LG CM2440 Owner's manual

LG CM2440 Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Mikro Hi-Fi
systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
CM2440 (CM2440, CMS2440F)
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO
USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Symbol blesku se šipkou v
rovnostranném trojúhelníku slouží k
upozornění uživatele na přítomnost
neizolovaného napětí pod
ochranným krytem zařízení, které
může být dostatečně vysoké na
to, aby vystavilo osoby riziku úrazu
elektrickým proudem.
Znaménko vykřičníku v
rovnostranném trojúhelníku je
určené k upozornění uživatele na
důležité pokyny k obsluze a údržbě
(servisu), které by si měl uživatel
nastudovat v literatuře přiložené k
výrobku.
VAROVÁNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKOSTI.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do
stísněného prostoru, jakým je například knihovna
nebo podobná místa.
UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory.
Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.
Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a
mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit
je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být
zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel
ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento
výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako
jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy
je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou
dodrženy instrukce výrobce.
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový
systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento
výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně
tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji
pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než
jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu
nebezpečným zářením. Chraňte se před přímým
zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se
otevírat kryt, je pod ním viditelné záření.
UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem
To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený
tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá
žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si pročtěte
specifikace v této uživatelské příručce;
Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné
a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely,
roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná
izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny
tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže
jeví známky poškození nebo opotřebování, je
třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a
požádat autorizované servisní centrum o výměnu
napájecího kabelu.
Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo
mechanickým poškozením, jako je zkroucení,
zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo
pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám,
zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze
zařízení.
Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku
napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte,
že zásuvka je lehce dostupná.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno baterií nebo
akumulátorem.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena vodě
(kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny
předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Likvidace starých spotřebičů
Likvidace nepoužitelných baterií/
akumulátorů
1
Pb
1. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje
více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo
0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno
likvidovat odděleně od běžného domovního
odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa
dle pokynů národních nebo místních úřadů.
3. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů
pomůže chránit životní prostředí před
možnými negativními dopady na prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
4. Podrobnější informace o likvidaci starých
baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice,
zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.
1. Všchny elektrické a elektronické výrobky by
měly být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče
získáte u místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo
akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob
vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:
Vyjměte starou baterii nebo akumulátor
provedením kroků vložení v opačném pořadí.
Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí
nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou
baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby
na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního
odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci
baterie nebo akumulátoru zdarma provozované
místní systémy recyklace. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm apod.
3
4
1
Začínáme
Začínáme
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tento výrobek splňuje základní požadavky
a další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/
ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a
2011/65/EU.
Obraťte se prosím na následující adresu pro
získání kopie Doc (Prohlášení o shodě).
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Sdělení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od
rádiátoru a vaší osoby.
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
6
6
7
7
8
9
10
Bezpečnostní informace
Příprava
Požadovaný přehrávatelný soubor
– Požadavek pro hudební soubory
– Kompatibilní USB zařízení
– Náležitost USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
2
Připojení
11
11
11
12
12
12
Připojení reproduktorů k přístroji
– Připojte reproduktory k zařízení
Připojení antény
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení USB
– Připojení PORT. IN
3
Ovládání
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
17
Základní činnosti
– CD/USB Provoz
– Výběr složky
– Vymazání souboru MP3/WMA/FLAC
– Jak zacházet se zařízením Android
Ovládání rádia
– Poslech rádia
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Prohlížení informací o radiostanici
(Volitelný)
Další funkce
– Naprogramované přehrávání
– Zobrazení informace o souboru (ID3
TAG)
– Dočasné vypnutí zvuku
– AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu surround
17
17
18
18
18
18
18
19
19
5
23
Nastavení hodin
– Nastavení hodin pomocí aplikace „LG
Bluetooth Remote“
– Nastavení upozornění
Nastavení časovače
Osvětlení displeje (DIMMER)
Dodatečné ovládání
– Nahrávání na USB
– Jak zvolit přenosovou rychlost a
rychlosti nahrávání
Použití bezdrátové technologie Bluetooth
– Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
– Použití aplikace Bluetooth
4
Odstraňování problémů
25
Odstraňování problémů
19
19
19
20
20
20
21
22
1
2
3
4
5
Příloha
26
27
27
27
27
Specifikace
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k disku
Obchodní známky a licence
5
6
Začínáme
Příprava
1
Požadovaný
přehrávatelný soubor
Přímé nahrávání na USB zařízení
Začínáme
Nahrává hudbu na USB zařízení.
Přenosný vstup
Požadavek pro hudební
soubory
Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného přístroje
(MP3, Notebook, atd.)
Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/
WMA /FLAC je omezena následovně :
Bluetooth
Poslouchá hudbu uloženou na Bluetooth.
LG Bluetooth Remote
Tuto jednotku lze ovládat pomocí zařízení se
systémem Android přes funkci Bluetooth. Tato
jednotka a váš přístroj musí být pro Bluetooth
spárovány. Navštivte "Google Android Market
(Google Play Store)", kde je možno vyhledat aplikaci
"LG Bluetooth Remote". Podrobné informace
naleznete na straně 23
yy Vzorkovací frekvence :
MP3 : v rozsahu 8 až 48 kHz
WMA : v rozsahu 8 až 48 kHz
FLAC : v rozsahu 8 až 96 kHz (USB),
v rozsahu 8 až 48 kHz (CD)
yy Datový tok : v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: Méně než 999
yy Přípona souboru : “.mp3”/ “.wma”/”.flac”
yy Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
yy Podporované kanály (FLAC): Až 2 kanály
yy Podpůrný výstup bit/sample (FLAC): 16bit
yy bps (FLAC): Až 2,5 Mbps
DTS není podporováno. V případě zvuku ve formátu
DTS není zvuk přehráván.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Když je tato
možnost nastavena na Live File System, nelze disk
použít na přehrávačích LG.
(Mastered / Live File System: Systém formátu disku
pro Windows Vista)
Začínáme
7
Kompatibilní USB zařízení
yy MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou
pamětí.
yy Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna
USB zařízení.
Náležitost USB zařízení
která vyžadují instalaci dalších programů
yy Zařízení,
po připojení přístroje k počítači, nejsou
podporována.
yy Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
yy Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat
několik minut.
yy K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
yy Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo
USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
yy Souborový systém NTFS není podporován.
(podporován je pouze souborový systém FAT
(16/32) ).
yy Tato jednotka není podporována, pokud celkový
počet souborů přesahuje 1,000.
yy Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy
pevných USB disků nejsou podporovány.
yy USB port přístroje nemůže být připojen k PC.
Jednotka nemůže být použita jako úschovné
zařízení.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
yy V zapnutém stavu můžete nabíjet své zařízení
Android pomocí zásuvky USB. (Je to možné, když
zvolíte funkci USB.)
1
Začínáme
yy USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0
nebo USB 1,1.
8
Začínáme
Dálkové ovládání
• • • • • • a • • • • • • a
b
• • • • • • b • • • • • • PRESET.FOLDER W/S :
-- Vyhledávání složky souborů
MP3/WMA/FLAC. Vpřípadě
používání disku CD/USB
obsahujícího soubory MP3/
WMA/FLAC ve více složkách
stisknutím tlačítka přednastavení
složky PRESET.FOLDER W/S
vyberete složku, kterou chcete
přehrávat.
c
d
-- Výběr přednastaveného čísla
rozhlasové stanice.
FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní
zdroj.
Výměna baterie
: Vypnutí zvuku.
VOL o/p : Nastaví hlasitost
reproduktorů.
PROGRAM/MEMORY :
-- Uloží do paměti rozhlasové
stanice.
)
Začínáme
B : Otevírá nebo zavírá přihrádku
na disky.
(R03
1
1 : Vypíná a zapíná zařízení.
(R03)
-- Vytvoří seznam skladeb, které si
chcete přehrát
SOUND EFFECT : Výběr
zvukových efektů.
Sejměte kryt baterie na spodní
části dálkového ovladače a vložte
dvě baterie (o velikosti AAA) se
správně orientovanými póly 4 a
5.
INFO : Zobrazí informace o
vaší hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje značku ID3. Značka
poskytuje informace o Nadpisu,
Umělci, Albu nebo Času.
• • • • • • c • • • • • • REPEAT(MENU) : Přehrává
stopy/soubory opakovaně nebo
náhodně.
C/V (Přeskočit/Hledat) :
-- Přeskočení rychle dozadu nebo
dopředu.
-- Vyhledávání části stopy/souboru
TUN. -/+ : Vybere radiovou stanici.
Z ENTER :
- Ukončení přehrávání nebo
nahrávání.
- Zruší funkci DELETE.
d/M (Přehrávání/Pauza) :
- Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
- Volba stereo/mono.
• • • • • • d • • • • • • SLEEP : Nastaví systém tak, aby se
automaticky v určený čas vypnul.
(Stmívač : Osvícení displeje se
ztmaví na polovinu.)
DELETE : Vymazání souborů MP3/
WMA/FLAC.
USB REC : Zahájení nahrávání
CLOCK : Nastavení hodin a
kontrola času.
ALARM : Použití vašeho
přehrávače jako budíku.
SET/RDS(Volitelný) :
-- Systém RDS (radiový datový
systém)
-- Potvrzení nastavení hodin a
budíku.
PTY(Volitelný) : Vyhledá rádio
stanice podle typu rádia.
? : Tlačítko není k dispozici pro
žádnou funkci.
Začínáme
9
Přední panel
a
b
c
1
d
Začínáme
e
a 1/! (Napájení Zap./Vyp.)
F (Funkce)
Zvolí funkci a vstupní zdroj.
Y/U (Přeskočit/hledat)
- Vyhledává směrem vzad i vpřed.
- Přeskočení na předcházející/další stopu/
soubor.
TUNNING - / +
Výběr rozhlasových stanic
T (Přehrávání/Pauza)
Spustí nebo pozastaví přehrávání.
I (Zastavit)
- Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
- Zruší funkci DELETE.
R (Otevřít/Zavřít)
Otevírá a zavírá nosič disku.
b Okno displeje
c Čidlo dálkového ovládání
f
g
d Otočný regulátor ovládání hlasitosti
Nastavení hlasitosti hovořícího.
e USB Port
- Přehrávání a nahrávání zvukových souborů
připojením zařízení USB.
- Přehrání zvukových souborů pomocí kabelu
USB pro Android.
f Nosič disků
g PORT. IN
Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného
přístroje.
10
Začínáme
Zadní panel
1
Začínáme
a
b
c
a FM ANTENNA
b SPEAKERS Konektory
c POWER IN
Připojení
Připojení reproduktorů
k přístroji
Připojte reproduktory k
zařízení
Černý proužek každého kabelu zapojte do svorky
označené - (mínus) a druhý konec do svorky
označené + (plus).
>>POZOR
Reproduktory obsahují magnetické části,
takže na televizi nebo na monitoru počítače
může dojít k deformaci barev. Používejte
reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky
televize nebo od monitoru počítače.
Připojení antény
Připojte anténu ke konektoru antény na zadní
straně jednotky. Drátovou anténu FM je třeba zcela
vysunout.
2
Připojení
Kabel k zařízení připojíte tak, že stisknete každou
plastovou západku k otevření připojovací svorky
na jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte
západku.
11
12
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení PORT. IN
Propojte výstup (sluchátka nebo kabel) přenosného
přístroje (MP3 nebo PMP atd.) s konektorem
vstupního portu PORT. IN.
Připojení USB
Připojte USB zařízení (nebo MP3 přehrávač apod.)
ke konektoru USB na přední straně jednotky.
2
Připojení
Poslech hudby z přenosného zařízení
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky :
1. Zvolte jinou funkci/režim nebo stiskněte
tlačítko Z ENTER na dálkovém ovladači
nebo dvakrát za sebou tlačítko I na
přístroji.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
Jednotka může přehrávat hudbu z mnoha typů
externích zařízení.
1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru
PORT. IN na jednotce.
2. Stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovládání
nebo tlačítka 1/! na jednotce zapněte
napájení.
3. Vyberte funkci PORTABLE (přenosný) stisknutím
tlačítka FUNCTION na dálkovém ovládání, nebo
tlačítka F na jednotce.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.
Ovládání
Základní činnosti
Když zvolíte funkci USB, můžete na displeji vidět
tyto zprávy.
Zpráva
Příčina
CHARGE
Vaše zařízení není podporováno
protokolem AOA 2.0. (Pouze se
nabíjí)
Počet
souborů
Jednotka rozpoznala vaše zařízení
USB.
ANDROID
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android podporované AOA 2.0 za
známé zařízení.
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android za neznámé zařízení.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení se zpráva může
zobrazit jiným způsobem.
CD/USB Provoz
1. Vložte disk stisknutím tlačítka B na dálkovém
ovladači nebo tlačítka R na přístroji.
Nebo připojte USB zařízení k USB portu.
2. Vyberte funkci CD nebo USB stisknutím tlačítka
FUNCTION (funkce) na dálkovém ovládání,
nebo tlačítko F na jednotce.
3. Vyberte stopu/soubor, který chcete přehrát
stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítka Y/U na přístroji.
Pro
Zastavit
Přehrávání
Pauza
Proveďte toto
Z ENTER na dálkovém ovladači
nebo I na přístroji.
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na
přístroji.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
d/M na dálkovém ovladači nebo
tlačítko T on na přístroji.
Stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
Y/U na přístroji přeskočíte
zastavenou stopu/soubor.
Během přehrávání můžete přejít na
jinou stopu/soubor stisknutím V
na dálkovém ovladači nebo U na
přístroji.
přeskočit
na další/ Když přehráváte méně než
předchozí 2 sekundy, stiskněte C na
stopu/soubor dálkovém ovladači nebo Y na
přístroji, abyste se vrátili k předchozí
stopě/souboru.
Když přehráváte déle, než 3
sekundy stiskněte C na
dálkovém ovladači nebo Y na
přístroji, abyste se vrátili na začátek
stopy/souboru.
Stiskněte a držte stisknuté
C/V na dálkovém ovladači
vyhledat část
nebo Y/U na přístroji a
stopy
tlačítka uvolněte, v místě, kde
chcete začít poslouchat.
Stiskněte na dálkovém
ovládání opakovaně tlačítko
Opakovaně REPEAT(MENU) displej se změní v
nebo
následujícím pořadí,
náhodně
RPT1 -> RPT DIR (Pouze MP3/
přehrávat
WMA/FLAC) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF
3
Ovládání
NO USB
K zásuvce USB není připojeno žádné
zařízení.
13
14
Ovládání
,,Poznámka
Pokud přehráváte poškrábaný disk, uslyšíte
hluk a jednotka nebude moci disk přečíst.
Výběr složky
1. Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET.FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
2. Pro přehrání stiskněte tlačítko d/M na dálkovém
ovladači nebo tlačítko T na přístroji. Začne
přehrávání prvního souboru ze složky.
,,Poznámka
3
Soubor, složku nebo formát můžete vymazat
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovládání.
Tato funkce je podporována pouze ve stavu
zastavení. (Pouze USB)
1. -Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte
tlačítko DELETE.
-Vyberte složku, kterou chcete vymazat,
stisknutím tlačítka PRESET.FOLDER W/S
na dálkovém ovladači. Pak stiskněte tlačítko
DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE.
yy Složky a soubory na USB a CD se
rozpoznávají takto:
Nebo
Ovládání
Adresář
*ROOT
Vymazání souboru MP3/
WMA/FLAC
Soubor
Soubor_03
Při vyhledávání souboru opakovaně stiskněte
tlačítko DELETE.
Displej se bude měnit v následujícím pořadí.
- DEL FILE : Vymazat formát
- DEL DIR?: Vymazat složku
- FORMAT? : Formátovat USB
Soubor_04
Soubor_05
Soubor_06
Soubor_07
Soubor_08
Soubor_09
Soubor_10
Soubor_01
Soubor_02
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Odlišně mohou
být uváděny v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy *ROOT : První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná USB je „ROOT”.
yy Složky budou uváděny v následujícím
pořadí;
FAT(USB),/CD : Soubor_01 -> Soubor_02 ->
Soubor_03 -> Soubor_04 -> Soubor_05 ->
Soubor_06 -> Soubor_07 -> Soubor_08
-> Soubor_09 -> Soubor_10
2. Chcete-li odstranit soubor/složku nebo formát,
stiskněte d/M na dálkovém ovladači nebo T
na jednotce.
3. Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte Z
ENTER na dálkovém ovladači nebo I na
jednotce.
Ovládání
Jak zacházet se zařízením
Android
15
1. Zapojte zařízení Android do zásuvky USB
pomocí kabelu zařízení Android.
S radostí můžete poslouchat své zařízení Android
pomocí zásuvky USB. Podrobnosti o zařízení
Android najdete v příslušné uživatelské příručce.
Chcete-li přehrávat zvuk ze zařízení Android
prostřednictvím tohoto přístroje, potřebujete:
yy U operačního systému Android: Verze 4.1 (nebo
pozdější) a AOA 2.0 (nebo pozdější)
yy U zařízení s mikrokonektorem USB
,,Poznámka
*O AOA (Android Open Accessory) verze
2.0 ; Audio výstup z přístroje Android do
příslušenství a do HID (Human Interface
Device)
yy Doporučuje se, abyste před připojením
zařízení Android k zásuvce USB pomocí
kabelu sundali obal ze zařízení Android (ver.
4.1 nebo pozdější).
3
2. Chcete-li vybrat funkci USB, stiskněte tlačítko
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo F na
přístroji.
3. Pokud je váš přístroj řádně připojen, na displeji
se objeví nápis „ANDROID”.
Své zařízení Android můžete ovládat
prostřednictvím displeje zařízení Android tak,
že k ovládání svého zařízení Aneroid použijete
dálkový ovladač.
Pro
přehrávat
Proveďte toto
Stiskněte T.
Pauza
Během přehrávání.stiskněte T.
Přeskočit
Y/U během přehrávání a
přejdete na další soubor nebo
se vrátíte na začátek aktuálního
souboru.
Y krátce dvakrát za sebou
během přehrávání a vrátíte se
zpět na předchozí soubor.
Ovládání
yy Tato jednotka nemusí být kompatibilní s
přístrojem, který nepodporuje příslušenství
*AOA (Android Open Accessory) ve verzi
2.0. Je možné, že některé přístroje nemusí
podporovat normu audio AOA2.0 USB nebo
s ní být ve shodě, což vede k zamrznutí
přístroje nebo k jeho opětovnému
bootování (zavádění systému) poté, kdy
byl přístroj přímo dokován a oddělen od
systému reproduktoru. Pokud jste se setkali
s tímto problémem, spojte se prosím s
výrobcem vašeho přístroje. Váš přístroj bude
možná vyžadovat aktualizaci s nejnovějším
softwarem Jellybean anebo se správnou
audio normou AOA2.0 USB.
16
Ovládání
,,Poznámka
yy Jestliže se při připojení USB, zkontrolujte, zda
není způsobena následujícími problémy:
-- Android není řádně připojen.
-- Tento přístroj považuje zařízení Android za
neznámé zařízení.
-- Zařízení Android není nastartováno.
-- Zkontrolujte nastavení typu USB připojení
vašeho přístroje Android.
yy V případě, že z této jednotky nevychází
žádný zvuk, nastavte hlasitost vašeho
přístroje Android.
3
Ovládání
yy Doba nabíjení se liší podle typu zařízení
Android.
yy Některá zařízení Android se nemusejí
dobíjet.
yy Z tohoto přístroje nemusí být možné
zařízení Android ovládat kvůli chybě zařízení
Android.
yy V závislosti na verzi softwaru zařízení
Android nemusí být možné zařízení Android
ovládat z tohoto přístroje. Doporučujeme
používat nejnovější verzi softwaru.
yy Jestliže váš přístroj Android nepodporuje
AOA (Android Open Accessory = Otevřené
příslušenství Android) verze 2.0, může tato
jednotka váš přístroj Android pouze nabíjet,
ačkoli má přístroj Android operační systém
4.1 (nebo novější).
Ovládání rádia
Poslech rádia
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovládání nebo tlačítko F na přístroji dokud se v
okně displeje nezobrazí text TUNER.
Dojde k naladění poslední poslouchané stanice.
2. Automatické ladění : Stiskněte a přidržte tlačítko
TUN. -/+ na dálkovém ovladači nebo tlačítko
Y/U na přístroji po dobu asi dvou sekund,
dokud se ukazatel frekvence nezačne měnit
a pak jej pusťte. Prohledávání se zastaví po
nalezení stanice.
Ruční ladění : Stiskněte opakovaně tlačítko TUN.
-/+ na dálkovém ovladači nebo Y/U na
přístroji.
3. Upravte hlasitost stisknutím tlačítka VOL o/p
na dálkovém ovladači, nebo otočte otočným
regulátorem hlasitosti na přístroji.
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.
Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost
nastavena na nízkou úroveň.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION na dálkovém
ovládání nebo tlačítko F na přístroji dokud se v
okně displeje nezobrazí text TUNER.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stisknutím
TUN. -/+ na dálkovém ovladači nebo
Y/U na přístroji.
3. Stiskněte PROGRAM/MEMORY. pro volbu
předvoleného počtu čísel, které si přejete.
4. Stiskněte PRESET.FOLDER W/S pro volbu
předvoleného počtu čísel, které si přejete.
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY. Stanice
se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech přednastavené stanice stiskněte
PRESET.FOLDER W/S.
Ovládání
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a držte PROGRAM/MEMORY po
dobu dvou sekund. Na displeji bude blikat
“CLEAR”.
2. Stiskněte PROGRAM/MEMORY a vymažete
všechny uložené rozhlasové stanice.
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači. To
změní nastavení tuneru ze stereo na mono. Pak
bude příjem lepší než před tím.
FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data
System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje
informace o aktuální rozhlasové stanici. Stiskněte
opakovaně SET/RDS pro zobrazení všech možností
typů informací.
PS (Název stanice)
Název stanice se zobrazí na displeji.
PTY (Rozpoznání typu programu)
Název typu programu (např. Jazz nebo
Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT (Radiotext)
Textová zpráva obsahující speciální
informace z vysílání stanice. Text může
běžet po displeji.
CT (Čas řízený stanicí)
Zobrazuje datum a čas, který vysílá a řídí
radiostanice.
Můžete vyhledat rádio stanice podle typu
programu stisknutím tlačítka SET/RDS. Displej
zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte
jednou nebo vícekrát tlačítko PTY pro zvolení
Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a
podržte tlačítko TUN.-/+. Tuner začne vyhledávat
automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice
nalezena.
Další funkce
Naprogramované přehrávání
Funkce programu vám poskytuje možnost uložení
vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo
zařízení USB.
Program může obsahovat 20 stop/soubory.
1. Vložte CD nebo USB a počkejte na jeho přečtení.
2. Při zastavení stiskněte na dálkovém ovládání
PROGRAM/MEMORY.
3. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo Y/U na jednotce k výběru
stopu/soubor.
4. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM/
MEMORY skladbu uložte a přejděte na další
skladbu.
5. Pro přehrání naprogramovaných hudebních
stop/souborů stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovladači nebo tlačítko T na přístroji.
6. Pro vymazání vašeho výběru stiskněte dvakrát
tlačítko ZENTER na dálkovém ovladači nebo
tlačítko I na přístroji.
,,Poznámka
Programy se také vymažou pokud disk nebo
USB zařízení je vyjmuto, jednotka vypnuta
nebo funkce jsou přepnuty na další.
3
Ovládání
Prohlížení informací o
radiostanici (Volitelný)
17
18
Ovládání
Zobrazení informace o
souboru (ID3 TAG)
Nastavení zvuku
V průběhu přehrávání MP3 obsahujících informace
o souboru, můžete tyto informace zobrazit stiskem
tlačítka INFO.
Nastavení režimu surround
Dočasné vypnutí zvuku
Pro ztlumení vaší jednotky stiskněte na dálkovém
ovládači .
Zvukový výstup přístroje můžete utlumit například
před přijmutím příchozího volání na mobilním
telefonu; během utlumení na displeji bliká ikona
„q“.
3
Chcete-li jej zrušit, opět stiskněte na dálkovém
ovládači nebo změňte úroveň hlasitosti.
Ovládání
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Tato jednotka se automaticky vypne, aby šetřila
elektrickou energii v případě, že hlavní jednotka
není připojena k externímu zařízení a není
používána po dobu 20 minut. Stejně pracuje
i tato jednotka, která se po šesti hodinách od
připojení hlavní jednotky k jinému zařízení pomocí
analogového vstupu vypne.
Tento system má počet přednastavených
zvukových polí. Požadovaný zvukový režim
můžete vybrat pomocí tlačítka SOUND EFFECT na
dálkovém ovladači.
Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
Na displeji
Popis
AUTO EQ
Nastavení ekvalizéru do
režimu, který je nejpodobnější
žánru uvedenému v ID3 tagu
hudebního souboru MP3.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program dává zvuku
atraktivní atmosféru s
navozením pocitu přítomnosti
na skutečném koncertě klasické,
rockové, populární nebo jazzové
hudby.
MP3 -- OPT
Tato funkce je optimalizována
pro kompresi MP3 souboru.
Zlepšuje výšky zvuku.
BASS BLAST
(BASS)
Posílení výšek, basů a
prostorových zvukových efektů.
BYPASS
Můžete se těšit ze zvuku bez
ekvalizačních efektů.
,,Poznámka
Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné
provést i po změně zvukové stopy.
Ovládání
Nastavení hodin
1. Zapněte jednotku.
2. Po dobu nejméně 2 sekundy stiskněte tlačítko
CLOCK.
3. Vyberte čas stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U na
přístroji.
- AM 12:00 (pro zobrazení AM a PM) nebo 0:00
(pro 24 hodinové zobrazení).
4. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SET/RDS.
5. Vyberte hodiny stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U na
přístroji.
7. Vyberte minuty stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači nebo tlačítka Y/U
na přístroji.
8. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SET/RDS.
9. Pokud chcete resetovat hodiny, stiskněte a
přidržte tlačítko CLOCK a zopakujte kroky 3 až 8.
Nastavení hodin pomocí
aplikace „LG Bluetooth
Remote“
Nainstalujte aplikaci „LG Bluetooth Remote“ na
svém zařízení Android. (Viz strana 23)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace „LG Bluetooth Remote“ budou hodiny
vašeho přístroje automaticky synchronizovány s
vaším zařízením.
Nastavení upozornění
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítka Y/U na přístroji
změníte hlasitost. Stisknutím tlačítka SET/RDS
nastavení uložíte.
6. Pokud chcete resetovat budík, stiskněte a
přidržte tlačítko ALARM. Pak opakujte koky
3 až 5.
,,Poznámka
yy Budík bude fungovat, pouze pokud přístroj
po nastavení budíku vypnete.
yy Pokud nastavíte čas hodin a budík, můžete
čas zkontrolovat tlačítkem CLOCK. Budík
zkontrolujete stisknutím tlačítka ALARM, i
když je přístroj vypnutý.
yy Je-li budík již nastaven, jedním stisknutím
tlačítka ALARM jej zrušíte. Chcete-li budík
aktivovat, stiskněte znovu tlačítko ALARM.
yy Chcete-li znovu nastavit již nastavené
hodiny nebo budík, stiskněte a podržte
tlačítko CLOCK nebo ALARM alespoň
po dobu 2 sekund a hodiny nebo budík
resetujte.
Nastavení časovače
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberete
prodlevu od 180 do 10 minut. Po uplynutí této
doby se přístroj vypne.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji
nezobrazí „SLEEP 10“, a pak stiskněte tlačítko SLEEP
ještě jednou, stále se zobrazeným výrazem „SLEEP
10“.
,,Poznámka
Přístroj lze používat jako hodiny s budíkem.
Před nastavením alarmu je nutné nastavit hodiny.
yy Můžete zkontrolovat zbývající čas před tím,
než se jednotka vypne.
1. Zapněte jednotku.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP (Spánek). Na okně
displeje se zobrazí zbývající část.
2. Stiskněte tlačítko ALARM. Všechny funkce
blikají.
3. Stiskněte tlačítko SET/RDS, když je zobrazena
funkce, kterou chcete použít k probuzení.
4. Zobrazi se napis „ON TIME“ . Toto je nastaveny
čas zapnuti přistroje. Stisknutim tlačitka C/
V na dalkovem ovladači nebo tlačitka Y/
U na přistroji změnite hodiny a minuty.
Stisknutim tlačitka SET/RDS nastaveni uložite.
Osvětlení displeje
(DIMMER)
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Osvícení displeje
se ztmaví na polovinu. K jejímu zrušení opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se displej nerozsvítí.
3
Ovládání
6. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko SET/RDS.
19
20 Ovládání
Dodatečné ovládání
Nahrávání na USB
1. Připojte k přístroji zařízení USB.
2. Vyberte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION na
dálkovém ovladači nebo tlačítka F na přístroji.
Nahrávání jedné stopy/souboru – po přehrání
požadované stopy/souboru můžete nahrávat
do USB.
Zápis všech stop/soubory - můžete nahrávat na
USB po zastavení.
3
Ovládání
Nahrávání programovaného seznamu - Po
vytvoření programového seznamu ho můžete
nahrát na USB .
(viz str. 17)
3. Začněte nahrávaní stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovládači.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko
ZENTER na dálkovém ovladači, nebo tlačítko
I na přístroji.
Pozastavení nahrávání
Stisknutím tlačítka USB REC na dálkovém ovladači
během nahrávání jej pozastavíte. Opětovným
stisknutím tohoto tlačítka bude přístroj pokračovat
v nahrávání. (pouze pro Rádio/Přenosné)
X1 SPEED
- Hudbu lze v průběhu jejího nahrávání
poslouchat. (pouze zvukové CD)
X2 SPEED
- Hudební soubor lze pouze nahrávat.
5. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovladači.
,,Poznámka
yy Nahrávání hudby uložené na zařízení
bluetooth není podporováno.
yy Můžete zkontrolovat na obrazovce
procentní rychlost zápisu USB v průběhu
nahrávání. (Pouze MP3/ WMA CD).
yy V průběhu zápisu MP3/WMA/FLAC není
žádný zvuk.
yy Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání
byl soubor do této doby nahrán a uložen.
(Kromě souborů MP3/WMA/FLAC)
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V
opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné v
počítači odstranit.
yy Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se
na obrazovce zprávy jako “NO USB”, “ERROR”,
“FULL”, "NO SUPPO" nebo “NO REC”
yy Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo
externí HDD nemůže být použit pro zápis
na USB.
Jak zvolit přenosovou rychlost
a rychlosti nahrávání
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor
je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
1. Stiskněte tlačítko USB REC na dálkovém
ovladači na déle než 3 sekundy.
yy Ukládání probíhá takto.
2. Použijte C/V na dálkovém ovladači,
nebo Y/U na přístroji, abyste vybrali
přenosovou rychlost.
yy Celkem lze uložit maximálně 999 souborů.
ZVUKOVÝ
CD
MP3/WMA/FLAC
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Stiskněte znovu tlačítko USB REC na dálkovém
ovladači pro výběr rychlosti nahrávání.
4. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači, nebo Y/U na přístroji, nebo
na dálkovém ovladači, chcete-li vybrat
požadovanou rychlost nahrávání: (pouze funkce
CD)
* : TUNER, PORTABLE a podobné.
Jiný zdroj*
Ovládání
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání
nebo zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí
používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorské práva.
21
Použití bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je technologie bezdrátové komunikace
pro připojení na krátkou vzdálenost.
Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3 přehrávač,
notebook, PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tento přístroj je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
3
Ovládání
Je-li připojení narušeno jinými elektronickými
vlnami nebo pokud zařízení bluetooth zapojíte
v jiné místnosti, může dojít k přerušení zvuku.
Připojení jednotlivých zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není spojeno s žádnými
poplatky. V případě připojení zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® lze mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth®
ovládat pomocí funkce Cascade.
22 Ovládání
Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz návod k použití vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači nebo tlačítka
F na jednotce. Na displeji se objeví „BT READY“.
3
Ovládání
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte
spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth může
zobrazit seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Tento přístroj se
zobrazí jako „LG MICRO(XX:XX)“.
,,Poznámka
XX:XX znamená poslední čtyři čísla adresy
Bluetooth. Např. když je adresa Bluetooth
přístroje 9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení
Bluetooth uvidíte „LG MICRO (F7:08)”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN: 0000
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem.
4. Po úspěšném spárování této jednotky s vaším
zařízením Bluetooth se v okně displeje zobrazí
text „BT PAIR“.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavní sady může být zkreslený,
pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth
na dvě třetiny nebo více.
yy Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte
hlasitost zařízení Bluetooth na vhodnou
poslechovou úroveň.
,,Poznámka
yy Jestliže používáte technologii Bluetooth®,
musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem
Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a
dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v
případě, že:
-- Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
yy Po restartování byste měli své zařízení
Bluetooth k této jednotce znovu připojit.
yy Zvolíte-li po přepnutí na jiné funkce opět
funkci Bluetooth, může dojít k ukončení
spojení prostřednictvím Bluetooth. Chcete-li
použít tuto funkci, musíte zařízení Bluetooth
znovu připojit.
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Pomocí tohoto přístroje nelze ovládat
zařízení Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém použití
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
Ovládání 23
Použití aplikace Bluetooth
O aplikaci „LG Bluetooth Remote“
Instalace aplikace „LG Bluetooth
Remote“ prostřednictvím „Google
Android Market (Google Play Store)“
„LG Bluetooth Remote“ přináší sadu nových funkcí
pro tuto jednotku.
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
Chcete-li využívat další funkce, doporučujeme
stáhnout a nainstalovat bezplatnou aplikaci„LG
Bluetooth Remote“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
Instalace aplikace „LG Bluetooth
Remote“ pomocí kódu QR
1. Aplikaci „LG Bluetooth Remote“ nainstalujte
pomocí kódu QR. Kód QR načtěte pomocí
snímacího softwaru.
3. V seznamu výsledků vyhledávání vyhledejte a
klepněte na položku „LG Bluetooth Remote“ a
spusťte stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s "Google Android Market
(Google Play Store)".
(Android OS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stažení.
,,Poznámka
yy Je třeba, aby zařízení Bluetooth bylo
připojeno k internetu.
yy Je třeba, aby bylo zařízení Bluetooth
vybaveno aplikací na snímání kódů.
Nemáte-li takovou aplikaci, stáhněte si ji
z webu „Google Android Market (Google
Play Store)“.
yy Chcete-li získat další informace, přečtěte
si podrobnosti o "LG Bluetooth Remote"
aplikaci na webu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
3
Ovládání
yy Je třeba, aby zařízení Bluetooth bylo
připojeno k internetu.
24 Ovládání
Aktivace funkce Bluetooth pomocí
aplikace „LG Bluetooth Remote“
Aplikace
„LG Bluetooth Remote“ vám usnadní připojení
zařízení bluetooth k této jednotce.
1. Klepnutím na ikonu aplikace „LG Bluetooth
Remote“ na hlavní obrazovce spusťte aplikaci
“LG Bluetooth Remote“ a přejděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Setting] a zvolte požadovaní
přístroj.
3. Chcete-li získat víc informací o ovládání,
klepněte na [Setting] a [Help].
3
,,Poznámka
Ovládání
yy Aplikace "LG Bluetooth Remote" bude k
dispozici v následujících verzích:
-- Operační systém Android: 2.3.3 (nebo
pozdější)
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li již tato jednotka připojena k
jinému zařízení Bluetooth, zařízení odpojte a
zkuste akci zopakovat.
yy Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth
Remote", pak mezi touto aplikací "LG
Bluetooth Remote" a dodaným dálkovým
ovládačem budou určité rozdíly. Používejte
dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být
odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci,
nebo pokud změníte nastavení připojeného
zařízení pomocí aplikace "LG Bluetooth
Remote". V takovém případě zkontrolujte
prosím stav připojení.
yy Chcete-li zabránit selhání, doporučujeme
vám k této jednotce připojit pouze jedno
zařízení.
yy Nepřipojujte své chytré zařízení do zásuvky
USB pomocí kabelu. Jinak bude připojení
Bluetooth odpojeno.
yy Po připojení aplikace "LG Bluetooth
Remote" může z vašeho zařízení vycházet
hudba. V takovém případě zkuste zopakovat
proces připojení.
Odstraňování problémů 25
Odstraňování problémů
PROBLÉM
Nenapájeno.
PŘÍČINA & ODSTRANĚNÍ
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
yy Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny. Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
yy Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci. Stiskněte tlačítko FUNCTION
(funkce) na dálkovém ovládání, nebo tlačítko F na jednotce. A zkontrolujte
vybranou funkci.
Není zvuk.
yy Kabely reproduktorů nejsou správně připojeny. Připojte je správně.
yy Hlasitost je nastavena na minimum. Pro nastavení hlasitosti použijte knoflík
hlasitosti, nebo tlačítko VOLUME (hlasitost) VOL o/p.
yy Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk.
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 26)
yy Disk je umístěn obráceně. Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou
směrem nahoru.
Radiostanice nemohou
být řádně naladěny.
yy Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Nalaďte stanici ručně.
yy Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice
byly vymazány (pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic).
Přednastavení některých rádiových stanic, viz strana 16 pro více informací.
yy Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání na přístroji.
Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na přístroji.
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky. Používejte dálkové ovládání v
rozmezí 16 stop (5 m).
yy Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka. Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.
Zařízení Android
nepracuje.
Hodiny se nezobrazily.
yy Zkontrolujte, zda je operační systém vašeho zařízení verze 4.1 (nebo pozdější)
nebo AOA 2.0 (nebo pozdější).
yy Připojte pevně své zařízení Android pomocí kabelu USB.
yy Připojte zařízení Bluetooth k přístroji pomocí aplikace "LG Bluetooth Remote".
4
Odstraňování problémů
yy Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena. Upravte pozici.
26 Příloha
Specifikace
Obecně
Zdroj napájení
Podívejte se na hlavní označení.
Spotřeba energie
Podívejte se na hlavní označení.
Rozměry
2,2 kg
Vnější rozměry (Š x V x H)
(229 x 130 x 236) mm
Provozní podmínky Teplota
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Pracovní vlhkost
5 % - 85 %
Vstupy
Vstupní přípojka PORT. IN
0,7 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
Tuner
FM rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz nebo 87,50 – 108,00 MHz
Zesilovač
5
Výstupní výkon
50 W + 50 W
Celkové harmonické zkreslení
10 %
Příloha
CD
Frekvenční přenos
40 Hz - 20 kHz
Odstup signál šum
70 dB
Dynamický rozsah
55 dB
USB
Verze USB
USB 2.0 nebo USB 1.1
Napájení sběrnice
5 V 0 500 mA
Reproduktory
Typ
2 Způsoby 2 reproduktory
Impedance
6Ω
Jmenovitý vstupní výkon
50 W
Max. vstupní výkon
100 W
Čisté rozměry (Š x V x H)
(150 x 251 x 150) mm
Čistá hmotnost (1EA)
1,8 kg
yy Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.
Příloha 27
Údržba
Zacházení s jednotkou
Poznámky k disku
Zacházení s disky
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.
Při přepravě jednotky
Uložení disků
Uchovejte prosím originální přerpavní krabici a
obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit
jednotku pro maximální ochranu opět zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve
výrobně.
Po přehrávání uložte disk zpět do obalu.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
Uchovávejte vnější povrchy čistý
Čištění disků
Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní
sprej u jednotky.
Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol,
benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo
antistatický sprej určený na starší vinylové desky.
Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.
Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
blízkosti jednotky po dlouhou dobu.
Čištění jednotky
Údržba jednotky
Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické
snímací čočky a části hnacího kotouče jsou
znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může
být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte
na nejbližší autorizované servisní středisko.
Technologie bezdrátového spojení Bluetooth®
je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými přístroji.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte
měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím
roztoku. Nepoužívejte silných rozpoouštědel jako
je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou
poškodit povrch jednotky.
Obchodní známky a
licence
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement