LG CM2520 Owner's manual

LG CM2520 Owner's manual
CEŠTINA
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Mikro Hi-Fi systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
CM2520 (CM2520, CMS2520F)
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 1
2012-03-22
7:22:09
1
Začínáme
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ
PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ
MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY
SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
TECHNIKOVI.
Symbol blesku se šipkou v
rovnostranném trojúhelníku slouží k
upozornění uživatele na přítomnost
neizolovaného napětí pod
ochranným krytem zařízení, které
může být dostatečně vysoké na
to, aby vystavilo osoby riziku úrazu
elektrickým proudem.
Znaménko vykřičníku v
rovnostranném trojúhelníku je
určené k upozornění uživatele na
důležité pokyny k obsluze a údržbě
(servisu), které by si měl uživatel
nastudovat v literatuře přiložené k
výrobku.
VAROVÁNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKOSTI.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do
stísněného prostoru, jakým je například knihovna
nebo podobná místa.
UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory.
Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.
Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a
mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit
je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být
zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel
ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento
výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako
jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy
je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou
dodrženy instrukce výrobce.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 2
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový
systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento
výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně
tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji
pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než
jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu
nebezpečným zářením. Chraňte se před přímým
zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se
otevírat kryt, je pod ním viditelné záření.
UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem
To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený
tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá
žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si pročtěte
specifikace v této uživatelské příručce;
Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné
a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely,
roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná
izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny
tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže
jeví známky poškození nebo opotřebování, je
třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a
požádat autorizované servisní centrum o výměnu
napájecího kabelu.
Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo
mechanickým poškozením, jako je zkroucení,
zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo
pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám,
zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze
zařízení.
Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku
napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte,
že zásuvka je lehce dostupná.
2012-03-22
7:22:09
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno baterií nebo
akumulátorem.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena vodě
(kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny
předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden
symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že
na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být
likvidovány odděleně od
běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou
nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 3
Likvidace nepoužitelných baterií/
akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená, že
se na ně vztahuje evropská směrnice
2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován
s chemickou značkou rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud
baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 %
olova.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo
akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob
vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:
Vyjměte starou baterii nebo akumulátor
provedením kroků vložení v opačném pořadí.
Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí
nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou
baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby
na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního
odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci
baterie nebo akumulátoru zdarma provozované
místní systémy recyklace. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm apod.
3
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná
místa dle pokynů národních nebo
místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit životní
prostředí před možnými negativními
dopady na prostředí a zdraví lidí a
zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám
sdělí vaše radnice, zpracovatel
odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.
Společnost LG Electronics tímto
prohlašuje, že tento výrobek splňuje
základní požadavky a další relevantní
ustanovení směrnic 2004/108/ES,
2006/95/ES a 2009/125/ES.
European Standards Centre(Evropské normy
centrum)
Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
2012-03-22
7:22:10
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
6
6
6
6
6
7
8
9
Bezpečnostní informace
Příprava
Příslušenství
Požadovaný přehrávatelný soubor
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
– Kompatibilní USB zařízení
– Náležitost USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
2
Připojení
10
10
10
10
11
11
Připojení reproduktorů
– Připojte reproduktory k zařízení
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení USB
– Připojení PORT. IN
– Připojení sluchátek
3
Ovládání
12
12
12
13
13
13
Základní činnosti
– CD/ USB Provoz
– Výběr složky
Další funkce
– Naprogramované přehrávání
– Zobrazení informace o souboru (ID3
TAG)
– Dočasné vypnutí zvuku
Ovládání rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Prohlížení informací o radiostanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu surround
Nastavení hodin
– Nastavení upozornění
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 4
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
– Nastavení časovače
– Osvětlení displeje (DIMMER)
Dodatečné ovládání
– Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone
– Kompatibilní iPod/iPhone
V závislosti na verzi softwaru vašeho iPod/
iPhone u nemusí fungovat ovládání iPod/
iPhoneu z přehrávače.
– Poslech hudby z přenosného zařízení
– Nahrávání na USB
– Pozastavení nahrávání
– Nastavení nahrávací přenosové
rychlosti a rychlosti nahrávání
2012-03-22
7:22:10
Obsah
4
Odstraňování problémů
20
Odstraňování problémů
5
Příloha
21
22
23
23
23
Obchodní známky a licence
Specifikace
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k disku
5
1
2
3
4
5
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 5
2012-03-22
7:22:10
6
1
Začínáme
Začínáme
Příprava
Kompatibilní USB zařízení
Přímý zápis USB
yy USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0
nebo USB 1,1.
yy MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou
pamětí.
Zapisuje hudby z CD na USB zařízení.
Přenosný vstup
yy Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna
USB zařízení.
Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného přístroje
(MP3, Notebook, atd.)
Náležitost USB zařízení
Vyrobeno pro iPod/iPhone
která vyžadují instalaci dalších programů
yy Zařízení,
po připojení přístroje k počítači, nejsou
podporována.
Užijte si hudbu z iPod/iPhoneu pomocí
jednoduchého připojení.
yy Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
Příslušenství
yy Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat
několik minut.
Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.
yy Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo
USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
yy K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
yy Souborový systém NTFS není podporován.
(podporován je pouze souborový systém FAT
(16/32) ).
Dálkové ovládání (1)
Baterie (1)
Požadovaný
přehrávatelný soubor
yy Tato jednotka není podporována, pokud celkový
počet souborů přesahuje 1 000.
yy Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy
pevných USB disků nejsou podporovány.
yy USB port přístroje nemůže být připojen k PC.
Jednotka nemůže být použita jako úschovné
zařízení.
Požadavky na hudební soubory
MP3/ WMA
Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/
WMA je omezena následovně :
yy Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3),
32 - 48kHz (WMA)
yy Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps
(WMA)
yy Maximální počet souborů: Méně než 999
yy Přípona souboru : “.mp3”/ “.wma”
yy Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
oporučujeme používat program Easy-CD
yy D
Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 6
2012-03-22
7:22:10
Začínáme
Dálkové
ovládání
• • • • • • a • • • • • • MENU/REPEAT :
POWER : Vypíná a zapíná zařízení.
-- Poslouchejte své nahrávky
znovu a znovu.
EQ : Můžete navolit optimální
zvuk.
OPEN/CLOSE : Otevře nebo zavře
nosič disku.
• • • • • • b • • • • • • PRESET/FOLDER W/S :
TUN. -/+ : Naladí požadovanou
radiostanici.
Cc/vV (Přeskočit/
hledat) :
-- Rychlé přetáčení dozadu nebo
dopředu.
-- Hledá ve složkách soubory
MP3/WMA. Pokud CD/USB
obsahuje soubory MP3/WMA,
které jsou přehrávány v několika
složkách, stiskněte volbu
PRESET/FOLDER W/S , kterou
chcete přehrávat.
-- Vyhledávání části stopy/
souboru.
-- Zvolte “navolit číslo” pro rádio
stanici.
d/M (Přehrávání/Pauza) : Spustí
nebo pozastaví přehrávání.
FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní
zdroj.
• • • • • • d • • • • • • MUTE @ : Vypnutí zvuku.
Instalace baterie
-- Přesune do předchozí nabídky v
režimu IPOD.
VOLUME W/S : Nastaví hlasitost
reproduktorů.
• • • • • • c • • • • • • SLEEP : Nastavit automatické
vypnutí systému ve stanoveném
čase.
(Regulátor světlosti : Okno displeje
se ztmaví na polovinu.)
INFO : Zobrazí informace o
vaší hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje značku ID3. Značka
poskytuje informace o Nadpisu,
Umělci, Albu nebo Času.
1
Začínáme
? : Tlačítko není k dispozici pro
všechny funkce.
7
Z ENTER :
-- Ukončí přehrávání nebo
nahrávání.
-- Vybere položku v režimu IPOD.
CLOCK : Pro nastavení hodin a
kontrolu času.
TIMER : S funkcí TIMER (časovač),
můžete vypnout nebo zapnout
přehrávání CD a příjem TUNERU v
požadovaném čase.
SET/RDS :
-- Potvrdí nastavení.
-- RDS (Radio Data System).
(Viz strana 14)
PTY : Vyhledá rádio stanice podle
typu rádia.
PROGRAM/MEMO :
-- Ukládá stanice rádií.
Odstraňte kryt baterie na zadní
části dálkového ovládání a vložte
jednu (velikost AAA) baterii tak,
aby odpovídala polarita 4 a5.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 7
-- Vytváří seznam skladeb, které
chcete poslouchat.
X REC : Přímý záznam USB.
2012-03-22
7:22:11
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a IPOD DOCKING SYSTEM
f Okno displeje
b Čidlo dálkového ovládání
g Podavač disku
c 1 (Napájení Zap./Vyp.)
h R (Otevřít/Zavřít)
Otevře nebo zavře nosič disku.
d F
Zvolí funkci a vstupní zdroj.
i VOL. +/-
T
Spustí nebo pozastaví přehrávání.
I
Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
TUN. -/+
Naladí požadovanou radiostanici.
Y/U (Přeskočit/hledat)
e USB Port
Po připojení USB zařízení lze přehrávat nebo
ukládat zvukové soubory.
PORT. IN
PHONES
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 8
2012-03-22
7:22:11
Začínáme
9
Zadní panel
1
Začínáme
a FM ANTENNA
b Konektory reproduktoru (L/R)
c Síťový kabel
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 9
2012-03-22
7:22:11
Připojení
10
Připojení reproduktorů
Připojte reproduktory k
zařízení
Připojte konektor na reproduktorovém kabelu k
terminálu reproduktoru.
2
Připojení
Každý reproduktorový konektor je barevně označen.
Použijte konektor stejné barvy, odpovídající
terminálu reproduktoru. Při připojování konektoru
k terminálu reproduktoru zatlačte konektor, dokud
zcela nezapadne.
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení USB
Připojte paměťové zařízení USB (nebo MP3
přehrávač atd.) k portu USB na čelní straně přístroje.
,,Poznámka
yy Vyjmutí zařízení USB z jednotky :
1. Zvolte jinou funkci/režim nebo stiskněte
tlačítko Z ENTER na dálkovém ovladači
nebo dvakrát za sebou tlačítko I na
přístroji.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
>>POZOR
Reproduktory obsahují magnetické části,
takže na televizi nebo na monitoru počítače
může dojít k deformaci barev. Používejte
reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky
televize nebo od monitoru počítače.
Barva
Reproduktor
Pozice
Bílá
Přední
Přední levý
Ćervená
Přední
Přední pravý
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 10
yy Svůj iPod/iPhone můžete nabít pouze přes
USB port. Instrukce pro poslech hudby z
Vašeho iPod/iPhoneu naleznete na straně 17.
2012-03-22
7:22:11
Připojení
Připojení PORT. IN
Připojení sluchátek
Propojte výstup (sluchátka nebo kabel) přenosného
přístroje (MP3 nebo PMP atd.) s konektorem
vstupního portu PORT. IN.
Pro soukromý poslech připojte pár
stereofonních sluchátek ( 3,5 mm zástrčka
telefonu) do konektoru PHONES jack na
přístroji.
11
2
Připojení
,,Poznámka
Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk, jeli zástrčka sluchátek připojena do konektoru
PHONES jack.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 11
2012-03-22
7:22:12
3
Ovládání
12
Ovládání
Základní činnosti
CD/ USB Provoz
1. Vložte disk stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE na
dálkovém ovladači nebo tlačítka R na přístroji.
Nebo připojte USB zařízení k USB portu.
2. Zvolte funkci CD nebo USB tlačítkem
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo
tlačítkem F na jednotce.
3
3. Vyberte stopu/soubor, který chcete přehrát
stisknutím tlačítka Cc/vV na
dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U na
přístroji.
Ovládání
Pro
Stop
Přehrávání
Pauza
Stiskněte na dálkovém ovládání
Opakované
opakovaně tlačítko MENU/REPEAT,
nebo
displej se změní v následujícím pořadí,
náhodné
RPT1 -> RPT DIR (Pouze MP3/ WMA) ->
přehrávání
RPT ALL -> RANDOM -> OFF
Výběr složky
1. Tiskněte opakovaně tlačítko
PRESET/FOLDER W/S na dálkovém ovladači,
dokud se neobjeví požadovaná složka.
2. Pro přehrání stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na přístroji. Začne
přehrávání prvního souboru ze složky.
Proveďte toto
Stiskněte tlačítko Z na dálkovém
ovladači nebo tlačítko I na
přístroji.
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na
přístroji.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
d/M na dálkovém ovladači nebo
tlačítko T on na přístroji.
Stiskněte Y/U na jednotce
nebo Cc/vV na
dálkovém ovládání a přeskočte
stopu/soubor ve stavu zastavení.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
U na přístroji nebo vV na
dálkovém ovládání a přejděte na
další stopu/soubor.
Přechod na
další stopu/ Při přehrávání kratším než 2
sekundy stiskněte tlačítko Y
soubor
na jednotce nebo Cc na
dálkovém ovládání a přejděte na
předchozí stopu/soubor.
Vyhledání
části stopy
Při přehrávání delším než 3
sekund stiskněte tlačítko Y na
přístroji nebo tlačítko Cc na
dálkovém ovládání a přejděte na
začátek stopy/souboru.
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko Y/U na
přístroji nebo tlačítko
Cc/vV na dálkovém
ovladači a uvolněte jej v okamžiku,
kdy chcete začít poslouchat.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 12
2012-03-22
7:22:12
Ovládání
Další funkce
Ovládání rádia
Naprogramované přehrávání
Poslech rádia
Funkce programu vám poskytuje možnost uložení
vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo
zařízení USB.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovládání nebo tlačítko F na přístroji dokud
se v okně displeje nezobrazí text FM. Dojde k
naladění poslední poslouchané stanice.
Program může obsahovat 20 stop/soubory.
1. Vložte CD nebo USB a počkejte na jeho přečtení.
2. Při zastavení stiskněte na dálkovém ovládání
PROGRAM/MEMO.
3. Stisknutím tlačítka Cc/vV na
dálkovém ovladači nebo Y/U na jednotce
k výběru stopu/soubor.
5. Pro přehrání naprogramovaných hudebních
stop/souborů stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovladači nebo tlačítko T na přístroji.
6. Pro vymazání vašeho výběru stiskněte dvakrát
tlačítko Z na dálkovém ovladači nebo tlačítko
I na přístroji.
,,Poznámka
2. Stiskněte a přidržte tlačítko TUN. -/+ přibližně
na dvě vteřiny, dokud se údaj kmitočtu nezačne
měnit, poté jej uvolněte. Prohledávání se zastaví
po nalazení stanice.
Nebo
3
Stiskněte opakovaně TUN. -/+.
3. Upravte hlasitost opakovaným stisknutím
tlačítka VOL+/- na přístroji nebo tlačítka
VOLUME W/S na dálkovém ovládání.
Ovládání
4. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM/
MEMO skladbu uložte a přejděte na další
skladbu.
13
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači. Toto
má za následek změnu volby kanálů ze sterea na
mono a obvykle zlepšení příjmu.
Programy se také vymažou pokud disk nebo
USB zařízení je vyjmuto, jednotka vypnuta
nebo funkce jsou přepnuty na další.
Zobrazení informace o
souboru (ID3 TAG)
V průběhu přehrávání MP3 obsahujících informace
o souboru, můžete tyto informace zobrazit stiskem
tlačítka INFO.
Dočasné vypnutí zvuku
Stiskněte tlačítko [email protected] na dálkovém ovládání
a použijte funkci mute přístroje.
Na přístroji lze použít funkci mute například při
telefonním hovoru, symbol režimu mute “q” se
zobrazí v okně zobrazení.
Chcete-li jej zrušit, znovu stiskněte tlačítko
[email protected] na dálkovém ovládání nebo změňte
úroveň hlasitosti.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 13
2012-03-22
7:22:12
14
Ovládání
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.
Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost
nastavena na nízkou úroveň.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovladači nebo tlačítko F na přístroji, dokud se
nezobrazí nápis FM v okně displeje.
2. Zvolte požadovanou frekvenci stiskem TUN. -/+.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY. V okně
displeje bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte PRESET/FOLDER W/S pro volbu
předvoleného počtu čísel, které si přejete.
3
Prohlížení informací o
radiostanici
FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data
System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje
informace o aktuální rozhlasové stanici. Stiskněte
opakovaně RDS pro zobrazení všech možností typů
informací :
PS (Programme Service Name) (Název
stanice)
Název stanice se zobrazí na displeji.
Ovládání
PTY
(Programme Type Recognition)
(Rozpoznání typu programu)
Název typu programu (např. Jazz nebo
Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT
(Radio Text) (Radiotext)
Textová zpráva obsahující speciální
informace z vysílání stanice. Text může
běžet po displeji.
CT
( Time controlled by the channel) (Čas
řízený stanicí)
Zobrazuje datum a čas, který vysílá a řídí
radiostanice.
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMO.
Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech dané stanice stiskněte
PRESET/FOLDER W/S.
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a držte PROGRAM/MEMO po dobu
dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis “CLEAR”
(Odstranit vše).
2. Stiskněte PROGRAM/MEMO a vymažete
všechny uložené rozhlasové stanice.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 14
Můžete vyhledat rádio stanice podle typu programu
stisknutím tlačítka RDS. Displej zobrazí poslední
používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát
tlačítko PTY pro zvolení Vámi preferovaného typu
programu. Stiskněte a podržte tlačítko C/V
Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se
zastaví, když je stanice nalezena.
2012-03-22
7:22:12
Ovládání
Nastavení zvuku
Nastavení režimu surround
Systém má číselné údaje přednastavené na
okolní zvukové pole. Pomocí EQ můžete vybírat
požadovaný režim zvuku.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
NA DISPLEJI
AUTO EQ
BASS BLAST
BYPASS
Nastaví ekvalizér do režimu,
který je nejpodobnější žánru
uvedenému v ID3 tagu
hudebního souboru MP3.
Tento program propůjčuje
zvuku entuziastickou atmosféru,
která vám dává pocit, že jste na
skutečném rockovém, popovém
nebo klasickém koncertě.
Nastavení hodin
1. Zapněte jednotku.
2. Podržte tlačítko CLOCK alespoň na 2 sekundy.
3. Stisknutím tlačítka Cc/vV. vyberte
režim alarmu.
- AM 12:00 (pro zobrazení dopoledního a
odpoledního času) nebo 0:00 (pro 24 hodinové
zobrazení).
4. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SET.
5. Stisknutím tlačítka Cc/vV. zvolte
počet hodin.
6. Stiskněte tlačítko SET.
7. Stisknutím tlačítka Cc/vV. zvolte
počet minut.
8. Stiskněte tlačítko SET.
3
Ovládání
POP
CLASSIC
ROCK
Popis
15
V průběhu přehrávání zesiluje
efekty výšek, basů a efekt
surround soundu.
Můžete si vychutnávat zvuk bez
efektů ekvalizéru.
,,Poznámka
Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné
provést i po změně zvukové stopy.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 15
2012-03-22
7:22:12
16
Ovládání
Nastavení upozornění
Nastavení časovače
Přístroj lze používat jako hodiny s budíkem.
Před nastavením alarmu je nutné nastavit hodiny.
Opakovaným tisknutím tlačítka SLEEP lze nastavit
požadovanou dobu, a to mezi 10 a 180 minutami.
Po uplynutí nastavené doby se jednotka vypne.
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte tlačítko TIMER. Všechny funkce blikají.
3. Zobrazí-li se funkce, kterou chcete být buzeni,
stiskněte tlačítko SET.
4. Zobrazí se nápis „ON TIME“ (čas zapnutí). Toto
je požadovaný čas, kdy se má přístroj zapnout.
Stisknutím tlačítka Cc/vV změňte
počet hodin a minut a volbu uložte stisknutím
tlačítka SET.
3
5. Zobrazí se nápis „OFF TIME“ (čas vypnutí). Toto je
požadovaný čas, kdy se má přístroj vypnout.
Ovládání
6. Stisknutím tlačítka Cc/vV.
změňte počet hodin a minut a volbu potvrďte
stisknutím tlačítka SET.
7. Stisknutím tlačítka Cc/vV upravte
požadovanou hlasitost a volbu potvrďte
stisknutím tlačítka SET.
Pro zrušení funkce spánek, stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP dokud se neobjeví “SLEEP 10”, poté
ještě jednou stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se
nezobrazí “SLEEP 10”.
,,Poznámka
yy Můžete zkontrolovat zbývající čas před tím,
než se jednotka vypne.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP (Spánek). Na okně
displeje se zobrazí zbývající část.
Osvětlení displeje (DIMMER)
Jednou stiskněte tlačítko SLEEP. LED dioda na
přední straně panelu je vypnutá a okno displeje se
o polovinu ztmaví. Pro zrušení tiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP pro zvýšení jasu.
,,Poznámka
yy Nastavíte-li hodiny a budík, můžete čas
zkontrolovat stisknutím tlačítka CLOCK
nebo budík stisknutím tlačítka TIMER i v
případě, že je přístroj vypnutý.
yy Je-li budík již nastaven, jedním stisknutím
tlačítka TIMER budík zrušte. Chcete-li budík
aktivovat, stiskněte znovu tlačítko TIMER.
yy Jsou-li již hodiny nebo budík nastaveny,
stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK nebo
tlačítko TIMER po dobu alespoň 2 sekund a
restartujte hodiny nebo budík.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 16
2012-03-22
7:22:12
Ovládání
Dodatečné ovládání
Pro
17
Do this
ON UNIT
ON REMOTE
Pozastavení
nebo restart
T
d/M
V tomto režimu budete moci poslouchat hudbu
z iPod/iPhoneu. Bližší informace o iPod/iPhoneu
naleznete v uživatelské příručce zařízení iPod/
iPhone.
Přeskočení
Y/U
Cc/vV
Vyhledávání
Stiskněte
a podržte
tlačítko
Y/U
Stiskněte
a podržte
tlačítko
Cc/vV
Přechod k
předešlé
nabídce.
-
REPEAT
(MENU)
Přechod na
požadovanou
položku
-
PRESET.
FOLDER
W/S
Vyberte
položku
I
Z ENTER
1. Důkladně připojte iPod/iPhone . Výš iPod/
iPhone se automaticky zapne a spustí nabíjení.
3
Ovládání
Přehrávání ze zařízení iPod/
iPhone
Kompatibilní iPod/iPhone
Doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi
softwaru.
Přístroj podporuje následující modely.
yy iPod touch 1 G, 2 G, 3 G, 4 G
yy iPod classic
2. Zapněte přístroj.
3. Pro výběr funkce iPod stiskněte tlačítko F na
přístroji nebo tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovladači. Váš iPod/iPhone můžete ovládat
pomocí jeho displeje přes dodaný dálkový
ovladač a také přes ovládání iPod/iPhoneu.
yy iPod with video
yy iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G
yy iPod mini
yy iPod with click wheel
yy iPhone 4S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3G
V závislosti na verzi softwaru vašeho iPod/iPhone
u nemusí fungovat ovládání iPod/iPhoneu z
přehrávače.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 17
2012-03-22
7:22:12
18
Ovládání
,,Poznámka
yy Přístroj iPod/iPhone lze nabíjet i když je
vypnutý.
yy Zobrazí-li přístroj chybové hlášení, řiďte
se uvedenými pokyny. Chybové hlášení
“ERROR”.
- Váš iPod/iPhone není řádně připojen.
- Přístroj identifikoval váš iPod/iPhone jako
neznámé zařízení.
- Váš iPod/iPhone má téměř vybitou baterii.
/ Je nutné baterii dobít.
/ Jsou-li baterie vašeho iPod/iPhone u
téměř vybité, může nabíjení trvat déle.
3
yy Je-li připojen iPod/iPhone, není dostupná
funkce nahrávání.
Ovládání
yy V závislosti na verzi softwaru iPod/iPhone
u jej nemusí být možné prostřednictvím
přístroje ovládat. Doporučujeme
nainstalovat nejnovější verzi softwaru.
yy Chcete-li použít aplikaci, uskutečnit hovor
nebo poslat či přijmout SMS zprávu atd.
prostřednictvím iPodu touch nebo iPhonu,
odpojte jej nejdříve od přístroje.
yy Pokud při používání iPod/iPhone u narazíte
na problém, navštivte stránku www.apple.
com/support.
Poslech hudby z přenosného
zařízení
Jednotka může přehrávat hudbu z mnoha typů
externích zařízení. (Viz strana 11)
1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru
PORT. IN na jednotce.
2. Stiskem tlačítka 1 (POWER) zapněte zařízení.
3. Stisknutím tlačítka F na přístroji nebo tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači zvolte funkci
PORTABLE.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.
Nahrávání na USB
1. Připojte USB k jednotce.
2. Stisknutím tlačítka F na přístroji nebo tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači zvolte jednu
z funkcí.
Záznam jedné stopy - Po přehrání zvoleného
souboru jej lze uložit na USB zařízení.
Záznam všech stop - Po zastavení lze uložit na
USB zařízení.
Zápis seznamu programu - Po přechodu na
naprogramovaný seznam jej můžete nahrát na
USB. (Viz strana 13)
3. Stisknutím tlačítka REC X na dálkovém ovladači
spusťte záznam.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko Z na
dálkovém ovladači nebo tlačítko I na přístroji.
Pozastavení nahrávání
Stisknutím tlačítka REC X na dálkovém ovladači
během záznamu jej pozastavíte. Opětovným
stisknutím tohoto tlačítka bude zařízení pokračovat
v nahrávání. (Pouze u přenosného rádia)
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 18
2012-03-22
7:22:12
Ovládání
Nastavení nahrávací přenosové
rychlosti a rychlosti nahrávání
1. Stiskněte tlačítko REC X na dálkovém ovladači
na déle než 3 sekundy.
2. Pro volbu přenosové rychlosti použijte tlačítko
Y/U na přístroji nebo tlačítko
Cc/vV na dálkovém ovladači :
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Výběr rychlosti záznamu provedete opětovným
stisknutím tlačítka REC X na dálkovém ovladači.
4. Pro výběr požadované rychlosti nahrávání
stiskněte tlačítko Y/U na přístroji nebo
tlačítko Cc/vV na dálkovém
ovladači. (Pouze AUDIO CD)
X2 SPEED
- Teď můžete nahrávat hudební soubor.
5. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka REC X
na dálkovém ovladači.
6. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko I na
přístroji nebo tlačítko Z na dálkovém ovladači.
,,Poznámka
ůžete zkontrolovat na obrazovce
yy M
procentní rychlost zápisu USB v průběhu
nahrávání. (Pouze MP3/ WMACD).
yy V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný
zvuk.
yy Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání
byl soubor do této doby nahrán a uložen.
(Kromě souborů MP3/WMA)
yy V průběhu nahrávání na USB neodpojujte
zařízení USB. Může to způsobit vytvoření
neúplného souboru a může se stát, že jej
nebude možné odstranit z počítače.
yy Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na
obrazovce zprávy jako “NO USB”, “ERROR”,
“FULL” nebo “NO REC”
yy Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo
externí HDD nemůže být použit pro zápis
na USB.
3
Ovládání
X1 SPEED
- Při procesu nahrávání můžete poslouchat
hudbu.
19
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor
je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
yy Nelze nahrát více než 999 souborů.
yy Bude uloženo následovně.
AUDIO CD
MP3/ WMA
další zdroje*
* : TUNER, PORTABLE a podobně.
Neoprávněné pořizování kopií chráněných
materiálů, například počítačových programů,
souborů, vysílání a zvukových nahrávek,
může znamenat porušení autorských práv a
může také být trestným činem. Tento přístroj
nesmí být k těmto účelům využíván.
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 19
2012-03-22
7:22:13
4
Odstraňování problémů
20 Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
PROBLÉM
PŘÍČINA & ODSTRANĚNÍ
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny.
Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
yy Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci. Stiskněte FUNCTION a
zkontrolujte vybrané.
Není zvuk.
yy Kabely reproduktorů nejsou správně připojeny. Připojte je správně.
yy Hlasitost je nastavena na minimum.
Pro upravení hlasitosti použijte ovladač hlasitosti.
yy Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk.
4
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 21)
Odstraňování problémů
yy Disk je umístěn obráceně.
Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.
yy Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena. Upravte pozici.
yy Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Nalaďte stanici ručně.
Radiostanice nemohou
yy Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice
být řádně naladěny.
byly vymazány (pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic).
Přednastavení některých rádiových stanic, viz strana 14 pro více informací.
yy Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání na přístroji.
Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na přístroji.
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.
Používejte dálkové ovládání v rozmezí 16 stop (5 m).
yy Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.
iPod/iPhone nefunguje.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 20
yy Zkontrolujte, zda je přehrávač správně zapojen do přístroje.
Připojte jej k přístroji správně.
2012-03-22
7:22:13
5
Příloha
Příloha
Obchodní známky a
licence
21
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Když je tato
možnost nastavena na Live File System, nelze disk
použít na přehrávačích LG.
(Mastered / Live File System: Systém formátu disku
pro Windows Vista)
Označení „Made for iPod“ (Vyrobeno pro iPod),
resp. „Made for iPhone“ (Vyrobeno pro iPhone)
znamená, že dané elektronické příslušenství
bylo speciálně navrženo pro připojení k iPodu,
resp. iPhonu a bylo certifikováno výrobcem
na splnění provozních požadavků společnosti
Apple. Společnost Apple neodpovídá za
provozní vlastnosti tohoto zařízení nebo
jeho vyhovění bezpečnostním a zákonným
předpisům. Pamatujte na to, že používání tohoto
příslušenství společně se iPodem a iPhonem
může narušit kvalitu bezdrátového připojení.
5
Příloha
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 21
2012-03-22
7:22:13
22 Příloha
Specifikace
Obecně
Zdroj napájení
200 - 240 V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie
35 W
Rozměry
2,3 kg
Vnější rozměry (Š x V x H)
230 x 125 x 243 mm
Provozní podmínky Teplota
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Pracovní vlhkost
5 % - 85 %
Tuner
FM rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz nebo 87,50 – 108,00 MHz
Zesilovač
Výstupní výkon
30 W + 30 W
CD
Frekvenční přenos
40 Hz - 20 kHz
Odstup signál šum
70 dB
5
Dynamický rozsah
55 dB
Příloha
USB
Verze USB
Napájení sběrnice
USB 2,0 nebo USB 1,1
DC 5 V 0 500 mA
iPod/iPhone DC 5 V 0 1 A
Reproduktory
Typ
2 Způsoby 2 reproduktory
Impedance
6Ω
Jmenovitý vstupní výkon
30 W
Max. vstupní výkon
60 W
Čisté rozměry (Š x V x H)
150 x 251 x 170 mm
Čistá hmotnost (1EA)
1,56 kg
yy Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 22
2012-03-22
7:22:13
Příloha 23
Údržba
Zacházení s jednotkou
Poznámky k disku
Zacházení s disky
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.
Při přepravě jednotky
Uložení disků
Uchovejte prosím originální přerpavní krabici a
obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit
jednotku pro maximální ochranu opět zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve
výrobně.
Po přehrávání uložte disk zpět do obalu.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
Uchovávejte vnější povrchy čistý
Čištění disků
Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní
sprej u jednotky.
Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol,
benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo
antistatický sprej určený na starší vinylové desky.
Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.
Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
blízkosti jednotky po dlouhou dobu.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte
měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím
roztoku. Nepoužívejte silných rozpoouštědel jako
je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou
poškodit povrch jednotky.
5
Příloha
Údržba jednotky
Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické
snímací čočky a části hnacího kotouče jsou
znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může
být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte
na nejbližší autorizované servisní středisko.
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 23
2012-03-22
7:22:13
CM2521_DP_AHUNLLK_CZE.indd 24
2012-03-22
7:22:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement