LG CM2760 Owner's manual

LG CM2760 Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Mikro Hi-Fi
Audio
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
CM2760 (CM2760, CMS2760F)
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Začínáme
Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít
dostatečnou velikost k vytvoření
rizika úrazu elektrickým proudem
pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
UPOZORNĚNÍ: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou
plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v důsledku
elektrického výboje správně fungovat.
UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nesmějí být pokládány
žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené
svíce.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte
při intalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění
spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí.
Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení
na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto
zařízení by se nemělo umisťovat do vestavěných kusů
nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není
zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo
podle pokynů výrobce.
VÝSTRAHA: Tento výrobek využívá laserový systém.
Abyste měli jistotu, že používáte tento výrobek
správně, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou
příručku a ponechejte si ji pro budoucí použití. Pro
bližší informace se obraťte na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se
na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než
jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu
nebezpečným zářením. Abyste zamezili přímému
zásahu laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat
kryt.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení
v případě nouze.
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení. Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené
zásuvky ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky,
prodlužovací šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo
poškozená nebo prasklá izolace vodičů představují
nebezpečí. Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k
úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně
kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její
vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu,
odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte
vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném
servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje
špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení,
jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí,
přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní
pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům,
kde šňůra vychází ze zařízení.
1
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
3
4
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
1
Začínáme
Jak bezpečně vyjmout baterie nebo napájecí
jednotku ze zařízení: Chcete-li vyjmout starou
baterii nebo napájecí jednotku, postupujte podle
pokynů pro jejich instalaci, avšak v opačném pořadí. Z
důvodu ochrany životního prostředí před kontaminací
a možného ohrožení zdraví lidí a zvířat, musí se
staré baterie nebo napájecí jednotky odkládat do
příslušných kontejnerů v určených sběrných místech.
Nelikvidujte baterie nebo napájecí jednotky spolu
s ostatním odpadem. Doporučuje se, abyste využili
místní bezplatnou službu pro sběr baterií nebo
napájecích jednotek (nemusí být ve vaší oblasti k
dispozici). Baterie nebo napájecí jednotky by neměly
být vystaveny nadměrnému teplu, například ze
slunečnímu záření, ohně apod.
Začínáme
5
Symboly
~
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
1
Odkazuje na zařízení třídy II.
Začínáme
0
Odkazuje na střídavý proud (AC).
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
3
8
9
9
9
9
10
12
14
Bezpečnostní informace
Unikátní funkce
Požadovaný přehrávatelný soubor
– Požadavky na hudební soubory
– Kompatibilní USB zařízení
– Náležitost USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
2
Připojení
15
15
16
16
16
Připojení reproduktorů
– Připojení reproduktorů k přístroji
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení USB
– Připojení PORT.IN
3
Ovládání
17
17
17
18
18
18
18
19
Základní činnosti
– CD/ USB Provoz
– Automatické přehrávání
Další funkce
– Naprogramované přehrávání
– Odstranění naprogramovaného seznamu
– Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)
– Vyhledávání složky a souboru MP3/WMA/
FLAC
– Odstranění souboru MP3/WMA/FLAC
– Dočasné vypnutí zvuku
– Nastavení časovače
– Osvětlení displeje
– DEMO funkce
– REŽIM ZOBRAZENÍ
– Automatické vypnutí
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
Použití bezdrátové technologie BLUETOOTH®
– Přehrávání hudby ze zařízení BLUETOOTH
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– Na své zařízení Bluetooth nainstalujte
aplikaci „Music Flow Bluetooth“
Ovládání rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Prohlížení informací o radiostanici (Volitelné)
Nastavení zvuku
Dodatečné ovládání
– Nahrávání na USB
– Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a
rychlosti nahrávání
Nastavení hodin
– Nastavení hodin s aplikací „Music Flow
Bluetooth”
– Použití přehrávače jako budíku
LG Sound Sync
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
24
24
26
26
26
26
26
26
27
27
27
28
29
29
29
30
Obsah
4
Odstraňování potíží
31
Odstraňování potíží
5
Dodatek
32
33
34
34
34
34
Hlavní zařízení
Reproduktory
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k disku
Obchodní známky a licence
7
1
2
3
4
5
8
Začínáme
Unikátní funkce
1
BLUETOOTH
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Přímé nahrávání na USB
Zapisuje hudbu na USB zařízení.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth je aplikace navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některé z nejnovějších audio
zařízení LG. Viz strana 24-25
LG Sound Sync
Tato funkce kontroluje úroveň hlasitosti tohoto
přístroje pomocí dálkového ovladače LG TV, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
Začínáme
Požadovaný
přehrávatelný soubor
Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/
WMA/FLAC je omezena následovně.
yy Vzorkovací frekvence :
MP3 : 8 - 48 kHz
WMA : 8 - 48 kHz
FLAC : 8 - 192 kHz (USB),
8 - 48 kHz (CD)
yy Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy Maximální počet souborů : Data CD : Datové CD:
999 / USB: 2000
yy Maximální počet složek : Datové CD: 99 / USB: 200
yy Přípona souboru : “.mp3”/ “.wma”
yy Některé soubory MP3/WMA/FLAC nemusí být
možné přehrávat, a to v závislosti na typu nebo
formátu souboru.
yy Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
yy Doporučujeme používat program Easy-CD Creator,
který vytváří systém souborů ISO 9660.
yy Podpora kanálu (FLAC) : Až 2 kanály
yy Podpora bitu/vzorku výstupu (FLAC) : 24 bit
yy bps (FLAC) : Až 2,5 Mbps
Formát DTS není podporován. V případě zvukového
formátu DTS nedojde k výstupu zvuku.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Když je tato
možnost nastavena na Live File System, nelze disk
použít na přehrávačích LG.
(Mastered / Live File System: Systém formátu disku
pro Windows Vista)
Kompatibilní USB zařízení
yy MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou
pamětí.
yy USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0
nebo USB 1,1.
yy Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna
USB zařízení.
Náležitost USB zařízení
yy Zařízení, která vyžadují instalaci dalších
programů po připojení přístroje k počítači, nejsou
podporována.
yy Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
yy Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB
HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
yy Souborový systém NTFS není podporován.
(podporován je pouze souborový systém FAT
(16/32) ).
yy Tento přístroj rozeznává až 2000 souborů.
yy Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných
USB disků nejsou podporovány.
yy USB port přístroje nemůže být připojen k PC.
Jednotka nemůže být použita jako úschovné
zařízení.
yy Některá USB nemusí s touto jednotkou
spolupracovat.
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
9
10 Začínáme
Dálkové ovládání
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Napájení) : Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.)
nebo OFF (vyp.).
B (Otevřít/Zavřít) : Otevře nebo zavře zásuvku pro
disk.
1
Začínáme
VOL +/- : Nastaví hlasitost reproduktorů.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Hledá ve složkách soubory MP3/WMA/FLAC.
V případě přehrávání disku USB obsahujícího
soubory MP3/WMA/FLAC ve více složkách
vyberete stisknutím
PRESET/FOLDER W/S tlačítka složku, kterou
chcete přehrávat.
-- Zvolte “navolit číslo” pro rádio stanici.
F : Zvolí funkci a vstupní zdroj.
: Vypnutí zvuku.
PROGRAM/MEMORY :
-- Ukládá rozhlasové stanice.
-- Odstraní všechny uložené stanice.
-- Vytváří naprogramovaný seznam, které chcete
poslouchat.
REPEAT : Přehrává opakovaně nebo náhodně stopy
/ soubory.
DELETE :
-- Odstraní soubory MP3/WMA/FLAC.
-- Odstraní skladbu z naprogramovaného seznamu.
Výměna baterie
Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového
ovládání a vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se
správně připojeným 4 a 5.
Začínáme 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
INFO :
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v ID3 tagu. Obsahujícími název,
interpreta, album a časové informace.
-- V režimu Bluetooth nahlíží na adresu propojeného
zařízení Bluetooth.
TUNING -/+ : Naladí požadovanou radiostanici.
C/V (Přeskočit/Vyhledat) :
-- Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
-- Vyhledávání části stopy/souboru
d/M (Přehrávání/ pauza) :
-- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
-- Vybere režim STEREO/MONO.
Z (Stop) :
-- Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
-- Zruší funkci DELETE.
DIMMER : Okno displeje se ztmaví na polovinu.
SLEEP : Nastavit automatické vypnutí systému ve
stanoveném čase.
CLOCK :Nastaví hodiny a zkontroluje čas.
ALARM : S funkcí ALARM můžete zapnout
přehrávání CD, USB a příjem tuneru v požadovaném
čase.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Potvrdí nastavení hodin a alarmu.
USB REC : Nahrávání na USB.
DISPLAY MODE : Změní režim zobrazení.
PTY : Vyhledá radiostanice podle typu rádia.
? : Tlačítko není pro žádnou funkci dostupné.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Můžete navolit optimální zvuk.
12 Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a
b
i
j
c
k
d
e
l
f
m
g
n
o
h
Začínáme 13
i Čidlo dálkového ovládání
b 1/! (VYPÍNAČ)
Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF
(vyp.).
j z/M (Přehrávání/ pauza)
- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- Vybere režim STEREO/MONO.
c FUNC.
Zvolí funkci a vstupní zdroj.
k h
Změna vstupního zdroje na Bluetooth.
d Nastavuje hlasitost reproduktorů.
Pohybujte prstem okolo dotekového kolečka.
l V (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vpřed.
- Přejít na následující stopu/soubor.
- Naladí požadovanou radiostanici.
m B
e C (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vzad.
- Přejde na předchozí stopu/soubor.
- Naladí požadovanou radiostanici.
f Bass Blast
Vybírá efekt BASS.
g USB
Přehrává zvukové soubory připojením k USB
zařízení.
h Nosič disku
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.
n PORT. IN
Připojit k přenosnému přístroji.
o Z (Zastavení)
Zastaví přehrávání.
>>Výstraha
Upozornění pro používání dotykových tlačítek
yy Při ovládání dotykových tlačítek mějte čisté a
suché ruce.
-- Ve vlhkém prostředí otřete z tlačítek před
použitím veškerou vlhkost.
yy Nemačkejte dotyková tlačítka příliš silně, aby
fungovala.
-- Pokud použijete příliš mnoho síly, můžete
poškodit čidlo tlačítek.
yy Stiskněte tlačítko, které chcete, aby provedlo
správně danou funkci.
yy Dávejte pozor, aby na dotykových tlačítkách
nebyl žádný vodivý materiál, jako např. kovový
předmět. Mohlo by dojít k poruše.
1
Začínáme
a Okno displeje
14 Začínáme
Zadní panel
1
Začínáme
a
b
a FM ANTENNA
b POWER IN
c Koncovky SPEAKERS (L/R)
c
Připojení 15
Připojení reproduktorů
Připojení reproduktorů k přístroji
Kabel k zařízení připojíte tak, že stisknete každou
plastovou západku k otevření připojovací svorky na
jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku.
yy Buďte opatrní a nedovolte dětem, aby
vkládaly ruce nebo jiné předměty do tzv.
*Vlnovod reproduktoru : Otvor pro vydatný
bassový zvuk na reproduktoru (uzavřený).
yy Používat pouze reproduktor dodaný společně
s tímto zařízením. Použití jakéhokoliv jiného
reproduktoru může vést k poruše.
yy Reproduktory obsahují magnetické části,
takže na televizi nebo na monitoru počítače
může dojít k deformaci barev. Používejte
reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky
televize nebo od monitoru počítače.
yy Reproduktory neskládejte na sebe a dávejte
pozor, aby reproduktor nespadl. Jinak může
dojít k poruše reproduktoru, případně zranění
osob a/nebo poškození majetku.
Barva
Reproduktor
Ćervená
Přední R
Bílá
Přední L
2
Připojení
Konec každého drátu s černým pruhem připojte ke
svorkám označeným – (minus) a druhý konec ke
svorkám označeným + (plus).
>>Výstraha
16 Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení PORT.IN
Výstup přenosného zařízení (sluchátka či výstup line
out) (MP3 nebo PMP atd.) připojte do portu PORT. IN.
Připojení USB
Připojte USB zařízení k portu USB na přístroji.
2
Připojení
Kabel pro připojení
přenosných zařízení
MP3 přehrávač atd.
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky
1. Zvolte jinou funkci/režim nebo stiskněte
Z na dálkovém ovladači nebo jednotce, a
to dvakrát po sobě.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
Nyní můžete poslouchat hudbu ze
svého přenosného přehrávače nebo
externího zařízení.
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů nebo externích zařízení.
1. Připojte přenosný přístroj ke konektoru PORT. IN
přístroje.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1/!.
3. Stiskněte FUNC. a zvolte funkci PORTABLE.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení
a spusťte přehrávání.
Ovládání 17
Základní činnosti
CD/ USB Provoz
,,Poznámka
yy Zobrazení se mění v následujícím pořadí.
USB
MP3/WMA/FLAC
AUDIO CD
CD
RPT 1
1. Vložte disk stisknutím tlačítka B na dálkovém
ovladači nebo přímo na přístroji
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
2. Zvolte funkci CD nebo USB stisknutím F na
dálkovém ovladači nebo FUNC. na jednotce.
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
Pro
Stiskněte tlačítko C/V na
dálkovém ovladači nebo na přístroji
pro přechod na další/předcházející
stopu/soubor.
-- Během přehrávání,
Přechod
na další/
předcházející
stopu/soubor
stiskněte tlačítko V na dálkovém
ovladači nebo na přístroji pro
přechod na další stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá méně než
2 sekundy, stiskněte tlačítko C
na dálkovém ovladači nebo na
přístroji pro přechod na předchozí
stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá déle než 3
sekundy, stiskněte tlačítko C
na dálkovém ovladači nebo na
přístroji pro návrat na začátek stopy/
souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko
Opakované
REPEAT na dálkovém ovladači.
nebo náhodné
Podrobné informace o změně
přehrávání
zobrazení najdete v poznámce.
*DIR : Adresář
yy Při přehrávání programového seznamu jsou
dostupné pouze funkce RPT 1 a RPT ALL.
yy I po restartování jednotky nebo přepnutí na
jinou funkci můžete poslouchat z bodu, kde
přehrávání skončilo.
yy Necháte-li přihrádku disku otevřenou po dobu
5 minut, automaticky se zavře.
Automatické přehrávání
Po otevření a zavření přihrádky na disk se
automaticky přehraje CD ve formátu AUDIO/MP3/
WMA/FLAC.
Automaticky přepíná na funkci CD po otevření a
zavření přihrádky na disk, pokud v přihrádce není disk.
3
Ovládání
Proveďte toto
Stiskněte tlačítko Z na dálkovém
Stop
ovladači nebo přímo na přístroji.
Stiskněte tlačítko d/M na
Přehrávání dálkovém ovladači nebo přímo na
přístroji.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
Pauza
d/M na dálkovém ovládači nebo
přímo na přístroji.
Během přehrávání stiskněte a
Vyhledání podržte tlačítko C/V na
části stopy/ dálkovém ovladači nebo na přístroji a
soubory
uvolněte jej v bodě, ve kterém chcete
začít poslouchat.
-- Ve stavu zastaveno,
18 Ovládání
Další funkce
Odstranění naprogramovaného
seznamu
Naprogramované přehrávání
Odstranění funkcí funguje jen v režimu úpravy.
Funkce programu vám poskytuje možnost uložení
vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo
zařízení USB.
Program může obsahovat 20 skladeb/souborů pro
každé médium (CD/USB). Lze uložit celkem 40 stop
či souborů.
1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
3
2. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači vyberte stopu či soubor.
Ovládání
3. Stisknutím tlačítka PROGRAM/MEMORY lze
uložit a vybrat další stopu či soubor.
4. Chcete-li uložit další stopy či soubory, opakujte
kroky 2–3. (Seznam lze upravit stisknutím
tlačítka PRESET/FOLDER W/S a výběrem čísla
programu.)
1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
PROGRAM/MEMORY nebo
PRESET/FOLDER W/S vyberte skladbu.
3. Po výběru skladby stiskněte tlačítko DELETE.
,,Poznámka
yy Naprogramovaný seznam se vymaže
v následujících případech:
-- Vyjmutí disku nebo odebrání zařízení USB.
-- Odstranění nebo záznam hudebních
souborů na zařízení USB.
-- Odpojení napájecího panelu.
yy Program se přepne v následujících případech:
-- Změny na jinou funkci.
-- Vypnutí a zapnutí jednotky.
5. Znovu stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Pro přehrání naprogramovaného seznamu skladeb
stiskněte po jeho vytvoření tlačítko d/M.
,,Poznámka
Při vytváření nebo upravování
naprogramovaného seznamu je režim REPEAT
vypnut.
Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího
informace o souboru můžete tyto informace zobrazit
na displeji stisknutím tlačítka INFO.
Ovládání 19
Vyhledávání složky a souboru
MP3/WMA/FLAC
Odstranění souboru MP3/
WMA/FLAC
1. Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET/FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se na displeji
neobjeví požadovaná složka.
Soubor, složku nebo formát můžete odstranit
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovladači.
Tuto funkci lze využít pouze v režimu zastaveno.
(Pouze USB)
2. Pro přehrání stiskněte tlačítko d/M. Spustí se
přehrávání prvního souboru složky.
,,Poznámka
yy Složky/soubory USB/CD jsou rozpoznávány
takto:
ROOT
FOLDER
FILE
FOLDER1
FILE 5
FILE 7
FOLDER7
FILE 8
FILE 9
FILE 3
FOLDER8
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
-Pro naformátování zařízení USB na dálkovém
ovládání stiskněte a podržte tlačítko DELETE.
nebo
Během výběru souboru MP3/WMA/FLAC
opakovaně na dálkovém ovládání stiskněte
tlačítko DELETE.
FILE 6
FOLDER4
-Složku, kterou chcete odstranit, vyberte
stisknutím tlačítka PRESET/FOLDER W/S
na dálkovém ovládání a na dálkovém ovládání
stiskněte tlačítko DELETE.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
neobjeví
yy Složky budou uváděny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Soubory budou postupně přehrávány od $
souboru č.1 po $ soubor č.14.
yy Soubory a složky budou uváděny v pořadí,
jak byly nahrány. Mohou však být uváděny
odlišně v závislosti na okolnostech nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná USB/CD, se nazývá „ROOT”.
Displej se mění v následujícím pořadí.
- DEL FILE : Odstraní soubor
- DEL DIR : Odstraní složku
- FORMAT : Formátuje USB
2. Pro smazání souboru/složky nebo formátování
stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači
nebo přímo na přístroji.
Pokud si přejete odejít z aktuálního režimu,
stiskněte Z na dálkovém ovladači nebo jednotce.
>>Výstraha
yy Nevyjímejte zařízení USB v průběhu činnosti
(přehrávání, zápis atd.).
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Funkce odstranění nemusí být podporována v
souladu se stavem USB.
3
Ovládání
FOLDER3
1. -Vyberte soubor, který chcete odstranit, a
stiskněte DELETE na dálkovém ovladači.
20 Ovládání
Dočasné vypnutí zvuku
DEMO funkce
Stisknutím tlačítka
zvuk.
Při zapnutí přizpůsobte hlasitost hlavní jednotky
na minimum a poté stiskněte a podržte FUNC. na
jednotce asi 7 sekund. Jednotka zobrazí každou
funkci v zobrazovacím okně.
na dálkovém ovladači ztlumíte
Zvuk přístroje můžete ztlumit, když např. máte
telefonní hovor; na displeji se objeví a bude blikat
nápis
.
Ztlumení zrušíte dalším stisknutím tlačítka
změnou úrovně hlasitosti.
nebo
Nastavení časovače
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte
délku prodlevy od 10 do 180 minut. Po vypršení
prodlevy se jednotka vypne.
3
Ovládání
Pro zrušení funkce spánku tiskněte tlačítko SLEEP
opakovaně, dokud se neobjeví „SLEEP 10“ a potom
stiskněte znovu tlačítko SLEEP.
,,Poznámka
yy Můžete zkontrolovat dobu zbývající do
vypnutí jednotky.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP (Spánek). Na okně
displeje se zobrazí zbývající část.
Osvětlení displeje
Jedenkrát stiskněte DIMMER. Zobrazovací okno se
ztmaví o polovinu. Pokud si přejete toto nastavení
zrušit, stiskněte znovu DIMMER.
Pro zrušení funkce DEMO stiskněte a podržte FUNC.
na jednotce asi 7 sekund.
REŽIM ZOBRAZENÍ
Kdykoli stisknete DISPLAY MODE, můžete si
vychutnat změnu spektra se 6 typy zobrazovacího
okna.
Automatické vypnutí
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie.
Přístroj se sám vypne po šesti hodinách v případě, že
je hlavní přístroj připojen k jinému zařízení pomocí
analogových vstupů.
Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo
od bezdrátového zařízení
Stisknutím tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
Ovládání 21
Zapnutí funkce AUTO POWER
Automatická změna funkce
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV nebo Bluetooth
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, jako jsou
Bluetooth a LG TV, a poté automaticky zvolí
vhodnou funkci.
Pokud se snažíte připojit ke svému zařízení
Bluetooth, zapněte zařízení a zařízení se připojí k
vašemu zařízení s Bluetooth.
,,Poznámka
yy V závislosti na typu připojeného zařízení tato
funkce nemusí být k dispozici.
yy V závislosti na typu připojeného zařízení se
při zapnutí zařízení funkce Bluetooth nemusí
připojit.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se funkce Bluetooth. Přehrajte
si požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Když je připojena LG TV
Když zapnete LG TV připojenou pomocí systému LG
Sound Sync, tento přístroj změní funkci na LG TV.
Uslyšíte zvuk ze své televize.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „Music Flow
Bluetooth”, funkce Bluetooth tohoto přístroje
se zapne.
yy Tato funkce je nedostupná během nahrávání
nebo odstranění.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV
nebo Bluetooth, zapne se příslušná funkce
přístroje.
yy Pokud jste již provedli párování zařízení
s tímto přístrojem, může se přístroj při
přítomnosti zdroje na vstupu automaticky
zapínat.
yy Vypnete-li přístroj podržením tlačítka napájení
na více než 5 sekund, funkce Automatické
zapnutí se deaktivuje. Pro její aktivaci přístroj
zapněte.
yy Pro použití této funkce musí být hlavní
zařízení zaregistrováno v seznamu spojených
spotřebičů zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Tato funkce funguje jen se zařízeními, která
byla předem propojena.
3
Ovládání
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
22 Ovládání
Použití bezdrátové
technologie
BLUETOOTH®
Přehrávání hudby ze zařízení
BLUETOOTH
O technologii BLUETOOTH
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace
pro připojení na krátkou vzdálenost.
3
Ovládání
Zvuk může být přerušen, pokud je spojení narušeno
jinými elektronickými přístroji nebo připojením
zařízení Bluetooth v jiné místnosti.
Připojení jednotlivých zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není spojeno s žádnými
poplatky. V případě připojení zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth lze mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth ovládat
pomocí funkce Cascade.
Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3 přehrávač,
notebook, PDA.
Profily funkce BLUETOOTH
Párování vašeho přístroje a zařízení
BLUETOOTH
1. Zapněte jednotku.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth
může zobrazit seznam nalezených zařízení, v
závislosti na typu zařízení Bluetooth. Tento
přístroj se zobrazí jako „LG CM2760(XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. když je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na svém
zařízení Bluetooth uvidíte „LG CM2760(08)”.
Aby bylo možné použít bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí mít zařízení schopnost
interpretovat určité profily. Tato jednotka je
kompatibilní s následujícím profilem.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení mohou párovat různým
způsobem. Je-li požadován, zadejte kód PIN
(0000).
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC
yy Tento přístroj můžete propojit až se
zařízeními Bluetooth současně stejným
způsobem, jak bylo popsáno výše, ale ve
funkci Bluetooth.
yy Párování s více přístroji je podporováno pouze
v případě zařízení se systémem Android
nebo iOS. (Párování s více přístroji nemusí
být v závislosti na parametrech připojeného
zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nebudou podporovat
párování s více zařízeními.
Ovládání 23
3. Až se tato jednotka úspěšně připojí k vašemu
zařízení Bluetooth, rozsvítí se tlačítko Bluetooth
a v zobrazovacím okně se objeví “PAIRED”.
Po krátkém čase se zobrazí název zařízení
Bluetooth.
,,Poznámka
,,Poznámka
yy Při propojení přístroje s více zařízeními
Bluetooth udržuje připojení Bluetooth
pouze jedno zařízení, které hraje, přestože
provedete změnu funkce na jiných zařízeních.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Není-li název zařízení k dispozici, zobrazí se
„_“.
yy V závislosti na typu zařízení nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth je třeba
jednotku a zařízení Bluetooth propojit co
nejblíže k sobě a tuto vzdálenost udržovat.
Za některých situací, které jsou popsány níže,
však nemusí fungovat správně:
-- Mezi jednotkou a zařízením bluetooth je
nějaká překážka.
-- Stejnou frekvenci jako technologie
Bluetooth používá jiné zařízení, například
lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo
bezdrátové zařízení v síti LAN.
yy Po restartování byste měli své zařízení
Bluetooth k této jednotce znovu připojit.
yy Po propojení přístroje až se 3 zařízeními
Bluetooth lze v režimu Bluetooth přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
yy Bezdrátový systém můžete používat pomocí
telefonu, MP3 přehrávače, notebooku atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se zařízení
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte funkci Bluetooth, seřiďte
hlasitost na zařízení Bluetooth na vhodnou
úroveň.
yy Není-li to ve funkci Bluetooth, propojit lze jen
jedno zařízení.
yy Pokud je zařízení Bluetooth připojeno, když
se používá LG TV, LG TV se odpojí a zařízení
Bluetooth se připojí.
yy Když k tomuto přístroji připojíte zařízení
Bluetooth (zařízení iOS atd.) nebo jej
používáte, mohou být úrovně hlasitosti
navzájem synchronizovány.
3
Ovládání
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, více informací naleznete v
uživatelské příručce vašeho zařízení Bluetooth.
24 Ovládání
Používání aplikace Music
Flow Bluetooth
,,Poznámka
Jen Android OS je k dispozici pro použití aplikace
„Music Flow Bluetooth” s tímto přístrojem.
Používání aplikace „Music Flow
Bluetooth”
Aplikace „Music Flow Bluetooth” přináší této jednotce
řadu nových vlastností.
3
Ovládání
Pro využití dalších vlastností, doporučujeme, si
zdarma stáhnout a instalovat aplikaci „Music Flow
Bluetooth”.
Na své zařízení Bluetooth
nainstalujte aplikaci „Music Flow
Bluetooth“
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth” na vaše zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth má
aplikaci skenovacího softwaru. Pokud ji
nemáte, stáhněte si je ze stránek „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy V některých oblastech nemusí QR kód
fungovat.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth” z webu „Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Do vyhledávacího pole napište „Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth” pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth” přes QR kód.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth”
přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno „Google Android Market (Google
Play Store)”.
(Android OS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
Ovládání 25
Zařízení Bluetooth aktivujte pomocí
aplikace „Music Flow Bluetooth”
Aplikace „Music Flow Bluetooth” pomáhá připojit
vaše zařízení Bluetooth k této jednotce.
1. Pro otevření aplikace „Music Flow Bluetooth”
poklepejte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth” na domovské obrazovce a přejděte do
hlavní nabídky.
2. TKlepněte na [Menu] a zvolte přístroj, který
chcete.
3. Budete-li se chtít dozvědět podrobnosti o
provozu zařízení, klepněte na tlačítko [Help] v
nabídce [Setting].
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth” bude k
dispozici v softwarové verzi následovně;
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo novější)
yy Pokud používáte aplikaci „Music Flow
Bluetooth” k činnosti, budou mezi aplikací
„Music Flow Bluetooth” a dodaným dálkovým
ovladačem určité rozdíly. Používejte dodaný
dálkový ovládač dle potřeby.
yy Na některých zařízeních nemusí aplikace
„Music Flow Bluetooth“ fungovat.
yy Po připojení aplikace Music Flow Bluetooth
může být možný výstup hudby z vašeho
chytrého zařízení. V takovém případě zkuste
zopakovat proces připojení.
yy Pokud používáte jiné aplikace nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace „Music Flow Bluetooth”,
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth”
pracovat správně.
yy Když funguje aplikace „Music Flow Bluetooth”
neobvykle, zařízení Bluetooth a připojení
aplikace „Music Flow Bluetooth” zkontrolujte
a potom je opět připojte.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth”.
yy Pokud připojení aplikace “Music Flow
Bluetooth” nefunguje správně, zkontrolujte
na svém zařízení Bluetooth nastavení
Bluetooth.
3
Ovládání
,,Poznámka
26 Ovládání
3
Ovládání rádia
Vymazání všech uložených stanic
Poslech rádia
1. Stiskněte a držte PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovladači po dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis „ERASE ALL?”.
1. Stiskněte F na dálkovém ovladači nebo FUNC. na
jednotce, dokud se v zobrazovacím okně neobjeví
FM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači pro odstranění všech uložených
rozhlasových stanic.
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo C/V na přístroji po dobu
asi dvou sekund, dokud se ukazatel frekvence
nezačne měnit, poté tlačítko uvolněte.
Prohledávání se zastaví po naladění stanice.
nebo
Prohlížení informací o
radiostanici (Volitelné)
Ovládání
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo C/V na přístroji.
3. Upravte hlasitost opakovaným otáčením
dotykového kolečka na jednotce nebo stiskem
VOL +/- na dálkovém ovladači.
FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data
System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje
informace o aktuální rozhlasové stanici. Chcete-li
cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně
RDS/SET na dálkovém ovládači:
PS
( Programme Service Name) (Název
stanice)
Název stanice se zobrazí na displeji.
PTY
( Programme Type Recognition)
(Rozpoznání typu programu)
Název typu programu (např. Jazz nebo
Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT
( Radio Text) (Radiotext)
Textová zpráva obsahující speciální
informace z vysílání stanice. Text může
běžet po displeji.
CT
( Time controlled by the channel) (Čas
řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.
Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači nebo
přímo na přístroji.
Tímto přepnete Tuner ze stereo režimu do mono a
obvykle se tím zlepší příjem.
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 rádiových stanic u FM.
Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost
nastavena na nízkou úroveň.
1. Stiskněte F na dálkovém ovladači nebo FUNC. na
jednotce, dokud se v zobrazovacím okně neobjeví
FM.
2. Zvolte položku hodiny stisknutím tlačítka
TUNING -/+ na dálkovém ovladači nebo tlačítka C/V na přístroji.
3. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte PRESET/FOLDER W/S na dálkovém
ovladači pro výběr čísla předvolby, které si přejete.
5. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech předem nastavené stanice stiskněte
tlačítko PRESET/FOLDER W/S na dálkovém
ovládání.
Stisknutím RDS/SET na dálkovém ovladači můžete
vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu.
Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte
jednou nebo vícekrát tlačítko PTY pro zvolení Vámi
preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte
tlačítko TUNING -/+. Tuner začne vyhledávat
automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice
nalezena.
Ovládání 27
Nastavení zvuku
Dodatečné ovládání
Systém má číselné údaje přednastavené na okolní
zvukové pole. Zobrazené položky ekvalizéru se mohou
lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
Nahrávání na USB
Tlačítkem SOUND EFFECT na dálkovém ovládání
můžete vybrat požadovaný režim zvuku.
Můžete nahrávat zvuky z různých zdrojů na USB.
(CD, Tuner, PORTABLE)
1. Připojte USB k jednotce.
Popis
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
poskytuje zvuku
jedinečnou atmosféru,
dává vám pocit
přítomnosti na právě
probíhajícím rockovém,
popovém, jazzovém
nebo klasickém
koncertu.
BASS BLAST
V průběhu přehrávání
zesiluje efekty výšek,
basů a efekt surround
soundu.
STANDARD
Můžete si vychutnat
optimalizovaný zvuk.
,,Poznámka
yy V závislosti na zvukovém režimu se může
zvuk z některých reproduktorů ozývat velice
potichu, případně vůbec.
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset zvukového režimu, někdy je toto nutné
provést i po změně zvukového stopy.
2. Zvolte funkci stisknutím F na dálkovém ovladači
nebo FUNC. na jednotce.
Nahrávání jedné stopy/souboru – po přehrání
požadované stopy/souboru můžete nahrávat do
USB.
Nahrávání všech stop/souborů - V režimu úplného
zastavení můžete nahrávat na USB.
3
Nahrávání naprogramovaného seznamu - Po
přechodu na naprogramovaný seznam jej můžete
nahrát na USB. (Viz strana 18)
Ovládání
Na displeji
3. Začněte nahrávaní stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovládači.
4. Abyste ukončili nahrávání, stiskněte Z na
dálkovém ovladači nebo jednotce.
Pozastavení nahrávání
Během nahrávání stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovládači nebo přímo na přístroji, čímž
přehrávání přerušíte.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka bude
nahrávání pokračovat.
(Pouze Tuner, PORTABLE)
28 Ovládání
Nastavení nahrávací přenosové
rychlosti a rychlosti nahrávání
1. Stiskněte tlačítko USB REC na dálkovém ovladači
na dobu delší než 3 sekundy.
2. Použijte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači nebo na přístroji pro výběr přenosové
rychlosti.
3. Stiskněte znovu tlačítko USB REC na dálkovém
ovladači pro výběr rychlosti nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo na přístroji vyberete požadovanou
rychlost nahrávání
(Pouze v režimu AUDIO CD)
3
Ovládání
X1 SPEED
- Při procesu nahrávání můžete poslouchat hudbu.
X2 SPEED
- Teď můžete nahrávat hudební soubor.
5. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovladači.
Neoprávněné pořizování kopií chráněných
materiálů, například počítačových programů,
souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může
znamenat porušení autorských práv a může
také být trestným činem. Tento přístroj nesmí
být k těmto účelům využíván.
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
,,Poznámka
yy Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní
rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání.
(Pouze MP3/WMA/FLAC CD).
yy V průběhu zápisu MP3/WMA/FLAC není
žádný zvuk.
yy Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl
soubor do této doby nahrán a uložen. (Kromě
souborů MP3/WMA/FLAC)
yy Během nahrávání na zařízení USB, USB
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte.
V opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné
odstranit v počítači.
yy Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje,
mohou se na displeji zobrazit různá hlášení,
například „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”,
„NO REC”. nebo „NO SUPPORT”.
yy Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo
externí HDD nemůže být použit pro zápis
na USB.
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je
nahráván rychlostí 512 Mbyte.
yy Nelze uložit více než 2000 souborů.
yy V případě nepodporovaného souboru MP3/
WMA/FLAC se může nahrávání souboru
zastavit.
yy Bude uloženo následovně.
AUDIO CD
MP3/WMA/FLAC
AUX
Tuner
Tuner: Zobrazuje se současná frekvence
nahrávání.
Ovládání 29
Nastavení hodin
Použití přehrávače jako budíku
1. Zapněte jednotku.
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK.
3. Stiskněte C/V na dálkovém ovladači nebo
jednotce a změňte hodiny a minuty a uložte
stiskem RDS/SET.
3. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači vyberte režim času.
- AM 12:00 (pro zobrazení AM a PM) nebo 0:00
(pro 24 hodinové zobrazení).
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko RDS/SET.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nastavte hodiny.
6. Stiskněte RDS/SET.
7. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nastavte minuty.
Nastavení hodin s aplikací
„Music Flow Bluetooth”
Na své zařízení Android nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth” (Viz strana 24)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth” budou hodiny vaší jednotky
automaticky synchronizovány s vaším přístrojem.
-- Když vyberete Tuner, stiskněte C/V pro
výběr čísla paměti a poté stiskněte tlačítko
Nastavit RDS/SET. Pokud číslo paměti
neexistuje, tento krok se přeskočí.
5. Stiskněte C/V na dálkovém ovladači nebo
jednotce a změňte hlasitost a uložte stiskem
RDS/SET. Ikona hodin “(” zobrazuje, že je
nastavený budík.
,,Poznámka
yy Pokud nastavíte čas na hodinách, můžete ho
kontrolovat stisknutím tlačítka CLOCK, i když
je přehrávač vypnutý.
yy Po nastavení času můžete nastavit také čas
výstrahy.
yy Po nastavení hodin a budíku můžete
zkontrolovat ikonku budíku „(“ stisknutím
tlačítka CLOCK dokonce i tehdy, je-li
přehrávač vypnutý.
yy Pokud nastavíte čas a budík, můžete
zkontrolovat ikonu budíku „(“ a nastavení
informací stisknutím tlačítka ALARM, i když
je zařízení vypnuté.
yy Stisknutím tlačítka ALARM lze zvolit režim
ALARM zapnuto/vypnuto.
3
Ovládání
8. Stiskněte RDS/SET.
4. Stiskněte C/V na dálkovém ovladači nebo
jednotce a zvolte funkci a uložte stiskem RDS/SET.
30 Ovládání
LG Sound Sync
1. Zapněte zařízení stisknutím 1 (Vypínač) na
dálkovém ovládání.
2. Stiskněte F na dálkovém ovladači nebo FUNC. na
jednotce, dokud není zvolena funkce LG TV.
Některé funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovládáním televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s LG TV, která podporuje
systém LG Sound Sync. Ujistěte se, že je na vaší
televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, které se dají ovládat pomocí dálkového
ovládání LG TV: Zesílit, zeslabit a ztlumit zvuk.
3
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Ovládání
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete
také použít dálkové ovládání tohoto přístroje.
Když znovu použijete dálkový ovladač, přístroj
se synchronizuje s televizí.
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte
stav zařízení a vašeho televizoru: napájení,
funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v
níže uvedených případech stav tohoto přístroje
a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se liší
podle typu vaší televize.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televize se liší v závislosti na výrobci nebo
modelu vaší televize.
yy Pokud připojíte systém LG Sound Sync, když
je připojena aplikace „Music Flow Bluetooth”,
k dispozici je ovládání prostřednictvím aplikace.
yy Pokud přístroj vypnete přímo stisknutím 1/!
(Vypínač), dojde k odpojení systému LG Sound
Sync. Opětovné použití této funkce vyžaduje
nové propojení televize s přístrojem.
yy Pokud je LG TV připojena, když se používá
zařízení Bluetooth, zařízení Bluetooth se
odpojí a LG TV se připojí.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG
TV, hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti
LG TV.
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka nastavení televizoru [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji „PAIRED” a pak se na něm objeví „LG TV”.
Odstraňování problémů 31
Odstraňování potíží
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Dojde-li k přerušení napájení zařízení, předchozí nastavení mohou být ztracena.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
Není zvuk.
yy Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny.
Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
yy Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci.
Stiskněte F a zkontrolujte vybrané.
yy Zkontrolujte, jestli jsou reproduktory dobře připojeny k zařízení.
yy Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk.
yy Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 34)
yy Disk je umístěn obráceně.
Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.
yy Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena.
Připojte správně anténu.
Radiostanice nemohou
být řádně naladěny.
yy Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Nalaďte stanici ručně.
yy Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice byly vymazány
(pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic). Přednastavení některých
rádiových stanic, viz strana 25 pro více informací.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.
Používejte dálkové ovládání v rozmezí 23 stop (7m).
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
yy Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
Funkce LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku vaší televize a tohoto přístroje.
4
Odstraňování problémů
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
32 Příloha
Hlavní zařízení
Obecné
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek.
Viz hlavní štítek.
Příkon spotřeba
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)
Přibližně 170 mm x 230 mm x 276 mm
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy
Přenosné v (PORT. IN)
0,4 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
Tuner
FM rozsah ladění
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
5
Příloha
Celkem
160 W RMS
Přední
80 W RMS (4 Ω při 1 kHz, 10 % THD)
Systém
Frekvenční přenos
80 až 20,000 Hz
Odstup signál šum
80 dB
Dynamický rozsah
75 dB
Napájení sběrnice
5 V 0 500 mA
Příloha 33
Reproduktory
Přední
Typ
3 cestný 3 reproduktor
Impedance
4Ω
Jmenovitý vstupní výkon
80 W RMS
Max. vstupní výkon
160 W RMS
Čisté rozměry (Š x V x H)
Přibližně 127 mm x 295 mm x 240 mm
yy Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.
5
Příloha
34 Příloha
Údržba
Zacházení s jednotkou
Zacházení s disky
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.
Při přepravě jednotky
Uložení disků
Uchovejte prosím originální přerpavní krabici a
obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit
jednotku pro maximální ochranu opět zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve výrobně.
Po přehrávání uložte disk zpět do obalu. Nevystavujte
disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům
tepla a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě
vystaveném přímému slunečnímu záření.
Uchovávejte vnější povrchy čistý
Čištění disků
Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní
sprej u jednotky.
Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol,
benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo
antistatický sprej určený na starší vinylové desky.
Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.
Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
blízkosti jednotky po dlouhou dobu.
Čištění jednotky
5
Poznámky k disku
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte měkký
hadřík jemně namočený v jemném čisticím roztoku.
Nepoužívejte silných rozpoouštědel jako je alkohol,
benzen nebo ředidel, protože ty mohou poškodit
povrch jednotky.
Údržba jednotky
Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické
snímací čočky a části hnacího kotouče jsou
znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může být
zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte na
nejbližší autorizované servisní středisko.
Obchodní známky a
licence
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou
registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
takovýchto ochranných známek ze strany
společnosti LG Electronics je povoleno na základě
licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných majitelů.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement