)* Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud
videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.
Kuvab digiboksi avamenüüd.
-- Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.
Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu Wheel keskosale.
Saate programme muuta, kasutades navigeerimisnuppu.
(Üles/alla/vasakule/paremale) Vajutage menüü
kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate
kursori kasutamise ajal nuppe
lõpetatakse kursori
ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise
kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage
kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.
Eelmisele tasemele naasmine.
Kuvab telekava.
* Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
1 , 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo
teenusega.
(SISEND) Vahetab sisendallikat.
-- Nupu vajutamisel ja allahoidmisel kuvatakse kõik väliste
sisendite loendid.
(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.
-- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü Kõik
seaded.
,
,
,
Nende abil saab kasutad mõne menüü
erifunktsioone.
Teleteksti klahvid (
,
) Neid nuppe kasutatakse teleteksti
jaoks.
Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.
* Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.
* Saate suurendada ala, millele kaugjuhtimispuldi kursor
suunatud on.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimine
Litsentsid
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta
leiate aadressilt www.lg.com.
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu,
annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab
sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud).
Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreerimine
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt
teleriga paarida.
1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage
teler sisse.
2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja
vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu Rullik
(OK).
* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine
ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.
Välisjuhtseadme
häälestamine
Välisjuhtseadme häälestamise kohta lisateabe saamiseks külastage
veebilehte www.lg.com.
Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreeringu
tühistamine
EESTI
Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve
ja
liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.
(KODU), et
* Nupu
vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal
liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber
registreerida.
11
Tõrkeotsing
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.
•• Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
•• Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda
takistust.
•• Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,
ja ).
Puudub pilt ja heli.
•• Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
•• Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi
seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.
•• Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
•• Kontrollige, kas Unetaimer / Väljalülitustaimer funktsioon on
aktiveeritud seadetes Taimerid.
•• Kontrollige, kas valik Automaatne väljalülitus on aktiveeritud
Üldine -> Eco režiim seadetes. (Sõltub mudelist)
•• Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide
tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.
Arvutiga (HDMI) ühendamisel kuvatakse teade “Signaali pole“ või
“Kehtetu formaat”.
•• Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
•• Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
•• Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.
EESTI
12
Ebatavaline kuva
•• Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel
tegemist olla mõningase “värelusega”. See on tavaline, seadmega
on kõik korras.
•• See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid.
Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte
(punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi
tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab
aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote
väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
•• Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha
ekraanil erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote
omadustega ning see ei ole rike.
•• Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada
püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist
kuvamist teleri ekraanil.
Loodud heli
•• Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle
väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev
termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse
tõttu kuju muudavad.
•• Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga
varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See
erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega
usaldusväärsust.
Tehnilised andmed
32LJ60**
Traadita mooduli tehnilised andmed
•• Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite
sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt
piirkondlike sagedusalade tabelile.
•• Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda
kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt
20 cm.
(Ainult LJ55**, LJ59**, LJ60**, LJ61**)
(Ainult 32LJ622V-ZB, 43/49LJ624V-ZC, 55LJ625V-ZB)
Traadita mooduli (LGSWFAC71) tehnilised andmed
Vahelduv- ja
alalisvoolu
adapter
Tootja : Lien Chang
Mudel : LCAP45
Tootja : APD
Mudel : DA-48G19
Tootja : Chicony
Mudel : A16-048N2A
Tootja : LG Innotek
Mudel : PSAC-L655
Sisend : Vahelduvvool (AC) 100 – 240 V ~
50/60 Hz
Väljund : Alalisvool (DC) 19 V
2,53 A
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
5150 kuni 5725 MHz
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool
ELi)
13 dBm
16,5 dBm
10 dBm
* Standard “IEEE802.11ac” ei ole kõikides riikides kättesaadav.
(Ainult 55LJ622V-ZB, 43/49LJ622V-ZC, 43/49LJ625V-ZC)
Traadita mooduli (LGSBWAC72) tehnilised andmed
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
5150 kuni 5725 MHz
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool
ELi)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
8,5 dBm
EESTI
* Standard “IEEE802.11ac” ei ole kõikides riikides kättesaadav.
13
Standardse liidese moodul (L x K x S)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Töötemperatuur
Keskkonnatingimused
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel
Alla 85 %
(Olenevalt riigist)
Televisioonisüsteem
DVB-S/S2
Kanali katvus
(Riba)
Salvestatavate
programmide
maksimumarv
Välisantenni näivtakistus
EESTI
14
950 ~ 2150 MHz
Digitaalteler
Analoogtelevisioon
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S-riba II : 230 ~ 300 MHz
S-riba III : 300 ~ 470 MHz
6000
2000
75 Ω
46 ~ 862 MHz
KASUTUSJUHEND
VÄLISE JUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke
alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
www.lg.com
2
KLAHVI KOODID
EESTI
EST
KLAHVI KOODID
• Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
Kood
(Hexa)
00
01
02
03
Funktsioon
Märkus
CH + (Kanal +), PR +
(Programm +)
CH - (Kanal -), PR (Programm -)
Volume + (Helitugevus
+)
Volume - (Helitugevus
-)
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
nupp
06
> (Nooleklahv/Parem)
07
< (Nooleklahv/Vasak)
08
Power (Toide)
09
Mute (Hääletu)
0B
Sisend
0E
SLEEP
0F
TV, TV/RAD (TELER,
TELER/RAADIO)
10 - 19 * Numbriklahvid 0–9
1A
Q.View / Flashback
(Q.View / Tagasivaade)
1E
FAV (Lemmikkanal)
20
21
Text (Teletext) (Tekst
(Teletekst))
T. Opt (Teletext Option)
(Teleteksti suvand)
28
Return (BACK) (Tagasi)
30
AV (Heli/Video) režiim
39
40
41
42
43
Caption/Subtitle
(Subtiitrid)
Λ (Nooleklahv / kursor
üles)
V (Nooleklahv / Kursor
alla)
My Apps (Minu
rakendused)
Menu / Settings
(Menüü/Seaded)
44
OK/Enter (Sisesta)
45
Q.Menu (Kiirmenüü)
4C
List (Loend), - (ATSC
Only) (ainult ATSC)
Kood
(Hexa)
53
5B
60
61
63
71
72
79
91
7A
7C
7E
8E
8F
AA
AB
B0
B1
BA
BB
BD
DC
99
9F
9B
Funktsioon
Märkus
Kaugjuhtimispuldi
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Exit (Välju)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
PIP(AD)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Sinine
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Yellow (Kollane)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Green (Roheline)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Red (Punane)
nupp
Ratio / Aspect Ratio
Kaugjuhtimispuldi
(Kuvasuhe)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
AU (Helikirjeldus)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Kasutusjuhend
nupp
Smart / Home (Smart/
Kaugjuhtimispuldi
Kodu)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
SIMPLINK
nupp
Kaugjuhtimispuldi
►► (Edasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
◄◄ (Tagasikerimine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Info
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Telekava
nupp
Kaugjuhtimispuldi
► (Play) (Esita)
nupp
ꕗ (Stop / File List) (Peata Kaugjuhtimispuldi
/ Failide loend)
nupp
ꕘ (Hangumine/aeglane
Kaugjuhtimispuldi
esitamine/paus)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
Jalgpall
nupp
Kaugjuhtimispuldi
ꔄ (REC) (Salvestamine)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
3D
nupp
Kaugjuhtimispuldi
AutoConfig
nupp
Kaugjuhtimispuldi
App / * (Rakendused)
nupp
Kaugjuhtimispuldi
TV/PC
nupp
Loend
* Klahvi koodi 4C (0x4C) saab kasutada ATSC/ISDB-mudelitel, mis kasutavad kanali põhiarvu/lisaarvu.
(Lõuna-Korea, Jaapani, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, v.a Columbia mudelid)
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
3
• Teie teler võib erineda pildil olevast.
Ühendage jadamuunduriga ühendatud USB/RS-232C välise juhtseadmega (nt arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige teleri funktsioone väliselt.
Märkus: teleri juhtimispordi tüüp võib erinevate mudelite puhul olla erinev.
* Pidage meeles, et kõik mudelid ei toeta seda ühendustüüpi.
* Kaabel ei ole kaasas.
Jadamuunduriga ühendatud USB koos USB-kaabliga
USB IN
USB-tüüpi
(PC)
(TV)
• LG teler toetab PL2303 kiibipõhise (tarnija ID: 0x0557, toote ID:RS-232C
0x2008)
IN USB ühendamist
(CONTROL & SERVICE)
jadamuunduriga, mida LG ei valmista ega tarni.
• Seda saab osta arvutikauplustest, kus müüakse IT-professionaalidele mõeldud tarvikuid.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C koos RS232C kaabliga
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
DE9-tüüpi (D-Sub 9 viiguga)
1nimetatud RS-232C (DE9, D-Sub 9 viiguga
• Ostke arvuti ja teleri ühendamiseks kasutusjuhendis
3
haardkontakt-haardkontakti tüüpi) kaabel.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
SERVICE ONLY
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
1
3
(PC)
Ühendusliides võib teie telerist erineda.
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
EESTI
EST
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
USB USB
IN IN
4
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
Telefoni pistiku tüüp
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Teiste mudelite puhul ühendage USB-porti.
* Ühendusliides võib teie telerist erineda.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- või
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Klienditugi
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
EESTI
EST
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
• Tuleb osta arvuti ja teleri ühendamiseks vajalik, antud kasutusjuhendis
nimetatud RS-232 kaabli telefoni
pistik.
RS-232C IN
Pistikupesa RS-232C
konfiguratsioonid
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
1
5

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN

6
9
RS-232C
(Järjestikport)
Arvuti
Teler
RXD
2
2
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
(CONTROL & SERVICE)
TXD
VÕI
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
Set ID
ID-numbri määramise kohta vt „Reaalandmete teisendamine" lk 6.
1. Vajutage SEADED, et avada põhimenüüd.
2. Liikuge nooleklahvidega valikule (*Üldine → Sellest telerist või VALIK) ja vajutage OK.
3. Liikuge nooleklahvidega valikule Määra ID ja vajutage OK.
4. Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-seadistusnumber ja valige SULGE. Reguleerimise vahemik
on 1 kuni 99.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu VÄLJU.
*(Sõltuvalt mudelist)
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
5
• Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
• Andmepikkus: 8 bitti
• Paarsus: puudub
EESTI
EST
Sideparameetrid
• Stopp-bitt: 1. bitt
• Sidekood: ASCII-kood
• Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
(sõltub mudelist)
DATA
COMMAND1 COMMAND2 (kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide*
DATA
COMMAND1 COMMAND2 (kuueteistkümnendsüsteem)
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe k
c
(lk 7)
03.
k
Ekraanisummutus
d
(lk 7)
e
00 kuni 01
18.
Ekvalaiser
f
00 kuni 64
g
00 kuni 64
04.
Helitugevuse k
vaigistamine
05.
Helitugevuse k
juhtimine
06. Kontrast
k
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 32
11.
Ekraanikuva
valik
k
l
00 kuni 01
12.
Kaugjuhtimise k
lukustusrežiim
m
00 kuni 01
13. Kõrged
toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal k
16. Värv
x
Temperatuur
17. ISMmeetod (ainult j
plasmatelerid)
t
00 kuni 64
u
00 kuni 64
p
(lk 8)
j
v
(lk 8)
19.
j
Energiasääst
q
00 kuni 05
m
a
(lk 9)
m
b
00 kuni 01
m
m
c
g
Klahvi koodid
00 kuni 64
x
b
(lk 11)
x
t
(lk 11)
26.
x
Täiustatud
3D (ainult
3D-mudelid)
27. Auto
j
Configure
(Automaate
konfigureerimine)
v
(lk 11)
u
(lk 12)
20. Kanali
kasutamine
21. Kanal
(Programm)
Lisa/
kustuta(Jäta
vahele)
22. Klahv
23.
Tagantvalgustuse
juhtimine,
juhtpaneeli
valgus
24. Sisendi
valimine
(põhi-)
25. 3D (ainult
3D-mudelid)
* Märkus: Meediumi esitamise või salvestamise ajal ei teostata ühtegi käsklust peale sisse- ja
väljalülitamise (ka) ja klahvi (mc) ning neid käsitletakse NG-na.
Kaabliga RS232C saab teler edastada „ka-käsku” nii sisse- kui ka väljalülitatud olekus.
Kasutades USB-jadamuundurisse kaablit, saab käsku kasutada ainult sisselülitatud teleriga.
6
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
Edastus-/vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks. (j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.
[Set ID]
:saate reguleerida väärtust [Set ID] soovitud monitori ID-numbri kuvamiseks
suvandimenüüs.
„
Teleri reguleerimise vahemik on 1 kuni 99. Kui väärtuseks [Set ID] on valitud „0 , saab
juhtida kõiki ühendatud üksuseid.
* [Set ID] esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastus- ja vastuvõtuprotokollis
kuueteistkümnendarvuna (0x00 – 0x63).
[DATA]
: käsuandmete edastamiseks (kuueteistkümnendarv). Käsu oleku lugemiseks edastatakse
FF-andmed.
[Cr]
: Tagasijooks – ASCII kood „0x0D”
[ ]
: Tühik – ASCII-kood „0x20"
Kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on
kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Data 00: lubamatu kood
Reaalandmete teisendamine (Kuueteistkümnendarv b Kümnendarv)
* Kui sisestate [data] kuueteistkümnendarvuna, tutvuge järgmise teisendustabeliga.
* Kanali häälestamise (ma) käsk kasutab kanalinumbri valimiseks kuueteistkümnendarvu kahebaidilist
väärtust ([andmeid]).
00 : samm 0
01 : samm 1 (Set ID 1)
...
A : samm 10 (Set ID 10)
...
F : samm 15 (Set ID 15)
10 : samm 16 (Seadista
ID 16)
...
32 : samm 50 (Set ID 50)
33 : samm 51 (Set ID 51)
...
63 : samm 99 (Set ID 99)
...
C7 : samm 199
FE : samm 254
FF : samm 255
...
01 00 : samm 256
...
27 0E : samm 9998
C8 : samm 200
27 0F : samm 9999
...
...
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
7
* Käsud võivad mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt toimida.
►► Teleri toite olekusse *On (sees) või Off (väljas)
lülitamine.
Ülekanne[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Toide väljas
01 : *Toide sees
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Näitab, et teleri toite olekuna kas On (sees) või
*Off (väljas).
Ülekanne[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
„FF” andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitus
tagasiside iga funktsiooni oleku kohta.
02. Kuvasuhe (Command: k c)
(Main Picture Size) (Põhipildi suurus)
►► Ekraanivormingu reguleerimine. (Peamine
pildivorming)
Samuti saate häälestada ekraani vormingut,
kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU
(KIIRMENÜÜ) või menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : T
avaline ekraan
(4:3)
02 : L
aiekraan
(16:9)
04 : Suum
05 : Suum 2
(Ladina-Ameerika,
v.a Columbia)
06 : Määra
programmi
alusel/
algupärane
07 : 14:9
(Euroopa, Kolumbia, LähisIda, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja
Jaapan)
09 : * Skaneerimine
0B : Täisekraan
(Euroopa, Kolumbia,
Lähis-Ida, Aasia (v.a
Lõuna-Korea ja Jaapan)
10 kuni 1F : Kino suum 1
kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Arvutisisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9
või 4:3.
* DTV-/HDMI-/komponentrežiimis (kõrglahutusega) saab
kasutada ainult valikut Skannimine.
* Täisekraani režiim võib mudelist olenevalt erinevalt
toimida ja see on digitelevisiooni (DTV) puhul täielikult,
analoogtelevisiooni (ATV) ja AV puhul osaliselt toetatud.
03. Screen Mute (Ekraanisummutus) (Command:
k d)
►► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Ülekanne[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees)
Videosummutus väljas
01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : Videosummutus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui videosummutus on sees, kuvatakse
ekraanikuva (OSD). Kui ekraanisummutus on sees,
siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
04. Volume Mute (Helitugevuse vaigistamine)
(Command: k e)
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE abil.
Ülekanne[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus
väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas
(helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volume Control (Helitugevuse reguleerimine)
(Command: k f)
►► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka
kaugjuhtimispuldi helitugevusnuppude abil.
Ülekanne[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Ekraani kontrastsuse reguleerimine.
Ekraani kontrastsuse reguleerimine.Kontrastsust
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (Command: k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Color/Colour (Värv) (Command: k i)
►► Ekraani värvi reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
01. Toide (käsklus: k a)
8
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Data Min : 00 kuni Max : 64
EESTI
EST
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Varjund (Command: k j)
►► Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Red (Punane) : 00 kuni Green (Roheline) : 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (Command: k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Olenevalt mudelist)
14. Bass (käsklus: k s )
►► Bassi reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.
Ülekanne [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Olenevalt mudelist)
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
►► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu reguleerimine.Helitasakaalu saate
reguleerida ka menüüs HELI.
Ülekanne[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD Select (Ekraanikuva valik) (Command: k l)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine
kaugjuhtimise korral.
Ülekanne[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD off
01 : OSD on (Ekraanikuva
(Ekraanikuva
sees)
väljalülitamine)
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k
m)
►► Monitori ja kaugjuhtimispuldi esipaneeli
juhtnuppude lukustamine.
Ülekanne[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Lock off
(Lukustusrežiim
väljalülitamine)
01 : Lock on
(Lukustusrežiim sees)
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta
kaugjuhtimispulti.
Kui toide lülitatakse välja või sisse, vabastatakse
välise juhtseadme lukustus (20–30 sekundit pärast
välja või sisse lülitamist).
16. Color (Colour) Temperature (Värvitemperatuur)
(Command: x u)
►► Värvitemperatuuri reguleerimine.
Värvitemperatuuri seadeid saate reguleerida ka
menüüs PICTURE.
Ülekanne [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. ISM-meetod (Command: j p) (ainult
plasmatelerid)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate
reguleerida ka menüüs VALIK.
Ülekanne[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 02: Orbiter (Süstik)
08: Normal (Tavaline)
20: Color(Colour) Wash (Värvipesu)
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvalaiser (Käsk j v)
►► Seadistage komplekti ekvalaiserit.
Ülekanne [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
* Ooterežiimis (DC on väljalülitustaimeri või
käskude „ka", „mc" poolt välja lülitatud) ning kui
klaviatuurilukk on sees, ei lülitu teler toiteklahvi ega
klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel sisse.
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Kõrgete toonide reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.
Ülekanne [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
6
0
0
0
Sagedus

7
0
5
Sagedus
0
LSB
0
0
DATA
4
3
2
1
0
Samm
0 (kümnendarv)
1 (kümnendarv)
0
0
0
1. riba
0
0
0
0
0
0
0
1
2. riba
0
0
0
0
1
0
1
0
3. riba
...
...
...
...
...
...
1
19 (kümnendarv)
0
1
1
4. riba
1
0
0
1
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
0
0
5. riba
1
0
1
0
0
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* See sõltub mudelist ja seda saab reguleerida, kui
helirežiimiks on EQ reguleeritav väärtus.
19. Energiasääst (Command: j q)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.
Ülekanne [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DATA
00 : Off (Väljas)
01 : Minimaalne
02 : Keskmine
03 : Maksimaalne
04 : Automaatne (LCD TV / LED TV puhul) /
Intelligentne sensor (PDP TV puhul)
05 : Ekraan väljas
* (sõltub mudelist)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Tune Command (Häälestuskäsk) (Command:
m a)
* See käsk võib mudelist ja signaalist olenevalt
erinevalt toimida.
• Euroopa, Lähis-Ida, Colombia, Aasia (v.a LõunaKorea ja Jaapani) mudel
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Ülekanne [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Häälestuskäsu näited:
1. Häälestage maapealsele analoogtelevisioonile (PAL) Kanall 10.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 10 = 00 0a
Data 02 = Maapealne analoogtelevisioon = 00
Result (Tulemus) = ma 00 00 0a 00
2. Häälestage maapealsele digitaaltelevisioonile
(DVB-T) Kanal 01.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1 = 00 01
Data 02 = Maapealne digitaaltelevisioon = 10
Result (Tulemus) = ma 00 00 01 10
3. Häälestage satelliittelevisioonile (DVB-S) Kanal 1000.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitaalne satelliittelevisioon = 40
Result (Tulemus) = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Lõuna-Korea, Põhja-/Ladina-Ameerika, v.a
Kolumbia mudel
►► Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Ülekanne [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitaalkanalitel on reaalarv, põhiarv ja lisaarv.
Reaalarvuks on digitaalkanali tegelik number,
põhiarvuks on number, milleks kanal tuleb teisendada
ning lisaarvuks alamkanal. Kuna ATSC-tuuner
teisendab kanali numbri automaatselt põhi-/lisaarvuks,
ei ole käsu digitaalkanalile edastamisel reaalarvu vaja.
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
* Maapealne analoogtelevisioon / kaabeltelevisioon
[Data 00][Data 01] Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High byte channel data (Kõrge baidiarvuga
kanali andmed)
Data 01 : Low byte channel data (Madala
baidiarvuga kanali andmed)
- 00 00 ~ 00 C7 (Kümnendarv: 0 ~ 199)
Data 00 : Physical Channel Number (Kanali reaalarv)
- Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon
(ATV)) : 02~45 (Kümnendarv: 2 ~ 69)
- Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon (CATV)) : 01,
0E~7D (Kümnendarv : 1, 14~125)
Data 02 : Sisendallikas (analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon)
- 80 : Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon /
satelliittelevisioon
[Data 00][Data 01]: Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High Channel data (Kõrge kanali andmed)
Data 01 : Low Channel data (Madala kanali andmed)
- 00 00 ~ 27 0F (Kümnendarv: 0 ~ 9999)
Data 02 : Sisendallikas (digitaalne)
- 10 : Maapealne televisioon (Digitaaltelevisioon (DTV)
- 20 : Maapealne raadioside (Raadio)
- 40 : Satelliittelevisioon (Standardlahutusega televisioon)
- 50 : Satelliitraadio (S-Radio)
- 90 : Kaabel-TV (Kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV)
- a0 : Kaabel-Raadio (CA-Radio)
[Data 01 ~ 04]: Kanali põhiarv/lisaarv
Data 01 & 02: xx (Ei oma tähtsust)
Data 03 & 04: xx (Ei oma tähtsust)
Data 05: sisendallikas (Analoog)
- 00 : Maapealne televisioon (Analoogtelevisioon)
- 01 : Kaabel-TV (Kaabeltelevisioon)
* Maapealne digitaaltelevisioon / kaabeltelevisioon
Data 00 : xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02 : Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv
Data 03 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04 : Madala baidiarvuga kanali andmed
Data 05 : Sisendallikas (digitaalne)
- 02 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon
(DTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 06 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
EESTI
EST
1
20 (kümnendarv)
9
10 VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
(CADTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 22 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon
(DTV) – Ärge kasutage kanali reaalarvu
- 26 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
(CADTV) - Ärge kasutage kanali reaalarvu
- 46 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon
(CADTV) – Kasutage ainult kanali põhiarvu
(ühenumbriline kanal)
Põhi- ja lisaarvu puhul on saadaval kaks baiti, kuid tavaliselt
kasutatakse ainult madalat baidiarvu (kõrge baidiarv on 0).
* Häälestuskäsu näited:
1.Häälestage analoog-kaabelkanalile (NTSC) 35.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Kanali andmed on 35 = 23
Data 01 & 02 = Põhiarv puudub = 00 00
Data 03 & 04 = Põhiarv puudub = 00 00
Data 05 = Analoog-kaabeltelevisioon = 01
Total (Kokku) = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Häälestage maapealsele digitaalkanalile (ATSC) 30-3.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu= 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Lisaarv 3 = 00 03
Data 05 = Maapeale digitaaltelevisioon = 22
Total (Kokku) = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Jaapani mudel
►► Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/
põhiarvule/lisaarvule.
Ülekanne [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Maapeale digitaaltelevisioon / satelliittelevisioon
Data 00: xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02: Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv/harukanali arv
(Ei oma satelliittelevisiooni puhul
tähtsust)
Data 03: Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04: Madala baidiarvuga kanali andmed
Data 05: Sisendallikas (Digitaaltelevisioon/Jaapanis
satelliittelevisioon
- 02 : Terrestrial TV (DTV) (Maapealne televisioon
(Digitaaltelevisioon (DTV))
- 07 : BS (Ringhäälingu-satelliiditeenus)
- 08 : CS1 (Sidesatelliit 1)
- 09 : CS2 (Sidesatelliit 2)
* Häälestuskäsu näited:
1 Häälestage maapealsele digitaalkanalile (ISDB-T) 17–1.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu= 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 17 = 00 1E
Data 03 & 04 = Kanali lisaarv/harukanali arv 1 = 00 01
Data 05 = Maapealne digitaaltelevisioon = 02)
Total(Kokku) = ma 00 00 00 11 00 01 02
2.Häälestage BS (ISDB-BS) kanalile 30.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Ei oma tähtsust = 00 00
Data 05 = Digital (Andmed 05 = Digitaalne) BS TV
= 07
Total(Kokku) = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* See funktsioon on erinevatel mudelitel erinev.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)
(Command: m b) (Kanal (Programm) Lisa/
kustuta (Jäta vahele) (Käsk: m b) )
►► Valitud kanali(programmi) järgmisel korral vahele
jätmine.
Ülekanne [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
(Andmed 00: kustuta (ATSC, ISDB) /
Jäta vahele (DVB))
01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Salvestatud kanali oleku seadistamine väärtusele
del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (kustuda (ATSC,
ISDB) / jäta vahele (DVB)) või oleku lisamine.
22. Key (Klahv) (Command: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Ülekanne [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Klahvi kood - lk 2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)
• LCD-TELER / LED-TELER
►► Tagantvalgustuse juhtimine.
Ülekanne [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Juhtpaneeli valgus (käsklus: m g)
• Plasmateleri puhul
►► Paneeli valguse juhtimine.
Ülekanne [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 kuni Max : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
►► Põhipildi sisendallika valimine.
Ülekanne [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
DATA
00 : DTV
01 : CADTV
02 : Satelliittelevisioon 10 : ATV
DTV
(Analoogtelevisioon)
ISDB-BS (Jaapan)
03 : ISDB-CS1 (Jaapan)
04 : ISDB-CS2 (Jaapan)
11 : CATV
(Kaabeltelevisioon)
20 : AV või AV1
21 : AV2
40: Component1
60: RGB
41: Component2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* See funktsioon sõltub mudelist ja signaalist.
25. 3D(Command: x t) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
►► 3D-režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Olenevalt mudelist)
Data Structure (Struktuur )
[Data 00]00 : 3D On (Sees)
01 : 3D Off (Väljas)
02 : 3D 2D-ks
03 : 2D 3D-ks
[Data 01]00 : Top and Bottom (Üla- ja alaesitus)
01 : Side by Side (Kõrvuti)
02 : Check Board (Muster)
03 : Frame Sequential (Järjestikkaader)
04 : Column interleaving (Veeruvahetus)
05 : Row interleaving (reavahetus)
[Data 02]00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
[Data 03]3D Effect(3D Depth) (3D-effekt
(3D-sügavus)): Min : 00 - Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)
* [data 02], [Data 03] funktsioonid sõltuvad mudelist
ja signaalist.
* Kui [Data 00] on 00 (3D sees), ei oma [Data 03]
tähendust.
* Kui [Data 00] on 01 (3D väljas) või 02 (3D-lt 2D-le),
ei oma [Data 01], [Data 02] ja [Data 03] tähendust.
* Kui [Data 00] on 03 (2D-lt 3D-le), ei oma [Data 01]
ja
[Data 02] tähendust.
* Kui [Data 00] on 00 (3D Sees) või 03 (2D-lt 3D-le),
toimib [Data 03] ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on
manuaalne
* Kõik 3D-malli valikud ([Data 01]) ei pruugi edastus/ videosignaalist tulenevalt olla kasutatavad.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X: Ei oma tähtsust
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
26. Laiendatud 3D (Käsk: x v) (ainult 3D-mudelid)
(sõltub mudelist)
►► 3D-režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]3D-valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (3D-režiim on käsitsi
kasutatav)
02 : 3D Viewpoint (3D-vaatepunkt)
06 : 3D-värvikorrektuur
07 : 3D-heli suumimine
08 : Tavapildivaade
09 : 3D-režiim (Žanr)
[Data 01]Igal [Data 00] poolt määratud 3D-valikul on
oma vahemik.
1) Kui[Data 00] on 00
00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale
2) Kui[Data 00] on 01, 02
DataMin: 0 - Max: 14 (*edastus
kuueteistkümnendkoodiga)
Andmeväärtuste vahemik (0–20) teisendab vaatepunkti
vahemikku (-10 kuni +10) automaatselt (olenevalt mudelist)
* See valik töötab ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on
manuaalne.
3) Kui[Data 00] on 06, 07
00 : Väljas
01 : Sees
4) Kui[Data 00] on 08
00 : 3D-lt 2D-le teisendatud 2D-videolt
naastakse 3D-videole
01 : 3D-video muutmine 2D-videoks, v.a.
video 2D-lt 3D-le
* Teisendustingimuste sobimatuse korral käsitlatakse
käsku NG-na.
5) Kui [Data 00] on 09
00 : Standard
01 : Sport
02 : Kino
03 : Ekstreemne
04 : Manual (Manuaalne) 05 : Automaatne
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
EESTI
EST
24. Sisendi valimine (Käsk: x b)
(Põhipildi sisend)
11
12 VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)
(Command: j u)
(Sõltuvalt mudelist)
►► Pildi asendi automaatselt reguleerimiseks ja pildi
värisemise automaatselt vähendamiseks. Toimib
ainult RGB-režiimis (PC).
Ülekanne [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Automaatse konfigureerimise käivitamine
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising