LG | DP382B | Owner's Manual | LG DP382B Kasutusjuhend

LG DP382B Kasutusjuhend
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 1
EESTI
DP382B
P/NO : MFL56732831
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 2
Ettevaatusabinõud
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE
KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID
OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See võrdkülgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis
on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata
ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast
inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja
teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest
kasutus- ja hooldusjuhistest.
HOIATUS! ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE
TINGIMUSTESSE.
HOIATUS! Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.
ETTEVAATUST! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse
tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida
seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pehmele
pinnale. Käesolevat seadet ei tohi paigutada näiteks raamaturiiulisse või raamistikku,
välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.
ETTEVAATUST! Käesolev seade kasutab lasersüsteemi. Toote
õige kasutamise tagamiseks lugege antud kasutusjuhendit
hoolikalt ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade
vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine muul
viisil kui siinkirjeldatu võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni. Laserkiirega otsese
kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avatuna on laserkiirgus nähtav.
ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE.
ETTEVAATUST! Vältige vee valgumist või pritsimist seadmele ning ärge asetage
sellele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
ETTEVAATUST
• Ventilatsiooniavasid ei tohi erinevate esemetega (nt ajalehed, laudlina, kardinad jne) tõkestada.
• Seadme lähedale ei tohi asetada lahtise leegiga esemeid (nt küünlad).
2
• Kasutatud akud tuleb ära visata vastavalt turvanõuetele, neid ei tohi
põletada. Pöörake tähelepanu akude käitlemise keskkonnamäärustele.
• Kasutage seda seadet vaid troopilises ja parasvöötme kliimas.
• Kõrvaklappidest tulev vali heli võib põhjustada kuulmise kadumist.
• Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms.).
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;
see tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist
seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Vaadake
kontrollimiseks juhendis toodud täpseid tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage
seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või kahjustunud või
pragunenud juhtmeisolatsioonid on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda.
Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine
ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise,
pigistamise, ukse vahele jätmise või ülesriputamise eest. Pöörake erilist tähelepanu
pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise kohale.
Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja.
Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.
Vananenud seadme käitlemine
1. Kui toode on tähistatud ristiga kaetud ratastega prügikonteinerit kujutava
märgistusega, tähendab see, et tootele rakendub Euroopa Liidu direktiiv
2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma
olmeprügiveost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt
määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema info saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta
pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse
poole, kust te antud toote ostsite.
Käesolev toode on toodetud vastavalt elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivile 2004/108/EÜ ja madalpinge direktiivile 2006/95/EÜ.
Euroopa esindaja:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
Sisukord
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
,
8/21/08
10:39 AM
Page 3
Esitatavate plaatide liigid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Laetav aku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Põhiseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Vooluvõrku ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Seadme ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
LCD-paneeli pööramine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Töörežiimi valimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Seadete kohandamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Plaadiinfo kuvamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Plaadi esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
DivX-filmifaili esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Muusikaplaatide või -failide kuulamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pildifailide vaatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
USB-välkmäluseadme kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
AV-sisendi vaatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Keelekoodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Piirkonnakoodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Veatuvastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Esitatavate plaatide liigid
Tüüp
Logo
DVD-VIDEO: näiteks müügil olevate või laenutatavate
filmide plaadid
DVD-R: ainult videorežiimis ja lõpetatud plaadid
DVD-RW: ainult VR-režiimis, videorežiimis ja lõpetatud
DVD+R: ainult videorežiimis plaadid
e
DVD+RW: ainult videorežiimis plaadid
Audio CD: müügilolevad muusikaplaadid või
muusikaplaadi vormingus CD-R/CD-RW-plaadid'
Selle seadmega saab esitada DVD±R/RW- ja CD-R/RW-plaate, mis sisaldavad
audiosalvestusi, DivX-, MP3-, WMA- ja/või JPEG-faile. Selle seadmega ei saa
esitada teatud DVD±RW/DVD±R- või CD-RW/CD-R-plaate nende salvestuskvaliteedi
või füüsilise seisukorra tõttu või salvestusseadme ja loometarkvara eripära tõttu.
Sümboli
kuvast
Teleriekraanile võidakse kuvada „ ”, mis osutab, et kasutusjuhendis
kirjeldatud funktsioon ei ole selle plaadi puhul kasutatav.
Piirkonnakoodid
Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab
esitada ainult neid DVD-plaate, mis kannavad seadme tagaküljel toodud
märgistust, või märgistust „ALL”.
• Enamiku DVD-plaatide karbil on selgelt nähtav gloobus ühe või mitme
numbriga selle sees. See number peab vastama teie seadme
piirkonnakoodile, vastasel korral ei ole plaati võimalik esitada.
• Kui te proovite esitada teie mängija omast erineva piirkonnakoodiga
DVD-plaati, ilmub teleriekraanile teade „Check Regional Code”
(„Kontrollige piirkonnakoodi”).
Autoriõigused
Autoriõigusega kaitstud materjali loata kopeerimine, levitamine, näitamine,
levitamine kaabli kaudu, avalik esitamine või välja rentimine on seadusega
keelatud. See toode on varustatud Macrovisioni poolt välja töötatud
autoriõiguste kaitse funktsiooniga. Mõningatele plaatidele on salvestatud
kopeerimiskaitse signaalid. Taolistele plaatidele salvestamisel ning nende
mängimisel seadmes tekib pildimüra. See toode sisaldab autoriõigust kaitsvat
tehnoloogiat, mis on kaitstud teatud Ameerika Ühendriikide patentide ja teiste
Macrovision Corporationi ning muude õigusteomanike intellektuaalse omandi
õigustega. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema
Macrovision Corporationi poolt heaks kiidetud ning on mõeldud vaid
kasutamiseks kodus ja muuks piiratud viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul,
kui Macrovision Corporation on teisiti kasutamiseks heakskiidu andnud).
Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.
Laetav aku
• Seadmesisene laetav aku annab teile vabaduse seadmega ringi liikuda ja
esitada faile ka ilma toitekaablita.
• Seadmesisese laetava aku laadimine algab ainult siis, kui seade on
välja lülitatud ja vahelduvvoolu adapter on ühendatud vooluvõrku.
• Laadimine lõpetatakse seadme sisselülitamisel.
• Laadimiseks kulub umbes 3 tundi ja 30 minutit.
• Akuga töötamise aeg: umbes 3 tundi ja 30 minutit
Aku tööaeg võib erineda sõltuvalt aku olekust, tööolekust ja ümbritseva
keskkonna tingimustest.
• Laadimise ajal põleb punane aku märgutuli. Laadimise lõppemisel muutub
märgutuli roheliseks.
• Kui akutoite aega on jäänud alla mõne minuti, ilmub ekraanile
„Check Battery” („Kontrolli akut”).
3
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 4
Põhiseade
K
a LCD-ekraan
b Esituse kontrollnupud
• N (Play): Alustab esitust.
• x (Stop): Peatab esituse.
• X (PAUSE/STEP): Peatab ajutiselt esituse / ühe kaadri haaval esituseks vajutage
nuppu korduvalt.
• . (Skip): otsib tagurpidi* või pöördub tagasi jooksva peatüki/pala algusesse
või liigub eelmise peatüki/pala juurde.
• > (Skip): otsib edaspidi* või viib järgmise peatüki/pala juurde.
* Vajutage klahvi ning hoidke seda kahe sekundi vältel all.
c Kõlarid
d Funktsiooninupud
• POWER (1): Lülitab seadme sisse (ON) või välja (OFF).
• SETUP: Avab või sulgeb seadistusmenüü.
• MENU: Avab DVD menüü.
• DISPLAY: Avab ekraanikuva.
• LCD MODE: valib LCD-režiimi. (16:9, 4:3 või Väljas)
• COLOR/BRIGHT*: kuvab LCD-ekraani jaoks heledus- või värvimenüü.
• MODE (REŽIIM): Valib töörežiimiks [DISC], [USB] või [AV IN].
* LCD-ekraani värvi või heleduse kohandamiseks vajutage heledus- või värvimenüü
kuvamiseks põhiseadmel korduvalt COLOR/BRIGHT ning seejärel vajutage
sobiva väärtuse saamiseks b / B. Kinnitamiseks vajutage nuppu ENTER.
e Joystick (Juhtkang): Kasutage juhtkangi menüüelemendi valikuks. Menüüvaliku
kinnitamiseks vajutage juhtkangi.
f Aku laadimise ja toite märgutuli
• Laadimise ajal muutub märgutuli punaseks ning laadimise lõppedes
roheliseks. (Lisateavet saate lk 3.)
• Seadme sisselülitamisel süttib mõneks sekundiks roheline märgutuli.
g Plaadisahtel
h OPEN (Z): avab plaadisahtli.
Helitugevus: paremal küljel asuvat helitugevuse reguleerijat
kasutades saate kohandada helitugevuse taset.
Kõrvaklapid: kui soovite heli individuaalselt kuulata, ühendage
kõrvaklapid paremal küljel asuvasse kõrvaklappide pessa.
4
i USB Port: siia ühendage USB-välkmäluseade.
j Vastuvõtusensor: Siia suunake kaugjuhtimispult. Seadme reguleerimiseks
kaugjuhtimispuldi abil ärge klappige LCD-ekraani alla.
P
(O
A
S
A
ka
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 5
Kaugjuhtimispult
SKIP/SEARCH (. / >): otsib* taha- või
ettepoole. Liigub järgmise või eelmise peatüki/pala
juurde.
* Vajutage klahvi ning hoidke seda kahe sekundi
vältel all.
a
e
SLOW (t / T): aeglane esitus tagurpidi/edaspidi.
b
SETUP: Avab või sulgeb seadistusmenüü.
MENU: Avab DVD menüü.
b
vV b B: Navigeerib menüüde vahel.
ENTER (
Paigaldage aku kaugjuhtimispulti
Vajutage patareid hoidev klamber kokku ning
tõmmake patareihoidja eemaldamiseks sakist.
Sisestage patarei nii, et + märk oleks samas
suunas, kui + märk patareihoidjal. Asetage
patareihoidja koos patareiga kaugjuhtimispulti
kontrollides, et see oleks täielikult sisestatud.
• Vahetage kaugjuhtimispuldi patarei 3 V
liitiumpatarei, näiteks CR 2025 või samaväärse
vastu.
• Visake vana patarei ära vastavalt kohalikele
seadustele. Ärge visake kasutatud patareid tulle.
): Kinnitab menüüs tehtud valiku.
RETURN (O): Vajutage menüüs tagasiliikumiseks
või menüüst väljumiseks. USB-režiimi muutmine.
DISPLAY: Avab ekraanikuva.
c
c
PAUSE/STEP (X): Peatab ajutiselt esituse / ühe
kaadri haaval esituseks vajutage nuppu korduvalt.
ü
Vahetatava liitium-aku hoiatus
• vale paigalduse korral plahvatusohtlik.
• asendada ainult sama tüüpi akuga.
• lisahoiatus on märgitud aku lähedale juhuks, kui
kasutaja soovib seda vahetada.
PLAY (N): Alustab esitust.
STOP (x): Peatab esituse.
Numbrinupud: Valivad menüüs nummerdatud
suvandeid.
PROG.: Siseneb programmi muutmise režiimi.
d
CLEAR: Eemaldab pala numbri programmiloendist.
d
TITLE: Avab plaadi pealkirjamenüü.
a
POWER (1): Lülitab seadme sisse (ON) või välja
(OFF).
AUDIO (
SUBTITLE (
): Valib audiokeele või -kanali.
): Valib subtiitrite keele.
ANGLE (
): Valib võimaluse korral DVD
kaameranurga.
REPEAT: Kordab peatükki, pala, pealkirja või kõike.
A-B: Kordab lõiku.
ZOOM: Suurendab videopilti.
MARKER: märgistab mis tahes punkti esituse ajal.
SEARCH: : kuvab menüü [Marker Search]
(markeriotsing).
RANDOM (Juhuslik): esitab palad juhuslikus
järjekorras.
Hoiatus!: Vale kohtlemise korral võib seadmes
kasutatav patarei põhjustada tulekahjusid või
keemilisi põletusi. Ärge üritage patareid uuesti
laadida, lahti võtta, tuhastada ega kuumutada
temperatuuril üle 100 °C.
Vahetage patarei ainult Matsushita Elec. Ind.
Co., Ltd.(Panasonic), nr CR. 2025 vastu. Teiste
patareide kasutamine võib tekitada tule- või
plahvatusohu. Visake kasutatud patareid ära.
Hoidke patareid laste käeulatusest eemal. Ärge
võtke patareid lahti ega visake seda tulle.
5
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 6
Seadme parem külg
Vooluvõrku ühendamine
Toitekaabli ühendamine
A
Ühendage seade kaasasoleva toitekaabliga vooluvõrku.
Ü
te
n
Seadme parem külg
Ühendage auto
sigarisüütajasse.
Ühendage pessa
„DC 9V IN”.
Ühendage
toiteallikaga.
Ühendage pessa „DC 9V IN”.
* Tegelik seade võib joonisel olevast erineda
Vahelduvvooluadapter
• See vahelduvvooluadapter töötab väärtustel 100-240V~ 0,5A
50/60Hz.
• Sobiva vahelduvvooluadapteri või -komplekti valimiseks konsulteerige
elektroonikaseadmete müüjaga.
• Toodetud I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD
Autoadapteri ühendamine
Käesolev seade ning selle autoadapter on mõeldud kasutamiseks sõidukites,
kus on 8,5-16-voldine negatiivse maandusega elektrisüsteem. See on
enamikes sõidukites. Kui teie sõidukis on teist tüüpi elektrisüsteem, ei saa te
alalisvoolu toitesüsteemi kasutada.
6
S
Autoadapter
• Autoadapter töötab alalisvoolu vahemikus 8,5-16V.
• Sobiva autoadapteri valimiseks konsulteerige elektriseadmete
edasimüüjaga.
• Toodetud GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN)
CO., LTD.
Ettevaatust
• Elektrilöögi ning seadme või auto vigastamise vältimiseks eemaldage alati
esmalt autoadapter sigaretisüütajast ning alles seejärel seadme pistikust.
• Autoadapterisse on kaitseks paigaldatud 1,5-amprine 250V kaitse.
• Mootori käivitamiseks eemaldage autoadapter sigaretisüütajast.
• Ärge kasutage seadet, kui auto aku on tühi. Löökvool auto generaatorist
võib alalisvoolu kaitsme läbi põletada.
• Kui autost pärit toitevool langeb alla 10 voldi (ligikaudu), ei pruugi seade
enam korralikult töötada.
• Ärge jätke seadet kohta, kus temperatuur võib tõusta üle 70 °C (158 °F) või
seade võib saada kahjustusi.
Näiteks:
- Suletud akendega päikese käes seisvasse autosse.
- Küttekeha lähedusse.
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 7
Seadme ühendamine
LCD-paneeli pööramine
Audio- ja videoühendus AV IN või AV OUT kaudu
Te saate seadme LCD-paneeli pöörata päripäeva maksimaalselt 180 kraadi.
Pärast LCD-paneeli 180-kraadist pööramist ja kokkupanemist saate samuti
seadet kasutada.
Ühendage AV IN/OUT pesa seadmel vastavate sisend- või väljundpesadega
teie teleril või välisel seadmel, kasutades kaasas olevat AV-kaablit, nagu allpool
näidatud.
Seadme parem külg
Teler või väline seade
Ühendage
„AV IN/OUT”
pessa
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby” ja topelt-D
sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
LCD-paneeli pööramiseks asetage seade stabiilsele ja tasasele pinnale
(nt laud). Lükake LCD-paneel üles ja tõstke see vertikaalsesse asendisse.
Pöörake LCD-paneeli aeglaselt päripäeva 180 kraadi võrra. Vajadusel pange
LCD-paneel pärast pööramist kokku.
LCD-paneeli algsesse asendisse pööramiseks avage see vertikaalses asendis.
Pöörake LCD-paneeli aeglaselt vastupäeva 180 kraadi võrra.
• Kui te lõpetate seadme kasutamise, taastage LCD-paneeli algne asend.
• Ärge jätke LCD-paneeli ekraani osa ülespoole, kuna järsud põrutused võivad
seda kahjustada.
Töörežiimi valimine
Enne seadme kasutamist peate valima
töörežiimi. Töörežiimi valikmenüü kuvamiseks
vajutage MODE. Režiimi valimiseks kasutage
b / B ja vajutage ENTER.
• Sisestatud plaadi esituseks vajutage [DISC] (plaat).
• Valige [AV IN] seda seadet kasutades välisest seadmest video-/
audiosignaalide vaatamiseks.
• Ühendatud USB-välkmäluseadmelt faili(de) esitamiseks valige [USB].
7
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 8
Seadete kohandamine
NUPP
1 Kuvage seadistusmenüü:
SETUP
2 Valige soovitud suvand esimesel tasandil:
vV
3 Liikuge teisele tasandile:
B
4 Valige soovitud suvand teisel tasandil:
vV
5 Liikuge kolmandale tasandile:
B
6 Muutke seadistust:
v V / ENTER
Kuvaseadete kohandamine
M
TV Aspect (teleri kuvasuhe) – Valige oma teleri ekraani kuju põhjal kasutatav
kuvasuhe.
D
re
V
he
S
es
[4:3]: Valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 4:3 teleriga.
[16:9]: Valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 16:9 teleriga.
Display Mode (kuvarežiim) – Kui te valisite 4:3, peate määratlema, kuidas
kuvatakse teleri ekraanil laiekraanprogrammid ja -filmid.
[Letterbox]: See kuvab laiekraanpildi mustade ribadega ekraani üla- ja
alaosas.
[Panscan]: See täidab kogu 4:3 ekraani, kärpides pilti vastavalt vajadusele.
Audioseadete kohandamine
eadete kohandamine – mida te veel saate teha
Seadme esmakordsel sisselülitamisel
DRC (Dynamic Range Control, dünaamilise ulatuse juhtimine) – muutke
heli selgeks, kui helitugevus on maha keeratud (ainult Dolby Digital). Selle efekti
saavutamiseks määrake olek [On].
Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse keelevaliku menüü. Te peate
valima seadmes kasutatava keele. Valige vV b B abil keel ja vajutage ENTER,
seejärel ilmub kinnitusmenüü. Valige b B abil [Enter] ja vajutage ENTER.
Vocal – Seadke see valik olekusse [On] ainult siis, kui mängib mitmekanaliline
karaoke-DVD. Plaadi karaokekanalid segunevad tavaliste stereohelidega.
Keeleseadete kohandamine
Lukustusvalikute kasutamiseks peate määrama [Area Code] suvandi. Valige
suvand [Area Code] ja vajutage seejärel nuppu B. Sisestage neljakohaline
salasõna ja vajutage ENTER. Sisestage salasõna uuesti ja vajutage
kinnitamiseks nuppu ENTER. Kui te sisestamisel eksite, vajutage CLEAR ja
parandage viga.
Parooli unustamise korral saate selle lähtestada. Esmalt eemaldage seadmest
plaat. Kuvage seadistusmenüü ja sisestage järgmine kuuekohaline number:
210499, parool tühistatakse.
Menu Language – Valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.
Disc Audio/Subtitle/Menu – Valige keel plaadi audio/subtiitrite/menüü jaoks.
[Original]: Tähistab plaadi algupärast keelt.
[Other]: Muu keele valimiseks sisestage numbriklahvide abil keelekoodide
nimekirja alusel vastav neljakohaline number (vt lk 14) ja vajutage ENTER.
Kui te numbri sisestamisel eksite, vajutage kustutamiseks CLEAR ja
sisestage õige number.
[Off] (plaadi subtiitritele): Lülitage subtiitrid välja.
Lukustusseadete kohandamine
Rating (piirang) – Valige piirangu tase. Mida madalam tase, seda rangem
piirang. Piirangu deaktiveerimiseks valige [Unlock].
Password (salasõna) – Määrab või muudab lukustusseadete salasõna.
[New]: sisestage numbriklahvidega uus neljakohaline salasõna ja vajutage
ENTER. Sisestage kinnitamiseks salasõna teist korda.
[Change]: sisestage pärast hetkel kehtiva salasõna sisestamist kaks korda
uus salasõna.
Area Code (piirkonnakood) – Valige esituspiirangu tasemena geograafilise
piirkonna kood. See määratleb, millise piirkonna standardeid vanemliku
lukustusega kontrollitud DVD-plaatide puhul rakendatakse (vt lk 14).
8
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 9
Muude seadete kohandamine
DivX(R) VOD – Anname teile DivX® VOD (Video On Demand)
registreerimiskoodi, mis võimaldab teil laenutada ja osta videoid teenuse DivX®
VOD abil. Lisainfot leiate leheküljelt www.divx.com/vod. Kui [Select] ikoon on
helendatud, vajutage ENTER ja te saate vaadata seadme registreerimiskoodi.
Selle seadmega on kõiki DivX® VOD abil allalaaditud videoid võimalik ainult
esitada.
Plaadiinfo kuvamine
NUPP
1 Vajutage esituse ajal nuppu DISPLAY:
DISPLAY
2 Valige variant:
vV
3 Kohandage kuvamenüü seaded:
b B / ENTER
4 Väljumiseks:
DISPLAY
Plaadiinfo kuvamine – mida te veel saate teha
kti
Te saate valida variandi, vajutades vV, ja muuta või valida seadeid, vajutades
b B.
Jooksva pealkirja (või pala) number / pealkirjade (või palade)
koguarv
Jooksva peatüki number / peatükkide koguarv
Kulunud esitusaeg
Valitud audiokeel või -kanal
Valitud subtiitrid
Valitud nurk / nurkade koguarv
Saate kontrollida aku laetust, vajutades esituse ajal DISPLAY (KUVA),
kui DC 9V IN pesa pole ühendatud.
Täis
Madal
Laadige
Kasutusjuhendis kasutatav sümbol
Lõik, mille pealkirjas on mõni järgmistest sümbolitest, kehtib ainult sümbolil
kujutatud plaatide või failide kohta.
ALL
Kõik plaadid ja failid
DVD
DVD- ja lõpetatud DVD±R/RW-plaadid MP3
DivX-failid
WMA
DivX
ACD
Audio-CD-plaadid
MP3-failid
WMA-failid
9
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 10
Esituse seiskamine
Plaadi esitamine
NUPP
1 Avage plaadisahtel:
2 Sisestage plaat:
OPEN (Z)
S
ALL
Esituse seiskamiseks vajutage PAUSE/STEP (X). Esituse jätkamiseks vajutage
PLAY ( N).
E
Z
va
Ühe kaadri haaval esitamine
P
DVD
DivX
Ühe kaadri haaval esitamiseks vajutage korduvalt PAUSE/STEP (X).
-
Korduv esitamine
D
3 Sulgege plaadisahtel:
-
4 Alustage esitust:
N
5 Reguleerige helitugevus sobivaks:
VOLUME
Korduvesitatava nimetuse valimiseks vajutage korduvalt REPEAT. Jooksvat
pealkirja, peatükki või pala esitatakse korduvalt. Hariliku esitusrežiimi juurde
naasmiseks vajutage korduvalt REPEAT ja valige [Off].
5 Esituse peatamiseks:
x
Kiiresitus edasi või tagasi
PLAY
STOP
DVD
Plaadi esitamine – mida te veel saate teha
Esituse peatamine
x) ning seade salvestab peatatud punkti
Esituse peatamiseks vajutage STOP (x
x “. Vajutage nuppu
plaadist sõltuvalt. Ekraanil kuvatakse korraks tähis „ Xx
x)
PLAY ( N) esituse jätkamiseks (stseenipunktist). Kui vajutate uuest STOP (x
x “), tühistab seade peatuspunkti.
või väljutate plaadi (ekraanil kuvatakse „x
Xx =peatuse taastamine, x =peatuse lõpetamine)
(X
Jätkamispunkti saab tühistada nupuvajutusega (nt: POWER, OPEN jne).
DivX
ACD
WMA
Tänapäeval on enamik DVD- või videoplaate varustatud menüüga, mis
laaditakse enne filmi esitamise algust. Nendes menüüdes saate navigeerida
nuppude vV b B abil või numbriklahviga suvandeid helendades. Valimiseks
vajutage ENTER.
Järgmise/eelmise peatüki/pala juurde liikumine
ALL
Järgmise peatüki/pala juurde liikumiseks vajutage SKIP (>).
Tagasi jooksva peatüki/pala algusesse pöördumiseks vajutage SKIP (.).
Tagasi eelmise peatüki/pala juurde liikumiseks vajutage SKIP (.) kiirelt kaks
korda.
10
E
O
S
m
si
MP3
J
Teatud lõigu kordamine (A-B)
Te
ko
e
L
S
va
E
DVD
DivX
Ta
R
M
ACD
Vajutage A-B selle lõigu alguses, mida te soovite korrata; samuti vajutage A-B
lõigu lõpus. Teie valitud lõiku korratakse pidevalt. Hariliku esitusrežiimi juurde
naasmiseks vajutage A-B ja valige [Off].
DVD
DivX
Soovitud subtiitrite keele valimiseks vajutage esituse ajal korduvalt SUBTITLE (
Teistsuguse nurga alt vaatamine
Erineva audiokanali kuulamine
DVD
DivX
Saadaolevate audiokeelte, -kanalite või kodeerimismeetodite vahetamiseks
vajutage esituse ajal korduvalt AUDIO ( ).
Aeglustage esituskiirust
DVD
( DivX
).
V
DVD
Kui ekraanile ilmub hetkeks nurga indikaator, saate valida teistsuguse
kaameranurga, vajutades korduvalt ANGLE ( ).
DVD-VR-plaadi esitamine
Selle seadmega saab esitada VR-vormingus salvestatud DVD-RW-plaate.
DVD-VR-plaadi sisestamisel ilmub ekraanile menüü. Valige vV abil pealkiri ja
vajutage PLAY ( N). DVD-VR-menüü kuvamiseks vajutage MENU või TITLE.
Mõned DVD-VR-plaadid on tehtud DVD-SALVESTI poolt CPRMandmetega. Mängija ei toeta sellist tüüpi plaate.
P
Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiiresituse sisselülitamiseks vajutage
SKIP (.või >). Nuppu SKIP (.või >) korduvalt vajutades saate
vahetada erinevaid taasesituskiiruseid. Esituse jätkamiseks tavakiirusel
vajutage nuppu PLAY ( N).
Subtiitrite keele valimine
Menüüga DVD esitamine DVD
P
ALL
: ainult edasisuunas)
Kui esitus on peatatud, vajutage esitusega aeglustades edasi või tagasi
minemiseks nuppu SLOW (t või T). Nuppu SLOW (t või T) korduvalt
vajutades saate vahetada erinevaid esituskiiruseid. Esituse jätkamiseks
tavakiirusel vajutage nuppu PLAY ( N).
S
m
si
st
E
E
m
M
–
E
W
so
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
Suurendatud videokujutise vaatamine DVD
e
10:39 AM
Page 11
DivX
Esituse või seisatud esituse ajal vajutage suurendusrežiimi valimiseks korduvalt
ZOOM. Suurendatud kujutisel saate liikuda nuppude vVb B abil. Väljumiseks
vajutage CLEAR.
Pealkirjamenüü vaatamine DVD
NUPP
1 Avage plaadisahtel:
OPEN (Z)
2 Sisestage plaat:
-
Plaadi menüü (kui on saadaval) kuvamiseks vajutage MENU.
3 Sulgege plaadisahtel:
-
Esituse alustamine valitud ajal DVD
4 Valige menüüst filmifail:
v V, MENU
5 Alustage esitust:
N
PLAY
6 Esituse peatamiseks:
x
STOP
Plaadi pealkirjamenüü (kui on saadaval) kuvamiseks vajutage TITLE.
DVD-menüü vaatamine DVD
DivX
Otsib sisestatud ajakoodi alguspunkti. Vajutage DISPLAY ja valige kella ikoon.
Sisestage kellaaeg ja vajutage ENTER. Näiteks: et leida stseen ajal 1 tund, 10
minutit ja 20 sekundit, sisestage „11020” ja vajutage ENTER. Vale numbri
sisestamisel vajutage CLEAR ja sisestage number uuesti.
Juhuslikus järjekorras esitamine
ACD
WMA
MP3
Taasesituse või peatumisrežiimis palade juhuslikuks taasesitamiseks vajutage
RANDOM. Tavapärasele esitusele naasmiseks vajutage uuesti RANDOM.
Märgi plaadil stseen
).
DivX-filmifaili esitamine
DVD
DivX
Te saate plaadil tagasipöördumiseks punkti ära märgistada. Vajutage sobivas
kohas MARKER. Ekraanile kuvatakse korraks markeriikoon. Korrake tegevust,
et sisestada kuni üheksa markerit.
Lisaks saate punktide juurde tagasi pöörduda või neid tühistada. Vajutage
SEARCH ja [Marker Search] (markeriotsing) menüü. Menüüs sobiva markeri
valimiseks kasutage b või B ja vajutage selle juurde tagasipöördumiseks
ENTER või selle tühistamiseks CLEAR.
Viimase stseeni mälu DVD
DivX-filmifaili esitamine – mida te veel saate
teha
ACD
Seade peab meeles viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb
mällu isegi siis, kui te eemaldate plaadi mängijast või lülitate seadme välja. Kui te
sisestate plaadi, mille stseen on mällu salvestatud, liigutakse automaatselt selle
stseeni juurde.
Ekraanisäästja
Ekraanisäästja kuvatakse siis, kui te jätate seadme stopprežiimi umbes viieks
minutiks. Kui ekraanisäästja on kuvatud viis minutit, lülitub seade automaatselt välja.
Mitut vormingut sisaldav plaat või USB-välkmäluseade
– DivX, MP3/WMA ja JPEG
Esitades plaadilt või USB-välkmäluseadelt, mis sisaldab korraga DivX-, MP3/
WMA- ja JPEG-faile, saate vajutades TITLE valida, millise failimenüü esitamist te
soovite.
Märgistiku vahetamine DivX® subtiitrite korrektseks kuvamiseks
Vajutage esituse ajal SUBTITLE ja hoidke seda 3 sekundit all. Kuvatakse
keelekood. Vajutage b B keelekoodide vahetamiseks, kuni subtiitrid kuvatakse
korrektselt; seejärel vajutage ENTER.
Nõudmised DivX-failile
DivX-faili ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:
• eraldusvõime: 720x576 (L x K) pikslit;
• DivX- ja subtiitrifaili nimi on piiratud 20 tähemärgiga;
• DivX faililaiendid: .avi, .mpg, .mpeg;
• esitatavad DivX-subtiitrid: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• esitatav koodekivorming: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, MP43, 3IVX
• DivX 6.0 puhul toetab seade ainult esitusfunktsiooni;
• esitatav audiovorming: Dolby Digital, PCM, MP3, WMA;
• diskreetimissagedus: vahemikus 8–48 kHz (MP3), vahemikus 32–48 kHz (WMA);
• bitimäär: vahemikus 8–320 kbit/s (MP3), vahemikus 32–192 kbit/s (WMA),
vähem kui 4 Mbit/s (DivX-fail);
• CD-R/RW-, DVD±R/RW-vorming: ISO 9660
• maksimaalne failide arv plaadil: vähem kui 650 (failide ja kaustade koguarv).
11
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 12
Pildifailide vaatamine
Muusikaplaatide või -failide kuulamine
NUPP
NUPP
1
2
3
4
5
6
Avage plaadisahtel:
Sisestage plaat:
Sulgege plaadisahtel:
Valige menüüst muusika:
Alustage esitust:
Esituse peatamiseks:
OPEN (Z)
v V, MENU
N PLAY
x STOP
1
2
3
4
5
6
Avage plaadisahtel:
Sisestage plaat:
Sulgege plaadisahtel:
Valige menüüst pildifail:
Valitud faili kuvamine täisekraanil:
Menüüsse naasmine:
OPEN (Z)
v V, MENU
N PLAY
x STOP
Muusikaplaatide või -failide kuulamine –
mida te veel saate teha
Pildifailide vaatamine – mida te veel saate teha
Oma programmi loomine
Helendage vV b B abil ikoon ( ) ja vajutage slaidiseansi alustamiseks ENTER.
Slaidiseansi kiirust saate muuta b B abil, kui ( ) ikoon on helendatud.
Plaadil asuva muusika ümberjärjestamisega saate esitada plaadi sisu teile
sobivas järjekorras. Programmiloendisse muusika lisamiseks vajutage
PROG., misjärel sisenetakse programmi muutmise režiimi (menüüle ilmub märk
E ). Valige loendist [List] soovitud muusika ja vajutage muusika
programmiloendisse lisamiseks ENTER. Valige programmiloendist muusika ja
vajutage programmeeritud esituse alustamiseks ENTER. Programmiloendist
muusika eemaldamiseks valige muusika, mida te soovite eemaldada, ja
vajutage programmi muutmise režiimis CLEAR. Kogu programmiloendis
sisalduva muusika eemaldamiseks valige [Clear All] ja vajutage programmi
muutmise režiimis ENTER. Programmiloend tühjendatakse plaadi eemaldamisel
ja seadme väljalülitamisel.
Faili informatsiooni kuvamine (ID3 TAG)
Infot sisaldava MP3-faili esituse ajal saate selle info kuvada, kui vajutate
korduvalt DISPLAY.
Nõudmised MP3/WMA-muusikafailile
MP3/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:
• Faililaiendid: .mp3, .wma;
• Diskreetimissagedus: vahemikus 8–48 kHz (MP3),
Vahemikus 32–48 kHz (WMA);
• Bitimäär: vahemikus 8–320 kbit/s (MP3), vahemikus 32–192 kbit/s (WMA)
• CD-R/RW-, DVD±R/RW-vorming: ISO 9660;
• Maksimaalne failide arv plaadil: vähem kui 650 (failide ja kaustade koguarv).
12
Pildifailide vaatamine slaidiseansina
Järgneva/eelneva pildi juurde liikumine
Eelneva/järgneva pildi vaatamiseks vajutage SKIP (. või >).
Pildi pööramine
Pildi vaatamisel täisekraanil saate vV abil pöörata pilti täisekraanil vastupäeva
või päripäeva.
Slaidiseansi seiskamine
Slaidiseansi seiskamiseks vajutage PAUSE/STEP (X). Slaidiseansi jätkamiseks
vajutage PLAY ( N).
Slaidiseansi ajal muusika kuulamine
Kui plaadile on salvestatud nii muusika- kui pildifaile, saate slaidiseansi ajal
muusikat kuulata. Helendage vV b B abil ikoon (
) ja vajutage slaidiseansi
alustamiseks ENTER.
Suurendatud pildi vaatamine
Pildi täisekraanil vaatamise ajal vajutage suurendusrežiimi valimiseks korduvalt
ZOOM. Suurendatud pildil saate liikuda nuppude vVb B abil. Väljumiseks
vajutage CLEAR.
Nõuded fotofailidele
Selle seadme JPEG-failidega ühilduvus on piiratud järgmiselt:
• Faililaiendid:".jpg"
• Foto suurus: soovitatavalt vähem kui 2 MB
• CD-R/RW, DVD-R/RW vorming: ISO 9660
• Maksimaalne failide arv plaadil: vähem kui 650 (failide ja kaustade koguarv)
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 13
Laadige
AV-sisendi vaatamine
Te saate esitada MP3/WMA/JPEG/DivX-faile USB-välkmäluseadmelt
versiooniga 1.1.
Saate seda seadet kasutades välisest seadmest video-/audiosignaale
vaadata.
USB-välkmäluseadme kasutamine
NUPP
NUPP
a
1 Ühendage väline seade selle seadmega,
kasutades kaasas olevat AV-kaablit. (Lk 7):
-
2 Kuvage menüü [AV IN] režiimi valikuks:
MODE
1 Ühendage USB-välkmäluseade seadme
USB-pordiga:
-
2 Kuvage USB töörežiimi valimiseks
menüü:
MODE
3 Valige [AV IN]:
b B, ENTER
3 Valige [USB]:
b B, ENTER
4 Vaadake videot välisest seadmest:
-
4 Valige fail:
v V, MENU
N
5 [AV IN] režiimist väljumiseks valige
[DISC] või [USB]:
MODE, b B, ENTER
5 Esitage fail:
6 Eemaldage USB-välkmäludraiv:
-
PLAY
Märkused USB-välkmäludraivi kohta
s
• Saate valida [DISC], [USB] ja [AV IN] režiimide vahel, kasutades nuppu
MODE.
• Ärge tõmmake töös olevat USB-seadet välja.
• Me soovitame teil ootamatute kadude vältimiseks teha olulistest andmetest
varukoopiad USB-välkmäluseadmele.
• Kui kasutate välist USB-kaablit või USB-jaoturit, ei pruugi USB-seade olla
äratuntav.
• Esitada saab muusikafaile (MP3/WMA), pildifaile (JPEG) ja DivX-faile.
Täpsemad andmed erinevate failitüüpide toimimise kohta leiate vastavatelt
lehekülgedelt.
• Maksimaalne failide / USB-välkmäluseadmete arv: vähem kui 650 (failide ja
kaustade koguarv)
• Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.
• Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
13
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 14
Keelekoodid
Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele: Disc Audio (plaadi audio), Disc Subtitle (plaadi subtiitrid), Disc Menu (plaadimenüü).
Keel
Afari
Afrikaani
Albaania
Amhari
Araabia
Armeenia
Assami
Aimaraa
Aserbaidžaani
Baškiiri
Baski
Bengali
Bhutani
Bihaari
Bretooni
Bulgaaria
Birma
Valgevene
Hiina
Kood
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Keel
Horvaadi
Tšehhi
Taani
Hollandi
Inglise
Esperanto
Eesti
Fääri
Fidži
Soome
Prantsuse
Friisi
Galeegi
Gruusia
Saksa
Kreeka
Grööni
Guaranii
Gudžarati
Kood
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Keel
Hausa
Heebrea
Hindi
Ungari
Islandi
Indoneesia
Interlingua
Iiri
Itaalia
Jaava
Kannada
Kašmiiri
Kasahhi
Kirgiisi
Korea
Kurdi
Lao
Ladina
Läti
Kood
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Keel
Lingala
Leedu
Makedoonia
Malagassi
Malai
Malajalami
Maoori
Marathi
Moldova
Mongoli
Nauru
Nepali
Norra
Oria
Pandžabi
Pu š t u
Pärsia
Poola
Portugali
Kood
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Keel
Ke t š u a
Retoromaani
Rumeenia
Vene
Samoa
Sanskriti
Šoti gaeli
Serbia
Serbohorvaadi
Šona
Sindhi
Singali
Slovaki
Sloveeni
Hispaania
Sudaani araabia
Suahiili
Rootsi
Tagalogi
Kood
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Keel
Tadžiki
Tamili
Telugu
Tai
Tonga
Türgi
Türkmeeni
Tvii
Ukraina
Urdu
Usbeki
Vietnami
Volapüki
Kõmri
Volofi
Koosa
Jidiši
Joruba
Suulu
Kood
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
S
v
T
k
t
P
P
Piirkonnakoodid
Valige sellest loendist piirkonnakood
Piirkond
Afganistan
Argentina
Austraalia
Austria
Belgia
Bhutan
Boliivia
Brasiilia
Kambodža
Kanada
Tšiili
Hiina
Colombia
Kongo
14
Kood
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Piirkond
Costa Rica
Horvaatia
Tšehhi
Taani
Ecuador
Egiptus
El Salvador
Etioopia
Fidži
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Suurbritannia
Kreeka
Kood
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Piirkond
Gröönimaa
Hongkong
Ungari
India
Indoneesia
Iisrael
Itaalia
Jamaica
Jaapan
Kenya
Kuveit
Liibüa
Luksemburg
Malaisia
Kood
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Piirkond
Maldiivid
Mehhiko
Monaco
Mongoolia
Maroko
Nepal
Holland
Hollandi Antillid
Uus-Meremaa
Nigeeria
Norra
Omaan
Pakistan
Panama
Kood
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Piirkond
Kood
Paraguay
PY
Filipiinid
PH
Poola
PL
Portugal
PT
Rumeenia
RO
Venemaa
RU
Saudi Araabia
SA
Senegal
SN
Singapur
SG
Slovakkia
SK
Sloveenia
SI
Lõuna-Aafrika VabariikZA
Lõuna-Korea
KR
Hispaania
ES
Piirkond
Sri Lanka
Rootsi
Šveits
Taiwan
Tai
Türgi
Uganda
Ukraina
Ameerika Ühendriigid
Uruguay
Usbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kood
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
S
e
K
e
k
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
10:39 AM
Page 15
Tehnilised andmed
Veatuvastus
Põhjus
Tõrge
Seadmes ei ole
voolu.
Toide on sees,
kuid seade ei
Toitejuhe ei ole ühendatud.
Ühendage voolujuhe kindlalt
elektripistikuga.
Aku on tühi.
Laadige aku.
Plaati ei ole sisestatud.
Sisestage plaat.
Valitud on õige töörežiim.
Töörežiimi valimiseks kasutage
MODE-nuppu. (Lk 7)
Teler ei ole häälestatud seadme
signaali vastu võtma.
Valige telerile sobiv videosisendi
režiim.
Videokaabel ei ole kindlalt
ühendatud.
Ühendage videokaabel kindlalt.
LCD-režiim on olekus [Off]
(väljas).
Valige LCD-režiimiks midagi muud
kui [Off] (väljas).
Audiokaabliga ühendatud
aparatuur ei ole häälestatud
seadme signaali vastu võtma.
Valige õige audiovõimendi
sisendrežiim.
Helitugevus on seatud
miinimumile.
Helitugevuse kohandamiseks
kasutage helitugevuse
reguleerijat.
AUDIO-suvandid on seadistatud
valesti.
Määrake õiged AUDIO-seaded.
Sisestatud on plaat, mida ei saa
esitada.
Sisestage esituskõlbulik plaat
(kontrollige plaadi tüüpi ja
piirkonnakoodi).
Määratud on piirangu tase.
Muutke piirangu taset.
Kaugjuhtimispult ei ole suunatud
seadme vastuvõtusensorile.
Suunake kaugjuhtimispult
seadme vastuvõtusensorile.
Kaugjuhtimispult on seadmest
liiga kaugel.
Kasutage kaugjuhtimispulti
seadmele lähemal.
tööta.
Pilti ei kuvata.
Puudub heli.
Seade ei alusta
esitust.
Kaugjuhtimispult
ei tööta
korralikult.
Parandus
Üldine
Toitenõuded
Voolutarve
Mõõtmed (umbes)
Netokaal (umbes)
Töökeskkonna temperatuur
Töökeskkonna niiskus
Laser
Signaalsüsteem
Alalisvool 9 V
13,5 W
225 x 40 x 175 mm
(L x K x S)
1,06 kg
5 °C kuni 40 °C
5% kuni 90%
Pooljuhtlaser
PAL
Pistikud
Audio/Video Sisend/Väljund ø3,5mm mini pistik x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne sünkroniseering
- Audio: 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Kõrvaklapipesad
ø3,5 mm stereo-minipistik x 2
Vedelkristallekraan
Paneeli suurus
Projektsioonisüsteem
Juhtimissüsteem
Resolutsioon
8,5 tolli (diagonaal)
R.G.B. ribad
TFT-aktiivmaatriks
480 x 234 (WQVGA)
Lisatarvikud
•
•
•
•
•
RCA Audio/videokaabel
Vahelduvvooluadapter (IM090WU-150B)
Autoadapter (G1000233)
Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi aku (liitium-aku)
Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata
muutuda.
15
DP382B-P_ALVALLK_EST_MFL5#7BC4F
8/21/08
Autos aja veetmine peatoele
paigaldatava konsooliga
10:39 AM
Page 16
Peatoele paigaldatav konsool
Paigaldaminen
a Eemaldage peatugi.
(Järgige oma auto
kasutusjuhendit.)
Te saate tagaistmel videot nautida, kinnitades
seadme esiistme tagaküljele.
Hoiatused:
• Juht ei tohi seda seadet sõiduki liikumise ajal
kasutada
Ärge kasutage seadet kohas, kus juht võib seda
näha
Juhi poolt selle seadme kasutamine või
vaatamine sõiduki liikumise ajal põhjustab
tähelepanu kõrvalejuhtimise, mis võib viia tõsiste
õnnetuste ja isikuvigastuste või varakahjustuseni.
• Ärge kinnitage ega eemaldage seadet juhtimise
ajal ning ärge kinnitage seda järgmistesse
kohtadesse, vastasel korral võib see lõppeda
vigastuse või liiklusõnnetustega:
- mujale kui istme tagaküljele
- kohta, mis segab juhi vaadet või auto juhtimist
- kohta, mis segab õhkpadja kasutamist
- kohta, mis segab juhtimisseadiseid
• Sõltuvalt peatoe tüübist võib juhtuda, et teil
ei ole võimalik konsooli kinnitada.
b Paigaldage peatoele
monteeritav tugiraam
nagu joonisel
näidatud.
a Kinnituskruvi
Kinnitab seadme konsoolile.
b Kalde fikseerimiskruvi
Fikseerib konsooli kaldenurga.
c Horisontaalne fikseerimiskruvi
Fikseerib konsooli horisontaalnurga
c Paigaldage konsooli
korpus tugiraamile.
d Vabastusnupp
Vajutage mõlemat nuppu konsooli korpuse
vabastamiseks tugiraamilt.
e Peatoele paigaldatav tugiraam
d Asetage seade
konsoolile ja kinnitage
see, kasutades
kinnituskruvi
19 cm
või
vähem
e Reguleerige konsooli
horisontaalne ja
kaldenurk ja nautige
seadet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising