LG FA168 Owner's manual

LG FA168 Owner's manual
NÁVOD PRO UŽIVATELE
Mikro Hi-Fi
systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
FA168 (FA168, CMS2640F)
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
UPOZORNĚNÍ: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř rovnostranného
trojúhelníku upozorňuje uživatele na
přítomnost nebezpečného napětí bez
izolace ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké, že
představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých pokynů pro provoz a
údržbu (servis) v dokumentaci
dodávané s přístrojem.
VÝSTRAHA: ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
VÝSTRAHA: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
UPOZORNĚNÍ: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem štěrbin a otvorů v krytu je zajištění
ventilace, spolehlivého provozu produktu a
ochrany proti přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí
otvorů tím, že výrobek položíte na postel, pohovku,
koberec nebo podobný povrch. Tento výrobek
nesmí být vestavěn do prostorů jako např. knihovna
nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěno
řádné větrání nebo se tak stane v souladu s pokyny
výrobce.
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový
systém. Abyste zajistili správné používání tohoto
výrobku, přečtěte prosím pečlivě tento návod
a uchovejte ho pro pozdější použití. Jestliže
bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na
autorizované servisní centrum. Použití ovládacích
prvků, nastavování nebo použití jiných postupů, než
jsou postupy zde popsané, vás může vystavit riziku
zásahu nebezpečným zářením. Abyste zamezili
přímému zásahu laserového paprsku, nepokoušejte
se otevírat kryt.
UPOZORNĚNÍ ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly
napájeny z vyhrazeného obvodu.
To znamená z obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve.
Pro jistotu si přečtěte specifikace v tomto
návodu. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky,
uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací
kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená
či popraskaná izolace vodičů jsou nebezpečné.
Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
síťový kabel vašeho spotřebiče a zjistíte poškození či
opotřebení, odpojte jej, přestaňte přístroj používat
a nechte kabel nahradit odpovídajícím náhradním
kabelem v autorizovaném servisu. Zabraňte
fyzickýmu nebo mechanickýmu poškozování síťový
kabelu kabel jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí,
přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní
pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde
kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické
sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci
výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.
Začínáme
Poznámka Evropské unie k výrobku Wireless
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
vyjměte použitou baterii nebo akumulátor, při
vkládání postupujte v opačném pořadí. Abyste
zamezili kontaminaci prostředí, ohrožující zdraví
lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor
do příslušného kontejneru na určených sběrných
místech. Baterie nebo akumulátor nepatří do
běžného domovního odpadu. Doporučujeme
využít místních systémů bezplatné výměny baterií
a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným
horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.
LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek
(tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES,
2009/125/ES a 2011/65/EU.
UPOZORNĚNÍ: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) a na přístroji by neměly být
umístěny předměty naplněné kapalinami, jako jsou
vázy.
Chcete-li získat kopi Prohlášení o shodě, obraťte
se prosím na následující adresu.
Kontaktní kancelář pro shodu tohoto
výrobku:
Zástupce LG Electronics Inc.
v EU, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nizozemsko
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
Prohlášení o vystavení vysokofrekvenčnímu
záření (RF)
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno
tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla
vzdálenost minimálně 20 cm.
1
Začínáme
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
3
4
Začínáme
Likvidace starého spotřebiče
Likvidace odpadních baterií/akumulátorů
1. V
šechny elektrické a elektronické výrobky by
měly být odkládány do zvláštního komunálního
odpadu, prostřednictvím vládou a místními
úřady speciálně navržených služeb.
1. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0.004
% olova.
1
Začínáme
Pb
2. S právná likvidace starého spotřebiče napomáhá
chránit životní prostředí a lidské zdraví před
možnými negativními vlivy.
3. C
hcete-li získat podrobné informace o likvidaci
starého spotřebiče, kontaktujte městský úřad,
společnost zajišťující likvidaci odpadu nebo
prodejnu, kde jste výrobek koupili.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat
odděleně od běžného domovního odpadu, a
proto k tomu využijte určená sběrná místa dle
pokynů vládních orgánů nebo místních úřadů.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
4. Chcete-li získat podrobné informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů, kontaktujte
městský úřad, společnost zajišťující likvidaci
odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek
koupili.
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
7
7
8
10
11
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA/FLAC
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
2
Připojování
12
12
12
13
13
13
14
Připojení reproduktorů
– Připojení reproduktorů k přístroji
Připojení antény
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení zařízení USB
– Připojení pomocí konektoru PORT.IN
– Připojení pomocí konektorů PHONES
3
Ovládání
15
15
15
18
Základní postupy
– Přehrávání z médií CD / USB
– Jak zacházet se zařízením Android
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Používání aplikace Bluetooth
– Nainstalujte aplikaci „LG Bluetooth
Remote“ do zařízení Bluetooth.
– Aktivace Bluetooth s aplikací “LG
Bluetooth Remote”
Jak zacházet s rozhlasem
Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního příjmu FM
– Přednastavení rozhlasových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
18
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
5
Další možnosti ovládání
– Naprogramované přehrávání
– Zobrazení informace o souboru
– Dočasné vypnutí zvuku
– DEMO
– Výběr složky a MP3/WMA/FLAC
– Vymazání souboru MP3/WMA/FLAC
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Nastavení hodin
– Nastavení hodin pomocí aplikace “LG
Bluetooth Remote”
– Používání přehrávače jako budík
– Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
– Stmívač
– Automatické vypnutí
Pokročilé funkce
– Nahrávání na USB
– Jak zvolit přenosovou rychlost a
rychlosti nahrávání
4
Odstraňování potíží
28
Odstraňování potíží
5
Dodatek
29
30
31
31
31
Obchodní známky a licence
Specifikace
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného zařízení
Přehrává hudbu z vašeho přenosného přístroje.
(MP3, Notebook, atd.)
Vyrobeno pro přístroje se systémem
Android
Požitek u hudby z vašeho přístroje se systémem
Android jednoduchým připojením.
Přímé nahrávání na USB zařízení
Nahrává hudbu na USB zařízení.
LG Bluetooth Remote
Dálkový ovladač LG Bluetooth je navržen tak, aby
vám umožnil ovládat některé z nejnovějších audio
zařízení LG. viz strana 20-21.
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Kompatibilní zařízení USB
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
SB Flash Drive:
yy U
zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.
Pro kompatibilitu souboru MP3/WMA/FLAC s tímto
přístrojem platí následující omezení:
Požadavky na zařízení USB
ychlost přenosu: v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3),
yy R
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: nejvýše 999
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”/„.flac„
yy Formát souboru CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
yy Podporované kanály (FLAC): Až 2 kanály
yy Podpůrný výstup bit/sample (FLAC): 16bit
yy bps (FLAC): Až 2,5 Mbps
DTS není podporováno. V případě zvuku ve formátu
DTS není zvuk přehráván.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u
této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat
v přehrávačích LG. (Mastered/Live File System:
Systém formátu disku pro Windows Vista)
ařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru,
yy Z
když je připojíte k počítači, nejsou podporována.
yy Neodpojujte zařízení USB, když je v provozu.
zařízení USB s velkou kapacitou může
yy U
vyhledávání trvat více než několik minut.
hcete-li zabránit ztrátě dat, zálohujte všechna
yy C
data.
ařízení USB nebude rozpoznáno v případì
yy Z
použití prodlužovacího kabelu USB nebo
rozbočovače USB.
yy S ouborový systém NTFS není podporován.
(Přístroj podporuje pouze souborový systém
FAT(16/32)).
yy T ento přístroj není podporován, pokud celkový
počet souborů přesahuje 1000.
ovněž nejsou podporovány externí pevné
yy R
disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná
paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným
diskem.
ásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
yy Z
PC. Přístroj nelze použít jako zařízení pro ukládání
dat.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
yy V zapnutém stavu můžete nabíjet své zařízení
Android pomocí zásuvky USB.
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
yy F unkce USB tohoto přístroje nepodporuje
všechna zařízení USB.
zorkovací frekvence:
yy V
MP3: v rozsahu 8 až 48 kHz
WMA: v rozsahu 8 až 48 kHz
FLAC: v rozsahu 8 až 96 kHz (USB),
v rozsahu 8 až 48 kHz (CD)
7
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
Začínáme
a Otvor pro disk
Zasuňte disk do otvoru pro disk potištěnou
stranou na levé straně.
c Display window
Shows the current status of the unit.
d FUNC. (FUNCTION)
Mění vstupní zdroj nebo funkci.
e USB Port
Připojení USB zařízení
f EQ
Výběr zvukových efektů.
SET/RDS, DEMO
Potvrzuje nastavení./ RDS (rádiový datový
systém). Stiskněte tlačítko DEMO ve vypnutém
stavu a předveďte funkci v okně displeje. Pro
zrušení znovu stiskněte tlačítko DEMO.
ALARM
S funkcí ALARM, můžete vypnout nebo
zapnout přehrávání CD a příjem TUNERU v
požadovaném čase.
CLOCK
Pro nastavení hodin a kontrolu času.
g B (Vsunout/Vysunout)
Vysunutí CD ze slotu nebo zasunutí DVD/CD
do slotu.
h C/V (Přeskočit/Hledat):
Přejde na další nebo předchozí soubor/skladbu.
Dočasně pozastaví přehrávání, opět stiskněte
pro opuštění režimu pozastavení.
d/M (PLAY / PAUSE)
Spustí přehrávání.
Dočasně pozastaví přehrávání, opět stiskněte
pro opuštění režimu pozastavení.
Vybere zvuk stereo/mono v režimu FM.
i o / p (VOLUME)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
Z (STOP)
Zastaví přehrávání.
j USB REC.
Nahrávání na USB.
k PORT. IN
Zapojení k přenosnému přehrávači s audio
výstupy.
PHONES
Přehrávání hudby do sluchátek (3,5 mm)
>>Upozornění
Upozornění ohledně používání dotykových
tlačítek.
yy Používejte dotyková tlačítka, pouze mate-li
čisté a suché ruce.
- Ve vlhkém prostředí setřete před použitím
veškerou vlhkost z dotykových tlačítek.
yy Netiskněte dotyková tlačítka příliš silně
- Pokud použijete příliš velkou sílu, můžete
poškodit sensory dotykových tlačítek.
yy Pro správnou funkci se dotkněte
požadovaného tlačítka.
yy Dbejte na to, aby na dotykových tlačítkách
nebyl jakýkoliv vodivý materiál, jako např.
kovový předmět. Mohlo by dojít k závadě.
1
Začínáme
b 1/! (POWER)
Vypíná a zapíná zařízení, Zapnuto nebo
Vypnuto.
9
10
Začínáme
Zadní panel
1
Začínáme
a ANTENNA (FM)
Připojení drátové antény FM .
b SPEAKERS – připojovací svorky reproduktorů
c Ventilátor chlazení
d Napájecí šňůra
Začínáme
11
Dálkové ovládání
• • • • • • a • • • • • •
B (Otevřít/Zavřít) : Vysunuje
disk ze štěrbinové mechaniky.
PRESET.FOLDER W/S :
USB REC
DELETE
-- Vyhledávání složky souborů
MP3/WMA/FLAC. Vpřípadě
používání disku CD/USB
obsahujícího soubory
MP3/WMA/FLAC ve více
složkách stisknutím tlačítka
přednastavení složky
PRESET/FOLDER W/S
vyberete složku, kterou
chcete přehrávat.
-- Výběr přednastaveného čísla
rozhlasové stanice.
FUNCTION : Volba funkce a
vstupního zdroje.
MUTE @ : Ztišení zvuku.
VOL o / p : Nastavení
hlasitosti reproduktoru
• • • • • • b • • • • • •
Výměna baterie
PROGRAM/MEMORY :
- Uložení rozhlasové stanice do
paměti.
- Vytvoření seznamu nahrávek,
které chcete poslouchat.
SOUND EFFECT : Výběr
zvukových efektů.
3)
(R0
(R03)
Sejměte kryt baterie na zadní
straně dálkového ovládače a
vložte dvě baterie (velikost AAA)
s dodržením správné orientace
4a5.
INFO : Zjišťování informací o
hudbě. Soubory MP3 často
obsahují tagy ID3. Tag obsahuje
název, jméno interpreta, album
nebo čas.
REPEAT (MENU) : Opakované
nebo náhodné přehrávání stop/
soubor.
C/V (Přeskočit/Vyhledat) :
- Přeskočení rychle dozadu nebo
dopředu.
- Vyhledávání části stopy/
souboru
TUNING -/+ :
Volba rozhlasové stanice.
USB REC : Zahájení nahrávání
DELETE : Vymazání souborů
MP3/WMA/FLAC. (Pouze USB)
• • • • • • c • • • • • •
Numerická tlačítka 0 až 9:
Výběr číslovaných stop, souborů
či předvolených čísel.
CLOCK : Nastavení hodin a
kontrola času.
ALARM : Používání přehrávače
jako budíku your player as an
alarm clock.
• • • • • • d • • • • • •
RDS/SET
Systém RDS (radiový datový
systém) (viz str. 22.) Potvrzení
nastavení hodin a budíku.
PTY : Vyhledávání rozhlasových
stanic podle typu rozhlasu.
1
Začínáme
1 (Napájení): Zapíná (ON) a
vypíná (OFF) přístroj.
ZENTER :
- Ukončení přehrávání nebo
nahrávání.
- Zrušení funkce vymazat
DELETE.
d/M (Přehrávání/Pauza) :
- Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
SLEEP : Nastavení
automatického vypnutí systému
v určenou dobu.(Stmívač: Jas
displeje se sníží na polovinu.)
12
Připojování
Připojení reproduktorů
Připojení antény
Připojte dodanou FM anténu pro poslech rádia.
Připojení reproduktorů k
přístroji
2
Připojte kabelovou anténu FM ke konektoru antény
FM.
Chcete-li připojit kabely k přístroji, otevřete nejprve
připojovací svorky stisknutím plastových pružin.
Zasuňte vodič a uvolněte tlačítko pružiny.
Připojování
Připojte černé konce každého z vodičů ke svorce
označené znaménkem - (mínus) a druhé konce do
svorky označené + (plus).
,,Poznámka
Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.
>>Upozornění
Reproduktory obsahují magnetické součásti,
které mohou narušit barvu obrazu na televizní
obrazovce či PC monitoru. Používejte
reproduktory v dostatečné vzdálenosti od
obrazovky televizoru nebo monitoru počítače.
Připojování
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení zařízení USB
13
Připojení pomocí konektoru
PORT.IN
Přístroj může být použit k přehrávání hudby z
mnoha typů externích zařízení. (Přenosný kabel
není dodáván jako příslušenství tohoto přístroje.)
Připojte USB konektor paměťového zařízení USB do
zásuvky USB na předním panelu přístroje.
2
Připojování
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje
1. Vyberte odlišnou funkci/režim nebo
stiskněte tlačítko I na jednotce nebo
ZENTER na dálkovém ovladači.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
1. Zapojte přenosný přehravač do PORT. IN
Konektor vstupu zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1/!.
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNC. na jednotce nebo FUNCTION na
dálkovém ovladači.
4. Zapněte přenosné zařízení pro spuštění
přehráván.
14
Připojování
Připojení pomocí konektorů
PHONES
Pro soukromý poslech zapojte stereosluchátka (
3,5mm telefonní sluchátka) do konektorů přístroje
označených PHONES. (Sluchátka nejsou dodávána
jako příslušenství přístroje.)
2
Připojování
,,Poznámka
Pokud je konektor sluchátek připojen do
konektoru PHONES, neuslyšíte z reproduktorů
ani slovo.
Ovládání
Základní postupy
Přehrávání z médií CD / USB
1. Pomocí tlačítka B vložte disk nebo připojte
zařízení USB k zásuvce USB.
2. Vyberte funkci disku CD nebo USB stisknutím
tlačítka FUNC. na jednotce nebo FUNCTION na
dálkovém ovladači.
3. Vyberte skladbu/soubor, který chcete přehrát
stiskem C/V na přístroji, nebo na
dálkovém ovladači.
Chcete-li
Přehrát
Pozastavit
přeskočit
na další/
předchozí
stopu/soubor
Stiskněte tlačítko Z na jednotce
nebo ZENTER na dálkovém
ovladači.
Stiskněte tlačítko d/M.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
d/M.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
V a přejdete na další stopu/
soubor.
Méně než 2 sekundy po zahájení
přehrávání stiskněte tlačítko C
a vraťte se na předchozí skladbu/
soubor.
Pokud přehráváte po dobu delší
než 3 sekundy, stiskněte tlačítko
C a přejdete na začátek stopy/
souboru.
Stiskněte a podržte tlačítko
vyhledat
C/V během přehrávání a
část stopy/
uvolněte ho v místě, odkud chcete
souboru
skladbu poslouchat.
vyhledat
PRESET.FOLDER W/S na
určitou část
dálkovém ovladači.
ve složce
Opakovaně stiskněte tlačítko
REPEAT(MENU) na dálkovém
Opakovaně
ovladači a okno displeje se změní v
nebo
následujícím pořadí.
náhodně
RPT1 -> RPT DIR (only MP3/WMA/
přehrávat
FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM ->
OFF
,,Poznámka
Přehrávat lze pouze hudební CD nebo disky
CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD (12cm
disk).
Jak zacházet se zařízením
Android
S radostí můžete poslouchat své zařízení Android
pomocí zásuvky USB. Podrobnosti o zařízení
Android najdete v příslušné uživatelské příručce.
Chcete-li přehrávat zvuk ze zařízení Android
prostřednictvím tohoto přístroje, potřebujete:
yy U operačního systému Android: Verze 4.1 (nebo
pozdější) a AOA 2.0 (nebo pozdější)
yy U zařízení s mikrokonektorem USB
,,Poznámka
Je možné, že některé přístroje nemusí
podporovat normu audio AOA2.0 USB nebo s
ní být ve shodě, což vede k zamrznutí přístroje
nebo k jeho opětovnému bootování (zavádění
systému) poté, kdy byl přístroj připojen a
oddělen od systému reproduktoru.
Pokud jste se setkali s tímto problémem, spojte
se prosím s výrobcem vašeho přístroje. Váš
přístroj bude možná vyžadovat aktualizaci s
nejnovějším softwarem Jellybean anebo se
správnou audio normou AOA2.0 USB.
Doporučujeme odstranit pouzdro pro vaše
zařízení Android (Ver 4.1 nebo vyšší) dříve, než
připojíte vaše zařízení Android k portu USB
pomocí kabelu.
*O AOA (Volně dostupné příslušenství pro
Android) verzi 2.0;
Audio výstup ze zařízení se systémem
Android do příslušenství a HID (Human
Interface Device)
3
Ovládání
Zastavit
Stiskněte tlačítko
15
16
Ovládání
1. Zapojte zařízení Android do zásuvky USB
pomocí kabelu zařízení Android.
Chcete-li
Stiskněte tlačítko
přehrávat
Stiskněte tlačítko d/M.
Pozastavit
Během přehrávání stiskněte
tlačítko d/M.
přeskočit
C/V během přehrávání a
přejdete na další soubor nebo
se vrátíte na začátek aktuálního
souboru.
C krátce dvakrát za sebou
během přehrávání a vrátíte se
zpět na předchozí soubor.
3
Ovládání
Když zvolíte funkci USB, můžete na displeji vidět
tyto zprávy.
Zpráva
2. Stiskněte tlačítko FUNC. na jednotce nebo
FUNCTION na dálkovém ovladači a vyberte
funkci USB.
3. Pokud je váš přístroj řádně připojen, na displeji
se objeví nápis „ANDROID”.
Své zařízení Android můžete ovládat
prostřednictvím displeje zařízení Android tak,
že k ovládání svého zařízení Aneroid použijete
dálkový ovladač.
USB
Příčina
Vaše zařízení není podporováno
protokolem AOA 2.0. (Pouze se
nabíjí)
Počet
souborů
Jednotka rozpoznala vaše zařízení
USB.
ANDROID
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android podporované AOA 2.0 za
známé zařízení.
NO USB
K zásuvce USB není připojeno žádné
zařízení.
Tento přístroj považuje vaše zařízení
Android za neznámé zařízení.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení se zpráva může
zobrazit jiným způsobem.
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud v připojení dojde k chybě,
zkontrolujte tyto problémy následovně:
-- Zařízení se systémem Android není správně
připojeno.
-- Jednotka rozpozná zařízení Android jako
neznámé zařízení.
-- Zařízení se systémem Android není
spuštěno.
-- Zkontrolujte metodu nastavení připojení
USB pro zařízení se systémem Android. U
některých zařízení se systémem Android
nefunguje během nabíjení funkce AOA.
yy V případě, že z jednotky není slyšet zvuk,
upravte hlasitost zařízení se systémem
Android.
yy Některá zařízení se systémem Android
nemusí být nabitá.
yy Zařízení se systémem Android může být
pomocí této jednotky neovladatelné vlivem
selhání zařízení se systémem Android.
yy V závislosti na verzi softwaru zařízení se
systémem Android nemusí být možné
ovládat vaše zařízení se systémem Android
z této jednotky. Doporučujeme nainstalovat
poslední verzi softwaru.
yy Pokud vaše zařízení se systémem Android
nepodporuje funkci AOA (Otevřený typ
příslušenství Android) verze 2.0, nemůže
tato jednotka nabíjet vaše zařízení se
systémem Android, i když zařízení obsahuje
systém Android verze 4.1 (nebo novější).
yy Pokud používáte aplikaci, zahajujete volání
nebo odesíláte a přijímáte SMS textovou
zprávu apod. v zařízení se systémem
Android, odpojte ho od této jednotky a pak
ho použijte.
yy V případě selhání odpojte zařízení od
portu USB, i když zařízení obsahuje verzi
operačního systému 4.1 (nebo novější).
yy Zařízení se systémem Android jsou během
přehrávání odpojena, i když mohou
pokračovat v přehrávání.
,,Poznámka
yy V zařízení se systémem Android se může při
připojování této jednotky zobrazit metoda
připojení pomocí USB.
yy Odpojením napájecího kabelu nebo
vyjmutím zařízení se systémem Android z
jednotky může způsobit, že dojde k selhání
této jednotky za provozu po připojení
zařízení se systémem Android k jednotce.
yy Po připojení zařízení se systémem Android k
této jednotce ho můžete používat.
yy V případě některých zařízení se systémem
Android může při propojení jednotek dojít k
selhání.
yy Funkce AOA nemusí pracovat hladce v
závislosti na nastavení zařízení Android.
yy Jednotka nemusí zařízení se systémem
Android rozpoznat správně, pokud jsou
připojeny nebo odpojeny od zařízení.
Zařízení se systémem Android také mohou
přestat pracovat nebo mít různé poruchy.
V takovém případě restartujte zařízení se
systémem Android nebo ho odpojte od
jednotky a zkuste to znovu.
3
Ovládání
yy Doba nabíjení se může lišit v závislosti na
zařízení Android.
17
18
Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová komunikační technologie
pro připojení na krátké vzdálenosti.
3
Ovládání
Zvuk může být přerušovaný, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním nebo se
připojujete pomocí Bluetooth v jiné místnosti.
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® může být ovládán prostřednictvím
funkce Cascade, pokud bylo připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® .
Dostupná zařízení: Mobilní telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tento přístroj je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Přehrávání hudby ze zařízení
Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz návod k použití vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth stisknutím tlačítka
FUNC. na jednotce nebo FUNCTION na
dálkovém ovladači. V okně displeje se zobrazí
nápis „BT READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte
spárování. Při hledání tohoto přístroje zařízením
Bluetooth se na displeji zařízení Bluetooth může
zobrazit seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Tento přístroj se
zobrazí jako „LG MICRO(XX:XX)“.
,,Poznámka
XX:XX znamená poslední čtyři čísla adresy
BT. Např. když je adresa BT přístroje
9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení Bluetooth uvidíte
„LG MICRO (F7:08)”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN: 0000
4. Když je tento přístroj úspěšně spárován se
zařízením Bluetooth, na displeji se objeví
„BT PAIRED”.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem.
5. Listening to music.
V návodu k vašemu zařízení Bluetooth naleznete
postup pro přehrávání hudby uložené na vašem
Bluetooth zařízení. Podle úrovně hlasitosti
zařízení Bluetooth bude upravena hlasitost
zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavní sady může být zkreslený,
pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth na
dvě třetiny nebo více.
yy Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte
hlasitost zařízení Bluetooth na vhodnou
poslechovou úroveň.
Ovládání
19
,,Poznámka
yy Při použití technologie Bluetooth® musíte
vytvořit co nejbližší připojení mezi
přístrojem a zařízením Bluetooth a udržujte
tuto vzdálenost.
Nicméně to nemusí dobře fungovat, jako v
případě níže:
-Mezi
přístrojem a zařízením bluetooth je
překážka.
-K
- dispozici je zařízení využívající stejnou
frekvenci s technologií Bluetooth®,
jako je například zdravotní zařízení,
mikrovlnná trouba nebo bezdrátového
LAN zařízení.
yy V případě restartování zařízení k němu
následně znovu připojte Bluetooth.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth pro jeden přístroj a vícenásobné
párování není podporováno.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Bezdrátový systém si můžete vychutnat
pomocí telefonu, MP3, notebooku, atd..
yy Když není připojen Bluetooth, na ovládacím
panelu se objeví „BLUETOOTH“ a „BT READY“.
yy Pokud kdokoliv zastaví a přeruší komunikaci
mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude
připojení odpojeno.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením bluetooth, tím nižší bude kvalita
zvuku.
yy Dojde-li k odpojení Bluetooth, musíte jej k
přístroji znovu připojit.
yy Připojení Bluetooth bude odpojeno po
vypnutí jednotky nebo vlivem velké
vzdálenosti zařízení Bluetooth od jednotky.
yy Po připojení zařízení k jednotce
prostřednictvím Bluetooth se funkce přepne
na BT automaticky. Během nahrávání se však
na BT nepřepne.
Ovládání
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
3
20 Ovládání
Používání aplikace
Bluetooth
,,Poznámka
Jen Android OS je k dispozici pro použití
aplikace “LG Bluetooth Remote” s tímto
přístrojem.
O aplikaci “LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
3
Ovládání
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme,
abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci “LG
Bluetooth Remote”.
Nainstalujte aplikaci „LG
Bluetooth Remote“ do zařízení
Bluetooth.
K dispozici máte dva způsoby instalace aplikace „LG
Bluetooth Remote“ do vašeho zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „LG Bluetooth
Remote“ pomocí QR kódu.
1. Instalujte aplikaci „LG Bluetooth Remote“
pomocí kódu QR Pro skenování QR kódu
použijte skenovací software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek “Google Android
Market (Google Play Store)”.
Nainstalování aplikace “LG Bluetooth
Remote” přes “Google Andoid
Market (Google Play Store)”
1. Klepněte na ikonu “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
3. V seznamu výsledků vyhledávání vyhledejte a
klepněte na položku „LG Bluetooth Remote“ a
spusťte stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s “Google Androied Market
(Google Play Store)”
Ovládání
21
Aktivace Bluetooth s aplikací
“LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace “LG Bluetooth Remote” pro otevření
aplikace “LG Bluetooth Remote”a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na tlačítko [Nastavení] a vyberte
jednotku, ke které se chcete připojit.
3. Chcete-li získat více informací, které se týkají
provozu, klepněte na tlačítko [Setting] a [Help].
,,Poznámka
-- Android O/S : Verze 2.3.3 (nebo novější)
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li tato jednotka již připojena
k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto
zařízení a pak zkuste znovu.
yy Užíváte-li k provozu aplikaci “LG Bluetooth
Remote”, pak mezi touto aplikací a dodaným
dálkovým ovládačem budou určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace “LG Bluetooth Remote” pracovat.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být
odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci,
nebo pokud změníte nastavení připojeného
zařízení pomocí aplikace “LG Bluetooth
Remote”. V takovém případě zkontrolujte
prosím stav připojení.
yy Po připojení Bluetooth aplikace může z
vašeho přístroje vycházet hudba. V tomto
případě zkuste opakovat postup připojení.
3
Ovládání
yy Aplikace “LG Bluetooth Remote” bude k
dispozici v následující verzi softwaru;
22 Ovládání
Jak zacházet s
rozhlasem
Poslech rádia
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC.
dokud se na displeji nezobrazí nápis FM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
3
2. Automatické ladění: Stiskněte přibližně na dvě
sekundy tlačítko C/V na jednotce nebo
tlačítko TUNING -/+ na dálkovém ovladači
a podržte ho, dokud se nezačne ukazatel
frekvence měnit, pak ho uvolněte. Skenováni se
zastaví, až jednotka naladí stanici.
Ovládání
Ruční ladění: Opakovaně mačkejte tlačítko
C/V na jednotce nebo TUNING -/+ na
dálkovém ovladači.
3. Upravte hlasitost stisknutím tlačítka VOL+/-.
Zlepšení nekvalitního příjmu
FM
Stiskněte tlačítko d/M. Tím se změní nastavení
přijímače (tuneru) ze stereo na mono. Pak bude
přijem lepší než dříve.
Přednastavení rozhlasových
stanic
Pro FM můžete předvolit 50 stanic.
Před laděním zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC.
dokud se na displeji nezobrazí nápis FM.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stisknutím
tlačítka C/V na jednotce nebo TUNING
-/+ na dálkovém ovladači.
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovladači. Na displeji bude blikat číslo
předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET.FOLDER W/S na
dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Chcete-li poslouchat přednastavenou stanici,
stiskněte PRESET.FOLDER W/S.
Vymazání všech uložených
stanic
1. Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM/MEMORY
na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Na
displeji bude blikat „ERASE ALL”.
2. Chcete-li vymazat všechny uložené rozhlasové
stanice, stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY.
Zobrazení informací o
rozhlasové stanici
FM tuner je dodáván se zařízením RDS (Radio Data
System). To ukáže informace o rozhlasové stanici,
kterou právě posloucháte. Opakovaně stiskněte
RDS/SET, abyste mohli procházet různými druhy
údajů:
PS
( Programme Service Name)
Na displeji se objeví název kanálu .
PTY
(Programme Type Recognition)
Na displeji se objeví typ programu (např.
džez nebo zprávy).
RT (Radio Text) Textová zpráva obsahuje
speciální informace z rozhlasové stanice.
Tyto zprávy mohou běžet na displeji.
CT
( Time controlled by the channel)
Ukazuje čas jako vysílání stanice.
Stisknutím tlačítka RDS/SET můžete vyhledat
rozhlasové stanice podle typu programu. Na
displeji se zobrazí typ naposledy poslouchaného
programu. Váš preferovaný typ programu vyberete
jedním nebo několika stisknutími tlačítka PTY.
Stiskněte a přidržte tlačítko C/V. Tuner začne
automaticky vyhledávat. Když je stanice nalezena,
vyhledávání se zastaví.
Ovládání 23
Další možnosti
ovládání
Naprogramované přehrávání
Zobrazení informace o
souboru
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího
informace o souboru je můžete zobrazit na displeji
stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači.
Funkce programu vám umožňuje uložit oblíbené
soubory z jakéhokoli disku nebo zařízení USB.
Dočasné vypnutí zvuku
Program může obsahovat 20 stop/souborů.
Stisknutím tlačítka [email protected] na dálkovém ovladači
ztišíte zvuk.
1. Vložte CD nebo připojte USB a počkejte na jeho
načtení.
2. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko
PROGRAM/MEMORY na dálkovém ovladači.
3. Stiskněte tlačítko C/V a vyberte další
skladbu/soubor.
5. Stiskněte tlačítko d/M a přehrávejte
naprogramované hudební skladby/soubory.
6. Chcete-li vymazat svůj výběr, stiskněte dvakrát
za sebou ZENTER.
,,Poznámka
Programy se také vymažou, když je disk nebo
zařízení USB vyjmuto, přístroj je vypnut nebo
funkce je přepnuta na jiné.
DEMO
Když je přístroj vypnut, stiskněte jednou tlačítko
SET/RDS, DEMO na přístroji. Přístroj se zapne a
zobrazí na displeji každou funkci. Dalším stisknutím
tlačítka SET/RDS, DEMO zrušíte funkci DEMO.
,,Poznámka
yy Pokud je přehráváno DEMO a vypojíte
přívodní šňůru, tento přístroj si zapamatuje
jeho stav.
yy Během přehrávání DEMO můžete využívat
dalších funkcí. V tom případě bude DEMO
dočasně pozastaveno.
- Bez
stisknutí tlačítka do 10 sekund se
DEMO automaticky přehraje.
3
Ovládání
4. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM/
MEMORY soubor uložte a vyberte další spotu/
soubor.
Můžete zvuk ztlumit například, když přijímáte
telefonát. Na displeji se objeví symbol ztlumení
zvuku “ ” . Dalším stisknutím tlačítka [email protected]
zrušíte ztlumení nebo stisknutím VOLo / p
změníte úroveň hlasitost
24 Ovládání
Výběr složky a MP3/WMA/
FLAC
Vymazání souboru MP3/
WMA/FLAC
1. Tiskněte opakovaně tlačítko PRESET.FOLDER
W/S na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
Soubor, složku nebo formát můžete vymazat
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém ovládání.
Tato funkce je podporována pouze ve stavu
zastavení. (Pouze USB)
2. Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka d/M. Bude
přehrán první soubor složky. (Když si během
přehrávání vyberete požadovanou složku, není
tento krok nutný.)
,,Poznámka
yy Složky/soubory USB/CD jsou rozpoznávány
takto:
3
ROOT
FOLDER
Ovládání
FILE
FOLDER 1
FOLDER3
FILE 5
FILE 7
FOLDER4
FOLDER7
FILE 8
FILE 3
FOLDER8
FILE 10
FILE 9
FILE 4
FOLDER 2
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
-Vyberte složku, kterou chcete vymazat,
stisknutím tlačítka PRESET.FOLDER W/S
na dálkovém ovladači. Pak stiskněte tlačítko
DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE .
Nebo
Při vyhledávání souboru opakovaně stiskněte
tlačítko DELETE.
Displej se bude měnit v následujícím pořadí.
FILE 6
FOLDER5
1. -Vyberte soubor, který chcete odstranit, pomocí
tlačítka C/V. A stiskněte tlačítko DELETE.
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
neobjeví
yy Složky budou uváděny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7
FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6
yy Soubory budou postupně přehrávány od $
souboru č.1 po $ soubor č.14.
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Mohou však být
uváděny odlišně v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná CD/USB, se nazývá
„ROOT”.
- DEL FILE? : Vymazat formát
- DEL FOLDER : Vymazat složku
- FORMAT? : Formátovat USB
2. Chcete-li vymazat soubor/složku nebo formát,
stiskněte d/M.
3. Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte
tlačítko Z na jednotce nebo tlačítko ZENTER
na dálkovém ovladači.
>>Upozornění
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání, vymazávání atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy V závislosti stavu USB může dojít k tomu,
že funkce vymazat nebude podporována
(zámek atd.).
Ovládání 25
Nastavení zvuku
Nastavení režimu zvuku
Tento systém obsahuje několik předem nastavených
zvukových polí. Požadovaný zvukový režim můžete
vybrat pomocí tlačítka EQ na jednotce nebo tlačítka
SOUND EFFECT na dálkovém ovladači.
Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v
závislosti na zvukových zdrojích a efektech.
Nastavení hodin
1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a podržte CLOCK.
3. Vyberte režim času stisknutím tlačítka
C/V na dálkovém ovladači.
- AM 12:00 (pro zobrazení označení
dopoledního a odpoledního času) nebo 00:00
(pro zobrazení 24hodinového času)
Na displeji
Popis
4. Stiskněte tlačítko SET/RDS, DEMO na jednotce
nebo tlačítko RDS/SET na dálkovém ovladači a
potvrďte vaši volbu.
NATURAL
Můžete se těšit z komfortního a
přírodního zvuku.
5. Vyberte hodiny stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
Nastavení ekvalizéru do
režimu, který je nejpodobnější
žánru uvedenému v ID3 tagu
hudebního souboru MP3.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Tento program propůjčuje
zvuku atraktivní atmosféru s
navozením pocitu přítomnosti
na skutečném koncertu rockové,
populární, jazzové nebo klasické
hudby.
MP3 -- OPT
Tato funkce je optimalizována
pro kompresi MP3 souboru.
Zlepšuje výšky zvuku.
BASS BLAST
Posílení výšek, basů a
prostorových zvukových efektů.
LOUDNESS
Zlepšuje basy a výšky zvuku.
BYPASS
Můžete se těšit ze zvuku bez
ekvalizačních efektů.
,,Poznámka
Po přepnutí na jiný vstup bude možná třeba
resetovat režim zvuku, někdy dokonce i po
změně zvukové stopy/souboru.
7. Vyberte minuty stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
8. Stiskněte tlačítko SET/RDS, DEMO na jednotce
nebo tlačítko RDS/SET na dálkovém ovladači.
Nastavení hodin pomocí
aplikace “LG Bluetooth
Remote”
Instalace aplikace “LG Bluetooth Remote” vaše
zařízení se systémem Android. (vir strana 20 - 21)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace “LG Bluetooth Remote” budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
3
Ovládání
AUTO EQ
6. Stiskněte tlačítko SET/RDS, DEMO na jednotce
nebo tlačítko RDS/SET na dálkovém ovladači.
26 Ovládání
Používání přehrávače jako
budík
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
1. Zapněte jednotku.
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP lze zvolit
požadovanou dobu vyberte dobu od 10 do 180
minut, po kterých se přehrávač vypne. Po uplynutí
nastavené doby zpoždění se jednotka vypne.
(Můžete vidět následující pořadí: 180 -> 150 ->120
-> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 ->
10).
Chcete-li zrušit funkci časovaného vypínání,
stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se
displej nerozsvítí.
2. Stiskněte a podržte ALARM.
3. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači a změňte hodiny a minuty a stiskněte
tlačítko SET/RDS, DEMO na jednotce nebo
tlačítko RDS/SET na dálkovém ovladači a
nastavení uložte.
4. Stiskněte tlačítko C/V na jednotce,
vyberte funkci a pak ji uložte stisknutím tlačítka
SET.
3
Ovládání
5. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači a změňte hlasitost a stiskněte tlačítko
SET/RDS, DEMO na jednotce nebo tlačítko
RDS/SET na dálkovém ovladači a nastavení
uložte. Ikona hodin “(“ značí, že je budík
nastaven.
,,Poznámka
yy Pokud nastavíte čas hodin, můžete ho
kontrolovat stisknutím tlačítka CLOCK, i
když je přehrávač vypnutý.
yy Po nastavení hodin a budíku, můžete
kontrolovat ikonku budíku “(“ stiskem
tlačítka CLOCK dokonce i tehdy, je-li
přehrávač vypnutý.
yy Pokud nastavíte čas hodin a budík, můžete
zkontrolovat ikonu budíku “(“ a informace
nastavení stisknutím tlačítka ALARM, i když
je jednotka vypnutá.
yy Po stisknutí tlačítka ALARM můžete vybrat
režim ALARM zapnuto nebo vypnuto.
yy Když budík zvoní a do zásuvky USB je
zapojen kabel USB, tato funkce zapne funkci
tuneru. (V závislosti na typu zařízení nemusí
být dostupná.)
,,Poznámka
yy Stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se
objeví zbývající čas.
yy Funkce spánku bude aktivní po použití
stmívače.
Stmívač
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Osvícení displeje
se ztmaví na polovinu. K jejímu zrušení opakovaně
stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se displej nerozsvítí.
Automatické vypnutí
Jednotka se sama vypne pro úsporu elektrické
energie v případě, že není hlavní jednotka připojena
k externímu zařízení nebo není používána po dobu
20 minut.
Tato jednotka se vypne po šesti hodinách, je-li
připojena k zařízení používajícímu analogový vstup.
Ovládání 27
Pokročilé funkce
Nahrávání na USB
5. Stiskněte USB REC. na přístroji, nebo USB
REC na dálkovém ovladači, chcete-li ukončit
nastavení.
,,Poznámka
Do USB můžete ukládat různé zvukové zdroje. (CD,
PORTABLE, FM)
yy Záznam hudby uložené v zařízení Bluetooth
není podporován.
1. Připojte k přístroji zařízení USB.
yy Během nahrávání na zařízení USB lze na displeji
sledovat postup nahrávání v procentech. (Pouze
u souborů MP3 / WMA / FLAC a disků CD)
2. Vyberte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION
nebo FUNC.
Nahrávání jedné stopy/souboru - Můžete
nahrávat stopu/soubor na USB při přehrávání
požadovaného souboru.
Nahrávání všech stop/souborů - Můžete nahrávat
stopy/soubory na USB při vypnutém přístroji.
yy V případě zastavení nahrávání během
přehrávání bude uložen aktuálně nahraný
soubor. (Kromě souborů MP3/WMA/ FLAC)
yy Během nahrávání na zařízení USB je nevyjímejte,
ani přístroj nevypínejte. V opačném případě
může dojít k vytvoření neúplného souboru,
který nebude možné v počítači odstranit.
Pozastavení nahrávání
yy Pokud záznam do USB nefunguje, zobrazí
se v okně displeje zpráva „NO USB“ (chybí
USB), „ERROR(USB ERR)“ (chyba (chyba USB)),
„FULL(USB FULL)“ (zaplněno (USB je plné), „NO
SUPPORT“ (nepodporováno) nebo „NO REC“
(bez záznamu).
Během nahrávání stiskněte USB REC. na přístroji
nebo USB REC na dálkovém ovladači a nahrávání se
pozastaví. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka bude
přístroj pokračovat v nahrávání. (Pouze rozhlas/přenosná
funkce)
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je
nahráván rychlostí 512 Mbyte.
3. Záznam spusťte stisknutím tlačítka USB REC. na
jednotce nebo USB REC na dálkovém ovladači.
4. K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko ZENTER.
yy Zařízení pro čtení více druhů karet, externí
disk, mobilní telefon nelze pro nahrávání USB
používat.
yy Celkem lze uložit maximálně 999 souborů.
Jak zvolit přenosovou rychlost
a rychlosti nahrávání
1. Stiskněte tlačítko USB REC. na jednotce nebo
tlačítko USB REC na dálkovém ovladači a
podržte ho déle než 3 sekundy.
2. K výběru přenosové rychlosti použijte tlačítko
C/V.
3. Znovu stiskněte tlačítko USB REC. na jednotce
nebo tlačítko USB REC na dálkovém ovladači a
vyberte rychlost záznamu.
4. Stisknutím tlačítka C/V vyberete
požadovanou rychlost nahrávání. (Pouze u
funkce CD)
X1 SPEED - Hudbu lze v průběhu jejího
nahrávání poslouchat. (pouze zvukové CD)
X2 SPEED - Hudební soubor lze pouze nahrávat.
yy Ukládání probíhá takto.
ZVUKOVÝ
CD
MP3/ WMA/FLAC
Jiný zdroj*
* : FM, PORTABLE apod.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání
nebo zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorské práva.
3
Ovládání
Nahrávání programovaného seznamu - Po
vytvoření programového seznamu ho můžete
nahrát na USB.
(viz str. 23)
yy Během nahrávání souborů MP3/ WMA/ FLAC
není reprodukován žádný zvuk.
28 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Problém
Nápravné opatření
yy Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte stav dodávky elektrické energie ovládáním ostatních
elektronických přístrojů.
yy Stiskněte tlačítko FUNCTION nebo FUNC. a zkontrolujte vybranou funkci.
Není slyšet zvuk.
yy pokud ne, připojte kabely reproduktoru správně. Kabely reproduktory jsou
připojeny správně.
yy Vložte přehrávatelný disk.
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Očistěte disk. (Viz strana 31)
yy Vložte disk etiketou nebo potištěnou stranou nahoru.
yy Připojte řádně anténu.
4
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
Odstraňování potíží
Zařízení se systémem
Android nefunguje.
yy Nalaďte stanici ručně.
yy Podrobné informace o přednastavení rozhlasových stanic naleznete na str. 22.
yy Zkontrolujte, zda je operační systém zařízení ve verzi 4.1 (nebo novější) nebo
obsahuje funkci AOA 2.0 (nebo novější).
yy Připojte zařízení se systémem Android správně pomocí kabelu USB.
yy Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 7 m od přístroje.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovládačem a jednotkou se nachází překážka.
Hodiny nejsou
zobrazeny.
Připojte zařízení Bluetooth k jednotce pomocí aplikace „LG Bluetooth Remote“ a
proveďte synchronizaci času.
yy Vyměňte baterie.
Dodatek 29
Obchodní známky a
licence
Bezdrátová technologie Bluetooth® je
systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými zařízeními.
Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade, pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Ochranná známka Bluetooth® a loga jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc a
jakékoliv použití těchto značek společností LG
Electronics je na základě licence.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
5
Dodatek
30 Dodatek
Specifikace
Všeobecné informace
Zdroj napájení
Viz hlavní štítek.
Spotřeba
Viz hlavní štítek.
Rozměry (Š x V x H):
(135 x 295 x 315) mm
Čistá váha (přibl.)
3.7 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice
5V01A
Vstupy
Vstupní přípojka PORT. IN
0,6 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
Tuner
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač
5
Dodatek
Režim stereo
80 W + 80 W
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
CD
Frekvenční odezva:
30 až 20000 Hz
Odstup signál-šum
80 dB
Dynamický rozsah
80 dB
Reproduktory
Typ
3 pásmový 4 reproduktory
Impedance
4Ω
Jmenovitý příkon
80 W
Max. příkon
160 W
Čisté rozměry (Š x V x H)
(126 x 295 x 315) mm
Čistá hmotnost (1EA)
3.62 kg
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
31
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat,
zabalte jej v zájmu maximální ochrany tak, jak byl
původně zabalen ve výrobním závodě.
Udržujte povrch přístroje čistý.
Nepoužívejte těkavé kapaliny (např. insekticidní
spreje) v blízkosti přístroje.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k
poškození povrchu.
Čištění disků
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s přístrojem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh,
benzín, ředidla, komerčně dostupné čističe nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý
hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn,
použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by mohla poškodit povrch přístroje.
Údržba přístroje
Dodatek
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement