LG NB3540 Owner's manual

LG NB3540 Owner's manual
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
2.1 ch Zvukový
sloupec
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně
přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu
nahlédnutí.
NB3540 (NB3540, S34A2-D)
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít
dostatečnou velikost k vytvoření
rizika úrazu elektrickým proudem
pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte
při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkroucení, polámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízen se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
UPOZORNĚNÍ: Označení produktu a informace
o vyhovění normám/bezpečnosti naleznete na
hlavním štítku na spodní straně Přístroje.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Likvidace starých spotřebičů
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1
1. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004
% olova.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat
odděleně od běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů
národních nebo místních úřadů.
3. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů
pomůže chránit životní prostředí před možnými
negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a
zvířat.
1. Všchny elektrické a elektronické výrobky by
měly být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo
místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického
spotřebiče pomáhá zamezit možným
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče
získáte u místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili.
4. Podrobnější informace o likvidaci starých
baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice,
zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok baterií
a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než
u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří
do běžného domovního odpadu. Je doporučeno
využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.
3
4
Začínáme
Poznámka týkající se evropských zemí
1
Začínáme
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek splňuje základní požadavky a
další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/
EU.
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie Doc (Prohlášení o shodě).
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Sdělení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od
rádiátoru a vaší osoby.
Obsah
Obsah
23
23
24
1
Začínáme
2
6
6
6
7
8
8
9
10
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Úvod
– Symboly použité v tomto manuálu
Dálkový ovladač
Přední panel
Zadní panel
Instalujte zvukový panel
Montáž hlavní jednotky na stěnu
2
Připojení
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
16
Připojení AC adaptéru
Připojení bezdrátové sub-basové jednotky
Připojení k TV
– Pomocí OPTICKÉHO kabelu
Volitelné zapojení vybavení
– PORT. (Přenosná) vstupní přípojka
– Připojení OPTICAL IN
– Připojeni USB
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
– Soubor lze přehrát
3
Ovládání
17
17
18
18
Základní činnosti
– Provoz USB
Další funkce
– DRC (Dynamic Range Control - řízení
dynamického rozsahu)
– AV Sync
– Dočasné vypnutí zvuku
– Zobrazení souboru a vstupního zdroje
– Nastavení časovače
– AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
– Změna automatické funkce
– LG Sound Sync
Používání technologie Bluetooth
– Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
18
18
18
18
19
19
20
22
22
25
25
25
25
26
26
5
Používání aplikace Bluetooth
– Nainstalujte aplikaci "LG Bluetooth
Remote" na vaše zařízení Bluetooth
– Aktivace Bluetooth s aplikací “LG
Bluetooth Remote”
Nastavení zvuku
– Nastavení zvukového efektu
– Automatické nastavení hlasitosti
– Nastavení úrovně hlasitosti basového
reproduktoru
Ovládání vašeho TV dodaným dálkovým
ovladačem
– Nastavení dálkového ovládání vašeho
televizoru
4
Vyhledání závad
27
Vyhledání závad
1
2
3
4
5
Příloha
29
30
31
31
Obchodní známky a licence
Technické údaje
Údržba
– Zacházení s jednotkou
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Automatické vypnutí
Začínáme
Tento přístroj se sám vypne a spoří tak elektrickou
energii.
Přenosný vstup
Poslech hudby z přenosného zařízení. (MP3,
Notebook, atd.)
EZ (snadné) nastavení reproduktorů
Poslouchejte zvuk z TV, DVD nebo digitálního
zařízení s živým režimem 2.1 ch.
LG Sound Sync
Kontroluje úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s LG Sound Sync.
Úvod
Symboly použité v tomto
manuálu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
Začínáme
Dálkový ovladač
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Napájení): Vypínač slouží k zapínání a vypínání
přístroje.
FUNCTION : Toto tlačítko slouží k výběru
požadované funkce a zdroje vstupního signálu.
1
FOLDER W/S : Hledá složku na USB zařízení.
Začínáme
OPTICAL: Přímo vymění vstupní zdroj za optický.
MUTE i : Toto tlačítko slouží k vypínání zvukového
výstupu.
VOL o/p : Nastavuje hlasitost reproduktorů.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Slouží k zapnutí nebo vypnutí
funkce AUTO POWER. (Viz stránka 19)
AV SYNC : Synchronizuje audio a video.
INFO : Zobrazuje informace souboru nebo
vstupního zdroje.
REPEAT : Přehrává soubory opakovaně nebo
náhodně.
C/V (Přeskočit/Vyhledat) :
- Rychlý posun vpřed nebo vzad.
- Vyhledává části v souboru.
Z (Zastavit) : Zastaví přehrávání.
d/M (Přehrát/pozastavit) : Spuštěni přehravani. /
Pozastaveni přehravani.
SOUND EFFECT : Vybere režim zvukového efektu.
AUTO VOLUME : Zapíná a vypíná režim
automatického nastavení hlasitosti AUTO VOLUME.
WOOFER LEVEL : Nastavuje úroveň zvuku
basového reproduktoru.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
Výměna baterie
Odstraňte kryt baterie na spodní straně dálkového
ovladače a vložte dovnitř dvě baterie R03 (velikost
AAA) se správně orientovaným kladným 4 a
záporným 5 pólem.
Numerická tlačítka 0-9: Vybere očíslované
soubory.
DRC : Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce DRC.
SLEEP : Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického
vypnutí systému po uplynutí zadaného času.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Ovládací tlačítka TV: Viz strana 26.
(R0
(R03)
3)
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
A Displej
B Čidlo dálkového ovládání
Pohotovostní režim LED
Rozsvítí se červeně v pohotovostním režimu.
C F (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce
a zdroje vstupního signálu.
D p/o (Hlasitost)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
E 1/! (Pohotovostní režim/Zapnuto)
Zadní panel
A DC. IN 25 V 0 2 A
C Port USB
B PORT. IN : Přenosný vstup
D OPT. IN : Optický vstup
Začínáme
9
Instalujte zvukový
panel
Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k
požadovanému zařízení. (Viz pp.13 - 15)
>>Výstraha
Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení,
jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení
sub-basové jednotky, neumísťujte přístroj
na kovový nábytek, protože připojení k
bezdrátové síti komunikuje přes modul, který
je umístěn na spodní straně přístroje.
1
Začínáme
Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky
k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray,
přehrávač DVD apod.
10
Začínáme
Montáž hlavní jednotky
na stěnu
1
1. Vyrovnejte úroveň SPODNÍ ČÁST TV na šabloně
pro montáž nástěnného držáku se spodní
hranou televizoru a přidržte šablonu na místě.
TV
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Začínáme
Materiály pro přípravu
Přistroj
Šablona pro montáž
nástěnného držáku
Nástěnný držák
Šrouby
(Není součástí dodávky)
Šrouby (A)
Zásuvka
2. Při montaži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky. Instalace bude vyžadovat vrtani
otvorů. Jako pomůcka pro vrtani slouži dodana
destička (Šablona pro montáž nástěnného
držáku). Šablonu použijte pro určeni mist k
vrtani.
,,Poznámka
Chcete-li využívat připojení USB, je třeba ještě
před montáží na zeď nasadit adaptér pro USB.
3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného
držáku.
Začínáme
4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je
znázorněno na obrázku níže.
11
6. Připevněte přístroj pevně pomocí šroubů.
1
Začínáme
,,Poznámka
,,Poznámka
Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na
zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž
doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).
5. Položte přístroj na držáky tak, aby odpovídaly
otvorům pro šrouby na spodní straně přístroje.
Chcete-li přístroj odpojit, proveďte to v
obráceném pořadí.
>>Výstraha
yy Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj.
spodní částí nahoru. Mohli byste poškodit
tím části tohoto přístroje nebo způsobit
zranění.
yy Na instalovanou jednotku nezavěšujte
žádné předměty a chraňte ji před nárazy.
yy Jednotku bezpečně připevněte ke stěně,
aby nemohlo dojít k jejímu pádu. V případě
pádu jednotky může dojít k úrazu nebo k
jejímu poškození.
yy Je-li jednotka instalována na stěně, zajistěte,
aby děti natahaly za žádné přívodní kabely,
neboť v opačném případě by mohlo dojít k
jejímu pádu.
12
Připojení
Připojení AC adaptéru
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
2. Připojte kabel AC adaptéru ke vstupu adaptéru
DC.IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC.
2
Připojení
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
Připojení bezdrátové
sub-basové jednotky
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
Barva LED
diod
Stav
Žlutozelená
(blikající)
Pokouší se o spojení.
Žlutozelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátová sub-basová jednotka
je v pohotovostním režimu,
nebo se připojení nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Přívodní kabel bezdrátového
subwooferu je odpojen.
První nastavení bezdrátového
reproduktoru
1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového
subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte hlavní jednotku. Hlavní jednotka a
bezdrátový subwoofer automaticky navážou
spojení.
Ruční spárování bezdrátového
reproduktoru
Pokud vaše připojení není navázáno, můžete vidět
červené LED světlo, nebo blikající žluto-zelené
světlo LED na bezdrátové sub-basové jednotce, a
tato sub-basová jednotka nevydává žádný zvuk.
Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků
níže.
1. Nastavte hlasitost hlavní jednotky na minimum.
-- Na displeji se objeví "VOL MIN".
2. Stiskněte a podržte Mutei(Mute) na
dálkovém ovladači po dobu asi 3 sekund.
-- Na displeji se krátce zobrazí "W RESET".
Připojení
3. Pokud již LED světlo bezdrátové sub-basové
jednotky nepřetržitě bliká žluto-zeleně, můžete
tento krok přeskočit.
Stiskněte a držte PAIRING na zadní straně
bezdrátové sub-basové jednotky déle než 5
vteřin.
-- LED světlo bezdrátové sub-basové jednotky se
rozsvítí střídavě v červené a žluto-zelené.
13
Připojení k TV
Pomocí OPTICKÉHO kabelu
1. Připojte konektor OPT.IN na zadní stranu
jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na
televizoru pomocí OPTICKÉHO kabelu.
4. Odpojte napájecí kabel přístroje a bezdrátové
sub-basové jednotky.
2
Optický
kabel
Přístroj a bezdrátová sub-basová jednotka
budou spárováni automaticky při zapnutí
přístroje.
-- Když je připojení dokončeno, můžete vidět na
sub-basové jednotce žluto-zelené LED světlo.
,,Poznámka
yy Komunikace mezi přístrojem a bezdrátovou
sub-basovou jednotkou může trvat několik
sekund (případně i déle) a může být při tom
vydáván zvuk.
yy Čím blíže jsou u sebe přístroj a subbasová jednotka, tím lepší je kvalita zvuku.
Doporučuje se instalovat přístroj a subbasovou jednotku co nejblíže k sobě
(do 5 m) a vyhnout se níže uvedeným
případadům.
-- Mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou
je překážka.
-- Existuje další zařízení, které používá
stejnou frekvenci s tímto bezdrátovým
připojením, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo zařízení s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
2. Nastavte zdroj VSTUP na OPTICAL. Opakovaně
mačkejte tlačítka FUNCTION na dálkovém
ovládání nebo tlačítka F na jednotce dokud
nedojde k výběru funkce.
Pro výběr přímo funkce OPTICAL stiskněte
tlačítko OPTICAL na dálkovém ovladači.
,,Poznámka
yy Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete
poslouchat zvuk z televizoru.
Ale v případě některých televizních modelů
musíte vybrat externí reproduktory uvedené
v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.)
yy Nastavení zvukového výstupu z
televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk
prostřednictvím této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV
Výstup zvuku] [ [Externí reproduktor
(Optický)]
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
Připojení
5. Znovu je připojte, jakmile je LED světlo hlavní
jednotky a bezdrátové sub-basové jednotky
zcela vypnuto.
14
Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení OPTICAL IN
Zasuňte optický výstupní konektor externích
zařízení do optického konektoru OPT. IN.
PORT. (Přenosná) vstupní
přípojka
2
Připojení
Na digitalni optički izlazni
utikač vanjskog uređaja.
MP3
přehrávač
atd.
Poslech hudby z přenosného
přehrávače
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů.
1. Připojte přenosný přehrávač ke vstupnímu
konektoru PORT. (Přenosná) zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1
(Napájení).
3. Vyberte funkci PORTABLE stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo tlačítka
F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí
zařízení a spusťte přehrávání.
EZ (snadné) nastavení reproduktorů
Poslech hudby z TV nebo DVD nebo digitálního
zařízení pomocí režimu 2.1 nebo 2.0 kanálový zvuk.
1. Připojte konektor optického vstupu OPT. IN
jednotky do optického výstupu vaší televize
(nebo digitálního zařízení apod.).
2. Vyberte vstupní zdroj OPTICAL stisknutím
tlačítka FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo
tlačítka F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
Chcete-li přímo vybrat funkci OPTICAL,
stiskněte tlačítko OPTICAL na dálkovém
ovladači.
3. Poslouchejte hudbu pomocí reproduktorů s 2.1
nebo 2.0 kanálovým zvukem.
4. Chcete-li opustit vstup OPTICAL stiskněte
možnost OPTICAL.
Nastavení funkce se obnoví zpět na předchozí
použité.
Připojeni USB
Připojte USB paměťové zařízení k USB portu na
zadní straně jednotky.
Připojení
Když je zařízení uchyceno na zeď, zapojte USB
zařízení do adaptéru pro USB.
15
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru
a připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové
zařízení.
Více informací o přehrávání souborů na USB
naleznete na straně 17.
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Zvolte jinou funkci režimu nebo stiskněte
dvakrát za sebou tlačítko Z.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
yy Tento přístroj nepodporuje souborový systém
exFAT. (Systémy FAT16/FAT32/NTFS jsou k
dispozici.)
yy Může se stát, že tento přístroj nemusí rozeznat
některá z následujících zařízení:
-- Externí HDD
-- Čtečky karet
Kompatibilní zařízení USB
-- Zablokovaná zařízení
yy MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu
flash.
-- USB rozbočovač
-- USB zařízení s pevným diskem
yy Jednotka paměti USB flash: Zařízení s podporou
rozhraní USB 1.1
-- Používání prodlužovacího USB kabelu
yy Rozhraní USB tohoto přístroje některá zařízení
USB nepodporuje.
-- zařízení Android
-- iPhone/iPod/iPad
2
Připojení
yy Tento přístroj nepodporuje celkový počet
souborů nad 1 000.
16
Připojení
Soubor lze přehrát
Vzorkovací frekvence
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
2
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 192 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
,,Poznámka
yy Složky/soubory na USB se rozeznávají
následovně:
: Složka
*ROOT
: Soubor
a
C
Připojení
Přenosová rychlost
D
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
E
v rozmezí 80 až 320 kbps
v rozmezí 56 až 128 kbps
v rozmezí 50 až 500 kbps
v rozmezí 500 až 5000 kbps
v rozmezí 500 až 5000 kbps
b
G
c
yy Počet souborů: nejvýše 999
yy Soubor chráněný pomocí DRM (správa
digitálních práv) nelze v jednotce přehrát.
yy Video soubory v paměťovém zařízení USB nelze
přehrávat.
yy V závislosti na výkonu vašeho USB zařízení,
nemusí přehrávání dobře fungovat.
F
H
I
A
d
J
B
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Soubor bude přehrán ze souboru $A do
souboru $J jeden po druhém.
yy Soubory a složky budou uváděny v
pořadí, jak byly nahrány. Odlišně mohou
být uváděny v závislosti na okolnostech
nahrávání.
yy Tato jednotka může zobrazit názvy souborů
nebo složek, které obsahují čísla, nebo
pouze anglické znaky.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná USB, se nazývá „ROOT
(KOŘEN)”.
Ovládání
Základní činnosti
Provoz USB
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Vyberte funkci USB stisknutím tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo tlačítka
F na přístroji, dokud se nevybere funkce.
Pro
Zastavit
Přehrávání
Akce
yy Funkce Opakovat/Náhodné přehrávání
funguje takto.
Zobrazení na
displeji
Během přehrávání stiskněte d/
M.
Přechod
na další /
předchozí
soubor
Během přehrávání zmáčkněte
na dálkovém ovladači V,
chcete-li přejít na další soubor.
Pokud přehráváte méně než
2 sekundy, stiskněte C na
dálkovém ovladači, chcete-li
přejít na předchozí soubor.
Pokud přehráváte déle než 3
sekundy, stiskněte C, chceteli přejít na začátek souboru.
Vyhledávání
části stopy v
souboru
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V a
uvolníte je v místě, od kterého
chcete zahájit poslech.
(s výjimkou souborů FLAC a
OGG)
Opakované
nebo
náhodné
přehrávání
Na dálkovém ovladači stiskněte
opakovaně tlačítko REPEAT
, a zobrazení se změní do
následujícího pořadí, OFF RPT
1 RPT DIR (DIRECTORY) RPT
ALL RANDOM.
Přímý výběr
souborů
Na dálkovém ovladači stiskněte
numerická tlačítka 0 až 9 a
přejděte přímo na požadovaný
soubor.
Vyhledat
složku
Stiskněte tlačítko FOLDER W/
S na dálkovém ovladači.
Tento přístroj si zapamatuje
aktuální píseň, která se hrála
před změnou funkce nebo
vypnutím přístroje.
Popis
OFF
Přehrává skladby na
zařízení USB v řadě za
sebou.
RPT1
Přehrává opakovaně
stejnou píseň.
RPT DIR
Přehrává opakovaně
skladby ve složce.
RPT ALL
Přehrává opakovaně
všechny skladby na
zařízení USB.
RANDOM
Přehrává skladby v
náhodném pořadí.
3
Ovládání
Pauza
Pokračovat v
přehravani
,,Poznámka
yy Místo pro pokračování lze zrušit, pokud
přístroj vytáhnete ze zásuvky nebo když z
přístroje vyjmete USB zařízení.
Stiskněte Z.
Stiskněte d/M.
17
18
Ovládání
Další funkce
DRC (Dynamic Range Control
- řízení dynamického rozsahu)
Zlepšuje zvuk, pokud je hlasitost vypnutá (pouze
Doby Digital). Nastavit na [DRC ON] pomocí DRC.
AV Sync
Při příjmu audio signálů z TV, nelze spárovat zvuk
a obraz. V tomto případě lze pomocí této funkce
nastavit prodlevu.
3
1. Stiskněte AV SYNC.
Ovládání
2. Pomocí C/V měníte nastavení prodlevy,
kterou lze nastavit na hodnoty mezi 0 a 300 ms.
,,Poznámka
Tato funkce nepracuje na funkci USB.
Dočasné vypnutí zvuku
Stiskněte Mutei pro ztišení zařízení.
Jednotku lze ztišit, např. v případě telefonátu se v
okně displeje zobrazí ukazatel “MUTE”.
Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítko Mutei
na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň
hlasitosti.
Zobrazení souboru a vstupního
zdroje
Stisknutím tlačítka INFO můžete zobrazit různé
informace vstupu.
USB : Informace o souboru obsažené na USB (MP3/
WMA/OGG/FLAC/WAV)
OPTICAL: Formát zvuku, kanál zvuku
Nastavení časovače
Pro nastavení požadovaného časového intervalu (v
minutách) stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP:
DISPLAY OFF (okno displeje se vypne) -> DIMMER
(osvícení displeje se ztmaví na polovinu) -> Doba
do usnutí -> Zapnutý displej
Pro kontrolu zbývajícího času stiskněte tlačítko
SLEEP.
Pro zrušení funkce spánku stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP, dokud se neobjeví "10MIN". Poté, co
se zobrazí "10MIN", stiskněte tlačítko SLEEP ještě
jednou.
,,Poznámka
Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji. Stisknutím tlačítka SLEEP se na
displeji objeví zbývající čas.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokud není hlavní přístroj připojen k externímu
zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento
přístroj se kvůli úspoře elektrické energie sám
vypne.
Stejně pracuje i tato jednotka, která se po šesti
hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému
zařízení pomocí analogového vstupu vypne.
Ovládání
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/
ZAPNUTÍ
Tento přístroj se automaticky zapne podle
vstupního zdroje: Optický, LG TV, nebo Bluetooth.
Když zapnete televizi nebo externí zařízení
připojené k tomuto přístroji, přístroj rozpozná
vstupní signál a vybere vhodnou funkci. Můžete
slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.
Pokud se pokusíte připojit zařízení Bluetooth, tento
přístroj se zapne a bude připraven pro spárování.
Připojte vaše zařízení Bluetooth a můžete přehrávat
hudbu.
Tato funkce se zapíná a vypíná vždy při stisknutí
tlačítka AUTO POWER.
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z TV, která je připojena
pomocí funkce LG Sound Sync (Opticky/
Bezdrátově).
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí
funkce AUTO POWER, vypne se automaticky
v případě, že po určitou dobu není k
dispozici signál z externího zařízení.
yy Pokud provedete přímé vypnutí přístroje,
nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí
funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále
zapnout pomocí funkce AUTO POWER,
pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu
na jeho vstup přiveden optický signál.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato
funkce nemusí být k dispozici.
yy Pokud odpojíte připojení Bluetooth u
tohoto přístroje, některá zařízení Bluetooth
se budou stále pokoušet připojit k jednotce.
Proto se doporučuje odpojit připojení před
vypnutím přístroje.
Změna automatické funkce
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, jako jsou
optické, Bluetooth a LG TV, a poté automaticky
vybere vhodnou funkci.
Při vstupu optického signálu
Když zapnete externí zařízení připojené k tomuto
přístroji pomocí optického kabelu, tento přístroj
změní funkci na optickou. Můžete slyšet zvuk
vycházející z vašeho zařízení.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Při pokusu o připojení zařízení Bluetooth k tomuto
přístroji je zvolena funkce Bluetooth. Můžete
přehrávat hudbu na zařízení Bluetooth.
Když vchází signál LG TV
Když zapnete vaše LG TV připojené pomocí LG
Sound Sync, změní tento přístroj funkci na LG TV.
Uslyšíte zvuk vycházející z televizoru.
Při připojování aplikace "LG
Bluetooth Remote"
Když připojíte své zařízení Bluetooth pomocí
aplikace "LG Bluetooth Remote", přístroj ponechá
aktuální funkci, a stejně tak vy můžete ovládat
přístroj pomocí aplikace.
3
Ovládání
,,Poznámka
19
20 Ovládání
,,Poznámka
yy Chcete-li přejít na optickou funkci, je třeba
zůstat 5 sekund bez signálu.
yy Pokud používáte funkci LG TV, tento přístroj
nebude reagovat na připojení Bluetooth.
yy Používáte-li funkci Bluetooth, tento přístroj
nereaguje na připojení LG TV.
yy Automatická změna funkce nefunguje,
pokud vaše zařízení Bluetooth nebo LG TV
nikdy nebyla spárována s tímto přístrojem.
3
yy Pokud odpojíte připojení Bluetooth u
tohoto přístroje, některá zařízení Bluetooth
se budou stále pokoušet připojit k jednotce.
Proto se doporučuje odpojit připojení před
změnou funkce.
Ovládání
yy Pokud připojíte zařízení Bluetooth pomocí
"LG Bluetooth Remote", jakmile je tento
přístroj připraven k spárování s LG TV, přístroj
změní funkci na Bluetooth.
LG Sound Sync
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na
vaší televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit, snížit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.
,,Poznámka
yy Pokud používáte funkci LG Sound Sync,
můžete také použít dálkový ovladač tohoto
přístroje. Pokud znovu použijete dálkový
ovladač televizoru, přístroj se synchronizuje s
televizorem.
yy Je-li připojení neúspěšné, zkontrolujte stav
televizoru a jeho připojení k napájecímu
napětí.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypínání přístroje.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo
vzdáleností.
yy Je-li funkce AUTO POWER zapnutá, doba
vypnutí tohoto přístroje se liší podle typu
televizoru.
Ovládání
21
U drátového připojení
U bezdrátového připojení
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu.
1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
2. Vyberte funkci LG TV pomocí tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo tlačítka
F na přístroji, dokud se funkce nevybere.
Optický
kabel
3. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Bezdrátově)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji „PAIRED“ a pak se na něm objeví „LG TV“.
yy Jestliže jednotku vypnete stisknutím
1 (Napájení), funkce LG Sound Sync
(Bezdrátově) se přeruší. Abyste mohli funkci
zase použít, musíte jednotku znovu připojit
k TV.
3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 1 (Zapnout)
na dálkovém ovladači.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
4. Vyberte funkci OPTICAL pomocí tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo tlačítka
F na přístroji, dokud se funkce nevybere.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, uvidíte na displeji „LG OPT“.
yy Zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth® bude odpojeno, jestliže je
zvolena funkce Sound Sync. Aplikace "LG
Bluetooth remote", kterou jste již připojili, je
také odpojena.
3
Ovládání
,,Poznámka
2. Nastavení zvukového výstupu z televizoru,
umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím
této jednotky:
Nabídka Nastavení TV [ [Zvuk] [ [TV Výstup
zvuku] [ [LG Sound Sync (Opticky)]
22 Ovládání
Používání technologie
Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie
pro spojení na krátké vzdálenosti.
V případě přítomnosti rušení od jiných
elektronických zařízení pracujících na stejném
kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných
zařízení Bluetooth v sousedních blízkých
místnostech může dojít k přerušování zvuku.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce
Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth®.
Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač,
Notebook, PDA, apod.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii.
Bluetooth®, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
Párování jednotky a zařízení
Bluetooth
Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth zapnuta.
Viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth. Po
provedení postupu párování není nutné jej
spouštět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka
FUNCTION na dálkovém ovladači, nebo tlačítka
F na přístroji, dokud se funkce nevybere.
V okně zobrazení se zobrazí „BT“ a poté „READY“.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při hledání jednotky pomocí zařízení
Bluetooth se v zobrazení zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Tato jednotka se
zobrazí jako „LG SOUND BAR (XX:XX) “.
,,Poznámka
yy Symbol XX:XX označuje poslední
čtyři číslice Bluetooth adresy. Pokud
je Bluetooth adresa vašeho přístroje
například 9C:02:98:4A:F7:08, na zařízení
Bluetooth se zobrazí nápis “LG SOUND
BAR (F7:08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
se některá zařízení párují různým
způsobem. Zadejte PIN kód (0000) podle
potřeby.
3. Pokud je jednotka úspěšně spárována se
zařízením Bluetooth, rozsvítí se LED dioda
Bluetooth této jednotky a zobrazí se hlášení
„PAIRED“.
4. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
Ovládání 23
,,Poznámka
yy Jestliže používáte technologii Bluetooth®,
musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem
Bluetooth navázat z co nejbližšího místa a
dodržovat vzdálenost.
Spojení nemusí přesto pracovat dobře v
případě, že:
-- Mezi jednotkou a přístrojem Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je např. lékařský přístroj,
mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
-- Po restartování tohoto přístroje.
,,Poznámka
Jen Android OS je k dispozici pro použití
aplikace "LG Bluetooth Remote" s tímto
přístrojem.
O aplikaci “LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme,
abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci "LG
Bluetooth Remote".
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
Nainstalujte aplikaci "LG
Bluetooth Remote" na vaše
zařízení Bluetooth
yy Po restartu tohoto přístroje je nutné jej
znovu připojit k zařízení Bluetooth.
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci "LG
Bluetooth Remote" na vaše zařízení Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
Instalace aplikace "LG Bluetooth
Remote" prostřednictvím kódu QR
-- Když se vrátíte k funkci Bluetooth po
použití funkce LG TV.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém použití
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
1. Instalace aplikace “LG Bluetooth Remote”
přes kód QR Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
přístrojem Bluetooth, tím menší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy Jestliže se spojení Bluetooth přeruší, připojte
přístroj Bluetooth znovu.
yy Pokud se v okni zobrazení nezobrazí hlášení
„READY“, nejste připojení.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Pro stažení klepněte na ikonu.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek "Google Android
Market (Google Play Store)".
3
Ovládání
yy Tento přístroj podporuje automatické
párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje
v následujícím případě:
Používání aplikace
Bluetooth
24 Ovládání
Nainstalování aplikace "LG Bluetooth
Remote" přes "Google Andoid
Market (Google Play Store)"
1. Klepněte na ikonu "Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte ho.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na "LG Bluetooth Remote", abyste spustili
stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Pro stažení klepněte na ikonu.
3
,,Poznámka
Ovládání
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s "Google Androied Market
(Google Play Store)".
Aktivace Bluetooth s aplikací
“LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace “LG Bluetooth Remote” pro otevření
aplikace “LG Bluetooth Remote”a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na tlačítko [Setting] a vyberte
jednotku, ke které se chcete připojit.
3. Chcete-li získat více informací, které se týkají
provozu, klepněte na tlačítko [Setting] a [Help].
,,Poznámka
yy Aplikace "LG Bluetooth Remote" bude k
dispozici v softwarové verzi viz následovně;
-- Android O/S : Verze 2.3.3 (nebo novější)
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li tato jednotka již připojena
k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto
zařízení a pak zkuste znovu.
yy Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth
Remote", pak mezi touto aplikací a dodaným
dálkovým ovládačem budou určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
yy Po připojení aplikace "LG Bluetooth Remote"
může z vašeho zařízení vycházet hudba.
V tomto případě zkuste opakovat postup
připojení.
yy Pokud používáte jiné aplikace, nebo změníte
nastavení na vašem zařízení Bluetooth při
používání aplikace"LG Bluetooth Remote",
nemusí aplikace "LG Bluetooth Remote"
pracovat správně.
yy Pokud aplikace "LG Bluetooth Remote"
nefunguje správně, zkontrolujte vaše
zařízení Bluetooth a připojení aplikace "LG
Bluetooth Remote"a potom se pokuste
znovu připojit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace "LG Bluetooth Remote".
yy Zvolíte-li funkci Bluetooth, jakmile byla
aplikace "LG Bluetooth Remote"odpojena,
tento přístroj a zařízení Bluetooth se
automaticky spárují, ale nemůžete ovládat
tuto jednotku pomocí aplikace "LG
Bluetooth Remote". Chcete-li používat
aplikaci "LG Bluetooth Remote", znovu
aplikaci připojte.
yy I když se Bluetooth připojení odpojí, můžete
použít aplikaci "LG Bluetooth Remote" při
změně funkce na ostatní, s výjimkou funkce
LG TV.
Ovládání 25
Nastavení zvuku
Nastavení zvukového efektu
Tento systém nabízí celou řadu předvolených
režimů prostorového zvuku. Požadovaný zvukový
režim vyberete stisknutím tlačítka SOUND EFFECT.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle
zdrojů zvukového signálu a efektů.
Zobrazení na
displeji
STD (Standardní)
Popis
Poslech zvuku bez
ekvalizačních efektů.
MUSIC
Poslech komfortního a
přírodního zvuku.
CINEMA
Můžete si vychutnat bohatší a
filmovější prostorový zvuk.
SPORTS
Můžete si vychutnat
dynamičtější zvuk.
BASS
Položka BASS označuje
zvýraznění basů (Bass Blast).
Zvýraznění výšek, basů a
prostorového efektu zvuku
během přehrávání.
,,Poznámka
yy V některých režimech prostorového zvuku
neprodukují některé reproduktory žádný
nebo jenom slabý zvuk. Není to vada, tato
vlastnost závisí na režimu prostorového
zvuku a zdroji zvuku.
yy Po změně vstupu může být nutné provést
reset prostorového zvuku, někdy je toto
nutné provést i po změně zvukového
souboru.
yy Protože tato jednotka podporuje pro
soubory FLAC exkluzivní zvukový efekt, je
zvukový efekt při přehrávání FLAC souborů
stanoven.
Tento přístroj podporuje funkci automatického
nastavení hlasitosti AUTO VOLUME, která
automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
Když je zvuk příliš silný nebo příliš slabý, stiskněte
tlačítko AUTO VOLUME na dálkovém ovladači. Tak
se můžete těšit z hlasitosti, která vám vyhovuje.
Dalším stisknutím tlačítka tuto funkci zrušíte.
Nastavení úrovně hlasitosti
basového reproduktoru
Můžete nastavit úroveň zvuku basového
reproduktoru od - 40 dB až do 6 dB.
1. Stiskněte WOOFER LEVEL.
2. Stiskněte VOL o/p a nastavte úroveň
hlasitosti reproduktoru.
3
Ovládání
NEWS
Tento program vyčistí zvuk a
vylepší kvalitu podání hlasu.
Automatické nastavení
hlasitosti
26 Ovládání
Ovládání vašeho TV
dodaným dálkovým
ovladačem
Můžete ovládat váš TV použitím níže uvedených
tlačítek.
AV/INPUT
VOL+
PR/CH
VOL-
PR/CH
3
Nastavení dálkového ovládání
vašeho televizoru
Můžete ovládat váš televizor prostřednictvím
dodaného dálkového ovladače.
Je-li váš TV uveden v následující tabulce, nastavte
odpovídající kód výrobce.
1. Přidržte tlačítko 1 (Napájení TV) a pomocí
numerických tlačítek vložte výrobní kód pro váš
TV (viz tabulka níže).
Výrobce
Číslo kódu
LG
1 (Předvolené), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Ovládání
TLAČÍTKO
Provoz
Samsung
6, 7
MUTEi
Zapněte nebo vypněte
zvuk televizoru.
Sony
8, 9
Hitachi
4
AV/INPUT
Přepne zdroj vstupu pro TV
mezi TV a jinými vstupními
zdroji.
1 (Napájení TV)
Zapne nebo vypne TV.
VOL o/p
Nastaví hlasitost TV.
PR/CH W/S
Prochází vpřed nebo vzad
kanály uloženými v paměti.
,,Poznámka
yy V závislosti na připojení jednotky se může
stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí
některých tlačítek.
yy Dálkové ovládání jednotky provádí základní
operace televizoru. Používejte dálkové
ovládání televizoru k využívání rozšířeného
ovládání televizoru.
2. Uvolněte tlačítko 1 (Napájení TV) pro ukončení
nastavení.
V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka
nemusí na TV fungovat, i po vložení správného
kódu výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém
ovladači, číslo kódu, které jste nastavili, může být
nastaveno zpět na standardní nastavení. Nastavte
znovu odpovídající číslo kódu.
Vyhledání závad 27
Vyhledání závad
PROBLÉM
Přístroj nepracuje
správně.
Bez napájení
PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a znovu jej zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit.
yy Přívodní šňůra je odpojena..
Zapojte ji do zásuvky.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
yy Je zvolen chybný vstupní zdroj.
Zkontrolujte vstupní zdroj a vyberte správný vstupní zdroj.
Chybí zvuk.
yy Funkce ztišení je aktivní.
Stisknutím MUTEi nebo úpravou hlasitosti zrušíte funkci ztišení.
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení Bluetooth
atd.), nastavte hlasitost zařízení.
Bez zvuku.
yy Funkce DISPLAY OFF je aktivována.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, chcete-li zrušit funkci. (Odkaz na stranu 18.)
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru.
Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER
nepracuje.
LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray
přehrávač nebo zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte připojení LG Sound Sync (Opticky nebo bezdratově).
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
4
Vyhledání závad
yy Není připojen napájecí kabel sub-basového reproduktoru.
Zapojte bezpečně síťový kabel do zásuvky ve zdi.
Basový reproduktor je
yy Párování mezi přístrojem a sub-basovou jednotkou se odpojuje.
beze zvuku.
Propojte přístroj a sub-basovou jednotku. (Odkaz na stranu 12.)
28 Vyhledání závad
PROBLÉM
PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.
yy Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového ovladače.
yy
Máte-li pocit, že zvuk
na výstupu je příliš
tichý.
yy
S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizoru změňte nastavení
AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení televizoru
hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM].
S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu
AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení přehrávače
z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].
yy Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF].
4
Vyhledání závad
Příloha 29
Obchodní známky a
licence
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. „Dolby“,
„Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
Pro patenty DTS, viz http://patents.dts.com.
Vyrobeno na základě licence od Licensing DTS
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together jsou registrované ochranné známky a
kanál DTS 2.0 je ochranná známka společnosti
DTS, Inc. © DTS, Inc Všechna práva vyhrazena.
Technologie bezdrátového spojení Bluetooth®
je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými přístroji.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
Příloha
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze ovládat pomocí
funkce Cascade pokud je připojení provedeno
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
5
30 Příloha
Technické údaje
Všeobecně (NB3540)
Požadavky na AC adaptér
Podívejte se na hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie
Podívejte se na hlavní štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x H)
(770 x 35 x 75) mm
Čistá váha (Přibl.)
1,3 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
OPTICAL IN
3 V (p-p), optický konektor x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor jack) x 1
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
USB
5
Verze
1,1
Napájení sběrnice
5 V 0 500 mA
Zesilovač
Příloha
Celkem
320 W
Přední
80 W x 2 (4 Ω při 1 kHz)
Sub-basový reproduktor
160 W (3 Ω při 80 Hz)
THD
10 %
Bezdrátový basový reproduktor (S34A2-D)
Požadavky na příkon
Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Příkon
Podívejte se na hlavní štítek na sub-basové jednotce.
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Impedance
3Ω
Jmenovitý příkon
160 W
Maximální příkon
320 W
Rozměry (Š x V x H)
(170 x 360 x 316) mm
Čistá hmotnost (Přibl.)
5,55 kg
yy Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.
Příloha
31
Údržba
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Udržujte vnější povrchy čisté
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
Čištění jednotky
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement