LG PMBUSB00A.ENCXLEU Installation guide

LG PMBUSB00A.ENCXLEU Installation guide
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως
προτού εγκαταστήσετε το προϊόν.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο
από εγκεκριμένο προσωπικό.
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική
αναφορά μετά την λεπτομερή ανάγνωσή του.
Πύλη Modbus
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Λαμβάνετε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε
επικίνδυνες καταστάσεις και να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του
προϊόντος σας.
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος εάν αγνοηθούν οι
οδηγίες.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν αγνοήσετε τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού τραυματισμού ή
ζημιάς στο προϊόν.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η εγκατάσταση ή οι επισκευές από μη καταρτισμένα άτομα ενδέχεται
να θέσουν σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και άλλα άτομα.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον
Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα, μόνο από ειδικευμένο και
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για
χρήση από εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης, ο οποίος είναι
εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και διαθέτει τα κατάλληλα
εργαλεία και όργανα ελέγχου.
• Εάν δε διαβάσετε προσεκτικά και δεν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του
εξοπλισμού, υλικές ζημιές, τραυματισμός ή/και θάνατος.
Εγκατάσταση
• Να ζητάτε πάντα τη συνδρομή του κέντρου σέρβις ή εγκατάστασης
κατά την εγκατάσταση προϊόντων. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή τραυματισμός.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3
Κατά τη χρήση
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν. Μπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Μην αφήνετε να εισρεύσει νερό στο προϊόν. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή μηχανική βλάβη.
• Μην τραντάζετε το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη αν
τραντάξετε το προϊόν.
• Αν το προϊόν βραχεί, ζητήστε βοήθεια από το κέντρο σέρβις ή ένα
ειδικευμένο κατάστημα εγκαταστάσεων. Μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αγγίζετε το προϊόν χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα.
Μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη λόγω ζημιών σε εξαρτήματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
• Να ζητάτε πάντα τη συνδρομή του κέντρου τεχνικής εξυπηρέτησης ή
εγκατάστασης κατά την επανεγκατάσταση του εγκατεστημένου
προϊόντος. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη
ή τραυματισμός.
• Μην αποσυναρμολογείτε, μην επιδιορθώνετε και μην τροποποιείτε
προϊόντα μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε την ισχύ πριν την εγκατάσταση.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
• Γειώνετε πάντα το προϊόν. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
• Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ασφαλώς μονωμένη παροχή ρεύματος
που τηρεί τα πρότυπα IEC61558-2-6 και NEC Κατηγορίας 2.
Εάν δεν το τηρήσετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
έκρηξη ή τραυματισμός.
• Προσαρτήστε με ασφάλεια το κάλυμμα του ηλεκτρικού εξαρτήματος
στη Μονάδα. Αν το κάλυμμα του ηλεκτρικού εξαρτήματος της Μονάδας
δεν συναρμολογηθεί με ασφάλεια, θα μπορούσε να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω σκόνης, νερού κτλ.
4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην ακουμπάτε την πλακέτα όταν είναι συνδεδεμένη η ισχύς. Πιθανόν
να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη, τραυματισμός και
πρόβλημα στο προϊόν.
• Αποσυνδέστε τη μονάδα αν διαπιστώσετε ασυνήθιστο ήχο ή οσμή, ή
αν εξέρχεται καπνός από αυτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο σε χαμηλή τάση ασφαλείας,
η οποία αντιστοιχεί στη σήμανση της συσκευής.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για πρόσβαση στο ευρύ κοινό.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Κατά τη χρήση
• Μην καθαρίζετε χρησιμοποιώντας ισχυρά απορρυπαντικά όπως
διαλυτικά και να χρησιμοποιείτε μαλακά πανιά. Μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά ή παραμόρφωση του προϊόντος.
• Μην πιέζετε την οθόνη με πολύ δύναμη και μην πατάτε δύο κουμπιά
μαζί. Μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του
προϊόντος.
• Μην αγγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με υγρά χέρια.
Μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές
ικανότητες, ή με έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει
παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1. Όταν είναι επικολλημένο στο προϊόν αυτό το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο
απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από
τα αστικά απόβλητα, μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από
την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα συμβάλει στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης
αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΛΗΣ MODBUS
5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΛΗΣ MODBUS
Επί μέρους στοιχεία
Πύλη Modbus (1 EA)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης (1 EA)
Περιγραφή εξαρτημάτων
‫ڿ‬
LD05M
DI4
LD06M
LD04M
LD01M
ON
ON
‫ڻ‬
‫ھ ڼ‬
1
2 3 4
SW_01M
1
2 3 4
SW_02M
SW1
‫ڽ‬
RST_2
DO2
CH2
B-
A+
DIGITAL OUPUT
DO1
RS485
‫ں‬
‫ۀ‬
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το μοντέλο αυτό απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος (DC 12 V)
(Επιλέξτε έναν μετασχηματιστή απομόνωσης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC61558-2-6 και
NEC κατηγορίας 2.)
• Ελέγξτε το εύρος λειτουργίας του προϊόντος παρακάτω.
Τροφοδοσία ρεύματος
Εύρος λειτουργίας προϊόντος
DC 12 V
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
-20 ~ 65 °C
Υγρασία
0 ~ 98 % (χωρίς συμπύκνωση)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
LD02M LD03M
GND
DIGITAL INPUT
RS485
‫ہ‬
DI3
DI2
-
GND
DI1
B-
A+
‫ڹ‬
CH1
+
12VDC
‫ڸ‬
① Ρεύμα: DC 12 V
② RS485 (CH1):
Προς χειριστήριο τρίτου κατασκευαστή
③ RS485 (CH2): Προς εξωτερική μονάδα
④ Διακόπτης Dip (SW_01M):
Δεν χρησιμοποιείται
⑤ Διακόπτης Dip (SW_02M):
Ρύθμιση διεύθυνσης Modbus
⑥ RST_2: Επαναφορά
⑦ SW1: Δεν χρησιμοποιείται
⑧ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (DI1 - DI4):
Δεν χρησιμοποιείται
⑨ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (DO1 - DO2):
Δεν χρησιμοποιείται
⑩ Οθόνη (LED)
- LD01M / LD02M: BMS & Tx / Rx τρίτων
κατασκευαστών
- LD03M / LD04M: Εξωτερική Μονάδα Tx / Rx
- LD05M: Αναζήτηση εσωτερικής μονάδας
- LD06M: Σφάλμα
6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ MODBUS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ MODBUS
Μέθοδος εγκατάστασης
Κατά την εγκατάσταση της πύλης Modbus, χρησιμοποιείτε ράγα DIN για τη στήριξη και την εγκατάσταση
Κατόπιν πρέπει να καθορισθεί η διεύθυνση modbus. (Ρύθμιση διεύθυνσης Modbus: SW_02M)
Ανατρέξτε στην ‘Εικόνα Εγκατάστασης’ για τη διεύθυνση modbus και την καλωδίωση.
(Παράδειγμα εγκατάστασης)
Ράγα DIN
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πίνακας Διευθύνσεων Modbus (SW_02M)
h Όπως αποστέλλεται από το εργοστάσιο, η προεπιλεγμένη διεύθυνση Modbus είναι «1».
Διεύθυνση
SW_02M
Modbus
Αρ. S/W DIP
1
2
3
4
Διεύθυνση
SW_02M
Modbus
ON
OFF OFF OFF OFF
2
3
4
2
3
4
9
1
OFF OFF OFF
ON
1
2
3
4
2
3
4
ON
OFF
1
ON
ON
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
ON
OFF OFF OFF
ON
OFF OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
2
3
4
2
3
4
ON
OFF OFF
13
1
ON
ON
6
OFF
ON
OFF
ON
14
1
ON
ON
7
OFF
2
3
ON
ON
OFF
15
4
1
ON
ON
8
OFF
1
4
12
ON
5
1
4
ON
OFF OFF
1
3
11
ON
4
1
3
ON
OFF OFF
1
2
10
ON
3
1
2
ON
ON
2
1
1
ON
1
1
Αρ. S/W DIP
2
3
4
ON
ON
ON
16
1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ MODBUS
7
Σενάρια εγκατάστασης
Περίπτωση 1. Σενάριο εγκατάστασης μονού μοντούλ
Είναι δυνατό να συνδεθούν έως 16 εσωτερικές μονάδες
Κατά τη σύνδεση σε κάποια εξωτερική μονάδα, θα πρέπει να γίνεται σύνδεση στη γραμμή
επικοινωνίας κεντρικού χειρισμού
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η μοναδική εξωτερική μονάδα που είναι δυνατό να συνδεθεί είναι η εξωτερική μονάδα Multi-V 5.
• Όταν πραγματοποιούνται οι συνδέσεις με την εξωτερική μονάδα, πρέπει να συνδεθούν οι κύριες
μονάδες της κάθε εξωτερικής μονάδας.
• Η γραμμή επικοινωνίας πρέπει να ταιριάζει με τις πολικότητες Α και Β. Αν δεν είναι σωστή, δεν θα
λειτουργήσει.
• Προτού ενεργοποιήσετε την πύλη Modbus, ενεργοποιήστε για 3 λεπτά τις εσωτερικές και τις
εξωτερικές μονάδες. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να μη λειτουργήσει φυσιολογικά.
• Η διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι ρυθμισμένη μόνο από 00 έως 3F. Στην
αντίθετη περίπτωση, η θύρα Modbus δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη διεύθυνση.
(Παράδειγμα εγκατάστασης)
Bus-B
Bus-A
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
(BMS & εξοπλισμός τρίτων)
(Πύλη Modbus)
Bus-A
Bus-B
ṿṿṿ
(ODU)
<Σχ.1>
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για τη σύνδεση των καλωδίων ισχύος, επικοινωνίας και
σήματος, αφαιρέστε το περίβλημα στην άκρη του καλωδίου που
θέλετε να συνδέσετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον
ακροδέκτη τύπου ακίδας (JOBN153) για σύνδεση στο μπλοκ
ακροδεκτών
• Όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά που παρέχονται από το τοπικό
εμπόριο, καθώς και οι ηλεκτρικές εργασίες, πρέπει να
συμμορφώνονται με τους τοπικούς κώδικες.
Ακροδέκτης τύπου
ακίδας (JOBN153)
• Χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια.
• Όλες οι εργασίες καλωδίωσης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ MODBUS
Περίπτωση 2. Σενάριο εγκατάστασης μοντούλ σε σειρά
Το μοντούλ master μπορεί να συνδεθεί με έως και τρία μοντούλ slave.
- Το πλήθος των εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν εξαρτάται από το πλήθος των
μοντούλ.
- Η διεύθυνση Modbus του κάθε μοντούλ slave είναι καθορισμένη. (Ανατρέξτε στο Σχ. 2 / Ρύθμιση
διεύθυνσης Modbus: SW_02M)
Πλήθος πυλών Modbus
Master
Master + Slave (1 μονάδα)
Master + Slave (2 μονάδα)
Master + Slave (3 μονάδα)
Εσωτερική μονάδα
Μέγ. 16 μονάδες
Μέγ. 32 μονάδες
Μέγ. 48 μονάδες
Μέγ. 64 μονάδες
<Πίνακας 1>
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το πλήθος των εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν πρέπει να ταιριάζει με
εκείνο που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λειτουργήσει.
• Αν υπάρξει δυσλειτουργία στο μοντούλ όπου είναι συνδεδεμένες πάνω από μία πύλες Modbus
σε σειρά, η εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη δεν θα λειτουργήσει κανονικά.
• Η ρύθμιση των διευθύνσεων του κύριου και του εξαρτώμενου μοντούλ θα πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να μην επηρεάζουν το ένα το άλλο.
Bus-B
Bus-A
SLAVE ΕΣΜ #1: SLAVE ΕΣΜ #2:
Μέγ. 32
Μέγ. 48
μονάδες
μονάδες
MASTER ΕΣΜ:
Μέγ. 16
μονάδες
SLAVE ΕΣΜ #3:
Μέγ. 64
μονάδες
2 3 4
SW_02M
3
2 3 4
SW_01M
Διεύθυνση
Modbus: 2
1
DI4
DI3
GND
GND
DI2
LD06M
2 3 4
SW_02M
SW1
RST_2
DIGITAL OUPUT
B-
A+
CH2
DO1
RS485
DO2
DO1
1
4
LD04M
LD01M
1
SW1
DIGITAL OUPUT
B-
A+
2
DI1
CH1
+
12VDC
DI4
DI3
GND
GND
DI2
LD06M
2 3 4
SW_02M
CH2
DO2
DO1
CH2
B-
1
B-
A+
1
RS485
ON
ON
Bus-B
LD04M
2 3 4
SW_01M
LD05M
ON
RST_2
DIGITAL OUPUT
DIGITAL INPUT
RS485
LD02M LD03M
ON
ON
RST_2
RS485
Bus-A
DI1
CH1
DI4
GND
+
12VDC
1
SW1
LD05M
DO2
1
B-
A+
2 3 4
SW_01M
LD02M LD03M
ON
ON
-
DIGITAL INPUT
RS485
LD01M
LD05M
LD06M
LD04M
LD01M
1
-
DIGITAL INPUT
RS485
ON
DI3
B-
DI2
-
LD02M LD03M
GND
DI1
CH1
+
12VDC
A+
(BMS & εξοπλισμός τρίτων)
A+
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
(Παράδειγμα εγκατάστασης)
ON
2
3
4
Διεύθυνση
Modbus: 3
1
2
3
4
Διεύθυνση
Modbus: 4
Bus-A
Bus-B
ṿṿṿ
(ODU)
(ODU)
(ODU)
<Σχ.2>
(ODU)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ MODBUS
9
Περίπτωση 3. Σενάριο εγκατάστασης συνδυασμού μονών μοντούλ
1. Το πλήθος των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα
αυξάνεται ανάλογα με το πλήθος των κύριων μοντούλ.
2. Με ένα κύριο μοντούλ είναι δυνατή η σύνδεση 16 εσωτερικών μονάδων κατά το μέγιστο.
- Χρησιμοποιώντας συνδυασμό, είναι δυνατή η σύνδεση έως και 64 εσωτερικών μονάδων κατά
το μέγιστο.
3. Θα πρέπει να ρυθμιστούν διαφορετικές διευθύνσεις για κάθε μοντούλ master (Ρύθμιση
διεύθυνσης Modbus: SW_02M)
! ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν η διεύθυνση όλων των μοντούλ είναι η ίδια, δεν θα λειτουργήσει.
• Αν συνδεθούν πάνω από 16 εσωτερικές μονάδες σε κάθε κύριο μοντούλ, δεν θα υπάρξει
φυσιολογική λειτουργία.
(Παράδειγμα εγκατάστασης)
Bus-B MASTER #1
MASTER #2
MASTER #3
MASTER #4
Bus-A
(BMS & εξοπλισμός τρίτων)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Bus-A
Bus-B
(ODU)
Bus-A
Bus-B
Bus-A
(ODU)
<Σχ.3>
Bus-B
(ODU)
Bus-A
Bus-B
(ODU)
10 ΧΑΡΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΥΛΗΣ MODBUS
ΧΑΡΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΥΛΗΣ MODBUS
Baud Rate : 9 600 bps
Stop Bit : 1 stop bit
Parity : None Parity
Καταχώρηση coil (0x01)
①
Αρ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Δυφίο δεδομένων
Κλιματιστικό
Εξαεριστήρας
Λειτουργία (On/Off)
Λειτουργία (On/Off)
Αυτόματη κίνηση
Λειτουργία κλιματισμού (On/Off)
Προειδοποίηση φίλτρου Επαναφορά Προειδοποίηση φίλτρου Επαναφορά
Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου
Κλείδωμα τρόπου λειτουργίας Κλείδωμα τρόπου λειτουργίας
Κλείδωμα ταχύτητας ανεμιστήρα Κλείδωμα ταχύτητας ανεμιστήρα
Κλείδωμα θερμοκρασίας-στόχου Κλείδωμα θερμοκρασίας-στόχου
Κλείδωμα διεύθυνσης ΕΣΜ Κλείδωμα διεύθυνσης ΕΣΜ
Σε κράτηση
Ταχύς αερισμός
Σε κράτηση
Εξοικονόμηση ενέργειας
Λειτουργία
Καταχώρηση
0: Παύση / 1: Λειτουργία
0: Απενεργοποίηση / 1: Ενεργοποίηση
0: Κανονικό / 1: Επαναφορά
0: Ξεκλείδωμα / 1: Κλείδωμα
0: Ξεκλείδωμα / 1: Κλείδωμα
0: Ξεκλείδωμα / 1: Κλείδωμα
0: Ξεκλείδωμα / 1: Κλείδωμα
0: Ξεκλείδωμα / 1: Κλείδωμα
0: Απενεργοποίηση / 1: Ενεργοποίηση
0: Απενεργοποίηση / 1: Ενεργοποίηση
Καταχώρηση = (N-1) X 16 + ①
(N = Αριθμός εσωτερικής
μονάδας)
Λειτουργία
Καταχώρηση
0: Αποσυνδέθηκε / 1: Συνδέθηκε
0: Κανονικό / 1: Προειδοποίηση
0: Κανονικό / 1: Προειδοποίηση
Καταχώρηση = (N-1) X 16 + ①
(N = Αριθμός εσωτερικής μονάδας)
Λειτουργία
Καταχώρηση
Διακεκριμένη Descrete (0x02)
①
Αρ.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
10001
10002
10003
Δυφίο δεδομένων
Κλιματιστικό
Εξαεριστήρας
Συνδεδεμένη ΕΣΜ
Συνδεδεμένη ΕΣΜ
Προειδοποίηση
Προειδοποίηση
Προειδοποίηση φίλτρου Προειδοποίηση φίλτρου
Καταχώρηση Holding (0x03)
40001
40002
40003
Δυφίο δεδομένων
Κλιματιστικό
Εξαεριστήρας
Τρόπος λειτουργίας
Τρόπος λειτουργίας
Ταχύτητα ανεμιστήρα
Ταχύτητα ανεμιστήρα
Θερμοκρασία-στόχος
Θερμοκρασία-στόχος
40004
Θερμοκρασία-στόχος
Όριο (ανώτερο)
Θερμοκρασία-στόχος
Όριο (ανώτερο)
16,0 - 30,0 [°C] X 10
40005
Θερμοκρασία-στόχος
Όριο (κατώτερο)
Θερμοκρασία-στόχος
Όριο (κατώτερο)
16,0 - 30,0 [°C] X 10
40006
Σε κράτηση
Τρόπος λειτουργίας αερ.
0: ΕΝΘ, 1: Αυτόματα, 2: Κανονική
①
Αρ.
0: Ψύξη, 1: Αφύγρανση, 2: Ανεμιστήρας, 3: Αυτόματα, 4: Θέρμανση
1: Χαμηλή, 2: Μεσαία, 3: Υψηλή, 4: Αυτόματα
16,0 - 30,0 [°C] X 10
Καταχώρηση = (N-1) X 20 + ①
(N = Αριθμός εσωτερικής
μονάδας)
Καταχώρηση Input (0x04)
①
Αρ.
30001
30002
30003
30004
30005
30006
Δυφίο δεδομένων
Κλιματιστικό
Εξαεριστήρας
Κωδικός σφάλματος
Κωδικός σφάλματος
Θερμ. χώρου
Θερμ. RA
Θερμ. σωλήνα εισόδου
Θερμ. OA
Θερμ. σωλήνα εξόδου
Θερμ. SA
Σε κράτηση
Θερμ. σωλήνα εισόδου
Σε κράτηση
Θερμ. σωλήνα εξόδου
Λειτουργία
Καταχώρηση
0 - 255 ※ Ανατρέξτε στον πίνακα σφαλμάτων του προϊόντος.
-99.0 ~ 99.0 [℃] X 10
Καταχώρηση = (N-1) X 20 + ①
-99.0 ~ 99.0 [℃] X 10
(N = Αριθμός εσωτερικής
-99.0 ~ 99.0 [℃] X 10
μονάδας)
-99.0 ~ 99.0 [℃] X 10
-99.0 ~ 99.0 [℃] X 10
Representative : LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186
DM Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer : LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement