LG CM2630B Owner's manual

LG CM2630B Owner's manual
ČEŠTINA
NÁVOD PRO UŽIVATELE
DVD Mikro Hi-Fi systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
CM2630B (CM2630B, CMS2630FH)
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 1
2013-03-19
8:19:40
1
Začínáme
2
Zaèínáme
Bezpečnostní
informace
1
Zaèínáme
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
UPOZORNĚNÍ: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř rovnostranného
trojúhelníku upozorňuje uživatele na
přítomnost nebezpečného napětí bez
izolace ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých pokynů pro provoz a
údržbu (servis) v dokumentaci
dodávané s přístrojem.
VÝSTRAHA: ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
VÝSTRAHA: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
UPOZORNĚNÍ: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem štěrbin a otvorů v krytu je zajištění
ventilace, spolehlivého provozu produktu a
ochrany proti přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí
otvorů tím, že výrobek položíte na postel, pohovku,
koberec nebo podobný povrch. Tento výrobek
nesmí být vestavěn do prostorů jako např. knihovna
nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěno
řádné větrání nebo se tak stane v souladu s pokyny
výrobce.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 2
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový
systém. Abyste zajistili správné používání tohoto
výrobku, přečtěte prosím pečlivě tento návod
a uchovejte ho pro pozdější použití. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití jiných postupů, než
jsou postupy zde popsané, vás může vystavit riziku
zásahu nebezpečným zářením. Abyste zamezili
přímému zásahu laserového paprsku, nepokoušejte
se otevírat kryt.
UPOZORNĚNÍ ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly
napájeny z vyhrazeného obvodu.
To znamená z obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve.
Pro jistotu si přečtěte specifikace v tomto
návodu. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky,
uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací
kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená
či popraskaná izolace vodičů jsou nebezpečné.
Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
síťový kabel vašeho spotřebiče a zjistíte poškození či
opotřebení, odpojte jej, přestaňte přístroj používat
a nechte kabel nahradit odpovídajícím náhradním
kabelem v autorizovaném servisu. Zabraňte
fyzickýmu nebo mechanickýmu poškozování síťový
kabelu kabel jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí,
přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní
pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde
kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické
sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci
výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.
2013-03-19
8:19:41
Začínáme
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) a na přístroji by neměly být
umístěny předměty naplněné kapalinami, jako jsou
vázy.
Likvidace starého spotřebiče
1. J estliže je na výrobku symbol
přeškrtnutého popelnice, znamená
to, že výrobek podléhá Evropské
směrnici 2002/96/ES.
2. V
šechny elektrické a elektronické
výrobky by měly být odkládány do
zvláštního komunálního odpadu,
prostřednictvím vládou a místními
úřady speciálně navržených služeb.
3. S právná likvidace starého spotřebiče
napomáhá chránit životní prostředí
a lidské zdraví před možnými
negativními vlivy.
Likvidace odpadních baterií/akumulátorů
1. Symbol přeškrtnuté popelnice na
baterii/akumulátoru vašeho výrobku
znamená, že se na ně vztahuje
evropská směrnice 2006/66/ES.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickou značkou
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova
(Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0.004 % olova.
1
Zaèínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
vyjměte použitou baterii nebo akumulátor, při
vkládání postupujte v opačném pořadí. Abyste
zamezili kontaminaci prostředí, ohrožující zdraví
lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor
do příslušného kontejneru na určených sběrných
místech. Baterie nebo akumulátor nepatří do
běžného domovního odpadu. Doporučujeme
využít místních systémů bezplatné výměny baterií
a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným
horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.
3
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu, a
proto k tomu využijte určená sběrná
místa dle pokynů vládních orgánů
nebo místních úřadů.
4. Správný způsob likvidace starých
baterií/akumulátorů pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
5. Chcete-li získat podrobné
informace o likvidaci starých baterií/
akumulátorů, kontaktujte městský
úřad, společnost zajišťující likvidaci
odpadu nebo prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
4. C
hcete-li získat podrobné
informace o likvidaci starého
spotřebiče, kontaktujte městský
úřad, společnost zajišťující likvidaci
odpadu nebo prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 3
2013-03-19
8:19:41
4
Zaèínáme
Dálkový ovládač LG Bluetooth
1
Zaèínáme
LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek
(tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES,
2009/125/ES a 2011/65/EU.
Chcete-li získat kopi Prohlášení o shodě, obraťte
se prosím na následující adresu.
Tento přehrávač můžete ovládat pomocí Bluetooth
zařízení iPhone nebo Android. Tento přehrávač a
telefon musí být připojeny k Bluetooth. Navštivte
obchod „Apple App Store” nebo „Google Android
Market (Google Play Store)”. A použijte tento kód
QR k vyhledávání aplikace “LG Bluetooth Remote”.
Podrobné informace naleznete na straně 24.
Kontaktní kancelář pro shodu tohoto výrobku:
Zástupce LG Electronics Inc.
v EU, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nizozemsko
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
Prohlášení o vystavení vysokofrekvenčnímu
záření (RF)
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno
tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla
vzdálenost minimálně 20 cm.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 4
2013-03-19
8:19:41
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
6
7
8
9
10
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Příslušenství
Požadavky na přehrávatelné soubory
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
2
Připojování
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
Připojení reproduktorů
– Připojení reproduktorů k přístroji
Připojení antény
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení zařízení USB
– Připojení pomocí konektoru PORT.IN
– Připojení pomocí konektorů PHONES
Základní postupy
– Přehrávání z médií CD / USB
– Výběr složky a MP3/WMA
3
Ovládání
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
Další možnosti ovládání
– Naprogramované přehrávání
– Vymazání souboru MP3/WMA
– Zobrazení informace o souboru
– Dočasné vypnutí zvuku
– DEMO
– Automatické vypnutí
Jak zacházet s rozhlasem
Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního příjmu FM
– Přednastavení rozhlasových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Nastavení hodin
– Používání přehrávače jako budík
18
18
19
19
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 5
20
5
24
– Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
– Stmívač
Pokročilé funkce
– Nahrávání na USB
– Jak zvolit přenosovou rychlost a
rychlosti nahrávání
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Pomocí aplikace „LG Bluetooth Remote”
4
Odstraňování potíží
26
Odstraňování potíží
5
Dodatek
27
28
29
29
29
Obchodní známky a licence
Specifikace
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
20
20
20
20
22
22
1
2
3
4
5
2013-03-19
8:19:41
6
Zaèínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Přímé nahrávání na USB zařízení
Příslušenství
Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.
Zaèínáme
Nahrává hudbu na USB zařízení.
Vstup přenosného zařízení
Přehrává hudbu z vašeho přenosného přístroje.
(MP3, Notebook, atd.)
Dálkový ovladač (1)
Baterie (2)
Časovač
Nastavení budíku na požadovaný čas.
Bluetooth®
Anténa FM (1)
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Synchronizace času
Nastaví automaticky hodiny vašeho přístroje
pomocí Bluetooth zařízení. (Aplikace LG Bluetooth
Remote)
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 6
2013-03-19
8:19:42
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
zorkovací frekvence: V rozsahu 8 – 48 kHz (MP3),
yy V
v rozsahu 8 – 48 kHz (WMA)
ychlost přenosu: v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3),
yy R
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: nejvýše 999
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Formát souboru CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
yy Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u
této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat
v přehrávačích LG. (Mastered/Live File System:
Systém formátu disku pro Windows Vista)
Kompatibilní zařízení USB
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
SB Flash Drive:
yy U
zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.
yy F unkce USB tohoto přístroje nepodporuje
všechna zařízení USB.
Požadavky na zařízení USB
1
Zaèínáme
Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
7
ařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru,
yy Z
když je připojíte k počítači, nejsou podporována.
yy Neodpojujte zařízení USB, když je v provozu.
zařízení USB s velkou kapacitou může
yy U
vyhledávání trvat více než několik minut.
yy Chcete-li zabránit ztrátě dat, zálohujte všechna
data.
ařízení USB nebude rozpoznáno v případì použití
yy Z
prodlužovacího kabelu USBnebo rozbočovače
USB.
yy S ouborový systém NTFS není podporován.
(Přístroj podporuje pouze souborový systém
FAT(16/32)).
yy T ento přístroj není podporován, pokud celkový
počet souborů přesahuje 1000.
ovněž nejsou podporovány externí pevné
yy R
disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná
paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným
diskem.
ásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
yy Z
PC. Přístroj nelze použít jako zařízení pro ukládání
dat.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 7
2013-03-19
8:19:42
8
Zaèínáme
Dálkové ovládání
• • • • • • • • • a• • • • • • • • 1
Zaèínáme
1 (Napájení): Zapíná (ON) a
vypíná (OFF) přístroj.
B (Otevřít/Zavřít) : Vysunuje
disk ze štěrbinové mechaniky.
PRESET.FOLDER W/S :
USB REC
DELETE
TIMER
-- Vyhledávání složky
souborů MP3/WMA.
Vpřípadě používání disku
CD/USB obsahujícího
soubory MP3/WMA ve více
složkách stisknutím tlačítka
přednastavení složky
PRESET.FOLDER W/S
vyberete složku, kterou
chcete přehrávat.
DELETE : Vymazání souborů
MP3/WMA. (Pouze USB)
FUNCTION : Volba funkce a
vstupního zdroje.
• • • • • • • • • c• • • • • • • • VOL +/- : Nastavení hlasitosti
reproduktoru
• • • • • • • • • b• • • • • • • • PROGRAM/MEMORY :
- Uložení rozhlasové stanice do
paměti.
- Vytvoření seznamu nahrávek,
které chcete poslouchat.
SOUND EFFECT : Výběr
zvukových efektů.
Sejměte kryt baterie na zadní
straně dálkového ovládače a
vložte dvě baterie (velikost AAA)
s dodržením správné orientace
4a5.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 8
USB REC : Zahájení nahrávání
-- Výběr přednastaveného čísla
rozhlasové stanice.
MUTE @ : Ztišení zvuku.
Vložení baterie
ZENTER :
- Ukončení přehrávání nebo
nahrávání.
- Zrušení funkce vymazat
DELETE.
- Potvrzení nastavení hodin a
budíku.
d/M (Přehrávání/Pauza) :
-Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
-Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
SLEEP : Nastavení
automatického vypnutí systému
v určenou dobu.(Stmívač: Jas
displeje se sníží na polovinu.)
INFO : Zjišťování informací o
hudbě. Soubory MP3 často
obsahují tagy ID3. Tag obsahuje
název, jméno interpreta, album
nebo čas.
Numerická tlačítka 0 až 9: :
Výběr číslovaných stop, souborů
či předvolených čísel.
CLOCK : Nastavení hodin a
kontrola času.
TIMER : Používání přehrávače
jako budíku your player as an
alarm clock.
• • • • • • • • • d• • • • • • • • RDS/SET :
- Systém RDS (radiový datový
systém)
- Potvrzení nastavení hodin a
budíku.
PTY : Vyhledávání rozhlasových
stanic podle typu rozhlasu.
REPEAT (MENU) : Opakované
nebo náhodné přehrávání stop/
soubor.
C/V (Přeskočit/Vyhledat):
- Přeskočení rychle dozadu nebo
dopředu.
- Vyhledávání části stopy/
souboru
TUNING -/+ :
Volba rozhlasové stanice.
2013-03-19
8:19:42
Začínáme
9
Přední panel
1
Zaèínáme
a 1/!(Napájení)
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
b Displej
c B(Vsunout/Vysunout)
Vložení nebo vyjmutí disku.
d T(Přehrávání/Pauza)
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- Volba stereo/mono.
FUNC.
Volba funkce a vstupního zdroje.
e Y/U (Přeskočit/Hledat)
- Prohledává vzad nebo vpřed.
- Přechází na předchozí/následující
stopu/soubor.
VOL.+/Nastavení hlasitosti.
f I(Stop)
- Ukončení přehrávání nebo nahrávání.
- Zrušení funkce vymazat DELETE.
g Štěrbina.
pro zakládání disků
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 9
yy Použití horních tlačítek po otevření krytu.
d PORT.IN
Přehrávání hudby z přenosného zařízení.
PHONES
Přehrávání hudby do sluchátek
(3,5 mm)
Zásuvka USB
Přehrávání a nahrávání zvukových souborů
připojením zařízení USB.
EQ
Výběr zvukových efektů.
SET/DEMO/RDS
- Potvrdí nastavení..
- Předvede každou funkci.
- Systém RDS (radiový datový systém)
TIMER
Používání přehrávače jako budíku.
CLOCK
Slouží k nastavení hodin a k kontrole času.
SLEEP
Nastavení automatického vypnutí systému
v určenou dobu.
(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na
polovinu.)
2013-03-19
8:19:43
10
Zaèínáme
Zadní panel
1
Zaèínáme
a ANTÉNA (FM)
Připojení drátové antény FM .
SPEAKERS – připojovací svorky reproduktorů
b
(R (pravý)/L (levý))
c Ventilátor chlazení
d Napájecí šňůra
>>Upozornění
Upozornění ohledně používání dotykových
tlačítek.
yy Používejte dotyková tlačítka, pouze mate-li
čisté a suché ruce.
- Ve vlhkém prostředí setřete před použitím
veškerou vlhkost z dotykových tlačítek.
yy Netiskněte dotyková tlačítka příliš silně
- Pokud použijete příliš velkou sílu, můžete
poškodit sensory dotykových tlačítek.
yy Pro správnou funkci se dotkněte
požadovaného tlačítka.
yy Dbejte na to, aby na dotykových tlačítkách
nebyl jakýkoliv vodivý materiál, jako např.
kovový předmět. Mohlo by dojít k závadě.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 10
2013-03-19
8:19:43
Připojování
Připojení reproduktorů
Připojení reproduktorů k
přístroji
11
Připojení antény
Připojte kabelovou anténu FM ke konektoru
ANTENNA FM.
Chcete-li připojit kabely k přístroji, otevřete nejprve
připojovací svorky stisknutím plastových pružin.
Zasuňte vodič a uvolněte tlačítko pružiny.
2
,,Poznámka
>>Upozornění
Reproduktory obsahují magnetické součásti,
které mohou narušit barvu obrazu na televizní
obrazovce či PC monitoru. Používejte
reproduktory v dostatečné vzdálenosti od
obrazovky televizoru nebo monitoru počítače.
Barva
Poloha
Červená
Vpravo vpředu
Bílá
Vlevo vpředu
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 11
Připojování
Připojte konec černého drátu ke svorkám
označeným – (minus) a druhý konec ke svorkám
označeným + (plus).
Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.
2013-03-19
8:19:43
12
Připojování
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení zařízení USB
2
Připojení pomocí konektoru
PORT.IN
Přístroj může být použit k přehrávání hudby z
mnoha typů externích zařízení. (Přenosný kabel
není dodáván jako příslušenství tohoto přístroje.)
Připojte USB konektor paměťového zařízení USB
(nebo např. přehrávače MP3 apod.) do zásuvky USB
na předním panelu přístroje.
Připojování
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje
1. Zvolte odlišnou funkci/režim nebo
stiskněte tlačítko ZENTER nebo tlačítko
I dvakrát za sebou.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 12
1. Připojte externí zařízení k PORT. IN na vašem
přístroji.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1 nebo
1/!.
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNCTION nebo FUNC.
4. Zapněte externí zařízení a začne přehrávat.
2013-03-19
8:19:43
Připojování
13
Připojení pomocí konektorů
PHONES
Pro soukromý poslech zapojte stereosluchátka (
3,5mm telefonní sluchátka) do konektorů přístroje
označených PHONES. (Sluchátka nejsou dodávána
jako příslušenství přístroje.)
2
Připojování
,,Poznámka
Pokud je konektor sluchátek připojen do
konektoru PHONES, neuslyšíte z reproduktorů
ani slovo.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 13
2013-03-19
8:19:44
14
Připojování
Základní postupy
Přehrávání z médií CD / USB
1. Pomocí tlačítka B vložte disk nebo připojte
zařízení USB k zásuvce USB.
2
2. Zvolte funkci CD nebo USB stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo tlačítka
FUNC. na přístroji.
Připojování
3. Zvolte stopu/soubor, který chcete přehrát,
stisknutím tlačítko C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítko Y/U na přístroji.
Chcete-li
Zastavit
Přehrát
Pozastavit
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko ZENTER nebo
I.
Stiskněte tlačítko d/M nebo T.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
d/M nebo T.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
V nebo tlačítko U a přejdete
na další stopu/soubor.
Pokud přehráváte po dobu kratší
přeskočit
než 2 sekundy, stiskněte tlačítko
na další/
C nebo tlačítko Y a přejdete
předchozí
na další stopu/soubor.
stopu/soubor
Pokud přehráváte po dobu delší
než 3 sekundy, stiskněte tlačítko
C nebo tlačítko Y a přejdete
na začátek stopy/souboru.
Během přehrávání stiskněte a
vyhledat
podržte tlačítko C/V nebo
část stopy/
Y/U a uvolněte je v místě,
souboru
kde chcete zahájit poslech.
vyhledat
PRESET.FOLDER W/S na
určitou část
dálkovém ovladači.
ve složce
REPEAT(MENU) opakovaně na
Opakovaně
dálkovém ovladači a displej se
nebo
bude měnit v následujícím pořadí:
náhodně
RPT1 -> RPT DIR (pouze MP3/WMA)
přehrávat
-> RPT ALL -> RANDOM -> OFF
Výběr složky a MP3/WMA
1. Tiskněte opakovaně tlačítko PRESET.FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
2. Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka d/M. Bude
přehrán první soubor složky. (Když si během
přehrávání vyberete požadovanou složku, není
tento krok nutný.)
,,Poznámka
yy Složky/soubory USB jsou rozpoznávány
takto:
ROOT
FOLDER
FILE
FOLDER 1
FOLDER3
FILE 5
FILE 6
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 8
FOLDER8
FILE 10
FILE 9
FILE 3
FILE 4
FOLDER 2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
neobjeví
yy Složky budou uváděny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Soubory budou postupně přehrávány od $
souboru č.1 po $ soubor č.14.
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Mohou však být
uváděny odlišně v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná USB, se nazývá „ROOT”.
yy DTS není podporováno. V pøípadì zvuku ve
formátu DTS není zvuk pøehráván.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 14
2013-03-19
8:19:44
Ovládání
Další možnosti
ovládání
Naprogramované přehrávání
Funkce programu vám umožňuje uložit oblíbené
stopy/soubory z jakéhokoli disku nebo zařízení USB.
Program může obsahovat 20 stop/souborů.
1. Vložte CD nebo připojte USB a počkejte na jeho
načtení.
2. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
3. Chcete-li vybrat příští stopu/soubor, stiskněte
tlačítko C/V nebo Y/U.
5. Chcete-li přehrát naprogramované hudební
stopy/soubory, stiskněte tlačítko d/M nebo T.
6. Chcete-li výběr vymazat, stiskněte a přidržte
tlačítko ZENTER nebo I.
,,Poznámka
Programy se také vymažou, když je disk nebo
zařízení USB vyjmuto, přístroj je vypnut nebo
funkce je přepnuta na jiné.
Vymazání souboru MP3/WMA
Soubor, složku nebo formát můžete vymazat
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovládání.
Tato funkce je podporována pouze ve stavu
zastavení. (Pouze USB)
1. - Vyberte soubor, který chcete vymazat pomocí
tlačítka C/V neboY/U. A stiskněte
tlačítko DELETE.
-Vyberte složku, kterou chcete vymazat,
stisknutím tlačítka PRESET.FOLDER W/S
na dálkovém ovladači. Pak stiskněte tlačítko
DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE .
Nebo
Při vyhledávání souboru opakovaně stiskněte
tlačítko DELETE.
Displej se bude měnit v následujícím pořadí.
3
Ovládání
4. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM/
MEMORY soubor uložte a vyberte další spotu/
soubor.
15
- DEL FILE? : Vymazat formát
- DEL FOLDER : Vymazat složku
- FORMAT? : Formátovat USB
2. Chcete-li vymazat soubor/složku nebo formát,
stiskněte d/M nebo T.
3. Chcete-li opustit aktuální režim, stisknete
tlačítko Z ENTER nebo I.
>>Upozornění
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání, vymazávání atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy V závislosti stavu USB může dojít k tomu,
že funkce vymazat nebude podporována
(zámek atd.).
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 15
2013-03-19
8:19:44
16
Ovládání
Zobrazení informace o
souboru
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího
informace o souboru je můžete zobrazit na displeji
stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači.
Dočasné vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka [email protected] na dálkovém ovladači
ztišíte zvuk.
3
Můžete zvuk ztlumit například, když přijímáte
telefonát. Na displeji se objeví symbol ztlumení
zvuku “ ” . Dalším stisknutím tlačítka [email protected]
zrušíte ztlumení nebo stisknutím VOL+/- změníte
úroveň hlasitost
Jak zacházet s
rozhlasem
Poslech rádia
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC.
dokud se na displeji nezobrazí nápis FM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2. Automatické ladění: Stiskněte a přidržte tlačítko
TUNING -/+ na dálkovém ovladači po dobu
asi 2 sekund, dokud se nezačne měnit indikace
frekvence. Pak tlačítko uvolněte. Prohledávání se
zastaví po nalezení stanice.
Ovládání
Manuální ladění: Stiskněte opakovaně tlačítko
TUNING -/+.
DEMO
3. Upravte hlasitost stisknutím tlačítka VOL+/-.
Když je přístroj vypnut, stiskněte jednou tlačítko
SET/DEMO/RDS na přístroji. Přístroj se zapne a
zobrazí na displeji každou funkci. Dalším stisknutím
tlačítka SET/DEMO/RDS zrušíte funkci DEMO.
Zlepšení nekvalitního příjmu
FM
Automatické vypnutí
Tento přístroj se automaticky vypne, aby šetřil
elektrickou energii v případě, že hlavní přístroj není
připojen k externímu zařízení a není používán po
dobu 25 minut. Stejně tak se zachová i tento přístroj
po šesti hodinách od připojení hlavního přístroje
k jinému zařízení prostřednictvím analogového
vstupu.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 16
Stiskněte tlačítko d/M nebo T. Tím se změní
nastavení přijímače (tuneru) ze stereo na mono. Pak
bude přijem lepší než dříve.
2013-03-19
8:19:44
Ovládání
Přednastavení rozhlasových
stanic
Pro FM můžete předvolit 50 stanic. Před laděním
zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC.
dokud se na displeji nezobrazí nápis FM.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stisknutím
tlačítka TUNING -/+.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovladači. Na displeji bude blikat číslo
předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET.FOLDER W/S na
dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Chcete-li poslouchat přednastavenou stanici,
stiskněte PRESET.FOLDER W/S.
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM/MEMORY
na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Na
displeji bude blikat „ERASE ALL”.
Zobrazení informací o
rozhlasové stanici
FM tuner je dodáván se zařízením RDS (Radio Data
System). To ukáže informace o rozhlasové stanici,
kterou právě posloucháte. Chcete-li cyklicky projít
různými typy dat, stiskněte opakovaně RDS/SET na
dálkovém ovládači. :
PS
( Programme Service Name)
Na displeji se objeví název kanálu .
PTY
(Programme Type Recognition)
Na displeji se objeví typ programu (např.
džez nebo zprávy).
RT (Radio Text) Textová zpráva obsahuje
speciální informace z rozhlasové stanice.
Tyto zprávy mohou běžet na displeji.
CT
( Time controlled by the channel)
Ukazuje čas a datum vysílané
rozhlasovou stanicí.
3
Ovládání
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Stanice se uloží.
17
Stisknutím tlačítka RDS/SET můžete vyhledat
rozhlasové stanice podle typu programu. Na displeji
se zobrazí typ naposledy poslouchaného programu.
Váš preferovaný typ programu vyberete jedním
nebo několika stisknutími tlačítka PTY. Stiskněte
a přidržte tlačítko TUNING -/+. Tuner začne
automaticky vyhledávat. Když je stanice nalezena,
vyhledávání se zastaví.
2. Chcete-li vymazat všechny uložené rozhlasové
stanice, stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 17
2013-03-19
8:19:45
18
Ovládání
Nastavení zvuku
Nastavení režimu zvuku
Tento system má počet přednastavených
zvukových polí. Požadovaný zvukový režim
vyberete stisknutím tlačítka SOUND EFFECT nebo
EQ.
Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
3
Ovládání
Na displeji
Popis
NATURAL
Můžete se těšit z komfortního a
přírodního zvuku.
AUTO EQ
Nastavení ekvalizéru do
režimu, který je nejpodobnější
žánru uvedenému v ID3 tagu
hudebního souboru MP3.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Tento program propůjčuje
zvuku atraktivní atmosféru s
navozením pocitu přítomnosti
na skutečném koncertu rockové,
populární, jazzové nebo klasické
hudby.
MP3 -- OPT
BASS BLAST
(BASS)
Tato funkce je optimalizována
pro kompresi MP3 souboru.
Zlepšuje výšky zvuku.
Posílení výšek, basů a
prostorových zvukových efektů.
LOUDNESS
Zlepšuje basy a výšky zvuku.
BYPASS
Můžete se těšit ze zvuku bez
ekvalizačních efektů.
,,Poznámka
Po přepnutí na jiný vstup bude možná třeba
resetovat režim zvuku, někdy dokonce i po
změně zvukové stopy/souboru.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 18
2013-03-19
8:19:45
Ovládání
19
Nastavení hodin
Používání přehrávače jako
budík
Jsou dva způsoby, jak nastavit hodiny.
1. Zapněte přístroj.
yy Nastavení hodin pomocí připojení aplikace
BT.
2. Chcete-li nastavit funkci budíku, stiskněte a
držte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání.
Nastavte požadovaný čas na zařízení Bluetooth
a připojte zařízení Bluetooth k jednotce pomocí
aplikace BT. Pak se nastavení hodin na displeji bude
automaticky synchronizovat se zařízením Bluetooth.
3. Zdroje zvukového signálu začnou blikat. Vyberte
si zdroj signálu z těch, které blikají stisknutím
tlačítka RDS/SET nebo SET/DEMO/RDS.
yy Hodiny nastavíte stisknutím tlačítek.
1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK.
3. Vyberte režim času stisknutím tlačítka
C/V.
4. Stisknutím tlačítko RDS/SET nebo
SET/DEMO/RDS potvrdíte výběr.
5. Zvolte hodiny stisknutím tlačítka C/V.
5. Začne blikat kontrolka „OFF TIME”. Toto je nastavený
čas, kdy se přístroj vypne. Chcete-li změnit hodiny
a minuty, stiskněte C/V. Chcete-li je uložit
stiskněte RDS/SET nebo SET/DEMO/RDS.
6. Začne blikat nastavení hlasitosti. Chcete-li
změnit hlasitost, stiskněte C/V. Chcete-li
ji uložit stiskněte RDS/SET nebo
SET/DEMO/RDS.
6. Stiskněte tlačítko RDS/SET nebo
SET/DEMO/RDS.
7. Stisknutím tlačítka TIMER zkontrolujte
informace o budíku.
7. Zvolte minuty stisknutím tlačítka C/V.
8. Chcete-li se znovu nastavit hodiny, stiskněte a
držte tlačítko TIMER. Pak opakujte kroky 3-6.
8. Stiskněte tlačítko RDS/SET nebo
SET/DEMO/RDS.
9. Chcete-li se znovu nastavit hodiny, stiskněte a
držte tlačítko CLOCK. Pak opakujte kroky 3-8.
3
Ovládání
- 12:00 (pro zobrazení 12hodinového formátu)
nebo 0:00 (pro zobrazení 24hodinového
formátu).
4. Začne blikat kontrolka “ON TIME”. Toto je
nastavený čas, kdy se přístroj zapne. Chcete-li
změnit hodiny a minuty, stiskněte C/V.
Chcete-li je uložit stiskněte RDS/SET nebo
SET/DEMO/RDS.
,,Poznámka
•• Když vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky,
nebude uloženo provedené nastavení
hodin.
•• Synchronizujete-li přístroj s vaším zařízením
BT kvůli nastavení hodin pomocí aplikace
BT, můžete nastavit 12hodinový formát
(např. 11:00) nebo 24hodinový formát (např.
23:00).(Pouze operační systém Android).
yy K dyž nastavíte hodiny, můžete zkontrolovat
čas stisknutím tlačítka CLOCK i když je
přístroj vypnut.
yy K dyž nastavíte hodiny a budík, můžete
zkontrolovat informaci o nastavení
stisknutím tlačítka TIMER i když je přístroj
vypnut. Pak bude tato funkce fungovat
každodenně.
yy Funkce budíku funguje pouze v případě,
když je jednotka vypnuta.
yy Když budík zvoní, můžete ho vypnout
stisknutím tlačítka 1/! nebo 1.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 19
2013-03-19
8:19:45
20 Ovládání
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP lze zvolit
požadovanou dobu vyberte dobu od 10 do 180
minut, po kterých se přehrávač vypne. Po uplynutí
nastavené doby zpoždění se jednotka vypne.
(Můžete vidět následující pořadí: 180 -> 150 ->120
-> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 ->
10).
Chcete-li zrušit funkci časovaného vypínání,
stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se
displej nerozsvítí.
,,Poznámka
3
yy Stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se
objeví zbývající čas.
Ovládání
yy Funkce spánku bude aktivní po použití
stmívače.
Pokročilé funkce
Nahrávání na USB
1. Připojte k přístroji zařízení USB.
2. Vyberte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION
nebo FUNC.
Nahrávání jedné stopy/souboru - Můžete
nahrávat stopu/soubor na USB při přehrávání
požadovaného souboru.
Nahrávání všech stop/souborů - Můžete nahrávat
stopy/soubory na USB při vypnutém přístroji.
Nahrávání programovaného seznamu - Po
vytvoření programového seznamu ho můžete
nahrát na USB.
(viz str. 15)
3. Začněte nahrávaní stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovládači.
Stmívač
4. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko
ZENTER.
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Osvícení displeje
se ztmaví na polovinu. K jejímu zrušení opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se displej nerozsvítí.
Pozastavení nahrávání
Chcete-li pozastavit nahrávání, stiskněte během
nahrávání USB REC Opětovným stisknutím tohoto
tlačítka bude přístroj pokračovat v nahrávání. (Pouze
rozhlas/přenosná funkce)
Jak zvolit přenosovou rychlost
a rychlosti nahrávání
1. Stiskněte tlačítko USB REC a podržte je déle než
3 sekundy.
2. K výběru přenosové rychlosti použijte tlačítko
C/V.
3. Opětovným stisknutím tlačítka USB REC vyberte
rychlost nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka C/V vyberete
požadovanou rychlost nahrávání. (Pouze u
funkce CD)
X1 SPEED - Hudbu lze v průběhu jejího
nahrávání poslouchat. (pouze zvukové CD)
X2 SPEED - Hudební soubor lze pouze nahrávat.
5. Stiskněte tlačítko USB REC k ukončení
nastavení.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 20
2013-03-19
8:19:45
Ovládání
21
,,Poznámka
yy Během nahrávání na zařízení USB lze
na displeji sledovat postup nahrávání v
procentech. (Pouze u souborů MP3 / WMA
a disků CD)
yy Během nahrávání souborů MP3/ WMA není
reprodukován žádný zvuk.
yy V případě zastavení nahrávání během
přehrávání bude uložen aktuálně nahraný
soubor. (Kromě souborů MP3/WMA)
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V
opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné v
počítači odstranit.
3
Ovládání
yy Když nefunguje nahrávání USB, na displeji
se zobrazí např. zpráva „NO USB”, „ERROR”,
„FULL” nebo „NO REC”.
yy Zařízení pro čtení více druhů karet, externí
disk, mobilní telefon nelze pro nahrávání
USB používat.
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor
je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
yy Celkem lze uložit maximálně 999 souborů.
yy Ukládání probíhá takto.
ZVUKOVÝ
CD
MP3/ WMA
Jiný zdroj*
* FM, PORTABLE apod.
BT nejsou podporovány
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání
nebo zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí
používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorské práva.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 21
2013-03-19
8:19:45
22 Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová komunikační technologie
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Dostupný dosah je do 10 metrů.
3
Ovládání
(Zvuk může být přerušovaný, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním nebo se
připojujete pomocí Bluetooth v jiné místnosti.)
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® může být ovládán prostřednictvím
funkce Cascade, pokud bylo připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® .
Dostupná zařízení: Mobilní telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tento přístroj je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz návod k použití vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo FUNC.
na přístroji. Na displeji se objeví „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte
spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth může
zobrazit seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Tento přístroj se
zobrazí jako „LG MICRO(XX:XX)“.
,,Poznámka
XX:XX znamená poslední čtyři čísla adresy
BT. Např. když je adresa BT přístroje
9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení Bluetooth uvidíte
„LG MICRO (F7:08)”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN: 0000
4. Když je tento přístroj úspěšně spárován se
zařízením Bluetooth, na displeji se objeví „BT
CONN” a „BT PAIR”.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem.
5. Listening to music.
V návodu k vašemu zařízení Bluetooth naleznete
postup pro přehrávání hudby uložené na vašem
Bluetooth zařízení. Podle úrovně hlasitosti
zařízení Bluetooth bude upravena hlasitost
zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavní sady může být zkreslený,
pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth na
dvě třetiny nebo více.
yy Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte
hlasitost zařízení Bluetooth na vhodnou
poslechovou úroveň.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 22
2013-03-19
8:19:45
Ovládání 23
,,Poznámka
yy Po vyhledání tohoto přístroje na zařízení
Bluetooth propojte zařízení Bluetooth s
tímto přístrojem. Poté přehrajte požadovaný
soubor.
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Pomocí tohoto přístroje nelze ovládat
zařízení Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a vícenásobné
párování není podporováno.
yy I když je vzdálenost mezi vaším zařízením
Bluetooth a přístrojem menší než 10 m,
ale mezi přístroji jsou překážky, nemůže se
zařízení Bluetooth připojit.
3
Ovládání
yy V závislosti na typu zařízení nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Při použití telefonu, MP3, Notebooku apod.
můžete využívat bezdrátový system.
yy Pokud se na displeji nezobrazí hlášení „BT
READY“, nejste připojení k Bluetooth.
yy V případě elektrického selhání kvůli tomu,
že zařízení jako lékařské vybavení, mikrovlny
nebo bezdrátová zařízení LAN používají
stejnou frekvenci, připojení bude odpojeno.
yy Pokud někdo vstane a přeruší komunikaci
mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude
připojení odpojeno.
yy S rostoucí vzdáleností mezi Bluetooth a
jednotkou se kvalita zvuku snižuje. Jestliže
prostor mezi Bluetooth a přístrojem
přesáhne provozní dosah Bluetooth, bude
připojení odpojeno.
yy Přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth
se odpojí, pokud vypnete hlavní přístroj
nebo dáte zařízení dále od hlavního přístroje
než 10 m.
yy Je-li zařízení Bluetooth odpojeno, měli byste
jej k vašemu přístroji připojit.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 23
2013-03-19
8:19:45
24 Ovládání
Pomocí aplikace „LG
Bluetooth Remote”
Instalování aplikace „LG Bluetooth
Remote“ pomocí kódu QR
O aplikaci „LG Bluetooth Remote”
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
Aplikace LG Bluetooth Remote přináší sadu nových
funkcí do vašeho přístroje. Abyste využili další
vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a
instalovali aplikaci "LG Bluetooth Remote".
3
1. Instalujte aplikaci „LG Bluetooth Remote“
pomocí kódu QR Pro skenování QR kódu
použijte skenovací software.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
Instalujte aplikaci “LG Bluetooth
Remote” prostřednictvím “Apple App
Store” či “Google Android Market”
Ovládání
1. Klepněte na ikonu Apple App Store nebo ikonu
Google Android Market (Google Play Store).
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
3. V seznamu výsledků vyhledávání vyhledejte a
klepněte na položku „LG Bluetooth Remote“ a
spusťte stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je
vybaveno „Apple App Store” nebo „Google
Android Market (Google Play Store)”.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth má
aplikaci skenovacího softwaru. Pokud tuto
aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu
„Google Android Market(Google Play Store)“
nebo „Apple App Store”.
Aktivujte Bluetooth pomocí aplikace
„LG Bluetooth Remote″
Aplikace LG Bluetooth Remote pomáhá připojovat
výkonné Bluetooth zařízení k přístroji.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace „LG Bluetooth Remote”, abyste otevřeli
aplikaci „LG Bluetooth Remote”, a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Setting] a zvolte požadovaní
přístroj.
3. Chcete-li získat víc informací o ovládání,
klepněte na [Setting] a [Help].
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 24
2013-03-19
8:19:46
Ovládání 25
,,Poznámka
yy Aplikace BT bude k dispozici v následujících
verzích:
Operační systém Android: 2.3.3 (nebo
pozdější)
Operační systém iOS: 4.3 (nebo pozdější)
yy Když používáte Bluetooth, nemůžete
provozovat aplikaci BT. Odpojte zařízení
Bluetooth, které jste předtím připojili, abyste
mohli řádně používat BT.
yy Pokud použijete pro ovládání aplikaci BT, mezi
aplikací BT a dodaným dálkovým ovladačem
by mohly být určité rozdíly. Používejte dodaný
dálkový ovládač dle potřeby.
yy Když používáte aplikaci BT s připojeným
zařízením Bluetooth, může se stát, že připojení
Bluetooth, které jste vytvořili, bude odpojeno.
(Tento proces se liší podle operačního
systému chytrého telefonu.)
3
Ovládání
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace BT fungovat.
yy Když při fungování Bluetooth použijete
aplikaci BT, může se stát, že dodaný dálkový
ovladač nemusí fungovat.
yy Když používáte aplikaci BT pro dálkové
ovládání, může se ovládání lišit od
dodávaného dálkového ovladače.
yy Podle operačního systému chytrého telefonu
budou určité rozdíly v ovládání aplikace BT.
yy Když již bylo vaše zařízení Bluetooth připojeno
k jinému přístroji, nejprve odpojte připojení
Bluetooth. Pak můžete přehrávač ovládat
pomocí aplikace Bluetooth.
yy Připojení, které jste vytvořili, může být
odpojeno, když si vyberete jinou aplikaci
nebo změníte nastavení zařízení připojeného
prostřednictvím aplikace BT. V takovém
případě zkontrolujte prosím stav připojení.
yy Po pøipojení aplikace BT lze pøehrávat hudbu
z vašeho zaøízení. V tomto pøípadì zkuste
opakovat postup pøipojení.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 25
2013-03-19
8:19:46
26 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Problém
Nápravné opatření
yy Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte stav dodávky elektrické energie ovládáním ostatních
elektronických přístrojů.
Není slyšet zvuk.
Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC. a zkontrolujte vybranou funkci.
yy Vložte přehrávatelný disk.
Jednotka nespustí
přehrávání.
4
yy Očistěte disk. (Viz strana 29)
yy Vložte disk etiketou nebo potištěnou stranou nahoru.
yy Připojte řádně anténu.
Odstraňování potíží
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Nalaďte stanici ručně.
yy Podrobné informace o přednastavení rozhlasových stanic naleznete na str. 17.
yy Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 7 m od přístroje.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovládačem a jednotkou se nachází překážka.
Hodiny nejsou
zobrazeny.
Připojte zařízení Bluetooth k přístroji pomocí aplikace BT kvůli synchronizaci času.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 26
yy Vyměňte baterie.
2013-03-19
8:19:46
5
Dodatek
Dodatek 27
Obchodní známky a
licence
Bezdrátová technologie Bluetooth® je
systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými zařízeními v rozsahu maximálně
do 10 metrů.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade, pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
4
Dodatek
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 27
2013-03-19
8:19:46
28 Dodatek
Specifikace
Všeobecné informace
Zdroj napájení
Viz štítek na přístroji.
Spotřeba
Viz štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x H):
286 x 135 x 293 mm
Čistá váha (přibl.)
3,8 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice
DC 5 V 0 500 mA
Vstupy
Vstupní přípojka PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
Tuner
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač
5
Dodatek
Režim stereo
80 W + 80 W
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
CD
Frekvenční odezva:
30 až 20000 Hz
Odstup signál-šum
80 dB
Dynamický rozsah
80 dB
Reproduktory
Typ
3 pásmový 4 reproduktory
Impedance
4Ω
Jmenovitý příkon
80 W
Max. příkon
160 W
Čisté rozměry (Š x V x H)
132 x 286 x 304 mm
Čistá hmotnost (1EA)
4 kg
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 28
2013-03-19
8:19:46
Dodatek 29
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat,
zabalte jej v zájmu maximální ochrany tak, jak byl
původně zabalen ve výrobním závodě.
Udržujte povrch přístroje čistý.
Nepoužívejte těkavé kapaliny (např. insekticidní
spreje) v blízkosti přístroje.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k
poškození povrchu.
Čištění disků
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s přístrojem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh,
benzín, ředidla, komerčně dostupné čističe nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý
hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn,
použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by mohla poškodit povrch přístroje.
4
Údržba přístroje
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 29
2013-03-19
Dodatek
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
8:19:46
CM2630-DR_DPOLLK_CZE.indd 30
2013-03-19
8:19:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement