LG ND4520 Owner's manual
ČEŠTINA
NÁVOD PRO UŽIVATELE
STYLOVÁ HUDBA
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
ND4520
1
2
Začínáme
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky v
rovnostranném trojúhelníku je určen
k varování uživatele na přítomnost
neizolovaného nebezpečného
napětí uvnitř schránky přístroje, které
může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika
úrazu elektrickým proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
OZNÁMENÍ : Pro informace ohledně označení
bezpečnostní, včetně identifikace produktu a
sledovatelnost dodávek, odkazujeme na hlavním
štítku na dno přístroje .
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
Začínáme
Likvidace starých spotřebičů
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená,
že se na ně vztahuje evropská
směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickou značkou
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova
(Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná
místa dle pokynů národních nebo
místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit
životní prostředí před možnými
negativními dopady na prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám
sdělí vaše radnice, zpracovatel
odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.
Pro bezdrátové výrobky Evropské
Unie
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek
(tyto výrobky) je/jsou v souladu
se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC a
2009/125/EC.
Obraťte se prosím na následující adresu
pro získání kopie Doc (Prohlášení o
shodě).
Evropské normy centrum:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto
NENÍ kontaktní místo zákaznického
servisu. Více informací o zákaznickém
servisu naleznete v záruční kartě
nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Pouze pro použití uvnitř prostorů.
RF Prohlášení o vystavení radiaci
Toto zařízení by mělo být instalováno
a provozováno s minimální vzdáleností
20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.
1
Začínáme
1. Pokud je u výrobku uveden
symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že
na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
3
4
Obsah
Obsah
3
Odstraňování závad
20
Odstraňování závad
1
Začínáme
4
Příloha
2
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
21
22
23
Obchodní známky a licence
Specifikace
Manipulace s jednotkou
6
6
7
7
8
8
9
10
10
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
– Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad
– Přenosný vstup
– Přehrávání z USB
– Bluetooth
Příslušenství
Úvod
– Symboly použité v tomto návodu
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadavky na hudební soubory MP3/
WMA
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkové ovládání
– Vložení Baterie
Přední panel
Zadní panel
Horní panel
Připojení AC adaptéru
Vložení Baterie
2
Obsluha
11
12
12
13
14
14
14
15
15
Obsluha celkově
Základní činnosti
– Činnosti s přístroji iPod/iPhone/iPad
– Provoz USB
– Dočasné vypnutí zvuku
– Pokračovat v přehrávání
– AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Pokročilá Obsluha
– Poslech hudby z vašeho přenosného
přístroje
Použití bezdrátové technologie Bluetooth
– Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
– Použití Bluetooth aplikací.
16
16
18
Začínáme
Úvod
Vyrobeno pro iPod/iPhone/
iPad
Symboly použité v tomto
návodu
Potěšení hudbou z přístroje iPod/iPhone/iPad s
jednoduchým připojením.
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.
Přenosný vstup
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
Přehrávání z USB
Vychutnání hudby z USB pomocí jednoduchého
připojení
Bluetooth
Užívejte si hudby ze zařízení Bluetooth s
jednoduchým připojením
Příslušenství
>>Výstraha
Označuje výstrahy pro prevenci zabránění možných
poškození v důsledku nesprávného použití.
LG Bluetooth Remote
Tento přehrávač můžete ovládat vaším přístrojem
iPhone nebo Android a to prostřednictvím
Bluetooth. Tento přehrávač a váš telefon musí být
pro Bluetooth spojení spárovány. navštívit “Apple
App Store” nebo “Google Android Market (Google
Play Store)”. A použijte tento kód QR k vyhledávání
aplikace “LG Bluetooth Remote”. Pro podrobné
informace se podívejte na stranu 18.
Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané
příslušenství.
Dálkové ovládání (1)
Napájecí kabel (1)
(Android OS)
AC adaptér (1)
Baterie (1)
(Apple iOS)
1
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
5
6
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
1
Začínáme
Požadavky na hudební soubory
MP3/ WMA
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s (MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Počet souborů: nejvýše 999
yy Maximální počet složek : Pod 99
yy Přípony souborů: “.mp3”/ “.wma”
Kompatibilní zařízení USB
yy MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu
flash.
yy Jednotka paměti USB flash: Zařízení které
podporuje USB 1.1.
USB tohoto přístroje některá zařízení
yy Rozhraní
USB nepodporuje.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného
softwaru a připojení k počítači nejsou
podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou mùže
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě
použití prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače
USB.
yy Systém souborů NTFS není podporován. •
(Přístroj podporuje pouze systém souborů FAT(16
/ 32)).
yy Tento přístroj nepodporuje celkový počet
souborů nad 1000.
yy Externí disky HDD, Čtečky karet, Uzamčená
zařízení, či USB přístroje typu hard, ani mobilní
telefony nejsou podporovány.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové
zařízení.
yy Některá zařízení USB nemusí pracovat s tímto
přístrojem.
yy V zapnutém stavu, nelze nabíjet iPad pomocí USB
portu.
yy V zapnutém stavu můžete nabíjet telefon iPod/
iPhone/Smart nabíjet pomocí portu USB.
yy Pokud připojíte chytrý telefon k USB portu,
budete jej moci nabíjet pouze v zapnutém stavu.
(U některých chytrých telefonů nemusí nabíjení
pracovat)
Začínáme
Dálkové ovládání
7
Vložení Baterie
Máte dvě možnosti pro otevření schránky baterie.
Mince
1 (Napájení) : Vypínač slouží k zapínání a vypínání
přístroje.
Prst
2. Vložte a upevněte baterii orientovanou jejím
pólem plus(+) stejně, jako plus(+) pól na
schránce baterie.
FUNCTION : Toto tlačítko slouží k výběru
požadované funkce a zdroje vstupního signálu.
+/- (VOL) : Nastavuje hlasitost reproduktorů.
/
(Přeskočit/Vyhledat)
-- Přetočí dozadu nebo dopředu.
-- Vyhledává část v souboru.
(Přehrát/pozastavit) : Spuštění nebo pozastavení
pøehrávání.
@ : Ztiší zvuk.
3. Vtiskněte schránku baterie do dálkového
ovládače a zavřete ji otáčením ve směru
hodinových ručiček.
: Toto tlaèítko není k dispozici.
>>Výstraha
Baterie použitá v tomto zařízení může
představovat riziko chemických popálenin
pokud je chybně použita. Nedobíjejte,
nerozebírejte, nepalte a nezahřívejte baterii
nad 100 °C (212 °F). Nahraďte baterii pouze
dílem č. CR2025. Použití jiné baterie může
představovat riziko požáru nebo exploze.
Zlikvidujte použitou baterii. Udržujte baterii
mimo dosah dětí. Nerozebírejte ji ani
nevystavujte ohni.
Mince
>>Výstraha
Prst
Máte-li dlouhé nehty, neotvírejte schránku
baterie prsty. Váš nehet by se mohl zlomit.
1
Začínáme
1. S pomocí mince nebo prstů otáčejte schránkou
baterie proti směru hodinových ručiček. Vyjměte
schránku baterie ven.
8
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
PORT. IN
a Indikátor
b 1 (Napájení)
ON či OFF jednotku.
c VOL (+/-)
Nastavuje hlasitost reproduktoru.
Zadní panel
a USB port
Přehrává hudbu připojením USB přístroje.
b PORT. IN (3.5mm)
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
c DC IN12 V 02.5A (Vstup AC adaptéru)
d F (FUNKCE)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované
funkce a zdroje vstupního signálu.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
Začínáme
9
Horní panel
1
Začínáme
a Dokování iPod/iPhone/iPad
Připojuje přístroj iPod/iPhone/iPad.
b Reproduktor
10
1
Začínáme
Připojení AC adaptéru
Vložení Baterie
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
1. Stiskněte a otevřete bateriový kryt na spodní
straně jednotky.
Začínáme
2. Připojte kabel AC adaptéru ke vstupu adaptéru
DC.IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC.
2. Vložte šest baterií typu AA (nejsou součástí
dodávky) do bateriové přihrádky a ujistěte se, že
2 a 3 jsou správně směrovány.
3. Zavřete kryt baterií.
2
>>Výstraha
yy Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte
vyjměte baterie mimo jednotku.
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
yy Pokud je nutné baterie nabít, vyměňte je za
nové.
yy Doporučujeme používat alkalické nebo
NiMH baterie.
,,Poznámka
yy Nabíjení pomocí této jednotky je k dispozici
pouze po vložení napájecího kabelu do
zásuvky.
Obsluha
11
Obsluha celkově
Jednotku můžete ovládat s použitím těchto tlačítek. Pro další informace se podívejte do tabulky níže.
Režim
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Napájení
zapnuto/
vypnuto
Napájení
zapnuto/
vypnuto
Napájení
zapnuto/
vypnuto
Napájení
zapnuto/
vypnuto
/
Přeskočit -/+
-
Přeskočit -/+
-
Stisknout a
podržet /
Zpětný sken
Přední sken
-
Zpětný sken
Přední sken
-
Přehrávání/
pauza
-
Přehrávání/
pauza
-
Mění každou
funkci
Mění každou
funkci
Mění každou
funkci
Mění každou
funkci
Ztišit/obnovit
zvuk
Ztišit/obnovit
zvuk
Ztišit/obnovit
zvuk
Ztišit/obnovit
zvuk
Stisknout
FUNCTION
F
@
2
Obsluha
IPOD/IPAD
Tlačítko
12
Obsluha
Základní činnosti
Činnosti s přístroji iPod/
iPhone/iPad
2
Můžete si užívat hudbu s pomocí vašeho přístroje
iPod/iPhone/iPad. Podrobnosti o přístroji iPod/
iPhone/iPad naleznete v příručce pro uživatele
iPod/iPhone/iPad.
Obsluha
1. Řádně váš přístroj iPod/iPhone/iPad připojte.
Pokud zapnete tuto jednotku, váš iPod/iPhone/
iPad se automaticky zapne a spustí se dobíjení.
Pro
Pauzy nebo
restart
Přeskočení
Udělejte toto
Stiskněte
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Pro návrat zpět k předchozímu
souboru během přehrávání
stiskněte dvakrát krátce .
Hledání
/
Stiskněte a podržte
během přehrávání a uvolněte je
v místě, od kterého chcete
zahájit poslech.
Kompatibilní iPod/iPhone/iPad
Jednotka podporuje následující modely:
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
2. Pro volbu funkce IPOD/IPAD stiskněte
FUNCTION nebo F.
yy iPad 2
yy iPad
V závislosti na verzi softwaru vašeho přístroje iPod/
iPhone/iPad nemusíte být schopni ovládat váš
iPod/iPhone/iPad z jednotky.
V závislosti na vašem přístroji iPod/iPhone/iPad,
nemusíte být schopni ovládat váš iPod/iPhone/iPad
z jednotky.
Obsluha
,,Poznámka
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho
přístroje iPod/iPhone/iPad nemusí být
možné ovládat váš iPod/iPhone/iPad z
této jednotky. Doporučujeme instalovat
nejnovější verzi softwaru.
13
Provoz USB
1. Připojte zařízení USB do USB portu.
2. Vyberte funkci USB stisknutím tlačítka
FUNCTION nebo tlačítka F.
yy Pokud v přístroji iPod touch nebo iPhone/
ipad používáte aplikaci, telefonujete, nebo
posíláte či přijímáte textovou zprávu SMS,
odpojte jej od iPod/iPhone/iPad doku této
jednotky a pak jej použijte.
yy Ve stavu zapnuto/vypnuto můžete nabíjet
zařízení iPod/iPhone/iPad připojením ke
kolébce zařízení iPod/iPhone/iPad.
yy Pro iPod touch nebo iPhone můžete
potřebovat dodatečnou operaci, například
“odemknout” pomocí vytažení.
yy Zařízení iPod/iPhone/iPad se nenabíjí,
když je napájecí kabel jednotky vypojený,
dokonce i akumulátory s touto jednotkou.
Obsluha
yy Máte-li problém s vaším přístrojem iPod/
iPhone/iPad, navštivte prosím stránky www.
apple.com/support.
2
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z jednotky
1. Vyberte jinou funkci/režim.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
Pro
Přehrávání
Pauza
Přechod
na další /
předchozí
soubor
Udělejte toto
Stiskněte
Během přehrávání stiskněte tlačítko
/
Při přehrávání stiskněte
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Pro návrat zpět k předchozímu
souboru během přehrávání
stiskněte dvakrát krátce .
/
Stiskněte a podržte
Vyhledání
během přehrávání a uvolněte je
části souboru v místě, od kterého chcete zahájit
poslech.
14
Obsluha
,,Poznámka
yy Pokud přístroj během přehrávání vypnete
a zapnete, začne se normálně přehrávat
soubor, který jste poslouchali naposledy.
yy Když během přehrávání změníte režim
funkce a vrátíte se zpět k předchozímu
režimu funkce, pak soubor, který jste
poslouchali, hraje normálně.
2
yy USB složky/soubory jsou rozpoznávány jak
uvedeno níže
Obsluha
SLOŽKA
KOŘEN
soubor
SLOŽKA 1
SLOŽKA 3
soubor 7
SLOŽKA7
soubor 8
soubor 9
soubor 3
SLOŽKA8
soubor 10
soubor 4
SLOŽKA2
SLOŽKA5
soubor 11
soubor 12
SLOŽKA6
Pro ztlumení vaší jednotky stiskněte na dálkovém
ovládači @ .
Můžete zvuk ztlumit například, když přijímáte
telefonát. Za aktiviranje zvuka, ponovno pritisnite
@ ili VOL i DOWN.
Pokračovat v přehrávání
Jednotka si pamatuje místo, kde jste stiskli
Pro obnovení přehrávání stiskněte
.
.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Tato jednotka se automaticky vypne, aby šetřila
elektrickou energii v případě, že hlavní jednotka
není připojena k externímu zařízení a není
používána po dobu 25 minut.
soubor 5
soubor 6
SLOŽKA4
Dočasné vypnutí zvuku
soubor 13
soubor 14
soubor 1
soubor 2
yy Soubory budou po jednom přehrávány od
$ souboru č.1 po $ soubor č.14.
yy *KOŘEN : První obrazovka, kterou uvidíte,
když počítač rozpozná USB, se nazývá
“KOŘEN”
Stejně pracuje i tato jednotka, která se po šesti
hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému
zařízení pomocí analogového vstupu vypne.
Obsluha
15
Pokročilá Obsluha
Poslech hudby z vašeho
přenosného přístroje
Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha
typů externích zařízení. (Přenosný kabel není
dodáván jako příslušenství této jednotky)
PORT.IN
1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru PORT.
IN jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1 .
3. Stisknutím
FUNCTION nebo F zvolte
funkci PORT.IN.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte na něm
přehrávání.
Obsluha
MP3 přehrávač apod.
2
16
Obsluha
Použití bezdrátové
technologie Bluetooth
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
O technologii Bluetooth
Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth zapnutá.
Viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth. Po
provedení postupu párování není nutné jej
spouštět znovu.
Bluetooth® je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
2
Dostupný rozsah je do 10 metrů.
Obsluha
(Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno
jiným elektromagnetickým vlněním nebo v jiných
místnostech připojíte zařízení bluetooth.)
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth® není zpoplatněno.
Mobilní telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® lze ovládat pomocí funkce Cascade,
pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth®.
Dostupná zařízení : Mobilní telefon, MP3, Notebook,
PDA
Profily Bluetooth
Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícími profily:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka
FUNCTION nebo F.
Pak se rozsvítí a bude blikat LED dioda připojení
Bluetooth.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje
pomocí zařízení Bluetooth se na zařízení
Bluetooth zobrazí seznam nalezených zařízení, v
závislosti na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj
se zobrazí jako “LG Audio ND4520“.
3. Zadejte PIN kód.
Pin kód : 0000
4. Když je tato jednotka úspěšně připopjena k
vašemu Bluetooth přístroji, pak se Bluetooth
LED dioda této jednotky rozsvítí bez blikání.
,,Poznámka
V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují různým způsobem.
5. Poslech hudby.
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení
Bluetooth, naleznete postup v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavní sady může být zkreslený v
případě, že zvýšíte hlasitost zařízení na dvě
třetiny nebo více.
yy Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte
hlasitost zařízení Bluetooth na správnou
úroveň při poslechu.
Obsluha
17
yy Po prohledání této jednotky na zařízení
Bluetooth tuto jednotku se zařízením
spárujte. Pak přehrajte požadovaný soubor.
yy Zvuk může být přerušen, pokud připojení
ruší jiné elektrické vlny.
yy Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení
Bluetooth.
yy Ačkoli je vzdálenost mezi Bluetooth a sadou
menší než 10 m, vyskytují se překážky, kvůli
kterým nelze připojit zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na typu zařízení se může stát, že
nebudete moci použít funkci Bluetooth.
yy Můžete si vychutnávat bezdrátový systém
prostřednictvím telefonu, MP3, Notebooku,
sluchátek atd.
yy V případě selhání elektroniky z důvodu
přítomnosti zařízení na stejné frekvenci
jako je lékařské vybavení, mikrovlny nebo
bezdrátová zařízení LAN, připojení bude
odpojeno.
yy Pokud kdokoliv zastaví nebo přeruší
komunikaci mezi zařízením Bluetooth a
přehrávačem, bude připojení odpojeno.
yy Pokud se vzdálenost mezi zařízením
Bluetooth a přístrojem zvětší, bude kvalita
zvuku stále nižší, až se po dosažení určité
vzdálenosti mezi Bluetooth a přístrojem
připojení odpojí a přístroj se dostane mimo
provozní dosah Bluetooth.
yy Zařízení s bezdrátovou technologií
Bluetooth je odpojeno, pokud vypnete
jednotku nebo odložíte zařízení pryč z
jednotky dále než 10 m.
yy Pokud je zařízení Bluetooth odpojeno,
doporučujeme připojit zařízení Bluetooth k
jednotce.
2
Obsluha
yy Párování je omezeno na jedno zařízení
Bluetooth a není podporováno párování
více zařízení najednou.
18
Obsluha
Použití Bluetooth aplikací.
O aplikaci LG Bluetooth Remote
LG Bluetooth Remote App přináší sadu nových
funkcí do jednotky.
Chcete-li se těšit více vlastnostmi, doporučujeme
zdarma stáhnout a instalovat “LG Bluetooth
Remote”.
2
Nainstalujte „ LG Bluetooth Remote
app “ připojením zařízení iPhone/
iPad/iPod k přehrávači.
1. Připojte zařízení iPhone/iPad/iPod ke kolébce
iPod/iPhone/iPad. Displej ke stahování „LG
Bluetooth Remote“ bude automaticky propojen.
(pouze systém iOS)
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
Obsluha
Instalujte do vašeho Bluetooth
přístroje “LG Bluetooth app”.
1. Instalovat aplikaci “LG Bluetooth App” pomocí
kódu QR. Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepněte na ikonu pro stahování.
S pomocí “Apple App Store” nebo
“Google Android Market” instalujte
”LG Bluetooth Remote app”.
1. Klepněte na ikonu Apple App Store nebo ikonu
Google Android Market (Google Play Store).
2. Do lišty vyhledávání napište “LG Bluetoth
Remote” a hledejte.
3. V seznamu výsledků hledání najděte “LG
Bluetooth Remote” a klepněte na to pro zahájení
stahování Bluetooth aplikace.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepněte na ikonu pro stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že váš napájený Bluetooth
přístroj je připojen k internetu.
yy Ujistěte se, že váš napájený Bluetooth
přístroj je vybaven “Apple App Store” nebo
“Google Android Market(Google Play Store)”.
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že váš napájený Bluetooth
přístroj je připojen k internetu.
yy Ujistěte se, že váš napájený Bluetooth
přístroj má aplikaci skenovacího softwaru.
Nemá-li ji, stáhněte si ji z “Apple App Store”
or “Google Android Market (Google Play
store)”.
Obsluha
S pomocí aplikace LG Bluetooth
Remote aktivujte Bluetooth.
Aplikace LG Bluetooth appd pomáhá připojit váš
napájený Bluetooth přístroj k jednotce.
1. Pro otevření aplikace LG Bluetooth klepněte
na domovské stránce na ikonu aplikace LG
Bluetooth a přejděte do hlavní nabídky.
3. Chcete-li získat víc informací k provozu, klepněte
na [Setting] a na [Help].
,,Poznámka
yy Po připojení Bluetooth přístroje k jednotce s
pomocí iOS BT aplikace, připojte k jednotce
váš iPod/iPhone/iPad. Pak se funkce
automaticky přepne na funkci IPOD/IPAD.
Odpojíte-li iPod/iPhone/iPad od jednotky,
bude Bluetooth přístroj automaticky k vaší
jednotce připojen.
yy Během užívání Bluetooth nemůžete
provozovat BT aplikace. Pro správné užívání
BT aplikací odpojte Bluetooth přístroj, který
jste dříve připojili.
yy Pokud používáte aplikaci Bluetooth k
provozu, budou mezi aplikací Bluetooth
App a dodaným dálkovým ovládáním určité
rozdíly. Používejte dodané dálkové ovládání
dle potřeby.
yy Provozujete-li BT aplikace s připojeným
Bluetooth přístrojem, pak může být
přerušeno Bluetooh připojení, které jste
provedli dříve. (V závislosti na O/S vašeho
smartphone přístroje se tento proces liší.)
yy BT aplikace nemusí pracovat a to v závislosti
na typu Bluetooth přístroje.
yy Užíváte-li BT aplikace ve funkci Bluetooth,
nemusí dodaný dálkový ovládač pracovat.
yy Užíváte-li BT aplikace pro dálkový
ovládač, může se provoz lišit od
dodaného dálkového ovládače.
yy Pro provoz BT aplikací existují odlišnosti
a to podle operačního systému vašeho
smartphone přístroje.
yy Když byl váš Bluetooth přístroj již připojen
k jiné jednotce, odpojte nejdříve Bluetooth
připojení. Pak můžete ovládat váš přehrávač
prostřednictvím BT aplikací.
yy Provedené připojení může být při výběru
jiné aplikace nebo změny nastavení
připojeného zařízení pomocí aplikace BT. V
takovém případě zkontrolujte stav připojení.
yy Pokud umístíte váš iPod/iPhone/iPad do
kolébky této jednotky když je přístroj iPod/
iPhone/iPad připojen k této jednotce
pomocí funkce Bluetooth, dojde k deaktivaci
funkce Bluetooth.
yy Připojení funkce Bluetooth přístroje iPod/
iPhone/iPad není v okamžiku kdy umístíte
přístroj iPod/iPhone/iPad do kolébky této
jednotky aktivní.
2
Obsluha
2. Klepněte na [Setting] a zvolte jednotku, kterou
chcete.
19
3
Odstraňování závad
20 Odstraňování závad
Odstraňování závad
Problém
Nápravné opatření
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Absence napájecího
napětí.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
Není slyšet zvuk.
yy Stiskněte
3
Dálkový ovládač
nepracuje správně.
yy Odstraňte překážku na cestě mezi dálkovým ovládačem a jednotkou.
Odstraňování závad
iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
yy Přehrávač iPod správně připojte k jednotce.
yy Vybité baterie vyměňte za nové.
FUNCTION nebo F a zkontrolujte zvolenou funkci.
yy Používejte dálkový ovladač ve vzdálenosti do 7 m od přístroje.
yy Nahraďte baterii novou.
4
Příloha
Příloha
21
Obchodní známky a
licence
Bezdrátová technologie Bluetooth® je rádiová komunikační technologie, sloužící k
bezdrátovému propojení mezi elektronickými
zařízeními v maximálním rozsahu 10 metrů.
Připojení jednotlivých zařízení s bezdrátovou
technologií Bluetooth® nezpůsobí jakékoli další
náklady.
Mobilní telefon s bezdrátovou technologií
Bluetooth® může být ovládán prostřednictvím
Cascade, pokud bylo připojení provedeno
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth®. Slovo a loga Bluetooth® jsou majetkem
společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli užití
těchto značek podléhá licenci společnosti LG
Electronics.
Další obchodní značky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
4
Příloha
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamená, že elektronické příslušenství
bylo navrženo speciálně pro připojení k
zařízením iPod, iPhone nebo iPad a byl mu
udělen certifikát, že splňuje výkonnostní
standardy společnosti Apple. Společnost Apple
neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo
za jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými
předpisy. Pamatujte na to, že používání tohoto
příslušenství společně se zařízením iPod, iPhone
nebo iPad může ovlivnit kvalitu bezdrátového
připojení.
22 Příloha
Specifikace
Všeobecně
Požadavky na AC adaptér
DC 12 V 0 2,5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
30 W
Rozměry (Š x V x H):
320(348) X 60(90) X 150 mm
Čistá váha (přibl.)
1,54 Kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2,1 A
Inputs
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor)
4
Příloha
Zesilovač
Výstupní výkon
5 W + 5 W (8Ω při 1kHz)
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
Reproduktory
Typ
vestavěné
Jmenovitá impedance
8Ω
Jmenovitý příkon
5W
Maximální příkon
10 W
yy Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.
Příloha 23
Manipulace
s jednotkou
Přeprava jednotky
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete jednotku odeslat,
v zájmu maximální ochrany ji zabalte tak, jak byla
původně zabalena z výroby.
Udržujte vnější povrchy čisté.
Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako insekticidní
spreje, v blízkosti jednotky.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s jednotkou.
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by povrch jednotky mohla poškodit.
4
Příloha
Čištění jednotky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement