LG LAS650M, MUSICFLOWHS6 Owner's manual

LG LAS650M, MUSICFLOWHS6 Owner's manual
CEŠTINA
SMART Hi-Fi AUDIO
Bezdrátový Multi-room Sound Bar
Model : M
USICFLOWHS6
ČEŠTINA | NÁVOD PRO UŽIVATELE
Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze
důkladně ještě před uvedením reproduktoru
do provozu a uchovejte jej pro budoucí
potřebu.
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou
plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v
důsledku elektrického výboje správně fungovat.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Pro modely, které používají adaptér
Používejte pouze síťový zdroj dodávaný k tomuto
přístroji. Nepoužívejte síťový zdroj jiného zařízení
nebo od jiného výrobce. Použití jakéhokoli jiného
napájecího kabelu nebo zdroje může vést k
poškození zařízení se zrušení platnosti záruky.
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení
v případě nouze.
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky
ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky,
prodlužovací šňůry, roztřepené napájecí šňůry,
nebo poškozená nebo prasklá izolace vodičů
představují nebezpečí. Kterýkoli z těchto stavů
by mohl vést k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Pravidelně kontrolujte stav napájecí šňůry
přístroje, a pokud její vzhled naznačuje poškození
nebo zhoršení stavu, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický
náhradní díl v autorizovaném servisním středisku.
Napájecí šňůru nevystavuje špatnému fyzickému
nebo mechanickému zacházení, jako je například
zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí, přivření ve
dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní pozornost
věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům, kde šňůra
vychází ze zařízení.
Začínáme
3
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
4
Obsah
Obsah
28
31
1
Začínáme
31
2
6
6
7
8
8
9
10
10
Bezpečnostní informace
Hlavní vlastnosti
Úvod
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkový ovladač
Instalujte zvukový panel
Montáž hlavní jednotky na stěnu
33
2
Připojení
12
12
14
14
14
15
16
Připojení AC adaptéru
Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
Připojení k TV
– Pomocí OPTICKÉHO kabelu
– LG Sound Sync
– Pomocí kabelu HDMI
– Vychutnejte si zvuk vysílání kanálu
přes soundbar
– Co je SIMPLINK?
– Funkce ARC (audio zpětný kanál)
– Další informace týkající se HDMI
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení HDMI
– PORT. (Přenosná) vstupní přípojka
– Připojení OPTICAL IN
Prvotní nastavení funkce pro více pokojů
– Kabelové připojení (Síťové připojení
MUSICflow Mesh)
– Bezdrátové připojení (Standardní
bezdrátové připojení)
Instalace aplikace „Music Flow Player“
– Spuštění aplikace Music Flow Player
Připojení reproduktoru k domácí síti.
– Jednoduché připojení (nastavení EZ)
– Připojení reproduktoru k síti pomocí
kabelu LAN.
– Připojení reproduktoru k sítí přes WiFi metodou nastavení (Android)
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
22
22
23
25
35
35
37
38
38
39
– Připojení reproduktoru k sítí přes WiFi metodou nastavení (iOS)
Připojení reproduktorů k domácí síti
(dodatek)
– Připojení dalšího reproduktoru k síti
pomocí kabelu LAN
– Připojení dalšího reproduktoru k síti
přes Wi-Fi metodou nastavení
Použití zařízení Bridge
– Použití v roli kořenového zařízení
(kabelové propojení s domácím
směrovačem)
– Použití v roli zesilovače bezdrátové
sítě
Použití Media Serveru pro PC
– Music Flow PC Software pro Windows
– Nero MediaHome 4 Essentials pro
Mac OS
3
Obsluha
41
Poslech hudby s aplikací Music Flow
Player
– Přehled nabídky Home
– Přehled postranní nabídky
– Přehrávání skladby
– Přehled přehrávání
Různé způsoby poslechu hudby.
– Přehrávání ve skupině
– Režim s prostorovým zvukem (Režim
domácího kina)
– Souvislé přehrávání
Nastavení reproduktoru s aplikací Music
Flow Player
– Přehled nastavení nabídky
– Nabídka [General]
– Nabídka [Speakers]
– Nabídka [Alarms/Sleep Timer]
– Nabídka [Account management]
– Nabídka [Time Zone]
– Nabídka [Advanced Settings]
– Nabídka [Chromecast]
– [Version Info.] Nabídka
– Nabídka [Open source licenses]
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– O technologii Bluetooth
41
42
43
44
46
46
47
49
50
50
50
51
52
52
52
53
55
55
55
56
56
Obsah
56
56
57
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
61
– Profily Bluetooth
– Poslech hudby z Bluetooth zařízení
– Funkce NFC pro snadné párování
(Pouze Android)
Jiné operace
– DRC (Kontrola dynamického rozsahu)
– AV Sync
– Používání dálkového televizního
ovládání
– Dočasné vypnutí zvuku
– Zobrazení informací o zdroji vstupu.
– Nastavení časovaného vypínání
– Automatické vypnutí
– AUTO POWER VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
Nastavení zvuku
– Automatické nastavení hlasitosti
– Nastavte výšky/hloubky/subwoofer
Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim sítě
– Pohotovostní režim Bluetooth
Resetujte reproduktor
– Resetování reproduktoru
4
Odstraňování závad
62
62
63
64
Odstraňování potíží
– Obecné
– Síť
– Aplikace a PC software
58
58
58
58
5
Dodatek
65
65
66
68
68
Požadavky na soubory
Obchodní známky a licence
Specifikace
Manipulace s reproduktorem
Důležitá informace týkající se síťových
služeb
PODMÍNKY POUŽITÍ
69
5
1
2
3
4
5
Některý obsah v této příručce se může v závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace Music Flow Player.
6
Začínáme
Hlavní vlastnosti
1
Začínáme
Vytvořeno pro přístroje iPod/iPhone/
iPad nebo Android
Jednoduše propojte přístroje iPod/iPhone/iPad
nebo Android a vychutnávejte si hudbu.
LG Sound Sync
Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s LG Sound Sync.
Portable In
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje.
Aplikace Music Flow Player
Poslouchejte hudbu uloženou na vašem chytrém
zařízení.
Tento reproduktor můžete ovládat pomocí
vašeho přístroje iPod touch/ iPhone/iPad či
telefonu Android přes aplikaci Music Flow Player.
Tento reproduktor a vaše chytré zařízení musí
být připojeny ke stejné síti. Navštivte “App Store”
společnosti Apple, nebo “Play Store” společnosti
Google nebo použijte QR kód uvedený níže, abyste
vyhledali aplikaci “Music Flow Player”. Podrobnější
informace najdete na straně 20.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy V závislosti na verzi aplikace a nastavení chytrého
zařízení nemusí aplikace Music Flow Player
fungovat obvykle.
yy Některá chytrá zařízení s tímto reproduktorem
nemusí být kompatibilní.
Úvod
Symboly použité v tomto návodu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.
>>Výstraha
Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození
v důsledku nesprávného použití.
Začínáme
Příslušenství
7
Nálepka LG Tag On
1. Odstraňte kryt baterie ze zadní strany dálkového
ovládání.
Konstrukce a technické údaje příslušenství podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
2. Nalepte dodanou nálepku LG Tag On na
ovladač. Viz obrázek níže.
Dálkový ovladač (1)
Baterie (2)
AC adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Pokyny k použití naleznete na stránkách 57.
Nástěnný držák (2)
Šablona pro montáž
nástěnného držáku (1)
Šrouby (2)
Vázací pásky na
uspořádání kabelů (2)
Nálepka LG Tag On (1)
Kabelu LAN
Optický
1
Začínáme
Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
A Displej
B Čidlo dálkového ovládání
LED indikátor
Zobrazuje stav připojení.
C
(Přidat)
Přidá reproduktor do sítě. (strana 31)
D
(Wi-Fi)
Připojí váš reproduktor k síti. (strana 25)
E F (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce
a zdroje vstupního signálu.
F p/o (Hlasitost)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
G 1/! (Pohotovostní režim/Zapnuto)
- Zapnout
- Přepnutí do pohotovostního režimu (strana 60)
Zadní panel
A DC IN (vstup pro AC adaptér)
D ETHERNET : LAN Port
B Konektor pro stahování S/W (pouze k servisním
účelům)
E PORTABLE IN : Přenosný vstup
C HDMI IN / OUT : HDMI vstup/výstup
F OPT. IN : Optický vstup
Začínáme
Dálkový ovladač
9
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Napájení): Vypínač slouží k zapínání a vypínání
přístroje. / Přepne do pohotovostního režimu.
FUNC : Toto tlačítko slouží k výběru požadované
funkce a zdroje vstupního signálu.
1
(Ztišit) : Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového
výstupu.
Začínáme
OPTICAL: Přímo vymění vstupní zdroj za optický.
SOUND EFFECT : Vybere režim zvukového efektu.
WOOFER LEVEL : Nastavuje úroveň zvuku
basového reproduktoru.
VOL o/p : Nastavuje hlasitost reproduktorů.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
REPEAT : Poslouchejte svou hudbu opakovaně.
C/V (Přeskočit) : Rychlý posun vpřed nebo
vzad.
dM (Přehrát/pozastavit) : Spuštěni přehravani. /
Pozastaveni přehravani.
(Náhodné pořadí) : Náhodné pořadí hudby na
seznamu.
,,Poznámka
Tato tlačítka pro ovládání přehrávání můžete
používat při přehrávání hudby v aplikaci „Music
Flow Player“ nebo pomocí software na PC.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
DRC : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce DRC.
INFO : Zobrazuje informace o zdroji vstupu.
AV SYNC : Synchronizuje audio a video.
Výměna baterie
Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání a vložte baterie typu R03 (velikost AAA),
ujistěte se , že jste baterii vložili správnou
polaritou.
SLEEP : Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického
vypnutí systému po uplynutí zadaného času.
AUTO VOL : Zapíná a vypíná režim automatického
nastavení hlasitosti AUTO VOLUME.
AUTO POWER : Slouží k zapnutí nebo vypnutí
funkce AUTO POWER. (Viz stránka 59.)
10
1
Začínáme
Začínáme
Instalujte zvukový
panel
Montáž hlavní jednotky
na stěnu
Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky
k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray,
přehrávač DVD apod.
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k
požadovanému zařízení. (Viz pp. 14 - 19.)
Bezdrátový subwoofer můžete v místnosti postavit
na jakékoli místo. Subwoofer je přesto vhodné
umístit do blízkosti hlavního přístroje. Natočte jej
směrem do středu místnosti, čímž omezíte odrážení
zvuku od stěn.
>>Výstraha
Vzhledem k tomu, že je obtížné po instalaci
této jednotky provést připojení, měli byste
připojit kabely už před instalací.
Materiály pro přípravu
Přistroj
>>Výstraha
yy Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení,
jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení
subwooferu, neumísťujte přístroj na kovový
nábytek, protože připojení k bezdrátové síti
komunikuje přes modul, který je umístěn na
spodní straně přístroje.
yy Dejte pozor, abyste povrch přístroje/
subwooferu při montáži či přesunu
nepoškrábali.
Šablona pro montáž
nástěnného držáku
Nástěnný držák
Šrouby
(Není součástí dodávky)
Šrouby (A)
Zásuvka
Začínáme
1. Vyrovnejte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně
pro montáž nástěnného držáku se spodní
hranou televizoru a přidržte šablonu na místě.
TV
11
5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly
otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.
1
Začínáme
6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.
2. Při montaži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky. Instalace bude vyžadovat vrtani
otvorů. Jako pomůcka pro vrtani slouži dodana
destička (Šablona pro montáž nástěnného
držáku). Šablonu použijte pro určeni mist k
vrtani.
,,Poznámka
Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v
obráceném pořadí.
>>Výstraha
yy Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj.
spodní částí nahoru. Mohli byste tím
poškodit části tohoto přístroje nebo
způsobit zranění.
3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného
držáku.
4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je
znázorněno na obrázku níže.
yy Na instalovanou jednotku nezavěšujte
žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
yy Jednotku bezpečně připevněte ke stěně,
aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě
pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k
jejímu poškození.
yy Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte,
aby děti natahaly za žádné přívodní kabely,
neboť v opačném případě by mohlo dojít k
jejímu pádu.
,,Poznámka
Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na
zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž
doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).
12
Připojení
Připojení AC adaptéru
Připojte reproduktor k napájecímu napětí s
použitím dodávaného síťového zdroje.
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel napájecího adaptéru na vstup DC
IN.
2
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC.
Připojení
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
Připojení bezdrátové
sub-basové jednotky
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
Barva LED
diod
Stav
Zelená
(bliká )
Pokouší se o spojení.
Zelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátová sub-basová jednotka
je v pohotovostním režimu,
nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Přívodní kabel bezdrátového
subwooferu je odpojen.
První nastavení bezdrátového
reproduktoru
1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového
subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a
bezdrátový subwoofer automaticky navážou
spojení.
Ruční spárování bezdrátového
reproduktoru
Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět
červené LED světlo, nebo blikající zelené světlo LED
na bezdrátové sub-basové jednotce, a tato subbasová jednotka nevydává žádný zvuk. Chcete-li
problém vyřešit, postupujte podle kroků níže.
1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
-- Na displeji se objeví “VOL MIN”.
2. Stiskněte a podržte (Ztišit) na dálkovém
ovladači po dobu asi 3 sekund.
-- Na displeji se krátce zobrazí “WL RESET”.
Připojení
13
3. Pokud již LED světlo bezdrátové sub-basové
jednotky nepřetržitě zeleně bliká, můžete tento
krok přeskočit.
Stiskněte a držte PAIRING na zadní straně
bezdrátové sub-basové jednotky déle než 5
vteřin.
2
Připojení
-- LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky se
rozsvítí střídavě v červené a zelené barvě.
4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátové
sub-basové jednotky.
5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní
jednotky a bezdrátové sub-basové jednotky
zcela vypnuto.
Přístroj a bezdrátová sub-basová jednotka
budou spárováni automaticky při zapnutí
přístroje.
-- Když je připojení dokončeno, můžete vidět na
sub-basové jednotce zelené LED světlo.
,,Poznámka
yy Komunikace mezi přístrojem a bezdrátovou
sub-basovou jednotkou může trvat několik
sekund (případně i déle) a může být při tom
vydáván zvuk.
yy Čím blíže jsou u sebe přístroj a subbasová jednotka, tím lepší je kvalita zvuku.
Doporučuje se instalovat přístroj a subbasovou jednotku co nejblíže k sobě a
vyhnout se níže uvedeným případadům.
-- Mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou
je překážka.
-- Existuje další zařízení, které používá
stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým
připojením, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo zařízení s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
14
Připojení
Připojení k TV
LG Sound Sync
Propojte prosím toto zařízení a televizor pomocí
optického digitálního kabelu nebo podle stavu
televizoru kabelem HDMI.
Pomocí OPTICKÉHO kabelu
2
Připojení
1. Připojte konektor OPT.IN na zadní stranu
jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na
televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na
vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.
Optický kabel
2. Nastavte zdroj VSTUP na OPTICAL. Opakovaně
mačkejte tlačítka FUNC na dálkovém ovládání
nebo tlačítka F na jednotce dokud nedojde k
výběru funkce.
Pro výběr přímo funkce OPTICAL stiskněte
tlačítko OPTICAL na dálkovém ovladači.
,,Poznámka
yy Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete
poslouchat zvuk z televizoru.
Ale v případě některých televizních modelů
musíte vybrat externí reproduktory uvedené
v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.)
yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(Optický)]
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
,,Poznámka
yy Pokud používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkový ovladač tohoto
přístroje. Pokud znovu použijete dálkový
ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s
televizorem.
yy Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav
televizoru a jeho připojení k napájecímu
napětí.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
yy Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba
vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu
televizoru.
Připojení
15
U drátového připojení
Pomocí kabelu HDMI
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu.
Když propojíte tento přístroj a televizor, který
podporuje HDMI CEC a ARC (audio zpětný
kanál), můžete poslouchat zvuk z televizoru
prostřednictvím reprosoustav tohoto přístroje bez
připojení optického kabelu.
Propojte jack HDMI OUT na zadní straně zařízení s
jackem ARC na TV pomocí kabelu HDMI.
Optický kabel
2
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
4. Vyberte funkci OPTICAL pomocí tlačítka FUNC
na dálkovém ovladači, nebo tlačítka F na
přístroji, dokud se funkce nevybere.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT“.
,,Poznámka
Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
,,Poznámka
yy HDMI CEC (Consumer Electronics Control):
pomocí jediného dálkového ovladače je
schopný provozu. Kompatibilní zařízení CEC
(TV, Soundbar, Blu-ray přehrávač, atd.)
yy Můžete se také těšit z dalších funkcí, jako je
například Bluetooth s FUNC na dálkovém
ovladači nebo F na tomto přístroji. Když
se vrátíte zpět na TV kanál poté, co jste
využívali přídavné funkce (Bluetooth) tohoto
audio systému, měli byste si znovu zvolit váš
preferovaný reproduktor, ze kterého chcete
poslouchat zvuk na tomto audio systému.
Připojení
Kabel HDMI
2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Opticky)]
16
Připojení
Co je SIMPLINK?
Kontrolní seznam kabelu HDMI
Některé kabely HDMI funkci ARC nepodporují,
výstup zvuku může způsobit problémy.
2
Pokud při propojování tohoto přístroje s
televizorem není slyšet žádný zvuk, ani žádný zvuk
v případě přerušení a hluku, je zde nějaký problém
s kabelem HDMI. Proto propojte tento přístroj s
televizorem, až zkontrolujete, zda je propojen Typ A,
vysokorychlostní kabel HDMI™ a Ethernet.
Připojení
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Některé funkce této jednotky jsou ovládány
dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a
TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.
Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG;
Zapnout/vypnout zvýšit/snížit hlasitost, apod.
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu TV.
TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
,,Poznámka
Vychutnejte si zvuk vysílání
kanálu přes soundbar
yy V závislosti na stavu jednotky se mohou
některé činnosti SIMPLINK lišit od
zamýšleného účelu nebo nemusí pracovat.
Připojení přes HDMI kabel
yy V závislosti na televizoru nebo přehrávači,
který je propojen s tímto přístrojem, se může
obsluha funkce SIMPLINK lišit od vašeho
účelu.
Váš televizor by měl podporovat nejnovější funkce
HDMI (HDMI CEC1) / ARC (audio zpětný kanál)),
chcete-li si s audio systémem plně vychutnat živé
vysílání TV kanálu přes kabel HDMI. Pokud váš
televizor nepodporuje tyto HDMI funkce, měl by
být audio systém připojen k TV pomocí optického
kabelu namísto kabelu HDMI, chcete-li si dopřát
živý zvuk při sledování TV kanálu.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control = Multimediální
rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem
ovládaná elektronika)
Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI
navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a
řídit zařízení podporující CEC, která jsou připojena
přes HDMI za pomocí jediného z jejich dálkových
ovladačů.
※ Obchodní názvy pro CEC jsou SimpLink (LG),
Anynet + (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips), atd.
Připojení
Funkce ARC (audio zpětný
kanál)
Další informace týkající se
HDMI
Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI
posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu)
tohoto přehrávače.
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
-- Musíte použít HDMI kabel (typ A,
vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
-- Je nutné propojit HDMI OUT na jednotce s HDMI
IN na televizoru, který podporuje funkci ARC
před HDMI kabel.
-- K televizoru můžete připojit pouze jeden
zvukový panel kompatibilní s ARC.
,,Poznámka
yy Funkce ARC je automaticky vybrána, jakmile
signál ARC přijde z TV, bez ohledu na to, jaký
druh funkce právě používáte.
yy Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete
poslouchat zvuk z televizoru.
Ale v případě některých televizních modelů
musíte vybrat externí reproduktory uvedené
v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.)
yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(HDMI ARC)]
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
-Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI
a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte
tento přehrávač.
-Video vstup připojeného zařízení je pro tento
přístroj nastaven správně.
-Připojené zařízení je kompatibilní s video
vstupem 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i
nebo 1920 x 1080p.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
-Při použití zařízení nekompatibilního s HDCP
se nebude obraz zobrazovat správně.
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Je-li propojení již vytvořeno, může změna
rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V takovém
případě zkontrolujte HDMI připojení, nebo
kabel HDMI odpojte.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m).
yy V režimu HDMI IN nelze přepínat rozlišení
obrazu. Změna rozlišení videa připojeného
komponentu.
yy Pokud je výstupní signál v době, kdy je
váš osobní počítač připojen ke konektoru
HDMI IN neobvyklý, změňte rozlišení vašeho
počítače na 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.
2
Připojení
Použití této funkce:
-- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC
a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON
(zapnuto).
-- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může
lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis
funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
17
18
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Chcete-li si užívat jak zvuk, tak i
obraz
Můžete si užívat jak zvuk tak i obrázky z externích
zařízení, ke kterým se připojíte.
Připojení HDMI
Chcete-li poslouchat pouze zvuk
2
Připojení
Zvuk si můžete užívat z externího zařízení, které
připojíte.
Do přehrávače disků Blu-ray,
DVD přehrávače apod.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém
zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD
přehrávače apod.
2. Nastavte zdroj VSTUP na HDMI IN. Opakovaně
mačkejte tlačítka FUNC na dálkovém ovládání
nebo tlačítka F na jednotce dokud nedojde k
výběru funkce.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI OUT na zvukovém
zařízení, například přehrávače disků Blu-ray, DVD
přehrávače apod.
2. Připojte konektor HDMI OUT na zadní straně
jednotky ke konektoru HDMI IN na televizoru.
3. Nastavte zdroj VSTUP na HDMI IN. Opakovaně
mačkejte tlačítka FUNC na dálkovém ovládání
nebo tlačítka F na jednotce dokud nedojde k
výběru funkce.
,,Poznámka
Výstupní konektor HDMI OUT slouží pro
připojení televizoru. I když do přístroje vstupuje
vícekanálový signál PCM prostřednictvím
kabelu HDMI, dokáže přístroj přehrávat pouze
dva kanály.
Připojení
PORT. (Přenosná) vstupní
přípojka
19
Připojení OPTICAL IN
Zasuňte optický výstupní konektor externích
zařízení do optického konektoru OPT. IN.
Optický kabel
Poslech hudby z přenosného
přehrávače
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů.
1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru
PORTABLE IN přístroje.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1
(Napájení).
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNC na dálkovém ovladači, nebo tlačítka F na
přístroji, dokud se nevybere funkce.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí
zařízení a spusťte přehrávání.
2. Vyberte vstupní zdroj OPTICAL stisknutím
tlačítka FUNC na dálkovém ovladači, nebo
tlačítka F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
Chcete-li přímo vybrat funkci OPTICAL, stiskněte
tlačítko OPTICAL na dálkovém ovladači.
3. Poslouchejte zvuk z připojeného zařízení.
4. Chcete-li opustit vstup OPTICAL stiskněte
možnost OPTICAL.
Nastavení funkce se obnoví zpět na předchozí
použité.
Připojení
1. Připojte konektor optického vstupu OPT. IN
jednotky do optického výstupu vaší televize
(nebo digitálního zařízení apod.).
2
20 Připojení
Prvotní nastavení
funkce pro více pokojů
Při první instalaci produktu MUSICflow si můžete
vybrat ze dvou níže uvedených typů připojení.
2
Kabelové připojení (Síťové
připojení MUSICflow Mesh)
Připojení
Pomocí kabelu LAN připojte reproduktor k
domácímu směrovači.
Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další
zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších
reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně
31.
Instalace aplikace
„Music Flow Player“
Prostřednictvím “App Store”
společnosti Apple nebo “Play Store”
společnosti Google.
1. Klepněte na ikonu Apple „App Store“ nebo
ikonu Google „Play Store“.
2. Zadejte do vyhledávacího pole „Music Flow
Player“ a klepněte na „Search“.
3. V seznamu výsledků hledání ke stažení vyberte
„Music Flow Player“.
,,Poznámka
yy Aplikace Music Flow Player bude dostupná
v následujících verzích:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (nebo novější)
iOS O/S: Ver 6.0 (nebo novější)
yy Na některých zařízeních nemusí aplikace
„Music Flow Player“ fungovat.
Kabel LAN
Bezdrátové připojení
(Standardní bezdrátové
připojení)
Přes QR kód
Instalace aplikace „Music Flow Player“ přes QR kód.
Naskenujte QR kód pomocí skenovací aplikace.
Pokud je kabelové propojení mezi reproduktorem a
domácím směrovačem nedostupné, zařízení nabízí
službu streamování hudby v rámci pokrytí sítě Wi-Fi
domácího směrovače.
Bezdrátově připojte jeden z reproduktorů k
domácímu směrovači.
Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další
zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších
reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně
31.
(Android OS)
Bezdrátový signál
(Apple iOS)
Připojení
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení
připojeno k internetu.
21
3. Pro instalaci reproduktoru, který jste zakoupili,
zvolte [Connect product].
yy Ujistěte se, že vaše chytré zařízení má
aplikaci skenování softwaru. Pokud ji
nemáte, stáhněte si ji z Apple „App Store“
nebo Google „Play Store“.
Spuštění aplikace Music Flow
Player
1. Zkontrolujte obsah, pokud jde o použití a
vyberte [Accept].
Připojení
Při prvním spuštění aplikace Music Flow Player se
na obrazovce zobrazí podmínky používání služby
Chromecast.
2
Viz „Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na
straně 22.
,,Poznámka
Pokud se budete chtít vráti na obrazovku
podmínky použití, tak inicializujte aplikaci
Music Flow Player na menu nastavení chytrého
zařízení.
2. Přečtěte si obsah služby Chromecast a zvolte
[Accept].
22 Připojení
2
Připojení reproduktoru
k domácí síti.
Jednoduché připojení
(nastavení EZ)
Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího
výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo
zapojená do sítě a bez vysokofrekvenčního rušení.
yy Pro jednoduché připojení je potřeba funkční síť
Wi-Fi.
Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému
zařízení.
Příprava
Připojení
yy Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla nainstalována
ve vašem domě pomocí routeru.
yy Ujistěte se, že reproduktor a chytré zařízení jsou
připojeny ke stejnému routeru.
Požadavky
yy Bezdrátový router
yy Chytré zařízení (Android nebo iOS)
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že na bezdrátovém routeru je
aktivován server DHCP.
Příprava
yy Nastavení Bluetooth na vašem chytrém zařízení
musí být zapnuto.
,,Poznámka
yy Jednoduché připojení podporuje Bluetooth,
verze 4.0 (nebo vyšší).
yy Jestliže se na obrazovce nezobrazí okno
jednoduché připojení, zařízení připojte
jiným způsobem. Postupujte podle
„Připojení reproduktoru k síti pomocí
kabelu LAN“ (strana 23) nebo „Připojení
reproduktoru k sítí přes Wi-Fi metodou
nastavení“ (strana 25 nebo strana 28)”
1. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na
tlačítko [Next].
yy Pokud nemůžete připojit reproduktor k
vašemu routeru, přejděte do nastavení
routeru a pak se ujistěte, že není zaškrtnuto
políčko u „Zajistěte, aby se bezdrátoví klienti
vzájemně rozpoznali a měli přístup do vaší
lokální sítě.“.
2. Aplikace vyhledává reproduktor a automaticky
jej připojí, klikněte na tlačítko [Next].
3. Pokud je síťové heslo nastaveno, zobrazí se
Připojení 23
bezpečnostní obrazovka. Napište heslo.
Připojení reproduktoru k síti
pomocí kabelu LAN.
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
2
4. Po napsání hesla klikněte na tlačítko [Next].
LAN
5. Pro dokončení připojení klikněte na tlačítko
[Finish].
Po dokončení se zobrazí obrazovka s připojením
televize. Postupujte podle pokynů uvedených
na obrazovce.
Připojení
Router
24 Připojení
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
5. Zapojte jeden konec kabelu LAN do LAN
portu reproduktoru a druhý konec zapojte do
bezdrátového routeru.
Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane
blikat a zůstane bílý.
2
Připojení
6. Pak na obrazovce zvolte [Next].
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
7. Připojení dokončíte volbou [Finish].
4. Zvolte na obrazovce [Wired connection]
Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro
připojení televizoru.
Připojení 25
(pokud je dostupná aktualizace)
8. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš
reproduktor a poté ji zobrazí.
Připojení reproduktoru k sítí
přes Wi-Fi metodou nastavení
(Android)
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
Prohlédněte si informace o verzi a vyberte
[Next].
,,Poznámka
yy Reproduktor nemůžete používat bez
routeru. Pokud používáte kabelový router,
můžete ovládat reproduktor pomocí
počítačového softwaru Music Flow. (strana
38)
yy Reproduktor a chytré zařízení by měly být
připojeny ke stejnému routeru.
Připojení
Router
2
26 Připojení
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
6. Stiskněte tlačítko
na jednotce. Indikátor LED
začne blikat střídavě bílou a červenou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
2
Připojení
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
8. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se
zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své
heslo.
4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
5. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Připojení 27
9. Pak na obrazovce zvolte [Next].
(pokud je dostupná aktualizace)
11. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš
reproduktor a poté ji zobrazí.
2
Připojení
Prohlédněte si informace o verzi a vyberte
[Next].
,,Poznámka
V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
10. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro
připojení televizoru.
28 Připojení
Připojení reproduktoru k sítí
přes Wi-Fi metodou nastavení
(iOS)
Přehled připojení
2
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
Širokopásmové
služby
Připojení
Router
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
5. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Připojení 29
6. Stiskněte tlačítko
na jednotce. Indikátor
LED začne blikat střídavě bílou a červenou
barvou.
8. Na vašem zařízení iOS přejděte na nastavení iOS
-> nastavení Wi-Fi a zvolte připojit k „MusicFlow_
Setup“.
2
Připojení
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
,,Poznámka
yy Pokud „MusicFlow_Setup“ není na seznamu,
tak vyhledejte vhodné sítě Wi-Fi znovu.
yy Pokud vaše chytré zařízení je připojené k
„MusicFlow_Setup“, tak nemůžete používat
internet.
9. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se
zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své
heslo.
30 Připojení
10. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Poznámky k síťovému připojení:
yy Může se objevit několik problémů ohledně
síťového připojení v průběhu nastavení, které
mohou být vyřešeny resetováním routeru. Po
připojení reproduktoru k domácí síti, rychle
vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel routeru
domácí sítě nebo kabel modemu. Poté zapněte
a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
2
Připojení
11. Pak na obrazovce zvolte [Next].
yy Naše společnost nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli poruchy reproduktoru a/nebo
funkce internetového připojení v průběhu
přenosových chyb/závad spojených s připojením
širokopásmového internetu nebo dalšími
připojenými zařízeními.
yy Bezdrátová síť pracuje na 2,4 GHz rádiových
frekvencích, které jsou také využívány jinými
domácími přístroji jako jsou bezdrátový telefon,
zařízení Bluetooth, mikrovlnná trouba a může
být ovlivněna jejich rušením.
yy Vypněte veškerá nepoužívaná síťová zařízení v
domácí lokální síti. Některá zařízení mohou tvořit
síťová spojení.
yy V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
12. Připojení dokončíte volbou [Complete].
yy V závislosti na vašem domácím síťovém prostředí
a výkonu bezdrátového routeru nemusí fungovat
připojení reproduktoru k bezdrátovému routeru
dobře.
yy K bezdrátovému routeru, který má skryté SSID
nelze reproduktor připojit.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být odpojeno,
pokud zvolíte jinou aplikaci, nebo pokud změníte
nastavení připojeného reproduktoru přes
aplikaci „Music Flow Player“. V takovém případě
zkontrolujte prosím stav připojení.
,,Poznámka
V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
yy I po připojení aplikace Music Flow Player může
být možný výstup hudby z vašeho chytrého
zařízení. V takovém případě vyberte na
obrazovce přehrávání připojený reproduktor.
yy V závislosti na rychlosti sítě nemusí přehrávání
online obsahu správně fungovat.
yy Rušení bezdrátového signálu může vést k
odpojení sítě nebo zastavení přehrávání.
Připojení
yy Pokud restartujete router, musíte vypnout a
znovu zapnout tlačítko napájení reproduktoru.
yy Pokud instalujete nový router, je třeba provést
tovární nastavení a pro reproduktor nastavit
připojení k síti.
yy Jestliže pro název SSID přístupového bodu nebo
bezdrátového směrovače použijete znaky nebo
čísla jiné než anglické abecedy, název se může
zobrazit jinak.
31
Připojení reproduktorů
k domácí síti (dodatek)
Hudbu si můžete vychutnat pomocí několika
reproduktorů a jednoho chytrého zařízení, které
máte.
Požadavky
,,Poznámka
Rušení signálu může vést k zastavení
přehrávání.
Připojení dalšího reproduktoru
k síti pomocí kabelu LAN
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
Router
Reproduktor (přidaný)
Kabel LAN
Reproduktor (hlavní)
2
Připojení
yy Bezdrátový router
yy Chytré zařízení (Android nebo iOS)
yy Další reproduktor
32 Připojení
1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz
„Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně
22.
4. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na
tlačítko [Next].
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music
Flow Player. Klepněte na tlačítko .
2
Připojení
5. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Zvolte na obrazovce [Wired connection]
,,Poznámka
Klepnutím na tlačítko
na obrazovce
[Connected Speakers] můžete přidat další
reproduktor.
Připojení 33
7. Zapojte jeden konec kabelu LAN do
ETHERNETOVÉHO portu reproduktoru a druhý
konec zapojte do bezdrátového routeru.
Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane
blikat a zůstane bílý.
Připojení dalšího reproduktoru
k síti přes Wi-Fi metodou
nastavení
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
2
Kabel LAN
8. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Reproduktor (hlavní)
Reproduktor (přidaný)
9. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Připojení
Router
34 Připojení
1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz
„Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně
22.
4. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music
Flow Player. Klepněte na tlačítko .
2
Připojení
5. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Stiskněte tlačítko ADD na zadní straně
reproduktoru (Přidat). Pak
LED stavu sítě
bude blikat červeně.
,,Poznámka
Klepnutím na tlačítko
na obrazovce
[Connected Speakers] můžete přidat další
reproduktor.
Připojení 35
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Použití zařízení Bridge
Bridge (R1) rozšiřuje možnosti použití
reproduktorů. Když jej budete chtít používat,
zakupte si jej prosím zvlášť.
2
Když nemáte žádný reproduktor s
připojením k routeru pomocí kabelu
Připojení
8. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Použití v roli kořenového
zařízení (kabelové propojení s
domácím směrovačem)
Pokud se domácí směrovač nachází příliš daleko od
reproduktoru, který chcete připojit v bezdrátovém
režimu, pomocí kabelu LAN připojte k domácímu
směrovači zařízení Bridge (R1).
Bridge (R1)
,,Poznámka
Reproduktory nemusí být spojeny, pokud
je vzdálenost mezi Soundbarem (hlavním)
připojeným kabelem LAN a připojeným
reproduktorem (přidaným) příliš velká.
1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení
Bridge (R1) připojte napájecí šňůru a poté ji
zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení Bridge (R1) se rozsvítí
LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení
zvolte aplikaci Music Flow Player.
Klepněte na tlačítko .
36 Připojení
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Připojení dokončíte volbou [Finish].
2
Připojení
4. Na obrazovce vyberte [Bridge] a klepněte na
[Next].
5. Podle návodu v aplikaci Music Flow Player
propojte Bridge (R1) a router LAN kabelem.
Chvíli počkejte, dokud nepřestane blikat LED
dioda stavu sítě
a zůstane bílá.
Bridge (R1)
A potom zvolte [Next].
7. Připojte reproduktory k Bridge (R1).
Postupujte podle “Připojení reproduktorů k
domácí síti (dodatek)” na stránce 30.
Připojení 37
Použití v roli zesilovače
bezdrátové sítě
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
Pokud máte alespoň jeden
reproduktor s připojením k routeru
pomocí kabelu
Pokud chcete rozšířit pokrytí sítě Music Flow Mesh,
do domácí sítě přidejte zařízení Bridge (R1).
2
Připojení
Bridge (R1)
4. Na obrazovce vyberte zařízení Bridge a klepněte
na [Next].
1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení
Bridge (R1) připojte napájecí šňůru a poté ji
zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení Bridge (R1) se rozsvítí
LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení
zvolte aplikaci Music Flow Player.
Klepněte na tlačítko .
5. Zvolte [Wireless connection] a klepněte na
[Next] na obrazovce.
38 Připojení
6. Postupujte podle návodu v aplikaci Music Flow
Player a klepněte na [Next] na obrazovce.
Použití Media Serveru
pro PC
Media server Software umožňuje uživatelům
přístup k audio souborům, které jsou uložené na
mediálním serveru a mohou se z nich těšit na
tomto reproduktoru prostřednictvím domácí sítě.
Před připojením k počítači, abyste si mohli soubor
přehrát, tak by jste si měli Media server Software
nainstalovat na váš počítač.
2
Připojení
,,Poznámka
Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla
nainstalována ve vašem domě pomocí routeru.
7. Připojení dokončíte volbou [Finish].
yy Windows: Music Flow PC Software
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC Software pro
Windows
O Music Flow PC Softwaru
S Music Flow PC Softwarem si můžete užít audio
souborů, které jsou uložené na Media serveru (PC),
prostřednictvím reproduktoru.
8. Připojte reproduktory k Bridge (R1).
Postupujte podle “Připojení reproduktorů k
domácí síti (dodatek)” na stránce 31.
Stáhnout Music Flow PC Software
1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com.
Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho
modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Vyhledejte a stáhněte si soubor „Music Flow PC
Software“.
Instalace Music Flow PC Softwaru.
1. Soubor rozbalte a dvakrát klikněte na
„Setup.exe“, abyste Music Flow PC Software
nainstalovali. Instalace je připravena a objeví se
průvodce instalací.
2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací,
zobrazeného na obrazovce.
3. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko
[Exit].
Připojení 39
,,Poznámka
yy Před instalací softwaru Music Flow na PC
může být vhodné zavřít firewally a antivirové
programy na vašem PC.
yy Music Flow PC Software je přizpůsobená
edice softwaru jen pro sdílení souborů a
složek na tomto reproduktoru.
O Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je software určený
pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových
souborů uložených ve vašem počítači k tomuto
reproduktoru jako media server.
yy Pokud chcete úplné vysvětlení Music
Flow PC Software, tak klikněte na ikonu
označenou otázkou v domovském menu.
Stažení Nero MediaHome Essentials
yy CPU: Intel ® 2,0 GHz nebo AMD Sempron™ 2000
+ procesory
yy Paměť: 1 GB volné paměti RAM
yy Grafická karta: 64 MB video paměti, minimální
rozlišení 1024 x 768 pixelů a nastavení 16 bitové
barvy
1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com.
Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho
modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Najděte a stáhněte soubor „Nero MediaHome 4
Essentials“
Instalace Nero MediaHome
Essentials
yy Volné místo na disku: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
1. Před instalací ukončete všechny spuštěné
programy včetně firewallů a antivirových
programů.
yy Windows ® Media Player ® 11.0 nebo vyšší
yy Síťové prostředí: 100 MB Ethernet, WLAN
2. Dekomprimujte a poklepejte na soubor
NeroMediaHome.dmg. V okně Nero MediaHome
přetáhněte ikonu Nero MediaHome buď do
složky Applications ve stejném okně, nebo do
jiného požadovaného umístění.
Sdílení hudebních souborů
Aby je bylo možné na tomto reproduktoru
přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky
obsahující hudební soubory.
3. Postupujte podle pokynů průvodce instalací,
zobrazeného na obrazovce.
Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených
složek na vašem počítači.
4. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko
[Exit].
1. Dvakrát klikněte na ikonu „Music Flow PC
Software“.
2. Klikněte na ikonu [ ] v pravém horním rohu
obrazovky. Zobrazí se menu nastavení.
3. V menu nastavení klikněte na ikonu [ ] na levé
straně, abyste přešli do menu sdílení souboru.
],
5. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu
sdílených složek.
2
Připojení
Systémové požadavky (Windows PC)
4. V menu sdílení souboru klikněte na ikonu [
abyste otevřeli okno [Browse Folder].
Nero MediaHome 4 Essentials
pro Mac OS
40 Připojení
Systémové požadavky (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow
Leopard)
yy Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
yy Kapacita pevného disku: Pro typickou instalaci
aplikace Nero MediaHome je třeba prostor 200
MB na samostatném pevném disku
yy Paměť: 256 MB RAM
2
Připojení
Sdílení hudebních souborů
Aby je bylo možné na tomto reproduktoru
přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky
obsahující hudební soubory.
Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených
složek na vašem počítači.
1. Poklepejte na ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials“.
2. klikněte nalevo na ikonku [Network] a zadejte
název sítě v poli [Network name]. Vložený název
sítě bude rozpoznán přehrávačem.
3. Klikněte na ikonku [Shares] vlevo.
4. Klikněte na lištu [Local Folders] na obrazovce
[Shares].
5. Klikněte na ikonku [Add] pro otevření okna
[Browse Folder].
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu
sdílených složek.
7. Klikněte na ikonku [Start Server] pro spuštění
serveru.
,,Poznámka
Síťová jednotka nemůže konfigurovat
nastavení sdílené složky.
Obsluha
Poslech hudby s
aplikací Music Flow
Player
41
Přehled nabídky Home
Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém
zařízení. Zobrazí se [Home].
Díky aplikaci Music Flow Player si můžete přehrávat
hudbu v chytrém zařízení.
,,Poznámka
yy Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music
Flow Player, zapněte v postranním menu
[User Guide] v [Settings] > [General].
yy Některý obsah v této části se může v
závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace
Music Flow Player.
3
1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem.
(strana 22)
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte
stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow
Player (strana 20)
a
Tlačítko Menu – Zobrazí pruh s nabídkou na
straně.
b
My Songs – Zobrazí seznam hudby na vašem
telefonu.
c
Streaming Services – Zobrazí online služby.
Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
d Favorites– zobrazí oblíbené písně
e
Most Played – Zobrazí písně, které jste
nejčastěji hráli na tomto reproduktoru.
f My Playlists – Zobrazí seznamy skladeb.
g
Timeline – Zobrazí písně, které jste hráli na
tomto reproduktoru.
h Hledat – Vyhledá hudbu na vašem telefonu.
,,Poznámka
V závislosti na OS vašeho chytrého zařízení,
případně v závislosti na verzi aplikace „Music
Flow Player“, mohou být některé informace v
tomto manuálu nepřesné.
Obsluha
Příprava
42 Obsluha
Úprava seznamu streamingových
online služeb
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
Přehled postranní nabídky
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko
.
2. Klepněte na nabídku [EDIT].
3
Obsluha
3. Zobrazí se postranní nabídka
yy U online služby, kterou chcete zobrazit na
domovské stránce, vyberte zaškrtávací políčko.
a Home – Zobrazí se nabídka Home.
yy Přetáhnutím nahoru nebo dolů změníte její
pořadí.
b
My Phone – Slouží k zobrazení písní na tomto
chytrém zařízení.
yy Klepněte na
c
Music Server – Zobrazuje skladby, které jsou
na připojených zařízení (Server médií).
d
Streaming Services – Zobrazí on-line služby.
Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
e
Chromecast enabled apps – Zobrazí dostupné
aplikace na Chromecastu.
f
Connected Speakers – Slouží k zobrazení
připojených reproduktorů.
g
Add Speaker – Přejde na obrazovku instalace
reproduktoru.
, přidejte online služby.
Používáte-li zařízení se systémem Android,
můžete online služby přidat mezi instalované
aplikace v zařízení. Pokud vyberete přidanou
aplikaci, bude spuštěna během párování funkce
Bluetooth.
Používáte-li zařízení se systémem iOS, měli byste
si po připojení k požadovaným online službám
nastavit připojení Bluetooth sami.
,,Poznámka
Zobrazené streamingové online služby se
mohou lišit podle regionu.
h Settings – Zobrazí nabídku nastavení.
Obsluha 43
Přehrávání skladby
5. Vyberte požadovanou píseň. Pak se vybraná
píseň zobrazí a přehraje.
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko
.
,,Poznámka
4. Vyberte požadované album.
Obsluha
3. Zobrazí se postranní nabídka
Vyberte v postranní nabídce možnost [My
Phone].
Pokud není vybrán žádný reproduktor,
tak se objeví vyskakovací okno s výběrem
reproduktoru. Vyberte požadovaný
reproduktor.
3
44 Obsluha
Správa seznamu skladeb
Přehled přehrávání
Na obrazovce alba klepněte na [ ], abyste vybrali
požadovanou skladbu. Objeví se nabídka.
Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit a nastavit
různé informace.
3
Obsluha
a
Zobrazí se reproduktor, přes který hraje
hudba.
Zobrazí se aktuální přehrávání hudby.
b
- Zopakování požadované položky.
Pokaždé, když na ni kliknete, tak se změní
v pořadí
(Zopakování jednoho) (Zopakování všeho) - (Zopakování
vypnuto).
- Zamíchání hudby ze seznamu. Hudba se
bude přehrávat v náhodném pořadí.
Nastavení přehrávání
a Play next – Výběr hudby k přehrávání.
b Add to queue – Přidá do seznamu fronty.
c
c
Add to playlist – Přidá do požadovaného
seznamu skladeb.
,,Poznámka
V závislosti na vašem bezdrátovém prostředí
nemusí přehrávání skladby pomocí
reproduktoru fungovat hladce.
- Nastavení hlasitosti.
- Pozastavení přehrávání.
/ - Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
- Nastavení zvukového efektu
Klepněte na tlačítko
volby.
d
e
, aby se zobrazily různé
- Uložení hudby do [Favorites]. [Favorites]
naleznete na kartě [Home]
- Přidání hudby do [My Playlist].
- Upraví aktuální seznam skladeb.
- Vybere reproduktor pro přehrávání.
- Zobrazí nabídku hudby.
,,Poznámka
Pomocí
můžete ovládat hlasitost každé
skupiny reproduktorů a změnit jejich kanál na
[Surround], [Left] nebo [Right]. (Strana 46)
Obsluha 45
Volba zvukového efektu
Tento reproduktor má řadu přednastavených
prostorových zvukových polí. Požadovaný zvukový
režim vyberete stisknutím tlačítka [ ].
V závislosti na zdroji zvuku a zvukových efektech
se na displeji mohou zobrazovat jiné položky pro
ekvalizér.
1. Během přehrávání, klepněte na tlačítko [
je uvedeno níže.
] , jak
Zvukový
efekt
Popis
Standard
Můžete si vychutnávat
optimalizovaný zvuk.
Music
Poslech komfortního a přírodního
zvuku.
Cinema
Můžete si vychutnat bohatší a
filmovější prostorový zvuk.
Flat
Zajišťuje vyváženou reprodukci
zvuku.
Boost
Zesiluje průměrný rozsah zvuku
pro ozvučení.
Treble / Bass
Zesiluje výšky a hloubky.
yy Pokud přehrává skladby pomocí
reproduktoru chytrého zařízení, tak zvukový
ekvalizér není podporován.
yy Požadovaný zvukový režim můžete vybrat
pomocí tlačítka SOUND EFFECT na
dálkovém ovládání.
2. Klepněte na tlačítko A nebo D.
yy V některých režimech prostorového zvuku
neprodukují některé reproduktory žádný
nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato
vlastnost závisí na režimu prostorového
zvuku a zdroji zvuku.
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového módu. Někdy je toto
nutné provést i po změně zvukového
souboru.
Můžete vybrat různé zvukové efekty.
3
Obsluha
,,Poznámka
46 Obsluha
Různé způsoby
poslechu hudby.
Existuje více různých způsobů, jak poslouchat
hudbu: skupinové přehrávání, přehrávání
prostorového zvuku a nepřerušované přehrávání.
,,Poznámka
3
Přehrávání ve skupině
Můžete seskupit několik reproduktorů zapojených
do aplikaci Music Flow Player a přehrávat stejnou
hudbu ve všech reproduktorech, které jsou
zapojené ve stejné skupině.
1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player
vyberte [Connected Speakers].
Obsluha
Pokud chcete používat přehrávání ve
skupině a přehrávání s prostorovým zvukem,
doporučujeme, aby alespoň jeden reproduktor
byl připojen pomocí kabelu LAN. Chceteli změnit nastavení připojení reproduktoru
poté, co byly bezdrátově připojeny všechny
reproduktory, všechny je resetujte a po
připojení reproduktoru je zase všechny
připojte.
V případě bezdrátového připojení
závisí plynulost přehrávání na umístění
instalovaného reproduktoru. Neinstalujte
reproduktory daleko od routeru. Chcete-li
si vychutnat nepřerušovaný poslech všech
reproduktorů nebo bezdrátový prostorový
poslech, doporučujeme použít směrovač s
podporou 802.11n. V tom případě nastavte
režim zabezpečení směrovače na OPEN nebo
AES.
2. Připojte objevené reproduktory.
Vyberte [ ] na reproduktoru skladbu, kterou na
něm chcete přehrát.
Obsluha 47
3. Objeví se možnost seskupení.
Klikněte na zaškrtávací políčko, abyste vybrali
reproduktor, který chcete, aby hrál. Pak zvolte
[OK].
Režim s prostorovým zvukem
(Režim domácího kina)
Pokud chcete využívat systém domácího kina,
jednoduše přidejte soundbar LG MUSICflow do
své sítě a synchronizujte jej s reproduktory LG
MUSICflow.
1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player
vyberte [Connected Speakers].
3
Obsluha
4. Reproduktory jsou připraveny k přehrávání ve
skupině.
2. Připojte objevené reproduktory.
Zvolte na reproduktoru [ ].
,,Poznámka
yy Pokud nejsou reproduktory seskupeny,
můžete si užívat různou hudbu v
jednotlivých reproduktorech.
yy Pro plynulé přehrávání se doporučuje
připojit méně než 5 zařízení.
yy Slabý signál způsobený velkou vzdáleností
mezi reproduktory a bezdrátovým
směrovačem a interferencí signálu může
vést k poruchám v přehrávání.
yy V závislosti na vašem bezdrátovém
prostředí, může být seskupení rozbito.
yy Pro nepřerušovaný poslech všech
reproduktorů se doporučuje zvolit jako hlavní
reproduktor ten, který je připojen pomocí LAN
kabelu. Nastavíte-li jako hlavní reproduktor
ten, který je připojen bezdrátově, umístěte
ho blíže k reproduktoru, který je připojen
prostřednictvím kabelu.
48 Obsluha
3. Objeví se volba prostorového prostředí.
Vyberte levý a pravý reproduktor klepnutím na
připojené reproduktory. Pak zvolte [OK].
,,Poznámka
yy Doporučujeme k přehrávání prostorového
zvuku používat stejný model reproduktorů.
yy Slabý signál způsobený velkou vzdáleností
mezi reproduktory a bezdrátovým
směrovačem a interferencí signálu může
vést k poruchám v přehrávání.
yy V závislosti na vašem bezdrátovém
prostředí, může být seskupení rozbito.
yy Pro nepřerušované přehrávání se
doporučuje zvolit jako hlavní reproduktor
ten, který je připojen pomocí LAN kabelu.
Nastavíte-li jako hlavní reproduktor ten,
který je připojen bezdrátově, umístěte
ho blíže k reproduktoru, který je připojen
prostřednictvím kabelu.
3
Obsluha
4. Reproduktory jsou připraveny k prostorovému
přehrávání.
yy Abyste si mohli užívat systém domácího
kina bez aplikace Music Flow Player,
postupujte podle následujících kroků.
1. Zapojte soundbar
2. Připojte Soundbar k domácí síti
(kabelové nebo bezdrátové).
3. Zapojte zadní reproduktory.
4. Přidejte zadní reproduktory do domácí
sítě (kabelové či bezdrátové).
5. Stiskněte tlačítko
(Přidat) na
reproduktoru.
Soundbar vydá zvukový signál a v okně
displeje se zobrazí [HOME CINEMA
READY].
6. Stiskněte tlačítko
(Přidat) na levém
zadním reproduktoru a počkejte několik
vteřin.
7. Po připojení levého zadního
reproduktoru stiskněte
(Přidat) na
pravém zadním reproduktoru.
yy Během konfigurace režimu domácího kina
s okolními zařízeními aktualizuje poslední
verzi pro reproduktory.
yy Máte-li potíže se zapojením reproduktorů,
zkontrolujte jejich síťová připojení. Pokud
nebudou reproduktory připojené k
domácí síti, vyhledejte kapitolu „Připojení
reproduktorů k domácí síti“.
Obsluha 49
Souvislé přehrávání
Můžete snadno změnit přehrávání reproduktoru z
vašeho chytrého zařízení nebo reproduktoru na jiný
reproduktor bez přerušení.
Změna přehrávání reproduktoru z
chytrého zařízení na reproduktor
Abyste mohli používat souvislé přehrávání, musíte
aktivovat (On) funkci Auto Music Play. (Strana 54)
,,Poznámka
yy Reproduktor není podporován, pokud
se svým chytrým zařízením vyjdete ven z
domu.
yy Funkce Wi-Fi musí být na chytrém zařízení
zapnutá.
yy Pokud je zdrojem Portable In a Bluetooth,
tak není podporováno souvislé přehrávání.
(Mediální server a on-line streamovací
služby jsou podporovány).
yy Při bezproblémovém přehrávání každý
reproduktor zachovává stávající hodnotu
hlasitosti. Pokud z reproduktoru během
přehrávání nevychází žádný zvuk, ověřte,
zda není hlasitost zvoleného reproduktoru
nastavena na hodnotu 0.
1. Pokud chytré zařízení přehrává hudbu, která je
přenášena zvenčí do místnosti, kde je připojený
reproduktor, objeví se na chytrém zařízení
vyskakovací okno, které se vás zeptá, přes který
reproduktor chcete hudbu přehrát.
2. Vyberte reproduktor ze seznamu ve
vyskakovacím oknu a hudba, kterou právě
posloucháte, bude hrát bez přerušení přes
reproduktor.
Obsluha
yy Pokud posloucháte hudbu ze streamingové
online služby, hudba se přehraje od začátku.
3
50 Obsluha
Nastavení
reproduktoru s aplikací
Music Flow Player
Díky aplikaci Music Flow Player si můžete nastavit
připojený reproduktor ve svém chytrém zařízení.
,,Poznámka
yy Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music
Flow Player, zapněte v postranním menu
[User Guide] v [Settings] > [General].
3
yy Některý obsah v této části se může v
závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace
Music Flow Player.
a
General – Nastavení pro snadnější použití
reproduktoru.
b
Speakers – Slouží k nastavení připojených
reproduktorů.
c
Alarms/Sleep Timer – Probuzení a vypnutí
reproduktoru v určeném čase
d
Account Management – Řídí funkci online
streamování.
e Time zone – Nastaví časové pásmo.
f
Advanced settings – Zobrazí nabídku
pokročilých nastavení. (strana 53)
g Chromecast – Zobrazí nabídku Chromecastu.
Obsluha
h
Version Info. – Aktualizuje reproduktor na
novější verzi.
Příprava
i
Open source licence – Zobrazí upozornění k
open-source softwaru LGE.
1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem.
(strana 22)
Nabídka [General]
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte
stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow
Player (strana 20)
Nastavení pro snadnější použití reproduktoru.
Přehled nastavení nabídky
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení.
2. Vyberte v postranní nabídce [Settings].
Lock Screen Setting (pouze Android)
Tato funkce umožňuje zobrazit Music Flow Player
na zamknuté obrazovce. (Nastavení zamknuté
obrazovky je ve výchozím nastavení [ON].)
,,Poznámka
[Lock Screen Setting] se může lišit v závislosti
na verzi aplikace Music Flow Player ve verzii
Android.
User Guide
Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání
podle pokynů v nabídce.
Gesture
Když je funkce zapnutá, můžete snadno pokračovat
v přehrávání hudby jednoduše tím, že zatřesete
mobilním telefonem.
Obsluha
Nabídka [Speakers]
Můžete nastavit reproduktory připojené k síti.
51
a Rename – Přejmenuje reproduktor.
b
Speaker LED – Zapne nebo vypne LED
indikátor reproduktoru.
c IP Info. – Zobrazí IP adresu reproduktoru.
Compressed sound transmission –
d Kompresi zdroje audia nastavte podle stavu
sítě.
e
DRC – Slouží k zapnutí/vypnutí funkce DRC.
(strana 58)
f Night – Slouží k zapnutí funkce režimu Noc.
g
Auto Volume On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Volume. (strana 60)
h
AV Sync – Slouží k nastavení synchronizace
zvuku a obrazu. (strana 58)
3
i
Woofer level – Slouží k nastavení úrovně
basového reproduktoru. (strana 60)
j
Auto Display On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Display.
Obsluha
k
Auto Power On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Power. (strana 59)
Bluetooth standby mode – Slouží k zapnutí
l nebo vypnutí pohotovostního režimu
Bluetooth.
Connect SoundBar and TV – Průvodce
m připojením k televizoru. (pomocí optického
kabelu (strana 14) nebo HDMI (strana 15))
Using the TV remote control - Nastavte
n některé funkce této jednotky prostřednictvím
dálkového televizního ovladače. (strana 58)
o Initialize – Slouží k resetování reproduktoru.
p
System version – Zobrazuje aktuální verzi
systému.
Share usage data – Zvolte si, zda chcete
q posílat data o používání Chromecastu a zprávy
o selhání do Googlu.
Learn about Chromecast built-in Privacy
r – Zobrazí politiku ochrany soukromí u
Chromecastu.
52 Obsluha
Nabídka [Alarms/Sleep Timer]
Nabídka [Account management]
Zapnutí a vypnutí reproduktoru v určeném čase
Řídí funkci online streamování.
Alarms
Nabídka [Time Zone]
Reproduktor vám dá vědět, až nastane nastavený
čas.
Odstranění vybraného budíku.
Umožňuje použít čas sítě.
Přidání nového budíku.
Set Time Zone
Sleep Timer
Nastavení času pro automatické vypnutí
reproduktoru.
3
Automatic Time zone
Obsluha
1. V nabídce [Alarms/Sleep Timer] si vyberte
reproduktor, u kterého chcete nastavit časovač
na [Sleep Timer].
2. Nastavení požadovaného časovače na
vybraném reproduktoru.
Pokud zrušíte výběr položky [Automatic Time zone],
můžete jej vybrat sami.
Obsluha 53
Nabídka [Advanced Settings]
Mesh Network Channel
Není-li normální přehrávání či přehrávání ve skupině
prostřednictvím zapojení několika reproduktorů,
včetně bezdrátového reproduktoru, plynulé, zkuste
docílit zrychlení sítě změnou volby Mesh Network
Channel.
1. Vyberte možnost [Settings] -> [Advanced
Settings].
,,Poznámka
yy V průběhu změny kanálu dojde k
dočasnému odpojení reproduktoru.
yy Pokud jste kanál změnili v době, kdy byl
reproduktor vypnutý, zapněte jej a znovu jej
přidejte.
yy Není-li reproduktor po změně kanálu
připojen k síti, znovu jej přidejte.
Mesh Network direct connection
(pouze Android)
Chytré zařízení můžete přímo propojit s
reproduktory, pokud jsou připojené do domácí sítě.
2. Vyberte možnost [Mesh Network Channel].
Nyní jsou zobrazeny údaje o používaném
kanálu.
3. Vyberte nový kanál.
4. Údaje o kanálu se aktualizují na vybraný kanál.
3
Obsluha
Pokud je vaše chytré zařízení v pozici, ze které
se nemůže připojit k domácí síti, vyberte
nejbližší reproduktor z nabídky [Mesh Network
direct connection] a připojte chytré zařízení k
reproduktoru.
54 Obsluha
Auto Music Play
Sensitivity Settings
K dispozici máte možnost provedení snadné
změny reprodukčního zařízení z chytrého zařízení
nebo reproduktoru na jiný reproduktor, a to tak,
že přiblížíte chytré zařízení k požadovanému
reproduktoru.
Úpravou citlivosti rozhraní Bluetooth(BLE) nastaví
provozní vzdálenost volby Automatické přehrání
hudby mezi reproduktorem a chytrým zařízením.
yy Vaše chytré zařízení by mělo podporovat funkci
Bluetooth (BLE).
yy Tato funkce se odvíjí od možností chytrého
zařízení a stavu Wi-Fi sítě.
yy V aplikaci Music Flow by mělo dojít k zapnutí
volby Auto Music Play.
3
yy Tato funkce může mít za následek vyšší spotřebu
baterie.
Obsluha
1. V nabídce pokročilého nastavení v aplikaci
Music Flow zapněte možnost [Auto Music Play].
2. Umístěte své chytré zařízení k zařízení LG Music
Flow asi na 1 sekundu.
-- Umístěte své chytré zařízení dostatečně blízko
ke štítku na reproduktoru. Doporučuje se
dodržovat odstup asi 5 cm.
-- Nastavte posuvník do pozice [Close], tedy
nejvíce vlevo.
-- Pomalu suňte posuvník doprava, dokud se
nezobrazí upozornění.
,,Poznámka
yy Chytré zařízení by mělo podporovat
nízkoenergetické Bluetooth (BLE).
yy Parametry podpory BLE v případě Androidu
se mohou v závislosti na výrobci lišit.
yy Podporovaná verze operačního systému
Zařízení
O/S
Android
Android 4.3 (nebo novější)
Apple
iOS 7.1.2 (nebo novější)
Obsluha 55
Nabídka [Chromecast]
2. Spustí aktualizaci softwaru.
Learn how to cast
Ukazuje, jak používat Chromecast.
Chromecast enabled apps
Zobrazuje dostupné aplikace v Chromecastu.
Cast Groups
Pro zobrazení zvolené informace si zvolte [Learn
about Cast Groups] nebo [How to cast to a group].
,,Poznámka
Chromecast built-in open legal
documents
Volbami [Google Terms of Service], [Google Privacy
Policy] nebo [Open source licenses] zobrazíte
vybrané informace.
[Version Info.] Nabídka
Aktualizuje reproduktor na novější verzi.
App version info.
Zobrazuje aktuální verzi aplikace.
Device version info.
Aktualizace nejnovější verze firmwaru pro
reproduktor.
1. Najděte reproduktory, které je potřeba
aktualizovat, a klepněte na tlačítko [ ].
Nabídka [Open source
licenses]
Zobrazí zprávu LGE Open Source Software Notice.
3
Obsluha
Chcete-li použít “Cast Groups”, nainstalujte si
aplikaci Google Home. Stáhněte si aplikaci z
“App Store” společnosti Apple nebo z “Play
Store” společnosti Google.
56 Obsluha
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
1. Pomocí tlačítka FUNC na dálkovém ovládání
vyberte funkci Bluetooth nebo pomocí tlačítka
F na přístroji, dokud se funkce nevybere.
V okně zobrazení se objeví hláška „BT“ a
následně „BT READY“.
O technologii Bluetooth
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto reproduktoru
na vašem zařízení Bluetooth, se může na displeji
zařízení Bluetooth, v závislosti na typu zařízení
Bluetooth, objevit seznam nalezených zařízení.
Váš reproduktor se zobrazí jako „Music Flow HS6
(XX:XX)“.
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno
jinými elektronickými vlnami nebo připojením
Bluetooth v ostatních místnostech.
3
Obsluha
Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce
Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení: zařízení Android, zařízení iOS
Profily Bluetooth
Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily. Tento reproduktor je kompatibilní s
následujícími profily:
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Poslech hudby z Bluetooth
zařízení
Předtím, než začnete proces párování, se ujistěte,
že je na vašem chytrém zařízení zapnuta funkce
Bluetooth. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
3. Vyberte „Music Flow HS6 (XX:XX)“.
,,Poznámka
yy XX:XX znamená poslední čtyři čísla
adresy. Např. když je adresa Bluetooth
zařízení 9C:02:98:4A:BC, na vašem
Bluetooth zařízení uvidíte „Music Flow
HS6 (XX:XX)“.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
se některá zařízení párují různým
způsobem. Je-li požadován, zadejte kód
PIN (0000).
4. Pokud se tento přístroj úspěšně spojí se
zařízením Bluetooth, objeví se na displeji
„PAIRED“.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, více informací naleznete v
uživatelské příručce vašeho Bluetooth zařízení.
Podle úrovně hlasitosti zařízení Bluetooth bude
upravena hlasitost zařízení Bluetooth.
Obsluha 57
,,Poznámka
yy Technologie Bluetooth® vyžaduje, aby byly
přístroj i zařízení Bluetooth při vytváření
připojení co nejblíže u sebe a tuto
vzdálenost pak musíte udržovat.
V níže uvedeném případě se pak mohou
vyskytnout potíže:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
Funkce NFC pro snadné
párování (Pouze Android)
Můžete propojit funkci NFC se zařízením se
systémem android s reproduktorem s funkcí
Bluetooth.
1. Aktivuje schopnost funkce NFC komunikovat ve
vašem zařízení android, které má tuto funkci.
2. Reproduktor zapnete pomocí 1 na dálkovém
ovládání nebo pomocí 1/! na reproduktoru.
3. Dotkněte se zadní částí svého chytrého zařízení
s podporou funkce NFC značky
na dálkovém
ovládání.
yy Tento přístroj podporuje automatické
párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje
v následujícím případě:
3
Obsluha
-- Po restartování tohoto přístroje.
-- Pokud tuto jednotku sami odpojíte.
-- Pokud tuto jednotku odpojíte pomocí
připojeného zařízení s rozhraním
Bluetooth.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení
rušeno jinými elektronickými vlnami.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Párování je omezeno na „jedno“ zařízení
Bluetooth®. Vícenásobné párování není
podporováno.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Technologii Bluetooth® můžete využít
například s telefonem, MP3 přehrávačem,
notebookem atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou
a zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se
Bluetooth® zařízení od jednotky vzdálí,
spojení Bluetooth® se přeruší.
yy Dojde-li ke zrušení připojení Bluetooth®,
připojte zařízení Bluetooth® znovu.
yy Není-li zařízení Bluetooth® připojeno, objeví
se v okně zobrazení hláška „BT READY“.
4. Vyberte požadovanou skladbu ze seznamu
skladeb na vašem chytrém zařízení a vybraná
skladba se bude přehrávat.
,,Poznámka
yy Funkce NFC není podporována iOS.
yy Funkce NFC je postavena pro zařízení
Android s operačním systémem Android O/
S 4.1.2 nebo novější.
yy Musíte aktivovat funkci NFC ve svém
chytrém zařízení (Android).
yy V závislosti na výrobcích funkce NFC v
zařízení Androidu a jejich druhů, zařízení s
funkcí NFC nemusí fungovat.
yy Je-li obrazovka vašeho zařízení s funkcí NFC
zamčená, tak nelze funkci NFC načíst.
yy Pokud vaše zařízení je pokryté chromem,
tak funkce NFC není k dispozici. V závislosti
na materiálu nebo tloušťce telefonu, funkce
NFC nemusí být dobře načtena.
yy Pokud si užíváte hudby s aplikací Music Flow
Player, tak souvislé přehrávání je aktivováno
místo párování Bluetooth.
58 Obsluha
Jiné operace
Dočasné vypnutí zvuku
DRC (Kontrola dynamického
rozsahu)
Přístroj můžete například před přijmutím příchozího
volání na mobilním telefonu ztlumit; během
ztlumení na displeji objeví „MUTE“.
Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze
Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí DRC.
Chcete-li ztlumení zrušit, opět na dálkovém
ovládači zmáčkněte (Ztišit) nebo změňte úroveň
hlasitosti.
Ke ztlumení zvuku přístroje stiskněte tlačítko
(Ztišit).
AV Sync
Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk
a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce
nastavit prodlevu.
3
Zobrazení informací o zdroji
vstupu.
Obsluha
1. Stiskněte AV SYNC.
Stisknutím tlačítka INFO si můžete zobrazit různé
údaje o zdroji vstupu.
2. K řízení času použijte C/V. Lze jej nastavit
v rozmezí od 0 do 300 ms.
OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE: Formát audia, kanál
audia
Používání dálkového
televizního ovládání
Nastavení časovaného vypínání
Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým
televizním ovládáním, a to dokonce od jiného
výrobce.
Mezi funkce, které lze ovládat, patří zesilování/
zeslabování zvuku a ztlumení.
Přidržte na dálkovém ovládání po dobu asi 3
sekund tlačítko (INFO). Objeví se zpráva „ON - TV
REMOTE“ a jednotku můžete začít ovládat pomocí
dálkového ovládání k televizi.
Stav funkce můžete zkontrolovat stiskem a
podržením tlačítka INFO.
Tuto funkci vypnete podržením tlačítka INFO a jeho
opětovným stiskem po zobrazení zprávy „ON - TV
REMOTE“.
,,Poznámka
yy Podporované značky televizí
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Přesvědčte se, že je výstup na televizi
nastaven na [External speaker].
yy U některých ovladačů tato funkce nemusí
dobře fungovat.
yy Tato funkce nemusí fungovat správně,
pokud budou zapnuty některé ovládací
funkce TV, například HDMI CEC, SIMPLINK a
LG Sound Sync.
Tato jednotka se po stanoveném čase sama vypne.
Opakovaným mačkáním tlačítka SLEEP můžete
nastavit prodlevu vypnutí mezi 10 a 180 minutami.
Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítko
SLEEP.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, stiskněte
opakovaně SLEEP, dokud se na displeji nezobrazí
„SLEEP 10“, a poté stiskněte SLEEP znovu, zatímco
je zobrazen nápis „SLEEP 10“.
,,Poznámka
Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji. Stiskněte SLEEP a v zobrazovacím
okně se objeví zbývající čas.
Obsluha 59
Automatické vypnutí
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie.
Také se vypne po šesti hodinách v případě, že je
hlavní přístroj připojen k zařízení pomocí vstupu
přenosného zařízení.
AUTO POWER VYPNUTÍ/
ZAPNUTÍ
Jednotka se automaticky zapíná a vypíná pomocí
optického vstupu.
Když zapnete TV nebo externí zařízení připojené
k této jednotce, jednotka rozpozná vstupní signál
a vybere optickou funkci. Uslyšíte zvuk ze svého
zařízení.
Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí
tlačítka AUTO POWER.
,,Poznámka
yy Po zapnutí jednotky pomocí funkce AUTO
POWER bude po určité době bez signálu z
externího zařízení automaticky vypnuta.
yy Vypnete-li přístroj přímo, nebude možné
provést automatické zapnutí pomocí funkce
AUTO POWER. Přístroj lze však zapnout
pomocí funkce AUTO POWER, pokud
optický signál dorazí po 5 sekundách bez
signálu.
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy Chcete-li použít AUTO POWER, SIMPLINK
musí být vypnutý. Zapnutí/vypnutí SIMPLINK
trvá asi 30 sekund.
3
Obsluha
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z televize, která je připojena
pomocí funkce LG Sound Sync (opticky).
60 Obsluha
Nastavení zvuku
Automatické nastavení
hlasitosti
Tento přístroj podporuje funkci automatického
nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která
automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte
tlačítko AUTO VOL na dálkovém ovládání. Tak se
můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.
3
Tuto funkci zrušíte opětovným stiskem tlačítka po
zobrazení zprávy „ON“.
Obsluha
Nastavte výšky/hloubky/
subwoofer
Hlasitost výšek, hloubek a subwooferu můžete
nastavit dle své libosti.
TREBLE/BASS: -5 dB až 5 dB
SUBWF (subwoofer): -20 dB až 6 dB
Pohotovostní režim
Reproduktor se přepne do pohotovostního režimu,
pokud se nepřehrává žádná hudba nebo není
stisknuté žádné ovládací tlačítko.
Pohotovostní režim
Možnost 1.
Pokud je síť odpojena, nepřehrává se hudba a po
dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka,
reproduktor se přepne do pohotovostního režimu.
Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD BYE“ a
indikátor LED na jednotce zčervená.
Možnost 2.
Pokud na přístroji přidržíte tlačítko 1/! nebo
na dálkovém ovládání 1 asi po dobu 3 sekund,
dojde k přepnutí reproduktoru do pohotovostního
režimu. Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD
BYE“ a indikátor LED na jednotce zčervená.
1. Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte
buď možnost TREBLE, BASS, nebo SUBWF
(subwoofer).
Pohotovostní režim sítě
2. Pomocí tlačítek VOL o/p pak nastavte
hlasitost.
Pokud je síť připojena, ale nepřehrává se hudba a
po dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka,
reproduktor se přepne do pohotovostního režimu.
Indikátor LEDna jednotce poté bude tlumeně bílý.
Možnost 1.
Možnost 2.
Pokud stisknete 1/! na přístroji nebo 1 na
dálkovém ovládání dojde k přepnutí do síťového
pohotovostního režimu. Indikátor LEDna jednotce
poté bude tlumeně bílý.
,,Poznámka
Pokud v pohotovostním režimu sítě stisknete
tlačítko 1/!, přehraje se aktuální seznam
skladeb.
Obsluha
Pohotovostní režim Bluetooth
Je-li pohotovostní režim Bluetooth zapnut,
reproduktor se při vypnutí přepne do
pohotovostního režimu Bluetooth.
Pokud v pohotovostním režimu Bluetooth zapnete
hlavní jednotku, Bluetooth a LG TV se budou moci
připojit i v případě, že není připojena síť.
,,Poznámka
yy Nastavte hlasitost hlavní jednotky na
minimum. A potom na dobu asi 3 sekund
podržte tlačítko VOL - a DRC na dálkovém
ovládání. Reproduktor se přepne do
pohotovostního režimu Bluetooth.
yy Chcete-li tuto funkci použít, musíte zapnout
funkci AUTO POWER.
Resetujte reproduktor
Pokud reproduktor není zapnutý nebo nereaguje,
tak ho resetujte.
Resetování reproduktoru
, dokud
yy Stiskněte a podržte tlačítko
neuslyšíte jedno pípnutí. Na obrazovce se
objeví „DISABLED“. Pak jsou deaktivovány
všechny bezdrátové porty a vymažou se uložené
informace o bezdrátové síti.
a držte jej stisknuté,
yy Stiskněte tlačítko
dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Na obrazovce se
objeví „RESET1“. Reproduktor můžete resetovat
na původní tovární nastavení.
3
Obsluha
yy Pokud přístroj vypnete s navolenou funkcí
Wi-Fi, nebude pohotovostní režim Bluetooth
fungovat.
61
62 Odstraňování závad
Odstraňování potíží
Obecné
Symptomy
Příčina a řešení
Přístroj nepracuje
správně.
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (televize,
subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení
(televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste
znovu připojit.
Tlačítko Power nezapne
přístroj.
Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
Funkce nefunguje, pokud
je tlačítko stisknuté.
Je ve vzduchu statická elektřina?
Není slyšet žádný zvuk.
Není hlasitost nastavena na minimum?
4
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
yy Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte.
yy Upravte hlasitost.
Odstraňování závad
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení
Bluetooth atd.), nastavte hlasitost zařízení.
Je funkce ztišení zapnuta?
yy Funkci ztišení zrušíte stiskem tlačítka
nebo úpravou úrovně hlasitosti.
Je funkce správně vybrána?
yy Zkontrolujte zdroj vstupu a vyberte správný zdroj vstupu.
Subwoofer je beze zvuku. Je subwoofer zapojen do zásuvky?
yy Zapojte síťový kabel subwooferu do zásuvky ve zdi.
Není přerušeno spárování mezi přístrojem a subwooferem?
yy Propojte přístroj a subwoofer. (Viz strana 12.)
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
Není dálkové ovládání od přístroje příliš daleko?
yy Dálkové ovládání obsluhujte v max. vzdálenosti 7 m.
Nenachází se mezi dálkovým ovládáním a přístrojem překážka?
yy Odstraňte překážku.
Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité?
yy Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER
nepracuje.
yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray
přehrávač nebo zařízení Bluetooth.
yy Zkontrolujte stav funkce SIMPLINK a vypněte ji.
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync zvuku
nefunguje.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení vaší televize a tohoto přístroje.
Odstraňování závad 63
Symptomy
Příčina a řešení
Máte-li pocit, že zvuk na
výstupu je příliš tichý.
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.
yy Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového
ovládání.
yy S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizi změňte nastavení
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení televize hodnoty [PCM] na [AUTO]
nebo [BITSTREAM].
yy S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na
[PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].
yy Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].
Síť
Symptomy
Příčina a řešení
Servery médií nejsou
zobrazeny v seznamu
zařízení.
yy Na vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software. Vypněte
firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na vašem média serveru.
Music Flow Player
nefunguje správně.
Je Music Flow Player zapojen do zásuvky?
yy Ujistěte se, že reproduktor je připojen ke stejné lokální síti jako váš media
server.
yy Zapojte Music Flow Player do zásuvky.
Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a k Music Flow
Playeru?
yy Připojte kabel LAN k portu Ethernet na zadní straně Music Flow Playeru a k
bezdrátovému routeru.
Pokud je Music Flow Player zapojen do zásuvky, ukazuje LED Music Flow
Playeru, že funguje správně?
yy Pokud při zapojení přehrávače Music Flow Player zaznamenáte potíže,
zkuste reproduktor přesunout blíže k bezdrátovému routeru či přehrávači
Music Flow Player.
Pokud restartujete router?
yy Musíte vypnout a znovu zapnout napájení reproduktoru.
Pokud instalujete nový router.
yy Musíte provést tovární nastavení a nastavit síťové připojení pro reproduktor.
4
Odstraňování závad
Nelze připojit
Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích spotřebičů,
reproduktor k domácí síti. které používají rádiové frekvence. Reproduktor udržujte v dostatečné
vzdálenosti od nich.
64 Odstraňování závad
Aplikace a PC software
Symptomy
Příčina a řešení
Aplikace Music Flow
Player nefunguje
správně.
Vyskytuje se při přístupu k aplikaci chyba?
yy Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je s aplikací kompatibilní.
yy Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Music Flow Player.
yy Ujistěte se, že máte LED na přední straně reproduktoru změnila svoji barvu
z červené na bílou
Music Flow PC Software
nefunguje správně.
Je firewall na vašem PC nebo Mac nastaven správně?
yy Vypněte všechny firewally a zkuste se připojit znovu. Viz návod k obsluze
nebo webové stránky vašeho firewallu.
Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a vašemu PC nebo
Mac?
yy Zajistěte, aby reproduktor a váš PC nebo Mac byly správně připojeny k
místní síti a měly přístup k internetu.
4
yy Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích
spotřebičů, které používají rádiové frekvence. Přesuňte reproduktor a váš
PC nebo Mac z jejich dosahu.
Odstraňování závad
Dodatek 65
Požadavky na soubory
Dostupné přípony souborů: „.mp3“, „.wma“, „.flac“,
„.m4a“, „.aac“, „.ogg“, „.wav“
Vzorkovací frekvence: od 32 do 48 kHz (mp3,
wma), až do 192 kHz/24 bit (flac)
Přenosová rychlost: až 320 kbps (mp3, wma)
yy Požadavky souborů nejsou vždy kompatibilní.
Mohou existovat určitá omezení u vlastností
souboru a dostupnosti média serveru.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé soubory
wav.
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou
registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
použití takovýchto ochranných známek ze
strany společnosti LG Electronics je povoleno na
základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných majitelů.”
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé nahrané
soubory DRM.
Obchodní známky a
licence
Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
5
Dodatek
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a znak dvojitého D jsou
obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
Více údajů o DTS patentech získáte na http://
patents.dts.com. Vyrobeno dle licence z DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS a Symbol
jsou společně registrovanými obchodními
známkami a DTS Digital Surround je obchodní
známkou DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
66 Dodatek
Specifikace
Obecně (MUSICFLOWHS6)
Požadavky na AC adaptér
Vstup
100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Výstup
25 V 0 2 A
30 W
Spotřeba energie
Pohotovostní režim na síti : 5,7 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)
(1020 x 42 x 82) mm (S podstavcem)
Čistá hmotnost (Přibl.)
2,0 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
5
OPTICAL IN
3 V (p-p), optický konektor x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack) x 1
HDMI IN
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Zesilovač
Dodatek
Celkem
320 W
Přední
40 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)
Okolní
40 W x 2 (8 Ω při 1 kHz)
Sub-basový reproduktor
160 W (3 Ω při 80 Hz)
THD
10 %
Bezdrátový basový reproduktor (S65A1-D)
Požadavky na příkon
Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Příkon
40 W
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Impedance
3Ω
Jmenovitý příkon
160 W
Maximální příkon
320 W
Rozměry (Š x V x H)
(178 x 378 x 437) mm
Čistá hmotnost (Přibl.)
9 kg
Dodatek 67
Systém
ETHERNET (LAN) port
Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezdrátový LAN (vnitřní anténa)
Integrovaný bezdrátový přístup k síti IEEE 802,11n (Draft 2,0),
který je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 802,11a/b/g/n
Bluetooth
Verze
4,0
Kodek
SBC
yy Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
5
Dodatek
68 Dodatek
Manipulace s
reproduktorem
Při přepravě reproduktoru
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete reproduktor přepravit,
tak ho pro maximální ochranu zabalte tak, jak byl
původně zabalen v továrně.
Udržujte povrch přístroje čistý
yy Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru těkavé
kapaliny, jako insekticidní spreje.
yy Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
yy Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
kontaktu s reproduktorem po dlouhou dobu.
Čištění reproduktoru
5
Dodatek
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo,
protože by mohlo dojít k poškození povrchu
reproduktoru.
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, programy, kódy, software, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“)
a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám
opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím
zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám
bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se
obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové
stránky poskytovatele služeb, kde získáte
nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese
záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům
týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky
či dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba
zaslat přímo příslušnému poskytovateli obsahu či
služeb.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny,
odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje
dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup
k nim.
Dodatek 69
PODMÍNKY POUŽITÍ
Tyto podmínky použití se vztahují na ty osoby a
skupiny, které používají LG Multiroom Speaker
(LG vícemístní reproduktor), jakýkoliv software
(softwary) spojené s LG Multiroom Speaker, tuto
aplikaci a jakékoliv služby spojené s touto aplikací
(souhrnně “LG Software”). Vysvětlují povinnosti LGE
vůči vám, stejně jako identifikace “dos” a “don’ts”,
které byste měli brát na vědomí při používání LG
Softwaru. LG Software je patentovaný software
ve vlastnictví LG Electronics Inc, společnost je
registrovaná v Korei se sídlem v Yeouido-dong
20, Yeoungdeungpo-gu, Soul, Korea. LGE a její
poskytovatelé licencí “LGE”, “my” nebo “vy”).
Přístupem nebo používáním LG Softwaru
potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami
používání, a že je splňujete. Pokud s těmito
podmínkami používání nesouhlasíte, tak nesmíte LG
Software používat. Až do té míry, že jakýkoliv vzniklý
rozpor mezi Podmínkami použití a jakýmikoli jiným
dokumentem uvedeným v těchto Podmínkách
použití budou mít tyto Podmínky použití přednost,
pokud to nebude v příslušném dokumentu zřetelně
uvedeno jinak.
Berete na vědomí, že všechna vlastnická práva v LG
Softwaru kdekoli na světě patří výhradně nám, a že
na vás nejsou převedena žádná vlastnická práva LG
Softwaru. Máte nárok pouze na omezené používání
LG Softwaru, jak je určeno v těchto licenčních
podmínkách.
Nesmíte náš software jakýmkoli způsobem
kopírovat, modifikovat, dekompilovat nebo zpětně
analyzovat, pokud to nemáte povoleno zákonem.
Vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit nebo
ukončit všechny nebo část služeb bez předchozího
upozornění, jestliže zjistíme, že jste porušili tyto
Podmínky použití.
Berete na vědomí, že LG Software nebyl vyvinut,
aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům.
Neslibujeme a neposkytujeme žádné záruky,
že LG Software je bez závad nebo chyb, nebo
že bude vždy k dispozici. Používáme obchodně
přiměřené úsilí, abychom poskytovali LG Software
na kontinuálním a vysoce kvalitním základě, ale
nemůžeme zaručit, že budou vždy nepřetržitě
Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud z
jakéhokoli důvodu služby nebo jakoukoli část z
nich nebudou kdykoliv nebo na jakoukoliv dobu k
dispozici.
I když můžete používat LG Software ke stahování
a pro přístup k obsahu a k aplikacím, které jsou
poskytnuty třetími stranami vašemu LG Softwaru,
neslibujeme a nedáváme žádné záruky, že budete
mít k takovému obsahu nebo aplikacím vždy
přístup. Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme
veškeré záruky, podmínky nebo jiné požadavky,
které mohou být zákonem požadované v těchto
licenčních podmínkách.
Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme
jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty nebo
škody způsobené vámi nebo jinou osobou v
souvislosti s vaším používáním LG Softwaru. Jsme
zodpovědní pouze za ztráty nebo škody, které
jsou předvídatelným důsledkem našeho porušení
těchto licenčních podmínek nebo naší nedbalosti
až do částky uvedené níže, ale nejsme zodpovědní
za jakékoli ztráty nebo škody, které nelze předvídat.
Ztrátu nebo poškození lze předpokládat, pokud
je to zřejmým důsledkem našeho porušení nebo
pokud bylo zamýšleno vámi a námi, když jste začali
používat LG Software.
Za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou
vyloučeny na základě těchto licenčních
podmínek, ať už na základě smlouvy, přečinu
(včetně nedbalosti) nebo dále také celkové naší
odpovědnosti a naší skupiny společností vůči
vám je omezena na částku, kterou jste zaplatili
za službu LG Softwaru. Do přípustné míry podle
platných právních předpisů, některé jurisdikce
nepovolují omezení nebo vyloučení odpovědnosti
za náhodné nebo následné škody, nebo mají právní
předpisy, které omezují omezení nebo vyloučení
odpovědnosti, takže se výše uvedená omezení
nemusí na Vás vztahovat.
Nic nemůže těmito licenčními podmínkami omezit
nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo
osobní zranění v souvislosti z naší nedbalostí,
podvodem nebo úmyslným uvedení v omyl nebo
jiného závazku, který nemůže být vyloučen nebo
omezen zákonem.
5
Dodatek
Poskytneme vám nevýhradní licenci k používání
předinstalované kopie LG Softwaru pouze v
rozsahu, který je pro vás nezbytný pro osobní
používání LG Multiroom Speakeru, a pro žádný jiný
účel.
nebo bez chyb k dispozici. Je možné, že budeme
muset přerušit nebo ukončit LG Software nebo
pozastavit nebo omezit používání všech nebo
některých částí služeb, kde to budeme považovat
za přiměřeně nezbytné z technických, provozních,
bezpečnostních, právních nebo regulačních
důvodů.
70 Dodatek
LG Software poskytuje přístup k “aplikacím” a odkaz
na další služby, které vlastní a provozují třetí strany,
jako poskytovatelé obsahu. Každá ze třetích stran
aplikací, služeb a obsahu, které vám poskytují
přístup prostřednictvím služeb, jsou vám k dispozici
od těchto poskytovatelů třetích stran a jsou mimo
rámec těchto Podmínek použití.
Jednání s jakýmikoliv poskytovateli třetích
stran jsou výhradně mezi vámi a příslušným
poskytovatelem a mohou podléhat vlastním
podmínkám poskytovatele a zásadám ochrany
osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto
dokumenty přečetli, i když nejsme zodpovědní za
jejich obsah. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za
aplikace, služby nebo obsah, které jsou poskytované
poskytovateli třetích stran.
5
Dodatek
Můžeme zavést omezení na použití nebo přístup
k některému obsahu, aplikaci, nebo službám, ale
v žádném případě bez žádného předchozího
upozornění nebo závazku. Výslovně odmítáme
jakoukoli odpovědnost nebo závazek za jakékoli
změny, přerušení, deaktivaci, zrušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu, aplikace nebo
služby, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto
LG Softwaru. Nejsme zodpovědní ani neručíme za
zákaznický servis související s obsahem, aplikací a
službami. Veškeré otázky a požadavky související
s obsahem, aplikací nebo službami třetí strany by
měly být přiměřeně směřovány přímo na příslušné
poskytovatele obsahu a služby, nebo vývojáře
aplikace.
Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva
spotřebitele.
Vhodnost služeb pro děti a nástroje rodičovské
kontroly
Následné upravení, aby to náležitě v případě
potřeby vyhovovalo: Služby nejsou zaměřeny na
děti do 13 let a nejsou výslovně strukturovány tak,
aby přitáhly děti do 13 let. Dále, určený obsah,
ke kterému můžete přistupovat prostřednictvím
užívání služeb může obsahovat materiály, které
považujete za neslušné, závadné nebo nemusí být
vhodné pro děti.
Pokud dovolíte dítěti využívat váš LG Smart TV pro
přístup ke službám, jste výhradně zodpovědní za
rozhodnutí, zda jsou nebo nejsou relevantní služby
vhodné proto, aby se k nim dostalo dítě.
[Vaše Smart TV nabízí nástroj rodičovské kontroly
(prostřednictvím 4-místního PINU). Pokud jste
povolili 4-místní PIN, váš LG Smart TV nebude
zobrazovat obsah s omezeným přístupem, pokud
nezadáte PIN. Jste odpovědní za zřízení a zachování
nástroje rodičovské kontroly a všech ostatních
ovládacích prvků, které jsou k dispozici, a my
nebudeme odpovědní za žádná poškození, ztráty
nebo škody, které zakusíte vy nebo jakýkoli jiný
uživatel LG Smart TV v důsledku vašeho zanedbání,
že jste neučinili to, co jste měli. V závislosti na
modelu vašeho LG Smart TV nemusí být tyto funkce
k dispozici.
Viry a zabezpečení
Následné upravení, aby to náležitě v případě
potřeby vyhovovalo: Používáme komerčně
přiměřené úsilí, abychom zajistili, že služby jsou
bezpečné a bez viru, ale tyto snahy nemohou
zaručit, že služby budou bez chyb, virů nebo jiných
zranitelností.
Kromě toho, nepřijímáme odpovědnost za jakékoli
ztráty nebo škody způsobené virem, rozesílaný útok
odmítnutí služby, nebo jiné škodlivé látky, které
mohou infikovat váš LG Smart TV, údaje, nebo jiné
materiály, které patří vám, během používání služeb.
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Stížnosti
Pokud máte nějaké dotazy, problémy nebo
stížnosti týkající se služeb, obraťte se na [vložte
odkaz na neosobní LG e-mailovou adresu].
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Různé
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky
použití a dokumenty v nich uvedené obsahují
úplnou dohodu mezi námi a vámi, které se týkají
užívání služeb, a nahrazují veškeré předchozí
dohody, ujednání, závazky nebo návrhy, ať už
písemné nebo ústní, mezi námi a vámi v souvislosti
s vaším používáním služeb.
Můžeme postoupit, předat subdodavateli nebo
jinak přenést některá nebo všechna svá práva
a povinnosti, vyplývající z těchto Podmínek
používání, jakékoliv společnosti, firmě nebo osobě.
Můžeme to udělat pouze v případě, že to nebude
mít podstatný vliv na vaše práva, která vyplývají z
těchto Podmínek používání. Nesmíte postoupit,
předat subdodavateli nebo převést svá práva nebo
povinnosti, které vyplývající z těchto Podmínek,
na někoho jiného (s výjimkou případu likvidace LG
Smart TV třetí osobou), pokud se nejprve písemně s
námi nedohodnete.
Pokud se nerozhodneme uplatňovat nebo
vymáhat jakékoli právo, které máme proti vám,
v určité době, pak nám to nebrání v pozdějším
rozhodnutí toto právo uplatnit nebo vymáhat.
Je-li soudem nebo regulátorem kterákoli část
těchto Podmínek použití shledána jako nezákonná,
Dodatek
71
neplatná či jinak nevymahatelná, pak, bude-li třeba,
bude tato část vymazána a zbývající části Podmínek
použití zůstanou nadále vymahatelné.
Tyto Podmínky použití nevytvářejí ani nevyvozují
žádná práva, která mohou být uplatněna před
soudem jakoukoli osobou, která není jejich stranou.
Tyto Podmínky použití se řídí zákony země, kde se
vaše LG Smart TV prodává a jak vy a LGE souhlasíte
s výhradní jurisdikcí soudů v zemi, kde se vaše LG
Smart TV prodává v souvislosti se stejným
Tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky, s
výjimkou jejich kolizních ustanovení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se
těchto Podmínek použití, kontaktujte, prosím,
www.lg.com.
Tyto Podmínky použití mohou být čas od času LGE
aktualizovány. Pokud učiníme podstatnou změnu
Podmínek použití, tak vás budeme informovat přes
váš LG Software nebo jinými prostředky.
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
5
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a
upozornění na autorská práva.
Dodatek
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po
vyžádání e-mailem zaslaným adresu [email protected]
lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let
od data zakoupení výrobku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement