LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
ČEŠTINA
NÁVOD PRO UŽIVATELE
STYLOVÁ HUDBA
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
ND1520
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 1
2012-04-20
4:42:53
1
Začínáme
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při intalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
OZNÁMENÍ : Pro informace ohledně označení
bezpečnostní, včetně identifikace produktu a
sledovatelnost dodávek, odkazujeme na hlavním
štítku na dno přístroje .
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 2
2012-04-20
4:42:53
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden
symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že
na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená,
že se na ně vztahuje evropská
směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickou značkou
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova
(Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0,004 % olova.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
3
3. Všechny baterie/akumulátory je
nutno likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu,
využijte k tomu určená sběrná
místa dle pokynů národních nebo
místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit
životní prostředí před možnými
negativními dopady na prostředí a
zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám
sdělí vaše radnice, zpracovatel
odpadu nebo obchod, kde jste
produkt zakoupili.
Pro bezdrátové výrobky Evropské Unie
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek
(tyto výrobky) je/jsou v souladu
se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice
1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES a
2009/125/ES.
Obraťte se prosím na následující adresu
pro získání kopie Doc (Prohlášení o
shodě).
Evropské normy centrum:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Vezměte prosím na vědomí, že toto
NENÍ kontaktní místo zákaznického
servisu. Více informací o zákaznickém
servisu naleznete v záruční kartě nebo
u prodejce, u kterého jste produkt
zakoupili.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 3
2012-04-20
4:42:54
4
Obsah
Obsah
3
Odstraňování závad
14
Odstraňování závad
1
Začínáme
4
Příloha
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
– Vyrobeno pro iPod/iPhone
– Přenosný vstup
– Budík
– Rádio(FM)
– Synchronizace času
Příslušenství
Úvod
– Symboly použité v tomto návodu
Přední panel
Zadní panel
Připojení AC adaptéru
15
16
17
Obchodní známky a licence
Specifikace
Manipulace s jednotkou
2
Obsluha
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
Obsluha celkově
Základní činnosti
– Činnosti s přístroji iPod/iPhone
– Kompatibilní iPod/iPhone
Nastavení hodin
– Použití jednotky jako budíku
– SNOOZE
– Snížení jasu displeje
– Nastavení časovače
Provoz rádia
– Připojení antény
– Předvolba rádiových stanic
Pokročilá Obsluha
– Poslech hudby z vašeho přenosného
přístroje
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 4
2012-04-20
4:42:54
Začínáme
Úvod
Vyrobeno pro iPod/iPhone
Symboly použité v tomto
návodu
Potěšení hudbou z přístroje iPod/iPhone s
jednoduchým připojením.
1
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
5
,,Poznámka
Přenosný vstup
Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
>>Výstraha
Budík
Nastavení budíku na požadovaný čas.
Označuje výstrahy pro prevenci zabránění možných
poškození v důsledku nesprávného použití.
Rádio(FM)
Poslech rádia.
Synchronizace času
Automatické nastavení hodin vaší jednotky
použitím přístroje iPod/iPhone.
Příslušenství
Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané
příslušenství.
AC adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
FM anténa (1)
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 5
2012-04-20
4:42:54
6
Začínáme
Přední panel
1
Začínáme
a SNOOZE/SLEEP
- Budí vás každých 10 minut, dokud je funkce
budíku aktivní.
- Automaticky vypíná jednotku v určeném čase.
b - / + (HLASITOST)
Nastavuje hlasitost reproduktoru.
c DokováníiPod/ iPhone
Připojuje přístroj iPod/iPhone.
d P/1
- Volí funkci a zdroj vstupu.
- Zapíná: Stisknout P/1.
- Vypíná: Stisknout a podržet P/1.
e D/Pr
- Volí program rádia a poslech :
Stisknout D/Pr v režimu FM.
- Ukládá stanici rádia: Stisknout a podržet D/Pr
v režimu FM.
- Spouští předvolbu stanice.
f Okno displeje
Ukazuje stav.
/
(Přeskočit/Hledat)
g
- Přeskakuje: Stisknout
/ .
- Hledá: Stisknout a podržet
/ .
- v režimu FM naladí požadovanou
stanici rádia a vybere předvolené číslo.
h Reproduktor
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 6
2012-04-20
4:42:55
Začínáme
7
Zadní panel
1
Začínáme
a ALARM
- Nastavuje časovač budíku.
- Vypíná budík.
- Zobrazuje nastavení budíku.
b FM ANT.
c PORT.IN
Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.
d DC.IN 12 V 01.5 A (Vstup AC adaptéru)
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 7
2012-04-20
4:42:55
8
Začínáme
Připojení AC adaptéru
1
1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.
Začínáme
2. Připojte kabel AC adaptéru ke vstupu adaptéru
DC.IN.
3. Připojte AC napájecí kabel k výstupu AC. Pak
přechází jednotka do pohotovostního režimu.
>>Výstraha
Používejte pouze AC adaptér dodaný s
tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z
jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití
jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či
napájení může způsobit poškození přístroje a
zrušit platnost vaší záruky.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 8
2012-04-20
4:42:55
Obsluha
9
Obsluha celkově
Jednotku můžete ovládat s použitím těchto tlačítek. Pro další informace se podívejte do tabulky níže.
Režim
Pohotovost
IPOD
PORT
FM
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Tlačítko
-/+
Stisknout
a podržet
P/1
Napájení
zapnuto
Napájení
zapnuto
Mění každou
funkci
Napájení
vypnuto
Mění každou
funkci
Napájení
vypnuto
Mění každou
funkci
Napájení
vypnuto
Během
činnosti
budíku
VOL -/+
VOL -/+
zastavuje
nastavování
budíku
Mění každou
funkci
2
Napájení
vypnuto
zastavuje
nastavování
budíku
Zastavuje
funkci budíku
Napájení
vypnuto
Napájení
vypnuto
Obsluha
Stisknout
P/1
Během
nastavování
budíku
VOL -/+
Nastavuje
hodiny a
minuty
/
-
Přeskočit -/+
-
Naladit -/+
Stisknout
D/Pr
-
Přehrávání/
pauza
-
Poslech
předvolené
stanice
Ukládá zdroje
pro budík
-
Stisknout a
podržet D/Pr
-
-
-
Vybírá číslo
kanálu
-
-
Zastavuje
nastavování
budíku
Spánek
(stmívač)
Spánek
(stmívač)
Spánek
(stmívač)
Aktivuje či
deaktivuje
budík
Aktivuje či
deaktivuje
budík
Aktivuje či
deaktivuje
budík
Aktivuje či
deaktivuje
budík
Zastavuje
nastavování
budíku
Spouští
nastavování
budíku
Spouští
nastavování
budíku
Spouští
nastavování
budíku
Spouští
nastavování
budíku
Zastavuje
nastavování
budíku
SNOOZE/
SLEEP
-
Stisknout
ALARM
Stisknout
a podržet
ALARM
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 9
-
ZDŘÍMNUTÍ
Spánek
(stmívač)
Zastavuje
funkci budíku
Napájení
vypnuto
Zastavuje
funkci budíku
Napájení
vypnuto
2012-04-20
4:42:55
10
Obsluha
Základní činnosti
Činnosti s přístroji iPod/
iPhone
2
Můžete si užívat hudbu s pomocí vašeho přístroje
iPod/iPhone. Podrobnosti o přístroji iPod/
iPhonenaleznete v příručce pro uživatele iPod/
iPhone.
Obsluha
1. Řádně váš přístroj iPod/iPhone připojte. Pokud
zapnete tuto jednotku, váš iPod/iPhone se
automaticky zapne a spustí se dobíjení.
Kompatibilní iPod/iPhone
yy Jednotka podporuje následující modely:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
V závislosti na verzi softwaru vašeho
přístroje iPod/iPhonenemusíte být schopni
ovládat váš iPod/iPhone z jednotky.
V závislosti na vašem přístroji iPod/ iPhone,
nemusíte být schopni ovládat váš iPod/ iPhone z
jednotky.
2. Stiskněte P/1 pro výběr funkce přístroje IPOD.
Pro
Udělejte toto
Pauzy nebo
restart
Stiskněte D/Pr.
Přeskočení
Při přehrávání stiskněte
/
pro posun k následujícímu
souboru nebo pro návrat na
začátek současného souboru.
Pro návrat zpět k předchozímu
souboru během přehrávání
stiskněte dvakrát krátce .
Hledání
Stiskněte a podržte
/
během přehrávání a uvolněte je
v místě, od kterého chcete
zahájit poslech.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 10
2012-04-20
4:42:56
Obsluha
,,Poznámka
yy Zobrazí-li jednotka chybové hlášení, řiďte se
uvedenými pokyny. Chybové hlášení “ERR”.
- Váš přístroj iPod/iPhone není řádně
připojen.
- Tato jednotka rozpoznala váš iPod/iPhone
jako neznámé zařízení.
- Váš iPod/iPhone má téměř vybitou baterii.
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho přístroje
iPod/ iPhone nemusí být možné ovládat váš
iPod/iPhone z této jednotky. Doporučujeme
instalovat nejnovější verzi softwaru.
yy Pokud v přístroji iPod touch nebo iPhone
používáte aplikaci, telefonujete, nebo
posíláte či přijímáte textovou zprávu SMS,
odpojte jej od iPod/iPhone doku této
jednotky a pak jej použijte.
yy Máte-li problém s vaším přístrojem iPod/
iPhone, navštivte prosím stránky www.
apple.com/support.
yy V pohotovostním režimu můžete nabíjet váš
přístroj iPod/iPhone jeho připojením k doku
iPod/iPhone.
yy Pro iPod touch nebo iPhone můžete
potřebovat dodatečnou operaci, například
"odemknout" pomocí vytažení.
Nastavení hodin
Řádně váš přístroj iPod/iPhone připojte. Pak se bude
nastavení hodin v okně displeje synchronizovat s
vaším přístrojem iPod/iPhone.
Po synchronizaci jednotky s vaším přístrojem
iPod/iPhone pro nastavení hodin bude mezi
přístrojem iPod/iPhone a jednotkou časový rozdíl. V
pohotovostním režimu se hodiny nebudou s vaším
přístrojem iPod/iPhone synchronizovat.
Použití jednotky jako budíku
1. Zapněte nebo vypněte jednotku.
2
Obsluha
/ Baterii je nutné nabít.
/ Nabíjíte-li baterii, když je iPod/iPhone
téměř vybitý, může nabíjení trvat déle.
11
2. Stiskněte a podržte ALARM , chcete-li nastavit
funkci budíku.
3. Zdroje zvuku budíku blikají. (FM(TUNER)/IPOD).
Když každý ze zdrojů zvuku bliká, vyberte ten,
který chcete, stisknutím D/Pr. Zvolíte-li režim
FM(TUNER), můžete zvolit stanici, kterou jste
předtím nastavili stisknutím
/ .
4. Zobrazí se ON (TIME) (čas zapnutí).
Nastavení hodin bliká. Stiskněte
/
pro
volbu hodin a pak stiskněte D/Pr pro uložení.
5. Nastavení minut bliká. Stiskněte
/
pro
volbu minut a pak stiskněte D/Pr pro uložení.
6. Nastavení hlasitosti bliká. Stiskněte
/
pro
změnu hlasitosti a pak stiskněte D/Pr pro
uložení.
7. Nyní můžete zkontrolovat stav nastavení.
8. Pokud chcete budík vynulovat, zopakujte kroky
2-6.
SNOOZE
Je-li budík aktivován, funkce SNOOZE vás budí
každých 10 minut, dojde-li ke stisknutí tlačítka
SNOOZE/SLEEP. Když nastane nastavený čas,
jednotka se automaticky zapne a spustí se funkce
budíku. Stisknete-li SNOOZE/SLEEP, přestane
funkce buzení pracovat. “ZZZ” a “ ” budou blikat.
Alarm se znovu rozezvoní po 10 minutách.
Snížení jasu displeje
Stiskněte tlačítko SNOOZE/SLEEP jedenkrát.
Zobrazovací okno o polovinu ztmavne. Pro zrušení
tohoto stavu opakovaně stiskněte SNOOZE/SLEEP
dokud zobrazovací okno nezjasní.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 11
2012-04-20
4:42:56
12
Obsluha
,,Poznámka
,,Poznámka
•• Čas zbývající do vypnutí jednotky můžete
zkontrolovat stisknutím tlačítka SNOOZE/
SLEEP.
•• Pokud na vašem přístroji iPod/iPhone
nenastavíte hodiny, jednotka nebude
synchronizována pro hodiny s vaším
přístrojem iPod/iPhone .
•• Funkce spánku bude aktivní po použití
stmívače.
•• Když vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky,
nebude uloženo provedené nastavení
hodin.
2
Obsluha
Provoz rádia
•• Po nastavení funkce hodin můžete nastavit
funkci budíku.
•• Protože se budík vypne, pokud během 30
minut nestisknete žádné tlačítko, přestane
pak budík automaticky pracovat.
Připojení antény
•• Nastavíte-li
hodiny a budík, můžete
zkontrolovat čas a ikonu budíku “ “
stisknutím tlačítka ALARM, ačkoliv je
jednotka v pohotovostním režimu.
FM antény.
Připojte drátovou FM anténu ke konektoru
•• Aktivujete-li budík, pak se ikona budíku “
objeví v zobrazovacím okně.
“
•• Deaktivujete-li budík, pak ikona budíku “
z okna displeje zmizí.
“
•• Funkce budíku pracuje pouze, když je
jednotka vypnuta.
•• Když nastane čas, který jste nastavili,
jednotka se automaticky zapne.
•• Poté, kdy funkce budíku pracuje, můžete
ji vypnout stiskem tlačítka ALARM nebo
P/1.
•• Můžete nastavit jen čas 12:00 (pro displej se
zobrazením PM)
Nastavení časovače
Během poslechu hudby či rádia stiskněte opakovaně
SNOOZE/SLEEP pro volbu doby zpoždění od 10 do
180 minut. Po uplynutí nastavené doby se jednotka
vypne. (Můžete vidět následující pořadí, 180 -> 150
->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20
-> 10)
Pro zrušení funkce spánek stiskněte opakovaně
SNOOZE/SLEEP dokud zobrazovací okno nezjasní.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 12
1. Stiskněte opakovaně P/1 dokud se
na displeji nezobrazí nápis FM. Je naladěna
posledně poslouchaná stanice.
2. Automatické ladění: Stiskněte
/
asi na 2
sekundy, dokud se indikace frekvence nezačne
měnit, pak uvolněte. Prohledávání se zastaví,
když jednotka naladí stanici.
Ruční ladění: Stiskněte
/
opakovaně.
3. Nastavte hlasitost stisky - / + (HLASITOST) .
2012-04-20
4:42:56
Obsluha
Předvolba rádiových stanic
Pro FM můžete předvolit 10 rádiových stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
1. Stiskněte opakovaně P/1 dokud se nápis FM
neobjeví v zobrazovacím okně.
2. Vyberte požadovanou frekvenci pomocí tlačítek
/ .
3. Stiskněte a podržte D/Pr. V okně displeje.bude
blikat předvolené číslo.
/
Pokročilá Obsluha
Poslech hudby z vašeho
přenosného přístroje
Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha typů
externích zařízení. (Přenosný kabel není dodáván
jako příslušenství této jednotky)
pro výběr čísla předvolby, které
2
Obsluha
4. Stiskněte
chcete.
13
MP3 nebo PMP atd
5. Stiskněte D/Pr. Stanice je uložena.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech předvolené stanice stiskněte D/Pr a
pak
/
pro výběr předvolené stanice.
,,Poznámka
•• Pokud byly již předvoleny všechny stanice,
objeví se v okně displeje na chvíli nápis
"FULL" a pak bude blikat předvolené číslo.
Pro změnu předvoleného čísla opakujte
kroky 4-5.
•• Předvolené stanice nemůžete vymazat.
•• Ačkoliv jsou předvoleny všechny stanice,
můžete předvolit další stanici tím, že
přepíšete stanici předchozí.
•• Když během poslechu rádia stisknete
a držíte D/Pr, předvolené číslo, jež jste
poslouchali naposledy, bude blikat dříve,
než přepíše předchozí stanici.
•• Když při poslechu předvolené stanice
chcete změnit její předvolené číslo při
zachování frekvence, stiskněte a podržte
D/Pr. A pak změňte předvolené číslo
stlačováním
/
.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 13
1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru PORT.IN
jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka P/1.
3. Vyberte funkci PORT (PŘENOSNÝ) stiskem
tlačítka P/1.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte na něm
přehrávání.
2012-04-20
4:42:57
3
Odstraňování závad
14
Odstraňování závad
Odstraňování závad
Problém
Nápravné opatření
Absence napájecího
napětí.
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Není slyšet zvuk.
Stiskněte P/1 a zkontrolujte zvolenou funkci.
yy Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.
yy Nastavte polohu.
3
Odstraňování závad
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Nalaďte stanici ručně.
iPod/iPhone nefunguje.
iPod/iPhone správně připojte k jednotce.
Hodiny se nezobrazily.
iPod/iPhone řádně připojte k jednotce.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 14
yy Předvolte některé rádiové stanice, viz page 13 ohledně detailů.
2012-04-20
4:42:57
4
Příloha
Příloha
15
Obchodní známky a
licence
Označení „Made for iPod“ (Vyrobeno pro iPod),
resp. „Made for iPhone“ (Vyrobeno pro iPhone)
znamená, že dané elektronické příslušenství bylo
speciálně navrženo pro připojení k iPod, resp.
iPhone a bylo certifikováno výrobcem na splnění
provozních požadavků společnosti Apple.
Společnost Apple neodpovídá za provozní
vlastnosti tohoto zařízení nebo za jeho shodu s
bezpečnostními a zákonnými předpisy.
Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství
společně se iPod a iPhone může narušit kvalitu
bezdrátového připojení.
4
Příloha
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 15
2012-04-20
4:42:57
16
Příloha
Specifikace
Všeobecně
Požadavky na AC adaptér
DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Spotřeba energie
18 W
Rozměry (Š x V x H):
158 x 88 x 67(87) mm
Čistá váha (přibl.)
0, 57 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice
iPod/iPhone : 5 V 0 1 A
Vstupy
PORT. IN
500 mV (3.5 mm stereo jack)
Tuner
4
Rozsah ladění FM
Příloha
Zesilovač
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Výstupní výkon
5 W X 1 kanál (8 Ω při 1 kHz)
Celkové harmonické
zkreslení
10 %
Reproduktory
Typ
vestavěné
Jmenovitá impedance
8Ω
Jmenovitý příkon
5W
Maximální příkon
10 W
yy Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 16
2012-04-20
4:42:57
Příloha
17
Manipulace
s jednotkou
Přeprava jednotky
Uschovejte původní přepravní obal a balicí
materiály. Pokud potřebujete jednotku odeslat,
v zájmu maximální ochrany ji zabalte tak, jak byla
původně zabalena z výroby.
Udržujte vnější povrchy čisté.
Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako insekticidní
spreje, v blízkosti jednotky.
Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků s jednotkou.
4
Příloha
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte
měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla,
která by povrch jednotky mohla poškodit.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 17
2012-04-20
4:42:57
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd 18
2012-04-20
4:42:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement