LG CM2540 Owner's manual

LG CM2540 Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Mikro Hi-Fi
systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně
přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu
nahlédnutí.
CM2540
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
UPOZORNĚNÍ: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku, které
může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu
osob elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých pokynů pro provoz a
údržbu (servis) v dokumentaci
dodávané s přístrojem.
VÝSTRAHA: ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
VÝSTRAHA: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
UPOZORNĚNÍ: Neblokujte ventilační otvory.
Přístroj umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem štěrbin a otvorů v krytu je zajištění
ventilace, spolehlivého provozu produktu a
ochrany proti přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí
otvorů tím, že výrobek položíte na postel, pohovku,
koberec nebo podobný povrch. Tento výrobek
nesmí být vestavěn do prostorů jako např. knihovna
nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěno
řádné větrání nebo se tak stane v souladu s pokyny
výrobce.
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový
systém. Abyste zajistili správné používání tohoto
výrobku, přečtěte prosím pečlivě tento návod
a uchovejte ho pro pozdější použití. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití jiných postupů, než
jsou postupy zde popsané, vás může vystavit riziku
zásahu nebezpečným zářením. Abyste zamezili
přímému zásahu laserového paprsku, nepokoušejte
se otevírat kryt.
UPOZORNĚNÍ ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly
napájeny z vyhrazeného obvodu.
To znamená z obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve.
Pro jistotu si přečtěte specifikace v tomto
návodu. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky,
uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací
kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená
či popraskaná izolace vodičů jsou nebezpečné.
Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
síťový kabel vašeho spotřebiče a zjistíte poškození či
opotřebení, odpojte jej, přestaňte přístroj používat
a nechte kabel nahradit odpovídajícím náhradním
kabelem v autorizovaném servisu. Zabraňte
fyzickýmu nebo mechanickýmu poškozování síťový
kabelu kabel jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí,
přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní
pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde
kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické
sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci
výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.
Začínáme
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
3
Likvidace odpadních baterií/akumulátorů
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
vyjměte použitou baterii nebo akumulátor, při
vkládání postupujte v opačném pořadí. Abyste
zamezili kontaminaci prostředí, ohrožující zdraví
lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor
do příslušného kontejneru na určených sběrných
místech. Baterie nebo akumulátor nepatří do
běžného domovního odpadu. Doporučujeme
využít místních systémů bezplatné výměny baterií
a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným
horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.
1. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0.004
% olova.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) a na přístroji by neměly být
umístěny předměty naplněné kapalinami, jako jsou
vázy.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat
odděleně od běžného domovního odpadu, a
proto k tomu využijte určená sběrná místa dle
pokynů vládních orgánů nebo místních úřadů.
Likvidace starého spotřebiče
3. Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
1
4. Chcete-li získat podrobné informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů, kontaktujte
městský úřad, společnost zajišťující likvidaci
odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek
koupili.
1. Všechny elektrické a elektronické výrobky by
měly být odkládány do zvláštního komunálního
odpadu, prostřednictvím vládou a místními
úřady speciálně navržených služeb.
2. S právná likvidace starého spotřebiče napomáhá
chránit životní prostředí a lidské zdraví před
možnými negativními vlivy.
3. C
hcete-li získat podrobné informace o likvidaci
starého spotřebiče, kontaktujte městský úřad,
společnost zajišťující likvidaci odpadu nebo
prodejnu, kde jste výrobek koupili.
Začínáme
Pb
4
Začínáme
Pro bezdrátové výrobky Evropské Unie
1
Začínáme
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek splňuje základní požadavky a
další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/
EU.
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie Doc (Prohlášení o shodě).
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Sdělení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od
rádiátoru a vaší osoby.
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
10
11
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
– Inteligentní osvětlení probuzení
– Přímé nahrávání na USB zařízení
– Rádio
– Vstup přenosného zařízení
– Vytvořeno pro přístroje iPhone/iPod
nebo Android
– LG Bluetooth Remote
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadavek pro hudební soubory
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
2
Ovládání
12
12
13
– Připojení síťového kabelu
Základní postupy
– Jak zacházet se zařízením iPhone/
iPod
– Jak zacházet se zařízením Android
– Používání zařízení USB a disku CD
– Výběr složky
– Vymazání souboru MP3/WMA/FLAC
– Přehrávání hudby z přenosného
zařízení
– Přehrávání hudby do sluchátek
Jak zacházet s rozhlasem
– Poslech rádia
– Přednastavení rozhlasových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního příjmu FM
– Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
Další možnosti ovládání
– Naprogramované přehrávání
15
16
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
5
26
– Zobrazení informace o souboru (ID3
TAG)
– Pokračovat v přehrávání
– Dočasné vypnutí zvuku
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Nastavení hodin
– Nastavení budíku
– Inteligentní osvětlení probuzení
– Nastavení časového vypínání
– Stmívač
– Automatické vypnutí
Pokročilé funkce
– Nahrávání na USB
– Jak zvolit přenosovou rychlost a
rychlosti nahrávání
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Pomocí aplikace „LG Bluetooth Remote”
3
Odstraňování potíží
28
Odstraňování potíží
4
Dodatek
29
30
31
31
31
Obchodní známky a licence
Specifikace
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
1
2
3
4
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Začínáme
Inteligentní osvětlení
probuzení
Světlo tohoto přístroje se postupně zesiluje 30
sekund před nastaveným časem budíku.
Přímé nahrávání na USB
zařízení
Nahrává hudbu na USB zařízení.
Rádio
Přenáší hudbu z rádia.
Vstup přenosného zařízení
Přehrává hudbu z vašeho přenosného přístroje.
(mp3/wma, Notebook, atd.)
Vytvořeno pro přístroje
iPhone/iPod nebo Android
Jednoduše propojte zařízení iPhone/iPod nebo
Android a vychutnejte si hudbu.
LG Bluetooth Remote
Tento přístroj můžete ovládat pomocí zařízení
iPhone/iPod touch nebo Android přes Bluetooth.
Tento přístroj a vaše zařízení musí být pro Bluetooth
spárovány. Navštivte stránky obchodů Apple App
Store nebo Google Android Market (Google Play
Store) Další informace naleznete na straně 26-27.
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Kompatibilní zařízení USB
Požadavek pro hudební
soubory
yy F unkce USB tohoto přístroje nepodporuje
všechna zařízení USB.
zorkovací frekvence:
yy V
MP3: v rozsahu 8 až 48 kHz
WMA: v rozsahu 8 až 48 kHz
FLAC: v rozsahu 8 až 96 kHz (USB),
v rozsahu 8 až 48 kHz (CD)
ychlost přenosu: v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3),
yy R
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: nejvýše 999
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”/„.flac„
yy Formát souboru CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
yy Podporované kanály (FLAC): Až 2 kanály
yy Podpůrný výstup bit/sample (FLAC): 16bit
yy bps (FLAC): Až 2,5 Mbps
DTS není podporováno. V případě zvuku ve formátu
DTS není zvuk přehráván.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u
této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat
v přehrávačích LG. (Mastered/Live File System:
Systém formátu disku pro Windows Vista)
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
SB Flash Drive:
yy U
zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.
Požadavky na zařízení USB
ařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru,
yy Z
když je připojíte k počítači, nejsou podporována.
yy Neodpojujte zařízení USB, když je v provozu.
zařízení USB s velkou kapacitou může
yy U
vyhledávání trvat více než několik minut.
hcete-li zabránit ztrátě dat, zálohujte všechna
yy C
data.
ařízení USB nebude rozpoznáno v případì
yy Z
použití prodlužovacího kabelu USB nebo
rozbočovače USB.
yy S ouborový systém NTFS není podporován.
(Přístroj podporuje pouze souborový systém
FAT(16/32)).
yy T ento přístroj není podporován, pokud celkový
počet souborů přesahuje 1000.
ovněž nejsou podporovány externí pevné
yy R
disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná
paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným
diskem.
ásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
yy Z
PC. Přístroj nelze použít jako zařízení pro ukládání
dat.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
yy V zapnutém stavu můžete nabíjet své zařízení
iPhone/iPod/Android pomocí zásuvky USB. (Je to
možné, když zvolíte funkci USB.)
1
Začínáme
Pro kompatibilitu souboru MP3/WMA/FLAC s tímto
přístrojem platí následující omezení:
7
8
Začínáme
Dálkové ovládání
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • • 1 (POWER): Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
B (Vysunout/Zasunout) : Vysouvání a zasouvání
nosiče disku.
1
Začínáme
PRESET.FOLDER W/S :
-- Vyhledávání složky souborů MP3/WMA. Vpřípadě
používání disku CD/USB obsahujícího soubory
MP3/WMA ve více složkách stisknutím tlačítka
přednastavení složky PRESET.FOLDER W/S
vyberete složku, kterou chcete přehrávat.
-- Výběr přednastaveného čísla rozhlasové stanice.
FUNCTION : Volba funkce a vstupního zdroje.
@ : Ztišení zvuku.
VOL ( o / p) : Nastavení hlasitosti reproduktoru.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • ALARM
*
LIGHTING
PROGRAM/MEMORY :
-- Uložení rozhlasové stanice do paměti.
-- Vytvoření seznamu nahrávek, které chcete
poslouchat.
SOUND EFFECT : Výběr zvukových efektů.
INFO : Zobrazí informace o vaší hudbě. Soubor
MP3/WMA často obsahuje značku ID3. Značka
poskytuje informace o Nadpisu, Umělci, Albu nebo
Času.
REPEAT (MENU) :
Výměna baterie
-- Opakované nebo náhodné přehrávání stop/
soubor.
-- Přesun do předchozí obrazovky v režimu iPod.
TUN.(-/+) : Naladí požadovanou radiostanici.
)
(R03
(R03)
C/V (Přeskočit/Hledat) :
-- Přeskočení rychle dozadu nebo dopředu.
-- Vyhledávání části stopy/souboru
Sejměte kryt baterie na spodní části dálkového
ovladače a vložte dvě baterie (o velikosti AAA) se
správně orientovanými póly a .
Z ENTER :
-- Ukončení přehrávání nebo nahrávání.
-- Výběr položky v režimu iPod.
d/M (Přehrávání/Pauza) :
-- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
-- Volba stereo/mono.
Začínáme
9
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • • SLEEP : Nastavení automatického vypnutí systému
v určenou dobu. (Stmívač : Osvícení displeje se
ztmaví na polovinu.)
DELETE : Vymazání souborů MP3/WMA/FLAC.
CLOCK : Nastavení hodin a kontrola času.
ALARM: Použití vašeho přehrávače jako budíku.
SET/RDS :
-- Systém RDS (radiový datový systém)
-- Potvrzení nastavení hodin a budíku.
? : Tlačítko není k dispozici pro žádnou funkci.
LIGHTING : Výběr režimu LIGHTING ON / OFF
(Osvětlení ZAP./VYP.).
PTY : Vyhledávání rozhlasových stanic podle typu
rozhlasu.
Začínáme
USB REC : Přímé nahrávání na USB
1
Začínáme
10
Přední panel
1
Začínáme
a
b
c
a 1/!
- Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
- Po zapnutí zařízení se v dolní části zařízení
zapnou světla.
b Displej
c d Štěrbina
pro zakládání disků.
>>Upozornění
- Světla budou zapnuta, pokud je zapnuto
zařízení.
Upozornění ohledně používání dotykových
tlačítek.
F
yy Používejte dotyková tlačítka, pouze mate-li
čisté a suché ruce.
- Ve vlhkém prostředí setřete před použitím
veškerou vlhkost z dotykových tlačítek.
Volba funkce a vstupního zdroje.
Y/U
Přeskočení rychle dozadu nebo dopředu.
Vyhledávání části stopy/souboru
TUNNING - / +
Výběr rozhlasových stanic
T
Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
I
Zastavení přehrávání nebo zrušení funkce
DELETE.
R
Vsouvání nebo vysouvání disku ze zaváděcího
otvoru diskové mechaniky.
p/o
Nastavení úrovně hlasitosti.
yy Netiskněte dotyková tlačítka příliš silně
- Pokud použijete příliš velkou sílu, můžete
poškodit sensory dotykových tlačítek.
yy Pro správnou funkci se dotkněte
požadovaného tlačítka.
yy Dbejte na to, aby na dotykových tlačítkách
nebyl jakýkoliv vodivý materiál, jako např.
kovový předmět. Mohlo by dojít k závadě.
Začínáme
11
Zadní panel
1
Začínáme
a
b
a PORT. IN
Přehrávání hudby z přenosného zařízení.
Přehrávání hudby do sluchátek (3,5 mm)
FM ANT.
(Zásuvka USB)
-P
řehrávání a nahrávání zvukových souborů
připojením zařízení USB.
- Přehrání zvukových souborů pomocí kabelu
USB pro iPhone/iPod a Android.
b POWER IN
12
Ovládání
Připojení síťového kabelu
1. Připojte jeden konec síťového kabelu (součástí
dodávky) do zdířky POWER IN.
2. Zapojte síťový kabel do zásuvky na zdi.
Základní postupy
Když zvolíte funkci USB, můžete na displeji vidět
tyto zprávy.
Zpráva
2
Ovládání
CHARGE
Vaše zařízení není podporováno
protokolem AOA 2.0. (Pouze se
nabíjí)
Počet
souborů
Jednotka rozpoznala vaše zařízení
USB.
IPOD
,,Poznámka
Pokud plánujete přístroj delší dobu nepoužívat,
odpojte napájecí síťový kabel ze zásuvky.
Příčina
ANDROID
NO USB
Tento přístroj nepovažuje vaše
zařízení iOS za známé zařízení.
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android podporované AOA 2.0 za
známé zařízení.
K zásuvce USB není připojeno žádné
zařízení.
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android za neznámé zařízení.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení se zpráva může
zobrazit jiným způsobem.
Ovládání
Jak zacházet se zařízením
iPhone/iPod
S radostí můžete poslouchat pomocí zařízení
iPhone/iPod Podrobnosti o zařízení iPhone/iPod
naleznete v příručce pro uživatele zařízení iPhone/
iPod.
Chcete-li
pozastavit
nebo
pokračovat
1. Připojte zařízení iPhone/iPod do zásuvky USB
pomocí kabelu zařízení iPhone/iPod.
2. Chcete-li zvolit funkci USB, stiskněte tlačítko
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo F na
přístroji.
3. Pokud je váš přístroj řádně připojen, na displeji
se objeví nápis „IPOD”.
Své zařízení iPod můžete ovládat
prostřednictvím displeje zařízení iPod tak, že k
ovládání svého zařízení iPod použijete dálkový
ovladač.
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovladači nebo tlačítko
T na přístroji.
Stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
Y/U na přístroji přeskočíte
zastavenou stopu/soubor.
Během přehrávání můžete
stisknutím tlačítka V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
U na přístroji přejít na další
stopu/soubor.
Po 3 sekundách přehrávání
stisknutím tlačítka C na
dálkovém ovladači nebo dvakrát
tlačítka Y na přístroji přejdete
na začátek stopy/souboru.
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V na
vyhledat část dálkovém ovladači nebo tlačítko
stopy/souboru Y/U na přístroji a uvolněte
jej v bodě, ve kterém chcete začít
poslouchat.
přejít do
předchozí
nabídky
Na dálkovém ovladači stiskněte
tlačítko REPEAT (MENU).
přejít na
Na dálkovém ovladači stiskněte
požadovanou
tlačítko PRESET.FOLDER W/S.
položku
Stiskněte tlačítko Z ENTER na
zvolit položku dálkovém ovladači nebo tlačítko
I na přístroji
2
Ovládání
přeskočit
na další/
předchozí
stopu/soubor
13
14
Ovládání
Kompatibilní iPhone/iPod
Přístroj podporuje tyto modely:
iPod touch (3. a 5. generace)
iPod nano (4. a 7. generace)
iPhone 5S
iPhone 5C
2
iPhone 5
Ovládání
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 3GS
V závislosti na verzi softwaru zařízení iPhone/iPod,
nemusíte ovládat iPhone/iPod z přístroje.
iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
,,Poznámka
yy Může dojít k následujícím chybám.
- iPhone/iPod není řádně připojen.
- Jednotka identifikovala iPhone/iPod jako
neznámé zařízení.
- Váš iPhone/iPod má téměř vybité baterie.
d Baterie se musí nabít.
d Když nabíjíte baterii a zařízení iPhone/
iPod je nedostatečně nabito, může nabíjení
baterie trvat déle.
yy Když odpojíte iPhone/iPod během
přehrávání, přehrávání se pozastaví.
yy Po připojení iPhone/iPod nelze používat
tlačítko pro ovládání hlasitosti iPhone/iPod.
yy Pokud iPhone/iPod správně nefunguje,
nemusí se podařit iPhone/iPod ovládat z
této jednotky.
yy V závislosti na verzi softwaru zařízení
iPod/ iPhone nemusí být možné ovládat
zařízení iPhone/iPod z tohoto přístroje.
Doporučujeme instalovat nejnovější verzi
softwaru.
yy Máte-li problém se zařízením iPhone/iPod,
navštivte prosím stránky www.apple.com/
support.
Ovládání
Jak zacházet se zařízením
Android
15
1. Zapojte zařízení Android do zásuvky USB
pomocí kabelu zařízení Android.
S radostí můžete poslouchat své zařízení Android
pomocí zásuvky USB. Podrobnosti o zařízení
Android najdete v příslušné uživatelské příručce.
Chcete-li přehrávat zvuk ze zařízení Android
prostřednictvím tohoto přístroje, potřebujete:
yy U operačního systému Android: Verze 4.1 (nebo
pozdější) a AOA 2.0 (nebo pozdější)
2
Ovládání
yy U zařízení s mikrokonektorem USB
,,Poznámka
Je možné, že některé přístroje nemusí
podporovat normu audio AOA2.0 USB nebo s
ní být ve shodě, což vede k zamrznutí přístroje
nebo k jeho opětovnému bootování (zavádění
systému) poté, kdy byl přístroj připojen a
oddělen od systému reproduktoru.
Pokud jste se setkali s tímto problémem, spojte
se prosím s výrobcem vašeho přístroje. Váš
přístroj bude možná vyžadovat aktualizaci s
nejnovějším softwarem Jellybean anebo se
správnou audio normou AOA2.0 USB.
Doporučujeme odstranit pouzdro pro vaše
zařízení Android (Ver 4.1 nebo vyšší) dříve, než
připojíte vaše zařízení Android k portu USB
pomocí kabelu.
*O AOA (Volně dostupné příslušenství pro
Android) verzi 2.0;
Audio výstup ze zařízení se systémem
Android do příslušenství a HID (Human
Interface Device)
2. Chcete-li vybrat funkci USB, stiskněte tlačítko
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo F na
přístroji.
3. Pokud je váš přístroj řádně připojen, na displeji
se objeví nápis „ANDROID”.
Své zařízení Android můžete ovládat
prostřednictvím displeje zařízení Android tak,
že k ovládání svého zařízení Aneroid použijete
dálkový ovladač.
Chcete-li
Stiskněte tlačítko
přehrávat
Stiskněte U
pozastavit
Během přehrávání.stiskněte U
přeskočit
Y/U během přehrávání a
přejdete na další soubor nebo
se vrátíte na začátek aktuálního
souboru.
Y krátce dvakrát za sebou
během přehrávání a vrátíte se
zpět na předchozí soubor.
16
Ovládání
,,Poznámka
yy Jestliže se při připojení USB, zkontrolujte, zda
není způsobena následujícími problémy:
-- Android není řádně připojen.
2
Ovládání
-- Tento přístroj považuje zařízení Android za
neznámé zařízení.
-- Zařízení Android není nastartováno.
-- Zkontrolujte nastavení typu USB připojení
vašeho přístroje Android.
yy V případě, že z této jednotky nevychází
žádný zvuk, nastavte hlasitost vašeho
přístroje Android.
yy Doba nabíjení se liší podle typu zařízení
Android.
yy Některá zařízení Android se nemusejí
dobíjet.
yy Z tohoto přístroje nemusí být možné
zařízení Android ovládat kvůli chybě zařízení
Android.
yy V závislosti na verzi softwaru zařízení
Android nemusí být možné zařízení Android
ovládat z tohoto přístroje. Doporučujeme
používat nejnovější verzi softwaru.
yy Jestliže váš přístroj Android nepodporuje
AOA (Android Open Accessory = Otevřené
příslušenství Android) verze 2.0, může tato
jednotka váš přístroj Android pouze nabíjet,
ačkoli má přístroj Android operační systém
4.1 (nebo novější).
Používání zařízení USB a disku
CD
Připojení zařízení USB
Připojte USB konektor paměťového zařízení USB
(nebo např. přehrávače mp3/wma apod.) do
zásuvky USB na předním panelu přístroje.
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje
1. Zvolte jinou funkci/režim nebo stiskněte
tlačítko Z ENTER na dálkovém ovladači
nebo dvakrát za sebou tlačítko I na
přístroji.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
>>Upozornění
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání, vymazávání atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy V závislosti stavu USB může dojít k tomu,
že funkce vymazat nebude podporována
(zámek atd.).
Ovládání
Vložte kompaktní CD disk
1. Vložte disk do otvoru pro vkládání disků tak, aby
byl etiketou nahoru.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION na dálkovém
ovladači nebo F na přístroji vyberete funkci CD.
3. StisknutímC/V na dálkovém ovladači
vyberete stopu/soubor, který chcete přehrát.
Zařízení USB / disk CD, které chcete
použít
Chcete-li
Zastavit
Přehrát
,,Poznámka
Stiskněte tlačítko
Z ENTER na dálkovém ovladači
nebo I na přístroji.
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na
přístroji.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
d/M na dálkovém ovládání nebo
T na jednotce.
Stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
Y/U na přístroji přeskočíte
zastavenou stopu/soubor.
Během přehrávání můžete
stisknutím tlačítka V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
U na přístroji přejít na další
stopu/soubor.
přeskočit
na další/ Po méně než 2 sekundách
předchozí přehrávání stisknutím tlačítka
stopu/soubor C na dálkovém ovladači nebo
tlačítka Y na přístroji přejdete na
předchozí stopu/soubor.
Pokud během přehrávání hudby do
3 sekund stisknete dvakrát tlačítko
C na dálkovém ovladači nebo
dvakrát tlačítko Y na přístroji,
přejdete na předchozí stopu/
soubor.
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V na
vyhledat
dálkovém ovladači nebo tlačítko
část stopy/
Y/U na přístroji a uvolněte
souboru
jej v bodě, ve kterém chcete začít
poslouchat.
REPEAT(MENU) opakovaně na
dálkovém ovladači a displej se
Opakovaně
bude měnit v následujícím pořadí,
nebo
RPT1 -> RPT DIR (pouze MP3/
náhodně
WMA) -> RPT ALL -> RANDOM ->
přehrávat
OFF
* DIR : Adresář
2
Ovládání
Pozastavit
Přehrávat lze pouze hudební CD nebo disky
CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD (12cm
disk).
17
18
Ovládání
Výběr složky
1. Tiskněte opakovaně tlačítko PRESET.FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
2. Pro přehrání stiskněte d/M. Začne se hrát první
soubor složky. (Když během přehrávání vybíráte
složku tento krok není nutný.)
2
,,Poznámka
Ovládání
yy Složky/soubory CD / USB jsou rozpoznávány
takto:
Directory
*ROOT
File
Vymazání souboru MP3/
WMA/FLAC
Soubor, složku nebo formát můžete vymazat
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovládání.
Tato funkce je podporována pouze ve stavu
zastavení. (Pouze USB)
1. -Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte
tlačítko DELETE.
-Vyberte soubor, který chcete vymazat, pomocí
tlačítka PRESET.FOLDER W/S. Pak stiskněte
tlačítko DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE.
Nebo
File_03
File_04
Při výběru souboru MP3/WMA stiskněte
opakovaně tlačítko DELETE.
File_05
Displej se mění v následujícím pořadí.
File_06
File_07
File_08
File_09
File_10
File_01
File_02
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Mohou však být
uváděny odlišně v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná USB, se nazývá „ROOT”.
yy Složky budou uváděny v tomto pořadí;
FAT(USB) / CD : FILE_01 -> FILE_02 ->
FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> FILE_06 ->
FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10
- DEL FILE: Vymazat formát
- DEL DIR? : Vymazat složku
- FORMAT? : Formátovat USB
2. Chcete-li smazat soubor/složku nebo je
formátovat, stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na přístroji.
3. Přejete-li si opustit současný režim, stiskněte
tlačítko Z ENTER na dálkovém ovladači nebo
tlačítko I na přístroji.
Ovládání
Přehrávání hudby z
přenosného zařízení
Jednotka může sloužit k přehrávání hudby z mnoha
typů přenosných zařízení.
19
Přehrávání hudby do sluchátek
Pro soukromý poslech připojte pár stereofonních
sluchátek ( 3,5 mm zástrčka telefonu) do
konektoru na přístroji.
2
Ovládání
,,Poznámka
1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru
PORT. IN na jednotce.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1/!.
3. Zvolte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači.
4. Zapněte přenosné zařízení a začněte na něm
přehrávat hudbu.
Pokud je konektor sluchátek připojen
do konektoru sluchátek , neuslyšíte z
reproduktorů ani slovo.
20 Ovládání
Jak zacházet s
rozhlasem
Poslech rádia
2
1. Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION na
dálkovém ovladači nebo tlačítko F na přístroji,
dokud se na obrazovce neobjeví výraz Tuner.
Naladěna je poslední nalezená stanice.
Ovládání
2. Automatické ladění: Stiskněte a podržte tlačítko
TUN.(-/+) na dálkovém ovladači nebo tlačítko
Y/U na přístroji po dobu asi 2 sekund,
dokud se aktuální frekvence nezačne měnit, Pak
tlačítko uvolněte.Prohledávání se zastaví, jakmile
přístroj naladí stanici.
Ruční ladění: Stiskněte opakovaně tlačítko TUN.
(-/+) na dálkovém ovladači nebo tlačítko Y/
U na přístroji.
3. Upravte hlasitost stisknutím tlačítka p/o.
Přednastavení rozhlasových
stanic
Pro FM můžete předvolit 50 stanic. Před laděním
zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost.
1. Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION na
dálkovém ovladači nebo tlačítko F na přístroji,
dokud se na obrazovce neobjeví výraz Tuner.
Naladěna je poslední nalezená stanice.
2. Stisknutím tlačítka TUN.(-/+) na dálkovém
ovladači nebo tlačítka Y/U na přístroji
vyberte požadovanou frekvenci.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY. Na
displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte PRESET.FOLDER W/S pro volbu
požadovaného předvoleného čísla.
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech dané stanice stiskněte PRESET.
FOLDER W/S.
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a podržte tlačítko PROGRAM/
MEMORY po dobu dvou sekund. Na displeji
bude blikat „CLEAR”.
2. Chcete-li vymazat všechny uložené rozhlasové
stanice, stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Zlepšení nekvalitního příjmu
FM
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači. Tím
se změní nastavení přijímače (tuneru) ze stereo na
mono. Pak bude přijem lepší než dříve.
,,Poznámka
Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.
Zobrazení informací o
rozhlasové stanici
FM tuner je dodáván se zařízením RDS (Radio Data
System). To ukáže informace o rozhlasové stanici,
kterou právě posloucháte. Stiskněte opakovaně
SET/RDS pro rolování mezi různými typy dat :
PS
PTY
RT
CT
( Programme Service Name)
Na displeji se objeví název kanálu .
(Programme Type Recognition)
Na displeji se objeví typ programu (např.
džez nebo zprávy).
(Radio Text) Textová zpráva obsahuje
speciální informace z rozhlasové stanice.
Tyto zprávy mohou běžet na displeji.
( Time controlled by the channel)
Ukazuje čas a datum vysílané
rozhlasovou stanicí.
Stisknutím tlačítka SET/RDS můžete vyhledat
rozhlasové stanice podle typu programu. Na displeji
se zobrazí typ naposledy poslouchaného programu.
Stisknutím tlačítka PTY na dálkovém ovladači
(jednou nebo vícekrát) vyberte upřednostňovaný
typ programu. Stiskněte a podržte tlačítko TUN.(-/+)
na dálkovém ovladači nebo tlačítko Y/U na
přístroji. Když je stanice nalezena, vyhledávání se
zastaví.
Ovládání
Další možnosti
ovládání
Naprogramované přehrávání
Funkce programu vám umožňuje uložit oblíbené
stopy/soubory z jakéhokoli disku nebo zařízení USB.
Program může obsahovat 20 stop/souborů.
2. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
3. Chcete-li vybrat příští stopu/soubor, stiskněte
C/V na dálkovém ovladači.
4. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM/
MEMORY soubor uložte a vyberte další spotu/
soubor.
5. Stisknutím tlačítka d/M spustíte přehrávání
naprogramovaných hudebních stop/souborů.
6. Chcete-li výběr zrušit, stiskněte dvakrát tlačítko
Z ENTER na dálkovém ovladači a tlačítko I
(stop) na jednotce.
,,Poznámka
Programy se také vymažou, když je disk nebo
zařízení USB vyjmuto, přístroj je vypnut nebo
funkce je přepnuta na jiné.
Zobrazení informace o
souboru (ID3 TAG)
Když přehráváte soubor MP3/FLAC obsahující
informace o souboru můžete zobrazit tyto
informaci stisknutím tlačítka INFO na dálkovém
ovladači.
Pokračovat v přehrávání
Jestliže během přehrávání přepnete na jinou
funkci, vraťte se zpět na funkci USB/CD a můžete
poslouchat hudbu od posledního přehrávaného
bodu.
Dočasné vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka @ na dálkovém ovladači
ztišíte zvuk. Zvuk můžete ztlumit například v
případě, že přijímáte hovor. Na displeji bude blikat
nápis „MUTE“. Chcete-li funkci ztišení zrušit, znovu
stiskněte tlačítko @ nebo tlačítko VOL(+/-) na
dálkovém ovladači, případně tlačítko p/o na
jednotce.
Nastavení zvuku
Nastavení režimu zvuku
Tento system má počet přednastavených
zvukových polí. Požadovaný zvukový režim
můžete vybrat pomocí tlačítka SOUND EFFECT na
dálkovém ovladači.
Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
Na displeji
Popis
NATURALÍ
Můžete se těšit z komfortního a
přírodního zvuku.
AUTO EQ
Nastavení ekvalizéru do
režimu, který je nejpodobnější
žánru uvedenému v ID3 tagu
hudebního souboru MP3.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Tento program propůjčuje
zvuku atraktivní atmosféru s
navozením pocitu přítomnosti
na skutečném koncertu rockové,
populární, jazzové nebo klasické
hudby.
MP3 -- OPT
BASS
(BASS BLAST)
BYPASS
Tato funkce je optimalizována
pro kompresi MP3 souboru.
Zlepšuje výšky zvuku.
Posílení výšek, basů a
prostorových zvukových efektů.
Můžete se těšit ze zvuku bez
ekvalizačních efektů.
,,Poznámka
Po přepnutí na jiný vstup bude možná třeba
resetovat režim zvuku, někdy dokonce i po
změně zvukové stopy/souboru.
2
Ovládání
1. Vložte CD nebo připojte USB a počkejte na jeho
načtení.
21
22 Ovládání
2
Nastavení hodin
Nastavení budíku
Jsou tři způsoby, jak nastavit hodiny.
Před nastavením budíku musíte nastavit hodiny.
1. Zapněte přístroj.
1. Zapněte přístroj.
2. Po dobu nejméně 2 sekundy stiskněte tlačítko
CLOCK.
2. Stiskněte tlačítko ALARM. Všechny funkce
blikají.
3. Vyberte čas stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U na
přístroji.
3. Stiskněte tlačítko SET/RDS, když je zobrazena
funkce, kterou chcete použít k probuzení.
Ovládání
- 12:00 (pro zobrazení ráno/odpoledne) nebo
0:00 (pro24hodinové zobrazení)
4. Stisknutím tlačítka SET/RDS potvrďte výběr.
5. Vyberte hodiny stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U na
přístroji.
Přístroj můžete používat jako budík.
4. Zobrazí se nápis „ON TIME“ . Toto je nastavený
čas zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítka C/
V na dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/
U na přístroji změníte hodiny a minuty.
Stisknutím tlačítka SET/RDS nastavení uložíte.
6. Stisknutím tlačítka SET/RDS potvrďte výběr.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítka Y/U na přístroji
změníte hlasitost. Stisknutím tlačítka SET/RDS
nastavení uložíte.
7. Vyberte minuty stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U
na přístroji.
6. Pokud chcete resetovat budík, stiskněte a
přidržte tlačítko ALARM. Pak opakujte koky
3 až 5.
8. Stisknutím tlačítka SET/RDS potvrďte výběr.
,,Poznámka
9. Pokud chcete resetovat hodiny, stiskněte a
přidržte tlačítko CLOCK a zopakujte kroky 3 až 8.
yy Budík bude fungovat, pouze pokud přístroj
po nastavení budíku vypnete.
Nastavení hodin pomocí aplikace
„LG Bluetooth Remote“
yy Pokud nastavíte čas hodin a budík, můžete
čas zkontrolovat tlačítkem CLOCK. Budík
zkontrolujete stisknutím tlačítka ALARM, i
když je přístroj vypnutý.
Nainstalujte aplikaci „LG Bluetooth Remote“ na
svém zařízení Android. (viz strany 26 a 27)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace „LG Bluetooth Remote“ budou hodiny
vašeho přístroje automaticky synchronizovány s
vaším zařízením.
Nastavení hodin synchronizací vašeho
zařízení iPhone/iPod
Připojte iPhone/iPod k portu USB pomocí kabelu
pro iPhone/iPod a vyberte funkci USB. Pak se
nastavení hodin na displeji bude automaticky
synchronizovat s vaším zařízením iPhone/iPod.
Když se přístroj synchronizoval se zařízením
iPhone/iPod kvůli nastavení hodin, mezi zařízením
iPhone/iPod a přístrojem bude časový rozdíl. Ve
stavu vypnutí nebudou hodiny synchronizovány se
zařízením iPhone/iPod.
yy Je-li budík již nastaven, jedním stisknutím
tlačítka ALARM jej zrušíte. Chcete-li budík
aktivovat, stiskněte znovu tlačítko ALARM.
yy Chcete-li znovu nastavit již nastavené
hodiny nebo budík, stiskněte a podržte
tlačítko CLOCK nebo ALARM alespoň
po dobu 2 sekund a hodiny nebo budík
resetujte.
Ovládání 23
Inteligentní osvětlení
probuzení
Osvětlení přístroje se bude 30 sekund před
nastaveným časem budíku funkce budíku přístroje
nebo aplikace LG Bluetooth postupně zesilovat.
-- Pokud jste nastavili budík na čas od 8:00 do
17:00, osvětlení se vypne automaticky po 30
minutách.
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberete
prodlevu od 180 do 10 minut. Po uplynutí této
doby se přístroj vypne.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji
nezobrazí „SLEEP 10“, a pak stiskněte tlačítko SLEEP
ještě jednou, stále se zobrazeným výrazem „SLEEP
10“.
,,Poznámka
yy Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se
objeví zbývající čas.
Stmívač
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Osvícení displeje
se ztmaví na polovinu. K jejímu zrušení opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se displej nerozsvítí.
Automatické vypnutí
Tento přístroj se automaticky vypne, aby šetřil
elektrickou energii v případě, že hlavní přístroj není
připojen k externímu zařízení a není používán po
dobu 20 minut.
Stejně tak se zachová i tento přístroj po šesti
hodinách od připojení hlavního přístroje k jinému
zařízení prostřednictvím analogového vstupu.
2
Ovládání
-- Osvětlení bude stále zapnuté, dokud nestisknete
tlačítko LIGHTING na dálkovém ovladači, pokud
jste nastavili budík od 17:00 do 8:00.
Nastavení časového vypínání
24 Ovládání
Pokročilé funkce
Nahrávání na USB
1. Připojte k přístroji zařízení USB.
2. Vyberte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION na
dálkovém ovladači nebo tlačítka F na přístroji.
2
Ovládání
Nahrávání jedné stopy/souboru - Můžete
nahrávat stopu/soubor na USB při přehrávání
požadovaného souboru.
Nahrávání všech stop/souborů - Můžete
nahrávat stopy/soubory na USB při vypnutém
přístroji.
Nahrávání programovaného seznamu - Po
vytvoření programového seznamu ho můžete
nahrát na USB .
(viz str. 21)
3. Začněte nahrávaní stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovládači.
4. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Z ENTER.
Pozastavení nahrávání
Chcete-li pozastavit nahrávání, stiskněte během
nahrávání USB REC. Opětovným stisknutím tohoto
tlačítka bude přístroj pokračovat v nahrávání. (Pouze
FM/přenosná funkce)
Jak zvolit přenosovou rychlost
a rychlosti nahrávání
,,Poznámka
yy Během nahrávání na zařízení USB lze
na displeji sledovat postup nahrávání v
procentech. (pouze zvuková CD nebo MP3/
WMA/FLAC CD)
yy V průběhu zápisu MP3/WMA/FLAC
nefunguje zvuk.
yy V případě zastavení nahrávání během
přehrávání bude uložen aktuálně nahraný
soubor. (S výjimkou souborů MP3/WMA/
FLAC)
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V
opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné v
počítači odstranit.
yy Pokud je nahrávání na zařízení USB
nefunkční, mohou se na displeji zobrazit
různá hlášení, například „NO USB”,
„ERROR(USB ERR)”, „FULL(USB FULL)”, „NO
SUPPO” nebo „NO REC”.
yy Zařízení pro čtení více druhů karet, externí
disk, mobilní telefon nelze pro nahrávání
USB používat.
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor
je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
yy Celkem lze uložit maximálně 999 souborů.
yy Ukládání probíhá takto.
ZVUKOVÝ
CD
MP3/WMA/FLAC
Jiný zdroj*
1. Stiskněte tlačítko USB REC a podržte je déle než
3 sekundy.
2. K výběru přenosové rychlosti použijte tlačítko
Y/U .
* FM, PORTABLE apod.
3. Opětovným stisknutím tlačítka USB REC
vyberte rychlost nahrávání.
BT nejsou podporovány.
4. Stisknutím tlačítka Y/U vyberete
požadovanou rychlost nahrávání. (Pouze u
funkce CD)
X1 SPEED - Hudbu lze v průběhu jejího
nahrávání poslouchat. (pouze zvukové CD)
X2 SPEED - Hudební soubor lze pouze nahrávat.
5. Stiskněte tlačítko USB REC k ukončení
nastavení.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání
nebo zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí
používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorské práva.
Ovládání 25
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová komunikační technologie
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tento přístroj je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz návod k použití vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo tlačítka
F na jednotce.
Na displeji se objeví „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte
spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth může
zobrazit seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Tento přístroj se
zobrazí jako „LG MICRO(XX:XX)“.
,,Poznámka
XX:XX znamená poslední čtyři čísla adresy
BT. Např. když je adresa BT přístroje
9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení Bluetooth
uvidíte „LG MICRO (F7:08)”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN: 0000
4. Když je jednotka úspěšně připojena k zařízení
Bluetooth, na displeji se objeví nápis „BT PAIR“ a
rozsvítí se indikátor funkce Bluetooth.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavní sady může být zkreslený,
pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth na
dvě třetiny nebo více.
yy Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte
hlasitost zařízení Bluetooth na vhodnou
poslechovou úroveň.
2
Ovládání
Zvuk může být přerušovaný, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním nebo se
připojujete pomocí Bluetooth v jiné místnosti.
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® může být ovládán prostřednictvím
funkce Cascade, pokud bylo připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® .
Dostupná zařízení: Mobilní telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
26 Ovládání
,,Poznámka
yy Jestliže používáte technologii Bluetooth®,
musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem
Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a
dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v
případě, že:
-- Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je
překážka.
2
Ovládání
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
Pomocí aplikace „LG
Bluetooth Remote”
O aplikaci „LG Bluetooth Remote”
Aplikace LG Bluetooth Remote přináší sadu nových
funkcí do vašeho přístroje. Abyste využili další
vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a
instalovali aplikaci "LG Bluetooth Remote".
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
Instalujte aplikaci “LG Bluetooth
Remote” prostřednictvím “Apple
App Store” či “Google Android
Market (Google Play Store)”
yy Pomocí tohoto přístroje nelze ovládat
zařízení Bluetooth.
1. Klepněte na ikonu Apple App Store nebo ikonu
Google Android Market (Google Play Store).
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
3. V seznamu výsledků vyhledávání vyhledejte a
klepněte na položku „LG Bluetooth Remote“ a
spusťte stahování aplikace Bluetooth.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém použití
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, na
ovládacím panelu se objeví nápis „DISCONN“
a „BT READY“.
yy Pokud někdo přeruší komunikaci mezi
zařízením Bluetooth a přehrávačem, bude
připojení ukončeno.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita
zvuku.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je
vybaveno „Apple App Store” nebo „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy Chcete-li získat více informací,podívejte se
na vysvětlení aplikace Bluetooth v "Apple
App Store" nebo "Google Android Market
(Google Play Store)".
Ovládání 27
Aktivujte Bluetooth pomocí aplikace
„LG Bluetooth Remote″
Aplikace LG Bluetooth Remote pomáhá připojovat
výkonné Bluetooth zařízení k přístroji.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace „LG Bluetooth Remote”, abyste otevřeli
aplikaci „LG Bluetooth Remote”, a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Setting] a zvolte požadovaní
přístroj.
yy Když používáte Bluetooth nemůžete aktivovat
aplikaci BT. Odpojte zařízení Bluetooth, které
jste předtím připojili, abyste mohli řádně
používat BT.
yy Pokud používáte aplikaci Bluetooth k činnosti,
budou mezi aplikací Bluetooth a dodaným
dálkovým ovládáním určité rozdíly. Používejte
dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
yy Když používáte aplikaci BT s připojeným
zařízením Bluetooth, může se stát, že připojení
Bluetooth, které jste vytvořili, bude odpojeno.
(Tento proces se liší podle operačního
systému chytrého telefonu.)
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace BT fungovat.
yy Když při fungování Bluetooth použijete
aplikaci BT, může se stát, že dodaný dálkový
ovladač nemusí fungovat.
yy Když používáte aplikaci BT pro dálkové
ovládání, může se ovládání lišit od
dodávaného dálkového ovladače.
yy Podle operačního systému chytrého telefonu
budou určité rozdíly v ovládání aplikace BT.
yy Když již bylo vaše zařízení Bluetooth připojeno
k jinému přístroji, nejprve odpojte připojení
Bluetooth. Pak můžete přehrávač ovládat
pomocí aplikace Bluetooth.
yy Připojení, které jste vytvořili, může být
odpojeno, když si vyberete jinou aplikaci
nebo změníte nastavení zařízení připojeného
prostřednictvím aplikace BT. V takovém
případě zkontrolujte prosím stav připojení.
yy Abyste zabránili poruše, doporučuje se
připojovat k tomuto přístroji pouze jedno
zařízení.
yy Nepřipojujte své chytré zařízení do zásuvky
USB pomocí kabelu. Jinak bude připojení
Bluetooth odpojeno.
yy Po připojení aplikace BT lze přehrávat hudbu
z vašeho zařízení. V tomto případě zkuste
opakovat postup připojení.
2
Ovládání
3. Chcete-li získat víc informací o ovládání,
klepněte na [Setting] a [Help].
,,Poznámka
yy Aplikace BT bude k dispozici v následujících
verzích:
Operační systém Android: 2.3.3 (nebo
pozdější)
Operační systém iOS: 4.3 (nebo pozdější)
28 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Problém
Nápravné opatření
yy Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte stav dodávky elektrické energie ovládáním ostatních
elektronických přístrojů.
Není slyšet zvuk.
Stiskněte tlačítko F a zkontrolujte vybranou funkci.
yy Vložte přehrávatelný disk.
Jednotka nespustí
přehrávání.
3
yy Očistěte disk. (Viz strana 31)
yy Vložte disk etiketou nebo potištěnou stranou nahoru.
yy Připojte řádně anténu.
Odstraňování potíží
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Nalaďte stanici ručně.
yy Nastavte předem některé rozhlasové stanice, viz str. 20.
yy Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 7 m od přístroje.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovládačem a jednotkou se nachází překážka.
yy Vyměňte baterie.
iPhone/iPod nefunguje. Připojte řádně zařízení iPhone/iPod pomocí kabelu. .
Zařízení Android
nepracuje.
yy Zkontrolujte, zda je operační systém vašeho zařízení verze 4.1 (nebo pozdější)
nebo AOA 2.0 (nebo pozdější).
yy Připojte pevně své zařízení Android pomocí kabelu USB.
yy Připojte zařízení Bluetooth k přístroji pomocí aplikace BT.
Hodiny se nezobrazily.
yy Připojte řádně zařízení iPhone/iPod pomocí kabelu USB kvůli synchronizaci
času.
Appendix 29
Obchodní známky a
licence
Technologie bezdrátového spojení Bluetooth®
je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými přístroji.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
4
Dodatek
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
30 Dodatek
Specifikace
Všeobecné informace
Požadavky na příkon
Viz štítek na přístroji.
Spotřeba
Viz štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x H):
(212 x 144 x 212) mm
Čistá váha (přibl.)
2,4 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 85 %
Napájení sběrnice
5V01A
Vstupy
Vstupní přípojka PORT. IN
0,7 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
Tuner
4
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Dodatek
Zesilovač
Režim stereo
10 W + 10 W
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
CD
Frekvenční odezva
40 Hz to 20 kHz
Odstup signál-šum
Více než 60 dB
Dynamický rozsah
Více než 55 dB
Reproduktory
Typ
Vestavěný
Impedance
8Ω
Jmenovitý příkon
10 W
Max. příkon
20 W
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
31
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat,
zabalte jej v zájmu maximální ochrany tak, jak byl
původně zabalen ve výrobním závodě.
Udržujte povrch přístroje čistý.
Nepoužívejte těkavé kapaliny (např. insekticidní
spreje) v blízkosti přístroje.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k
poškození povrchu.
Čištění disků
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s přístrojem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh,
benzín, ředidla, komerčně dostupné čističe nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
Čištění jednotky
Údržba přístroje
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
4
Dodatek
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý
hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn,
použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by mohla poškodit povrch přístroje.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement