LG ND5520 Owner's manual
ČEŠTINA
NÁVOD PRO UŽIVATELE
STYLOVÁ HUDBA
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 1
12. 5. 31. �� 12:19
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍRAT
VÝSTRAHA: NEODNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ
PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY,
KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku, které
může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu
osob elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI
ANI VLHKOSTI, ZAMEZÍTE TAK POŽÁRU A NEBEZPEČÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stísněného
prostoru, jakým je např. knihovna nebo podobná
místa.
UPOZORNĚNÍ: Informace o bezpečnostním značení
včetně identifikace produktu a klasifikací zdroje
naleznete na hlavním štítku, který se nachází na
spodní straně přístroje.
VÝSTRAHA ohledně síťového kabelu
Pro většinu spotřebičů se doporučuje, aby byly
zapojeny do vyhrazeného zásuvkového obvodu.
To znamená do obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro
jistotu si přečtěte specifikace v této uživatelské
příručce. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky.
Přetížené zásuvky, uvolněné či poškozené zásuvky,
prodlužovací kabely, roztřepené síťové kabely
nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů
jsou nebezpečné. Kterákoli z těchto skutečností
může vést k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Pravidelně kontrolujte síťový kabel
vašeho spotřebiče a pokud jeho vzhled vykazuje
poškození či zhoršení kvality, odpojte jej, přestaňte
váš přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném
servisním středisku náhradu kabelu přesně
určeným dílem na výměnu. Chraňte síťový kabel
před fyzickým nebo mechanickým poškozením,
jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do
dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost
zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde kabel
vychází ze spotřebiče. Pro odpojení od elektrické
sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci
výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Jak bezpečně vyjmout baterii nebo bateriový
modul ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo
blok baterií provedením kroků vložení v opačném
pořadí. Abyste zamezili kontaminaci prostředí, jež
může ohrozit zdraví lidí a zvířat, odložte starou
baterii do příslušného kontejneru na určených
sběrných místech. Baterie nebo akumulátor
nelikvidujte s ostatním odpadem. Doporučujeme
využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma
provozované místní systémy recyklace. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako např.
vázy.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 2
12. 5. 31. �� 12:19
Začínáme
3
Likvidace starého spotřebiče
1.Jestliže je na výrobku symbol
přeškrtnuté popelnice, znamená
to, že výrobek podléhá Evropské
směrnici 2002/96/ES.
3.Správný postup při likvidaci starých
spotřebičů pomůže zabránit
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví člověka.
4.Pro více informací ohledně likvidace
starého spotřebiče kontaktujte
městský úřad, poskytovatele služeb
zabývajících se likvidací odpadu, nebo
obchod, kde jste produkt zakoupili.
Likvidace odpadních baterií/akumulátorů
1. Je-li k bateriím/akumulátorům vašeho
výrobku připojen tento symbol
přeškrtnuté popelnice, znamená
to, že se na ně vztahuje evropská
směrnice 2006/06/ES.
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu
se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES,
2006/95/ES a 2009/125/ES.
1
Začínáme
2.Všechny elektrické a elektronické
výrobky musí být likvidovány
odděleně od komunálního odpadu,
prostřednictvím společností, které
určila vláda nebo místní úřady pro
likvidaci takového odpadu.
Oznámení pro bezdrátové výrobky Evropského
Společenství
Obraťte se prosím na následující adresu pro získání
kopie DoC (Declaration of Conformity - Prohlášení
o shodě).
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro vnitřní použití.
RF Prohlášení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno s minimální vzdáleností 20cm mezi
zářičem a vaším tělem.
2. Tento symbol může být kombinován
s chemickou značkou rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud
baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0.004 %
olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná místa
dle pokynů vládních nebo místních
úřadů.
4. Správný způsob likvidace vašich
starých baterií/akumulátorů pomůže
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví.
5. Bližší informace o likvidaci vašich
starých baterií/akumulátorů získáte
u místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 3
12. 5. 31. �� 12:19
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Bezpečnostní informace
Hlavní vlastnosti
– Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad
– Přenosný vstup
– Přehrávání USB
– Budík
– Rádio(FM)
– Synchronizace času
– Bluetooth dálkový ovládač LG
Příslušenství
Úvod
– Symboly použité v tomto návodu
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
– Kompatibilní USB zařízení
– Požadované parametry USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
Horní panel
Ovládací panel
Připojení AC adaptéru
Nastavení hodin
– Automatické nastavení hodin
– Ruční nastavení hodin
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 4
2
Obsluha
12
12
12
13
14
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Základní činnosti
– Činnosti s iPod/iPhone/iPad
– Kompatibilní iPod/iPhone/iPad
– Provoz USB
– Poslech hudby z vašeho externího
přístroje
– Jak připevnit feritové jádro
Provoz rádia
– Připojení antény
– Poslech rádia
– Předvolba rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– Poslech hudby z Bluetooth zařízení
– Použití Bluetooth aplikací
Další funkce
– Použití vaší jednotky jako budíku
– Aktivujte a deaktivujte časovač budíku
– Ukončení zvonění budíku
– Zdřímnutí
– Návrat k přehrávání
– Opakované nebo náhodné přehrávání
– Stmívač
– Nastavení časovače pro spánek
– Nastavení režimu zvuku
– Dočasné vypnutí zvukového výstupu
– Nabíjení vašeho telefonu Android
3
Odstraňování závad
21
Odstraňování závad
4
Příloha
22
22
23
Obchodní známky a licence
Manipulace s jednotkou
Specifikace
14
15
15
15
15
15
15
16
12. 5. 31. �� 12:19
Začínáme
Hlavní vlastnosti
Příslušenství
Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad
Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané
příslušenství.
5
1
Začínáme
Potěšení hudbou z přístroje iPod/iPhone/iPad s
jednoduchým připojením.
Přenosný vstup
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
Dálkový ovladač (1)
Baterie (1)
AC adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
FM anténa (1)
Stojánek pro iPad (1)
Přehrávání USB
Vychutnání hudby z USB pomocí jednoduchého
připojení.
Budík
Nastavení budíku na požadovaný čas.
Rádio(FM)
Poslech rádia.
Synchronizace času
Hodiny jednotky se nastavují automaticky
připojením přístroje iPod/iPhone/iPad nebo aktivací
Bluetooth připojení prostřednictvím aplikace "LG
Bluetooth Remote".
Bluetooth dálkový ovládač LG
Tuto jednotku můžete ovládat pomocí vašeho
přístroje iPod touch/ iPhone/iPad či telefonu
Android přes Bluetooth. Tato jednotka a váš přístroj
musí být pro Bluetooth spárovány. Navštivte
stránky “Apple App Store” nebo “Google Android
Market (Google Play Store)” nebo použijte QR kód
zobrazený níže, chcete-li hledat aplikaci “LG
Bluetooth Remote”. Pro podrobné informace se
podívejte na stránky 17-18.
Feritové jádro (1)
Úvod
Symboly použité v tomto
návodu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.
>>Výstraha
(Android OS)
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 5
(Apple iOS)
Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození
v důsledku nesprávného použití.
12. 5. 31. �� 12:19
6
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
MP3/WMA
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s touto
jednotkou platí následující omezení :
•
zorkovací kmitočet : v rozsahu od 32 do 48 kHz
V
(MP3), v rozsahu od 32 do 48 kHz (WMA)
•
ychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
R
(MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
•
•
Kompatibilní USB zařízení
•
P3 přehrávač : MP3 přehrávač s pamětí typu
M
flash.
•
J ednotka paměti USB flash :
Zařízení s podporou rozhraní USB 1.1.
•
SB funkce této jednotky nepodporuje všechna
U
USB zařízení.
Požadované parametry USB
zařízení
•
ařízení vyžadující instalaci přídavného
Z
softwaru, když byla připojena k počítači, nejsou
podporována.
Maximální počet souborů : nejvýše 999
•
Zařízení USB neodpojujte během provozu.
Přípony souborů : „.mp3“/ „.wma“
•
zařízení USB s velkou kapacitou může
U
vyhledávání trvat déle, než několik minut.
•
Pro zamezení ztráty dat všechna data zálohujte.
•
ařízení USB nebude rozpoznáno, použijete-li
Z
USB prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB.
•
S ystém souborů NTFS není podporován. (Je
podporován pouze systém souborů FAT(16/32).)
•
T ato jednotka není podporována, je-li celkový
počet souborů 1000 či více.
•
E xterní pevné disky, čtečky paměťových karet,
uzamykatelná paměťová zařízení, nebo zařízení
USB s pevným diskem a mobilní telefony nejsou
podporovány.
•
SB port jednotky nelze připojit k PC. Jednotku
U
nelze použít jako paměťové zařízení.
•
ěkterá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
N
fungovat.
•
T ato jednotka může nabíjet iPod/iPhone
připojením k USB portu ve stavu zapnuto.
•
T ato jednotka nemůže nabíjet iPad připojením k
USB portu ani ve stavu zapnuto.
•
řipojíte-li váš chytrý telefon s pomocí USB
P
portu, můžete jej nabíjet jen ve stavu zapnuto.
(Některé chytré telefony nemusí být možné
nabíjet.)
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 6
12. 5. 31. �� 12:19
Začínáme
Dálkové ovládání
7
Instalace baterie
1. S pomocí mince otočte víčko schránky baterie
proti směru hodinových ručiček. Pak víčko
schránky baterie vyjměte.
1
Začínáme
2. Vložte baterii znaménkem + směřujícím
stejným směrem jako znaménko + na víčku
schránky baterie.
1 (POWER): Vypínač slouží k zapínání a vypínání
jednotky.
SLEEP : Nastavuje časovač budíku.
PFUNCTION : Toto tlačítko slouží k výběru
požadované funkce a zdroje vstupního signálu.
+/- (VOLUME) Nastavuje hlasitost reproduktorů.
SOUND EFFECT : Zvolí zvukové efekty.
/ (Přeskočit/Vyhledat) :
-- Rychlé přeskakování dozadu nebo dopředu.
-- Tato tlačítka slouží k vyhledávání požadovaného
úseku v souboru.
(Přehrávání/Pauza) : Spustí nebo pozastaví
přehrávání.
@ : Toto tlačítko slouží ke ztlumení zvuku.
h : Volba režimu přehrávání. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Volba složky nebo souboru, který chcete přehrát.
-- Zvolí předvolené číslo pro rozhlasovou stanici.
MEMORY :
-- Uložení předvolených stanic.
-- Mazání předvolených stanic.
3. Vložte zpět víčko schránky baterie dálkového
ovládání a otočením ve směru hodinových
ručiček jej uzavřete.
>>Výstraha
Neotvírejte schránku baterií prstem. Jinak si
můžete zlomit nehet.
>>Výstraha
Baterie použitá v tomto zařízení může představovat
riziko chemických popálenin, pokud je chybně
použita. Nedobíjejte, nerozebírejte, nepalte a
nezahřívejte baterii nad 100 °C (212 °F). Nahrazujte
baterii pouze dílem č. CR2025. Použití jiné baterie
může představovat riziko požáru nebo exploze.
Použité baterie likvidujte. Uchovávejte baterie mimo
dosah dětí. Nerozebírejte ani nelikvidujte v ohni.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 7
12. 5. 31. �� 12:19
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a Senzor dálkového ovládání
c Ovládací panel
b 1
Vypínač slouží k zapínání a vypínání jednotky.
d Reproduktor
Zadní panel
a Alarm On/Off
- Nastavuje časovač budíku.
- Vypíná budík.
- Zobrazuje nastavení budíku.
b Clock
Nastavení hodin a kontrola času.
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
e USB port
Přehrává hudební soubory připojením USB
zařízení.
f DC IN 18 V 02.67 A (vstup AC adaptéru)
Horní panel
a iPod/iPhone/iPad dok
Připojuje iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 8
b Dok pro telefon Android (Mikro USB)
Připojuje telefon Android.
12. 5. 31. �� 12:19
Začínáme
9
Ovládací panel
1
Začínáme
yy Přepínání funkcí :
yy Přehrávání/Pauza :
Klepněte na P nebo táhněte prstem doleva či
Pro přehrávání či pauzu klepněte na střední pozici.
doprava. Toto tlačítko slouží k výběru požadované
funkce a zdroje vstupního signálu.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy Přeskočit/Vyhledat :
yy -/+ (Volume) :
-- Rychlé přeskakování dozadu nebo dopředu.
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
-- Tato tlačítka slouží k vyhledávání požadovaného
úseku v souboru.
yy Nahoru/Dolů :
-- Volba složky nebo souboru, který chcete přehrát.
-- Zvolí předvolené číslo pro rozhlasovou stanici.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 9
12. 5. 31. �� 12:19
10
Začínáme
Připojení AC adaptéru
1
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
Začínáme
2. Připojte kabel AC adaptéru k DC IN vstupu
adaptéru.
3. Zasuňte AC napájecí kabel do výstupu AC. Pak
přechází jednotka do pohotovostního režimu.
Nastavení hodin
,,Poznámka
Při přerušení napájení nebo odpojení napájecího
kabelu je nastavení hodin vymazáno.
Automatické nastavení hodin
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že váš iPod/iPhone/iPad nebo
váš přístroj Android má správně nastavené
hodiny.
yy V pohotovostním režimu se hodiny
nebudou s vaším přístrojem iPod/iPhone/
iPad nebo Android synchronizovat.
yy Při automatické synchronizaci hodin má
aplikace "LG Bluetooth Remote" přednost
před dokovacím systémem.
yy Formát 24 hodin lze nastavit jen pro
operační systém Android.
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
Nastavení hodin synchronizací
vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad
Řádně váš přístroj iPod/iPhone/iPad připojte. Pak
se bude nastavení hodin na ovládacím panelu
synchronizovat s vaším přístrojem iPod/iPhone/
iPad.
,,Poznámka
Synchronizovaný čas může být mírně odlišný
od času vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad.
Nastavení hodin pomocí aplikace
"LG Bluetooth Remote"
Instalujte do svého přístroje iPod/iPhone/iPad nebo
telefonu Android aplikaci “LG Bluetooth Remote”.
(Viz strana 17-18).
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace "LG Bluetooth Remote" budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 10
12. 5. 31. �� 12:19
Začínáme
11
Ruční nastavení hodin
Je-li třeba, můžete nastavit hodiny ručně.
2. Stiskněte
/
pro volbu formátu hodin 12
či 24.
-- 12:00 (pro displej zobrazující PM) nebo 0:00
(pro displej zobrazující 24 hodin)
1
Začínáme
1. Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund
tlačítko Clock na zadním panelu.
-- Číslice na hodinách začnou blikat.
3. Stiskněte
.
-- Číslice zobrazující hodiny začnou blikat.
4. Stiskněte
/
pro nastavení hodin.
5. Stiskněte
.
-- Číslice zobrazující minuty začnou blikat.
6. Stiskněte
7. Stiskněte
/
.
pro nastavení minut.
,,Poznámka
Pokud chcete hodiny vynulovat, zopakujte
kroky 1-7.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 11
12. 5. 31. �� 12:19
12
Obsluha
Základní činnosti
Činnosti s iPod/iPhone/iPad
2
S pomocí této jednotky si můžete užívat hudbu z
vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad. Podrobnosti o
přístroji iPod/iPhone/iPadnaleznete v příručce pro
uživatele iPod/iPhone/iPad.
Obsluha
,,Poznámka
Nainstalujte dodaný stojánek pro iPad, abyste
umístili iPad do stabilní polohy.
Pro
Udělejte toto
Hledání
Stiskněte a podržte
/
během přehrávání a uvolněte jej
v místě, od kterého chcete zahájit
poslech.
Kompatibilní iPod/iPhone/
iPad
Jednotka podporuje následující modely ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
1. Řádně váš přístroj iPod/iPhone/iPad připojte.
Když je jednotka připojena k napájení, váš iPod/
iPhone/iPad se automaticky zapne a začne se
dobíjet i v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte PFUNCTION či P pro výběr
funkce IPOD.
Pro
Přehrávání
Pauzu
Přeskočení
Udělejte toto
Stiskněte
Během přehrávání stiskněte
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Během přehrávání stiskněte
dvakrát krátce pro krok zpět na
předchozí soubor.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 12
,,Poznámka
yy Chybové hlášení “ERROR” se objeví, když :
-- váš přístroj iPod/iPhone/iPad není řádně
připojen.
-- tato jednotka rozpoznala váš iPod/iPhone/
iPad jako neznámé zařízení.
-- váš iPod/iPhone/iPad má téměř vybitou
baterii.
/ Baterii je nutné nabít.
/ Nabíjíte-li baterii, když je iPod/iPhone/iPad
téměř vybitý, může nabíjení trvat déle.
yy V důsledku závady přístroje iPod/iPhone/
iPad nemusíte být schopni ovládat váš iPod/
iPhone/iPad z této jednotky.
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho
přístroje iPod/ iPhone/iPad nemusí být
možné ovládat váš iPod/iPhone/iPad z této
jednotky. Doporučujeme instalaci nejnovější
verze softwaru.
yy Pokud v přístroji iPod touch/iPhone/
iPadpoužíváte aplikaci, telefonujete, nebo
posíláte a přijímáte textovou zprávu SMS,
atd., odpojte jej od doku této jednotky pro
iPod/iPhone/iPad a pak jej užívejte.
yy Máte-li problém s vaším přístrojem iPod/
iPhone/iPad, navštivte prosím stránky www.
apple.com/support.
yy Zařízení iPod touch a iPhone a iPad mají
odlišný provoz než přístroj iPod. Abyste je
mohli používat s tímto přístrojem, budete
možná potřebovat dodatečné ovládání.
(např. “slide to unlock”)
12. 5. 31. �� 12:19
Obsluha
13
,,Poznámka
Provoz USB
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Zvolte USB funkci stisknutím
PFUNCTION nebo P.
yy Pokud během přehrávání změníte nastavení
na jinou funkci, pak se vrátíte k USB funkci a
, můžete poslouchat
pak stisknete
hudbu od místa, které jste přehrávali
naposledy.
yy Čas přehrávání se zobrazuje až do 59 minut
a 59 sekund.
yy Složky/soubory USB jsou rozpoznávány jak
uvedeno níže.
SLOŽKA
FILE
SLOŽKA 1
SLOŽKA 3
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Vyberte odlišnou funkci/režim.
SLOŽKA 4
FILE 5
FILE 6
FILE 7
SLOŽKA 7
2. Vyjměte USB přístroj z jednotky.
Pro
Přehrávání
Pauzu
Přeskočení
Během přehrávání stiskněte
dvakrát krátce pro krok zpět na
předchozí soubor.
Hledání
Stiskněte a podržte
/
během přehrávání a uvolněte jej
v místě, od kterého chcete zahájit
poslech.
SLOŽKA 8
FILE 10
SLOŽKA 2
SLOŽKA 5
Během přehrávání stiskněte
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
FILE 8
FILE 9
FILE 3
FILE 4
Udělejte toto
Stiskněte
Obsluha
KOŘEN
2
SLOŽKA 6
FILE 11
FILE 12
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Složky budou prezentovány v následujícím
pořadí;
KOŘEN
SLOŽKA 1 SLOŽKA 3
SLOŽKA 7 SLOŽKA 8 SLOŽKA 5
SLOŽKA 6
yy Soubor bude přehráván od $ souboru č.1
po $ soubor č.14 po jednom.
yy Soubory a složky budou prezentovány
v pořadí, jak byly nahrány a mohou být
prezentovány odlišně v závislosti na
okolnostech nahrávání.
yy *KOŘEN : První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná USB, je "KOŘEN".
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 13
12. 5. 31. �� 12:19
14
Obsluha
Poslech hudby z vašeho
externího přístroje
Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha
typů externích zařízení. (Přenosný kabel není
dodáván jako příslušenství této jednotky.)
Jak připevnit feritové jádro
Jádro (dodané s vámi zakoupeným modelem)
musíte připevnit, abyste omezili či eliminovali
elektrické rušení.
1. Stisknutím zarážky [a] feritové jádro otevřete.
2. Oviňte přenosný kabel jedenkrát okolo
feritového jádra.
2
MP3 nebo PMP atd.
3. Zavřete feritové jádro, uslyšíte cvaknutí.
Obsluha
1. Připojte externí zařízení ke konektoru PORT.IN
jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1.
3. Vyberte funkci PORT (PŘENOSNÝ) stiskem
tlačítka PFUNCTION nebo P.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte na něm
přehrávání.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 14
12. 5. 31. �� 12:19
Obsluha
Provoz rádia
15
Předvolba rádiových stanic
Uložit můžete až 10 předvolených FM stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
Připojení antény
Připojte kabelovou FM anténu k anténnímu FM
konektoru.
1. Stiskněte opakovaně PFUNCTION nebo P
dokud se FM neobjeví na ovládacím panelu.
2. Vyberte požadovanou frekvenci pomocí tlačítek
/ .
3. Stiskněte tlačítko MEMORY. Na ovládacím
panelu.bude blikat předvolené číslo.
5. Stiskněte tlačítko MEMORY. Stanice je uložena.
2
Obsluha
4. Stiskněte FOLDER/PRESET W/S pro volbu
požadovaného předvoleného čísla.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Stiskněte FOLDER/PRESET W/S pro volbu
předvolené stanice.
Vymazání všech uložených
stanic
Tiskněte a přidržte tlačítko MEMORY po dobu
2 sekund. Rozsvítí se "CLR" Stiskněte tlačítko
MEMORY znovu. Poté se všechny uložené stanice
vymažou.
Poslech rádia
1. Stiskněte opakovaně PFUNCTION nebo P
dokud se na ovládacím panelu neobjeví FM. Je
naladěna posledně poslouchaná stanice.
2. Automatické ladění : Stiskněte
/
přibližně
na dvě sekundy, dokud se údaj kmitočtu
nezačne měnit, poté jej uvolněte. Prohledávání
se zastaví po nalezení stanice.
Ruční ladění : Stiskněte
/
opakovaně.
3. Nastavte hlasitost stisky -/+ (Hlasitost).
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte
. Tímto přepnete tuner ze stereo
režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.
,,Poznámka
•• Pokud byly již předvoleny všechny stanice,
objeví se na ovládacím panelu na chvíli
nápis "FULL" ("PLNÉ") a pak bude blikat
předvolené číslo.
•• Ačkoliv jsou předvoleny všechny stanice,
můžete předvolit další stanici tím, že
přepíšete stanici předchozí.
•• Nemůžete vymazat předvolené stanice
jednu po druhé.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 15
12. 5. 31. �� 12:19
16
Obsluha
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
2
Dostupný dosah je do 10 metrů.
Obsluha
(Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno
jiným elektromagnetickým vlněním nebo v jiných
místnostech připojíte zařízení Bluetooth.)
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth®
lze provozovat s pomocí funkce Cascade, pokud
je připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení : Mobilní telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tato jednotka je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 16
Poslech hudby z Bluetooth
zařízení
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Zvolte funkci Bluetooth použitím
PFUNCTION či P.
Na ovládacím panelu se objeví “BT” a “BT READY”.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání této jednotky pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Vaše jednotka se
zobrazí jako “LG AUDIO ND5520”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN : 0000
4. Pokud je tato jednotka úspěšně připojena k
vašemu zařízení Bluetooth, rozsvítí se Bluetooth
LED dioda této jednotky a na ovládacím panelu
se objeví „PAIR“.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou ve vašem
zařízení Bluetooth, naleznete postup v
uživatelské příručce zařízení Bluetooth.
12. 5. 31. �� 12:19
Obsluha
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Když není připojen Bluetooth, na ovládacím
panelu se objeví "BT" a "BT READY“.
Použití Bluetooth aplikací
O aplikaci “LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a instalovali aplikaci "LG Bluetooth
Remote".
2
Instalujte do svého Bluetooth
přístroje aplikaci "LG Bluetooth
Remote"
1. Instalujte aplikaci "LG Bluetooth Remote"
prostřednictvím QR kódu. Pro skenování QR
kódu použijte skenovací software.
Obsluha
yy I pokud je vzdálenost mezi vaším zařízením
Bluetooth a sadou menší než 10 m ale mezi
přístroji jsou překážky, nemůže se zařízení
Bluetooth připojit.
17
yy Důsledkem elektrického selhání z důvodu
zařízení užívajících stejnou frekvenci jako
lékařské vybavení, mikrovlnné trouby nebo
bezdrátová zařízení LAN, bude připojení
odpojeno.
yy Pokud kdokoliv zastaví a přeruší komunikaci
mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude
připojení odpojeno.
yy S rostoucí vzdáleností mezi Bluetooth a
jednotkou se kvalita zvuku snižuje. Jestliže
prostor mezi Bluetooth a jednotkou
přesáhne provozní dosah Bluetooth, bude
připojení odpojeno.
yy Přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth
se odpojí, pokud vypnete hlavní jednotku
nebo vzdálíte zařízení od hlavní jednotky
dále než 10 m.
yy Je-li zařízení Bluetooth odpojeno, měli byste
jej k vaší jednotce připojit.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek “Apple App Store”
či "Google Android Market (Google Play
Store)".
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 17
12. 5. 31. �� 12:19
18
Obsluha
Instalujte aplikaci "LG Bluetooth
Remote" dokováním vašeho přístroje
iPod/iPhone/iPad do této jednotky
1. Připojte váš iPod/iPhone/iPad k doku pro iPod/
iPhone/iPad. Automaticky bude propojen
displej pro stažení "LG Bluetooth Remote" (jen
pro Apple iOS).
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
2
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
Obsluha
Instalujte aplikaci “LG Bluetooth
Remote” prostřednictvím “Apple
App Store” či “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Klepněte na ikonu “Apple App Store” nebo na
ikonu “Google Android Market (Google Play
Store)”.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na “LG Bluetooth Remote” pro zahájení
stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je
vybaveno z “Apple App Store” nebo z “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktivujte Bluetooth s pomocí
aplikace "LG Bluetooth Remote"
Aplikace “LG Bluetooth Remote” pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
,,Poznámka
yy Pokud umístíte váš iPod/iPhone/iPad do
kolébky této jednotky když je přístroj iPod/
iPhone/iPad připojen k této jednotce
pomocí funkce Bluetooth, dojde k deaktivaci
funkce Bluetooth.
yy Je-li tato jednotka v režimu BT (Bluetooth)
a vy ji připojíte k vašemu přístroji iPod/
iPhone/iPad prostřednictvím Bluetooth
připojení, pak se funkce automaticky
přepne do režimu IPOD. Pokud pak váš
iPod/iPhone/iPad od této jednotky odpojíte,
tento váš přístroj se k jednotce automaticky
připojí prostřednictvím Bluetooth připojení.
yy Připojení funkce Bluetooth přístroje iPod/
iPhone/iPad není v okamžiku kdy umístíte
přístroj iPod/iPhone/iPad do kolébky této
jednotky aktivní.
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li tato jednotka již připojena
k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto
zařízení a pak zkuste znovu.
yy Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth
Remote", pak mezi touto aplikací a dodaným
dálkovým ovládačem budou určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
yy Aplikace "LG Bluetooth Remote" pro
Apple iOS je mírně odlišná od té pro OS
Android.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být
odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci,
nebo pokud změníte nastavení připojeného
zařízení pomocí aplikace "LG Bluetooth
Remote". V takovém případě zkontrolujte
prosím stav připojení.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace “LG Bluetooth Remote” pro otevření
aplikace “LG Bluetooth Remote” a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Setting] a zvolte jednotku, kterou
chcete.
3. Chcete-li získat víc informací o provozu,
klepněte na [Setting] a [Help].
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 18
12. 5. 31. �� 12:19
Obsluha
Další funkce
Ukončení zvonění budíku
-- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko Alarm On/
Off na zadním panelu nebo stiskněte 1.
-- Zvonění skončí, ale nastavení budíku zůstává.
Použití vaší jednotky jako
budíku
,,Poznámka
1. Ujistěte se, že jste nastavili hodiny správně. (Viz
“Nastavení hodin” na straně 10-11.)
2. Stiskněte a přidržte na zadním panelu tlačítko
Alarm On/Off.
4. Zobrazí se nastavení „ON (Time)" (čas zapnutí).
Nastavení hodin bliká. Stiskněte
/
pro
volbu hodin a pak stiskněte
pro uložení.
5. Nastavení minut bliká. Stiskněte
/
pro
volbu minut a pak stiskněte
pro uložení.
6. Nastavení hlasitosti bliká. Stiskněte
/
změnu hlasitosti a pak stiskněte
pro
uložení.
pro
•• Pokud na vašem přístroji iPod/iPhone/iPad
nenastavíte hodiny, jednotka nebude mít
synchronizované hodiny s vaším přístrojem
iPod/iPhone/iPad.
•• Když vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky,
nebude uloženo provedené nastavení
hodin.
•• Po nastavení funkce hodin můžete nastavit
funkci budíku.
2
Obsluha
3. Zdroje zvuku budíku blikají. (FM (Tuner)/USB/
IPOD). Když každý ze zdrojů zvuku bliká, vyberte
ten, který chcete, stisknutím
. Zvolíte-li
režim FM (TUNER), můžete zvolit stanici, kterou
jste předtím nastavili, stisknutím
/ .
•• Pokud do 30 minut od spuštění budíku
nestisknete žádné tlačítko, bude budík
automaticky vypnut.
•• Nastavíte-li
hodiny a budík, můžete
zkontrolovat čas a ikonu budíku “ “
stisknutím tlačítka Alarm On/Off, ačkoliv je
jednotka v pohotovostním režimu.
•• Když nastane čas, který jste nastavili,
jednotka se automaticky zapne.
•• Můžete nastavit jen formát 12 hodin. (pro
displej zobrazující PM)
,,Poznámka
•• Funkce budíku pracuje pouze, když je
jednotka vypnuta.
•• Stav připojení můžete zkontrolovat tím, že
dvakrát stisknete tlačítko Alarm On/Off na
zadním panelu.
•• Pokud chcete budík vynulovat, zopakujte
kroky 2-6.
Aktivujte a deaktivujte časovač
budíku
Stiskněte opakovaně tlačítko Alarm On/Off
na zadním panelu pro aktivaci nebo deaktivaci
časovače.
-- Je-li časovač aktivován, zobrazí se “ ”.
-- Je-li časovač deaktivován, nezobrazí se “
19
”.
Zdřímnutí
Funkce zdřímnutí vás budí každých 10 minut,
pokud v době, kdy je budík aktivován, klepnete
kamkoliv na ovládací panel.
Objeví se“ZZZ” a “ ” bliká. Pro zrušení funkce
zdřímnutí stiskněte Alarm On/Off nebo 1.
Návrat k přehrávání
Jednotka si zapamatuje místo, kde jste stiskli
tlačítko
. Stiskněte
pro pokračování v
přehrávání.
Opakované nebo náhodné
přehrávání
Opakovaně stiskněte h. Současný soubor (stopa)
bude přehráván opakovaně nebo v náhodném
pořadí. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 19
12. 5. 31. �� 12:19
20 Obsluha
Stmívač
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Ovládací panel
o polovinu ztmavne. Pro zrušení tohoto stavu
opakovaně stiskněte SLEEP, dokud se ovládací
panel nezjasní.
Nastavení časovače pro spánek
2
Obsluha
Během poslechu hudby či rádia stiskněte
opakovaně SLEEP pro volbu doby zpoždění od 10
do 180 minut. Po uplynutí nastavené doby zpoždění
se jednotka vypne. (Můžete vidět následující pořadí
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Pro zrušení funkce spánek stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP , dokud se ovládací panel nerozjasní.
,,Poznámka
•• Čas zbývající do vypnutí jednotky můžete
zkontrolovat stisknutím tlačítka SLEEP.
•• Funkce spánku bude aktivní po použití
stmívače.
Dočasné vypnutí zvukového
výstupu
Pro ztlumení zvuku stiskněte @. Můžete
ztlumit zvuk, například abyste přijali telefonát.
A na ovládacím panelu se objeví "MUTE". Pro
zrušení funkce ztlumení stiskněte znovu @,
nebo nastavte úroveň hlasitosti stisky tlačítek
+/-(Volume).
Nabíjení vašeho telefonu
Android
,,Poznámka
•• Dokováním vašeho telefonu Android jej
může tato jednotka jen nabíjet.
•• Můžete se těšit hudbou z vašeho přístroje
Android prostřednictvím Bluetooth.
Pro nabíjení vašeho telefonu Android jej musíte
připojit do doku pro telefon Android.
1. Zkontrolujte orientaci mikro USB konektoru na
vašem telefonu Android.
Nastavení režimu zvuku
Tento systém nabízí celou řadu předvolených
režimů zvuku. Požadovaný zvukový režim vyberete
stisknutím tlačítka SOUND EFFECT.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle
zdrojů zvukového signálu a efektů.
Zobrazení na
displeji
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BYPASS
Popis
2. Připojte váš telefon Android do doku pro telefon
Android.
Tento program dává zvuku
atraktivní atmosféru s navozením
pocitu přítomnosti na skutečném
koncertu rockové, populární,
jazzové nebo klasické hudby.
Poslech zvuku bez ekvalizačních
efektů.
,,Poznámka
Po přepnutí na jiný vstup bude možná třeba
resetovat režim zvuku, někdy dokonce i po
změně zvukového souboru.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 20
,,Poznámka
V závislosti na pozici a orientaci mikro USB
konektoru vašeho telefonu Android jej připojte
v pozici na výšku nebo na šířku.
12. 5. 31. �� 12:19
3
Odstraňování závad
Odstraňování závad
21
Odstraňování závad
Problém
Příčina & Náprava
Absence napájecího
napětí.
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
yy Stiskněte PFUNCTION nebo P a zkontrolujte zvolenou funkci.
Není slyšet zvuk.
yy Nastavte hlasitost.
yy Zkontrolujte, zda je zvuk jednotky ztlumený.
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
Hodiny se nezobrazily.
yy Nalaďte stanici ručně.
yy Předvolte některé rádiové stanice, viz page 15 ohledně detailů.
Připojte iPod/iPhone/iPad k jednotce správně.
yy Bylo přerušeno napájení, nebo byl odpojen napájecí kabel.
yy Vynulujte hodiny (viz strana 10-11).
Ovládací panel není
jasný.
Zkontrolujte, zda je aktivována funkce stmívače.
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
V cestě mezi dálkovým ovládáním a rekordérem je překážka.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 21
3
Odstraňování závad
iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
yy Nastavte jejich polohu.
12. 5. 31. �� 12:19
4
Příloha
22 Příloha
Obchodní známky a
licence
Manipulace
s jednotkou
Přeprava jednotky
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízením iPod,
iPhone nebo iPad a byl mu udělen certifikát, že
splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple.
Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto
zařízení nebo za jeho shodu s bezpečnostními a
zákonnými předpisy. Pamatujte na to, že používání
tohoto příslušenství společně se zařízením
iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit kvalitu
bezdrátového připojení.
4
Příloha
Bezdrátová technologie Bluetooth® je systém, který
umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými
zařízeními v rozsahu maximálně do 10 metrů.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze provozovat
prostřednictvím funkce Cascade, pokud je
připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Uchovejte prosím původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete jednotku odeslat,
v zájmu maximální ochrany ji zabalte tak, jak byla
původně zabalena z výroby.
Udržování vnějších povrchů čistých
Nepoužívejte v blízkosti jednotky těkavé kapaliny,
jako insekticidní spreje.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s jednotkou.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by povrch jednotky mohla poškodit.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 22
12. 5. 31. �� 12:19
Příloha 23
Specifikace
Všeobecně
Požadavky na AC adaptér
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
48 W
Rozměry (Š x V x H)
(436 x 152 x 115) mm
Čistá váha (přibl.)
2.3 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
USB/Micro USB
5V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5V 0 2.1 A
Vstupy
PORT. IN
0.5 Vrms (stereofonní konektor 3.5 mm)
4
Tuner
87.5 až 108.0 MHz nebo 87.50 až 108.00 MHz
Příloha
Rozsah ladění FM
Zesilovač
Výstupní výkon
15 W X 2 kanály (8 Ω při 1 kHz)
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
Reproduktory
Typ
vestavěné
Jmenovitá impedance
8Ω
Jmenovitý příkon
15 W
Maximální příkon
30 W
yy Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 23
12. 5. 31. �� 12:19
ND5520-FM.BHUNLLK_CZE.indd 24
12. 5. 31. �� 12:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement