LG LAS750M, MUSICFLOWHS7 Owner's manual

LG LAS750M, MUSICFLOWHS7 Owner's manual
HS7
SMART Hi-Fi AUDIO
Bezdrátový Multi-room Sound Bar
Model : MUSICFLOW HS7
ČEŠTINA | NÁVOD PRO UŽIVATELE
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí
naleznete na adrese http://www.lg.com, kde si
můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se
vaše jednotka může lišit.
Skutečné zařízení se může od obrázku lišit.
www.lg.com
Copyright © 2015-2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou
plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v
důsledku elektrického výboje správně fungovat.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Pro modely, které používají adaptér
Používejte pouze síťový zdroj dodávaný k tomuto
přístroji. Nepoužívejte síťový zdroj jiného zařízení
nebo od jiného výrobce. Použití jakéhokoli jiného
napájecího kabelu nebo zdroje může vést k
poškození zařízení se zrušení platnosti záruky.
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení
v případě nouze.
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky
ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky,
prodlužovací šňůry, roztřepené napájecí šňůry,
nebo poškozená nebo prasklá izolace vodičů
představují nebezpečí. Kterýkoli z těchto stavů
by mohl vést k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Pravidelně kontrolujte stav napájecí šňůry
přístroje, a pokud její vzhled naznačuje poškození
nebo zhoršení stavu, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický
náhradní díl v autorizovaném servisním středisku.
Napájecí šňůru nevystavuje špatnému fyzickému
nebo mechanickému zacházení, jako je například
zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí, přivření ve
dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní pozornost
věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům, kde šňůra
vychází ze zařízení.
Začínáme
3
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
4
Obsah
Obsah
23
25
1
Začínáme
28
2
6
6
7
8
8
9
10
10
10
Bezpečnostní informace
Hlavní vlastnosti
Úvod
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
Montáž systému Soundbar
– Osazení přípojné nožky
Montáž hlavní jednotky na stěnu.
31
31
33
35
35
37
2
Připojení
12
12
14
14
14
15
16
Připojení AC adaptéru
Připojení bezdrátového subwooferu
Připojení k televizi
– Použití OPTICKÉHO kabelu
– LG Sound Sync
– Pomocí kabelu HDMI
– Vychutnejte si zvuk vysílání kanálu
přes Soundbar.
– Co je SIMPLINK?
– Funkce ARC (zpětný audio kanál)
– Další informace týkající se HDMI
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení HDMI
– Zapojení do vstupu PORT. (přenosné
zařízení) IN
– Připojení optického vstupu OPTICAL
IN
Prvotní nastavení funkce pro více pokojů
– Kabelové připojení (Síťové připojení
MUSICflow Mesh)
– Bezdrátové připojení (Standardní
bezdrátové připojení)
Instalace aplikace „Music Flow Player“
– Spuštění aplikace Music Flow Player
Připojení reproduktoru k domácí síti.
– Jednoduché připojení (nastavení EZ)
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
22
22
38
38
39
– Připojení reproduktoru k síti pomocí
kabelu LAN.
– Připojení reproduktoru k sítí přes WiFi metodou nastavení (Android)
– Připojení reproduktoru k sítí přes WiFi metodou nastavení (iOS)
Připojení reproduktorů k domácí síti
(dodatek)
– Připojení dalšího reproduktoru k síti
pomocí kabelu LAN
– Připojení dalšího reproduktoru k síti
přes Wi-Fi metodou nastavení
Použití zařízení Bridge
– Použití v roli kořenového zařízení
(kabelové propojení s domácím
směrovačem)
– Použití v roli zesilovače bezdrátové
sítě
Použití Media Serveru pro PC
– Music Flow PC Software pro Windows
– Nero MediaHome 4 Essentials pro
Mac OS
3
Ovládání
41
Poslech hudby s aplikací Music Flow
Player
– Přehled nabídky Home
– Přehled postranní nabídky
– Přehrávání skladby
– Přehled přehrávání
Různé způsoby poslechu hudby.
– Přehrávání ve skupině
– Režim s prostorovým zvukem (Režim
domácího kina)
– Souvislé přehrávání
Nastavení reproduktoru s aplikací Music
Flow Player
– Přehled nastavení nabídky
– Nabídka [General]
– Nabídka [Speakers]
– Nabídka [Alarms/Sleep Timer]
– Nabídka [Account management]
– Nabídka [Time Zone]
– Nabídka [Advanced Settings]
41
42
43
44
46
46
47
49
50
50
50
51
52
52
52
53
Obsah
55
55
55
56
56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
– Nabídka [Chromecast]
– [Version Info.] Nabídka
– Nabídka [Open source licenses]
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– O technologii Bluetooth
– Profily Bluetooth
– Poslech hudby z Bluetooth zařízení
Jiné operace
– DRC (Kontrola dynamického rozsahu)
– AV Sync
– Používání dálkového televizního
ovládání
– Dočasné vypnutí zvuku
– Zobrazení informací o zdroji vstupu.
– Nastavení časovaného vypínání
– Automatické vypnutí
– AUTO POWER VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
Nastavení zvuku
– Automatické nastavení hlasitosti
– Nastavte výšky/hloubky/subwoofer
– Režim Noc
Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim sítě
– Pohotovostní režim Bluetooth
Resetujte reproduktor
– Resetování reproduktoru
4
Odstraňování potíží
61
61
62
63
Odstraňování potíží
– Obecné
– Síť
– Aplikace a PC software
5
Příloha
64
64
65
67
67
Požadavky na soubory
Obchodní známky a licence
Specifikace
Manipulace s reproduktorem
Důležitá informace týkající se síťových
služeb
PODMÍNKY POUŽITÍ
68
Některý obsah v této příručce se může v závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace Music Flow Player.
5
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Hlavní vlastnosti
1
Začínáme
Vytvořeno pro přístroje iPod/iPhone/
iPad nebo Android
Jednoduše propojte přístroje iPod/iPhone/iPad
nebo Android a vychutnávejte si hudbu.
LG Sound Sync
Tato funkce kontroluje úroveň hlasitosti tohoto
přístroje pomocí dálkového ovládání LG TV, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
Vstup přenosného zařízení
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje.
Aplikace Music Flow Player
Poslouchejte hudbu uloženou na vašem chytrém
zařízení.
Tento reproduktor můžete ovládat pomocí
vašeho přístroje iPod touch/iPhone/iPad či
telefonu Android přes aplikaci Music Flow Player.
Tento reproduktor a vaše chytré zařízení musí
být připojeny ke stejné síti. Navštivte “App Store”
společnosti Apple, nebo “Play Store” společnosti
Google nebo použijte QR kód uvedený níže, abyste
vyhledali aplikaci “Music Flow Player”. Podrobnější
informace najdete na straně 20.
(Android OS)
(Apple iOS)
yy V závislosti na verzi aplikace a nastavení chytrého
zařízení nemusí aplikace Music Flow Player
fungovat obvykle.
yy Některá chytrá zařízení s tímto reproduktorem
nemusí být kompatibilní.
Úvod
Symboly použité v tomto návodu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných
poškození ze zneužití.
Začínáme
7
Příslušenství
Prosím zkontrolujte a prohlédněte si dodané
příslušenství.
Dálkové ovládání (1)
Baterie (2)
AC adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Nástěnný držák (2)
Průvodce montáží
nástěnného držáku (1)
Šrouby (2)
Vázací pásky na
uspořádání kabelů (2)
Nožky
Optický
Kabel LAN
1
Začínáme
Konstrukce a technické údaje příslušenství podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
A Okno displeje
B LED kontrolka
Ukazuje stav připojení.
F p/o (Hlasitost)
Slouží k nastavení úrovně hlasitosti.
G
C Senzor dálkového ovládání
D 1/!(Pohotovostní režim/Zapnuto)
- Zapnuto
- Přepnutí do pohotovostního režimu (strana 60)
E F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
(Wi-Fi)
Připojí váš reproduktor do vaší sítě.
(strana 25)
H
(Přidat)
Přidá reproduktor do vaší sítě. (strana 33)
Zadní panel
A Konektor pro stahování S/W (pouze k servisním
účelům)
D ETHERNET: LAN port
B DC IN (vstup pro AC adaptér)
F OPT. IN : Optický vstup
C HDMI IN / OUT (TV ARC) : Vstup / výstup HDMI
E PORTABLE IN: Vstup přenosného zařízení
Začínáme
Dálkové ovládání
9
• • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •
1 (Vypínač) : Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj. /
Přepne do pohotovostního režimu.
FUNC : Slouží k výběru funkce a zdroje vstupu.
(Ztišit) : Ztlumí zvuk.
: Upravení úrovně výšek, basů a subwooferu.
VOL o/p : Slouží k nastavení hlasitosti
reproduktoru.
• • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Slouží k opakovanému poslechu hudby.
C/V (Přeskočit) :
- Přeskočí přetáčení dopředu a dozadu.
dM (Přehrát/Pozastavit) : Spustí přehrávání. /
Pozastaví přehrávání.
INFO : Slouží k zobrazení údajů o zdroji vstupu.
,,Poznámka
Tato tlačítka pro ovládání přehrávání můžete
používat při přehrávání hudby v aplikaci „Music
Flow Player“ nebo pomocí software na PC.
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • •
DRC : Slouží k zapnutí/vypnutí funkce DRC.
Výměna baterie
Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání a vložte dvě baterie typu R03 (velikost
AAA), ujistěte se, že jste baterii vložili správnou
polaritou .
: Nastavte režim Noc na Zapnuto - snížíte
tím intenzitu zvuku a zlepšíte tak jeho kvalitu a
subtilnost.
AUTO VOL : Slouží k zapnutí/vypnutí režimu
automatické hlasitosti AUTO VOLUME.
AV SYNC : Synchronizuje audio a video.
SLEEP : Nastavení automatického vypnutí systému
v určenou dobu.
AUTO POWER : Slouží k zapnutí/vypnutí režimu
automatické hlasitosti AUTO POWER. (Viz strana 59.)
Začínáme
OPTICAL : Mění vstupní zdroj přímo na OPTICAL.
1
10
1
Začínáme
Začínáme
Montáž systému
Soundbar
Montáž hlavní jednotky
na stěnu.
Zvuk můžete poslouchat zapojením přístroje k
jinému zařízení: k televizi, k přehrávači disků Blu-ray,
k DVD přehrávači atd.
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Umístěte přístroj před televizi a připojte k němu
libovolné zařízení. (viz strana 14 - 19)
Bezdrátový subwoofer můžete v místnosti postavit
na jakékoli místo. Subwoofer je přesto vhodné
umístit do blízkosti hlavního přístroje. Natočte jej
směrem do středu místnosti, čímž omezíte odrážení
zvuku od stěn.
>>Výstraha
Vzhledem k tomu, že je obtížné po instalaci
této jednotky provést připojení, měli byste
připojit kabely už před instalací.
Materiály pro přípravu
Přístroj
>>Výstraha
yy Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení,
jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení
subwooferu, neumísťujte přístroj na kovový
nábytek, protože připojení k bezdrátové síti
komunikuje přes modul, který je umístěn na
spodní straně přístroje.
yy Dejte pozor, abyste povrch přístroje/
subwooferu při montáži či přesunu
nepoškrábali.
Osazení přípojné nožky
Výšku přístroje lze zvýšit pomocí přípojné nožky
(výška: 17 mm)
1. Otočte přístroj vzhůru nohama.
2. Sloupněte z přípojné nožky nálepku. Pak ji
umístěte na stávající nožku přístroje.
3. Upevněte ji tím, že na ni přiměřenou silou
zatlačíte.
Šablona pro montáž
nástěnného držáku
Nástěnný držák
Šrouby
(není součástí dodávky)
Šrouby (A)
Zásuvka
Začínáme
1. Vyrovnejte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně
pro montáž nástěnného držáku se spodní
hranou televize a přidržte šablonu na místě.
11
5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly
otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.
Televize
1
Začínáme
6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.
2. Při montáži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky. Bude nutné vyvrtat několik otvorů.
Jako pomůcka pro vrtání slouží dodaná destička
(šablona pro instalaci nástěnného držáku).
Vyvrtejte otvory v místech, které jsou uvedeny v
průvodci montáží.
,,Poznámka
Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v
obráceném pořadí.
>>Výstraha
yy Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj.
spodní částí nahoru. Mohli byste tím
poškodit části tohoto přístroje nebo
způsobit zranění.
3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného
držáku.
4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je
znázorněno na obrázku níže.
yy Na instalovaný přístroj nic nezavěšujte a
chraňte jej před nárazy.
yy Přístroj řádně připevněte ke zdi a zajistěte
jej proti spadnutí. Jeho pád může způsobit
poranění osob nebo poškození přístroje.
yy Je-li přístroj namontován na zeď, zajistěte,
aby děti neměly možnost odpojit kterýkoli
z připojených kabelů, v opačném případě
může dojít k pádu přístroje.
,,Poznámka
Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na
zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž
doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).
12
Připojení
Připojení AC adaptéru
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel AC adaptéru k DC. Vstup IN
adaptéru.
3. Zastrčte AC napájecí kabel do AC výstupu.
2
Připojení
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
Připojení bezdrátového
subwooferu
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
Barva LED
Stav
Zelená
(bliká)
Pokouší se o spojení.
Zelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátový subwoofer je v
pohotovostním režimu, nebo se
připojení nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Přívodní kabel bezdrátového
subwooferu je odpojen.
První nastavení bezdrátového
subwooferu
1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového
subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku: Hlavní jednotka a
bezdrátový subwoofer se automaticky připojí.
Ruční spárování bezdrátového
subwooferu
Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět
červené LED světlo, nebo blikající zelené světlo LED
na bezdrátovém subwooferu, a tento subwoofer
nevydává žádný zvuk. Chcete-li problém vyřešit,
postupujte podle kroků níže.
1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
-- Na displeji se objeví „VOL MIN“.
2. Přidržte na dálkovém ovládání po dobu asi 3
sekund tlačítko (Ztišit).
-- Na displeji se krátce zobrazí „WL RESET“.
Připojení
13
3. Pokud již LED světlo bezdrátového subwooferu
nepřetržitě zeleně bliká, můžete tento krok
přeskočit.
Stiskněte a držte PAIRING na zadní straně
bezdrátového subwooferu déle než 5 vteřin.
2
Připojení
-- LED světlo bezdrátového subwooferuse
rozsvítí střídavě v červené a zelené barvě.
4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátového
subwooferu.
5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní
jednotky a bezdrátového subwooferu zcela
vypnuto.
Hlavní jednotka a bezdrátový subwoofer budou
spárovány automaticky při zapnutí hlavní
jednotky.
-- Když je připojení dokončeno, můžete vidět na
bezdrátovém subwooferu zelené LED světlo.
,,Poznámka
yy Než spolu začnou hlavní jednotka a
subwoofer komunikovat, může to trvat
několik sekund (i déle).
yy Čím blíže jsou hlavní jednotka a subwoofer
u sebe, tím lepší je kvalita zvuku. Doporučuje
se instalovat hlavní jednotku a subwoofer co
nejblíže k sobě a vyhnout se níže uvedeným
případům.
-- Mezi hlavní jednotkou a subwooferem je
překážka.
-- Existuje další zařízení, které používá
stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým
připojením, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo zařízení s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
14
Připojení
Připojení k televizi
Propojte prosím toto zařízení a televizi pomocí
optického digitálního kabelu nebo podle stavu
televize kabelem HDMI.
Použití OPTICKÉHO kabelu
2
Připojení
1. Pomocí OPTICKÉHO kabelu propojte zdířku OPT.
IN na zadní straně přístroje se zdířkou OPTICAL
OUT na televizi.
LG Sound Sync
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovládáním televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na
vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, které se dají ovládat pomocí dálkového
ovládání televize LG : Zesílit, zeslabit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.
Optický kabel
2. Nastavte zdroj na OPTICAL. Stiskněte opakovaně
tlačítko FUNC na dálkovém ovládání nebo F na
přístroji, dokud se nevybere funkce.
Chcete-li přímo vybrat funkci OPTICAL, stiskněte
na dálkovém ovládání tlačítko OPTICAL .
,,Poznámka
yy Zvuk z televize můžete poslouchat
pomocí reproduktorů tohoto zařízení. U
některých modelů televizí bude nutné v
nabídce televize vybrat možnost externího
reproduktoru. (Bližší informace najdete v
uživatelské příručce k vaší televizi.)
yy K poslechu zvuku prostřednictvím tohoto
přístroje nastavte zvukový výstup na televizi:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [
[TV Sound output] [ [External speaker
(Optical)]
yy Podrobnosti nabídky nastavení televize se
liší v závislosti na výrobcích nebo modelech
vaší televize.
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkové ovládání tohoto
přístroje. Když znovu použijete dálkové
ovládání, přístroj se synchronizuje s televizí.
yy Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte stav
televize a napájení.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypíná přístroj
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
yy Když je funkce AUTO POWER zapnuta (ON),
doba vypínání tohoto přístroje se různí
podle typu televize.
Připojení
15
U drátového připojení
Pomocí kabelu HDMI
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu.
Propojíte-li tento přístroj s televizí, která podporuje
HDMI CEC a ARC (zpětný kanál audia), budete
si moci zvuk televize vychutnat prostřednictvím
reproduktorů tohoto přístroje bez nutnosti použití
optického kabelu.
Optický kabel
Pomocí kabelu HDMI propojte konektor výstupu
HDMI OUT (TV ARC) na zadní straně zařízení se
vstupem ARC na televizoru.
2
Připojení
Kabel HDMI
2. Zvukový výstup na televizi nastavte k poslechu
zvuku prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Vypínač)
na dálkovém ovládání.
4. Pomocí tlačítka OPTICAL vyberte funkci FUNC
na dálkovém ovládání, nebo tlačítko F na
přístroji, dokud se funkce nevybere.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT“.
,,Poznámka
Podrobné informace o nabídce nastavení
televize se liší v závislosti na výrobci a modelu
vaší televize.
U bezdrátového připojení
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Vypínač)
na dálkovém ovládání.
2. Vyberte funkci LG TV pomocí tlačítka FUNC na
dálkovém ovládání, nebo tlačítka F na přístroji,
dokud se funkce nevybere.
3. Na televizi nastavte (bezdrátovou) funkci LG
Sound Sync. Viz pokyny v uživatelské příručce
televize.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji „PAIRED“ a pak se na něm objeví „LG TV“.
,,Poznámka
Pokud přístroj vypnete přímo stisknutím 1
(Vypínač), dojde k odpojení bezdrátového
systému LG Sound Sync (bezdrátového).
,,Poznámka
yy HDMI CEC (spotřebitelem ovládaná
elektronika): Pomocí jednoho dálkového
ovládání můžete ovládat zařízení
kompatibilní s CEC (televize, zařízení
Soundbar, přehrávač disků Blu-ray atd.)
yy Můžete se také těšit z dalších funkcí, jako je
například Bluetooth s FUNC na dálkovém
ovládání nebo F na tomto přístroji. Když
se vrátíte zpět na TV kanál poté, co jste
využívali přídavné funkce (Bluetooth) tohoto
audio systému, měli byste si na televizi
znovu zvolit váš preferovaný reproduktor, ze
kterého chcete poslouchat zvuk na tomto
audio systému.
16
Připojení
Co je SIMPLINK?
Kontrolní seznam HDMI kabelů
Některé HDMI kabely nepodporují funkci ARC a pak
se může stát, že nebude k dispozici žádný zvukový
výstup.
2
Když při zapojení tohoto přístroje k televizi není k
dispozici žádný zvuk, možná je problém právě v
HDMI kabelu. Tento přístroj proto připojte k televizi
a zkontrolujte, zda máte vysokorychlostní kabel
HDMI™ typ A s Ethernetem.
Připojení
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Vychutnejte si zvuk vysílání
kanálu přes Soundbar.
Připojení pomocí kabelu HDMI*
Chcete-li si s audio systémem prostřednictvím
kabelu HDMI plně vychutnat kanál živého
vysílání, musí vaše televize podporovat nejnovější
funkce HDMI (HDMI CEC1) / ARC (zpětný kanál
audia)). Jestliže vaše televize tyto funkce HDMI
nepodporuje, je zapotřebí audio systém připojit
prostřednictvím OPTICKÉHO kabelu.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control (Multimediální
rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem
ovládaná elektronika))
Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI
navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a
řídit zařízení podporující CEC, která jsou připojena
přes HDMI za pomocí jediného z jejich dálkových
ovládání.
* Obchodní názvy pro CEC jsou SimpLink (LG),
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) atd.
Jsou-li receiver a televize LG s funkcí SIMPLINK
propojeny přes HDMI, je možné některé funkce
receiveru ovládat dálkovým ovládáním televize.
Funkce, které lze ovládat dálkovým ovládáním k LG
TV: Zapínání/vypínání, zesilování/zeslabování zvuku
atd.
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu televize.
Televizory LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
,,Poznámka
yy V závislosti na stavu přístroje se může
obsluha funkce SIMPLINK odchylovat od
zamýšleného účelu, případně nemusí vůbec
fungovat.
yy V závislosti na televizi nebo přehrávači, který
je propojen s tímto přístrojem, se může
obsluha funkce SIMPLINK lišit od vašeho
účelu.
Připojení
Funkce ARC (zpětný audio
kanál)
Další informace týkající se
HDMI
Funkce ARC umožňuje HDMI-kompatibilní televizi
odesílat zvuk na výstup HDMI OUT receiveru.
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
Podmínky pro použití této funkce:
-- Televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a
ARC, a tyto funkce HDMI-CEC a ARC musejí být
aktivovány.
-- Je nutné použít kabel HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI™ typu A s podporou sítě Ethernet).
-- Výstup HDMI OUT na přístroji musíte propojit se
vstupem HDMI IN na televizi s podporou funkce
ARC, a to prostřednictvím kabelu HDMI.
-- K televizi s funkcí ARC je možné připojit pouze
jeden Soundbar.
,,Poznámka
yy Funkce ARC je automaticky vybrána, jakmile
signál ARC přijde z TV, bez ohledu na to, jaký
druh funkce právě používáte.
yy Zvuk z televize můžete poslouchat
pomocí reproduktorů tohoto zařízení. U
některých modelů televizí bude nutné v
nabídce televize vybrat možnost externího
reproduktoru. (Bližší informace najdete v
uživatelské příručce k vaší televizi.)
yy K poslechu zvuku prostřednictvím tohoto
přístroje nastavte zvukový výstup na televizi:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [
[TV Sound output] [ [External speaker
(HDMI ARC)]
yy Podrobnosti nabídky nastavení televize se
liší v závislosti na výrobcích nebo modelech
vaší televize.
- Zkuste vypnout zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI
a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte
tento přehrávač
- Video vstup připojeného zařízení je pro tento
přístroj nastaven správně.
-P
řipojené zařízení je kompatibilní s video
vstupem
720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i nebo
1920 x 1080p.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
-P
ři použití zařízení nekompatibilního s HDCP
se nebude obraz zobrazovat správně.
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový výstup z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Je-li propojení již vytvořeno, může změna
rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V takovém
případě zkontrolujte HDMI připojení, nebo
kabel HDMI odpojte.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m (15 ft)).
yy V režimu HDMI IN nelze přepínat rozlišení
obrazu. Změna rozlišení videa připojeného
komponentu.
yy Pokud je výstupní signál v době, kdy je
váš osobní počítač připojen ke konektoru
HDMI IN neobvyklý, změňte rozlišení vašeho
počítače na 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.
2
Připojení
-- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se
může v závislosti na modelu televize lišit. Bližší
informace o funkci ARC naleznete v uživatelské
příručce televize.
17
18
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Chcete-li si vychutnat zvuk i obraz
Můžete si vychutnávat zvuk i obraz z připojeného
externího zařízení.
Připojení HDMI
Chcete-li si vychutnat pouze zvuk
2
Připojení
Můžete si vychutnávat zvuk z připojeného
externího zařízení.
k přehrávači disků Blu-ray,
DVD přehrávači, atd.
1. Propojte konektor vstupu HDMI IN na zadní
straně přístroje s konektorem výstupu HDMI
OUT na zvukovém zařízení, například na
přehrávači disků Blu-ray, DVD přehrávači atd.
2. Nastavte zdroj vstupu na HDMI IN. Stiskněte
opakovaně tlačítko FUNC na dálkovém ovládání
nebo F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
1. Propojte konektor vstupu HDMI IN na zadní
straně přístroje s konektorem výstupu HDMI
OUT na externím zařízení, například na
přehrávači disků Blu-ray, DVD přehrávači atd.
2. Propojte konektor výstupu HDMI OUT (TV ARC)
na zadní straně zařízení se vstupem HDMI IN na
televizoru.
3. Nastavte zdroj vstupu na HDMI IN. Stiskněte
opakovaně tlačítko FUNC na dálkovém ovládání
nebo F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
,,Poznámka
Výstupní konektor HDMI OUT slouží pro
připojení televize. I když do přístroje vstupuje
vícekanálový signál PCM prostřednictvím
kabelu HDMI, dokáže přístroj přehrávat pouze
2 kanály.
Připojení
Zapojení do vstupu PORT.
(přenosné zařízení) IN
19
Připojení optického vstupu
OPTICAL IN
Připojte konektor z optického výstupu vnějšího
zařízení na konektor OPT. IN.
Do optického
výstupu externího
zařízení
Poslech hudby z přenosného
přehrávače
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů.
1. Připojte přenosný přehrávač ke konektoru
PORTABLE IN přístroje.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1
(vypínač)
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNC na dálkovém ovládání, nebo tlačítka F na
přístroji, dokud se nevybere funkce.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí
zařízení a spusťte přehrávání.
1. Propojte konektor OPT. IN na zadní straně
tohoto přístroje a optický konektor televize
(nebo digitálního zařízení atd.).
2. Vyberte vstupní zdroj OPTICAL stisknutím
tlačítka FUNC na dálkovém ovládání, nebo
tlačítka F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
Chcete-li přímo vybrat funkci OPTICAL, stiskněte
na dálkovém ovládání tlačítko OPTICAL .
3. Poslouchejte zvuk z připojeného zařízení.
4. Stisknutím tlačítka OPTICAL opustíte funkci
OPTICAL.
Funkce se vrátí na předchozí.
Do optického výstupu externího zařízení
2
Připojení
Optický kabel
20 Připojení
Prvotní nastavení
funkce pro více pokojů
Při první instalaci produktu MUSICflow si můžete
vybrat ze dvou níže uvedených typů připojení.
2
Kabelové připojení (Síťové
připojení MUSICflow Mesh)
Připojení
Pomocí kabelu LAN připojte reproduktor k
domácímu směrovači.
Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další
zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších
reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně
31.
Instalace aplikace
„Music Flow Player“
Prostřednictvím “App Store”
společnosti Apple nebo “Play Store”
společnosti Google.
1. Klepněte na ikonu Apple „App Store“ nebo
ikonu Google „Play Store“.
2. Zadejte do vyhledávacího pole „Music Flow
Player“ a klepněte na „Search“.
3. V seznamu výsledků hledání ke stažení vyberte
„Music Flow Player“.
,,Poznámka
yy Aplikace Music Flow Player bude dostupná
v následujících verzích:
Android OS : Ver 4.0 (ICS) (nebo novější)
iOS O/S: Ver 6.0 (nebo novější)
yy Na některých zařízeních nemusí aplikace
„Music Flow Player“ fungovat.
Kabel LAN
Bezdrátové připojení
(Standardní bezdrátové
připojení)
Přes QR kód
Instalace aplikace „Music Flow Player“ přes QR kód.
Naskenujte QR kód pomocí skenovací aplikace.
Pokud je kabelové propojení mezi reproduktorem a
domácím směrovačem nedostupné, zařízení nabízí
službu streamování hudby v rámci pokrytí sítě Wi-Fi
domácího směrovače.
Bezdrátově připojte jeden z reproduktorů k
domácímu směrovači.
Poté můžete k domácí síti bezdrátově připojit další
zařízení MUSICflow (volitelné). Viz „Připojení dalších
reproduktorů k domácí síti (dodatečné)“ na straně
31.
(Android OS)
Bezdrátový signál
(Apple iOS)
Připojení
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení
připojeno k internetu.
21
3. Pro instalaci reproduktoru, který jste zakoupili,
zvolte [Connect product].
yy Ujistěte se, že vaše chytré zařízení má
aplikaci skenování softwaru. Pokud ji
nemáte, stáhněte si ji z Apple „App Store“
nebo Google „Play Store“.
Spuštění aplikace Music Flow
Player
1. Zkontrolujte obsah, pokud jde o použití a
vyberte [Accept].
Připojení
Při prvním spuštění aplikace Music Flow Player se
na obrazovce zobrazí podmínky používání služby
Chromecast.
2
Viz „Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na
straně 23.
,,Poznámka
Pokud se budete chtít vráti na obrazovku
podmínky použití, tak inicializujte aplikaci
Music Flow Player na menu nastavení chytrého
zařízení.
2. Přečtěte si obsah služby Chromecast a zvolte
[Accept].
22 Připojení
2
Připojení reproduktoru
k domácí síti.
Jednoduché připojení
(nastavení EZ)
Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího
výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo
zapojená do sítě a bez vysokofrekvenčního rušení.
yy Pro jednoduché připojení je potřeba funkční síť
Wi-Fi.
Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému
zařízení.
Příprava
Připojení
yy Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla nainstalována
ve vašem domě pomocí routeru.
yy Ujistěte se, že reproduktor a chytré zařízení jsou
připojeny ke stejnému routeru.
Požadavky
yy Bezdrátový router
yy Chytré zařízení (Android nebo iOS)
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že na bezdrátovém routeru je
aktivován server DHCP.
Příprava
yy Nastavení Bluetooth na vašem chytrém zařízení
musí být zapnuto.
,,Poznámka
yy Jednoduché připojení podporuje Bluetooth,
verze 4.0 (nebo vyšší).
yy Jestliže se na obrazovce nezobrazí okno
jednoduché připojení, zařízení připojte
jiným způsobem. Postupujte podle
„Připojení reproduktoru k síti pomocí
kabelu LAN“ (strana 23) nebo „Připojení
reproduktoru k sítí přes Wi-Fi metodou
nastavení“ (strana 25 nebo strana 28)”
1. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na
tlačítko [Next].
yy Pokud nemůžete připojit reproduktor k
vašemu routeru, přejděte do nastavení
routeru a pak se ujistěte, že není zaškrtnuto
políčko u „Zajistěte, aby se bezdrátoví klienti
vzájemně rozpoznali a měli přístup do vaší
lokální sítě“.
2. Aplikace vyhledává reproduktor a automaticky
jej připojí, klikněte na tlačítko [Next].
Připojení 23
3. Pokud je síťové heslo nastaveno, zobrazí se
bezpečnostní obrazovka. Napište heslo.
Připojení reproduktoru k síti
pomocí kabelu LAN.
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
2
4. Po napsání hesla klikněte na tlačítko [Next].
LAN
5. Pro dokončení připojení klikněte na tlačítko
[Finish].
Po dokončení se zobrazí obrazovka s připojením
televize. Postupujte podle pokynů uvedených
na obrazovce.
Připojení
Router
24 Připojení
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
5. Zapojte jeden konec kabelu LAN do LAN
portu reproduktoru a druhý konec zapojte do
bezdrátového routeru.
Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane
blikat a zůstane bílý.
2
Připojení
6. Pak na obrazovce zvolte [Next].
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
7. Připojení dokončíte volbou [Finish].
4. Zvolte na obrazovce [Wired connection]
Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro
připojení televizoru.
Připojení 25
(pokud je dostupná aktualizace)
8. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš
reproduktor a poté ji zobrazí.
Připojení reproduktoru k sítí
přes Wi-Fi metodou nastavení
(Android)
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
Prohlédněte si informace o verzi a vyberte
[Next].
,,Poznámka
yy Reproduktor nemůžete používat bez
routeru. Pokud používáte kabelový router,
můžete ovládat reproduktor pomocí
počítačového softwaru Music Flow. (strana
38)
yy Reproduktor a chytré zařízení by měly být
připojeny ke stejnému routeru.
Připojení
Router
2
26 Připojení
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
6. Stiskněte tlačítko
na jednotce. Indikátor LED
začne blikat střídavě bílou a červenou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
2
Připojení
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
8. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se
zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své
heslo.
4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
5. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Připojení 27
9. Pak na obrazovce zvolte [Next].
(pokud je dostupná aktualizace)
11. Aplikace zkontroluje verzi softwaru pro váš
reproduktor a poté ji zobrazí.
2
Připojení
Prohlédněte si informace o verzi a vyberte
[Next].
,,Poznámka
V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
10. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Po připojení reproduktoru se řiďte pokyny pro
připojení televizoru.
28 Připojení
Připojení reproduktoru k sítí
přes Wi-Fi metodou nastavení
(iOS)
Přehled připojení
2
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo 1/! na přístroji. Indikátor LED
začne blikat bílou barvou.
2. Na vašem chytrém zařízení spusťte aplikaci
Music Flow Player. Pro instalaci reproduktoru
zvolte [Connect product]. Zapněte požadovaný
přístroj a klikněte na tlačítko [Next].
Širokopásmové
služby
Připojení
Router
3. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
4. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
5. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Připojení 29
6. Stiskněte tlačítko
na jednotce. Indikátor
LED začne blikat střídavě bílou a červenou
barvou.
8. Na vašem zařízení iOS přejděte na nastavení iOS
-> nastavení Wi-Fi a zvolte připojit k „MusicFlow_
Setup“.
2
Připojení
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
,,Poznámka
yy Pokud „MusicFlow_Setup“ není na seznamu,
tak vyhledejte vhodné sítě Wi-Fi znovu.
yy Pokud vaše chytré zařízení je připojené k
„MusicFlow_Setup“, tak nemůžete používat
internet.
9. Máte-li heslo sítě, tak na chytrém zařízení se
zobrazí na obrazovce zabezpečení. Zadejte své
heslo.
30 Připojení
10. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Poznámky k síťovému připojení:
yy Může se objevit několik problémů ohledně
síťového připojení v průběhu nastavení, které
mohou být vyřešeny resetováním routeru. Po
připojení reproduktoru k domácí síti, rychle
vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel routeru
domácí sítě nebo kabel modemu. Poté zapněte
a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
2
Připojení
11. Pak na obrazovce zvolte [Next].
yy Naše společnost nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli poruchy reproduktoru a/nebo
funkce internetového připojení v průběhu
přenosových chyb/závad spojených s připojením
širokopásmového internetu nebo dalšími
připojenými zařízeními.
yy Bezdrátová síť pracuje na 2,4 GHz rádiových
frekvencích, které jsou také využívány jinými
domácími přístroji jako jsou bezdrátový telefon,
zařízení Bluetooth, mikrovlnná trouba a může
být ovlivněna jejich rušením.
yy Vypněte veškerá nepoužívaná síťová zařízení v
domácí lokální síti. Některá zařízení mohou tvořit
síťová spojení.
yy V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
12. Připojení dokončíte volbou [Complete].
yy V závislosti na vašem domácím síťovém prostředí
a výkonu bezdrátového routeru nemusí fungovat
připojení reproduktoru k bezdrátovému routeru
dobře.
yy K bezdrátovému routeru, který má skryté SSID
nelze reproduktor připojit.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být odpojeno,
pokud zvolíte jinou aplikaci, nebo pokud změníte
nastavení připojeného reproduktoru přes
aplikaci „Music Flow Player“. V takovém případě
zkontrolujte prosím stav připojení.
,,Poznámka
V případě, že se reproduktor nepodaří připojit k
síti nebo jeho připojení k síti nefunguje tak, jak
má, tak umístěte reproduktor blíže k routeru a
zkuste to znovu.
yy I po připojení aplikace Music Flow Player může
být možný výstup hudby z vašeho chytrého
zařízení. V takovém případě vyberte na
obrazovce přehrávání připojený reproduktor.
yy V závislosti na rychlosti sítě nemusí přehrávání
online obsahu správně fungovat.
yy Rušení bezdrátového signálu může vést k
odpojení sítě nebo zastavení přehrávání.
Připojení
yy Pokud restartujete router, musíte vypnout a
znovu zapnout tlačítko napájení reproduktoru.
yy Pokud instalujete nový router, je třeba provést
tovární nastavení a pro reproduktor nastavit
připojení k síti.
yy Jestliže pro název SSID přístupového bodu nebo
bezdrátového směrovače použijete znaky nebo
čísla jiné než anglické abecedy, název se může
zobrazit jinak.
31
Připojení reproduktorů
k domácí síti (dodatek)
Hudbu si můžete vychutnat pomocí několika
reproduktorů a jednoho chytrého zařízení, které
máte.
Požadavky
,,Poznámka
Rušení signálu může vést k zastavení
přehrávání.
Připojení dalšího reproduktoru
k síti pomocí kabelu LAN
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
Router
Reproduktor (přidaný)
Kabel LAN
Reproduktor (hlavní)
2
Připojení
yy Bezdrátový router
yy Chytré zařízení (Android nebo iOS)
yy Další reproduktor
32 Připojení
1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz
„Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně
22.
4. Zapněte požadovaný přístroj a klikněte na
tlačítko [Next].
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music
Flow Player. Klepněte na tlačítko .
2
Připojení
5. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Zvolte na obrazovce [Wired connection]
,,Poznámka
Klepnutím na tlačítko
na obrazovce
[Connected Speakers] můžete přidat další
reproduktor.
Připojení 33
7. Zapojte jeden konec kabelu LAN do
ETHERNETOVÉHO portu reproduktoru a druhý
konec zapojte do bezdrátového routeru.
Chvíli počkejte, dokud indikátor LED nepřestane
blikat a zůstane bílý.
Připojení dalšího reproduktoru
k síti přes Wi-Fi metodou
nastavení
Přehled připojení
Širokopásmové
služby
2
Kabel LAN
8. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Reproduktor (hlavní)
Reproduktor (přidaný)
9. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Připojení
Router
34 Připojení
1. Připojte reproduktor (Hlavní) k vaší síti. Viz
„Připojení reproduktoru k domácí síti.“ na straně
22.
4. Vyberte zařízení, které chcete připojit, a klepněte
na možnost [Next].
2. Na vašem chytrém zařízení zvolte aplikaci Music
Flow Player. Klepněte na tlačítko .
2
Připojení
5. Zvolte na obrazovce [Wireless connection]
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Stiskněte tlačítko ADD na zadní straně
reproduktoru (Přidat). Pak
LED stavu sítě
bude blikat červeně.
,,Poznámka
Klepnutím na tlačítko
na obrazovce
[Connected Speakers] můžete přidat další
reproduktor.
Připojení 35
7. Pak na obrazovce zvolte [Next].
Použití zařízení Bridge
Bridge (R1) rozšiřuje možnosti použití
reproduktorů. Když jej budete chtít používat,
zakupte si jej prosím zvlášť.
2
Když nemáte žádný reproduktor s
připojením k routeru pomocí kabelu
Připojení
8. Připojení dokončíte volbou [Finish].
Použití v roli kořenového
zařízení (kabelové propojení s
domácím směrovačem)
Pokud se domácí směrovač nachází příliš daleko od
reproduktoru, který chcete připojit v bezdrátovém
režimu, pomocí kabelu LAN připojte k domácímu
směrovači zařízení Bridge (R1).
Bridge (R1)
,,Poznámka
Reproduktory nemusí být spojeny, pokud
je vzdálenost mezi Soundbarem (hlavním)
připojeným kabelem LAN a připojeným
reproduktorem (přidaným) příliš velká.
1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení
Bridge (R1) připojte napájecí šňůru a poté ji
zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení Bridge (R1) se rozsvítí
LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení
zvolte aplikaci Music Flow Player.
Klepněte na tlačítko .
36 Připojení
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
6. Připojení dokončíte volbou [Finish].
2
Připojení
4. Na obrazovce vyberte [Bridge] a klepněte na
[Next].
5. Podle návodu v aplikaci Music Flow Player
propojte Bridge (R1) a router LAN kabelem.
Chvíli počkejte, dokud nepřestane blikat LED
dioda stavu sítě
a zůstane bílá.
Bridge (R1)
A potom zvolte [Next].
7. Připojte reproduktory k Bridge (R1).
Postupujte podle “Připojení reproduktorů k
domácí síti (dodatek)” na stránce 33.
Připojení 37
Použití v roli zesilovače
bezdrátové sítě
3. V postranní nabídce vyberte položku [Add
Speaker].
Pokud máte alespoň jeden
reproduktor s připojením k routeru
pomocí kabelu
Pokud chcete rozšířit pokrytí sítě Music Flow Mesh,
do domácí sítě přidejte zařízení Bridge (R1).
2
Připojení
Bridge (R1)
4. Na obrazovce vyberte zařízení Bridge a klepněte
na [Next].
1. K napájecímu portu na zadní straně zařízení
Bridge (R1) připojte napájecí šňůru a poté ji
zasuňte do elektrické zásuvky.
2. Na přední straně zařízení Bridge (R1) se rozsvítí
LED dioda napájení. Na vašem chytrém zařízení
zvolte aplikaci Music Flow Player.
Klepněte na tlačítko .
5. Zvolte [Wireless connection] a klepněte na
[Next] na obrazovce.
38 Připojení
6. Postupujte podle návodu v aplikaci Music Flow
Player a klepněte na [Next] na obrazovce.
Použití Media Serveru
pro PC
Media server Software umožňuje uživatelům
přístup k audio souborům, které jsou uložené na
mediálním serveru a mohou se z nich těšit na
tomto reproduktoru prostřednictvím domácí sítě.
Před připojením k počítači, abyste si mohli soubor
přehrát, tak by jste si měli Media server Software
nainstalovat na váš počítač.
2
Připojení
,,Poznámka
Zajistěte, aby bezdrátová síť v byla
nainstalována ve vašem domě pomocí routeru.
7. Připojení dokončíte volbou [Finish].
yy Windows: Music Flow PC Software
yy Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials
Music Flow PC Software pro
Windows
O Music Flow PC Softwaru
S Music Flow PC Softwarem si můžete užít audio
souborů, které jsou uložené na Media serveru (PC),
prostřednictvím reproduktoru.
8. Připojte reproduktory k Bridge (R1).
Postupujte podle “Připojení reproduktorů k
domácí síti (dodatek)” na stránce 33.
Stáhnout Music Flow PC Software
1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com.
Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho
modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Vyhledejte a stáhněte si soubor „Music Flow PC
Software“.
Instalace Music Flow PC Softwaru.
1. Soubor rozbalte a dvakrát klikněte na
„Setup.exe“, abyste Music Flow PC Software
nainstalovali. Instalace je připravena a objeví se
průvodce instalací.
2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací,
zobrazeného na obrazovce.
3. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko
[Exit].
Připojení 39
,,Poznámka
yy Před instalací softwaru Music Flow na PC
může být vhodné zavřít firewally a antivirové
programy na vašem PC.
yy Music Flow PC Software je přizpůsobená
edice softwaru jen pro sdílení souborů a
složek na tomto reproduktoru.
Nero MediaHome 4 Essentials
pro Mac OS
O Nero MediaHome Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je software určený
pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových
souborů uložených ve vašem počítači k tomuto
reproduktoru jako media server.
yy Pokud chcete úplné vysvětlení Music
Flow PC Software, tak klikněte na ikonu
označenou otázkou v domovském menu.
Stažení Nero MediaHome Essentials
yy CPU: Intel ® 2,0 GHz nebo AMD Sempron™ 2000
+ procesory
yy Paměť: 1 GB volné paměti RAM
yy Grafická karta: 64 MB video paměti, minimální
rozlišení 1024 x 768 pixelů a nastavení 16 bitové
barvy
1. Zapněte počítač, navštivte http://www.lg.com.
Pokud je to nutné, vyberte region.
2. Klikněte na kartu podpory.
3. Vyplňte v panelu vyhledávání název vašeho
modelu na obalu návodu k obsluze.
4. Najděte a stáhněte soubor „Nero MediaHome 4
Essentials“
Instalace Nero MediaHome
Essentials
yy Volné místo na disku: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1, Windows® 10
1. Před instalací ukončete všechny spuštěné
programy včetně firewallů a antivirových
programů.
yy Windows ® Media Player ® 11.0 nebo vyšší
yy Síťové prostředí: 100 MB Ethernet, WLAN
Aby je bylo možné na tomto reproduktoru
přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky
obsahující hudební soubory.
2. Dekomprimujte a poklepejte na soubor
NeroMediaHome.dmg. V okně Nero
MediaHome přetáhněte ikonu Nero
MediaHome buď do složky Applications ve
stejném okně, nebo do jiného požadovaného
umístění.
Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených
složek na vašem počítači.
3. Postupujte podle pokynů průvodce instalací,
zobrazeného na obrazovce.
1. Dvakrát klikněte na ikonu „Music Flow PC
Software“.
4. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko
[Exit].
Sdílení hudebních souborů
2. Klikněte na ikonu [ ] v pravém horním rohu
obrazovky. Zobrazí se menu nastavení.
3. V menu nastavení klikněte na ikonu [ ] na levé
straně, abyste přešli do menu sdílení souboru.
4. V menu sdílení souboru klikněte na ikonu [
abyste otevřeli okno [Browse Folder].
],
5. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu
sdílených složek.
Připojení
Systémové požadavky (Windows PC)
2
40 Připojení
Systémové požadavky (Macintosh)
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow
Leopard)
yy Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
yy Kapacita pevného disku: Pro typickou instalaci
aplikace Nero MediaHome je třeba prostor 200
MB na samostatném pevném disku
yy Paměť: 256 MB RAM
2
Připojení
Sdílení hudebních souborů
Aby je bylo možné na tomto reproduktoru
přehrávat, musíte na vašem počítači sdílet složky
obsahující hudební soubory.
Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených
složek na vašem počítači.
1. Poklepejte na ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials“.
2. klikněte nalevo na ikonku [Network] a zadejte
název sítě v poli [Network name]. Vložený název
sítě bude rozpoznán přehrávačem.
3. Klikněte na ikonku [Shares] vlevo.
4. Klikněte na lištu [Local Folders] na obrazovce
[Shares].
5. Klikněte na ikonku [Add] pro otevření okna
[Browse Folder].
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu
sdílených složek.
7. Klikněte na ikonku [Start Server] pro spuštění
serveru.
,,Poznámka
Síťová jednotka nemůže konfigurovat
nastavení sdílené složky.
Ovládání
Poslech hudby s
aplikací Music Flow
Player
41
Přehled nabídky Home
Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém chytrém
zařízení. Zobrazí se [Home].
Díky aplikaci Music Flow Player si můžete přehrávat
hudbu v chytrém zařízení.
,,Poznámka
yy Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music
Flow Player, zapněte v postranním menu
[User Guide] v [Settings] > [General].
yy Některý obsah v této části se může v
závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace
Music Flow Player.
3
1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem.
(strana 22)
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte
stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow
Player (strana 20)
a
Tlačítko Menu – Zobrazí pruh s nabídkou na
straně.
b
My Songs – Zobrazí seznam hudby na vašem
telefonu.
c
Streaming Services – Zobrazí online služby.
Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
d Favorites– zobrazí oblíbené písně
e
Most Played – Zobrazí písně, které jste
nejčastěji hráli na tomto reproduktoru.
f My Playlists – Zobrazí seznamy skladeb.
g
Timeline – Zobrazí písně, které jste hráli na
tomto reproduktoru.
h Hledat – Vyhledá hudbu na vašem telefonu.
,,Poznámka
V závislosti na OS vašeho chytrého zařízení,
případně v závislosti na verzi aplikace „Music
Flow Player“, mohou být některé informace v
tomto manuálu nepřesné.
Ovládání
Příprava
42 Ovládání
Úprava seznamu streamingových
online služeb
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
Přehled postranní nabídky
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko
.
2. Klepněte na nabídku [EDIT].
3
Ovládání
3. Zobrazí se postranní nabídka
yy U online služby, kterou chcete zobrazit na
domovské stránce, vyberte zaškrtávací políčko.
a Home – Zobrazí se nabídka Home.
yy Přetáhnutím nahoru nebo dolů změníte její
pořadí.
b
My Phone – Slouží k zobrazení písní na tomto
chytrém zařízení.
yy Klepněte na
c
Music Server – Zobrazuje skladby, které jsou
na připojených zařízení (Server médií).
d
Streaming Services – Zobrazí on-line služby.
Můžete si užívat rádia a hudbu on-line.
e
Chromecast enabled apps – Zobrazí dostupné
aplikace na Chromecastu.
f
Connected Speakers – Slouží k zobrazení
připojených reproduktorů.
g
Add Speaker – Přejde na obrazovku instalace
reproduktoru.
, přidejte online služby.
Používáte-li zařízení se systémem Android,
můžete online služby přidat mezi instalované
aplikace v zařízení. Pokud vyberete přidanou
aplikaci, bude spuštěna během párování funkce
Bluetooth.
Používáte-li zařízení se systémem iOS, měli byste
si po připojení k požadovaným online službám
nastavit připojení Bluetooth sami.
,,Poznámka
Zobrazené streamingové online služby se
mohou lišit podle regionu.
h Settings – Zobrazí nabídku nastavení.
Ovládání 43
Přehrávání skladby
5. Vyberte požadovanou píseň. Pak se vybraná
píseň zobrazí a přehraje.
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení. Zobrazí se [Home].
2. Klepněte na tlačítko
.
,,Poznámka
4. Vyberte požadované album.
Ovládání
3. Zobrazí se postranní nabídka
Vyberte v postranní nabídce možnost [My
Phone].
Pokud není vybrán žádný reproduktor,
tak se objeví vyskakovací okno s výběrem
reproduktoru. Vyberte požadovaný
reproduktor.
3
44 Ovládání
Správa seznamu skladeb
Přehled přehrávání
Na obrazovce alba klepněte na [ ], abyste vybrali
požadovanou skladbu. Objeví se nabídka.
Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit a nastavit
různé informace.
3
Ovládání
a
Zobrazí se reproduktor, přes který hraje
hudba.
Zobrazí se aktuální přehrávání hudby.
b
- Zopakování požadované položky.
Pokaždé, když na ni kliknete, tak se změní
v pořadí
(Zopakování jednoho) (Zopakování všeho) - (Zopakování
vypnuto).
- Zamíchání hudby ze seznamu. Hudba se
bude přehrávat v náhodném pořadí.
Nastavení přehrávání
a Play next – Výběr hudby k přehrávání.
b Add to queue – Přidá do seznamu fronty.
c
c
Add to playlist – Přidá do požadovaného
seznamu skladeb.
,,Poznámka
V závislosti na vašem bezdrátovém prostředí
nemusí přehrávání skladby pomocí
reproduktoru fungovat hladce.
- Nastavení hlasitosti.
- Pozastavení přehrávání.
/ - Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
- Nastavení zvukového efektu
Klepněte na tlačítko
volby.
d
e
, aby se zobrazily různé
- Uložení hudby do [Favorites]. [Favorites]
naleznete na kartě [Home]
- Přidání hudby do [My Playlist].
- Upraví aktuální seznam skladeb.
- Vybere reproduktor pro přehrávání.
- Zobrazí nabídku hudby.
,,Poznámka
Pomocí
můžete ovládat hlasitost každé
skupiny reproduktorů a změnit jejich kanál na
[Surround], [Left] nebo [Right]. (Strana 46)
Ovládání 45
Volba zvukového efektu
Tento reproduktor má řadu přednastavených
prostorových zvukových polí. Požadovaný zvukový
režim vyberete stisknutím tlačítka [ ].
V závislosti na zdroji zvuku a zvukových efektech
se na displeji mohou zobrazovat jiné položky pro
ekvalizér.
1. Během přehrávání, klepněte na tlačítko [
je uvedeno níže.
] , jak
Zvukový
efekt
Popis
Standard
Můžete si vychutnávat
optimalizovaný zvuk.
Music
Poslech komfortního a přírodního
zvuku.
Cinema
Můžete si vychutnat bohatší a
filmovější prostorový zvuk.
Flat
Zajišťuje vyváženou reprodukci
zvuku.
Boost
Zesiluje průměrný rozsah zvuku
pro ozvučení.
Treble / Bass
Zesiluje výšky a hloubky.
,,Poznámka
yy Pokud přehrává skladby pomocí
reproduktoru chytrého zařízení, tak zvukový
ekvalizér není podporován.
2. Klepněte na tlačítko A nebo D.
yy Požadovaný zvukový režim můžete vybrat
pomocí tlačítka SOUND EFFECT na
dálkovém ovládání.
yy V některých režimech prostorového zvuku
neprodukují některé reproduktory žádný
nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato
vlastnost závisí na režimu prostorového
zvuku a zdroji zvuku.
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového módu. Někdy je toto
nutné provést i po změně zvukového
souboru.
Můžete vybrat různé zvukové efekty.
3
Ovládání
Můžete nastavit výšky a basy.
Nastavená hodnota ovlivní
celkový zvukový výstup.
46 Ovládání
Různé způsoby
poslechu hudby.
Existuje více různých způsobů, jak poslouchat
hudbu: skupinové přehrávání, přehrávání
prostorového zvuku a nepřerušované přehrávání.
,,Poznámka
3
Přehrávání ve skupině
Můžete seskupit několik reproduktorů zapojených
do aplikaci Music Flow Player a přehrávat stejnou
hudbu ve všech reproduktorech, které jsou
zapojené ve stejné skupině.
1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player
vyberte [Connected Speakers].
Ovládání
Pokud chcete používat přehrávání ve
skupině a přehrávání s prostorovým zvukem,
doporučujeme, aby alespoň jeden reproduktor
byl připojen pomocí kabelu LAN. Chceteli změnit nastavení připojení reproduktoru
poté, co byly bezdrátově připojeny všechny
reproduktory, všechny je resetujte a po
připojení reproduktoru je zase všechny
připojte.
V případě bezdrátového připojení
závisí plynulost přehrávání na umístění
instalovaného reproduktoru. Neinstalujte
reproduktory daleko od routeru. Chcete-li
si vychutnat nepřerušovaný poslech všech
reproduktorů nebo bezdrátový prostorový
poslech, doporučujeme použít směrovač s
podporou 802.11n. V tom případě nastavte
režim zabezpečení směrovače na OPEN nebo
AES.
2. Připojte objevené reproduktory.
Vyberte [ ] na reproduktoru skladbu, kterou na
něm chcete přehrát.
Ovládání 47
3. Objeví se možnost seskupení.
Klikněte na zaškrtávací políčko, abyste vybrali
reproduktor, který chcete, aby hrál. Pak zvolte
[OK].
Režim s prostorovým zvukem
(Režim domácího kina)
Pokud chcete využívat systém domácího kina,
jednoduše přidejte soundbar LG MUSICflow do
své sítě a synchronizujte jej s reproduktory LG
MUSICflow.
1. V postranní nabídce aplikace Music Flow Player
vyberte [Connected Speakers].
3
Ovládání
4. Reproduktory jsou připraveny k přehrávání ve
skupině.
2. Připojte objevené reproduktory.
Zvolte na reproduktoru [ ].
,,Poznámka
yy Pokud nejsou reproduktory seskupeny,
můžete si užívat různou hudbu v
jednotlivých reproduktorech.
yy Pro plynulé přehrávání se doporučuje
připojit méně než 5 zařízení.
yy Slabý signál způsobený velkou vzdáleností
mezi reproduktory a bezdrátovým
směrovačem a interferencí signálu může
vést k poruchám v přehrávání.
yy V závislosti na vašem bezdrátovém
prostředí, může být seskupení rozbito.
yy Pro nepřerušovaný poslech všech
reproduktorů se doporučuje zvolit jako hlavní
reproduktor ten, který je připojen pomocí LAN
kabelu. Nastavíte-li jako hlavní reproduktor
ten, který je připojen bezdrátově, umístěte
ho blíže k reproduktoru, který je připojen
prostřednictvím kabelu.
48 Ovládání
3. Objeví se volba prostorového prostředí.
Vyberte levý a pravý reproduktor klepnutím na
připojené reproduktory. Pak zvolte [OK].
,,Poznámka
yy Doporučujeme k přehrávání prostorového
zvuku používat stejný model reproduktorů.
yy Slabý signál způsobený velkou vzdáleností
mezi reproduktory a bezdrátovým
směrovačem a interferencí signálu může
vést k poruchám v přehrávání.
yy V závislosti na vašem bezdrátovém
prostředí, může být seskupení rozbito.
3
Ovládání
4. Reproduktory jsou připraveny k prostorovému
přehrávání.
yy Pro nepřerušované přehrávání se
doporučuje zvolit jako hlavní reproduktor
ten, který je připojen pomocí LAN kabelu.
Nastavíte-li jako hlavní reproduktor ten,
který je připojen bezdrátově, umístěte
ho blíže k reproduktoru, který je připojen
prostřednictvím kabelu.
yy Abyste si mohli užívat systém domácího
kina bez aplikace Music Flow Player,
postupujte podle následujících kroků.
1. Zapojte soundbar
2. Připojte Soundbar k domácí síti
(kabelové nebo bezdrátové).
3. Zapojte zadní reproduktory.
4. Přidejte zadní reproduktory do domácí
sítě (kabelové či bezdrátové).
5. Stiskněte tlačítko
(Přidat) na
reproduktoru.
Soundbar vydá zvukový signál a v okně
displeje se zobrazí [HOME CINEMA
READY].
6. Stiskněte tlačítko
(Přidat) na levém
zadním reproduktoru a počkejte několik
vteřin.
7. Po připojení levého zadního
reproduktoru stiskněte
(Přidat) na
pravém zadním reproduktoru.
yy Během konfigurace režimu domácího kina
s okolními zařízeními aktualizuje poslední
verzi pro reproduktory.
yy Máte-li potíže se zapojením reproduktorů,
zkontrolujte jejich síťová připojení. Pokud
nebudou reproduktory připojené k
domácí síti, vyhledejte kapitolu „Připojení
reproduktorů k domácí síti“.
Ovládání 49
Souvislé přehrávání
Můžete snadno změnit přehrávání reproduktoru z
vašeho chytrého zařízení nebo reproduktoru na jiný
reproduktor bez přerušení.
Změna přehrávání reproduktoru z
chytrého zařízení na reproduktor
Abyste mohli používat souvislé přehrávání, musíte
aktivovat (On) funkci Auto Music Play. (Strana 54)
,,Poznámka
yy Reproduktor není podporován, pokud
se svým chytrým zařízením vyjdete ven z
domu.
yy Funkce Wi-Fi musí být na chytrém zařízení
zapnutá.
yy Pokud je zdrojem Portable In a Bluetooth,
tak není podporováno souvislé přehrávání.
(Mediální server a on-line streamovací
služby jsou podporovány).
yy Při bezproblémovém přehrávání každý
reproduktor zachovává stávající hodnotu
hlasitosti. Pokud z reproduktoru během
přehrávání nevychází žádný zvuk, ověřte,
zda není hlasitost zvoleného reproduktoru
nastavena na hodnotu 0.
1. Pokud chytré zařízení přehrává hudbu, která je
přenášena zvenčí do místnosti, kde je připojený
reproduktor, objeví se na chytrém zařízení
vyskakovací okno, které se vás zeptá, přes který
reproduktor chcete hudbu přehrát.
2. Vyberte reproduktor ze seznamu ve
vyskakovacím oknu a hudba, kterou právě
posloucháte, bude hrát bez přerušení přes
reproduktor.
Ovládání
yy Pokud posloucháte hudbu ze streamingové
online služby, hudba se přehraje od začátku.
3
50 Ovládání
Nastavení
reproduktoru s aplikací
Music Flow Player
Díky aplikaci Music Flow Player si můžete nastavit
připojený reproduktor ve svém chytrém zařízení.
,,Poznámka
yy Pro podrobnější instrukce o aplikaci Music
Flow Player, zapněte v postranním menu
[User Guide] v [Settings] > [General].
3
yy Některý obsah v této části se může v
závislosti na verzi aplikace lišit od aplikace
Music Flow Player.
a
General – Nastavení pro snadnější použití
reproduktoru.
b
Speakers – Slouží k nastavení připojených
reproduktorů.
c
Alarms/Sleep Timer – Probuzení a vypnutí
reproduktoru v určeném čase
d
Account Management – Řídí funkci online
streamování.
e Time zone – Nastaví časové pásmo.
f
Advanced settings – Zobrazí nabídku
pokročilých nastavení. (strana 53)
g Chromecast – Zobrazí nabídku Chromecastu.
Ovládání
h
Version Info. – Aktualizuje reproduktor na
novější verzi.
Příprava
i
Open source licence – Zobrazí upozornění k
open-source softwaru LGE.
1. Zkontrolujte síťové připojení s reproduktorem.
(strana 22)
Nabídka [General]
2. Abyste mohli reproduktor používat, tak si musíte
stáhnout a nainstalovat aplikaci Music Flow
Player (strana 20)
Nastavení pro snadnější použití reproduktoru.
Přehled nastavení nabídky
1. Spusťte aplikaci Music Flow Player on svém
chytrém zařízení.
2. Vyberte v postranní nabídce [Settings].
Lock Screen Setting (pouze Android)
Tato funkce umožňuje zobrazit Music Flow Player
na zamknuté obrazovce. (Nastavení zamknuté
obrazovky je ve výchozím nastavení [ON].)
,,Poznámka
[Lock Screen Setting] se může lišit v závislosti
na verzi aplikace Music Flow Player ve verzii
Android.
User Guide
Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání
podle pokynů v nabídce.
Gesture
Když je funkce zapnutá, můžete snadno pokračovat
v přehrávání hudby jednoduše tím, že zatřesete
mobilním telefonem.
Ovládání
Nabídka [Speakers]
Můžete nastavit reproduktory připojené k síti.
51
a Rename – Přejmenuje reproduktor.
b
Speaker LED – Zapne nebo vypne LED
indikátor reproduktoru.
c IP Info. – Zobrazí IP adresu reproduktoru.
Compressed sound transmission –
d Kompresi zdroje audia nastavte podle stavu
sítě.
DRC – Slouží k zapnutí/vypnutí funkce DRC.
(strana 57)
f
Night – Slouží k zapnutí funkce režimu Noc.
(strana 59)
g
Auto Volume On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Volume. (strana 59)
h
AV Sync – Slouží k nastavení synchronizace
zvuku a obrazu. (strana 57)
i
Woofer level – Slouží k nastavení úrovně
basového reproduktoru. (strana 59)
j
Auto Display On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Display.
k
Auto Power On/Off – Slouží k zapínání/
vypínání funkce Auto Power. (strana 59)
Bluetooth standby mode – Slouží k zapnutí
l nebo vypnutí pohotovostního režimu
Bluetooth.
Connect SoundBar and TV – Průvodce
m připojením k televizoru. (pomocí optického
kabelu (strana 14) nebo HDMI (strana 15)
Using the TV remote control - Nastavte
n některé funkce této jednotky prostřednictvím
dálkového televizního ovladače. (strana 57)
o Initialize – Slouží k resetování reproduktoru.
p
System version – Zobrazuje aktuální verzi
systému.
Share usage data – Zvolte si, zda chcete
q posílat data o používání Chromecastu a zprávy
o selhání do Googlu.
Learn about Chromecast built-in Privacy
r – Zobrazí politiku ochrany soukromí u
Chromecastu.
3
Ovládání
e
52 Ovládání
Nabídka [Alarms/Sleep Timer]
Nabídka [Account management]
Zapnutí a vypnutí reproduktoru v určeném čase
Řídí funkci online streamování.
Alarms
Nabídka [Time Zone]
Reproduktor vám dá vědět, až nastane nastavený
čas.
Odstranění vybraného budíku.
Umožňuje použít čas sítě.
Přidání nového budíku.
Set Time Zone
Sleep Timer
Nastavení času pro automatické vypnutí
reproduktoru.
3
Automatic Time zone
Ovládání
1. V nabídce [Alarms/Sleep Timer] si vyberte
reproduktor, u kterého chcete nastavit časovač
na [Sleep Timer].
2. Nastavení požadovaného časovače na
vybraném reproduktoru.
Pokud zrušíte výběr položky [Automatic Time zone],
můžete jej vybrat sami.
Ovládání 53
Nabídka [Advanced Settings]
Mesh Network Channel
Není-li normální přehrávání či přehrávání ve skupině
prostřednictvím zapojení několika reproduktorů,
včetně bezdrátového reproduktoru, plynulé, zkuste
docílit zrychlení sítě změnou volby Mesh Network
Channel.
1. Vyberte možnost [Settings] -> [Advanced
Settings].
,,Poznámka
yy V průběhu změny kanálu dojde k
dočasnému odpojení reproduktoru.
yy Pokud jste kanál změnili v době, kdy byl
reproduktor vypnutý, zapněte jej a znovu jej
přidejte.
yy Není-li reproduktor po změně kanálu
připojen k síti, znovu jej přidejte.
Mesh Network direct connection
(pouze Android)
Chytré zařízení můžete přímo propojit s
reproduktory, pokud jsou připojené do domácí sítě.
2. Vyberte možnost [Mesh Network Channel].
Nyní jsou zobrazeny údaje o používaném
kanálu.
3. Vyberte nový kanál.
4. Údaje o kanálu se aktualizují na vybraný kanál.
3
Ovládání
Pokud je vaše chytré zařízení v pozici, ze které
se nemůže připojit k domácí síti, vyberte
nejbližší reproduktor z nabídky [Mesh Network
direct connection] a připojte chytré zařízení k
reproduktoru.
54 Ovládání
Auto Music Play
Sensitivity Settings
K dispozici máte možnost provedení snadné
změny reprodukčního zařízení z chytrého zařízení
nebo reproduktoru na jiný reproduktor, a to tak,
že přiblížíte chytré zařízení k požadovanému
reproduktoru.
Úpravou citlivosti rozhraní Bluetooth(BLE) nastaví
provozní vzdálenost volby Automatické přehrání
hudby mezi reproduktorem a chytrým zařízením.
yy Vaše chytré zařízení by mělo podporovat funkci
Bluetooth (BLE).
yy Tato funkce se odvíjí od možností chytrého
zařízení a stavu Wi-Fi sítě.
yy V aplikaci Music Flow by mělo dojít k zapnutí
volby Auto Music Play.
3
yy Tato funkce může mít za následek vyšší spotřebu
baterie.
Ovládání
1. V nabídce pokročilého nastavení v aplikaci
Music Flow zapněte možnost [Auto Music Play].
2. Umístěte své chytré zařízení k zařízení LG Music
Flow asi na 1 sekundu.
-- Umístěte své chytré zařízení dostatečně blízko
ke štítku na reproduktoru. Doporučuje se
dodržovat odstup asi 5 cm.
-- Nastavte posuvník do pozice [Close], tedy
nejvíce vlevo.
-- Pomalu suňte posuvník doprava, dokud se
nezobrazí upozornění.
,,Poznámka
yy Chytré zařízení by mělo podporovat
nízkoenergetické Bluetooth (BLE).
yy Parametry podpory BLE v případě Androidu
se mohou v závislosti na výrobci lišit.
yy Podporovaná verze operačního systému
Zařízení
O/S
Android
Android 4.3 (nebo novější)
Apple
iOS 7.1.2 (nebo novější)
Ovládání 55
Nabídka [Chromecast]
2. Spustí aktualizaci softwaru.
Learn how to cast
Ukazuje, jak používat Chromecast.
Chromecast enabled apps
Zobrazuje dostupné aplikace v Chromecastu.
Cast Groups
Pro zobrazení zvolené informace si zvolte [Learn
about Cast Groups] nebo [How to cast to a group].
,,Poznámka
Chromecast built-in open legal
documents
Volbami [Google Terms of Service], [Google Privacy
Policy] nebo [Open source licenses] zobrazíte
vybrané informace.
[Version Info.] Nabídka
Aktualizuje reproduktor na novější verzi.
App version info.
Zobrazuje aktuální verzi aplikace.
Device version info.
Aktualizace nejnovější verze firmwaru pro
reproduktor.
1. Najděte reproduktory, které je potřeba
aktualizovat, a klepněte na tlačítko [ ].
Nabídka [Open source
licenses]
Zobrazí zprávu LGE Open Source Software Notice.
3
Ovládání
Chcete-li použít “Cast Groups”, nainstalujte si
aplikaci Google Home. Stáhněte si aplikaci z
“App Store” společnosti Apple nebo z “Play
Store” společnosti Google.
56 Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
1. Pomocí tlačítka FUNC na dálkovém ovládání
vyberte funkci Bluetooth nebo pomocí tlačítka
F na přístroji, dokud se funkce nevybere.
V okně zobrazení se objeví hláška „BT“ a
následně „BT READY“.
O technologii Bluetooth
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto reproduktoru
na vašem zařízení Bluetooth, se může na displeji
zařízení Bluetooth, v závislosti na typu zařízení
Bluetooth, objevit seznam nalezených zařízení.
Váš reproduktor se zobrazí jako „LG HS7 (XX:XX) /
LG LAS750M (XX:XX)“.
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno
jinými elektronickými vlnami nebo připojením
Bluetooth v ostatních místnostech.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce
Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení: zařízení Android, zařízení iOS
Profily Bluetooth
Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily. Tento reproduktor je kompatibilní s
následujícími profily:
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Poslech hudby z Bluetooth
zařízení
Předtím, než začnete proces párování, se ujistěte,
že je na vašem chytrém zařízení zapnuta funkce
Bluetooth. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
3. Vyberte „LG HS7 (XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)“.
,,Poznámka
yy XX:XX znamená poslední čtyři čísla
adresy. Např. když je adresa Bluetooth
zařízení 9C:02:98:4A:BC, na vašem
Bluetooth zařízení uvidíte „LG HS7
(XX:XX) / LG LAS750M (XX:XX)“.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
se některá zařízení párují různým
způsobem. Je-li požadován, zadejte kód
PIN (0000).
4. Pokud se tento přístroj úspěšně spojí se
zařízením Bluetooth, objeví se na displeji
„PAIRED“.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, více informací naleznete v
uživatelské příručce vašeho Bluetooth zařízení.
Podle úrovně hlasitosti zařízení Bluetooth bude
upravena hlasitost zařízení Bluetooth.
Ovládání 57
,,Poznámka
yy Technologie Bluetooth® vyžaduje, aby byly
přístroj i zařízení Bluetooth při vytváření
připojení co nejblíže u sebe a tuto
vzdálenost pak musíte udržovat.
V níže uvedeném případě se pak mohou
vyskytnout potíže:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
-- Po restartování tohoto přístroje.
-- Pokud tuto jednotku sami odpojíte.
-- Pokud tuto jednotku odpojíte pomocí
připojeného zařízení s rozhraním
Bluetooth.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení
rušeno jinými elektronickými vlnami.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Párování je omezeno na „jedno“ zařízení
Bluetooth®. Vícenásobné párování není
podporováno.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Technologii Bluetooth® můžete využít
například s telefonem, MP3 přehrávačem,
notebookem atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou
a zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se
Bluetooth® zařízení od jednotky vzdálí,
spojení Bluetooth® se přeruší.
DRC (Kontrola dynamického
rozsahu)
Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze
Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí DRC.
AV Sync
Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk
a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce
nastavit prodlevu.
3
1. Stiskněte AV SYNC.
2. K řízení času použijte C/V. Lze jej nastavit
v rozmezí od 0 do 300 ms.
Používání dálkového
televizního ovládání
Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým
televizním ovládáním, a to dokonce od jiného
výrobce.
Mezi funkce, které lze ovládat, patří zesilování/
zeslabování zvuku a ztlumení.
Přidržte na dálkovém ovládání po dobu asi 3
sekund tlačítko (INFO). Objeví se zpráva „ON - TV
REMOTE“ a jednotku můžete začít ovládat pomocí
dálkového ovládání k televizi.
Stav funkce můžete zkontrolovat stiskem a
podržením tlačítka INFO.
Tuto funkci vypnete podržením tlačítka INFO a jeho
opětovným stiskem po zobrazení zprávy „ON - TV
REMOTE“.
,,Poznámka
yy Podporované značky televizí
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Dojde-li ke zrušení připojení Bluetooth®,
připojte zařízení Bluetooth® znovu.
yy Přesvědčte se, že je výstup na televizi
nastaven na [External speaker].
yy Není-li zařízení Bluetooth® připojeno, objeví
se v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy U některých ovladačů tato funkce nemusí
dobře fungovat.
yy Tato funkce nemusí fungovat správně,
pokud budou zapnuty některé ovládací
funkce TV, například HDMI CEC, SIMPLINK a
LG Sound Sync.
Ovládání
yy Tento přístroj podporuje automatické
párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje
v následujícím případě:
Jiné operace
58 Ovládání
Dočasné vypnutí zvuku
Automatické vypnutí
Ke ztlumení zvuku přístroje stiskněte tlačítko
(Ztišit).
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba
elektrické energie.
Přístroj můžete například před přijmutím příchozího
volání na mobilním telefonu ztlumit; během
ztlumení na displeji objeví „MUTE“.
Chcete-li ztlumení zrušit, opět na dálkovém
ovládači zmáčkněte (Ztišit) nebo změňte úroveň
hlasitosti.
Zobrazení informací o zdroji
vstupu.
3
Stisknutím tlačítka INFO si můžete zobrazit různé
údaje o zdroji vstupu.
Ovládání
OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE: Formát audia, kanál
audia
Nastavení časovaného vypínání
Tato jednotka se po stanoveném čase sama vypne.
Opakovaným mačkáním tlačítka SLEEP můžete
nastavit prodlevu vypnutí mezi 10 a 180 minutami.
Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítko
SLEEP.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, stiskněte
opakovaně SLEEP, dokud se na displeji nezobrazí
„SLEEP 10“, a poté stiskněte SLEEP znovu, zatímco
je zobrazen nápis „SLEEP 10“.
,,Poznámka
Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji. Stiskněte SLEEP a v zobrazovacím
okně se objeví zbývající čas.
Také se vypne po šesti hodinách v případě, že je
hlavní přístroj připojen k zařízení pomocí vstupu
přenosného zařízení.
Ovládání 59
AUTO POWER VYPNUTÍ/
ZAPNUTÍ
Jednotka se automaticky zapíná a vypíná pomocí
optického vstupu.
Když zapnete TV nebo externí zařízení připojené
k této jednotce, jednotka rozpozná vstupní signál
a vybere optickou funkci. Uslyšíte zvuk ze svého
zařízení.
Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí
tlačítka AUTO POWER.
,,Poznámka
yy Po zapnutí jednotky pomocí funkce AUTO
POWER bude po určité době bez signálu z
externího zařízení automaticky vypnuta.
yy Vypnete-li přístroj přímo, nebude možné
provést automatické zapnutí pomocí funkce
AUTO POWER. Přístroj lze však zapnout
pomocí funkce AUTO POWER, pokud
optický signál dorazí po 5 sekundách bez
signálu.
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy Chcete-li použít AUTO POWER, SIMPLINK
musí být vypnutý. Zapnutí/vypnutí SIMPLINK
trvá asi 30 sekund.
Automatické nastavení
hlasitosti
Tento přístroj podporuje funkci automatického
nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která
automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte
tlačítko AUTO VOL na dálkovém ovládání. Tak se
můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.
Tuto funkci zrušíte opětovným stiskem tlačítka po
zobrazení zprávy „ON“.
Nastavte výšky/hloubky/
subwoofer
Hlasitost výšek, hloubek a subwooferu můžete
nastavit dle své libosti.
TREBLE/BASS: -5 dB až 5 dB
SUBWF (subwoofer): -20 dB až 6 dB
1. Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte
buď možnost TREBLE, BASS, nebo SUBWF
(subwoofer).
2. Pomocí tlačítek VOL o/p pak nastavte
hlasitost.
Režim Noc
Nastavte režim Noc na Zapnuto - snížíte tím
intenzitu zvuku a zlepšíte tak jeho kvalitu a
subtilnost.
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. Abyste
mohli aktivovat režim Noc. Pro zrušení stiskněte
znovu tlačítko .
3
Ovládání
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z televize, která je připojena
pomocí funkce LG Sound Sync (opticky).
Nastavení zvuku
60 Ovládání
Pohotovostní režim
Reproduktor se přepne do pohotovostního režimu,
pokud se nepřehrává žádná hudba nebo není
stisknuté žádné ovládací tlačítko.
Pohotovostní režim
Možnost 1.
3
Pokud je síť odpojena, nepřehrává se hudba a po
dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka,
reproduktor se přepne do pohotovostního režimu.
Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD BYE“ a
indikátor LED na jednotce zčervená.
Ovládání
Možnost 2.
Pokud na přístroji přidržíte tlačítko 1/! nebo
na dálkovém ovládání 1 asi po dobu 3 sekund,
dojde k přepnutí reproduktoru do pohotovostního
režimu. Na obrazovce se poté objeví zpráva „GOOD
BYE“ a indikátor LED na jednotce zčervená.
Pohotovostní režim sítě
Možnost 1.
Pokud je síť připojena, ale nepřehrává se hudba a
po dobu 20 minut nejsou stisknuta žádná tlačítka,
reproduktor se přepne do pohotovostního režimu.
Indikátor LEDna jednotce poté bude tlumeně bílý.
Možnost 2.
Pokud stisknete 1/! na přístroji nebo 1 na
dálkovém ovládání dojde k přepnutí do síťového
pohotovostního režimu. Indikátor LEDna jednotce
poté bude tlumeně bílý.
,,Poznámka
Pokud v pohotovostním režimu sítě stisknete
tlačítko 1/!, přehraje se aktuální seznam
skladeb.
Pohotovostní režim Bluetooth
Je-li pohotovostní režim Bluetooth zapnut,
reproduktor se při vypnutí přepne do
pohotovostního režimu Bluetooth.
Pokud v pohotovostním režimu Bluetooth zapnete
hlavní jednotku, Bluetooth a LG TV se budou moci
připojit i v případě, že není připojena síť.
,,Poznámka
yy Nastavte hlasitost hlavní jednotky na
minimum. A potom na dobu asi 3 sekund
podržte tlačítko VOL - a DRC na dálkovém
ovládání. Reproduktor se přepne do
pohotovostního režimu Bluetooth.
yy Pokud přístroj vypnete s navolenou funkcí
Wi-Fi, nebude pohotovostní režim Bluetooth
fungovat.
yy Chcete-li tuto funkci použít, musíte zapnout
funkci AUTO POWER.
Resetujte reproduktor
Pokud reproduktor není zapnutý nebo nereaguje,
tak ho resetujte.
Resetování reproduktoru
, dokud
yy Stiskněte a podržte tlačítko
neuslyšíte jedno pípnutí. Na obrazovce se
objeví „DISABLED“. Pak jsou deaktivovány
všechny bezdrátové porty a vymažou se uložené
informace o bezdrátové síti.
a držte jej stisknuté,
yy Stiskněte tlačítko
dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Na obrazovce se
objeví „RESET1“. Reproduktor můžete resetovat
na původní tovární nastavení.
Odstraňování potíží
61
Odstraňování potíží
Obecné
Symptomy
Příčina a řešení
Přístroj nepracuje
správně.
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení
(televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení
(televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste
znovu připojit.
Tlačítko Power nezapne
přístroj.
Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
Funkce nefunguje, pokud
je tlačítko stisknuté.
Je ve vzduchu statická elektřina?
Není slyšet žádný zvuk.
Není hlasitost nastavena na minimum?
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
yy Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte.
4
yy Upravte hlasitost.
Je funkce ztišení zapnuta?
yy Funkci ztišení zrušíte stiskem tlačítka
nebo úpravou úrovně hlasitosti.
Je funkce správně vybrána?
yy Zkontrolujte zdroj vstupu a vyberte správný zdroj vstupu.
Subwoofer je beze zvuku. Je subwoofer zapojen do zásuvky?
yy Zapojte síťový kabel subwooferu do zásuvky ve zdi.
Není přerušeno spárování mezi přístrojem a subwooferem?
yy Propojte přístroj a subwoofer. (Viz strana 12.)
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
Není dálkové ovládání od přístroje příliš daleko?
yy Dálkové ovládání obsluhujte v max. vzdálenosti 7 m.
Nenachází se mezi dálkovým ovládáním a přístrojem překážka?
yy Odstraňte překážku.
Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité?
yy Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER
nepracuje.
yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray
přehrávač nebo zařízení Bluetooth.
yy Zkontrolujte stav funkce SIMPLINK a vypněte ji.
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync zvuku
nefunguje.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení vaší televize a tohoto přístroje.
Odstraňování potíží
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení
Bluetooth atd.), nastavte hlasitost zařízení.
62 Odstraňování potíží
Symptomy
Příčina a řešení
Máte-li pocit, že zvuk na
výstupu je příliš tichý.
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.
yy Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového
ovládání.
yy S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizi změňte nastavení
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení televize hodnoty [PCM] na [AUTO]
nebo [BITSTREAM].
yy S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na
[PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].
yy Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].
Síť
Symptomy
4
Příčina a řešení
Odstraňování potíží
Nelze připojit
Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích spotřebičů,
reproduktor k domácí síti. které používají rádiové frekvence. Reproduktor udržujte v dostatečné
vzdálenosti od nich.
Servery médií nejsou
zobrazeny v seznamu
zařízení.
yy Na vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software. Vypněte
firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na vašem média serveru.
Music Flow Player
nefunguje správně.
Je Music Flow Player zapojen do zásuvky?
yy Ujistěte se, že reproduktor je připojen ke stejné lokální síti jako váš media
server.
yy Zapojte Music Flow Player do zásuvky.
Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a k Music Flow
Playeru?
yy Připojte kabel LAN k portu Ethernet na zadní straně Music Flow Playeru a k
bezdrátovému routeru.
Pokud je Music Flow Player zapojen do zásuvky, ukazuje LED Music Flow
Playeru, že funguje správně?
yy Pokud při zapojení přehrávače Music Flow Player zaznamenáte potíže,
zkuste reproduktor přesunout blíže k bezdrátovému routeru či přehrávači
Music Flow Player.
Pokud restartujete router?
yy Musíte vypnout a znovu zapnout napájení reproduktoru.
Pokud instalujete nový router.
yy Musíte provést tovární nastavení a nastavit síťové připojení pro reproduktor.
Odstraňování potíží 63
Aplikace a PC software
Symptomy
Příčina a řešení
Aplikace Music Flow
Player nefunguje
správně.
Vyskytuje se při přístupu k aplikaci chyba?
yy Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je s aplikací kompatibilní.
yy Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Music Flow Player.
yy Ujistěte se, že máte LED na přední straně reproduktoru změnila svoji barvu
z červené na bílou
Music Flow PC Software
nefunguje správně.
Je firewall na vašem PC nebo Mac nastaven správně?
yy Vypněte všechny firewally a zkuste se připojit znovu. Viz návod k obsluze
nebo webové stránky vašeho firewallu.
Je kabel LAN připojen správně k bezdrátovému routeru a vašemu PC nebo
Mac?
yy Zajistěte, aby reproduktor a váš PC nebo Mac byly správně připojeny k
místní síti a měly přístup k internetu.
yy Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích
spotřebičů, které používají rádiové frekvence. Přesuňte reproduktor a váš
PC nebo Mac z jejich dosahu.
4
Odstraňování potíží
64 Příloha
Požadavky na soubory
Dostupné přípony souborů: „.mp3“, „.wma“, „.flac“,
„.m4a“, „.aac“, „.ogg“, „.wav“
Vzorkovací frekvence: od 32 do 48 kHz (mp3,
wma), až do 192 kHz/24 bit (flac)
Přenosová rychlost: až 320 kbps (mp3, wma)
yy Požadavky souborů nejsou vždy kompatibilní.
Mohou existovat určitá omezení u vlastností
souboru a dostupnosti média serveru.
The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by LG
Electronics is under license.
Other trademarks and trade names are those of
their respective owners.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé soubory
wav.
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé nahrané
soubory DRM.
Obchodní známky a
licence
5
Příloha
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a znak dvojitého D jsou
obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
Více údajů o DTS patentech získáte na http://
patents.dts.com. Vyrobeno dle licence z DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS a Symbol
jsou společně registrovanými obchodními
známkami a DTS Digital Surround je obchodní
známkou DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
Příloha 65
Specifikace
Obecné
Zdroj napájení
25 V 0 2 A (síťový adaptér)
45 W
Spotřeba energie
Pohotovostní režim sítě: 5,8 W
(Jsou-li aktivní všechny síťové porty.)
Síťový adaptér
Model : DA-50F25
Výrobce: Asian Power Devices Inc.
Příkon: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výkon: 25 V 0 2 A
Rozměry (Š x V x H):
(1060 x 45 x 82) mm (bez nožky)
Čistá hmotnost (orientačně)
2,5 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstup/výstup
3 V (p-p), optický konektor x 1
PORTABLE IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní jack) x 1
HDMI IN
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Zesilovač
Celkem
360 W
Přední
40 W x 2 (4 Ω při 1 kHz)
Prostorový zvuk
40 W x 2 (4 Ω při 1 kHz)
Subwoofer
200 W (3 Ω při 80 Hz)
THD
10 %
Bezdrátový subwoofer
Požadavky na příkon
Podívejte se na hlavní štítek na subwooferu.
Spotřeba energie
33 W
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Odpor
3Ω
Jmenovitý příkon
200 W
Maximální příkon
400 W
Rozměry (Š x V x H):
(171 x 390 x 261) mm (s nožkou)
Čistá hmotnost (orientačně)
5,6 kg
5
Příloha
OPT. IN
66 Příloha
Systém
ETHERNET (LAN) port
Ethernet jack x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Bezdrátový LAN (vnitřní anténa)
Integrovaný bezdrátový přístup k síti IEEE 802.11 n (Draft 2.0), který
je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 802.11a/b/g/n.
Bluetooth
Verze
4.0
Kodek
SBC
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
5
Příloha
Příloha 67
Manipulace s
reproduktorem
Při přepravě reproduktoru
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete reproduktor přepravit,
tak ho pro maximální ochranu zabalte tak, jak byl
původně zabalen v továrně.
Udržujte povrch přístroje čistý.
yy Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru těkavé
kapaliny, jako insekticidní spreje.
yy Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
yy Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
kontaktu s reproduktorem po dlouhou dobu.
Čištění reproduktoru
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, software, kódy, programy, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“)
a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám
opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím
zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám
bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se
obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové
stránky poskytovatele služeb, kde získáte
nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese
záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům
týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky či
dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba zaslat
přímo příslušnému poskytovateli obsahu či služeb.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich
změny, odstranění nebo ukončení, a neručí ani
negarantuje dostupnost takových obsahů či služeb
nebo přístup k nim.
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo,
protože by mohlo dojít k poškození povrchu
reproduktoru.
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
68 Příloha
PODMÍNKY POUŽITÍ
Tyto podmínky použití se vztahují na ty osoby a
skupiny, které používají LG Multiroom Speaker
(LG vícemístní reproduktor), jakýkoliv software
(softwary) spojené s LG Multiroom Speaker, tuto
aplikaci a jakékoliv služby spojené s touto aplikací
(souhrnně „LG Software“). Vysvětlují povinnosti
LGE vůči vám, stejně jako identifikace „musíte“
a „nesmíte“, které byste měli brát na vědomí při
používání LG Softwaru. LG Software je patentovaný
software ve vlastnictví LG Electronics Inc, společnost
je registrovaná v Korei se sídlem v Yeouido-dong
20, Yeoungdeungpo-gu, Soul, Korea. LGE a její
poskytovatelé licencí („LGE“, „my“ nebo „vy“).
Přístupem nebo používáním LG Softwaru
potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami
používání, a že je splňujete. Pokud s těmito
podmínkami používání nesouhlasíte, tak nesmíte LG
Software používat. Až do té míry, že jakýkoliv vzniklý
rozpor mezi Podmínkami použití a jakýmikoli jiným
dokumentem uvedeným v těchto Podmínkách
použití budou mít tyto Podmínky použití přednost,
pokud to nebude v příslušném dokumentu zřetelně
uvedeno jinak.
5
Příloha
Poskytneme vám nevýhradní licenci k používání
předinstalované kopie LG Softwaru pouze v
rozsahu, který je pro vás nezbytný pro osobní
používání LG Multiroom Speakeru, a pro žádný jiný
účel.
Berete na vědomí, že všechna vlastnická práva v LG
Softwaru kdekoli na světě patří výhradně nám, a že
na vás nejsou převedena žádná vlastnická práva LG
Softwaru. Máte nárok pouze na omezené používání
LG Softwaru, jak je určeno v těchto licenčních
podmínkách.
Nesmíte náš software jakýmkoli způsobem
kopírovat, modifikovat, dekompilovat nebo zpětně
analyzovat, pokud to nemáte povoleno zákonem.
Vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit nebo
ukončit všechny nebo část služeb bez předchozího
upozornění, jestliže zjistíme, že jste porušili tyto
Podmínky použití.
Berete na vědomí, že LG Software nebyl vyvinut,
aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům.
Neslibujeme a neposkytujeme žádné záruky, že
LG Software je bez závad nebo chyb, nebo že
bude vždy k dispozici. Používáme obchodně
přiměřené úsilí, abychom poskytovali LG Software
na kontinuálním a vysoce kvalitním základě, ale
nemůžeme zaručit, že budou vždy nepřetržitě
nebo bez chyb k dispozici. Je možné, že budeme
muset přerušit nebo ukončit LG Software nebo
pozastavit nebo omezit používání všech nebo
některých částí služeb, kde to budeme považovat
za přiměřeně nezbytné z technických, provozních,
bezpečnostních, právních nebo regulačních
důvodů.
Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud z
jakéhokoli důvodu služby nebo jakoukoli část z
nich nebudou kdykoliv nebo na jakoukoliv dobu k
dispozici.
I když můžete používat LG Software ke stahování
a pro přístup k obsahu a k aplikacím, které jsou
poskytnuty třetími stranami vašemu LG Softwaru,
neslibujeme a nedáváme žádné záruky, že budete
mít k takovému obsahu nebo aplikacím vždy
přístup. Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme
veškeré záruky, podmínky nebo jiné požadavky,
které mohou být zákonem požadované v těchto
licenčních podmínkách.
Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme
jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty nebo
škody způsobené vámi nebo jinou osobou v
souvislosti s vaším používáním LG Softwaru. Jsme
zodpovědní pouze za ztráty nebo škody, které
jsou předvídatelným důsledkem našeho porušení
těchto licenčních podmínek nebo naší nedbalosti
až do částky uvedené níže, ale nejsme zodpovědní
za jakékoli ztráty nebo škody, které nelze předvídat.
Ztrátu nebo poškození lze předpokládat, pokud
je to zřejmým důsledkem našeho porušení nebo
pokud bylo zamýšleno vámi a námi, když jste začali
používat LG Software.
Za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou
vyloučeny na základě těchto licenčních
podmínek, ať už na základě smlouvy, přečinu
(včetně nedbalosti) nebo dále také celkové naší
odpovědnosti a naší skupiny společností vůči
vám je omezena na částku, kterou jste zaplatili
za službu LG Softwaru. Do přípustné míry podle
platných právních předpisů, některé jurisdikce
nepovolují omezení nebo vyloučení odpovědnosti
za náhodné nebo následné škody, nebo mají právní
předpisy, které omezují omezení nebo vyloučení
odpovědnosti, takže se výše uvedená omezení
nemusí na Vás vztahovat.
Nic nemůže těmito licenčními podmínkami omezit
nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo
osobní zranění v souvislosti z naší nedbalostí,
podvodem nebo úmyslným uvedení v omyl nebo
jiného závazku, který nemůže být vyloučen nebo
omezen zákonem.
Příloha 69
LG Software poskytuje přístup k „apps“ a odkaz na
další služby, které vlastní a provozují třetí strany,
jako poskytovatelé obsahu. Každá ze třetích stran
aplikací, služeb a obsahu, které vám poskytují
přístup prostřednictvím služeb, jsou vám k dispozici
od těchto poskytovatelů třetích stran a jsou mimo
rámec těchto Podmínek použití.
Jednání s jakýmikoliv poskytovateli třetích stran jsou
výhradně mezi vámi a příslušným poskytovatelem
a mohou podléhat vlastním podmínkám
poskytovatele a zásadám ochrany osobních údajů.
Doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty
přečetli, i když nejsme zodpovědní za jejich obsah.
Nepřijímáme žádnou odpovědnost za aplikace,
služby nebo obsah, které jsou poskytované
poskytovateli třetích stran.
Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva
spotřebitele.
Vhodnost služeb pro děti a nástroje rodičovské
kontroly
V příslušných případech upravte dle potřeby:
Služby nejsou cíleny na děti do 13 let věku a nejsou
strukturovány k tomu, aby přitahovaly konkrétně
děti do 13 let věku. Dále, určený obsah, ke kterému
můžete přistupovat prostřednictvím užívání služeb
může obsahovat materiály, které považujete za
neslušné, závadné nebo nemusí být vhodné pro
děti.
Pokud dovolíte dítěti využívat váš LG Smart TV pro
přístup ke službám, jste výhradně zodpovědní za
rozhodnutí, zda jsou nebo nejsou relevantní služby
vhodné proto, aby se k nim dostalo dítě.
[Vaše Smart TV nabízí nástroj rodičovské kontroly
(prostřednictvím 4-místního PINU). Pokud jste
povolili 4-místní PIN, váš LG Smart TV nebude
zobrazovat obsah s omezeným přístupem, pokud
Viry a zabezpečení
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Používáme
komerčně přiměřené úsilí, abychom zajistili, že
služby jsou bezpečné a bez viru, ale tyto snahy
nemohou zaručit, že služby budou bez chyb, virů
nebo jiných zranitelností.
Kromě toho, nepřijímáme odpovědnost za jakékoli
ztráty nebo škody způsobené virem, rozesílaný útok
odmítnutí služby, nebo jiné škodlivé látky, které
mohou infikovat váš LG Smart TV, údaje, nebo jiné
materiály, které patří vám, během používání služeb.
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Stížnosti
Pokud máte nějaké dotazy, problémy nebo
stížnosti týkající se služeb, obraťte se na [vložte
odkaz na neosobní LG e-mailovou adresu].
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Různé
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky
použití a dokumenty v nich uvedené obsahují
úplnou dohodu mezi námi a vámi, které se týkají
užívání služeb, a nahrazují veškeré předchozí
dohody, ujednání, závazky nebo návrhy, ať už
písemné nebo ústní, mezi námi a vámi v souvislosti
s vaším používáním služeb.
Můžeme postoupit, předat subdodavateli nebo
jinak přenést některá nebo všechna svá práva
a povinnosti, vyplývající z těchto Podmínek
používání, jakékoliv společnosti, firmě nebo osobě.
Můžeme to udělat pouze v případě, že to nebude
mít podstatný vliv na vaše práva, která vyplývají z
těchto Podmínek používání. Nesmíte postoupit,
předat subdodavateli nebo převést svá práva nebo
povinnosti, které vyplývající z těchto Podmínek,
na někoho jiného (s výjimkou případu likvidace LG
Smart TV třetí osobou), pokud se nejprve písemně s
námi nedohodnete.
Pokud se nerozhodneme uplatňovat nebo
vymáhat jakékoli právo, které máme proti vám,
v určité době, pak nám to nebrání v pozdějším
rozhodnutí toto právo uplatnit nebo vymáhat.
Je-li soudem nebo regulátorem kterákoli část
těchto Podmínek použití shledána jako nezákonná,
neplatná či jinak nevymahatelná, pak, bude-li třeba,
5
Příloha
Můžeme zavést omezení na použití nebo přístup
k některému obsahu, aplikaci, nebo službám, ale
v žádném případě bez žádného předchozího
upozornění nebo závazku. Výslovně odmítáme
jakoukoli odpovědnost nebo závazek za jakékoli
změny, přerušení, deaktivaci, zrušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu, aplikace nebo
služby, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto
LG Softwaru. Nejsme zodpovědní ani neručíme za
zákaznický servis související s obsahem, aplikací a
službami. Veškeré otázky a požadavky související
s obsahem, aplikací nebo službami třetí strany by
měly být přiměřeně směřovány přímo na příslušné
poskytovatele obsahu a služby, nebo vývojáře
aplikace.
nezadáte PIN. Jste odpovědní za zřízení a zachování
nástroje rodičovské kontroly a všech ostatních
ovládacích prvků, které jsou k dispozici, a my
nebudeme odpovědní za žádná poškození, ztráty
nebo škody, které zakusíte vy nebo jakýkoli jiný
uživatel LG Smart TV v důsledku vašeho zanedbání,
že jste neučinili to, co jste měli. V závislosti na
modelu vašeho LG Smart TV nemusí být tyto funkce
k dispozici.
70 Příloha
bude tato část vymazána a zbývající části Podmínek
použití zůstanou nadále vymahatelné.
Tyto Podmínky použití nevytvářejí ani nevyvozují
žádná práva, která mohou být uplatněna před
soudem jakoukoli osobou, která není jejich stranou.
Tyto Podmínky použití se řídí zákony země, kde se
vaše LG Smart TV prodává a jak vy a LGE souhlasíte
s výhradní jurisdikcí soudů v zemi, kde se vaše LG
Smart TV prodává v souvislosti se stejným
Tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky, s
výjimkou jejich kolizních ustanovení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající
se těchto Podmínek použití, kontaktujte, prosím,
www.lg.com.
Tyto Podmínky použití mohou být čas od času LGE
aktualizovány. Pokud učiníme podstatnou změnu
Podmínek použití, tak vás budeme informovat přes
váš LG Software nebo jinými prostředky.
Oznámení o softwaru open source
5
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
Příloha
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a
upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po
vyžádání e-mailem zaslaným adresu [email protected]
lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let
od data zakoupení výrobku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement