LG ND8520 Owner's manual

LG ND8520 Owner's manual
ČEŠTINA
NÁVOD PRO UŽIVATELE
STYLOVÁ HUDBA
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
ND8520
http://www.lg.com
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 1
12. 6. 14. �� 11:57
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍRAT
VÝSTRAHA: NEODNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ
PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY,
KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku, které
může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu
osob elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI
ANI VLHKOSTI, ZAMEZÍTE TAK POŽÁRU A NEBEZPEČÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stísněného
prostoru, jakým je např. knihovna nebo podobná
místa.
VÝSTRAHA ohledně síťového kabelu
Pro většinu spotřebičů se doporučuje, aby byly
zapojeny do vyhrazeného zásuvkového obvodu.
To znamená do obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro
jistotu si přečtěte specifikace v této uživatelské
příručce. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky.
Přetížené zásuvky, uvolněné či poškozené zásuvky,
prodlužovací kabely, roztřepené síťové kabely
nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů
jsou nebezpečné. Kterákoli z těchto skutečností
může vést k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Pravidelně kontrolujte síťový kabel
vašeho spotřebiče a pokud jeho vzhled vykazuje
poškození či zhoršení kvality, odpojte jej, přestaňte
váš přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném
servisním středisku náhradu kabelu přesně
určeným dílem na výměnu. Chraňte síťový kabel
před fyzickým nebo mechanickým poškozením,
jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do
dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost
zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde kabel
vychází ze spotřebiče. Pro odpojení od elektrické
sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci
výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Jak bezpečně vyjmout baterii nebo bateriový
modul ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo
blok baterií provedením kroků vložení v opačném
pořadí. Abyste zamezili kontaminaci prostředí, jež
může ohrozit zdraví lidí a zvířat, odložte starou
baterii do příslušného kontejneru na určených
sběrných místech. Baterie nebo akumulátor
nelikvidujte s ostatním odpadem. Doporučujeme
využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma
provozované místní systémy recyklace. Baterie
chraňte před nadměrným horkem, například
slunečním svitem, ohněm apod.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako např.
vázy.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 2
12. 6. 14. �� 11:57
Začínáme
3
Likvidace starého spotřebiče
1.Jestliže je na výrobku symbol
přeškrtnuté popelnice, znamená
to, že výrobek podléhá Evropské
směrnici 2002/96/ES.
3.Správný postup při likvidaci starých
spotřebičů pomůže zabránit
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví člověka.
4.Pro více informací ohledně likvidace
starého spotřebiče kontaktujte
městský úřad, poskytovatele služeb
zabývajících se likvidací odpadu,
nebo obchod, kde jste produkt
zakoupili.
Likvidace odpadních baterií/akumulátorů
1. Je-li k bateriím/akumulátorům
vašeho výrobku připojen tento
symbol přeškrtnuté popelnice,
znamená to, že se na ně vztahuje
evropská směrnice 2006/06/ES.
1
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu
se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES,
2006/95/ES a 2009/125/ES.
Začínáme
2.Všechny elektrické a elektronické
výrobky musí být likvidovány
odděleně od komunálního odpadu,
prostřednictvím společností, které
určila vláda nebo místní úřady pro
likvidaci takového odpadu.
Oznámení pro bezdrátové výrobky
Evropského Společenství
Obraťte se prosím na následující adresu pro
získání kopie DoC (Declaration of Conformity Prohlášení o shodě).
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro vnitřní použití.
RF Prohlášení o vystavení ozáření
Toto zařízení by mělo být instalováno a
provozováno s minimální vzdáleností 20cm mezi
zářičem a vaším tělem.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickou značkou
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova
(Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0.004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná místa
dle pokynů vládních nebo místních
úřadů.
4. Správný způsob likvidace vašich
starých baterií/akumulátorů
pomůže zamezit možným
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví.
5. Bližší informace o likvidaci vašich
starých baterií/akumulátorů získáte
u místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 3
12. 6. 14. �� 11:57
4
Obsah
Obsah
2
Obsluha
1
Začínáme
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Bezpečnostní informace
Hlavní vlastnosti
– Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad
– AirPlay®
– Přenosný vstup
– Přehrávání USB
– Budík
– Rádio(FM)
– Synchronizace času
– Bluetooth dálkový ovládač LG
Příslušenství
Úvod
– Symboly použité v tomto návodu
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
– Kompatibilní USB zařízení
– Požadované parametry USB zařízení
Dálkové ovládání
Přední panel
Zadní panel
Horní panel
Jak připevnit feritové jádro
Ovládací panel
Nastavení hodin
– Automatické nastavení hodin
– Ruční nastavení hodin
12
12
12
13
23
24
30
30
30
30
Základní činnosti
– Činnosti s iPod/iPhone/iPad
– Kompatibilní iPod/iPhone/iPad
– Používání funkce AirPlay
– Provoz USB
– Poslech hudby z vašeho externího
přístroje
Provoz rádia
– Připojení antény
– Poslech rádia
– Předvolba rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Používání bezdrátové technologie
Bluetooth
– Poslech hudby z Bluetooth zařízení
– Použití Bluetooth aplikací
Další funkce
– Použití vaší jednotky jako budíku
– Aktivujte a deaktivujte časovač budíku
– Ukončení zvonění budíku
– Zdřímnutí
– Návrat k přehrávání
– Opakované nebo náhodné přehrávání
(pouze pro USB)
– Stmívač
– Nastavení časovače pro spánek
– Nastavení režimu zvuku
– Dočasné vypnutí zvukového výstupu
3
Odstraňování závad
31
Odstraňování závad
4
Příloha
32
32
33
Obchodní známky a licence
Manipulace s jednotkou
Specifikace
6
6
7
8
8
9
9
10
11
11
11
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 4
25
25
25
25
25
25
26
26
27
29
29
29
29
29
29
30
12. 6. 14. �� 11:57
Začínáme
Hlavní vlastnosti
Příslušenství
Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad
Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané
příslušenství.
5
1
Začínáme
Potěšení hudbou z přístroje iPod/iPhone/iPad s
jednoduchým připojením.
AirPlay®
Přenosný vstup
Dálkový ovladač (1)
Baterie (1)
FM anténa (1)
Stojánek pro iPad (1)
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
Přehrávání USB
Vychutnání hudby z USB pomocí jednoduchého
připojení.
Budík
Nastavení budíku na požadovaný čas.
Rádio(FM)
Feritové jádro (1)
Poslech rádia.
Synchronizace času
Hodiny jednotky se nastavují automaticky
připojením přístroje iPod/iPhone/iPad nebo aktivací
Bluetooth připojení prostřednictvím aplikace “LG
Bluetooth Remote”.
Bluetooth dálkový ovládač LG
Tuto jednotku můžete ovládat pomocí vašeho
přístroje iPod touch/ iPhone/iPad či telefonu
Android přes Bluetooth. Tato jednotka a váš přístroj
musí být pro Bluetooth spárovány. Navštivte
stránky “Apple App Store” nebo “Google Android
Market (Google Play Store)” nebo použijte QR kód
zobrazený níže, chcete-li hledat aplikaci “LG
Bluetooth Remote”. Pro podrobné informace se
podívejte na stránky 27-28.
(Android OS)
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 5
Úvod
Symboly použité v tomto
návodu
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.
>>Výstraha
Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození
v důsledku nesprávného použití.
(Apple iOS)
12. 6. 14. �� 11:57
6
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
MP3/WMA
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s touto
jednotkou platí následující omezení :
•
zorkovací kmitočet : v rozsahu od 32 do 48 kHz
V
(MP3), v rozsahu od 32 do 48 kHz (WMA)
•
ychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
R
(MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
•
•
•
Přípony souborů : „.mp3“/ „.wma“
Kompatibilní USB zařízení
•
P3 přehrávač : MP3 přehrávač s pamětí typu
M
flash.
•
J ednotka paměti USB flash :
Zařízení s podporou rozhraní USB 1.1.
•
SB funkce této jednotky nepodporuje všechna
U
USB zařízení.
Požadované parametry USB
zařízení
•
ařízení vyžadující instalaci přídavného
Z
softwaru, když byla připojena k počítači, nejsou
podporována.
Maximální počet souborů : nejvýše 999
•
Zařízení USB neodpojujte během provozu.
Maximální počet složek : nejvýše 99
•
zařízení USB s velkou kapacitou může
U
vyhledávání trvat déle, než několik minut.
•
Pro zamezení ztráty dat všechna data zálohujte.
•
ařízení USB nebude rozpoznáno, použijete-li
Z
USB prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB.
•
S ystém souborů NTFS není podporován. (Je
podporován pouze systém souborů FAT(16/32).)
•
T ato jednotka není podporována, je-li celkový
počet souborů 1000 či více.
•
E xterní pevné disky, čtečky paměťových karet,
uzamykatelná paměťová zařízení, nebo zařízení
USB s pevným diskem a mobilní telefony nejsou
podporovány.
•
SB port jednotky nelze připojit k PC. Jednotku
U
nelze použít jako paměťové zařízení.
•
ěkterá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
N
fungovat.
•
T ato jednotka může nabíjet iPod/iPhone
připojením k USB portu ve stavu zapnuto.
•
T ato jednotka nemůže nabíjet iPad připojením k
USB portu ani ve stavu zapnuto.
•
řipojíte-li váš chytrý telefon s pomocí USB
P
portu, můžete jej nabíjet jen ve stavu zapnuto.
(Některé chytré telefony nemusí být možné
nabíjet.)
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 6
12. 6. 14. �� 11:57
Začínáme
Dálkové ovládání
7
Instalace baterie
1. S pomocí mince otočte víčko schránky baterie
proti směru hodinových ručiček. Pak víčko
schránky baterie vyjměte.
1
Začínáme
2. Vložte baterii znaménkem + směřujícím
stejným směrem jako znaménko + na víčku
schránky baterie.
1 (POWER): Vypínač slouží k zapínání a vypínání
jednotky.
SLEEP : Nastavuje časovač budíku.
PFUNCTION : Toto tlačítko slouží k výběru
požadované funkce a zdroje vstupního signálu.
+/- (VOLUME) Nastavuje hlasitost reproduktorů.
SOUND EFFECT : Zvolí zvukové efekty.
/ (Přeskočit/Vyhledat) :
-- Rychlé přeskakování dozadu nebo dopředu.
-- Tato tlačítka slouží k vyhledávání požadovaného
úseku v souboru.
(Přehrávání/Pauza) : Spustí nebo pozastaví
přehrávání.
@ : Toto tlačítko slouží ke ztlumení zvuku.
h : Volba režimu přehrávání. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF) (pouze pro USB)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Volba složky nebo souboru, který chcete přehrát.
(pouze pro USB)
-- Zvolí předvolené číslo pro rozhlasovou stanici.
MEMORY :
-- Uložení předvolených stanic.
-- Mazání předvolených stanic.
3. Vložte zpět víčko schránky baterie dálkového
ovládání a otočením ve směru hodinových
ručiček jej uzavřete.
>>Výstraha
Neotvírejte schránku baterií prstem. Jinak si
můžete zlomit nehet.
>>Výstraha
Baterie použitá v tomto zařízení může představovat
riziko chemických popálenin, pokud je chybně
použita. Nedobíjejte, nerozebírejte, nepalte a
nezahřívejte baterii nad 100 °C (212 °F). Nahrazujte
baterii pouze dílem č. CR2025. Použití jiné baterie
může představovat riziko požáru nebo exploze.
Použité baterie likvidujte. Uchovávejte baterie mimo
dosah dětí. Nerozebírejte ani nelikvidujte v ohni.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 7
12. 6. 14. �� 11:57
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a 1
Vypínač slouží k zapínání a vypínání jednotky.
b Senzor dálkového ovládání
c Ovládací panel
d Reproduktor
Tato jednotka má zabudovaný subwoofer v
dolní části.
Zadní panel
a Reproduktorový zvukovod
>>Výstraha
Dbejte, aby se děti nedotýkali rukama, nebo
nepokládali předměty na vedení reproduktorů.
b Napájecí kabel
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
e USB Port
Přehrává hudební soubory připojením USB
zařízení.
f Alarm On/Off
- Nastavuje časovač budíku.
- Vypíná budík.
- Zobrazuje nastavení budíku.
g Clock
Nastavení hodin a kontrola času.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 8
12. 6. 14. �� 11:57
Začínáme
9
Horní panel
1
Začínáme
a iPod/iPhone/iPad dok
Připojuje iPod/iPhone/iPad.
Jak připevnit feritové jádro
Jádro (dodané s vámi zakoupeným modelem) musíte připevnit, abyste omezili či eliminovali elektrické rušení.
1. Stisknutím zarážky [a] feritové jádro otevřete.
2. Oviňte napájecí kabel jednou okolo železného jádra.
3. Zavřete feritové jádro, uslyšíte cvaknutí.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 9
12. 6. 14. �� 11:57
10
Začínáme
Ovládací panel
1
Začínáme
yy Přepínání funkcí :
yy Přehrávání/Pauza :
-- Pro přehrávání či pauzu klepněte na střední
Klepněte na P nebo táhněte prstem doleva či
doprava. Toto tlačítko slouží k výběru požadované
pozici.
-- Výběr.
funkce a zdroje vstupního signálu.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB/AIR)
yy Přeskočit/Vyhledat :
yy -/+ (Volume) :
-- Rychlé přeskakování dozadu nebo dopředu.
Nastavuje hlasitost reproduktorů.
-- Tato tlačítka slouží k vyhledávání požadovaného
úseku v souboru.
yy Nahoru/Dolů :
:
yy
-- Volba složky nebo souboru, který chcete přehrát.
-- Připojuje tuto jednotku k síti Wi-Fi.
(pouze pro USB)
-- Zobrazí se pouze v režimu „AIR“.
-- Zvolí předvolené číslo pro rozhlasovou stanici.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 10
12. 6. 14. �� 11:57
Začínáme
Nastavení hodin
,,Poznámka
Automatické nastavení hodin
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že váš iPod/iPhone/iPad nebo
váš přístroj Android má správně nastavené
hodiny.
yy V pohotovostním režimu se hodiny
nebudou s vaším přístrojem iPod/iPhone/
iPad nebo Android synchronizovat.
yy Při automatické synchronizaci hodin má
aplikace "LG Bluetooth Remote" přednost
před dokovacím systémem.
Ruční nastavení hodin
Je-li třeba, můžete nastavit hodiny ručně.
1. Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund
tlačítko Clock na zadním panelu.
-- Číslice na hodinách začnou blikat.
2. Stiskněte
/
pro volbu formátu hodin 12
či 24.
-- 12:00 (pro displej zobrazující PM) nebo 0:00
(pro displej zobrazující 24 hodin)
1
Začínáme
Při přerušení napájení nebo odpojení napájecího
kabelu je nastavení hodin vymazáno.
11
3. Stiskněte
.
-- Číslice zobrazující hodiny začnou blikat.
4. Stiskněte
/
pro nastavení hodin.
5. Stiskněte
.
-- Číslice zobrazující minuty začnou blikat.
6. Stiskněte
7. Stiskněte
/
.
pro nastavení minut.
,,Poznámka
Pokud chcete hodiny vynulovat, zopakujte
kroky 1-7.
Nastavení hodin synchronizací
vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad
Řádně váš přístroj iPod/iPhone/iPad připojte. Pak
se bude nastavení hodin na ovládacím panelu
synchronizovat s vaším přístrojem iPod/iPhone/
iPad.
,,Poznámka
Synchronizovaný čas může být mírně odlišný
od času vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad.
Nastavení hodin pomocí aplikace
“LG Bluetooth Remote”
Instalujte do svého přístroje iPod touch/iPhone/
iPad nebo telefonu Android aplikaci “LG Bluetooth
Remote”. (Viz strana 27-28).
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace “LG Bluetooth Remote” budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 11
12. 6. 14. �� 11:57
12
Obsluha
Základní činnosti
Činnosti s iPod/iPhone/iPad
2
S pomocí této jednotky si můžete užívat hudbu z
vašeho přístroje iPod/iPhone/iPad. Podrobnosti o
přístroji iPod/iPhone/iPadnaleznete v příručce pro
uživatele iPod/iPhone/iPad.
Obsluha
,,Poznámka
yy Před umístěním přístroje iPod/iPhone/iPad
do dokovací stanice doporučujeme odstranit
pouzdro přístroje iPod/iPhone/iPad.
yy Nainstalujte dodaný stojánek pro iPad,
abyste umístili iPad do stabilní polohy.
Pro
Hledání
Udělejte toto
Stiskněte a podržte
/
během přehrávání a uvolněte
jej v místě, od kterého chcete
zahájit poslech.
Kompatibilní iPod/iPhone/
iPad
Jednotka podporuje následující modely ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Poznámka
1. Řádně váš přístroj iPod/iPhone/iPad připojte.
Když je jednotka připojena k napájení, váš iPod/
iPhone/iPad se automaticky zapne a začne se
dobíjet i v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte PFUNCTION či P pro výběr
funkce IPOD.
Pro
Přehrávání
Pauzu
Přeskočení
Udělejte toto
Stiskněte
Během přehrávání stiskněte
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Během přehrávání stiskněte
dvakrát krátce pro krok zpět na
předchozí soubor.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 12
yy Chybové hlášení “ERROR” se objeví, když :
-- váš přístroj iPod/iPhone/iPad není řádně
připojen.
-- tato jednotka rozpoznala váš iPod/iPhone/
iPad jako neznámé zařízení.
-- váš iPod/iPhone/iPad má téměř vybitou
baterii.
/ Baterii je nutné nabít.
/ Nabíjíte-li baterii, když je iPod/iPhone/iPad
téměř vybitý, může nabíjení trvat déle.
yy V důsledku závady přístroje iPod/iPhone/
iPad nemusíte být schopni ovládat váš iPod/
iPhone/iPad z této jednotky.
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho
přístroje iPod/ iPhone/iPad nemusí být
možné ovládat váš iPod/iPhone/iPad z této
jednotky. Doporučujeme instalaci nejnovější
verze softwaru.
yy Pokud v přístroji iPod touch/iPhone/
iPadpoužíváte aplikaci, telefonujete, nebo
posíláte a přijímáte textovou zprávu SMS,
atd., odpojte jej od doku této jednotky pro
iPod touch/iPhone/iPad a pak jej užívejte.
yy Máte-li problém s vaším přístrojem iPod/
iPhone/iPad, navštivte prosím stránky www.
apple.com/support.
yy Zařízení iPod touch a iPhone a iPad mají
odlišný provoz než přístroj iPod. Abyste je
mohli používat s tímto přístrojem, budete
možná potřebovat dodatečné ovládání.
(např. “slide to unlock”)
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha
Používání funkce AirPlay
Technologie Apple AirPlay umožňuje přehrávat
hudbu knihovny iTunes nacházející se na
přístrojích Mac, PC, iPhone, iPod touch nebo iPad
na libovolném zařízení s aktivní funkcí AirPlay
(například přístroj ND8520) připojením k síti Wi-Fi.
Chcete-li bezdrátově vysílat hudbu po síti pomocí
funkce AirPlay, budete potřebovat :
yy Certifikovaný směrovač sítě Wi-Fi
Kompatibilní iPod/iPhone/iPad
Jednotka podporuje následující modely ;
yy
yy
yy
yy
iPod touch 3G, 4G
iPhone 3GS
iPhone 4 / iPhone 4S
iPad / iPad 2
Tato jednotka by měla být připojena ke stejné
místní síti jako hostitelské zařízení iTunes
pomocí směrovače Wi-Fi.
Připojte vaši domácí síť Wi-Fi pro
funkci AirPlay
Chcete-li připojit tuto jednotku ke stávající síti Wi-Fi,
budete potřebovat používat výchozí nastavení sítě
Wi-Fi v této jednotce.
Po úspěšném připojení si tato jednotka zapamatuje
vaše domácí nastavení sítě Wi-Fi. Pak budete moci
využívat funkci AirPlay automaticky kdykoliv, kdy
bude tato jednotka zapnuta a připojena k síti Wi-Fi.
Před připojením této jednotky k domácí síti Wi-Fi
zkontrolujte body níže.
1. Ujistěte se, že je směrovač sítě Wi-Fi zapnutý a
správně pracuje.
Připojování k domácí ke směrovači
sítě Wi-Fi
Chcete-li tuto jednotku připojit ke směrovači
sítě Wi-Fi, budete muset přistoupit do vestavěné
konfigurační stránky webové stránky a změnit její
interní nastavení sítě Wi-Fi. Aby to bylo možné,
potřebujete zařízení s připojením k síti Wi-Fi a
prohlížečem pro dočasné připojení sítě Wi-Fi k této
jednotce. Zařízení s připojením k síti Wi-Fi může
být iPod touch/iPhone/iPad nebo počítač/Mac s
připojením k síti Wi-Fi.
Chcete-li tuto jednotku připojit k domácí ke
směrovači sítě Wi-Fi, postupujte následovně
1. Shromážděte nastavení směrovače domácí sítě
Wi-Fi a zapište si je na papír, který použijete
při nastavení sítě Wi-Fi této jednotky (viz
„Shromážděte nastavení směrovače výchozí sítě
Wi-Fi“ na stránce 14).
2. Přepněte tuto jednotku do režimu Asistovaného
nastavení sítě Wi-Fi (viz „Přepnutí jednotky do
režimu asistovaného nastavení sítě Wi-Fi“ na
stránce 14).
-- Zobrazí se nová síť Wi-Fi vytvořená pomocí
této jednotky, s názvem sítě (SSID) „LG AUDIO
Setup XXXXXX“.
3. Dočasně připojte zařízení s připojením k síti
Wi-Fi k nové vytvořené síti Wi-Fi (viz „Připojte
zařízení s připojením k síti Wi-Fi k nově
vytvořené síti Wi-Fi“ na stránce 15).
2
Obsluha
yy Hostitele pro hudební knihovnu iTunes, například
přístroj iPod touch/iPhone/iPad se systémem
iOS 4.3.3 (nebo novějším) nebo počítač/Mac se
sítí Wi-Fi s nainstalovanou aplikací iTunes 10.2.2
(nebo novější)
13
4. Otevřete vestavěnou webovou stránku této
jednotky pomocí prohlížeče Internetu zařízení s
připojením k síti Wi-Fi (viz „Otevřete vestavěnou
webovou stránku této jednotky“ na stránce 17).
5. Připojte vaši jednotku (ND8520) k dostupné síti
Wi-Fi na základě nastavení napsaného na papíře
v kroku 1 (viz „Připojte vaši jednotku (ND8520) k
dostupné síti Wi-Fi“ na stránce 18).
6. Obnovte zařízení s připojením k síti Wi-Fi zpět
na existující výchozí nastavení sítě Wi-Fi (viz
„Obnovte zařízení s připojením k síti Wi-Fi zpět
na existující výchozí nastavení sítě Wi-Fi“ na
stránce 20).
2. Ujistěte se, že je tato jednotka zapnutá a
úspěšně naběhla.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 13
12. 6. 14. �� 11:57
14
Obsluha
Shromážděte nastavení směrovače
výchozí sítě Wi-Fi
,,Poznámka
Podrobné pokyny vždy prozkoumejte v
uživatelské příručce výchozího směrovače sítě
Wi-Fi.
2
1. Připojte zařízení s připojením k síti Wi-Fi k
existující výchozí síti Wi-Fi.
Přepnutí jednotky do režimu
asistovaného nastavení sítě Wi-Fi
1. Stiskněte tlačítko PFUNCTION nebo P a
vyberte funkci „AIR“.
2. Stiskněte a přidržte a pak uvolněte tlačítko
na řídicím panelu této jednotky, dokud se
nezobrazí zpráva „STEP1“.
-- Ikona Airplay
zabliká a na řídicím panelu
jednotky se zobrazí zpráva „STEP1“.
Obsluha
2. Spusťte prohlížeč Internetu (například Apple
Safari nebo Microsoft Internet Explorer) na
zařízení s připojením k síti Wi-Fi.
3. Otevřete konfigurační stránku výchozího
směrovače sítě Wi-Fi.
4. Vyhledejte kartu nastavení sítě Wi-Fi a zapište si
následující informace na papír :
-- Název sítě (SSID)
-- Režim zabezpečení sítě Wi-Fi (obvykle WEP,
WPA nebo WPA2 pokud je povoleno)
-- Pokud je režim zabezpečení domácího
směrovače sítě Wi-Fi nastaven na
zabezpečení „WEP“, tato jednotka podporuje
pouze variantu „OPEN“.
-- Heslo sítě Wi-Fi (pokud je povoleno
zabezpečení sítě Wi-Fi)
-- Režim DHCP (povolen nebo zakázán)
-- Nastavení statické adresy IP (pokud je režim
DHCP zakázán)
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 14
-- Zobrazí se nová síť Wi-Fi vytvořená v této
jednotce, s názvem sítě (SSID) „LG AUDIO
Setup XXXXXX“.
-- Úspěšné vytvoření této nové sítě Wi-Fi zabere
asi 30 sekund nebo více.
,,Poznámka
Po dokončení manuálního nastavení sítě Wi-Fi
této jednotky tato nová síť Wi-Fi zmizí.
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha
Připojte zařízení s připojením k síti
Wi-Fi k nově vytvořené síti Wi-Fi
15
2. Vyberte položku „LG AUDIO Setup XXXXXX“ ze
seznamu dostupných sítí.
Nová síť Wi-Fi vytvořená pomocí této jednotky
umožňuje přístup pouze jednoho zařízení s
přístupem k síti Wi-Fi. Chcete-li se vyhnout rušení
od jiných zařízení sítě Wi-Fi, doporučujeme dočasně
vypnout funkci Wi-Fi na dalších zařízeních Wi-Fi.
,,Poznámka
2
Obsluha
yy Síť „LG AUDIO Setup XXXXXX“ je dočasná
a pomocná síť Wi-Fi pro připojení této
jednotky k domácí ke směrovači sítě Wi-Fi.
yy Pokud se přístroj iPod touch/iPhone/iPad
nebo počítač/Mac s aktivním připojením
Wi-Fi připojuje k síti „LG AUDIO Setup
XXXXXX“ nebudete na nich moci používat
Internet.
Volba 1 : Použijte zařízení iPod touch/iPhone/iPad
1. Vyberte položku „Settings“ -> „Wi-Fi“ na vašem
zařízení iPod touch/iPhone/iPad.
-- Na řídicím panelu jednotky se zobrazí zpráva
„STEP2“.
3. Počkejte, dokud se vaše zařízení iPod touch/
iPhone/iPad úspěšně nepřipojí k síti Wi-Fi.
-se zobrazí v levém horním rohu zařízení
iPod touch/iPhone/iPad.
-- Během tohoto postupu bude ikona AirPlay
blikat.
,,Poznámka
Pokud není položka „LG AUDIO Setup XXXXXX“
v seznamu, zkuste znovu obnovit dostupné
sítě Wi-Fi.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 15
12. 6. 14. �� 11:57
16
Obsluha
Volba 2 : Použití PC/Mac s připojením k síti Wi-Fi
,,Poznámka
4. Počkejte, dokud se vaše zařízení PC/Mac
úspěšně nepřipojí k síti Wi-Fi.
yy Postup připojení PC/Mac k síti Wi-Fi naleznete
v uživatelské příručce počítače/Mac.
yy Během připojení k síti Wi-Fi nepřipojujte k
PC/Mac žádný síťový kabel.
2
Obsluha
1. Otevřete nástroj nastavení sítě Wi-Fi nebo
ovládací panel PC/Mac.
2. Proskenujte dostupné sítě Wi-Fi.
-- Během tohoto postupu zůstane ikona AirPlay
na ovládacím panelu jednotky blikat.
,,Poznámka
Pokud není položka „LG AUDIO Setup XXXXXX“
v seznamu, zkuste znovu obnovit dostupné
sítě Wi-Fi.
3. Vyberte položku „LG AUDIO Setup XXXXXX“ ze
seznamu dostupných sítí.
-- Na řídicím panelu jednotky se zobrazí zpráva
„STEP2“.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 16
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha
Otevřete vestavěnou webovou
stránku této jednotky
17
2. Zaškrtněte políčko „Include Bonjour“ na panelu
„Bookmarks bar“.
1. Spusťte na vašem zařízení se sítí Wi-Fi prohlížeč
Apple Safari nebo Microsoft Internet Explorer.
2. Zadejte do adresního řádku prohlížeče adresu
„192.168.1.111“ a zadání potvrďte.
-- Zobrazí se webová konfigurační stránka této
jednotky.
2
Obsluha
3. Vyberte položku „LG AUDIO XXXXXX“ z uvítacího
rozbalovacího seznamu zobrazeného na panelu
záložek.
-- Zobrazí se webová konfigurační stránka této
jednotky.
Pokud na zařízení PC/Mac s přístupem k síti WiFi používáte prohlížeč Safari, můžete také vybrat z
uvítacího rozbalovacího seznam položku „LG AUDIO
XXXXXX“ a zadat přímo konfigurační webovou
stránku této jednotky.
1. Klikněte na položku „Safari” -> „Preferences”. (Mac)
Klikněte na položku „ “ -> „Preferences”. (PC)
-- Zobrazí se nabídka Záložky.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 17
12. 6. 14. �� 11:57
18
Obsluha
Připojte vaši jednotku (ND8520) k
dostupné síti Wi-Fi
2
Obsluha
1. Vyberte název sítě (SSID) z nabídky „Wireless
Network“.
2. Zadejte požadovaný klíč sítě.
3. Chcete-li pokračovat ve změně nastavení sítě,
klepněte nebo klikněte na tlačítko „OK“.
-- Postupujte podle pokynů na obrazovce a
změňte nebo potvrďte interval nastavení sítě
Wi-Fi v této jednotce.
-- Počkejte asi 30 sekund nebo více.
4. Pokud je tato jednotka úspěšně připojena k
vybrané domácí síti Wi-Fi,
-- ikona AirPlay
přestane blikat a zůstane
svítit.
-- na okamžik se zobrazí zpráva „CONN“ a pak
zpráva „AIR“ na ovládacím panelu.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 18
,,Poznámka
Pokud dojde k problémům při připojení k
síti, například se tato jednotka nebude moci
připojit k síti Wi-Fi nebo jste zadali chybné
heslo, začne ikona Airplay icon
blikat
zeleně a na okamžik se na řídicím panelu
jednotky zobrazí zpráva „ERROR“ a pak zpráva
„AIR“. V těchto případech se pokuste znovu
provést připojení k síti pomocí položky
„Přepnutí jednotky do režimu asistovaného
nastavení sítě Wi-Fi“.
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha
19
,,Poznámka
Změňte interval nastavení sítě
Wi-Fi této jednotky
Na konfigurační webové stránky této jednotky
můžete změnit interval nastavení sítě Wi-Fi
této jednotky pro připojení této jednotky k
existující výchozí síti Wi-Fi.
Ujistěte se, že nastavení na konfigurační
webové stránce odpovídá výchozímu
nastavení sítě Wi-Fi zapsané na papíře.
2
Obsluha
E Chcete-li zadat název sítě (SSID) manuálně
(například, chcete-li skrýt vaše SSID),
vyberte položku „CONFIGURE MANUALLY“
nabídky „Wireless Network“.
F Chcete-li nastavit rozšířené manuální
nastavení, klepněte nebo klikněte na
tlačítko „[+] Advanced Settings“.
G Chcete-li pokračovat ve změně nastavení
sítě, klepněte nebo klikněte na tlačítko „OK“.
A Vyberte jazyk konfigurační webové stránky.
B Current Network : Zobrazí název aktuální
připojené sítě (SSID).
Current IP Address : Zobrazí aktuální
připojenou IP adresu.
Software Version : Zobrazí aktuální verzi
softwaru této jednotky.
C Device Name : Pokud chcete, můžete
ponechat výchozí název zařízení nebo
upravit název zařízení změnou textu v
textovém poli. Chcete-li pokračovat ve
změně názvu zařízení, klepněte nebo
klikněte na tlačítko „Apply“.
D Wireless Network : Vyberte bezdrátovou
síť a zadejte vaše síťové heslo (je-li aktivní
zabezpečení).
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 19
12. 6. 14. �� 11:57
20 Obsluha
Obnovte zařízení s připojením k
síti Wi-Fi zpět na existující výchozí
nastavení sítě Wi-Fi
2. Vyberte název sítě (SSID) ze seznamu
dostupných bezdrátových sítí.
,,Poznámka
2
Obsluha
yy Síť „LG AUDIO Setup XXXXXX“ je dočasná
a pomocná síť Wi-Fi pro připojení této
jednotky k domácí ke směrovači sítě Wi-Fi.
yy zařízení iTunes by mělo být připojeno ke
stejné místní síti jako tato jednotka pomocí
směrovače Wi-Fi.
yy Ujistěte se, že nastavení v krocích 2 a 3 níže
odpovídá výchozímu nastavení sítě Wi-Fi
zapsané na papíře.
1. Vyberte položku „Settings“ -> „Wi-Fi“ na vašem
zařízení iPod touch/iPhone/iPad.
yy Nebo otevřete seznam dostupných sítí Wi-Fi
na PC/Mac.
3. Zadejte požadovaný klíč sítě.
4. Počkejte dokud se úspěšně nepřipojíte k výchozí
síti Wi-Fi.
Streamujte zvuk z hudební knihovny
iTunes do této jednotky
,,Poznámka
Ujistěte se, že je vaše hostitelské zařízení
iTunes připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako tato
jednotka. Zařízení iTunes může být iPod touch/
iPhone/iPad s nainstalovaným systémem iOS
4.3.3 (nebo novějším) nebo počítač/Mac s
připojením k síti Wi-Fi s nainstalovanou aplikací
iTunes 10.2.2 (nebo novější).
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 20
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha
Použijte zařízení iPod touch/iPhone/iPad ke
streamování
1. Spusťte aplikaci “Music” na vašem zařízení iPod
touch/iPhone/iPad.
2. Klepněte na ikonu AirPlay
.
21
4. Vyberte multimediální soubor a spusťte
přehrávání.
-- Za chvíli uslyšíte z této jednotky hudbu.
-- V závislosti na prostředí připojení a stavu sítě
může být zvukový výstup zpožděný.
2
Obsluha
3. Vyberte položku „LG AUDIO XXXXXX“ ze
seznamu AirPlay.
,,Poznámka
Pokud po úspěšném nastavení neuslyšíte
hudbu, proveďte na zařízení iPod touch/
iPhone/iPad jednu z následujících akcí :
yy Odpojte a znovu se připojte ke stejnému
směrovači sítě Wi-Fi.
yy Zavřete všechny aplikaci běžící na pozadí.
yy Vypněte a znovu zapněte zařízení iPod
touch/iPhone/iPad.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 21
12. 6. 14. �� 11:57
22 Obsluha
Streamujte vaše zařízení PC/Mac
1. Spusťte aplikaci iTunes 10.2.2 (nebo novější
verzi) v zařízení PC/Mac.
2. Klikněte na položku „iTunes” -> „Preferences”. (Mac)
Klikněte na položku „Edit” -> „Preferences”. (PC)
Zaškrtněte políčko „Allow iTunes audio control
from remote speakers“ na panelu „Devices“.
5. Vyberte multimediální soubor a spusťte
přehrávání.
-- Za chvíli uslyšíte z této jednotky hudbu.
-- V závislosti na prostředí připojení a stavu sítě
může být zvukový výstup zpožděný.
2
Obsluha
,,Poznámka
3. Klepněte na ikonu AirPlay
v okně.
yy Když streamujete zvuk z hudební knihovny
iTunes v PC/Mac, můžete vybrat více než
jedno zařízení s aktivní funkcí AirPlay (je-li k
dispozici) v kroku 3 a streamovat hudbu do
všech zařízení najednou.
yy Pokud používáte novější verzi aplikace
iTunes, tak bude ikona AirPlay vypadat spíše
takto než takto
.
4. Vyberte položku „LG AUDIO XXXXXX“ (nebo
uživatelem upravený název) ze seznamu AirPlay.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 22
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha 23
,,Poznámka
Provoz USB
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Zvolte USB funkci stisknutím
PFUNCTION nebo P.
yy Pokud během přehrávání změníte nastavení
na jinou funkci, pak se vrátíte k USB funkci a
, můžete poslouchat
pak stisknete
hudbu od místa, které jste přehrávali
naposledy.
yy Čas přehrávání se zobrazuje až do 59 minut
a 59 sekund.
yy Složky/soubory USB jsou rozpoznávány jak
uvedeno níže.
SLOŽKA
FILE
SLOŽKA 1
SLOŽKA 3
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Vyberte odlišnou funkci/režim.
SLOŽKA 4
FILE 5
FILE 6
FILE 7
SLOŽKA 7
2. Vyjměte USB přístroj z jednotky.
Přehrávání
Pauzu
Přeskočení
SLOŽKA 8
FILE 10
Udělejte toto
Stiskněte
SLOŽKA 2
SLOŽKA 5
Během přehrávání stiskněte
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Během přehrávání stiskněte
dvakrát krátce pro krok zpět na
předchozí soubor.
Hledání
FILE 8
FILE 9
FILE 3
FILE 4
Pro
Obsluha
KOŘEN
2
Stiskněte a podržte
/
během přehrávání a uvolněte jej
v místě, od kterého chcete zahájit
poslech.
SLOŽKA 6
FILE 11
FILE 12
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Složky budou prezentovány v následujícím
pořadí;
KOŘEN
SLOŽKA 1 SLOŽKA 3
SLOŽKA 7 SLOŽKA 8 SLOŽKA 5
SLOŽKA 6
yy Soubor bude přehráván od $ souboru č.1
po $ soubor č.14 po jednom.
yy Soubory a složky budou prezentovány
v pořadí, jak byly nahrány a mohou být
prezentovány odlišně v závislosti na
okolnostech nahrávání.
yy *KOŘEN : První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná USB, je "KOŘEN".
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 23
12. 6. 14. �� 11:57
24 Obsluha
Poslech hudby z vašeho
externího přístroje
Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha
typů externích zařízení. (Přenosný kabel není
dodáván jako příslušenství této jednotky.)
2
MP3 nebo PMP atd.
Obsluha
1. Připojte externí zařízení ke konektoru PORT.IN
jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1.
3. Vyberte funkci PORT (PŘENOSNÝ) stiskem
tlačítka PFUNCTION nebo P.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte na něm
přehrávání.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 24
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha 25
Provoz rádia
Předvolba rádiových stanic
Uložit můžete až 10 předvolených FM stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
Připojení antény
Připojte kabelovou FM anténu k anténnímu FM
konektoru.
1. Stiskněte opakovaně PFUNCTION nebo P
dokud se FM neobjeví na ovládacím panelu.
2. Vyberte požadovanou frekvenci pomocí tlačítek
/ .
3. Stiskněte tlačítko MEMORY. Na ovládacím
panelu.bude blikat předvolené číslo.
5. Stiskněte tlačítko MEMORY. Stanice je uložena.
2
Obsluha
4. Stiskněte FOLDER/PRESET W/S pro volbu
požadovaného předvoleného čísla.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Stiskněte FOLDER/PRESET W/S pro volbu
předvolené stanice.
Vymazání všech uložených
stanic
Tiskněte a přidržte tlačítko MEMORY po dobu 2
sekund. Rozsvítí se “CLR” Stiskněte tlačítko MEMORY
znovu. Poté se všechny uložené stanice vymažou.
,,Poznámka
Poslech rádia
•• Pokud byly již předvoleny všechny stanice,
objeví se na ovládacím panelu na chvíli
nápis "FULL" ("PLNÉ") a pak bude blikat
předvolené číslo.
1. Stiskněte opakovaně PFUNCTION nebo P
dokud se na ovládacím panelu neobjeví FM. Je
naladěna posledně poslouchaná stanice.
•• Ačkoliv jsou předvoleny všechny stanice,
můžete předvolit další stanici tím, že
přepíšete stanici předchozí.
2. Automatické ladění : Stiskněte
/
přibližně
na dvě sekundy, dokud se údaj kmitočtu
nezačne měnit, poté jej uvolněte. Prohledávání
se zastaví po nalezení stanice.
•• Nemůžete vymazat předvolené stanice
jednu po druhé.
Ruční ladění : Stiskněte
/
opakovaně.
3. Nastavte hlasitost stisky -/+ (Hlasitost).
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte
. Tímto přepnete tuner ze stereo
režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 25
12. 6. 14. �� 11:57
26 Obsluha
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
2
Dostupný dosah je do 10 metrů.
Obsluha
(Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno
jiným elektromagnetickým vlněním nebo v jiných
místnostech připojíte zařízení Bluetooth.)
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth®
lze provozovat s pomocí funkce Cascade, pokud
je připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení : Mobilní telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna
používat určité profily. Tato jednotka je kompatibilní
s následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 26
Poslech hudby z Bluetooth
zařízení
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Zvolte funkci Bluetooth použitím
PFUNCTION či P.
Na ovládacím panelu se objeví “BT” a “BT READY”.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání této jednotky pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Vaše jednotka se
zobrazí jako “LG AUDIO ND8520”.
3. Zadejte kód PIN.
Kód PIN : 0000
4. Pokud je tato jednotka úspěšně připojena k
vašemu zařízení Bluetooth, rozsvítí se Bluetooth
LED dioda této jednotky a na ovládacím panelu
se objeví „PAIR“.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou ve vašem
zařízení Bluetooth, naleznete postup v
uživatelské příručce zařízení Bluetooth.
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha 27
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, pokud je připojení
rušeno jiným elektronickým vysíláním.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth na jeden přístroj a není
podporováno vícenásobné párování.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Když není připojen Bluetooth, na ovládacím
panelu se objeví "BT" a "BT READY“.
O aplikaci “LG Bluetooth Remote”
Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a instalovali aplikaci “LG Bluetooth
Remote”.
2
Instalujte do svého Bluetooth
přístroje aplikaci “LG Bluetooth
Remote”
1. Instalujte aplikaci “LG Bluetooth Remote”
prostřednictvím QR kódu. Pro skenování QR
kódu použijte skenovací software.
Obsluha
yy I pokud je vzdálenost mezi vaším zařízením
Bluetooth a sadou menší než 10 m ale mezi
přístroji jsou překážky, nemůže se zařízení
Bluetooth připojit.
Použití Bluetooth aplikací
yy Důsledkem elektrického selhání z důvodu
zařízení užívajících stejnou frekvenci jako
lékařské vybavení, mikrovlnné trouby nebo
bezdrátová zařízení LAN, bude připojení
odpojeno.
yy Pokud kdokoliv zastaví a přeruší komunikaci
mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude
připojení odpojeno.
yy S rostoucí vzdáleností mezi Bluetooth a
jednotkou se kvalita zvuku snižuje. Jestliže
prostor mezi Bluetooth a jednotkou
přesáhne provozní dosah Bluetooth, bude
připojení odpojeno.
yy Přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth
se odpojí, pokud vypnete hlavní jednotku
nebo vzdálíte zařízení od hlavní jednotky
dále než 10 m.
yy Je-li zařízení Bluetooth odpojeno, měli byste
jej k vaší jednotce připojit.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek “Apple App Store”
či "Google Android Market (Google Play
Store)".
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 27
12. 6. 14. �� 11:57
28 Obsluha
Instalujte aplikaci “LG Bluetooth
Remote” dokováním vašeho přístroje
iPod touch/iPhone/iPad do této
jednotky
1. Připojte váš iPod touch/iPhone/iPad k doku pro
iPod/iPhone/iPad. Automaticky bude propojen
displej pro stažení “LG Bluetooth Remote” (jen
pro Apple iOS).
2
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
Obsluha
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
Instalujte aplikaci “LG Bluetooth
Remote” prostřednictvím “Apple
App Store” či “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Klepněte na ikonu “Apple App Store” nebo na
ikonu “Google Android Market (Google Play
Store)”.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth
Remote” a vyhledejte.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na “LG Bluetooth Remote” pro zahájení
stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je
vybaveno z “Apple App Store” nebo z “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Aktivujte Bluetooth s pomocí
aplikace “LG Bluetooth Remote”
,,Poznámka
yy Pokud umístíte váš iPod touch/iPhone/iPad
do kolébky této jednotky když je přístroj
iPod touch/iPhone/iPad připojen k této
jednotce pomocí funkce Bluetooth, dojde k
deaktivaci funkce Bluetooth.
yy Je-li tato jednotka v režimu BT (Bluetooth) a
vy ji připojíte k vašemu přístroji iPod touch/
iPhone/iPad prostřednictvím Bluetooth
připojení, pak se funkce automaticky přepne
do režimu IPOD. Pokud pak váš iPod touch/
iPhone/iPad od této jednotky odpojíte,
tento váš přístroj se k jednotce automaticky
připojí prostřednictvím Bluetooth připojení.
yy Připojení funkce Bluetooth přístroje iPod
touch/iPhone/iPad není v okamžiku kdy
umístíte přístroj iPod/iPhone/iPad do
kolébky této jednotky aktivní.
yy Tato jednotka nepodporuje vícenásobné
párování. Je-li tato jednotka již připojena
k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto
zařízení a pak zkuste znovu.
yy Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth
Remote", pak mezi touto aplikací a dodaným
dálkovým ovládačem budou určité rozdíly.
Používejte dodaný dálkový ovládač dle
potřeby.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí
aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
yy Aplikace "LG Bluetooth Remote" pro
Apple iOS je mírně odlišná od té pro OS
Android.
yy Připojení, jež jste vytvořili, může být
odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci,
nebo pokud změníte nastavení připojeného
zařízení pomocí aplikace "LG Bluetooth
Remote". V takovém případě zkontrolujte
prosím stav připojení.
Aplikace “LG Bluetooth Remote” pomáhá připojit
váš Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
aplikace “LG Bluetooth Remote” pro otevření
aplikace “LG Bluetooth Remote” a jděte do hlavní
nabídky.
2. Klepněte na [Setting] a zvolte jednotku, kterou
chcete.
3. Chcete-li získat víc informací o provozu,
klepněte na [Setting] a [Help].
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 28
12. 6. 14. �� 11:57
Obsluha 29
Další funkce
Ukončení zvonění budíku
-- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko Alarm On/
Off na zadním panelu nebo stiskněte 1.
-- Zvonění skončí, ale nastavení budíku zůstává.
Použití vaší jednotky jako
budíku
,,Poznámka
2. Stiskněte a přidržte na zadním panelu tlačítko
Alarm On/Off.
3. Zdroje zvuku budíku blikají. (FM (Tuner)/USB/
IPOD). Když každý ze zdrojů zvuku bliká, vyberte
ten, který chcete, stisknutím
. Pokud
vyberete režim FM (Tuner) můžete vybrat
předvolenou stanici stisknutím tlačítka
/
a pak ji stisknutím tlačítka
uložit.
4. Zobrazí se nastavení „ON (Time)” (čas zapnutí).
Nastavení hodin bliká. Stiskněte
/
pro
volbu hodin a pak stiskněte
pro uložení.
5. Nastavení minut bliká. Stiskněte
/
pro
volbu minut a pak stiskněte
pro uložení.
6. Nastavení hlasitosti bliká. Stiskněte
/
změnu hlasitosti a pak stiskněte
pro
uložení.
pro
,,Poznámka
•• Pokud na vašem přístroji iPod/iPhone/iPad
nenastavíte hodiny, jednotka nebude mít
synchronizované hodiny s vaším přístrojem
iPod/iPhone/iPad.
2
•• Když vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky,
nebude uloženo provedené nastavení
hodin.
Obsluha
1. Ujistěte se, že jste nastavili hodiny správně. (Viz
“Nastavení hodin” na straně 11.)
•• Po nastavení funkce hodin můžete nastavit
funkci budíku.
•• Pokud do 30 minut od spuštění budíku
nestisknete žádné tlačítko, bude budík
automaticky vypnut.
•• Nastavíte-li
hodiny a budík, můžete
zkontrolovat čas a ikonu budíku “ “
stisknutím tlačítka Alarm On/Off, ačkoliv je
jednotka v pohotovostním režimu.
•• Když nastane čas, který jste nastavili,
jednotka se automaticky zapne.
Zdřímnutí
•• Funkce budíku pracuje pouze, když je
jednotka vypnuta.
•• Stav připojení můžete zkontrolovat tím, že
dvakrát stisknete tlačítko Alarm On/Off na
zadním panelu.
•• Pokud chcete budík vynulovat, zopakujte
kroky 2-6.
Aktivujte a deaktivujte časovač
budíku
Funkce zdřímnutí vás budí každých 10 minut,
pokud v době, kdy je budík aktivován, klepnete
kamkoliv na ovládací panel.
Objeví se“ZZZ” a “ ” bliká. Pro zrušení funkce
zdřímnutí stiskněte Alarm On/Off nebo 1.
Návrat k přehrávání
Jednotka si zapamatuje místo, kde jste stiskli
tlačítko
. Stiskněte
pro pokračování v
přehrávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko Alarm On/Off
na zadním panelu pro aktivaci nebo deaktivaci
časovače.
-- Je-li časovač aktivován, zobrazí se “ ”.
-- Je-li časovač deaktivován, nezobrazí se “
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 29
”.
12. 6. 14. �� 11:57
30 Obsluha
Opakované nebo náhodné
přehrávání (pouze pro USB)
Opakovaně stiskněte h. Současný soubor (stopa)
bude přehráván opakovaně nebo v náhodném
pořadí. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
Stmívač
2
Obsluha
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Ovládací panel
o polovinu ztmavne. Pro zrušení tohoto stavu
opakovaně stiskněte SLEEP, dokud se ovládací
panel nezjasní.
Nastavení časovače pro spánek
Během poslechu hudby či rádia stiskněte
opakovaně SLEEP pro volbu doby zpoždění od 10
do 180 minut. Po uplynutí nastavené doby zpoždění
se jednotka vypne. (Můžete vidět následující pořadí
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Pro zrušení funkce spánek stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP , dokud se ovládací panel nerozjasní.
,,Poznámka
•• Čas zbývající do vypnutí jednotky můžete
zkontrolovat stisknutím tlačítka SLEEP.
•• Funkce spánku bude aktivní po použití
stmívače.
Nastavení režimu zvuku
Tento systém nabízí celou řadu předvolených
režimů zvuku. Požadovaný zvukový režim vyberete
stisknutím tlačítka SOUND EFFECT.
Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit podle
zdrojů zvukového signálu a efektů.
Zobrazení na
displeji
Popis
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Tento program dává zvuku
atraktivní atmosféru s
navozením pocitu přítomnosti
na skutečném koncertu rockové,
populární, jazzové nebo klasické
hudby.
BYPASS
Poslech zvuku bez ekvalizačních
efektů.
,,Poznámka
Po přepnutí na jiný vstup bude možná třeba
resetovat režim zvuku, někdy dokonce i po
změně zvukového souboru.
Dočasné vypnutí zvukového
výstupu
Pro ztlumení zvuku stiskněte @. Můžete
ztlumit zvuk, například abyste přijali telefonát.
A na ovládacím panelu se objeví “MUTE”. Pro
zrušení funkce ztlumení stiskněte znovu @,
nebo nastavte úroveň hlasitosti stisky tlačítek
+/-(Volume).
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 30
12. 6. 14. �� 11:57
3
Odstraňování závad
Odstraňování závad
31
Odstraňování závad
Problém
Příčina & Náprava
Absence napájecího
napětí.
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
yy Stiskněte PFUNCTION nebo P a zkontrolujte zvolenou funkci.
Není slyšet zvuk.
yy Nastavte hlasitost.
yy Zkontrolujte, zda je zvuk jednotky ztlumený.
yy Nastavte jejich polohu.
yy Nalaďte stanici ručně.
iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
Připojte iPod/iPhone/iPad k jednotce správně.
Hodiny se nezobrazily.
yy Předvolte některé rádiové stanice, viz page 25 ohledně detailů.
yy Bylo přerušeno napájení, nebo byl odpojen napájecí kabel.
yy Vynulujte hodiny (viz strana 11).
Ovládací panel není
jasný.
Zkontrolujte, zda je aktivována funkce stmívače.
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
V cestě mezi dálkovým ovládáním a rekordérem je překážka.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 31
3
Odstraňování závad
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
12. 6. 14. �� 11:57
4
Příloha
32 Příloha
Obchodní známky a
licence
Manipulace
s jednotkou
Přeprava jednotky
4
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamená, že elektronické příslušenství
bylo navrženo speciálně pro připojení k
zařízením iPod, iPhone nebo iPad a byl mu
udělen certifikát, že splňuje výkonnostní
standardy společnosti Apple. Společnost Apple
neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo
za jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými
předpisy. Pamatujte na to, že používání tohoto
příslušenství společně se zařízením iPod, iPhone
nebo iPad může ovlivnit kvalitu bezdrátového
připojení.
Uchovejte prosím původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete jednotku odeslat,
v zájmu maximální ochrany ji zabalte tak, jak byla
původně zabalena z výroby.
Udržování vnějších povrchů čistých
Nepoužívejte v blízkosti jednotky těkavé kapaliny,
jako insekticidní spreje.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s jednotkou.
Čištění jednotky
Příloha
Bezdrátová technologie Bluetooth® je
systém, který umožňuje rádiové spojení mezi
elektronickými zařízeními v rozsahu maximálně
do 10 metrů.
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by povrch jednotky mohla poškodit.
Připojení samostatných zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth® není
zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth® lze provozovat
prostřednictvím funkce Cascade, pokud je
připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Ochranná známka a logo Bluetooth® a jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a
jakékoliv využití těchto známek společností LG
Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
CERTIFIKOVANÉ logo Wi-Fi je osvědčením o
známce Aliance Wi-Fi.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 32
12. 6. 14. �� 11:57
Příloha 33
Specifikace
Všeobecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Spotřeba energie
Viz hlavní štítek na zadním panelu.
Rozměry (Š x V x H)
(245 X 245 X 245) mm
Čistá váha (přibl.)
6 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Vstupy
PORT. IN
0.5 Vrms (stereofonní konektor 3.5 mm)
4
Tuner
87.5 MHz až 108.0 MHz nebo 87.50 MHz až 108.00 MHz
Zesilovač
Výstupní výkon
20 W X 2 kanály + 40 W (8 Ω + 4 Ω při 1 kHz)
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
Příloha
Rozsah ladění FM
Reproduktory
Typ
vestavěné
Jmenovitá impedance
8Ω+4Ω
Jmenovitý příkon
20 W + 40 W
Maximální příkon
40 W + 80 W
Bezdrátový
Bezdrátová síť LAN
802.11 b/g
yy Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 33
12. 6. 14. �� 11:57
ND8520-FA.BHUNLLK_CZE.indd 34
12. 6. 14. �� 11:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement