LG FJ1 Owner's manual

LG FJ1 Owner's manual
NÁVOD PRO UŽIVATELE
Vysoce výkonný
reproduktorový
systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
FJ1
*MFL69940437*
www.lg.com
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka
na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému
přepětí přestat fungovat.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo
nejsou dodrženy pokyny od výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Začínáme
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení
v případě nouze.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve
zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací
šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo poškozená
nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí.
Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně
kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její
vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu,
odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte
vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném
servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje
špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení,
jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí,
přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní
pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům,
kde šňůra vychází ze zařízení.
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
Vyjměte použitou baterii nebo blok baterií, postupujte
opačným způsobem než při vkládání. Abyste zamezili
kontaminaci prostředí ohrožující zdraví lidí a zvířat,
odložte starou baterii do příslušného kontejneru
na určených sběrných místech. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu.
Doporučujeme využít místních systémů bezplatného
odběru baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm atd.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
Odkazuje na zařízení třídy II.
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
1
Začínáme
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
3
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
3
Ovládání
2
4
6
7
7
7
7
8
10
11
12
Bezpečnostní informace
Obsah
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkový ovladač
Vrchní / Přední panel
Boční / Zadní panel
Připevnění reproduktorů ke stolnímu podstavci.
15
15
15
2
Připojení
13
13
13
13
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení AUX IN
– Připojení PORT.IN
– Nyní můžete poslouchat hudbu ze svého
přenosného přehrávače nebo externího
zařízení.
– Připojení zařízení USB
Základní operace
– Přehrávání z médií USB
– Výběr složky a
souboru MP3 / WMA
Používání bezdrátové technologie Bluetooth®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
Bluetooth
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové stanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Jiné operace
– Dočasné vypnutí zvuku
– Nastavení časovaného vypínání (Sleep)
– Stmívač
– Automatické vypnutí
– Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
Nastavení hodin
– Použijte svůj přehrávač jako budík
14
16
16
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
Obsah
4
Odstraňování potíží
24
24
Odstraňování potíží
– Obecně
5
Dodatek
25
26
26
26
Obecný technický popis
Obchodní známky a licence
Údržba
– Manipulace s přístrojem
5
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného přístroje
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje. (MP3,
notebook atd.)
Začínáme
7
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Kompatibilní zařízení USB
Požadované parametry
hudebních souborů
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: USB : 999
yy Maximální počet složek: USB : 99
yy USB Flash Drive:
zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32.))
DTS není podporováno. V případě zvukového formátu
DTS není výstupem zvuk.
yy Tento přístroj rozpozná až 999 souborů.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
čtečky paměť ových karet, uzamykatelná pamě
ťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
1
Začínáme
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
8
Začínáme
Dálkový ovladač
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Pohotovostní režim) : Slouží k zapnutí a vypnutí
přístroje.
F (Funkce) : Volba funkce a vstupního zdroje.
1
Začínáme
Zdroj signálu/Funkce
USB
Přídavný vstup AUX
Vstup z přenosného
zařízení
Bluetooth
Rádio
Displej
USB
AUX
PORT
BT
FM
VOL (Hlasitost) +/- : Upravuje hlasitost
reproduktorů.
INFO
SLEEP
RDS/SET
(Tlačítko Mute) : Ztlumí zvuk.
MEMORY :
CLOCK
ALARM
PTY
-- Ukládá stanice rádií. (Stránka 19)
-- Vymazání všech uložených stanic.
PRESET/FOLDER W/S :
-- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice.
-- Hledá ve složkách soubory MP3 / WMA. V případě
používání disku USB obsahujícího soubory MP3
/ WMA ve více složkách stisknutím PRESET/
FOLDER W/S vyberete složku, kterou chcete
přehrávat.
Výměna baterie
Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového
ovládání a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita
4 a 5.
Začínáme
9
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT : Výběr zvukových efektů
INFO :
REPEAT : Opakované nebo náhodné přehrávání
souborů.
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v tzv. ID3 tagu. Tag obsahuje
informace o názvu, jménu interpreta, albu a časové
informace.
BASS BLAST : Stiskněte pro přímou volbu BASS
efektů.
TUNING -/+ : Výběr/ladění rádiových stanic.
C/V (Přeskočit / Hledat) :
-- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
-- Vyhledávání části ve souboru.
-- Nastavuje jméno jednotky Bluetooth zařízení v
režimu BT READY.
-- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení
Bluetooth v režimu Bluetooth.
-- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
SLEEP : Nastaví systém tak, aby se ve stanovenou
dobu sám vypnul.
(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na polovinu.)
-- Volba stereo/mono.
RDS/SET :
N (Přehrávání / Pauza) :
-- RDS (Datový systém rádia)
-- Potvrzení nastavení.
CLOCK : Nastavení hodin a zobrazení času.
ALARM : S funkcí ALARM můžete zapnout
přehrávání USB a příjem tuneru v požadovaném čase.
PTY : Vyhledá rozhlasové stanice podle typu.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
10 Začínáme
Vrchní / Přední panel
1
Začínáme
a
a Okno displeje
b 1 (Pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
c Y/U (Přeskočit/Vyhledat)
- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Hledání sekce v rámci souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
+/- Upraví hlasitost reproduktorů.
T (Přehrát/Pauza)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
– Zvolí stereo/mono.
b
c
d
d F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
Zdroj signálu/Funkce
USB
Přídavný vstup AUX
Vstup z přenosného
zařízení
Bluetooth
Rádio
Displej
USB
AUX
PORT
BT
FM
Začínáme 11
Boční / Zadní panel
a
b
c
d
1
Začínáme
POWER IN
ER
W
PO
a Konektor PORT. IN (přenosné zařízení)
b USB Port
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného
USB zařízení.
c FM ANTENNA
d AUX IN (L/R)
Zapojte přídavné zařízení.
e POWER IN
IN
e
12 Začínáme
Připevnění reproduktorů
ke stolnímu podstavci.
1
3. Přišroubujte ji pomocí dodávaných šroubů.
Začínáme
Než reproduktory připojíte, smontujte je. Zkontrolujte
prosím položky určené pro montáž reproduktorů.
1. Pro montáž základny převraťte reproduktory
vzhůru nohami.
Vrchní část
Vrchní část
2. Šipka základny musí směrovat k reproduktoru.
>>Výstraha
yy Dávejte pozor, aby děti nevkládaly ruce nebo
jiné předměty do zvukovodu reproduktoru (*).
(*) zvukovod reproduktoru: Otvor na skříňce
reproduktorů pro šíření bohatého basového
zvuku
yy Reproduktory obsahují magnetické součásti,
může proto dojít ke změně barev na
obrazovce televizoru nebo na monitoru PC.
Reproduktory používejte v dostatečné
vzdálenosti od televizoru
nebo monitoru počítače.
yy Dávejte pozor, aby nedošlo k
pádu reproduktorů.
Jinak může dojít k poruše
reproduktorů, zranění osob,
případně škodě na majetku.
yy Při manipulaci s
reproduktorem, když je pokládáte vzhůru
nohami, buďte prosím opatrní, aby nedošlo k
poškození horní části zařízení.
Připojení 13
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení PORT.IN
Připojte výstup (sluchátka nebo linkový výstup) z
přenosného zařízení (MP3 nebo PMP a pod.) ke
konektoru PORT. IN (3,5 mm).
Připojení AUX IN
Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení
(videokamera, televize, přehrávač atd.) se vstupem
AUX IN (L/R).
2
Připojení
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého konektoru na jednotce.
Kabel pro připojení
přenosných zařízení
Červená
Bílá
Audio kabel
MP3 přehrávač atd.
Nyní můžete poslouchat hudbu
ze svého přenosného přehrávače
nebo externího zařízení.
POWER IN
Přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů nebo externích zařízení.
1. Připojte přenosný přehrávač do konektoru PORT.
IN zařízení.
nebo
Propojte externí zařízení s konektorem AUX IN
přístroje.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1.
3. Stiskněte tlačítko F pro volbu funkce AUX nebo
PORT.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení
a spusťte přehrávání.
,,Poznámka
Při připojení přenosného zařízení ke konektoru
PORT. IN automaticky přepne na funkci PORT.
14 Připojení
Připojení zařízení USB
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
Zařízení
USB
2
Připojení
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte jinou funkci/režim.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
Ovládání 15
Základní operace
Výběr složky a
souboru MP3 / WMA
Přehrávání z médií USB
1. Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET/FOLDER
W/S na dálkovém ovládání, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
1. Zařízení USB připojte k USB portu.
2. Stisknutím tlačítka F zvolte funkci USB.
Cíl
,,Poznámka
yy Systém akceptuje níže uvedené typy USB
souborů.
*
Stiskněte C/V na dálkovém
ovládání nebo Y/U na zařízení
pro přechod na další/předcházející
stopu/soubor.
-- Během přehrávání,
Na dálkovém ovládání stiskněte a
podržte tlačítko V nebo tlačítko
Přeskočení U na zařízení a uvolněte je pro
následujícího/ přechod na další stopu/soubor.
předcházejícího
Pokud přehrávání trvá méně než
souboru
2 sekundy a stisknete C na
dálkovém ovládání nebo Y na
zařízení, přejde se na předchozí
stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá déle než
3 sekundy, stisknete C na
dálkovém ovládání nebo Y na
zařízení a zařízení přejde na začátek
stopy/souboru.
Stiskněte opakovaně tlačítko
Opakované REPEAT na dálkovém ovládání,
nebo náhodné displej se bude měnit v následujícím
přehrávání pořadí.
ONE -> ALL -> SHUFFLE -> OFF
>>Výstraha
yy Neodpojujte USB zařízení za provozu
(přehrávání atd.).
yy Pro prevenci ztráty dat se doporučuje
provádět pravidelné zálohování.
3
Ovládání
Postup
Stiskněte N na dálkovém ovladači
Přehrát
nebo T na přístroji.
Stiskněte N na dálkovém ovladači
Pauza
nebo T na přístroji během přehrávání.
Během přehrávání na dálkovém
ovládání stiskněte a podržte
Vyhledávání
tlačítko C/V nebo tlačítko
sekce uvnitř
Y/U na zařízení a uvolněte je
souboru.
na místě, od kterého chcete záznam
přehrávat.
-- Ve stavu zastaveno
2. Pro přehrávání stiskněte tlačítko N na
dávkovém ovládání nebo tlačítko T na zařízení.
Bude se přehrávat první soubor ze složky.
yy Složky budou zobrazeny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Soubory se budou přehrávat od prvního
souboru ve složce $ po 14. soubor ve složce
$.
yy Soubory se budou prezentovat v pořadí jejich
záznamu a mohou se prezentovat odlišně v
závislosti na okolnostech nahrávání.
*ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná zařízení USB, je „ROOT“.
16 Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth®
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
O technologii Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.
yy Zařízení, která jsou k dispozici: inteligentní telefon,
MP3, notebook atd.
yy Verze: 4.1
yy Codec : SBC
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Párování jednotky a zařízení Bluetooth
1. Zapněte přístroj.
,,Poznámka
Je-li aktivováno uzamknutí připojení přes
Bluetooth, ve funkci BT můžete vyhledávat
zařízení Bluetooth.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se
zobrazí jako „LG FJ1 (XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. pokud je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem
zařízení Bluetooth se zobrazí „LG FJ1 (08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem. Podle
potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Ve funkci Bluetooth můžete toto zařízení
propojit až 2 Bluetooth telefony současně
stejným způsobem, jak bylo popsáno výše.
yy Spojení prostřednictvím vícenásobného
párování je podporováno pouze u telefonů s
Androidem. (Vícenásobné párování nemusí
být podporováno v závislosti na specifikaci
připojovaného telefonu).
yy Při párování několika telefonů jsou tyto
telefony na ticho.
Ovládání 17
3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu
Bluetooth zařízení, objeví se v okně displeje
zpráva „PAIRED“ a brzy dojde ke změně názvu
Bluetooth zařízení. V okně na displeji se potom
zobrazí nápis „BT“.
,,Poznámka
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_“.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií Bluetooth,
jako je lékařský přístroj přístroj, mikrovlnná
trouba nebo přístroj s bezdrátovým
síťovým připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 2 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
Připojení přes Bluetooth můžete omezit pouze na
funkci
BT (Bluetooth), aby se zabránilo neúmyslnému
připojení přes Bluetooth.
Tuto funkci zapnete, když stisknete a podržíte
tlačítko N na dálkovém ovládání nebo tlačítko T
na zařízení po dobu přibližně 5 sekund při aktivní
funkci BT (Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „BT LOCK“ a spojení přes
Bluetooth bude omezeno.
Tuto funkci vypnete, když opět stisknete a podržíte
tlačítko N na dálkovém ovládání nebo tlačítko T
na zařízení po dobu přibližně 5 sekund při aktivní
funkci BT (Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „BT UNLOCK“.
3
Ovládání
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
Uzamčení spojení přes Bluetooth
(BT LOCK)
18 Ovládání
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
3
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
Ovládání
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte funkci Bluetooth, na zařízení
připojeném přes Bluetooth nastavte
správnou hlasitost.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení
iOS atd.) k tomuto zařízení, lze úroveň
hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
yy Při zapnutí funkce Bluetooth se toto zařízení
automaticky připojí k zařízení s Bluetooth,
které bylo připojeno jako poslední.
(Automatické připojení nemusí být
podporováno v závislosti na specifikacích
připojeného zařízení.)
Ovládání 19
Provoz rádia
Přednastavení rádiových stanic
Zajistěte dostatečné rozvinutí drátové FM antény.
Pro FM můžete přednastavit 50 stanic.
Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.
Poslech rádia
1. Stiskněte a držte tlačítko F, dokud se v okně
displeje nezobrazí FM.
1. Stiskněte a držte tlačítko F, dokud se v okně
displeje nezobrazí FM.
Naladí se posledně přijímaná stanice.
3. Stiskněte MEMORY na dálkovém ovladači. Na
displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET/FOLDER W/S na
dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte MEMORY na dálkovém ovladači.
Stanice se uloží.
Nebo
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING -/+ na
dálkovém ovládání nebo tlačítko Y/U na
zařízení.
7. Pro poslouchání přednastavené stanice stiskněte
tlačítko PRESET/FOLDER W/S na dálkovém
ovládání.
3. Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka VOL +/- na
dálkovém ovládání, nebo opakovaným stisknutím
tlačítka +/- na zařízení.
Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Stiskněte N na dálkovém ovládání nebo tlačítko
T na zařízení. Tímto přepnete tuner ze stereo
režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.
Vymazání všech uložených stanic
1. Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko
MEMORY na dálkovém ovládání..
Střídavě budou problikávat “DEL”, “ALL” na displeji
zařízení.
2. Stiskněte MEMORY na dálkovém ovladači pro
odstranění všech uložených rozhlasových stanic.
3
Ovládání
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING -/+ na
dálkovém ovládání nebo Y/U na zařízení
po dobu přibližně dvou sekund, dokud se nezačne
měnit ukazatel frekvence, potom tlačítko
uvolněte. Vyhledávání se zastaví, když zařízení
naladí vysílací stanici.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stiskem tlačítka
TUNING -/+ na dálkovém ovládání nebo stiskem
Y/U na zařízení.
20 Ovládání
Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
Nastavení zvuku
FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS
(Datový systém rádia). Na displeji se objeví informace
o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Chcete-li
cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně
RDS/SET na dálkovém ovladači.
Nastavení režimu zvuku
PS
(Název stanice)
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
Ovládání
RT
Na displeji
Popis
BASS (BASS BLAST)
Posílení výšek, basů a
zvukových efektů okolí.
(Text rádia)
Textové zprávy obsahují zvláštní
informace o vysílané stanici.
Tyto zprávy se mohou zobrazit na
displeji.
CT
Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí
tlačítka SOUND EFFECT na dálkovém ovládání.
(Rozpoznání typu programu)
Typ programu (např. Jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
3
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
(Čas řízený stanicí)
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
Uvádí čas vysílání stanice.
Stisknutím RDS / SET na dálkovém ovladači můžete
vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu.
Na displeji se zobrazí naposledy zvolený PTY.
Opakovaným stiskem tlačítka PTY vyberete vámi
preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte
tlačítko C/V. Tuner začne automaticky
vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se
zastaví.
,,Poznámka
Můžete si přímo zvolit zesílení hlubokých tónů
BASS (BASS BLAST) tím, že stisknete BASS
BLAST.
Ovládání 21
Jiné operace
Dočasné vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládání zvuk
ztlumíte. Vaše zařízení můžete ztlumit například při
telefonickém hovoru, na displeji bude blikat "q" .
Chcete-li ztlumení zrušit, opětovně stiskněte na
dálkovém ovládání tlačítko
nebo změňte hlasitost.
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
INFO
SLEEP
RDS/SET
CLOCK
ALARM
PTY
Chcete-li funkci spánku zrušit, opakovaně stiskněte
tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání, dokud se
nezobrazí „SLEEP 10“, a pak při tomto zobrazení na
displeji opět stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém
ovládání.
,,Poznámka
Můžete zkontrolovat zbývající dobu, dřív než
dojde k vypnutí zařízení. Na dálkovém ovládání
stiskněte SLEEP pro kontrolu nebo změnu
zbývající doby.
Stmívač
Na dálkovém ovládání opět stiskněte tlačítko SLEEP.
Okno displeje se ztmaví o polovinu.Zrušení provedete
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém
ovládání, dokud se ztmavení nevypne.
Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a nebude v provozu po dobu 15 minut,
přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám
vypne.
Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní
přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu
šesti hodin k jinému zařízení.
Jak odpojit připojení k bezdrátové síti
nebo bezdrátové zařízení.
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
Při přehrávání souboru MP3 s informacemi se
tyto mohou zobrazit stisknutím tlačítka INFO na
dálkovém ovládání.
3
Ovládání
Opakovaně stiskněteINFO
tlačítko
SLEEP
na dálkovém
SLEEP
RDS/SET
ovládání pro výběr odkladu
o 10 ažPTY180 minut. Po
CLOCK
ALARM
uplynutí doby odkladu se zařízení vypne.
Automatické vypnutí
22 Ovládání
Zapnutí funkce AUTO POWER
Automatická změna funkce
Tato jednotka se automaticky zapne na základě
zdroje vstupního signálu: Bluetooth
Toto zařízení rozeznává vstupní signály, jako je např.
Bluetooth anebo signál z připojeného přenosného
zařízení, a pak se automaticky přepne na příslušnou
funkci.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí
připojit.
3
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se režim Bluetooth. Přehrajte
si požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Je-li připojeno připojení PORT.IN
Ovládání
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
Pokud přenosné zařízení připojíte ke konektoru
PORT.IN , je zvolena funkce PORTABLE. Přehrávejte
hudbu na přenosném zařízení.
yy Pokud zapnete zařízení pomocí funkce
Bluetooth, zapne se příslušná funkce tohoto
zařízení.
yy Tato funkce pracuje pouze u přístrojů, které
byly připojeny již dříve.
yy Pokud jste již spárování s tímto přístrojem
provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje
k automatickému zapnutí po zapojení
vstupního zdroje.
yy Pokud zapnete toto zařízení podržením
vypínače po dobu delší než 5 sekund, funkce
Auto Power On se zakáže. Funkci aktivujete
zapnutím přístroje.
,,Poznámka
yy Je-li nastavena funkce uzamčení připojení
Bluetooth, připojení bude k dispozici pouze
ve funkci Bluetooth.
Ovládání 23
Nastavení hodin
Použijte svůj přehrávač jako
budík
1. Zapněte přístroj.
1. Zapněte přístroj.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte tlačítko
CLOCK.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM na dálkovém
ovládání.
3. Stisknutím C/V na dálkovém ovladači
zvolíte režim času.
3. Pomocí tlačítka C/V na dálkovém ovládání
změňte hodiny a minuty a stiskem tlačítka RDS/
SET na dálkovém ovládání volbu uložte.
- AM 12:00 (pro displej A a P) nebo 0:00
(pro 24 hodinový displej).
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko RDS/SET
na dálkovém ovládání.
5. Hodinu nastavíte stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
7. Minuty nastavíte stisknutím C/V na
dálkovém ovladači.
8. Stiskněte tlačítko RDS/SET na dálkovém
ovládání.
5. Hlasitost změníte stiskem tlačítka C/V na
dálkovém ovládání a volbu uložíte stiskem tlačítka
RDS/SET na dálkovém ovládání.
,,Poznámka
yy Jestliže jste nastavili hodiny, můžete čas
zobrazit stiskem tlačítka CLOCK na dálkovém
ovládání i v případě, že je zařízení vypnuto.
yy Budík lze nastavit po nastavení času hodin.
yy Jestliže jste nastavili hodiny a budík, můžete
informace o nastavení zkontrolovat stiskem
tlačítka ALARM na dálkovém ovladači, i když
je zařízení vypnuto.
yy Stiskem tlačítka ALARM na dálkovém
ovládání můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí
režimu budíčku (ALARM ON/OFF).
3
Ovládání
6. Stiskněte tlačítko RDS/SET na dálkovém
ovládání.
4. Pro výběr funkce stiskněte na dálkovém ovládání
tlačítko C/V, vyberte funkci a stiskem
tlačítka RDS/SET volbu uložte.
-Pro volbu přednastaveného čísla tuneru
stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko
C/V a potom stiskněte RDS/SET na
dálkovém ovládání.
Pokud není přednastaveno žádné číslo, tento
krok se přeskočí.
24 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Obecně
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení zařízení a připojených externích jednotek (přijímače, basového
reproduktoru, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět je zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
4
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
Není slyšet zvuk.
yy Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Stiskněte tlačítko funkce a zkontrolujte vybranou funkci.
Odstraňování potíží
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Signál rádia je příliš slabý.
Nalaďte stanici ručně.
yy Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění).
Vybrané přednastavené rozhlasové stanice, podrobnosti viz strana 19.
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.
Je třeba jej používat v maximálním dosahu 7 metrů.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte je za nové.
Odstraňování potíží 25
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie
Viz hlavní štítek na přístroji.
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
Rozměry (Š x V x H)
Provozní teplota
Provozní vlhkost
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Přibližně. 136 mm x 962 mm x 164 mm
(266 mm x 962 mm x 294 mm se stojanem)
15 °C až 35 °C
60 %
Vstupy
Vstup analogového zvuku (AUX IN)
Vstup přenosného zařízení
(PORT. IN)
0,6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
0,4 Vrms (3,5 mm stereofonní jack) x 1
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Systém
Frekvenční odezva:
Odstup signál-šum
Dynamický rozsah
Napájení sběrnice (USB)
40 – 20000 Hz
Více než 75 dB
Více než 80 dB
5 V 0 500 mA
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkový výkon
100 W RMS
VÝŠKY
25 W RMS X 2 (4 Ω při 1 kHz, 20 % THD)
STŘEDY
50 W RMS X 1 (6 Ω při 1 kHz, 20 % THD)
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Odstraňování potíží
Tuner
4
26 Dodatek
Obchodní známky a
licence
Údržba
Manipulace s přístrojem
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto
ochranných známek ze strany společnosti LG
Electronics je povoleno na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných majitelů.”
Přeprava přístroje
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu
maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně
zabalen z výroby.
Udržujte povrch přístroje čistý.
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění jednotky
5
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
Dodatek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement