LG HLS36W Používateľská príručka

LG HLS36W Používateľská príručka
ČEŠTINA
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Panel zvuku reproduktorů
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
HLS36W (HLS36W, SHS36-D)
P/NO: MFL67164714
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 1
2011-06-15 �� 7:41:47
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1

Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít
dostatečnou velikost k vytvoření
rizika úrazu elektrickým proudem
pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte
při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 2
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkroucení, polámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízen se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií
a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než
u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří
do běžného domovního odpadu. Je doporučeno
využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.
2011-06-15 �� 7:41:47
Začínáme
Poznámka týkající se evropských zemí
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie Doc (Prohlášení o shodě).
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Sdělení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od
rádiátoru a vaší osoby.
Oznámení pro Itálii
V Itálii je pro veřejné užití vyžadována autorizace.
Použití tohoto vybavení je upraveno :
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, článek 104 (činnost
podléhající hlavní autorizaci) pro vnější použití a
článek 105 (volné užití) pro vnitřní užití, v obou
případech pro soukromé účely.
1
Začínáme
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky)
je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.
3
2. D.M. 28.5.03 pro poskytnutí veřejnosti
prostřednictvím přístupu RLAN pro sítě a
telekomunikační služby.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il propriofondo, in entrambi i casi
per uso private.
2. D.M. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 3
2011-06-15 �� 7:41:47
4
Obsah
Obsah
1 Začínáme
2
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
9
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
– Přenosný vstup
– EZ (snadné) nastavení reproduktorů
Příslušenství
Úvod
– Symboly použité v tomto manuálu
Soubor lze přehrát
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
Dálkový ovladač
Přední panel
Zadní panel
3 Ovládání
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
Základní činnosti
– Provoz USB
Další funkce
– DOLBY DRC (Dynamic Range Control
- řízení dynamického rozsahu)
– AV Sync
– Nastavení časovače
– Snížení jasu displeje
– Dočasné vypnutí zvuku
– Nastavení úrovně hlasitosti basového
reproduktoru
– Zobrazení souboru a vstupního zdroje
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu prostorového zvuku
Ovládání vašeho TV dodaným dálkovým
ovladačem.
– Nastavení dálkového ovládání vašeho
televizoru
2 Připojení
10
12
12
13
13
13
13
13
14
Montáž hlavní jednotky na stěnu.
Nastavení
– Spárování bezdrátového basového
reproduktoru
Volitelné zapojení vybavení
– ZVUK (PORT. IN) V připojení
– Poslech hudby z přenosného
přehrávače
– Připojení OPTICKÉHO vstupu
– EZ (snadné) nastavení reproduktorů
– Přehrávání USB
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 4
2011-06-15 �� 7:41:48
Obsah
5
4 Vyhledání závad
19
Vyhledání závad
5 Příloha
20
20
21
22
Údržba
– Zacházení s jednotkou.
Obchodní známky a licence
Technické údaje
1
2
3
4
5
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 5
2011-06-15 �� 7:41:48
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Přenosný vstup
Příslušenství
Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.
Začínáme
Poslech hudby z přenosného zařízení. (MP3,
Notebook, atd.)
EZ (snadné) nastavení
reproduktorů
Dálkový ovladač (1)
Baterie (2)
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE (1)
Nástěnný držák (1)
Poslouchejte zvuky z TV, DVD nebo digitálních
zařízení pomocí režimu jasný 2.1 nebo 2.0 kanálový
zvuk.
Optický kabel (1)
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 6
2011-06-15 �� 7:41:48
Začínáme
7
Soubor lze přehrát
Symboly použité v tomto
manuálu
Požadavky na hudební soubory
MP3/ WMA
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
,,Tip
Zobrazuje tipy a doporučení a usnadňuje tak úlohu.
>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 7
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
1
Začínáme
Úvod
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
yy Počet souborů: nejvýše 999
yy Přípony souborů: “.mp3”/ “.wma”
2011-06-15 �� 7:41:48
8
Začínáme
Dálkový ovladač
• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1.POWER: Vypínač slouží k zapínání a vypínání
přístroje.
AV SYNC: Synchronizuje audio a video.
1
DOLBY DRC: Nastaví funkci Dolby DRC.
Začínáme
MUTE: Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového
výstupu
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
FOLDER: Hledá ve složkách soubory MP3/
WMA. V případě přehrávání disku USB
obsahujícího soubory MP3/WMA ve více
složkách vyberete stisknutím tohoto tlačítka
složku, kterou chcete přehrávat.
INPUT: Vymění vstupní zdroje.
OPTICAL: Přímo vymění vstupní zdroj za optický.
VOLUME: Nastavuje hlasitost reproduktorů.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
SOUND EFFECT: Vybere režim zvukového
efektu.
WOOFER LEVEL: Nastavuje úroveň zvuku
basového reproduktoru.
REPEAT: Přehrává soubory opakovaně nebo
náhodně.
C/V: Přejde k dalšímu nebo předešlému
souboru.
Z: Zastaví přehrávání
d/M: Spuštění přehrávání. / Pozastavení
přehrávání.
Vložení baterie
Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání a vložte baterie typu R03 (velikost AAA),
ujistěte se , že jste baterii vložili správnou
polaritou.
SLEEP: Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického
vypnutí systému po uplynutí zadaného času.
INFO.: Zobrazí informaci o souboru nebo vstupním
zdroji.
• • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • •
Ovládací tlačítka TV: Viz strana 18.
Numerická tlačítka 09: Vybere očíslované soubory.
Zadá kód PIN.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 8
2011-06-15 �� 7:41:48
Začínáme
9
Přední panel

A
B
1
Začínáme
G
F
E
D
C
A Zobrazit
D I STOP
B USB Port
E T PLAY / PAUSE
C F FUNKCE
Pro výběr dalších funkcí tiskněte toto tlačítko
opakovaně.
F – VOL +
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
G 1 STANDBY/ON
Zadní panel

A
B
A PORT. Přenosný vstup
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 9
B OPTICAL IN 1/ 2
2011-06-15 �� 7:41:48
10
Připojení
Montáž hlavní jednotky
na stěnu.
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Přichystejte si šrouby a držáky.
2. Při montáži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky (nejsou součástí dodávky). Instalace
bude vyžadovat vrtání otvorů. Jako pomůcka
pro vrtání slouží dodaná destička (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE). Šablonu použijte pro
určení míst k vrtání.
Krok 2
Příprava
2


Připojení
Přístroj
Nástěnný držák
WALL BRACKET INSTALL
GUIDE
1. Přiložte TV’s BOTTOM EDGE na WALL BRACKET
INSTALL GUIDE ke spodní straně televizoru a v
této poloze ji přichyťte.

,,Poznámka
Šrouby a hmoždinky pro montáž přístroje
nejsou součástí dodávky. Doporučujeme,
abyste si pro montáž zakoupili příslušenství
Hilti (HUD-1 6 x 30). Prosím, zakupte jej.
Krok 1

TV
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 10
2011-06-15 �� 7:41:48
Připojení
3. Odejměte WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
11
5. Zavěste hlavní jednotku za držáky dle obrázku
níže.
4. Nástěnný držák připevněte šrouby (nejsou
součástí dodávky) podle obrázku níže.
Krok 5
Krok 4
2
Připojení

,,Poznámka
Odmontujte jednotku z držáku podle obrázku
níže.

,,Poznámka
Napájecí kabel lze pomocí rámečku uložit
způsobem zobrazeným níže.


Napájecí
kabel
Power
cord cable

>>Výstraha
yy Na instalovanou jednotku nezavěšujte
žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
yy Jednotku bezpečně připevněte ke stěně,
aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě
pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k
jejímu poškození.
yy Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte,
aby děti natahaly za žádné přívodní kabely,
neboť v opačném případě by mohlo dojít k
jejímu pádu.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 11
2011-06-15 �� 7:41:49
12
Připojení
Nastavení
Spárování bezdrátového
basového reproduktoru
2
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
Připojení
Barva LED
diod
Stav
Modrá
Bezdrátový subwoofer přijímá
signál přístroje.
Modrá
(blikající)
Bezdrátový subwoofer se snaží
navázat spojení.
Červená
Bezdrátový subwoofer je v
pohotovostním režimu.
Vypnuto
(nesvítí)
Bezdrátový subwoofer je
vypnutý.
První nastavení bezdrátového
reproduktoru
1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového
subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a
bezdrátový subwoofer automaticky navážou
spojení.
Ruční spárování bezdrátového
reproduktoru
Pokud není připojení dokončeno, lze na basovém
reproduktoru vidět svítící červenou LED diodu a
reproduktor nehraje. Chcete-li problém vyřešit,
postupujte podle kroků níže.
1. Stiskněte a přidržte tlačítko I STOP na
jednotce a zároveň tlačítko MUTE na dálkovém
ovladači.
- Zobrazí se hlášení “REMATE”.
2. Na zadní straně basového reproduktoru
stiskněte tlačítko PAIRING.
- Modrá LED dioda se rozbliká
3. Stiskněte a podržte * na jednotce.
- Pokud svítí „modrá” LED dioda, je proces
úspěšně dokončen.
4. Pokud nevidíte „modrou“ LED diodu, opakujte
kroky 1 - 3.

,,Poznámka
yy Ovládáte-li hlavní jednotku, může trvat
několik sekund, než bezdrátový basový
reproduktor (zadní reproduktory) v
pohotovostním režimu začne přehrávat
zvuk.
yy Přijímač basového reproduktoru umístěte
ve vzdálenosti do 10 m (32 stop) od hlavní
jednotky.
yy Optimálního výkonu lze docílit jen tehdy,
když jsou hlavní jednotka a bezdrátový
basový reproduktor používány ve
vzdálenosti 2 m (6 stop) až 10 m (32 stop),
jelikož ve větší vzdálenosti může dojít k
selhání komunikace.
yy Komunikace mezi bezdrátovým vysílačem a
basovým reproduktorem může trvat několik
sekund (případně i déle).
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 12
2011-06-15 �� 7:41:49
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
ZVUK (PORT. IN) V připojení
13
Připojení OPTICKÉHO vstupu
Připojte optický výstup jednotky (nebo digitálního
zařízení apod.) do konektoru OPTICAL IN 1/ 2.
Připojení OPTICKÉHO VSTUPU

Konektor PORT.IN
2
Připojení

MP3 přehrávač
atd.
K digitálnímu
optickému
výstupnímu
konektoru
komponenty
Poslech hudby z přenosného
přehrávače
EZ (snadné) nastavení
reproduktorů
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů.
Poslech hudby z TV nebo DVD nebo digitálního
zařízení pomocí režimu 2.1 nebo 2.0 kanálový zvuk.
1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru PORT.
IN (vstup přenosného zařízení) na zařízení.
1. Připojte konektor optického vstupu OPTICAL IN
1/2 jednotky do optického výstupu vaší televize
(nebo digitálního zařízení apod.).
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1 POWER.
3. Vyberte funkci PŘENOSNÝ stlačením tlačítko
INPUT.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí
zařízení a spusťte přehrávání.
2. Vyberte vstup OPTICAL 1/ 2 pomocí možnosti
OPTICAL. Chcete-li zvolit vstup OPTICKÝ 1/2
přímo
3. Poslouchejte hudbu pomocí reproduktorů s 2.1
nebo 2.0 kanálovým zvukem.
4. Chcete-li opustit vstup OPTICAL 1/2 stiskněte
možnost OPTICAL.
Nastavení funkce se obnoví zpět na předchozí
použité.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 13
2011-06-15 �� 7:41:49
14
Připojení
Přehrávání USB
Kompatibilní zařízení USB
Vložte paměťové zařízení USB do USB portu na
přední straně jednotky.
yy MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu
flash.
Připojení zařízení USB
ařízení které
yy Jednotka paměti USB flash: Z
podporuje USB 2.0
nebo USB 1.1.
yy Rozhraní USB tohoto přístroje některá zařízení
USB nepodporuje.
2
Připojení
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru
a připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Zvolte jinou funkci režimu nebo stiskněte
dvakrát za sebou tlačítko I STOP.
2. 2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
yy Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě
použití prodlužovacího kabelu nebo
rozbočovače USB.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborů FAT(16 / 32)).
yy Tento přístroj nepodporuje celkový počet
souborů nad 1 000.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné
disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná
paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným
diskem.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové
zařízení.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 14
2011-06-15 �� 7:41:49
Ovládání
15
Základní činnosti
Další funkce
Provoz USB
DOLBY DRC (Dynamic Range
Control - řízení dynamického
rozsahu)
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Vyberte funkci USB stlačením tlačítka INPUT.
3. Vyberte soubor, který chcete přehrát stlačením
C nebo V.
Pro
Stop
Akce
Stiskněte Z
Přehrávání
Stiskněte d/M
Pauza
Stiskněte d/M
Opakované
nebo náhodné
přehrávání
Na dálkovém ovladači
stiskněte opakovaně tlačítko
REPEAT , a zobrazení se
změní do následujícího pořadí,
RPT 1 RPT D (DIRECTORY)
RPT ALL RANDOM OFF.
Přímý výběr
souborů
Na dálkovém ovladači
stiskněte numerická tlačítka
0 až 9 a přejděte přímo na
požadovaný soubor.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 15
AV Sync
Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk
a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce
nastavit prodlevu.
1. Stiskněte AV SYNC.
2. Použijte C V k rolování zvětšení a
zmenšení velikosti prodlevy, kterou lze nastavit
na hodnotu mezi 0 a 300m/sec.
3
Ovládání
Během přehrávání přejděte
stisknutím tlačítka C nebo
V na další soubor nebo se
Přechod na další vraťte na začátek aktuálního
/ předchozí
souboru.
soubor
Stiskněte dvakrát krátce C
pro krok zpět na předchozí
soubor.
Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze
Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí DOLBY
DRC.
2011-06-15 �� 7:41:49
16
Ovládání
Nastavení časovače
Stiskněte jednou nebo vícekrát SLEEP a vyberte
dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač
vypne.
Pro kontrolu zbývajícího času stiskněte tlačítko
SLEEP.
Pro zrušení funkce spánku stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP, dokud se neobjeví "SLEEP 10". Poté,
co se zobrazí "SLEEP 10", stiskněte tlačítko SLEEP
ještě jednou.

3
Zobrazení souboru a vstupního
zdroje
V režimu USB a OPTICAL IN 1/2 lze zobrazit různé
informace stisknutím tlačítka INFO.
USB: Soubory MP3/ WMA obsahující informace o
souboru
OPTICAL IN 1/ 2: Formát zvuku, kanál zvuku
,,Poznámka
Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji.
Ovládání
Stisknutím tlačítka SLEEP se na displeji objeví
zbývající čas.
Snížení jasu displeje
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Zobrazovací okno
se o polovinu ztmaví. Chcete-li snížení jasu vypnout,
stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud nedojde
k obnovení původního jasu.
Dočasné vypnutí zvuku
Stiskněte
MUTE (Ticho) pro ztišení zařízení.
Zvukový výstup přístroje lze vypnout například před
přijmutím příchozího volání na mobilním telefonu,
zobrazující
v okně displeje.
Nastavení úrovně hlasitosti
basového reproduktoru
Lze nastavit úroveň basového reproduktoru.
1. Stiskněte WOOFER LEVEL.
2. Stiskněte VOLUME -/+ a nastavte úroveň
hlasitosti reproduktoru.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 16
2011-06-15 �� 7:41:49
Ovládání
Nastavení zvuku
Zobrazení na
displeji
Nastavení režimu prostorového
zvuku
Tento systém nabízí celou řadu předvolených
režimů prostorového zvuku. Požadovaný zvukový
režim vyberete stisknutím tlačítka SOUND EFFECT.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle
zdrojů zvukového signálu a efektů.
Zobrazení na
displeji
BYPASS
BASS
Poslech komfortního a
přírodního zvuku.
Poslech zvuku bez
ekvalizačních efektů.
Položka BASS označuje
zvýraznění basů (Bass Blast).
Zvýraznění výšek, basů a
prostorového efektu zvuku
během přehrávání.
CLRVOICE
Položka CLRVOICE označuje
zřetelné podání hlasu. Tento
program vyčistí zvuk a
vylepší kvalitu podání hlasu.
(Doporučujeme používat tuto
funkci spolu s EQ při sledování
filmů s 5.1 kanálovým
zvukem.)
VIRTUAL
Položka VIRTUAL označuje
režim VSM Plus. Poslech
virtuálnějšího prostorový zvuk.
GAME
Položka GAME označuje herní
ekvalizér. Při hraní videoher
si můžete dopřát zážitek z
virtuálnějšího zvuku.
NIGHT
Položka NIGHT označuje noční
režim. Tato funkce může být
nápomocná pro sledování
filmů při nízkých hlasitostech
v noci.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 17
Popis
UPSCALER
Položka UPSCALER označuje
zvýšení kvality souborů MP3
převzorkováním. Při poslechu
MP3 souborů nebo jiné
komprimované hudby lze
zvýšit kvalitu zvuku. Tento
režim je k dispozici pouze u 2
kanálových zdrojů.
LOUDNESS
Zlepšuje basy a výšky zvuku.
,,Poznámka
yy V některých režimech prostorového zvuku
neprodukují některé reproduktory žádný
nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato
vlastnost závisí na režimu prostorového
zvuku a zdroji zvuku.
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového zvuku, někdy je toto
nutné provést i po změně zvukového
souboru.
3
Ovládání
NATURAL
Popis

17
2011-06-15 �� 7:41:49
18
Ovládání
Ovládání vašeho TV
dodaným dálkovým
ovladačem.
Můžete ovládat váš TV použitím níže uvedených
tlačítek.

3
Ovládání

TLAČÍTKO
Provoz
1 (TV POWER)
Zapne nebo vypne TV.
AV/INPUT
Přepne zdroj vstupu pro TV
mezi TV a jinými vstupními
zdroji.
VOL +/–
Nastaví hlasitost TV.
PR/CH W/S
Prochází vpřed nebo vzad
kanály uloženými v paměti.
,,Poznámka
V závislosti na připojení jednotky se může
stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí
některých tlačítek.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 18
Nastavení dálkového ovládání
vašeho televizoru
Můžete ovládat váš televizor prostřednictvím
dodaného dálkového ovladače.
Je-li váš TV uveden v následující tabulce, nastavte
odpovídající kód výrobce.
1. Přidržte tlačítko 1 (TV POWER) a pomocí
numerických tlačítek vložte výrobní kód pro váš
TV (viz tabulka níže).
Výrobce
Číslo kódu
LG
1 (Předvolené), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Uvolněte tlačítko 1 (TV POWER) pro ukončení
nastavení.
V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka
nemusí na TV fungovat, i po vložení správného
kódu výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém
ovladači, číslo kódu, které jste nastavili, může být
nastaveno zpět na standardní nastavení. Nastavte
znovu odpovídající číslo kódu.
2011-06-15 �� 7:41:50
Vyhledání závad
19
Vyhledání závad
PROBLÉM
NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Připojte síťový kabel.
Bez napájení
Zkontrolujte stav dodávky elektrické energie ovládáním ostatních elektronických
přístrojů.
Stiskněte tlačítko FUNCTION a zkontrolujte stav vybrané funkce.
Bez zvuku.
Není připojen napájecí kabel basového reproduktoru. Zasuňte síťovou šňůru pevně do
nástěnné zásuvky.
Spojení mezi přístrojem a basovým reproduktorem se odpojuje. Připojte přístroj a basový
reproduktor. (Viz strana 12)
Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru.
- Dálkový
ovladač
nepracuje
správně.
Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7m.
V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka.
Odstraňte překážku.
Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte baterie.
4
Vyhledání závad
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 19
2011-06-15 �� 7:41:50
20 Vyhledání závad
Údržba
Zacházení s jednotkou.
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Udržujte vnější povrchy čisté.
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
4
Čištění jednotky
Vyhledání závad
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 20
2011-06-15 �� 7:41:50
Příloha
21
Obchodní známky a
licence
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. „Dolby“,
„Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle amerických patentů
U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 a další patenty platné a
schvalované v USA i celosvětově. Název a symbol
DTS jsou registrované ochranné známky a název
DTS Digital Surround a logo DTS logos jsou
ochranné známky společnosti DTS, Inc. Tento
produkt obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
5
Příloha
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 21
2011-06-15 �� 7:41:50
22 Příloha
Technické údaje
Všeobecně
Požadavky na příkon
Podívejte se na hlavní označení.
Příkon
Podívejte se na hlavní označení.
Rozměry (Š x V x H):
1 000 x 80 x 50 mm bez podstavce
Čistá váha (přibl.)
2,3 kg
Provozní teplota
41 °F až 95 °F (5 °C až 35 °C)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice (USB):
DC 5 V 0 500 mA
Vstupy
DIGITAL IN (OPTICAL IN)
3 V (p-p), optický konektor x 2
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack)
Zesilovač
Režim stereo
70 W + 70 W (4 Ω při 1 kHz)
Basový reproduktor
140 W (3 Ω při 60 Hz)
5
Bezdrátový basový reproduktor
Příloha
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na basovém reproduktoru.
Příkon
Viz hlavní štítek na basovém reproduktoru.
Příjmový pracovní kmitočet
5,8 GHz
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Udávaná impedance
3Ω
Příkon
140 W
Maximální příkon
280 W
Rozměry (Š x V x H):
196 x 392 x 317 mm
Čistá hmotnost:
6,88 kg
Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 22
2011-06-15 �� 7:41:50
HLS36W-N0_DHUNLL_CZE_4714.indd 23
2011-06-15 �� 7:41:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement