LG CM4350 Owner's manual

LG CM4350 Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Mini Hi-Fi
Systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně
přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu
nahlédnutí.
CM4350 (CM4350, CMS4350F)
*MFL70240611*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena
Začínáme
3
Bezpečnostní
informace
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT
(ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ
PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO
ZÁSAHY SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Symbol blesku se šipkou v
rovnostranném trojúhelníku
slouží k upozornění uživatele na
přítomnost neizolovaného napětí
pod ochranným krytem zařízení,
které může být dostatečně vysoké
na to, aby vystavilo osoby riziku
úrazu elektrickým proudem.
Znaménko vykřičníku v
rovnostranném trojúhelníku je
určené k upozornění uživatele na
důležité pokyny k obsluze a údržbě
(servisu), které by si měl uživatel
nastudovat v literatuře přiložené k
výrobku.
VAROVÁNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKOSTI.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do
stísněného prostoru, jakým je například knihovna
nebo podobná místa.
UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory.
Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.
Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a
mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit
je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být
zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel
ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento
výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako
jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy
je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou
dodrženy instrukce výrobce.
1
Začínáme
POZOR
4
1
Začínáme
Začínáme
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový
systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento
výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně
tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji
pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než
jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu
nebezpečným zářením. Chraňte se před přímým
zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se
otevírat kryt, je pod ním viditelné záření.
UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem
To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený
tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá
žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si pročtěte
specifikace v této uživatelské příručce;
Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné
a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely,
roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná
izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny
tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže
jeví známky poškození nebo opotřebování, je
třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a
požádat autorizované servisní centrum o výměnu
napájecího kabelu. Chraňte napájecí kabel před
fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako
je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do
dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost
zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel
vychází ze zařízení. Elektrická zástrčka je odpojovací
zařízení. Pro případ nouze musí být elektrická
zástrčka snadno dostupná
Začínáme
5
Toto zařízení je vybaveno baterií nebo
akumulátorem.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena
vodě (kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
UPOZORNĚNÍ: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou
plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v
důsledku elektrického výboje správně fungovat.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo
akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob
vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:
Vyjměte starou baterii nebo akumulátor
provedením kroků vložení v opačném pořadí.
Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí
nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou
baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby
na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního
odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci
baterie nebo akumulátoru zdarma provozované
místní systémy recyklace. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm apod.
6
Obsah
Obsah
3
Ovládání
1
Začínáme
3
8
8
9
9
9
9
10
12
14
Bezpečnostní informace
Unikátní funkce
Příslušenství
Požadovaný přehrávatelný soubor
– Požadavky na hudební soubory
– Kompatibilní USB zařízení
– Náležitost USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
18
18
18
19
19
19
2
Připojení
15
15
16
16
16
17
17
17
Připojení reproduktorů
– Připojte reproduktory k zařízení
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení antény
– Připojení USB
– Připojení VSTUPU AUX
– Připojení PORT. IN
– Poslech hudby z přenosného zařízení
Základní činnosti
– CD/ USB Provoz
– Automatické přehrávání
Další funkce
– Naprogramované přehrávání
– Odstranění naprogramovaného
seznamu
– Zobrazení informací o souboru (ID3
TAG)
– Vyhledávání složky a souboru MP3/
WMA
– Odstranění souboru MP3/WMA
– Dočasné vypnutí zvuku
– DEMO
– Přehrávání AUTO DJ
Použití bezdrátové technologie
BLUETOOTH®
– Přehrávání hudby ze zařízení
BLUETOOTH
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– Na své zařízení Bluetooth nainstalujte
aplikaci „Music Flow Bluetooth“
Ovládání rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Prohlížení informací o radiostanici
(Volitelné)
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu surround
Dodatečné ovládání
– Nahrávání na USB
– Nastavení nahrávací přenosové
rychlosti a rychlosti nahrávání
– Kopírování po USB
Nastavení hodin
– Nastavení hodin s aplikací „Music Flow
Bluetooth”
– Použití přehrávače jako budíku
– Nastavení časovače
– Osvětlení displeje
– Auto power down
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
19
20
20
21
21
21
22
22
24
24
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
29
30
30
30
31
31
32
32
32
Obsah
32
LG Sound Sync
4
Odstraňování potíží
34
Odstraňování potíží
5
Dodatek
35
36
37
37
37
37
Obecný technický popis
Reproduktor specifikace
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k disku
Obchodní známky a licence
7
1
2
3
4
5
8
Začínáme
Unikátní funkce
1
BLUETOOTH®
Příslušenství
Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného zařízení
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje. (MP3,
notebook atd.)
Dálkové ovládání (1)
AUTO DJ
Smíchá konec jedné skladby se začátkem další kvůli
hladkému průběhu přehrávání.
Přímé nahrávání na USB
Zapisuje hudbu na USB zařízení.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth je aplikace navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některé z nejnovějších audio
zařízení LG. Viz strana 24-25
LG Sound Sync
Tato funkce kontroluje úroveň hlasitosti tohoto
přístroje pomocí dálkového ovladače LG TV, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
Anténa FM (1)
Baterie (2)
Začínáme
Požadovaný
přehrávatelný soubor
Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/
WMA je omezena následovně.
yy Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3), 32 48kHz (WMA)
Kompatibilní USB zařízení
yy MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou
pamětí.
yy USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0
nebo USB 1,1.
yy Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna
USB zařízení.
Náležitost USB zařízení
yy Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps
(WMA)
yy Zařízení, která vyžadují instalaci dalších
programů po připojení přístroje k počítači,
nejsou podporována.
yy Maximální počet souborů : Data CD : Datové CD:
999 / USB: 2000
yy Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
yy Maximální počet složek : Datové CD: 99 / USB: 200
yy Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat
několik minut.
yy Přípona souboru : “.mp3”/ “.wma”
yy K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
yy Některé soubory MP3/WMA nemusí být možné
přehrávat, a to v závislosti na typu nebo formátu
souboru.
yy Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo
USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
yy Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
yy Doporučujeme používat program Easy-CD
Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.
yy Souborový systém NTFS není podporován.
(podporován je pouze souborový systém FAT
(16/32) ).
yy Tento přístroj rozeznává až 2000 souborů.
Formát DTS není podporován. V případě zvukového
formátu DTS nedojde k výstupu zvuku.
yy Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy
pevných USB disků nejsou podporovány.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Když je tato
možnost nastavena na Live File System, nelze disk
použít na přehrávačích LG.
yy USB port přístroje nemůže být připojen k PC.
Jednotka nemůže být použita jako úschovné
zařízení.
(Mastered / Live File System: Systém formátu disku
pro Windows Vista)
yy Některá USB nemusí s touto jednotkou
spolupracovat.
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
9
10
Začínáme
Dálkové ovládání
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Napájení) : Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.)
nebo OFF (vyp.).
1
B (Otevřít/Zavřít) : Otevře nebo zavře zásuvku pro
disk.
Začínáme
PRESET.FOLDER W/S :
-- Hledá ve složkách soubory MP3/WMA. V případě
přehrávání disku USB obsahujícího soubory
MP3/WMA ve více složkách vyberete stisknutím
PRESET.FOLDER W/S tlačítka složku, kterou
chcete přehrávat.
-- Zvolte “navolit číslo” pro rádio stanici.
FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní zdroj.
[email protected] : Vypnutí zvuku.
VOL +/- : Nastaví hlasitost reproduktorů.
PROGRAM/MEMORY :
-- Ukládá rozhlasové stanice.
-- Odstraní všechny uložené stanice.
-- Vytváří naprogramovaný seznam, které chcete
poslouchat.
USB REC : Nahrávání na USB.
SLEEP : Nastavit automatické vypnutí systému
ve stanoveném čase. (Regulátor světlosti : Okno
displeje se ztmaví na polovinu.)
Výměna baterie
)
(R03
(R03)
Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového
ovládání a vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se
správně připojeným 4 a 5.
Začínáme
11
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
REPEAT(MENU) : Poslouchejte své nahrávky znovu
a znovu.
0 až 9 číselných tlačítek : Vybere číslované stopy,
soubory nebo číslo předvolby.
C/V (Přeskočit/Vyhledat) :
-- Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
INFO :
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v ID3 tagu. Obsahujícími
název, interpreta, album a časové informace.
-- V režimu Bluetooth nahlíží na adresu
propojeného zařízení Bluetooth.
-- Vyhledávání části stopy/souboru
TUNING-/+ : Naladí požadovanou radiostanici.
Z ENTER :
-- Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
-- Zruší funkci DELETE.
d/M (Přehrávání/ pauza) :
-- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
-- Vybere režim STEREO/MONO.
? : Tlačítko není pro žádnou funkci dostupné.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Můžete navolit optimální zvuk.
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System).
-- Potvrdí nastavení hodin a alarmu.
AUTO DJ : Volí režim AUTO DJ. (Pro více informací
viz strana 21)
PTY : Vyhledá radiostanice podle typu rádia.
CLOCK :Nastaví hodiny a zkontroluje čas.
DELETE :
-- Odstraní soubory MP3/WMA.
-- Odstraní skladbu z naprogramovaného
seznamu.
ALARM : S funkcí ALARM můžete zapnout
přehrávání CD, USB a příjem tuneru v
požadovaném čase.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
12
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a
b
c
j
d
k
e
l
f
m
g
n
o
h
i
p
Začínáme
a Okno displeje
b USB 1/ USB 2
Přehrává zvukové soubory připojením k USB
zařízení.
c 1/! (VYPÍNAČ)
Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF
(vyp.).
d I(Stop)
Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
e AUTO DJ
Volí režim AUTO DJ.
(Pro více informací viz strana 21)
f Y (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vzad.
- Přejde na předchozí stopu/soubor.
g DEMO/RDS
- Zobrazuje režim demo.
- RDS (Radio Data System)
h PORT. IN
i Nosič disku
j FUNCTION
Zvolí funkci a vstupní zdroj.
k T
ST./MO.
- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- Vybere režim STEREO/MONO.
l LG EQ
Výběr zvukových efektů.
m U (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vpřed.
- Přejít na následující stopu/soubor.
n BASS BLAST
Přímo vybírá efekt BASS nebo STANDARD.
o Master Volume
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
p R (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.
1
Začínáme
USB REC.
Nahrává na zařízení USB.
13
14
Začínáme
Zadní panel
1
Začínáme
POWER IN
a
b
c
a POWER IN
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R) Konektor
d SPEAKERS vývod/kabel
d
Připojení
15
Připojení reproduktorů
Připojte reproduktory k
zařízení
Kabel k zařízení připojíte tak, že stisknete každou
plastovou západku k otevření připojovací svorky
na jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte
západku.
Barva
Reproduktor
Ćervená
Přední R
Bílá
Přední L
>>Výstraha
yy Buďte opatrní a nedovolte dětem, aby
vkládaly ruce nebo jiné předměty do tzv.
*Vlnovod reproduktoru : Otvor pro vydatný
bassový zvuk na reproduktoru (uzavřený).
yy Reproduktory obsahují magnetické části,
takže na televizi nebo na monitoru počítače
může dojít k deformaci barev. Používejte
reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky
televize nebo od monitoru počítače.
Připojení
Černý proužek každého kabelu zapojte do svorky
označené - (mínus) a druhý konec do svorky
označené + (plus).
2
16
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení USB
Zapojte zařízení USB (nebo MP3 přehrávač atd.) do
portu USB na přístroji.
Připojení antény
Pro poslech rádia připojte dodanou anténu FM.
2
Připojení
Zapojte anténu do portu pro anténu na zadní
straně jednotky. Drátovou anténu FM je třeba zcela
vysunout.
FM
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky
1. Zvolte jinou funkci či režim nebo dvakrát
po sobě stiskněte tlačítko Z ENTER na
dálkovém ovladači nebo tlačítko I na
jednotce.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
Připojení
Připojení VSTUPU AUX
Připojení PORT. IN
Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení
(videokamera, televize, přehrávač, atd.) se vstupem
AUX IN(L/R).
Výstup přenosného zařízení (sluchátka či výstup
line out) (MP3 nebo PMP atd.) připojte do portu
PORT. IN
17
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého (bílého) audio konektoru na jednotce.
2
Připojení
PORT.IN
Ćervená
Bílá
Ke konektorům výstupu zvuku vašeho
zařízení (videokamera, TV, přehrávač,
apod.)
Poslech hudby z přenosného
zařízení
Jednotka může přehrávat hudbu z mnoha typů
externích zařízení.
1. Zapojte externí zařízení do konektoru AUX IN(L/R)
nebo PORT. IN jednotky.
2. Stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovládání
nebo tlačítka 1/! na jednotce zapněte
napájení.
3. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci
AUX nebo PORTABLE.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.
18
Ovládání
Základní činnosti
CD/ USB Provoz
1. Vložte disk stisknutím B na dálkovém ovladači
nebo tlačítka R na přístroji.
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte funkci
přehrávání z CD nebo ze zařízení USB.
Pro
3
Ovládání
Proveďte toto
Stiskněte tlačítko ZENTER na
Stop
dálkovém ovladači nebo tlačítko
I na jednotce.
Stiskněte tlačítko d/M na
Přehrávání dálkovém ovladači nebo tlačítko
T na jednotce.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
Pauza
d/M na dálkovém ovladači nebo
tlačítko T na jednotce.
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V na
Vyhledání
dálkovém ovladači nebo tlačítko
části stopy/
Y/U na jednotce a uvolněte
soubory
jej v bodě, kde chcete zahájit
poslech.
Výběr stopy/ Stisknutím tlačítek s čísly 0 až 9 na
souboru
dálkovém ovladači přejdete přímo
přímo
na požadovaný soubor či stopu.
-- V režimu zastaveno,
Stiskněte C/V na dálkovém
ovladači nebo Y/U na
přístroji pro přechod na další/
předcházející stopu/soubor.
-- Během přehrávání
Přechod
na další/
předcházející
stopu/soubor
stiskněte V na dálkovém
ovladači nebo U na přístroji pro
přechod na další stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá méně
než 2 sekundy, stiskněte C na
dálkovém ovladači nebo Y na
přístroji pro přechod na předchozí
stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá déle, než
3 sekundy stiskněte C na
dálkovém ovladači nebo Y
na přístroji pro návrat na začátek
stopy/souboru.
Pro
Proveďte toto
Opakovaně stiskněte tlačítko
Opakované
REPEAT(MENU) na dálkovém
nebo
ovladači. Podrobné informace
náhodné
o změně zobrazení najdete
přehrávání
v poznámce.
,,Poznámka
yy Zobrazení se mění v následujícím pořadí.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Adresář
yy Při přehrávání programového seznamu jsou
dostupné pouze funkce RPT 1 a RPT ALL.
yy I po restartování jednotky nebo přepnutí na
jinou funkci můžete poslouchat z bodu, kde
přehrávání skončilo.
yy Necháte-li přihrádku disku otevřenou po
dobu 5 minut, automaticky se zavře.
Automatické přehrávání
Po otevření a zavření přihrádky na disk se
automaticky přehraje CD ve formátu AUDIO/MP3/
WMA.
Automaticky přepíná na funkci CD po otevření a
zavření přihrádky na disk, pokud v přihrádce není
disk.
Ovládání
19
Další funkce
Odstranění naprogramovaného
seznamu
Naprogramované přehrávání
Odstranění funkcí funguje jen v režimu úpravy.
Funkce programu vám poskytuje možnost uložení
vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo
zařízení USB.
Program může obsahovat 20 stop či souborů
každého média (CD, USB1,USB2). Lze uložit celkem
60 stop či souborů.
1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači vyberte stopu či soubor.
4. Chcete-li uložit další stopy či soubory, opakujte
kroky 2–3. (Seznam lze upravit stisknutím
tlačítka PRESET.FOLDER W/S a výběrem čísla
programu.)
5. Znovu stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Chcete-li přehrát naprogramovaný seznam, po
vytvoření seznamu stiskněte tlačítko d/M.
,,Poznámka
Při vytváření nebo upravování
naprogramovaného seznamu je režim REPEAT
vypnut.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
PROGRAM/MEMORY nebo
PRESET·FOLDER W/S vyberte skladbu.
3. Po výběru skladby stiskněte tlačítko DELETE.
,,Poznámka
yy Naprogramovaný seznam se vymaže
v následujících případech:
-- Vyjmutí disku nebo odebrání zařízení USB.
-- Odstranění nebo záznam hudebních
souborů na zařízení USB.
-- Odpojení napájecího panelu.
yy Program se přepne v následujících
případech:
-- Změny na jinou funkci.
-- Vypnutí a zapnutí jednotky.
-- Použití číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího
informace o souboru můžete tyto informace
zobrazit na displeji stisknutím tlačítka INFO.
3
Ovládání
3. Stisknutím tlačítka PROGRAM/MEMORY lze
uložit a vybrat další stopu či soubor.
1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
20 Ovládání
Vyhledávání složky a souboru
MP3/WMA
Odstranění souboru MP3/
WMA
1. Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET·FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se na
displeji neobjeví požadovaná složka.
Soubor, složku nebo formát můžete odstranit
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovladači.
Tuto funkci lze využít pouze v režimu zastaveno.
(Pouze USB)
2. Chcete-li jej přehrát, stiskněte d/M. Bude
přehrán první soubor složky.
,,Poznámka
yy Složky/soubory USB/CD jsou rozpoznávány
takto:
ROOT
3
FOLDER
FILE
FOLDER1
1. -Vyberte soubor, který chcete odstranit, a
stiskněte DELETE na dálkovém ovladači.
-Složku, kterou chcete odstranit, vyberte
stisknutím tlačítka PRESET.FOLDER W/S na
dálkovém ovládání a na dálkovém ovládání
stiskněte tlačítko DELETE.
-Pro naformátování zařízení USB na dálkovém
ovládání stiskněte a podržte tlačítko DELETE.
Ovládání
nebo
FOLDER3
FILE 5
Během výběru souboru MP3/WMA opakovaně
na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko
DELETE.
FILE 6
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
neobjeví
yy Složky budou uváděny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Soubory budou postupně přehrávány od $
souboru č.1 po $ soubor č.14.
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Mohou však být
uváděny odlišně v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná USB/CD, se nazývá
„ROOT”.
Displej se mění v následujícím pořadí.
- DEL FILE : Odstraní soubor
- DEL DIR : Odstraní složku
- FORMAT : Formátuje USB
2. Pro odstranění souboru/složky nebo formátu,
stiskněte d/M na dálkovém ovládání nebo
tlačítko T na přístroji.
Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte
Z ENTER na dálkovém ovládání nebo T na
jednotce.
>>Výstraha
yy Nevyjímejte zařízení USB v průběhu činnosti
(přehrávání, zápis atd.).
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Funkce odstranění nemusí být
podporována v souladu se stavem USB.
Ovládání
Dočasné vypnutí zvuku
Přehrávání AUTO DJ
Stisknutím tlačítka [email protected] na dálkovém
ovladači ztlumíte zvuk.
Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem
další pro hladký průběh přehrávání. Vyrovnává
hlasitost napříč stop pro nepřetržité přehrávání.
Zvuk přístroje můžete ztlumit, když např. máte
telefonní hovor; na displeji se objeví a bude blikat
nápis „MUTE”.
Ztlumení zrušíte dalším stisknutím tlačítka [email protected]
nebo změnou úrovně hlasitosti.
DEMO
Ve vypnutém stavu, stiskněte jednou tlačítko
DEMO/RDS na přístroji. Přístroj se zapne a na
displeji zobrazí všechny funkce. Pro zrušení funkce
DEMO stiskněte znovu DEMO/RDS.
yy Během režimu DEMO můžete využívat i
ostatní funkce, režim DEMO se dočasně
zastaví.
- Pokud během 10 vteřin nevložíte vstupní
klíč, začne se DEMO automaticky přehrávat
znovu.
Na dálkovém ovládání opakovaně stiskněte
tlačítko AUTO DJ, zobrazení se změní
následovně.
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ
SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)
Režim
Okno displeje
(AUTO DJ OFF)
Popis
RANDOM
RANDOM
(AUTO DJ
RANDOM)
V tomto režimu se
hudba přehrává v
náhodném pořadí.
REPEAT
RPT
(AUTO DJ
SEQUENTIAL)
V tomto režimu se
hudba přehrává
opakovaně.
OFF
-
,,Poznámka
yy Režim AUTO DJ nepodporuje vyhledávání
sekce v rámci skladby/souboru nebo
opakované nebo náhodné přehrávání.
yy Pokud v režimu AUTO DJ zvolíte jinou
funkci nebo zastavíte přehrávání hudby
pomocí I na jednotce (nebo Z ENTER
na dálkovém ovladači), funkce AUTO DJ se
ukončí.
yy Funkce AUTO DJ není podporována
hudebním souborem, jehož délka je menší
než 60 sekund.
yy Funkce AUTO DJ není dostupná během
nahrávání.
yy Při přehrávání naprogramovaného seznamu
se vybere pouze možnost AUTO DJ
SEQUENTIAL.
3
Ovládání
,,Poznámka
yy Během DEMO si zařízení udrží stav DEMO i
při vypojení ze sítě.
21
22 Ovládání
Použití bezdrátové
technologie
BLUETOOTH®
O technologii BLUETOOTH
Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace
pro připojení na krátkou vzdálenost.
3
Ovládání
Zvuk může být přerušen, pokud je spojení
narušeno jinými elektronickými přístroji nebo
připojením zařízení Bluetooth v jiné místnosti.
Připojení jednotlivých zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není spojeno s žádnými
poplatky. V případě připojení zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth lze mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth
ovládat pomocí funkce Cascade.
Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3 přehrávač,
notebook, PDA.
Profily funkce BLUETOOTH
Aby bylo možné použít bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí mít zařízení schopnost
interpretovat určité profily. Tato jednotka je
kompatibilní s následujícím profilem.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Přehrávání hudby ze zařízení
BLUETOOTH
Párování vašeho přístroje a zařízení
BLUETOOTH
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a podržte ho,
dokud nebude zvolena funkce Bluetooth. Na
displeji objeví „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte
spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth
může zobrazit seznam nalezených zařízení, v
závislosti na typu zařízení Bluetooth. Tento
přístroj se zobrazí jako „LG CM4350(XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. když je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na svém
zařízení Bluetooth uvidíte „LG CM4350(08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení mohou párovat různým
způsobem. Je-li požadován, zadejte kód PIN
(0000).
yy Tento přístroj můžete propojit až se
zařízeními Bluetooth současně stejným
způsobem, jak bylo popsáno výše, ale ve
funkci Bluetooth.
yy Párování s více přístroji je podporováno
pouze v případě zařízení se systémem
Android nebo iOS. (Párování s více přístroji
nemusí být v závislosti na parametrech
připojeného zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nebudou podporovat
párování s více zařízeními.
Ovládání 23
3. Pokud se tento přístroj úspěšně spojil se
zařízením Bluetooth, objeví se na displeji
„PAIRED“. Po chvilce se zobrazí název zařízení
Bluetooth.
,,Poznámka
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
,,Poznámka
yy Při propojení přístroje s více zařízeními
Bluetooth udržuje připojení Bluetooth
pouze jedno zařízení, které hraje, přestože
provedete změnu funkce na jiných
zařízeních.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení
rušeno jinými elektronickými zařízeními.
yy Není-li název zařízení k dispozici, zobrazí se
„_“.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, více informací naleznete v
uživatelské příručce vašeho zařízení Bluetooth.
yy Bezdrátový systém můžete používat pomocí
telefonu, MP3 přehrávače, notebooku atd.
yy Při používání technologie Bluetooth
je třeba jednotku a zařízení Bluetooth
propojit co nejblíže k sobě a tuto vzdálenost
udržovat.
Za některých situací, které jsou popsány
níže, však nemusí fungovat správně:
-- Mezi jednotkou a zařízením bluetooth je
nějaká překážka.
-- Stejnou frekvenci jako technologie
Bluetooth používá jiné zařízení,
například lékařský přístroj, mikrovlnná
trouba nebo bezdrátové zařízení v síti
LAN.
yy Po restartování byste měli své zařízení
Bluetooth k této jednotce znovu připojit.
yy Po propojení přístroje až se 3 zařízeními
Bluetooth lze v režimu Bluetooth
přehrávat a ovládat hudbu pouze pomocí
jednoho z propojených zařízení.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se zařízení
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k
jednotce.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví
se v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte funkci Bluetooth, seřiďte
hlasitost na zařízení Bluetooth na vhodnou
úroveň.
yy Není-li to ve funkci Bluetooth, propojit lze
jen jedno zařízení.
yy Pokud je zařízení Bluetooth připojeno, když
se používá LG TV, LG TV se odpojí a zařízení
Bluetooth se připojí.
yy Když k tomuto přístroji připojíte zařízení
Bluetooth (zařízení iOS atd.) nebo jej
používáte, mohou být úrovně hlasitosti
navzájem synchronizovány.
3
Ovládání
,,Poznámka
yy V závislosti na typu zařízení nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
24 Ovládání
Používání aplikace
Music Flow Bluetooth
,,Poznámka
Jen Android OS je k dispozici pro použití
aplikace „Music Flow Bluetooth” s tímto
přístrojem.
Používání aplikace „Music Flow
Bluetooth”
3
Aplikace „Music Flow Bluetooth” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Ovládání
Pro využití dalších vlastností, doporučujeme, si
zdarma stáhnout a instalovat aplikaci „Music Flow
Bluetooth”.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth má
aplikaci skenovacího softwaru. Pokud ji
nemáte, stáhněte si je ze stránek „Google
Android Market (Google Play Store)”.
yy V některých oblastech nemusí QR kód
fungovat.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth” z webu „Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Do vyhledávacího pole napište „Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte.
Na své zařízení Bluetooth
nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth“
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth” pro zahájení
stahování aplikace Bluetooth.
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth” na vaše zařízení Bluetooth.
5. Klepněte na ikonu pro stahování.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth” přes QR kód.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth”
přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
(Android OS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno „Google Android Market (Google
Play Store)”.
Ovládání 25
Zařízení Bluetooth aktivujte pomocí
aplikace „Music Flow Bluetooth”
Aplikace „Music Flow Bluetooth” pomáhá připojit
vaše zařízení Bluetooth k této jednotce.
1. Pro otevření aplikace „Music Flow Bluetooth”
poklepejte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth” na domovské obrazovce a přejděte
do hlavní nabídky.
2. TKlepněte na [Menu] a zvolte přístroj, který
chcete.
3. Budete-li se chtít dozvědět podrobnosti o
provozu zařízení, klepněte na tlačítko [Setting] a
spusťte uživatelskou příručku.
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth” bude k
dispozici v softwarové verzi následovně;
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo novější)
yy Pokud používáte aplikaci „Music Flow
Bluetooth” k činnosti, budou mezi aplikací
„Music Flow Bluetooth” a dodaným
dálkovým ovladačem určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.
yy Na některých zařízeních nemusí aplikace
„Music Flow Bluetooth“ fungovat.
yy Po připojení aplikace Music Flow Bluetooth
může být možný výstup hudby z vašeho
chytrého zařízení. V takovém případě zkuste
zopakovat proces připojení.
yy Pokud používáte jiné aplikace nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace „Music Flow Bluetooth”,
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth”
pracovat správně.
yy Když funguje aplikace „Music Flow
Bluetooth” neobvykle, zařízení Bluetooth
a připojení aplikace „Music Flow Bluetooth”
zkontrolujte a potom je opět připojte.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth”.
yy Pokud připojení aplikace “Music Flow
Bluetooth” nefunguje správně, zkontrolujte
na svém zařízení Bluetooth nastavení
Bluetooth.
3
Ovládání
,,Poznámka
26 Ovládání
Ovládání rádia
Je nutné, aby byla připojení FM anténa.
(Viz strana 16)
Poslech rádia
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se v okně
neobjeví FM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
3
Ovládání
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo Y/U na přístroji po dobu
asi dvou sekund, dokud se ukazatel frekvence
nezačne měnit, poté tlačítko uvolněte.
Prohledávání se zastaví po naladění stanice.
nebo
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo Y/U na přístroji.
7. Pro poslech přednastavené stanice stiskněte na
dálkovém ovládání tlačítko PRESET·FOLDER
W/S nebo numerická tlačítka 0 až 9.
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a držte PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovladači po dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis
„ERASEALL”.
2. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači pro odstranění všech uložených
rozhlasových stanic.
Prohlížení informací o
radiostanici (Volitelné)
3. Nastavte hlasitost otočením knoflíku hlasitosti
na předním panelu nebo stiskem VOL +/- na
dálkovém ovladači.
FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio
Data System) (Systém údajů o stanici), který
zobrazuje informace o aktuální rozhlasové stanici.
Opakovaným stisknutím tlačítka RDS/SET na
dálkovém ovládání nebo tlačítka DEMO/RDS na
jednotce můžete procházet různé datové typy:
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
PS (Programme Service Name) (Název
stanice)
Název stanice se zobrazí na displeji.
Stiskněte T na přístroji nebo d/M na dálkovém
ovladači. Tímto přepnete Tuner ze stereo režimu do
mono a obvykle se tím zlepší příjem.
PTY
(Programme Type Recognition)
(Rozpoznání typu programu)
Název typu programu (např. Jazz nebo
Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT
(Radio Text) (Radiotext)
Textová zpráva obsahující speciální
informace z vysílání stanice. Text může
běžet po displeji.
CT
( Time controlled by the channel) (Čas
řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.
Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost
nastavena na nízkou úroveň.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se v okně
neobjeví FM.
2. Zvolte položku hodiny stisknutím tlačítka
TUNING-/+ na dálkovém ovladači nebo tlačítka
Y/U na přístroji.
3. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte PRESET·FOLDER W/S na dálkovém
ovladači pro výběr čísla předvolby, které si
přejete.
5. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Radiostanice můžete vyhledávat podle typu
programu stisknutím tlačítka RDS/SET na dálkovém
ovládání nebo tlačítka DEMO/RDS na jednotce.
Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte
jednou nebo vícekrát tlačítko PTY pro zvolení Vámi
preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte
tlačítko TUNING -/+. Tuner začne vyhledávat
automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice
nalezena.
Ovládání 27
Nastavení zvuku
Nastavení režimu surround
Systém má číselné údaje přednastavené na okolní
zvukové pole. Tlačítkem SOUND EFFECT na
dálkovém ovládání můžete vybrat požadovaný režim
zvuku.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
Na displeji
AUTO EQ
Dosahuje zvukového vyrovnání,
které je nejvíce podobné žánru,
který je zahrnut v MP3 ID3 tagu
hudebních souborů.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Tento program poskytuje
zvuku jedinečnou atmosféru,
dává vám pocit přítomnosti na
právě probíhajícím rockovém,
popovém, jazzovém nebo
klasickém koncertu.
BASS
V průběhu přehrávání zesiluje
efekty výšek, basů a efekt
surround soundu.
FOOT BALL
Můžete si vychutnat zvukový
efekt FOOTBALL STADIUM.
TRE/BASS
STANDARD
yy Stisknutím tlačítka BASS BLAST na
jednotce lze přímo zvolit efekt STANDARD
nebo BASS.
Zajišťuje vyvážený zvuk.
Zesiluje průměrný rozsah zvuku
pro ozvučení.
Zesiluje výšky a hloubky.
Můžete si vychutnat
optimalizovaný zvuk.
3
Ovládání
Vychutnávejte si příjemný a
přirozený zvuk.
BOOST
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset zvukového režimu, někdy je toto
nutné provést i po změně zvukového stopy.
Popis
NATURAL
FLAT
,,Poznámka
yy V závislosti na zvukovém režimu se může
zvuk z některých reproduktorů ozývat velice
potichu, případně vůbec.
28 Ovládání
Dodatečné ovládání
Nahrávání na USB
Můžete nahrávat zvuky z různých zdrojů na USB.
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)
1. Připojte USB k jednotce.
2. Stisknutím tlačítka FUNCTION zvolte funkci.
Nahrávání jedné stopy/souboru – po přehrání
požadované stopy/souboru můžete nahrávat
do USB.
3
Nahrávání všech stop/souborů - V režimu
úplného zastavení můžete nahrávat na USB.
Ovládání
Nahrávání naprogramovaného seznamu - Po
přechodu na naprogramovaný seznam jej
můžete nahrát na USB. (Viz strana 19)
3. Spusťte nahrávání stisknutím tlačítka USB REC na
dálkovém ovladači nebo tlačítka
USB REC.
na přístroji.
-Když připojíte zařízení jak k USB1 tak i k USB2,
a na displeji začne blikat USB1 nebo USB2,
stiskněte tlačítko USB REC na dálkovém
ovladači nebo tlačítko
USB REC. na
přístroji, podle toho, které chcete nahrávat.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko
Z ENTER na dálkovém ovladači nebo tlačítko
I na přístroji.
Pozastavení nahrávání
Pokud chcete pozastavit nahrávání v jeho průběhu,
stiskněte tlačítko d/M na dálkovém ovladači nebo
tlačítko T na přístroji. Opětovným stisknutím
tohoto tlačítka bude zařízení pokračovat v
nahrávání.
(pouze Tuner, AUX, PORTABLE)
Nastavení nahrávací přenosové
rychlosti a rychlosti nahrávání
1. Stiskněte a držte tlačítko USB REC na dálkovém
ovladači nebo tlačítko
USB REC. na
přístroji po dobu delší než 3 sekundy.
2. Použijte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítko Y/U na přístroji
pro výběr přenosové rychlosti.
3. Dalším stisknutím tlačítka USB REC na dálkovém
ovladači nebo tlačítka
USB REC. na přístroji
zvolíte rychlost nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítka Y/U na přístroji
vyberete požadovanou rychlost nahrávání :
(Pouze AUDIO CD)
X1 SPEED
- Při procesu nahrávání můžete poslouchat
hudbu.
X2 SPEED
- Teď můžete nahrávat hudební soubor.
5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko USB REC
na dálkovém ovladači nebo tlačítko
USB REC. na přístroji.
Ovládání 29
Kopírování po USB
,,Poznámka
Můžete kopírovat různé zvukové zdroje z USB1 do
USB2 pomocí funkce USB.
yy Můžete zkontrolovat na obrazovce
procentní rychlost zápisu USB v průběhu
nahrávání. (Pouze MP3/ WMA CD).
1. Připojte zařízení USB, které obsahuje
požadované zvukové soubory, do USB1 a zvolte
funkci USB 1.
yy V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný
zvuk.
2. Připojte jiné zařízení USB do USB2.
3. Spusťte nahrávání stisknutím tlačítka USB REC
na dálkovém ovladači nebo tlačítka
USB REC. na přístroji.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko
Z ENTER na dálkovém ovladači nebo tlačítko
I na přístroji.
yy Během nahrávání na zařízení USB, USB
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte.
V opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné
odstranit v počítači.
yy Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje,
mohou se na displeji zobrazit různá hlášení,
například „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” nebo
„NO REC”.
yy Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo
externí HDD nemůže být použit pro zápis
na USB.
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor
je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
yy Nelze uložit více než 2000 souborů.
yy V režimu AUTO DJ nelze nahrávat.
yy V případě nepodporovaného souboru MP3/
WMA se může nahrávání souboru zastavit.
yy Bude uloženo následovně.
AUDIO CD
MP3/WMA
další zdroje*
Tuner
* : AUX a podobně.
Tuner: Zobrazuje se současná frekvence
nahrávání.
3
Ovládání
Neoprávněné pořizování kopií chráněných
materiálů, například počítačových programů,
souborů, vysílání a zvukových nahrávek,
může znamenat porušení autorských práv a
může také být trestným činem. Tento přístroj
nesmí být k těmto účelům využíván.
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
yy Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání
byl soubor do této doby nahrán a uložen.
(Kromě souborů MP3/WMA)
30 Ovládání
Nastavení hodin
Použití přehrávače jako budíku
1. Zapněte jednotku.
1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK.
3. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači změňte hodiny a minuty a nastavení
uložte stisknutím tlačítka RDS/SET.
3. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači vyberte režim času.
- AM 12:00 (pro zobrazení AM a PM) nebo 0:00
(pro 24 hodinové zobrazení).
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko RDS/SET.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nastavte hodiny.
6. Stiskněte RDS/SET.
3
7. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači nastavte minuty.
Ovládání
8. Stiskněte RDS/SET.
Nastavení hodin s aplikací
„Music Flow Bluetooth”
Na své zařízení Android nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth” (Viz strana 24)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth” budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
4. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači zvolte funkci a nastavení uložte
stisknutím tlačítka RDS/SET.
-- Když vyberete Tuner, stiskněte C/V
pro výběr čísla paměti a poté stiskněte
tlačítko Nastavit RDS/SET. Pokud číslo paměti
neexistuje, tento krok se přeskočí.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači změňte hlasitost a nastavení uložte
stisknutím tlačítka RDS/SET. Na ikoně hodin
„(“ se zobrazí údaj budíku
,,Poznámka
yy Po nastavení hodin můžete kontrolovat čas
stiskem tlačítka CLOCK dokonce i tehdy,
je-li přehrávač vypnutý.
yy Budík lze nastavit po nastavení času hodin.
yy Po nastavení hodin a budíku, můžete
kontrolovat ikonku budíku “(“ stiskem
tlačítka CLOCK dokonce i tehdy, je-li
přehrávač vypnutý.
yy Po nastavení hodin a budíku, můžete
kontrolovat ikonku budíku “(“ a nastavit
informace stiskem tlačítka ALARM
(Časovač) dokonce i tehdy, je-li jednotka
vypnuta.
yy Stisknutím tlačítka ALARM lze zvolit režim
ALARM zapnuto/vypnuto.
Ovládání
31
Nastavení časovače
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte
délku prodlevy od 10 do 180 minut. Po vypršení
prodlevy se jednotka vypne.
Funkci spánku lze zrušit opakovaným stisknutím
tlačítka SLEEP, dokud se neobjeví nápis „SLEEP 10“
a poté dalším stisknutím tlačítka SLEEP, zatímco je
zobrazen nápis „SLEEP 10“.
,,Poznámka
yy Můžete zkontrolovat dobu zbývající do
vypnutí jednotky.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP (Spánek). Na okně
displeje se zobrazí zbývající část.
3
Jednou stiskněte tlačítko SLEEP. Okno displeje
ztmavne o polovinu. Režim lze zrušit opakovaným
stisknutím tlačítka SLEEP, dokud ztmavení nezmizí.
,,Poznámka
Při ovládání tlumení se všechny kontrolky LED
vypnou.
Ovládání
Osvětlení displeje
32 Ovládání
Auto power down
Automatická změna funkce
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie.
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, jako jsou
Bluetooth a LG TV, a poté automaticky zvolí
vhodnou funkci.
Přístroj se sám vypne po šesti hodinách v případě,
že je hlavní přístroj připojen k jinému zařízení
pomocí analogových vstupů.
3
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Ovládání
Jak se odpojit od bezdrátové sítě
nebo od bezdrátového zařízení
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth
k tomuto přístroji, zvolí se funkce Bluetooth.
Přehrajte si požadovanou hudbu na zařízení
Bluetooth.
Stisknutím tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
Když je připojena LG TV
Zapnutí funkce AUTO POWER
Když zapnete LG TV připojenou pomocí systému LG
Sound Sync, tento přístroj změní funkci na LG TV.
Uslyšíte zvuk ze své televize.
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV nebo Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth,
přístroj se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí.
Nyní můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
,,Poznámka
yy Tato funkce je nedostupná během
nahrávání nebo odstranění.
yy Tato funkce funguje jen se zařízeními, která
byla předem propojena.
yy V závislosti na typu připojeného zařízení
tato funkce nemusí být k dispozici.
yy V závislosti na typu připojeného zařízení
se při zapnutí zařízení funkce Bluetooth
nemusí připojit.
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto
přístrojem zrušíte, některá zařízení
Bluetooth se budou nadále snažit k přístroji
připojit. Proto se doporučuje zrušit připojení
před vypnutím přístroje.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „Music Flow
Bluetooth”, funkce Bluetooth tohoto
přístroje se zapne.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV
nebo Bluetooth, zapne se příslušná funkce
přístroje.
yy Pokud jste již provedli párování zařízení
s tímto přístrojem, může se přístroj při
přítomnosti zdroje na vstupu automaticky
zapínat.
yy Vypnete-li přístroj podržením tlačítka
napájení na více než 5 sekund, funkce
Automatické zapnutí se deaktivuje. Pro její
aktivaci přístroj zapněte.
LG Sound Sync
Některé funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovládáním televize, která má funkci
LG Sound Sync. Je kompatibilní s LG TV, která
podporuje systém LG Sound Sync. Ujistěte se, že je
na vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, které se dají ovládat pomocí dálkového
ovládání LG TV: Zesílit, zeslabit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Ovládání 33
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkové ovládání tohoto
přístroje. Když znovu použijete dálkový
ovladač, přístroj se synchronizuje s televizí.
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte
stav zařízení a vašeho televizoru: napájení,
funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se
liší podle typu vaší televize.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televize se liší v závislosti na výrobci nebo
modelu vaší televize.
yy Pokud připojíte systém LG Sound Sync, když
je připojena aplikace „Music Flow Bluetooth”,
k dispozici je ovládání prostřednictvím
aplikace.
yy Pokud přístroj vypnete přímo stisknutím
1/! (Vypínač), dojde k odpojení systému
LG Sound Sync. Opětovné použití této
funkce vyžaduje nové propojení televize s
přístrojem.
yy Pokud je LG TV připojena, když se používá
zařízení Bluetooth, zařízení Bluetooth se
odpojí a LG TV se připojí.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce
LG TV, hlasitost se změní podle úrovně
hlasitosti LG TV.
2. Tlačítko FUNCTION stiskněte a podržte, dokud
se nezvolí funkce LG TV.
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka nastavení televizoru [ [Sound]
[ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji „PAIRED” a pak se na něm objeví „LG TV”.
3
Ovládání
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo
vzdáleností.
1. Zapněte zařízení stisknutím 1 (Vypínač) na
dálkovém ovládání.
34 Odstraňování problémů
Odstraňování potíží
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste znovu
připojit.
yy Dojde-li k přerušení napájení zařízení, předchozí nastavení mohou být
ztracena.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
Není zvuk.
4
yy Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny.
Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
yy Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci.
Stiskněte FUNCTION a zkontrolujte vybrané.
yy Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory. Kabely reproduktorů
jsou správně zapojeny.
Odstraňování problémů
yy Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk.
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 37)
yy Disk je umístěn obráceně.
Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.
yy Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena.
Připojte správně anténu.
Radiostanice nemohou
být řádně naladěny.
yy Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Nalaďte stanici ručně.
yy Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice
byly vymazány (pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic).
Přednastavení některých rádiových stanic, viz strana 26 pro více informací.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.
Používejte dálkové ovládání v rozmezí 23 stop (7m).
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
yy Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
Funkce LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku vaší televize a tohoto přístroje.
Příloha 35
Obecný technický popis
Obecné
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek.
Viz hlavní štítek.
Příkon spotřeba
Síťový pohotovostní režim: 0,4 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)
(206 x 308 x 284) mm
Čistá hmotnost (zhruba)
3 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice
5 V 0 500 mA
Vstupy
AUX IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Vstup
1,2 Vms (3,5mm stereo jack)
Tuner
FM rozsah ladění
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Celkový výkon
260 W
Přední
130 W X 2 (4 Ω při 1 kHz)
THD
20 %
CD
Frekvenční přenos
100 až 20000 Hz
Odstup signál šum
75 dB
Dynamický rozsah
75 dB
Příloha
Zesilovač
5
36 Příloha
Reproduktor specifikace
Přední reproduktor
Typ
2 Způsoby 2 reproduktory
Impedance
4Ω
Jmenovitý vstupní výkon
130 W
Max. vstupní výkon
260 W
Čisté rozměry (Š x V x H)
(200 x 306 x 200) mm
Čistá hmotnost
2.2 kg
yy Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.
5
Příloha
Příloha 37
Údržba
Zacházení s jednotkou
Poznámky k disku
Zacházení s disky
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.
Při přepravě jednotky
Uložení disků
Uchovejte prosím originální přerpavní krabici a
obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit
jednotku pro maximální ochranu opět zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve
výrobně.
Po přehrávání uložte disk zpět do obalu.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
Uchovávejte vnější povrchy čistý
Čištění disků
Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní
sprej u jednotky.
Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol,
benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo
antistatický sprej určený na starší vinylové desky.
Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.
Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
blízkosti jednotky po dlouhou dobu.
Čištění jednotky
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte
měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím
roztoku. Nepoužívejte silných rozpoouštědel jako
je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou
poškodit povrch jednotky.
Obchodní známky a
licence
Údržba jednotky
Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické
snímací čočky a části hnacího kotouče jsou
znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může
být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte
na nejbližší autorizované servisní středisko.
Bezdrátová technologie Bluetooth® je
systém, který umožňuje radiový kontakt mezi
elektronickými zařízeními.
Na propojení jednotlivých zařízení
prostřednictvím technologie Bluetooth® se
nevztahují žádné poplatky. Mobilní telefon
s bezdrátovou technologií Bluetooth® lze
prostřednictvím produktu Cascade ovládat,
pokud je s ním telefon propojen prostřednictvím
bezdrátové technologie Bluetooth®.
Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společností LG
Electronics jsou využívány v rámci licence.
Ostatní ochranné známky a značky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement