LG LAS450H Owner's manual

LG LAS450H Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Bezdrátový
systém Sound
Bar
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
LAS450H (LAS450H, S45A1-D)
LAC550H (LAC550H, S45A1-D)
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA : K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít
dostatečnou velikost k vytvoření
rizika úrazu elektrickým proudem
pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobná jednotka.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v okolí tohoto
přístroje vysokonapěťová zařízení. (např. elektrickou
plácačku) Přístroj by mohl selhat v důsledku
elektrického šoku.
VÝSTRAHA : Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkroucení, polámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Odpojovacím zařízením je zástrčka. Pro
případ nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka
snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ: Označení produktu a informace
o vyhovění normám/bezpečnosti naleznete na
hlavním štítku na spodní straně Přístroje.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Likvidace starého přístroje
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1
Pb
1. Tento symbol může být kombinován s chemickými
značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb),
pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti,
0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být
likvidovány odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním
vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad
z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je
nutné likvidovat odděleně od linky komunálního
odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat
nebezpečné látky, takže správná likvidace starých
přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.
Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné
díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další
cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak
omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste
ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu
komunálních odpadů, kde získáte podrobné
informace o autorizovaném sběrném místě
WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší
země si prosím prostudujte web www.lg.com/
global/recycling
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/
akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií
a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než
u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří
do běžného domovního odpadu. Je doporučeno
využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.
3
4
Začínáme
Prohlášení o shodě
1
Začínáme
Společnost LG Electronics European Shared Service
Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Bezdrátový
Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné
znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na
uvedené poštovní adrese:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu
prohlášení o shodě:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový
systém určený k použití ve všech členských státech
EU a ESVO.
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
6
6
6
6
7
8
8
9
10
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Úvod
– Symboly použité v tomto manuálu
Příslušenství
Dálkový ovladač
Přední panel
Zadní panel
Instalujte zvukový panel
Montáž hlavní jednotky na stěnu
2
Připojení
12
13
13
13
14
Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
Připojení k TV
– Pomocí OPTICKÉHO kabelu
– Pomocí kabelu HDMI
– Vychutnejte si zvuk vysílání kanálu
přes soundbar
– Co je SIMPLINK?
– Funkce ARC (audio zpětný kanál)
– Další informace týkající se HDMI
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení HDMI
– Připojení OPTICAL IN
– Konektor VSTUP PŘENOSNÉHO
ZAŘÍZENÍ
– Připojeni USB
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
– Soubor lze přehrát
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
5
3
Ovládání
20
20
21
21
21
21
21
22
23
24
25
26
27
31
Základní činnosti
– Provoz USB
Další funkce
– AV Sync
– Dočasné vypnutí zvuku
– Zobrazení souboru a vstupního zdroje
– Automatický stmívač
– Používání dálkového ovladače TV
– AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
– Změna automatické funkce
– LG Sound Sync
Používání technologie BLUETOOTH®
– Poslouchání hudby uložené na
zařízeních BLUETOOTH
Používání aplikace BLUETOOTH
– Nainstalujte aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ na vaše
zařízení BLUETOOTH
– Aktivace BLUETOOTH s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
Nastavení zvuku
– Nastavení zvukového efektu
– Automatické nastavení hlasitosti
– Upravte hlasitost Výšek/Hloubek/
Subwooferu
– Noční režim
4
Vyhledání závad
32
Vyhledání závad
5
Příloha
34
35
37
37
Obchodní známky a licence
Technické údaje
Údržba
– Zacházení s jednotkou
28
28
29
30
30
30
31
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Automatické vypnutí
Začínáme
Tento přístroj se sám vypne a spoří tak elektrickou
energii.
Příslušenství
Zkontrolujte a určete dodane přislušenstvi.
Konstrukce a technicke udaje přislušenstvi
podlehaji změnam bez předchoziho upozorněni.
Přenosný vstup
Poslech hudby z přenosného zařízení. (MP3,
Notebook, atd.)
Dalkovy ovladač (1)
Baterie (2)
Nastěnny držak (2)
Šablona pro montaž
nastěnneho držaku (1)
LG Sound Sync
Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s LG Sound Sync.
Úvod
Symboly použité v tomto
manuálu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
Šrouby (2)
Začínáme
Dálkový ovladač
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Napájení) : Přepíná jednotku mezi ZAPNUTO
nebo VYPNUTO. / Přepne do pohotovostního
režimu.
F : Slouží k výběru funkce a zdroje vstupu.
VOL o/p : Slouží k úpravě hlasitosti reproduktoru.
(Noční režim) : Slouží k zapnutí nebo vypnutí
Nočního režimu.
(Ztišit) : Ztiší zvuk.
: Upravení úrovně výšek, basů a Sub-wooferu.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
C/V (Přeskočit/Hledat) :
- Přetočí dozadu nebo dopředu.
- Vyhledává část v souboru.
dM (Přehrát/Pozastavit) : Spustí přehrávání. /
Pozastaví přehrávání.
FOLDER o/p : Vyhledá na USB zařízení příslušnou
složku.
Výměna baterie
REPEAT :
- Poslouchat soubory opakovaně nebo v náhodném
pořadí.
- Zobrazí informace o souboru nebo zdroji vstupu.
(Viz strana 21)
AUTO VOL : Slouží k zapnutí/vypnutí režimu
AUTOMATICKÉ HLASITOSTI.
Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání a vložte baterie typu R03 (velikost AAA),
ujistěte se , že jste baterii vložili správnou
polaritou.
AV SYNC :
- Synchronizuje zvuk a video.
- Slouží k obsluze dálkového ovládání televizoru (viz
strana 22)
AUTO POWER : Zapne nebo vypne funkci
AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. (Viz strana 23.)
Začínáme
SOUND EFFECT : Vybírá režim zvukového efektu.
1
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
A Displej
Pohotovostní režim LED
Rozsvítí se červeně v pohotovostním režimu.
B Čidlo dálkového ovládání
C Pohotovostní režim LED
Rozsvítí se červeně v pohotovostním režimu.
D 1/! (Pohotovostní režim/Zapnuto)
E F (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce
a zdroje vstupního signálu.
F p/o (Hlasitost)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
Zadní panel
A Kabel napájení
D PORTABLE IN : Přenosný vstup
B HDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI vstup/výstup
E OPTICAL IN : Optický vstup
C Port USB
Začínáme
9
Instalujte zvukový
panel
Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k
požadovanému zařízení. (Viz pp.13 - 18)
>>Výstraha
yy Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení,
jako je Bluetooth nebo bezdrátové
připojení sub-basové jednotky, neumísťujte
přístroj na kovový nábytek, protože připojení
k bezdrátové síti komunikuje přes modul,
který je umístěn na spodní straně přístroje.
yy Dbejte toho, abyste při montáži či přesunu
nepoškrábali povrch Přístroje/Subwooferu.
1
Začínáme
Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky
k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray,
přehrávač DVD apod.
10
Začínáme
Montáž hlavní jednotky
na stěnu
1
1. Vyrovnejte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně
pro montáž nástěnného držáku se spodní
hranou televizoru a přidržte šablonu na místě.
TV
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Začínáme
>>Výstraha
Realizace zapojení po montaži je obtížná, proto
je dobré kabely zapojit předem.
2. Při montaži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky. Instalace bude vyžadovat vrtani
otvorů. Jako pomůcka pro vrtani slouži dodana
destička (Šablona pro montáž nástěnného
držáku). Šablonu použijte pro určeni mist k
vrtani.
Materiály pro přípravu
Přistroj
Šablona pro montáž
nástěnného držáku
Nástěnný držák
Šrouby
(Není součástí dodávky)
Šrouby (A)
Zásuvka
3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného
držáku.
Začínáme
4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je
znázorněno na obrázku níže.
11
6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.
1
Začínáme
,,Poznámka
,,Poznámka
Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na
zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž
doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).
5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly
otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.
Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v
obráceném pořadí.
>>Výstraha
yy Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj.
spodní částí nahoru. Mohli byste poškodit
tím části tohoto přístroje nebo způsobit
zranění.
yy Na instalovanou jednotku nezavěšujte
žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
yy Jednotku bezpečně připevněte ke stěně,
aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě
pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k
jejímu poškození.
yy Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte,
aby děti natahaly za žádné přívodní kabely,
neboť v opačném případě by mohlo dojít k
jejímu pádu.
12
Připojení
Připojení bezdrátové
sub-basové jednotky
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
2
Připojení
Barva LED
diod
Stav
Žlutozelená
(blikající)
Pokouší se o spojení.
Žlutozelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátová sub-basová jednotka
je v pohotovostním režimu,
nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Přívodní kabel bezdrátového
subwooferu je odpojen.
První nastavení bezdrátového
reproduktoru
1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového
subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a
bezdrátový subwoofer automaticky navážou
spojení.
Ruční spárování bezdrátového
reproduktoru
Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět
červené LED světlo, nebo blikající žluto-zelené
světlo LED na bezdrátové sub-basové jednotce, a
tato sub-basová jednotka nevydává žádný zvuk.
Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků
níže.
1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
-- Na displeji se objeví „VOL MIN".
2. Stiskněte a podržte
(Ztišit) na dálkovém
ovladači po dobu asi 3 sekund.
-- V okně displeje se krátce objeví nápis „WL
RESET“ a na hlavní jednotce bude blikat
červená LED kontrolka
3. Pokud již LED světlo bezdrátové sub-basové
jednotky nepřetržitě bliká žluto-zeleně, můžete
tento krok přeskočit.
Stiskněte a držte PAIRING na zadní straně
bezdrátové sub-basové jednotky déle než
5 vteřin.
-- LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky se
rozsvítí střídavě v červené a žluto-zelené.
4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátové
sub-basové jednotky.
5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní
jednotky a bezdrátové sub-basové jednotky
zcela vypnuto.
Přístroj a bezdrátová sub-basová jednotka
budou spárováni automaticky při zapnutí
přístroje.
-- Když je připojení dokončeno, můžete vidět na
sub-basové jednotce žluto-zelené LED světlo.
,,Poznámka
yy Komunikace mezi přístrojem a bezdrátovou
sub-basovou jednotkou může trvat několik
sekund (případně i déle) a může být při tom
vydáván zvuk.
yy Čím blíže jsou u sebe přístroj a subbasová jednotka, tím lepší je kvalita zvuku.
Doporučuje se instalovat přístroj a subbasovou jednotku co nejblíže k sobě a
vyhnout se níže uvedeným případadům.
-- Mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou
je překážka.
-- Existuje další zařízení, které používá
stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým
připojením, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo zařízení s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
Připojení
Připojení k TV
13
Pomocí kabelu HDMI
Propojte prosím toto zařízení a televizor pomocí
optického digitálního kabelu nebo podle stavu
televizoru kabelem HDMI.
Pomocí OPTICKÉHO kabelu
Když propojíte tento přístroj a televizor, který
podporuje HDMI CEC a ARC (audio zpětný
kanál), můžete poslouchat zvuk z televizoru
prostřednictvím reprosoustav tohoto přístroje bez
připojení optického kabelu. Ověření funkcí HDMI
CEC/ARC své televize konzultujte s příslušným
návodem k obsluze.
1. Připojte konektor OPT.IN na zadní stranu
jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na
televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.
2
Připojení
Kabel HDMI
Optický
kabelv
,,Poznámka
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte
OPTICAL jako zdroj.
,,Poznámka
yy Před připojením optického kabelu se
ujistěte, že jste vyjmuli ochrannou krytku
zástrčky, pokud je jí kabel opatřen.
yy Pomocí reprosoustav tohoto zařízení
můžete poslouchat zvuk z televizoru.
Ale v případě některých televizních modelů
musíte vybrat externí reproduktory uvedené
v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.)
yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(Optický)]
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
yy HDMI CEC (Consumer Electronics Control):
pomocí jediného dálkového ovladače je
schopný provozu. Kompatibilní zařízení CEC
(TV, Soundbar, Blu-ray přehrávač, atd.)
yy Stisknutím tlačítka F na jednotce nebo na
dálkovém ovládání můžete také využívat
další funkce jako je USB/Bluetooth. Když se
vrátíte zpět na TV kanál poté, co jste využívali
přídavné funkce (USB / Bluetooth) tohoto
audio systému, měli byste si znovu zvolit váš
preferovaný reproduktor, ze kterého chcete
poslouchat zvuk na tomto audio systému.
14
Připojení
Co je SIMPLINK?
Kontrolní seznam kabelu HDMI
Některé kabely HDMI funkci ARC nepodporují,
výstup zvuku může způsobit problémy.
2
Pokud při propojování tohoto přístroje s
televizorem není slyšet žádný zvuk, ani žádný zvuk
v případě přerušení a hluku, je zde nějaký problém
s kabelem HDMI. Proto propojte tento přístroj s
televizorem, až zkontrolujete, zda je propojen Typ A,
vysokorychlostní kabel HDMI™ a Ethernet.
Připojení
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
Některé funkce této jednotky jsou ovládány
dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a
TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.
Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG;
Zapínání/vypínání, zesílení/zeslabení, ztišení atd.
(X)
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu TV.
(X)
TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
(O)
Vychutnejte si zvuk vysílání
kanálu přes soundbar
Připojení přes HDMI kabel
Váš televizor by měl podporovat nejnovější funkce
HDMI (HDMI CEC1) / ARC (audio zpětný kanál)),
chcete-li si s audio systémem plně vychutnat živé
vysílání TV kanálu přes kabel HDMI. Pokud váš
televizor nepodporuje tyto HDMI funkce, měl by
být audio systém připojen k TV pomocí optického
kabelu namísto kabelu HDMI, chcete-li si dopřát
živý zvuk při sledování TV kanálu.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control = Multimediální
rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem
ovládaná elektronika)
Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI
navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a
řídit zařízení podporující CEC, která jsou připojena
přes HDMI za pomocí jediného z jejich dálkových
ovladačů.
※ Obchodními značkami CEC jsou SimpLink (LG)
, Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic)
atd.
,,Poznámka
yy V závislosti na stavu jednotky se mohou
některé činnosti SIMPLINK lišit od
zamýšleného účelu nebo nemusí pracovat.
yy V závislosti na televizoru nebo přehrávači,
který je propojen s tímto přístrojem, se může
obsluha funkce SIMPLINK lišit od vašeho
účelu.
Připojení
Funkce ARC (audio zpětný
kanál)
Další informace týkající se
HDMI
Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI
posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu)
tohoto přehrávače.
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
-- Musíte použít HDMI kabel (typ A,
vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
-- Je nutné propojit HDMI OUT na jednotce s HDMI
IN na televizoru, který podporuje funkci ARC
před HDMI kabel.
-- K televizoru můžete připojit pouze jeden
zvukový panel kompatibilní s ARC.
,,Poznámka
yy Funkce ARC je automaticky vybrána, jakmile
signál ARC přijde z TV, bez ohledu na to, jaký
druh funkce právě používáte.
yy Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete
poslouchat zvuk z televizoru.
Ale v případě některých televizních modelů
musíte vybrat externí reproduktory uvedené
v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.)
yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(HDMI ARC)]
-Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI
a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte
tento přehrávač.
-Video vstup připojeného zařízení je pro tento
přístroj nastaven správně.
-Připojené zařízení je kompatibilní s video
vstupy 720 x 576p (nebo 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i ,1920 x 1080p nebo 4096 x 2160p.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
-Při použití zařízení nekompatibilního s HDCP
se nebude obraz zobrazovat správně.
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Je-li propojení již vytvořeno, může změna
rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V takovém
případě zkontrolujte HDMI připojení, nebo
kabel HDMI odpojte.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m).
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
yy V režimu HDMI IN nelze přepínat rozlišení
obrazu. Změna rozlišení videa připojeného
komponentu.
yy Pokud při používání funkce ARC přepnete
na jinou funkci, bude opětovné používání
funkce ARC možné až po úpravě nastavení
ARC v nastavení televize.
yy Pokud máte počítač připojený ke konektoru
HDMI IN a zaznamenáváte neobvyklý signál
video výstupu, změňte rozlišení počítače na
576p (nebo 480p), 720p, 1080i nebo 1080p.
2
Připojení
Použití této funkce:
-- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC
a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON
(zapnuto).
-- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může
lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis
funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
15
16
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Chcete-li si užívat jak zvuk, tak i
obraz
Můžete si užívat jak zvuk tak i obrázky z externích
zařízení, ke kterým se připojíte.
Připojení HDMI
Zvuk i obraz si můžete díky HDMI propojení
vychutnat i na externím zařízení.
2
Připojení
Chcete-li poslouchat pouze zvuk
Zvuk si můžete užívat z externího zařízení, které
připojíte.
Do přehrávače disků Blu-ray,
DVD přehrávače apod.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém
zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD
přehrávače apod.
2. Připojte konektor HDMI OUT na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI IN na televizoru.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém
zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD
přehrávače apod.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte HDMI
IN jako zdroj.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte HDMI
IN jako zdroj.
yy Je-li přístroj propojený s vnějším zařízením
a TV přijímačem jako na schématu výše,
přehrává TV obraz a zvuk zajišťuje vnější
zařízení, pokud je přístroj vypnutý v režimu
HDMI IN.
,,Poznámka
yy Konektor HDMI OUT slouží k propojení
s televizí. I když bude k přístroji
prostřednictvím HDMI kabelu připojen
vícekanálový vstup, do televize půjdou jako
výstup pouze 2 kanály.
yy Bude-li přístroj vypnutý, vícekanálové zdroje
zvuku projdou beze změny.
Připojení
Připojení OPTICAL IN
Zasuňte optický výstupní konektor externích
zařízení do optického konektoru OPTICAL IN.
17
Konektor VSTUP
PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ
2
MP3 přehrávač
atd.
1. Připojte konektor optického vstupu OPTICAL
IN jednotky do optického výstupu vaší televize
(nebo digitálního zařízení apod.).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte
OPTICAL jako zdroj.
3. Poslouchejte zvuk.
4. Stisknutím tlačítka F odejděte z volby OPTICAL.
,,Poznámka
Před připojením optického kabelu se ujistěte,
že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky,
pokud je jí kabel opatřen.
Poslech hudby z přenosného
přehrávače
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů.
1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru
VSTUPU PŘENOSNÉHO ZAŘÍŽENÍ přístroje
pomocí 3,5mm stereo kabelu.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1
(Napájení).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte
PORTABLE jako zdroj.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí
zařízení a spusťte přehrávání.
Připojení
K digitálnímu výstupnímu
konektoru jack externího
zařízení
18
Připojení
Připojeni USB
Požadavky na zařízení USB
Připojte USB paměťové zařízení k USB portu na
zadní straně jednotky.
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru
a připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
2
Připojení
yy Tento přístroj nepodporuje celkový počet
souborů nad 2 000.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové
zařízení.
Více informací o přehrávání souborů na USB
naleznete na straně 20.
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Vyberte jinou funkci/režim.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
Kompatibilní zařízení USB
yy MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu
flash.
yy Jednotka paměti USB flash: Zařízení s podporou
rozhraní USB 2.0
yy Rozhraní USB tohoto přístroje některá zařízení
USB nepodporuje.
yy Tento přístroj nepodporuje souborový systém
exFAT. (Systémy FAT16/FAT32/NTFS jsou k
dispozici.)
Připojení
yy Může se stát, že tento přístroj nemusí rozeznat
některá z následujících zařízení:
-- Externí HDD
,,Poznámka
yy Složky/soubory na USB se rozeznávají
následovně:
-- Čtečky karet
-- Zablokovaná zařízení
: Složka
*ROOT
: Soubor
-- USB zařízení s pevným diskem
-- USB rozbočovač
a
-- Používání prodlužovacího USB kabelu
Přenosová rychlost
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
v rozmezí 80 až 320 kbps
v rozmezí 56 až 128 kbps
v rozmezí 64 až 500 kbps
v rozmezí 500 až 5000 kbps
v rozmezí 500 až 5000 kbps
yy Počet souborů: nejvýše 2000
yy Soubor chráněný pomocí DRM (správa
digitálních práv) nelze v jednotce přehrát.
yy Video soubory v paměťovém zařízení USB nelze
přehrávat.
yy V závislosti na výkonu vašeho USB zařízení,
nemusí přehrávání dobře fungovat.
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Soubor bude přehrán ze souboru $A do
souboru $J jeden po druhém.
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Odlišně mohou
být uváděny v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy Tato jednotka může zobrazit názvy souborů
nebo složek, které obsahují čísla, nebo
pouze anglické znaky.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná USB, se nazývá „ROOT
(KOŘEN)”.
Připojení
b
Soubor lze přehrát
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 192 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
2
E
-- Zařízení Android
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
C
D
-- iPhone/iPod/iPad
Vzorkovací frekvence
19
20 Ovládání
Základní činnosti
Provoz USB
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte USB
jako zdroj.
Pro
Přehrávání
Pauza
3
Akce
Stiskněte dM.
Během přehrávání stiskněte
dM.
Ovládání
Během přehrávání zmáčkněte
na dálkovém ovladači V,
chcete-li přejít na další soubor.
Pokud přehráváte méně než
Přechod na další 2 sekundy, stiskněte C na
/ předchozí
dálkovém ovladači, chcete-li
soubor
přejít na předchozí soubor.
Pokud přehráváte déle než
3 sekundy, stiskněte C,
chcete-li přejít na začátek
souboru.
Vyhledávání
části stopy v
souboru
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V a
uvolníte je v místě, od kterého
chcete zahájit poslech.
Opakované
nebo náhodné
přehrávání
Na dálkovém ovladači
stiskněte opakovaně tlačítko
REPEAT, a zobrazení se změní
do následujícího pořadí, OFF
ONE FOLDER ALL
RANDOM.
Vyhledat složku
Stiskněte tlačítko
FOLDER o/p na dálkovém
ovladači.
Pokračovat v
přehravani
Tento přístroj si zapamatuje
aktuální píseň, která se hrála
před změnou funkce nebo
vypnutím přístroje.
,,Poznámka
yy Místo pro pokračování lze zrušit, pokud
přístroj vytáhnete ze zásuvky nebo když z
přístroje vyjmete USB zařízení.
yy Funkce Opakovat/Náhodné přehrávání
funguje takto.
Zobrazení na
displeji
Popis
OFF
Přehrává skladby na
zařízení USB v řadě za
sebou.
ONE
Přehrává opakovaně
stejnou píseň.
FOLDER
Přehrává opakovaně
skladby ve složce.
ALL
Přehrává opakovaně
všechny skladby na
zařízení USB.
RANDOM
Přehrává skladby v
náhodném pořadí.
Ovládání
Další funkce
Dočasné vypnutí zvuku
Stiskněte
AV Sync
Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk
a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce
nastavit prodlevu.
1. Stiskněte AV SYNC.
2. Pomocí C/V měníte nastavení prodlevy,
kterou lze nastavit na hodnoty mezi 0 a 300 ms.
,,Poznámka
Tato funkce nepracuje na funkci USB.
21
(Ztišit) pro ztišení zařízení.
Jednotku lze ztišit, např. v případě telefonátu se v
okně displeje zobrazí ukazatel “MUTE”.
Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítko
(Ztišit) na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň
hlasitosti.
Zobrazení souboru a vstupního
zdroje
Můžete zobrazit různé informace vstupního zdroje.
Stiskněte a podržte tlačítko REPEAT po dobu
3 sekund.
OPTICAL/ARC/HDMI IN: Formát zvuku, kanál zvuku
BT (Bluetooth) : Adresa připojeného zařízení
Bluetooth
Automatický stmívač
Pokud po dobu 3 sekund nebyl zaznamenán žádný
stisk klávesy, okno zobrazení se automaticky ztmaví.
Ovládání
USB : Informace o souboru obsažené na USB (MP3/
WMA/OGG/FLAC/WAV)
3
22 Ovládání
Používání dálkového ovladače
TV
Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým
televizním ovladačem, a to dokonce i od jiného
výrobce.
Lze ovládat funkce zesílení/zeslabení a ztišení
zvuku.
Po dobu 3 sekund přidržte na dálkovém ovladači
tlačítko AV SYNC. Objeví se hláška „ON - TV
REMOTE“ a jednotku bude nyní možné ovládat
pomocí dálkového televizního ovládání.
Přidržením tlačítka AV SYNC lze zkontrolovat stav
funkce.
3
Ovládání
Funkci vypnete přidržením tlačítka AV SYNC a jeho
opětovným stiskem po zobrazení zprávy „ON - TV
REMOTE“.
,,Poznámka
yy Podporované značky televizí
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Přesvědčte se, že je výstup na televizi
nastaven na [Externí reproduktor].
yy U některých ovladačů nemusí tato funkce
dobře fungovat.
yy Tato funkce nemusí fungovat správně,
pokud budou ZAPNUTY některé ovládací
funkce televize, například CEC, SIMPLINK a
LG Sound Sync.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud není hlavní přístroj připojen k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se kvůli úspoře elektrické energie sám
vypne.
Stejně pracuje i tato jednotka, která se po šesti
hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému
zařízení pomocí analogového vstupu vypne.
(např. přenosného zařízení atd.)
Jak se odpojit od bezdrátové sítě
nebo bezdrátového zařízení.
Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci
AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.
Ovládání 23
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/
ZAPNUTÍ
Tento přístroj se automaticky zapne podle
vstupního zdroje: Optický, LG TV, nebo Bluetooth.
Když zapnete televizi nebo externí zařízení
připojené k tomuto přístroji, přístroj rozpozná
vstupní signál a vybere vhodnou funkci. Můžete
slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.
Pokud se pokusíte připojit zařízení Bluetooth, tento
přístroj se zapne a bude připraven pro spárování.
Připojte vaše zařízení Bluetooth a můžete
přehrávat hudbu.
Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí
tlačítka AUTO POWER.
,,Poznámka
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z TV, která je připojena
pomocí funkce LG Sound Sync (Opticky/
Bezdrátově).
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z externího zařízení.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato
funkce nemusí být k dispozici.
yy Pokud odpojíte připojení Bluetooth u
tohoto přístroje, některá zařízení Bluetooth
se budou stále pokoušet připojit k jednotce.
Proto se doporučuje odpojit připojení před
vypnutím přístroje.
yy Chcete-li používat AUTO POWER, je nutné
vypnout SIMPLINK. Zapnutí a vypnutí
SIMPLINK zabere asi 30 sekund.
yy Při prvním zapnutí přístroje je funkce
Automatického vypínání ve stavu zapnuto.
3
Ovládání
yy Pokud provedete přímé vypnutí přístroje,
nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí
funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále
zapnout pomocí funkce AUTO POWER,
pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu
na jeho vstup přiveden optický signál.
24 Ovládání
Změna automatické funkce
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, jako jsou
optické, Bluetooth a LG TV, a poté automaticky
vybere vhodnou funkci.
Při vstupu optického signálu
Když zapnete externí zařízení připojené k tomuto
přístroji pomocí optického kabelu, tento přístroj
změní funkci na optickou. Můžete slyšet zvuk
vycházející z vašeho zařízení.
Při pokusu o připojení zařízení
BLUETOOTH
3
Ovládání
Při pokusu o připojení zařízení Bluetooth k tomuto
přístroji je zvolena funkce Bluetooth. Můžete
přehrávat hudbu na zařízení Bluetooth.
Když vchází signál LG TV
Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému
LG Sound Sync (bezdrátové připojení), změní se
funkce přístroje na LG TV. Z televize uslyšíte zvuk.
,,Poznámka
yy Chcete-li přejít na optickou funkci, je třeba
zůstat 5 sekund bez signálu.
yy Toto zařízení nezmění funkci na optickou,
pokud je zapnut SIMPLINK připojené
televize, Blu-ray přehrávače, set-top boxu
nebo podobného přístroje, popř. je zapnuto
jiné zařízení s podporou CEC.
yy Chcete-li použít automatickou změnu
funkce, SIMPLINK musí být vypnutý. Vypnutí
systému SIMPLINK trvá přibližně okolo 30
sekund.
Ovládání 25
LG Sound Sync
U drátového připojení
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu.
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na
vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.
Optický
kabel
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.
yy Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav
televizoru a jeho připojení k napájecímu
napětí.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo
vzdáleností.
yy Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba
vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu
televizoru.
yy Údaje v nabídce nastavení televize se
mohou lišit v závislosti na modelu.
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte
OPTICAL jako zdroj.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT“.
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkový ovladač tohoto
přístroje. Pokud znovu použijete dálkový
ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje
s televizorem.
3
2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Opticky)]
26 Ovládání
U bezdrátového připojení
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte LG TV
jako zdroj.
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Bezdrátově)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji „PAIRED“ a pak se na něm objeví „LG TV“.
3
,,Poznámka
Ovládání
Jestliže jednotku vypnete stisknutím 1
(Napájení), funkce LG Sound Sync (Bezdrátově)
se přeruší. Abyste mohli funkci zase použít,
musíte jednotku znovu připojit k TV.
Používání technologie
BLUETOOTH®
O technologii BLUETOOTH
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie
pro spojení na krátké vzdálenosti.
V případě přítomnosti rušení od jiných
elektronických zařízení pracujících na stejném
kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných
zařízení Bluetooth v sousedních blízkých
místnostech může dojít k přerušování zvuku.
Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth lze ovládat pomocí funkce
Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač,
Notebook, PDA, apod.
Profily BLUETOOTH
Chcete-li používat bezdrátovou technologii.
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)
Ovládání 27
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních BLUETOOTH
Párování jednotky a zařízení
BLUETOOTH
Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth zapnuta.
Viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth. Po
provedení postupu párování není nutné jej
spouštět znovu.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte BT
(Bluetooth) jako zdroj.
V okně zobrazení se zobrazí „BT“ a poté
„BT READY“.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Pokud je Bluetooth adresa
vašeho přístroje například 9C:02:98:4A:F7:08,
na zařízení Bluetooth se zobrazí nápis
„LG LAS450H (08) / LG LAC550H (08)” .
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
Zadejte PIN kód (0000) podle potřeby.
yy Tento přístroj lze najednou propojit až se 3
zařízeními Bluetooth, a to výše uvedeným
způsobem.
yy Párování s více přístroji je podporováno
pouze v případě zařízení se systémem
Android nebo iOS. (Párování s více přístroji
nemusí být v závislosti na parametrech
připojeného zařízení podporováno.)
yy Párování s více zařízeními nepodporují
vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.)
,,Poznámka
yy Hláška „PAIRED“ se nakrátko objeví na displeji
i v případě připojení ostatních zařízení k
vícenásobnému párování.
yy Není-li možné na přístroji zobrazit název
zařízení, objeví se „_“.
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Jestliže používáte technologii Bluetooth,
musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem
Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a
dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v
případě, že:
-- Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Přestože může být přístroj propojen až se 3
zařízeními Bluetooth, přehrávat a ovládat
hudbu lze pouze prostřednictvím jednoho z
připojených zařízení.
yy Je-li zařízení propojeno pomocí Bluetooth
s více přístroji, tak při změně funkce zůstane
připojen pomocí Bluetooth pouze přístroj
aktuálně použitý k přehrávání.
3
Ovládání
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při hledání jednotky pomocí zařízení
Bluetooth se v zobrazení zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na
typu zařízení Bluetooth. Tato jednotka se zobrazí
jako „LG LAS450H (XX)/LG LAC550H (XX)“.
3. Pokud se přístroj úspěšně spojí s vaším
zařízením Bluetooth, objeví se v okně displeje
hláška „PAIRED“, která záhy brzy přejde v název
zařízení Bluetooth.
28 Ovládání
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete
moci ovládat zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém použití
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita
zvuku.
3
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
Ovládání
yy Jestliže se spojení Bluetooth přeruší,
připojte přístroj Bluetooth znovu.
yy Pokud se v okni zobrazení nezobrazí hlášení
„BT READY“, nejste připojení.
yy Když k tomuto přístroji připojíte zařízení
Bluetooth (zařízení iOS atd.) nebo jej
používáte, mohou být úrovně hlasitosti
navzájem synchronizovány.
Používání aplikace
BLUETOOTH
,,Poznámka
Jen Android OS je k dispozici pro použití
aplikace „Music Flow Bluetooth“ s tímto
přístrojem.
O aplikaci „Music Flow Bluetooth“
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme,
abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ .
Nainstalujte aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ na
vaše zařízení BLUETOOTH
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace
„Music Flow Bluetooth“
prostřednictvím kódu QR
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“
přes kód QR Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Pro stažení klepněte na ikonu.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)".
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
Ovládání 29
Nainstalování aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes „Google Android
Market (Google Play Store)"
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Do lišty pro vyhledávání napište „Music Flow
Bluetooth“ a vyhledejte ho.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“, abyste spustili
stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Pro stažení klepněte na ikonu.
,,Poznámka
-- Android O/S : Verze 4.0.3 (nebo novější)
yy Užíváte-li k provozu aplikaci
„Music Flow Bluetooth“, pak mezi touto
aplikací a dodaným dálkovým ovládačem
budou určité rozdíly. Používejte dodaný
dálkový ovládač dle potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace „Music Flow Bluetooth“ pracovat.
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“
může z vašeho zařízení vycházet hudba.
V tomto případě zkuste opakovat postup
připojení.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s „Google Android Market (Google
Play Store)".
yy Pokud používáte jiné aplikace, nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace„Music Flow Bluetooth“,
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“
pracovat správně.
Aktivace BLUETOOTH s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
yy Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“
nefunguje správně, zkontrolujte vaše
zařízení Bluetooth a připojení aplikace
„Music Flow Bluetooth“a potom se pokuste
znovu připojit.
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace „Music Flow Bluetooth“ pro otevření
aplikace „Music Flow Bluetooth“a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Menu] a vyberte požadované
zařízení.
3. Budete-li se chtít dozvědět podrobnosti
o provozu zařízení, klepněte na tlačítko
[Nastavení] a spusťte uživatelskou příručku.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy I když nebude navázáno spojení Bluetooth,
můžete změnit funkci a využívat aplikaci
„Music Flow Bluetooth“.
3
Ovládání
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
,,Poznámka
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k
dispozici v softwarové verzi viz následovně;
30 Ovládání
Nastavení zvuku
Nastavení zvukového efektu
Tento systém nabízí celou řadu předvolených
režimů prostorového zvuku. Požadovaný zvukový
režim vyberete stisknutím tlačítka SOUND EFFECT.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle
zdrojů zvukového signálu a efektů.
Zobrazení na
displeji
Popis
STANDARD
Ovládání
Můžete si užít optimalizovaný
zvuk.
3
MUSIC
Poslech komfortního a
přírodního zvuku.
CINEMA
Můžete si vychutnat bohatší a
filmovější prostorový zvuk.
FLAT
Zprostředkovává vyváženou
reprodukci zvuku.
BOOST
Slouží k zesílení středního
pásma, aby byl zvuk silnější.
TREBLE / BASS
Slouží k zesílení výšek a
hloubek.
,,Poznámka
yy V určitých režimech zvukového efektu
poskytují některé reproduktory jen slabý
zvuk nebo žádný. Odvíjí se to od režimu
zvuku a zdroje zvukového signálu, nejde o
vadu.
yy Změna vstupu, občas i změna zvukového
souboru, může vyžadovat resetování režimu
zvukového efektu.
Automatické nastavení
hlasitosti
Tento přístroj podporuje funkci automatického
nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která
automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte
tlačítko AUTO VOL na dálkovém ovladači. Tak se
můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.
Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.
Ovládání
31
Upravte hlasitost Výšek/
Hloubek/Subwooferu
Hlasitost Výšek, Hloubek a Subwooferu lze
nastavovat libovolně.
VÝŠKY/HLOUBKY: -5 dB až 5 dB
SUBWF (Subwoofer): -20 dB až 6 dB
1. Opakovaným stiskem tlačítka
hloubky nebo subwoofer.
vyberte Výšky,
2. Stiskem tlačítek VOL o/p se nastavuje
hlasitost.
Noční režim
Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko
. Tím
aktivujete Noční režim. Zrušit ho lze opětovným
stiskem tlačítka
.
3
Ovládání
Tato funkce se nejčastěji používá při nočním
sledování filmů na nízkou hlasitost.
32 Vyhledání závad
Vyhledání závad
PROBLÉM
PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
Bez napájení
yy Přívodní šňůra je odpojena.
Zapojte ji do zásuvky.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
yy Je zvolen chybný vstupní zdroj.
Zkontrolujte vstupní zdroj a vyberte správný vstupní zdroj.
Chybí zvuk.
4
yy Funkce ztišení je aktivní.
Stisknutím (Ztišit) nebo úpravou hlasitosti zrušíte funkci ztišení.
Vyhledání závad
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení Bluetooth
atd.), nastavte hlasitost zařízení.
yy Není připojen napájecí kabel sub-basového reproduktoru.
Zapojte bezpečně síťový kabel do zásuvky ve zdi.
Basový reproduktor je
yy Párování mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou se odpojuje.
beze zvuku.
Propojte přístroj a sub-basovou jednotku. (Odkaz na stranu 12.)
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru.
Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte baterie za nové.
yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray
přehrávač nebo zařízení Bluetooth.
Funkce AUTO POWER
yy Zkontrolujte stav SIMPLINK a vypněte SIMPLINK.
nepracuje.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte připojení LG Sound Sync (Opticky nebo bezdratově).
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
Vyhledání závad 33
PROBLÉM
PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.
yy S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizoru změňte nastavení
AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení televizoru
Máte-li pocit, že zvuk
hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM].
na výstupu je příliš
y
y S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu
tichý.
AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení přehrávače
z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].
yy Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].
4
Vyhledání závad
34 Příloha
Obchodní známky a
licence
Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami
příslušných vlastníků.
Technologie bezdrátového spojení Bluetooth
je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými přístroji.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth lze ovládat pomocí
funkce Cascade pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. „Dolby“,
„Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
Ochranná známka a logo Bluetooth a jsou
ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
5
Příloha
Informace o patentech DTS najdete zde: http://
patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od
společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol
a DTS spolu se Symbolem jsou registrovanými
obchodními známkami a DTS Digital Surround je
obchodní známkou společnosti DTS, Inc. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Příloha 35
Technické údaje
Všeobecně (LAS450H/LAC550H)
Požadavky na příkon
Podivejte se na hlavni označeni.
Podivejte se na hlavni označeni.
Příkon
Síťový pohotovostní režim : 2,3 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Rozměry (Š x V x H)
890 mm X 55 mm X 85 mm
Čistá hmotnost (Přibl.)
2,72 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
OPT. IN
3 V (p-p), optický konektor x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack) x 1
HDMI IN
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
5
USB
2,0
Napájení sběrnice
5 V 0 500 mA
Zesilovač
Celkem
220 W
Nízko a středofrekvenční reproduktor/
40 W x 2 (4 Ω při 1 kHz) / 20 W x 2 (8 Ω při 12 kHz)
vysokofrekvenční reproduktor
Sub-basový reproduktor
100 W (6 Ω při 80 Hz)
THD
10 %
Bezdrátový basový reproduktor (S45A1-D)
Požadavky na příkon
Viz hlavni štitek na basovem reproduktoru.
Příkon
Viz hlavni štitek na basovem reproduktoru.
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Impedance
6Ω
Jmenovitý příkon
100 W
Maximální příkon
200 W
Rozměry (Š x V x H):
171 X 350 X 261 mm
Čistá hmotnost (Přibl.)
3,9 kg
Příloha
Verze
36 Příloha
Bluetooth
Kodek
SBC
yy Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.
5
Příloha
Příloha 37
Údržba
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Udržujte vnější povrchy čisté
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
Čištění jednotky
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement